Научная статья на тему 'Some options of complex reengineering for solving the two main problems in the development'

Some options of complex reengineering for solving the two main problems in the development Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

CC BY
9
3
Поделиться
Ключевые слова
FOOD DEPENDENCY / COMPLEX REENGINEERING / REENGINEERING / FUEL INDUSTRIAL ENERGY CONSUMPTION OF NATURAL ENERGY / INDIVIDUAL AND SOCIAL FREEDOM

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — Hadzhiev Bozhidar

The study defined and analyzed some aspects of two fundamental and interrelated problems of the development of human civilizationgrowing food dependency of the people and the growing desire for comfort in every area and at every level. There are some possibilities of the new management theory (complex reengineering) to address these issues.

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Some options of complex reengineering for solving the two main problems in the development»

Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т. XVIII, ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376 (On-line), 2018. Scientific researches of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. XVIII, ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376 (On-line), 2018.

НЯКОИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА КОМПЛЕКСНИЯ РЕИЖЕНЕРИНГ ЗА РЕШАВАНЕ НА ДВА ОСНОВНИ ПРОБЛЕМА В РАЗВИТИЕТО НА

ОБЩЕСТВОТО Божидар Хаджиев Prof. В. Hadjiev Doctor ofEconomic SciSnces

SMME OPTIONS OF COMPLEX REENGINEERING FOR SOLVING THE TWO MAIN PMOBLEMS IN THE DEVELOPMENT Bozhidar Hadzhiev Prof. B. HadjjieVj Doctor ofEconomic Scisnces

Abstract: The study defined and analyzed some aspects of two fundamental and interrelated problems of the development of human civilization- growing food dependency of the people and the growing desire for comfort in every area and at every level. There are some possibilities of the new management theory (complex reengineering) to address these issues.

Keywords: food dependency, complex reengineering, reengineering, fuel industrial energy consumption of natural energy, individual and social freedom.

Всичко в света е енергия и информация, които чрез съответно управление придобиват една или друга форма. Чрез управленческата теория за Комплексен реинженеринг (КР) се посочи пътят в съвременните условия за постигане на устойчивост на индустриите и на съставните ги субекти. КР не изключва използването на реинженеринговата наука, която изисква радикални, фундаментални и драстични промени на процесите, но дава възможност и за усъвършенстване на съществуващите процеси. Използването на седемте концепции и на тризвездния модел на КР1 за постигане на ползи едновременно за бизнеса, за обществото и за природата очерта пътят за развитие на индустриите и на бизнес субектите. По своята същност това ново управление е съвкупност от комплексен инженеринг на съществуващата ситуация (КИсс) и комплексен инженеринг на бъдещата ситуация (КИбс). КР=КИсс+КИбс.

Населението на земята нараства и както посочват някои учени се удвоява на всеки 30 години. Дори да не са достатъчно обосновани тези твърдения е безспорно, че нараства стремежът за комфорт на всеки един човек, а това води до все по-голямо производство на енергия ( някои изследователи твърдят, че производството се удвоява на всеки 10 години) и до все по-голямо потребление на енергия. Като се има предвид, че енергията се черпи от природата, но индустриалното и технологично развитие не може да я увеличи, ярко се очертава необходимостта да се решат двата основни проблема за развитие на човешката цивилизация - нарастващата хранителна зависимост на хората и нарастващият стремеж за комфорт във всяка една област и на всяко ниво.

Основната цел на настоящото изследване е да се направи опит и докаже, че КР може да се прилага не само през призмата на индустриалното развитие и бизнеса, но и за решаване на основни проблеми в развитието на човешката цивилизация като тези за

1 вж. Комплексен реинженеринг П. 2001; Курс по реинженеринг. П. 2013; Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условията на глобализация на икономиката. П. 2012;

нарастващата хранителна зависимост и нарастващият стремеж за комфорт във всяка една област и на всяко ниво.

Технологията на КР изисква дефиниране на проблемите, ориентация за промяна на основни фактори свързани с тези проблеми и извършване на промените.

В случая двата основни проблема са обвързани с енергопреобразуването и използването на енергия и пряко засягат бъдещото на човешката цивилизация.

При КР за определяне показателя «потребление на пазара» се препоръчва да се използва следната схема и формула:

СВП= f X Щ X И I х Е ] i =1

Където, Ц са ключовите ценностни фактори за субекта; И са ключовите информационни фактори за бизнеса, а Еi са ключовите енергийни фактори за бизнеса (гориво, електричество и др.). В краткосрочен аспект по двата основни въпроса с най-висока тежест за бизнеса ще са последствията от въздействието на енергийния фактор. Над 90 % от съвременните потребности и ресурси за бизнеса се дължат на този фактор. На база динамиката на взаимодействието на енергийния фактор и пазарните потребности се прогнозира, че през 2030 година, възможностите и производство на енергия ще са толкова, колкото е нейното потребление през тази година. При това потребление, запасите от природни горива ще се изчерпат към 2080. След 2030 година се очертава най-сериозния период свързан с оцеляването на съвременната човешка цивилизация. Затова проблемът с възобновяемите енергийни източници добива все по-висока тежест.

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Потребност от енергийни ресурси

Състояние и възможности за производство на енергийни ресурси

60 80 2010 2030

) J

фиг.1. Съпоставимост на потребностите със състоянието и възможностите за производство на енергийни ресурси

В предходни изследвания2 човешката система се разгледа като преобразовател на енергия и информация. Изясни се, че енергията създава интегрирани ползи за хората, които непрекъснато се черпят от природата, но със своите действия не могат да ги увеличат. Затова, ако не се решават двата основни проблема човечеството ще попадне в технологичен и консуматорски омагьосан кръг на разходната икономика, който ще се превърне в ужасна заплаха за бъдещото на планетата. Необходими са съвместни усилия за едно разумно, ефективно и социално управление за решаване на тези проблеми. Проблемите се задълбочоват, като се има предвид, че около парите все повече се движат не полезни за обществото и за природата процеси. Това са процеси свързани с модерни утопии, като „човешки права без граници", спекулативни и понци схеми, измами, корупционни скандали, ксенофобски агресии, тероризъм, контрабанда, трафик на хора и компромиси от всяко естество засягащи морала, културата и трудът.

В такава ситуация определящи стават разбирания като тези на Жак Ив Куско, че „Парите са чудесно разменно средство, но са и ужасна заплаха за бъдещото на планетата. Днес пазарът предлага здрав разум на дребно и лудост на едро". За съжаление тези разбирания се възприемат, но не дават решение на проблемите.

Дефинирането на ситуацията по първия проблем-нарастващата хранителна зависимост разкрива, че човек преобразува енергията (постъпваща основно чрез храната) в умствена, физиологична и физическа дейност. Несъмнено без храна, живота на човека и развитието на човешката цивилизация спират, но истините за същността и ролята на хранителната индустрия (ХИ), често изплуват с известно закъснение. Те доказват, че понастоящем преобладаващата част от това което се случва в тази индустрия в глобален, национален и регионален аспект е проява на егоистичен интерес за моментни изгоди. Този интерес се прикрива от една страна от факта, че ХИ осигурява изхранването на нарастващото население на земята и спомага за развитието на другите индустриални сектори (най-вече селско стопанство, туризъм, спорт, здравеопазване, транспорт). От друга страна се прикрива от факта, че ХИ е тази, която създава значителна част от БВП на страните и печалби за субектите в съвременното общество и с четирите аспекта за полезността на храната.

фиг.2. Четири аспекта за измерване полезността на храната

За съжаление в ХИ понастоящем липсва балансираност, като доминират последните три аспекта и все по-често се използват множество нездравословни и неприродосъобразни технологии и суровини, които засилват хранителната зависимост. Изследването разкрива, че показателите по тези три аспекта са с изключително вредни стойности, което през призмата на ползи за природата и обществото нарушава баланса в икономическия и морално-етичния процес. Проблемът ясно се очертава, когато се наруши нормата за необходимата енергия. В тези случаи започва задръстването на човешката система, нараства консумацията на храни, появяват се затлъстяване и болести. Такива процеси предизвикват реактивни и активни действия обикновено за диети, за лекарства и за

2 вж. Теорията за човешката система, като енергопреобразовател от Кратък курс по теоретичны основи на управлението. П. 2003, стр. 116-120

повишено разходване на индустриална и природна енергия свързана с храните и храненето. Разходването на храни вече е станало безумно. Само от изхвърляне на храни в Европа се губят над 80 милиарда евро, а зад това се крие огромно количество изразходвана индустриална и природна енергия. Всичко това води до намаляване на потенциала за развитие на човешката цивилизация. Схематично процесите са представени на фигурата подолу,_

Енергия/хран аХп; У

научни и псевдонаучни изследвания за лечение и за контрол и намаляване на маслените клетки

производство и продажба на храни, хранителни добавки, на природна енергия (Пе), следва намаляване потенциала ката цивилизация(Пр.ч.ц.)

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

където, Хп е нормата за необходимата енергия, а Уе излишната енергия/храна постъпваща в

човешката система Фиг.3. Процеси при хранителна зависимост

Дефинирането на ситуацията чрез КИсс позволява да се направи следния извод: По първия проблем се действа активно и реактивно, което води до нарастване на хранителна зависимост. Необходими са проактивни действия, изясняване и премахване на причините за нарастване на хранителната зависимост и на загубата на храни.

Чрез КИсс се разкрива така също, че тези действия са пряко свързани с втория основен проблем за развитие на човешката цивилизация -нарастващият стремеж за комфорт във всяка една област и на всяко ниво. И тук нормата за необходимата енергия за производство на продукти и услуги осигуряващи комфорта се нарушава. С най-висока тежест усилията са насочени към откриване на нови източници на енергия, към използване на възобновяеми източници на енергия, към енергоспестяващи технологии, но не и към минимизиране на комфорта и подобряване на процесите. Справедливо е да се отбележи, че има определени усилия за управление на нарастващият излишък от продукти и услуги, но действията отново са активни след определено събитие. Липсват проактивните действия и търсене на причините за неразумното изразходване на енергия, за нарастващият в геометрична прогресия стремеж за комфорт.

Фиг.4. Процеси при нараства

стремеж за комфорт и на взаимовръзка на двата проблема

КИсс дава възможност да се направи следния извод: По втория проблем също се действа активно и реактивно, което води до нарастване на индустриалната енергия (Ие)за проектиране, производство и продажба на продукти и услуги за комфорт, нарастване използването на природна енергия (Пе), нарастване на динамиката на всички процеси, нарастване на напрежението , нарастване на депресиите, нарастване на стресът а от тук изхабяване на нервната енергия и нарастване на хранителната зависимост и намаляване потенциала за развитие на човешката цивилизация (Пр.ч.ц.) Необходими са проактивни действия, изясняване и премахване на причините за нарастващият стремеж за комфорт във всяка една област и на всяко ниво.

Горепосочените два извода налагат използването на разумно управление и очертаването чрез КР на ориентациите за промяна при използване на природната енергия.

Несъмнено ние всички отразяваме образа на Бог и притежаваме чувството за това кое е правилно и неправилно. Но, за да не се самоунищожим трябва да изоставим нашите егоистични интереси и да минимизираме стремежа за комфорт и облаги. Имаме право да управляваме и контролираме собствените си действия. Но трябва да знаем, че човек може да има абсолютна свобода на действията си само когато е сам. Социалната свобода изисква човек да се съобразява с другите. Общество което позволява на всеки да има абсолютна лична свобода постепенно формира процеси които го разрушават. Тези процеси са свързани с егоистични и неприемливи за общността действия за постигане на по-голям комфорт и лична независимост. Промяната първоначално трябва да засегне процесите които създават най-голямо напрежение и неразумен разход на енергия. Например, процесите с нарастващия брой автомобили, устойчивите задръствания и замърсяването на градовете създават огромно напрежение и огромен разход на енергия. Комплексният инженеринг на тези процеси за градове като Пловдив разкрива:

- Средно около 70% от движещите си автомобили са с по 1 човек;

- Средно броят на автомобилите в градовете е равен на броя на живеещите в тях;

- Средният пробег за ден на автомобилите в градовете е 20 км. а средният престой на светофари и в задръствания е 30 минути с тенденция за нарастване;

- Средният престой на светофари и в задръствания на таксиметровите коли движещите се през деня е 120 минути;

- Средно броят на движещите през деня автомобили е равен на броя на трудоспособното население;

- Движението на 100 000 автомобила в град с инфраструктура за около 3000 автомобила създава огромно напрежение и динамика с много негативни последици. Растат задръстванията и катастрофите. Замърсява се природата. Културата на пътя се влошава. Изчезват и добрите човешки отношения. Разходва се огромна нервна и природна енергия. Стресът се компенсира с нарастване на хранителната зависимост.

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Проблемите не биха могли да се решат само с по-добри пътища или с по-добра

организация на движението. Дори да се използват подходи за стимулиране използването на обществения транспорт, като тези в някои развити държави (където при ползване на хотел в цената се включва такса за ползване на обществен транспорт) проблемите остават. Подобни усилия и инвестиции са важни, но не биха могли да компенсират дори само загубите на енергия от задръстванията, изхвърлянето на храни и за лечение, които за град като Пловдив годишно възлизат на повече от 1 милиард лева. Несъмнено е необходим комплексен инженеринг на бъдещата ситуация. Динамичната среда на развитие налага намаляване броя на движещите се автомобили в града съобразно неговия капацитет. Необходими са стратегии за осигуряване на интегрирана полза за природата и за обществото. Все повече се търси отговор на въпроси като „Може ли в такива стратегии да се даде тежест на следните акценти:

- намаляване използването на личните автомобили за придвижване до работните

места;

- приоритетно назначаване на лица живеещи близо до работното место;

- създаване на множество зони и пътища само за пешеходци и велосипедисти;

- създаване на графици за движение в града само на превозни средства за обществен транспорт, бърза помощ, полиция и обслужване на граждани и магазини;

- фокусиране на инвестициите върху качествен обществения транспорт и усъвършенстване на неговата организация и управление;

- създаване на условия за облекчено паркиране на автомобилите в покрайнините на

града;

- създаване на условия пристигащите за работа, почивка или туризъм от други населени места да паркират МПС в края на града и да ползват удобен и предназначен за тях градски транспорт.

- засилване контролът и налагане на големи глоби за нарушителите в града.

- прекратяване на строителство, което пречи за спокойното и удобно предвижване на пешеходци и велосипедисти и на строителство несъобразено с инфраструктурата и капацитета на града за движение на МПС;

- прилагане на разумна политика за отседналост.

- пренареждане на приоритетите в обучението, като се дава висока тежест на процесите засягащи разходването на енергия, опазването на природата, намаляване стремежът за личен комфорт, подобряване културата на хранене и управлението на излишъците;

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

-създаване на агенция осигуряваща инфраструктура за спокойно и приятно предвижване на хората от точка А до точка Б в града".

От друга страна при КИбс за решаване на двата проблема най-общо се търси отговор на следните въпроси:

От какво приоритетно ще се отказват субектите и в каква последователност, когато консумацията на енергия започне да надхвърля възможностите за нейното производство?

В какво съотношение ще се подредят по тежест отрасли и бизнес, когато енергията е недостатъчна за системата?

Как да се реагира на опасностите от недостиг на енергия?

Как ще се развива бизнесът и какви технологии ще останат при ограничено подаване на енергия или недостиг на енергийни ресурси?

Кои отрасли приоритетно ще се запазят и развиват, какви нови отрасли и пазарни категории ще трябва да се появят?

Анализът показва, че при липсата на глобален КР, когато потреблението на енергия надхвърли предлагането, страните производителки и най-развитите страни се очаква да разходват, колкото им е необходимо (без да нарушават комфорта си), а намаляването на общата консумация ще се извърши за сметка на развиващите се и слабо развитите страни. Но, КР разкрива, че тази ситуация е неустойчива и предопределя разрушителни процеси от всякакъв род, които безспорно бързо ще се пренесат и в развитите икономики и в страните производителки на енергийни суровини. Все пак, ако наличните енергийни суровини са толкова, колкото за да се поддържат само определени отрасли, кои ще са те? Видно от вариантите в пространството на потребностите това ще са процеси и отрасли свързани с съвременните категории на физиологически потребности (храна, подслон, топлина), безопасност и сигурност (средства за защита, ред, въоръжаване). В такава ситуация ще се развиват приоритетно отраслите по-тясно свързани с природата (селското стопанство, хранителната индустрия), отрасли свързани с осигуряването на подслон, безопасност и сигурност, а така също тези за създаване на върхови технологии за повишавате КПД на всякакъв вид енергийни процеси. Мощните автомобилна, компютърна, машиностроителна, транспортни индустрии ще почувстват най-силно тези промени. Очевидно е необходим нов световен ред с нови политически и икономически измерения във всяка една област. Това би могло да започне чрез създаването на взаимосвързани икономически и финансови съвети както на глобално, транснационално, международно, национално, областно, общинско, така

и на отраслово, междуотраслово и междуфирмено ниво. Необходими са еднакви стандарти и правила и интегрирани и единни действия, а не фрагментирани действия, както досега на държавни институции, банки и бизнес субекти. Приоритетните цели на тези съвети трябва да са технологиите за решаване на двата основни проблема: нарастването на хранителната зависимост и нарастването на стремежът за комфорт. Като начало фокусът трябва да е върху фактори, които са с най-ниски показатели и дейности осигуряващи ползи за обществото и природата.

Изследването разкрива, че развитието на тези дейности трудно би могло да се осъществи без философията, концепциите и моделите на КР свързани с постигане на ползи едновременно за обществото, за природата и бизнеса. Защото КР е една интегрална система за ефективно управление на промените, в това число на тези засягащи разгледаните два проблема.

Човечеството чрез КР има шанс да се справи успешно с тези два основни проблема. Бъдещият свят, изискващ по-висока разумност, чистота, организираност и подреденост на всички нива е на прага. Нека да намерим сили и да му подадем ръка. Съдбата на нашето поколение и на нашите деца е да направим избора.

ЛИТЕРАТУРА

Хаджиев, Б.; Разумното управление -реинженеринг. П. 2000; Хаджиев, Б.; Отворената икономика-човекът и пазарът. П. 1996; Хаджиев, Б.; Комплексен реинженеринг. П. 2001;

Хаджиев,Б.; Възможностите на разумното управление срещу съвременните предизвикателства на живота в България. П. 2002;

Хаджиев, Б.; Кратък курс по теоретични основи на управлението. П. 2003;

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Хаджиев, Б.; Комплексен реинженеринг на бизнес организациите в условията на

глобализация на икономиката П. 2012;

Хаджиев, Б.; Кратък курс по управление на маркетинга. П. 2012. Хаджиев, Б.; Курс по реинженеринг. П. 2013.