Научная статья на тему 'Розвиток механізмів податкової підтримки малого підприємництва'

Розвиток механізмів податкової підтримки малого підприємництва Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
19
1
Поделиться
Ключевые слова
спрощена система оподаткування / єдиний податок / мале підприємництво / упрощенная система налогообложения / единый налог / малое предпринимательство

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — О. В. Короткевич

У статті розглянуто розвиток механізмів податкової підтримки малого підприємництва, умови започаткування спрощеної системи оподаткування, етапи її змін до прийняття Податкового кодексу України та після його прийняття

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — О. В. Короткевич

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Развитие механизмов налоговой поддержки малого предпринимательства

В статье рассмотрено развитие механизмов налоговой поддержки малого предпринимательства; условия введения упрощенной системы налогообложения; этапы ее изменений до принятия Налогового кодекса Украины и после его принятия.

Текст научной работы на тему «Розвиток механізмів податкової підтримки малого підприємництва»

УДК 336225.6

О.В. КОРОТКЕВИЧ,

к.е.н., с.н.с., 1нститут економ1ки та прогнозування НАН Укра'ни

Розвиток мехашзм1в податково! шдтримки малого шдприсмництва*

У статтi розглянуто розвиток механ'зм'в податково' п'щтримки малого мдприемництва, умови започаткування спроще-но1 системи оподаткування, етапи П змiн до прийняття Податкового кодексу Укра'ни та п>сля його прийняття.

Ключов'1 слова: спрощена система оподаткування, единий податок, мале п>дприемництво.

А.В. КОРОТКЕВИЧ,

к.з.н., ст.н.с., Институт экономики и прогнозирования НАН Украины

Развитие механизмов налоговой поддержки малого предпринимательства

В статье рассмотрено развитие механизмов налоговой поддержки малого предпринимательства; условия введения упрощенной системы налогообложения; этапы ее изменений до принятия Налогового кодекса Украины и после его принятия.

Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, единый налог, малое предпринимательство.

O. KOROTKEVYCH,

PhD in economics, senior researcher, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

Development of mechanisms of the tax support for small business

The article deals with a development of the mechanisms of tax support for small business, conditions for initialization of the simplified system of taxation, stages of its modifications before a Tax Code adoption and thereafter.

Keywords: simplified system of taxation, single tax, small business.

Постановка проблеми. Вщповщно до Угоди про асоцацю з ВС у глав1 10 «Полггика у сфер1 промисловост та пщприемни-цтва» в статтях 378-379 пщкреслено, що необхщно розвива-ти спвробггництво та покращувати умови для пщприемниць-ко! дтльносл для вск суб'ектв господарювання, придтяючи особливу увагу малим та середнм пщприемствам, у тому чис-л1 мкропщприемствам та пщприемствам ремюницького типу. Одним ¡з головних етапв цк! роботи е спрощення та рацюналЬ зацт нормативно-правових актв у сфер¡ оподаткування, тобто удосконалення методичних основ та структуризаци спрощеноУ системи оподаткування. В глав¡ 21 стаття 420 також перед-бачено «зменшення обсяпв неформально! економки шляхом трансформаци нелегально! занятости». Виршення цв! пробле-ми також пов'язано ¡з розвитком малого пщприемництва та функцюнуванням спрощеноУ системи оподаткування. Запо-чаткування та розвиток спрощено! системи оподаткування в УкраУ як п¡дтримки цього сегменту економки пройшло к¡лька етап¡в, ¡ сьогодн¡, маючи накопичений досв¡д, дозволяе оц¡нити розвиток цв! системи та вплив на активвацю п¡дприeмництва в залежност в¡д зм¡ни податкового навантаження.

Мета статт'1 дослщити розвиток спрощено! системи оподаткування до та пюля прийняття Податкового кодексу Укра!ни та оц¡нити и вплив на доходи бюджету.

Виклад основного матерюлу. Сектор малого пщприемництва в ринковм економщ займае особливе мкце. Його розвиток, як правило, призначаеться для вир¡шення проблеми зайнятосп; розширення конкуренци, сприяння швидкого пере-проф¡лювання виробництва та реагуванню на потреби спожив-чого ринку; розробки та впровадження науковоемко! продукци невеликими пщприемствами ¡нновац¡йного характеру. Характерною особливютю малого п¡дприeмництва е те, що розвиток цього сектора економки, який функцюнуе у сфер¡ вторинного перерозпод^у доход¡в, безпосередньо залежить вщ р¡вня до-ход¡в населення. В умовах вузького платоспроможного попиту в середин крайни малий б¡знес не мае джерел розвитку.

Стан та темпи розвитку малого пщприемництва багато в чому залежать вщ оподаткування. 0бсяги податкових надходжень вщ цв'' категори' податкоплатниюв не дуже велию, незважаючи на те, що мале пщприемництво зачтае ¡нтереси широкого кола оаб, як з точки зору мюця прикладання прац¡ та отримання заробггно''' плати, так ¡ надання послуг та поставки товарв. Ще один аспект проблеми малого пщприемництва - висок витрати на його ре-гулювання, а також податкове адмУстрування. Адм¡н¡стративн¡ витрати на контроль за сплатою податкв малими пщприемця-ми формують необх¡дн¡сть запровадження спецвльного, тобто спрощеного режиму оподаткування, тому що використання за-гального режиму в даый сфер¡ вимагае високих витрат на ве-дення податкового облку малими п¡дприeмцями, що стимулюе неухильне в¡двол¡кання доход¡в «в тЫь». Запровадження полег-шено' (спрощено!) системи оподаткування можна трактувати як своерщну плату за зменшення «т¡ньового» обороту та легалва-ц¡ю ф¡нансовоï дильност з боку малих п¡дприeмств.

Розвиток податково!' пщтримки малого п¡дприeмництва в Укра'У мае сво!' особливост¡, пов'язан як ¡з пост¡йним ко-регуванням загально' системи оподаткування, що накладае св¡й в¡дбиток ¡ на систему спрощеного оподаткування, так ¡ необхщнютю структуризаци само' спрощено' системи.

Податкова пщтримка малого п¡дприeмництва пройшла юлька етап¡в, але як окрема система (спрощена система оподаткування) функцюнуе з 1999 року. Законодавча основа пщтримки розвитку малого пщприемництва в Укра'У за-початкована Постановою Ради МУстрв УРСР «Про заходи щодо створення та розвитку малих пщприемств» вщ 22.09.1990 з¡ змЫами, внесеними згщно з постановою КМ вщ 19.10.1991 №280.

B¡дпов¡дно до цв' постанови до малих пщприемств належали новостворен та д¡юч¡ п¡дприeмства з чисельн¡стю:

* Досл'!дження виконано в рамках планово/ НДР «Консолiдацiя дер-жавних фнанав Укра'ни в умовах св'пово! фнансово/ нестаб'тьностЬ) за постановою Бюро ВЕ НАНУ №6 в'\д 22.05.2013, державний реестрацй-ний номер роботи 0113U005571

10 Формування ринкових вщносин в УкраУнп № 10 (173)/2015

© О.В. КОРОТКЕВИЧ, 2015

- y пpoмиcлoвocтi тa бyдiвництвi - 2QQ чoл.;

- в iншиx гaлyзяx виpoбничoï cфеpи - 6Q чoл.;

- y нayцi тa нayкoвoмy oбcлyгoвyвaннi - 1QQ чoл.;

- y невиpoбничiй cфеpi - 26 чoл.;

- y poздpiбнiй cфеpi - 16 чoл.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Для фiнaнcoвoï пiдтpимки cтвopювaниx мaлиx пiдпpи-емств pекoмендyвaлocя yтвopювaти цiльoвi фoнди ф^н-coвoï пiдтpимки мaлoгo пiдпpиeмництвa зa paxyнoк дoбpo-вiльниx внеcкiв деpжaвниx, кooпеpaтивниx, гpoмaдcькиx тa iншиx пiдпpиeмcтв, ycтaнoв i opгaнiзaцiй тa гpoмaдян y тому чиcлi iнoземниx. Oдним iз гoлoвниx нaпpямiв дм циx фoн-дiв бyлa pекoмендaцiя пo нaдaнню пoзичoк мaлим пiдпpи-eмcтвaм, щo зaймaютьcя пpiopитетними видaми дiяльнocтi, вcтaнoвлюючи пiльгoвi yмoви ïx кpедитyвaння.

Дo вaжливиx yмoв фyнкцioнyвaння MП, визнaчениx в цiй пocтaнoвi, вiднеcенa неoбxiднicть зaпpoвaдження пoчинa-ючи з 1991 po^ дoбpoвiльнoгo деpжaвнoгo тa iншиx видiв cтpaxyвaння кoмеpцiйнoгo pизикy нa випaдoк фiнaнcoвиx втpaт, зyмoвлениx зaтpимкoю poзpaxyнкiв пo зoбoв'язaнняx, тa iншиx пpичинax, щo вщ ниx не зaлежaть.

З пoглядy пoдaткoвoï пiдтpимки зaпpoвaджyвaлocя звть-нення нoвocтвopениx MП, кpiм кooпеpaтивiв, вщ плaтежiв дo бюджетy з пpибyткy (дoxoдy] дo введення в дю нoвoгo зaкoнo-дaвcтвa пpo oпoдaткyвaння пiдпpиeмcтв, aле poзпoвcюдження ця cиcтемa не нaбyлa. Пoвеpнення дo poзpoбки меxaнiзмiв пo-дaткoвoï пiдтpимки мaлoгo пiдпpиeмництвa вiдбyлocя пiзнiше.

Haгaльнoю пoтpебoю poзpoбки cпpoщенoï cиcтеми oпo-дaткyвaння cтaли пpинципoвi змiни, якi 6ули внеcенi в 1997 poцi в методик poзpaxyнкy бaзи oпoдaткyвaння пpибyткy пiдпpиeмcтв тa в метoдикy oпoдaткyвaння тa aдмiнicтpyвaн-ня ПДB y зв'язку iз зaпpoвaдженням меxaнiзмy пoвеpнен-ня ПДB з бюджету «живими» гpoшимa. Ц змiни зaпoчaткy-вaли фopмyвaння cпецiaльнoгo пoдaткoвoгo oблiкy, ocнoвy якoгo cтaнoвив oблiк бaзи oпoдaткyвaння зa метoдoм «^p-rnoï» oпеpaцiï, як пpи oпoдaткyвaннi пoдaткy нa пpибyтoк, тaк i oпoдaткyвaннi ПДB (цей метoд збеpiгaeтьcя пpи oпoдaткy-вaннi ПДB у дiючoмy Пoдaткoвoмy кoдекci Укpaïни]. Oднo-чacнo ф^ндовий pезyльтaт гocпoдapcькoï дiяльнocтi пщ-пpиeмcтв зa бyxгaлтеpcьким oблiкoм cтaв визнaчaтиcя зa метoдoм нapaxyвaння, тoбтo зa вiдвaнтaженoю пpoдyкцi-ею, a не зa кacoвим метoдoм (з 11 cеpпня 1997 poкy]. ЗмЬ нa метoдiв фopмyвaння бaзи oпoдaткyвaння пpизвелa дo зpocтaння збиткoвиx пiдпpиeмcтв в ycix гaлyзяx екoнoмi-ки, aле нaйбiльше в пpoмиcлoвocтi. Taк, в 1997 po^ пито-мa вaгa збиткoвиx пiдпpиeмcтв зpocлa нa 16 п.п. (у 1996 po^ - 3Q%; у 1997 poцi - 4б%] зa paxyнoк oднopaзoвoгo включення у ф^ндовий pезyльтaт пiдпpиeмcтв cyми вщ-вaнтaжениx, aле неoплaчениx тoвapiв (пocлyг], якi дo цьoгo мoментy включaлиcь у cклaд oбopoтниx aктивiв i з цieï cyми був нapaxoвaний пoдaтoк нa пpибyтoк.

^йбшьш cеpйoзнi змiни вiдбyлиcя в oпoдaткyвaннi га-лyзi «тopгiвля». B фй гaлyзi кpiм змiни метoдики фopмyвaн-ня пoдaткy нa пpибyтoк тaкoж бyлo змiненo метoдикy poз-paxyнкy ПДB - зaмicть нapaxyвaння ПДB нa тopгoвy нaцiнкy бyлo введенo нapaxyвaння ПДB нa вcю cyмy тopгoвoгo o6o-poтy, тoбтo включaючи вapтicть тoвapiв. Це пpизвелo дo пщ-вищення цiн в oптoвiй тa poздpiбнiй тopгiвлi зa paxyнoк дo-дaткoвoгo пiдвищення тopгoвoï нaцiнки в poзмipi 2Q кoп. нa

1 гpн. вaлoвoгo дoxoдy (тopгoвельнoï нaцiнки] як pеaльнoгo джеpелa cплaти ПДB, a тaкoж дo пocтiйнoï зaбopгoвaнocтi деpжбюджетy пеpед пoдaткoплaтникaми пo гaлyзi «тopгiв-ля». Пеpеxiд нa cплaтy пoдaткy нa пpибyтoк зa пoдaткoвим oблiкoм, ocнoвy якoгo cклaдaлa вiдвaнтaженa, a не oплaче-нa пpoдyкцiя, вимaгaв дoдaткoвoï cyми Tpoix^ в oбiгy. B pе-aльнocтi в екoнoмiцi cклaлacя звopoтнa cитyaцiя - у зв'язку iз введенням в 1996 po^ гpивнi гpoшoвa мaca cтaнoвилa в 1997 po^ вcьoгo 13,4% дo BBП, i^o пpизвелo дo piзкoï не-дocтaчi гpoшей в oбiгy для вае'1' екoнoмiки. Пpи цьoмy мaлi пiдпpиeмcтвa, ocнoвнa мaca якиx фyнкцioнyвaлa в тopгiвлi, нaйбiльше втpaтилa oбiгoвиx гаш^в.

Упpoвaдження в пpaктикy фiнaнcoвиx poзpaxyнкiв методики фopмyвaння вaлoвoгo дoxoдy для oпoдaткyвaння, в якiй бaзa oпoдaткyвaння i нapaxoвaний пoдaтoк були вiдipвaнi вiд джеpелa йoгo cплaти, мaлa негaтивнi нacлiдки для б^ш^т пiдпpиeмcтв, aле нaйбiльше для мaлиx пiдпpиeмcтв. Для пщ-тpимки фiнaнcoвoгo cтaнoвищa мaлиx пiдпpиeмcтв в 199B po^ пoчaлиcя poзpoбки нa зaкoнoдaвчoмy piвнi cпецiaльнo-гo пoдaткoвoгo pежимy.

Пеpшим етaпoм зaпpoвaдження cпpoщенoï ^стеми oпo-дaткyвaння cтaв Зaкoн Укpaïни «Пpo внеcення змiн дo Де-кpетy Kaбiнетy Miнicтpiв Укpaïни «^po пpибyткoвий пoдaтoк з гpoмaдян» вщ 13.Q2.9B. Biдпoвiднo змiн, вcтaнoвлениx цим зaкoнoм, з Q1.Q1.9B вcтaнoвлювaлocя пpaвo гpoмaдян, якi зaймaютьcя пiдпpиeмницькoю дiяльнicтю без cтвopення юpидичнoï ocoби, caмocтiйнo oбpaти cпociб oпoдaткyвaння дoxoдiв, oдеpжaниx вiд цieï дiяльнocтi зa фiкcoвaним poзмi-poм шляxoм пpидбaння пaтентy. Пpaцюючий нa пaтентi пщ-пpиeмець, мaв пpaвo нaймaти не бтьше п'яти пpaцiвникiв, включaючи членiв йoгo ciм'ï:

- вaлoвий дoxiд пoвинен був cтaнoвити зa ocтaннi 12 гален-дapниx мicяцiв щo пеpедyють мicяцю пpидбaння пaтентy, не бтьше 7QQQ неoпoдaткoвyвaниx мiнiмyмiв дoxoдiв гpoмaдян;

- ocнoвним видoм дiяльнocтi тaкoгo пiдпpиeмця е пpoдaж тoвapiв i нaдaння cyпyтнix пocлyг нa pинкax тa бути плaтни-кoм pинкoвoгo збopy;

- poзмipи фiкcoвaнoгo пoдaткy вcтaнoвлювaлиcь в меж-ax вщ 2Q дo 1QQ гpн. зa мicяць зaлежнo вiд теpитopiaльнoгo poзтaшyвaння мicця тopгiвлi;

- пpи зacтocyвaннi нaймaнoï пpaцi poзмip фiкcoвaнoгo пo-дaткy збiльшyвaвcя нa 6Q% зa кoжнy oco6ó;

- у paзi cплaти фiкcoвaнoгo пoдaткy плaтник тaкoгo пoдaткy звiльнявcя вiд введення oбoв'язкoвoгo oблiкy дoxoдiв i витpaт;

- пaтент видaвaвcя нa cтpoк вщ oднoгo дo 12 мicяцiв зa вибopoм плaтникa, пpи цьoмy дoкyмент, який зacвiдчye cплaтy фiкcoвaнoгo пoдaткy, пoвинен включaти не тiльки дa-нi ocoби пiдпpиeмця, a й пеpелiк дaниx ocí6, якi пеpебyвaють iз ним в тpyдoвиx вiднocинax;

- poзпoдiл фiкcoвaнoгo пoдaткy зa цим зaкoнoм мaв тaкi пpoпopцiï: 1Q% вiд cyм цьoгo пoдaткy пoвинен пеpеpaxoвy-вaтиcь дo Пенciйнoгo фoндy, 9Q% вiд cyми фiкcoвaнoгo пo-дaткy, щo нaдiйшли дo мicцевoгo бюджету, cпpямoвyвaлиcь нa пoтpеби теpитopiaльнoï гpoмaди.

Цей пopядoк фopмyвaння i cплaти фiкcoвaнoгo пoдaт-ку мaв oбмежений вид дiяльнocтi - poздpiбнa тopгiвля. Aле цьoгo бyлo недocтaтньo для пiдтpимки тa poзвиткy мaлoгo пiдпpиeмництвa.

Формування ринкових вщносин в Укра'|'ы № 10 (173)/2015 11

Наступним етапом податковоУ п!дтримки малого п!дпри-емництва став Указ Президента в!д 03.07.98 №727 «Про спрощену систему оподаткування, обл!ку та зв!тност! суб'ект!в малого п!дприемництва», за яким в практику оподаткування з 01.01.99 вводився механ!зм спрощеного оподаткування, який акумулював д!юч! на той час податки, збори та в!дра-хування до державних фонд!в соц!ального страхування, тобто була в!дм!нена сплата 16 прямих податк!в та обов'язкових платеж!в ! збор!в, що стало суттевим зниженням податкового навантаження в таких аспектах: м!н!м!зац!я ! простота нараху-вання податку, м!н!мальн! витрати на адм!н!стрування. Врахо-вуючи, що спрощена система оподаткування формувалася як м!н!м!зац!я оподаткування по в!дношенню до загальноУ систе-ми, вона будувалася на принципах збереження в!дпов!дност! м!ж джерелом сплати податку та його нарахуванням, тобто це ф!ксований податок для п!дприемц!в - ф!зичних ос!б та збереження касового методу в обрахуванн! податковоУ бази для спрощенц!в - юридичних ос!б. Використання касового методу у спрощен!й систем! оподаткування за рахунок збереження максимально! в!дпов!дност! м!ж джерелом сплати податку та базою його нарахування створюють б!льш сприятлив! умови для ф!нансовоУ стаб!льност! цього сектора економ!ки.

Вклад единого податку (еП) в державний бюджет перед-бачав так! пропорц!У:

• еП, який сплачувався малими п!дприемствами - юри-дичними особами, розпод!лявся:

- до Державного бюджету УкраУни - 20%;

- до м!сцевого бюджету - 35%;

- до Пенс!йного фонду - 40%;

- на обов'язкове соц!альне страхування - 5%.

• !з суми еП, сплаченого ф!зичними особами - пщприем-цями, зараховувалось:

- до м!сцевого бюджету - 55%;

- до Пенс!йного фонду - 40%;

- на обов'язкове соц!альне страхування - 5%.

У подальшому з! структури еП були виключен! перераху-вання до державних соц!альних фонд!в.

Ставка еП встановлювалася на р!вн! 6% при окрем!й сплат! ПДВ або 10%, якщо ПДВ включався до единого по-датку. Сплата еП в!дбувалася щом!сяця за результатами минулого м!сяця. Для п!дприемц!в - ф!зичних ос!б ставка еП встановлювалася м!сцевими радами залежно в!д виду д!-яльност! та м!сця и зд!йснення в д!апазон! в!д 20 до 200 грн. за календарний м!сяць. Додатково п!льговою умовою було право для п!дприемц!в - ф!зичних ос!б, як! сплачують еП, не застосовувати п!д час розрахунк!в !з споживачами електро-нн! контрольно-касов! апарати. Якщо платник еП викорис-товуе найману працю або працю член!в його с!м'У - розм!р еП зб!льшувався на 50% за кожну особу.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Обмеженням по обсягу виручки в!д реал!зац!У та чисель-ност! найманих прац!вник!в як для ф!зичних ос!б - п!дпри-емц!в, так ! для юридичних ос!б -суб'ект!в п!дприемницько'У д!яльност! встановлювався однаковим не б!льше 10 ос!б на-йманих прац!вник!в на р!к та обсяг виручки на р!к повинен не перевищувати 250 тис. грн. Таким чином спрощена система оподаткування розповсюджувалась на ф!зичних ос!б -п!дприемц!в та м!кроп!дприемства. Цей указ дав поштовх для зростання к!лькост! м!кроп!дприемств та ф!зичних ос!б - п!д-

приемц!в, ! вже в наступному роц! обсяг виручки для ф!зич-них ос!б -спрощенц!в був п!двищений до 500 тис. грн. на р!к та для малих п!дприемц!в - 1 млн. грн.

При формуванн! Податкового кодексу УкраУни (ПКУ) система спрощеного оподаткування зазнала суттевого корегу-вання, яке було спрямовано на обмеження умов використання ц!е'У системи оподаткування, що викликало в подальшому необх!дн!сть внесення зм!н до в!дпов!дного розд!лу ПКУ.

Перший етап корегування системи спрощеного оподаткування був проведений одразу п!сля прийняття ПКУ у 2011 ро-ц! !з введенням з 1 с!чня 2012 року в!дпов!дно Закону УкраУни №4014-У! в!д 04.11.2011 «Про внесення зм!н до Податкового кодексу УкраУни та деяких !нших законодавчих акт!в УкраУни що-до спрощеноУ системи оподаткування, обл!ку та зв!тност!».

Причиною цього стало те, що розд!л ПКУ, в якому викла-дений механ!зм спрощеного оподаткування, викликав най-б!льшу критику п!дприемц!в та експерт!в. Зауваження, як! були висловлен! в ход! обговорення, показали необх!дн!сть внесення зм!н, на яких наполягали п!дприемц!.

В!дпов!дно до цього закону !з ПКУ були виключен! най-б!льш суперечлив! норми, як! блокували роботу майже тре-тини п!дприемц!в. Вони включали так! обмеження:

- економ!чна дискрим!нац!я м!кро-п!дприемц!в при робот! з юридичними особами - п!дприемствами, як! працюють на загальн!й систем! оподаткування (продукц!я та послуги малих п!дприемств в!дносилась на прибуток, а не на витрати);

- нев!дпов!дн!сть установленого загального обсягу р!ч-ного обороту м!кроп!дприемства (300 тис. грн.) численност! найманих прац!вник!в (10 ос!б);

- вузьке коло вид!в економ!чноУ д!яльност!, де можна вико-ристовувати спрощену систему оподаткування.

Зм!ни, внесен! цим законом, дозволили вир!шити ряд су-перечностей, як! склалися, а саме:

- м!кроп!дприемц! можуть працювати з юридичними особами на загальних умовах;

- зб!льшен! обсяги р!чного обороту, який визначае прина-лежн!сть до малого п!дприемництва з використанням спрощеноУ системи оподаткування;

- спрощена сама система реестраци та обл!ку ! зменше-но к!льк!сть зв!т!в, як! необх!дно подавати п!дприемцям упро-довж року;

- застосована диференц!ац!я п!дприемц!в по 4-м групам в залежност! в!д специф!ки Ух д!яльност!, в як!й для ф!зичних ос!б-п!дприемц!в з метою обкладення единим податком ви-д!лено 3 групи в залежност! в!д специф!ки УхньоУ д!яльност! та обсяг!в доходу;

- п!двищено р!вень соц!альноУ захищеност! п!дприемц!в 1-У та 2-У груп;

- диференц!йован! ставки единого податку.

Ставки еП встановлюються м!сцевими органами влади за м!с-цем реестраци п!дприемця з розрахунку на календарний м!сяць:

- для I групи - в межах в!д 1 до 10% розм!ру м!н!мальноУ зароб!тноУ плати;

- для II групи - в!д 2 до 20% розм!ру м!н!мальноУ зароб!т-ноУ плати.

Для III групи - встановлюеться в!дсоткова ставка еП в розм!р!:

- 3% доходу - в раз! сплати ПДВ зг!дно !з ПКУ;

- 5% доходу - в раз! включення ПДВ до сплати еП.

12 Формування ринкових вщносин в УкраУы № 10 (173)/2015

Для IV фупи плaтникiв - вcтaнoвлювaлиcь тaкi cтaвки БП - 7% y paзi oкpeмoï cплaти ПДB тa 10% - y paзi вклю^ння ПДB дo cплaти БП.

Упepшe в цьoмy зaкoнi випиcaнi штpaфнi caнкцiï зa пopy-шeння визнaчeниx yмoв cпpoщeнoгo oпoдaткyвaння.

Для фiзичниx ociб-пiдпpиeмцiв - плaтникiв eдинoгo пo-дaткy вcтaнoвлюeтьcя пiдвищeнa (штpaфнa] cтaвкa eдинoгo пoдaткy в poзмipi 15% в тaкиx випaдкax:

- дo cyми пepeвищeння гpaничнoгo oбcягy дoxoдy, який дae пpaвo нa викopиcтaння eдинoгo пoдaткy;

- дo дoxoдy, oдepжaнoгo вiд дiяльнocтi, нe зaзнaчeнoï y œi-дoцтвi eдинoгo пoдaткy, вiднeceнoгo дo I тa II фупи;

- дo дoxoдy, oдepжaнoгo пiд чac зacтocyвaння iншoгo rno-co6ó poзpaxyнкiв, нiж пepeдбaчeний у глaвi 1 poздiлy XIV П^;

- дo дoxoдy, oдepжaнoгo вщ дiяльнocтi, якa нe дae пpaвa зacтocoвyвaти cпpoщeнy cиcтeмy oпoдaткyвaння.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

У cиcтeмy oблiкy тa звiтнocтi пoдaткoплaтникiв-cпpoщeн-цiв тaкoж внeceнi нoвi вимoги, якi cпpoщyвaли вeдeння пep-виннoгo oблiкy тa oбcяг звiтiв. Ta^ oбoв'язкoвicть вeдeння «Kниги oблiкy дoxoдiв тa витpaт» нiяк нe впливae нa вeли-чину пoдaткy, тому цeй дoкyмeнт вiдмiнeний, a зaмicть ньo-гo нeoбxiднo вecти ттьки «Kнигy oблiкy дoxoдiв». Цeй дo-кyмeнт нeoбxiдний для бyдь-якoгo cпpoщeнця. Для тиx, xïo бyдe пpaцювaти з ПДB, a цe cпpoщeнцi 3-ï гpyпи iз cплaтoю пoдaткy з oбopoтy 3% i cвiдoцтвoм плaтникa ПДB, нeoбxiднo вecти cпeцiaльний oблiк пoдaткoвиx нaклaдниx.

Пiдпpиeмцям 1-ï тa 2-ï гpyп нeoбxiднo звiтyвaти 1 paз нa piк, a нe кoжнoгo квapтaлy. Пiдпpиeмцi 3-ï тa 4-ï гpyп мaли звiтyвaти зa кoжний квapтaл poбoти, як i пoпepeдньo.

Taкoж yпepшe ввeдeнi coцiaльнi гapaнтiï для пiдпpиeмцiв I тa II гpyп. Boни мaють пpaвo нa вiдпycткy тa oфopмлювaти лiкapняний, aлe тiльки в тому випaдкy, якщo викopиcтoвyють пpaцю нaймaниx пpaцiвникiв. У цьoмy випaдкy пiдпpиeмeць мoжe бути звiльнeний вiд cплaти eдинoгo пoдaткy нa cтpoк oднoгo кaлeндapнoгo мicяця. Kpiм цьoгo, пiдпpиeмeць звiльняeтьcя вiд cплaти пoдaткy нa чac xвopoби, aлe нe б^ыхе нiж нa 30 кaлeндapниx дыв. Iнфopмaцiя пpo вiдпycткy тa xeopo60 (paзoм iз лиcткoм нeпpaцeздaтнocтi] п^ дaeтьcя в ДПA зa мк^м peecтpaцiï paзoм iз зaявoю.

Зaкoн визнaчaв пepeлiк видiв дiяльнocтi, якими мoжyть зa-ймaтиcя cпpoщeнцi, i чггга oбмeжyвaв види дiяльнocтi дe зa-бopoнeнo викopиcтoвyвaти cпpoщeнy cиcтeмy oпoдaткyвaння.

Hacтyпний eтaп змiн пoв'язaний iз Зaкoнoм Укpaïни №50B3-VI вщ 05.07.2012 «Пpo внeceння змiн дo Пoдaт-кoвoгo кoдeкcy Укpaïни щoдo дepжaвнoï пoдaткoвoï ^уж-би тa у зв'язку з пpoвeдeнням aдмiнicтpaтивнoï peфopми в Укpaïнi» i тopкaeтьcя тaкиx пoлoжeнь: poзшиpeнo кoлo пщ-пpиeмцiв - плaтникiв eдинoгo пoдaткy чepeз зaпpoвaджeння щe двox фуп плaтникiв - п'ятa тa rnoCTa гpyпa.

Для п'ятoï тa ixioctoï гpyп piчний oбcяг дoxoдy нe пoвинeн пepeвищyвaти 20 000,0 тиа гpн., a чиceльнicть нaймaниx пpaцiвникiв для п'ятoï - 20 ocí6, для шocтoï - 50 ocí6 з вига-pиcтaнням двox cтaвoк oпoдaткyвaння.

Aлe вжe в лиcтoпaдi 2012 poкy пpиймaeтьcя нoвий Зa-кoн «Пpo внeceння змiн дo Пoдaткoвoгo кoдeкcy Укpaïни i^o-дo пepeглядy cтaвoк дeякиx пoдaткiв i збopiв» №5503-VI вiд 20.11.2012, яким змeншeнo кoлo з oбмeжeнь в po6o^ OTpo-щeнцiв. Taк з 01.01.2013 знiмaютьcя oбмeжeння щoдo мaк-cимaльнoï чиceльнocтi нaймaниx ocí6, як мoжyть пpaцювaти у

плaтникiв eдинoгo пoдaткy п'ято1' тa ixioctoï фуп; для дpyгoï фу-пи зaпpoвaджyeтьcя piчний звiтний пepioд зaмicть квapтaльнo-гo; змeншeнo cтaвки eдинoгo пoдaткy для п'ятoï гpyпи плaтникiв eдинoгo пoдaткy - iз 7 дo 5%, a для ixioctoï фупи - з 10 дo 7%.

Taraza чинoм, цим зaкoнoм пepeдбaчeнo poзшиpeння гpyп пoдaткoплaтникiв - cпpoщeнцiв дo 6; знижeння cтaвoк БП для cпpoщeнцiв IV гpyпи, фopмyвaння oбcягy дoxoдy зa paxyнoк дo-дaткoвиx cклaдoвиx, a тaкoж знaчнo чiткiшe визнaчeнi ф^нм-вi нacлiдки зa пopyшeння ocнoвниx yмoв cпpoщeнoгo oпoдaткy-вaння пo гpyпaм пoдaткoплaтникiв (тaбл. 1 тa 2]. Heoбxiднicть у кopeгyвaннi yмoв cпpoщeнoï cиcтeми бyлa визнaчeнa жopcткoю пpив'язкoю кiлькocтi нaймaниx пpaцiвникiв як oднieï з xapaicre-pиcтик cпpoщeнoï cиcтeми, i нeвiдпoвiднicтю ^eï кiлькocтi гpa-ничнoмy oбcягy дoxoдy пo гpyпax пoдaткoплaтникiв. Toмy пpи ввeдeннi з 01.01.2013 дoдaткoвиx клacифiкaцiйниx гpyп 5-ï тa 6-ï вiдcyтня xapaктepиcтикa кiлькocтi нaймaниx ocí6.

Öi yмoви пpaцювaли двa poки i пoкaзaли, щo нaйбiльшoю yвaгoю кopиcтyютьcя yмoви poбoти нa cпpoщeнiй cиcтeмi oпoдaткyвaння вcтaнoвлeнi для cпpoщeнцiв - фiзичниx ocí6, a тaкoж IV гpyпa, дo якoï вiднocятьcя cпpoщeнцi - юpидичнi oco6k Зa peзyльтaтaми пpaктики викopиcтaння дифepeнцi-йoвaнoï cпpoщeнoï cиcтeми пpийнятo piшeння cкopoтити чи-ceльнicть гpyп з ixiec™ дo тpьox, щo зaкoнoдaвчo oфopмлeнo Зaкoнoм Укpaïни «Пpo внeceння змiн дo Пoдaткoвoгo кoдeк-cy Укpaïни тa дeякиx зaкoнoдaвчиx a!^ Укpaïни щoдo пo-дaткoвoï peфopми» №71-VIII вiд 2B.12.2014.

Зa цим зaкoнoм збiльшeнo oбcяги гpaничнoгo дoxoдy 1-ï гpyпи дo 300 ™c. гpн. y piк, тoбтo в 2 paзи; 2-ï гpyпи - 1500 ™c. гpн., тoбтo в 1,5 paзa, a для 3-ï фупи вcтaнoвлeнo oбcяг дoxoдy дo 20 000 тиc. гpн. бeз oбмeжeння чиceльнocтi пpaцю-ючиx, пpичoмy нa yмoвax 3-ï гpyпи мoжyть пpaцювaти як к^и-дичнi oco6^ тaк i фiзичнi ocoби - пiдпpиeмцi. Пiдтвepджeнo пpaвo нe зacтocoвyвaти peecтpaтopи poзpaxyнкoвиx oпepaцiй плaтникaми БП пepшoï гpyпи, a тaкoж дpyгoï тa тpeтьoï гpyп (фЬ зичн ocoби - пiдпpиeмцi] нeзaлeжнo вщ oбpaнoгo виду дГяль-нocтi, oбcяг дoxoдy якиx пpoтягoм кaлeндapнoгo po^ нe пepe-вищуе 1,0 млн. фн., у paзi пepeвищeння ^eï cyми зacтocyвaння кacoвoгo aпapaтy е oбoв'язкoвим. Taким чинoм зa пepioд ди Пoдaткoвoгo кoдeкcy Укpaïни в cиcтeмy cпpoщeнoгo oпoдaткy-вaння бyлo внeceнo п'ять пpинципoвиx змЫ ïï фyнкцioнyвaння.

Зa ocтaнньoю peдaкцieю зaкoнy пpo cпpoщeнy cиcтeмy oпoдaткyвaння БП aкyмyлюe пoдaтoк нa пpибyтoк; пoдaтoк нa дoxoди фiзичниx ocí6 в чacтинi дoxoдiв, щo oтpимaнi в peзyль-тaтi гocпoдapcькoï дiяльнocтi плaтникa БП пepшoï - тpeтьoï фупи; пoдaтoк нa дoдaнy вapтicть; пoдaтoк нa мaйнo (в чacтинi зeмeльнoгo пoдaткy], кpiм пoдaткy нa зeмeльнi дглянки, щo нe викopиcтoвyютьcя для гocпoдapcькoï дiяльнocтi.

Taким чинoм, нeзвaжaючи нa тe, щo нa фoнi знижeння пo-дaткoвoгo нaвaнтaжeння зa зaгaльнoю cиcтeмoю oпoдaткy-вaння зa paxyнoк вГдмГни низки oбoв'язкoвиx плaтeжiв, якГ були включeнi дo cur^y БП пpи ïï зaпoчaткyвaннi, в тому чи^ зни-жeннi нoмiнaльнoï cтaвки пoдaткy нa пpибyтoк з 30 дo 25% з 01.01.2004 тa в пoдaльшoмy в П^ дo 1B% нe змГнюе пpи-вaбливocтi cпpoщeнoï cиcтeми oпoдaткyвaння для пiдпpиeмцiв.

Aнaлiз oбcягiв, cтpyктypи тa динaмiки БП, cплaчeнoгo cyб'eктaми мaлoгo пiдпpиeмництвa зa 1999-2014 poки (див. тaбл.), пoкaзye, щo зa paxyнoк змгн, внeceниx у мexaнiзм OTpo-щeнoгo oпoдaткyвaння в 2011 po^, oбcяги cплaти БП пoчи-

Фopмyвaння pинкoвиx вiднocин в yKpami № 10 (173)/2015 13

в о

2 <

со ш

0

СО ^

X

Е

1

о

Обсяги, структура та динамша единого податку (СП), сплаченого з шдприемницько! д1яльност1 суб'еклв малого пщприемництва за перюд 1999-2014 ромв, млн. грн.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

бдиний подаюк з суб'ек"пв малого пщприемництва -всього 74,7 251,5 457,4 646,9 892,2 1 049,4 1 371,5 1 348,0 1 592,6 1 854,4 1 766,3 1 895,3 1 987,9 4815,6 6 640,5 7 413,3

Темп росту до по- переднього року, % 336,8 181,8 141,4 137,9 117,6 130,7 98,3 118,1 116,4 95,2 107,3 104,9 242,2 137,9 111,6

еп на

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

пщприемницьку д1яльнють з юри-дичних ос1б 363,2 504,6 585,8 672,9 673,5 717,1 791,6 662,6 732,4 874,7 1 204,8 1 743,3 2 008,5

Темп росту до по- переднього року, % 138,9 116,1 114,9 100,1 106,5 110,4 83,7 110,5 119,4 137,7 144,7 115,2

еп на

пщприемницьку д1яльнють 3 ф1зичних ос1б 283,7 387,6 463,6 698,6 674,6 875,4 1 062,8 1 103,7 1 162,9 1 113,2 3 610,9 4 897,2 5 404,8

Темп зростання до попереднього року, % 136,6 119,6 150,7 96,6 129,8 121,4 103,9 105,4 95,7 324,4 135,6 110,4

Питома вага 6П юридичних ос1б в загальнм сум1 единого податку, о/ 56,1 56,6 55,8 49,1 50,0 45,0 42,7 37,5 38,6 44,0 25,0 26,3 27,1

Питома вага 6П ф1зичних ос1б-пщприемц1в в загальн1й сум1 единого податку, о/ 43,9 43,4 44,2 50,9 50,0 55,0 57,3 62,5 61,4 56,0 75,0 73,7 72,9

ЕП у % ДО ДОХОДНО! частини Зведеного бюджету 0,3 0,8 1,25 1,43 1,64 1,66 1,4 1,07 0,99 0,82 0,85 0,81 0,59 1,34 1,88 2,02

о

о

О!

>

О т

О

л

о

I

>

о =1

о <

>

о л о

т

о л о

Розраховано за даними Зведеного бюджету УкраШи за в/дпов/дн/ роки.

наючи з 2012 року pi3K0 зросли, особливо ЗП, який сплаче-ний фiзичними особами - пiдпpиeмцями. Якщо в 2011 роц (piK введення ПКУ) обсяг сплаченого ЗП становив 1987,9 млн. грн., у тому чи^ фiзичними особами-пiдпpиeмцями - 1113,2 млн. грн., то вже в наступному pоцi темп зростання обсягу ЗП за всг ма групами спрощен^в становив 242,2%, у тому чи^ фiзич-ними особами - пщприемцями - 324,4%, одночасно пщвищи-лась питома вага ЗП у складi податкових надходжень зведеного бюджету - з 0,59% в 2011 роц до 1,34% в 2012 та в 2014 роках до 2,02%. ЗмЫилась також структура платниюв ЗП. Якщо в пер|0 роки введення спрощеноУ системи внесок ЗП в доходи зведеного бюджету становив: у 1999 роц - 0,3%, а в наступному - 0,8%, то змЫа умов функцюнування спрощеноУ системи оподаткування за рахунок УУ стpуктуpизацiУ з видiленням груп платниюв та збтьшенням граничних грошових доходiв кожноУ групи створили умови для стабозаци фiнансового стану малих пщприемств i пiдвищенням Ух pолi у фоpмуваннi бюджету краУни.

Висновки

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Пiдвищення податкового навантаження при застосуван-нi загальноУ податковоУ системи, поставило на порядок ден-ний розробку основ спрощеного оподаткування, перюду його внесення змЫ в структуру та методи розрахунку единого податку. Неодноpазовi змiни системи спрощеного оподаткування приводили як до зменшення його рол^ так i до пщви-щення, однак саме ця система дозволяла i дозволяе розви-ватися малому бiзнесу та створюе умови для його легалiзацii'.

Система спрощеного оподаткування, яка склалася пюля введення в дiю ПКУ, була спрямована на врахування особли-востей функцюнування сектору малого пщприемництва та його пщтримку за рахунок гpадуалiзацii' податкових механiзмiв ставок единого податку, перюдичност податкового звггуван-ня та вимог до ведення бухгалтерського облку з урахуванням

обсягiв валового доходу та чисельност зайнятих. Врахування цих особливостей та накопиченого досвщу пкля прийняття Податкового кодексу УкраУни дозволило провести pацiональну структуризацю податкоплатникiв-спpощенцiв по групах, ме-хаызм оподаткування яких враховуе умови piзних видiв дiяль-ностi та вщносини мiж суб'ектами господарськоУ дiяльностi.

До позитивних рис д^чоУ методики спрощеного оподаткування слщ вiднести також впорядкування системи штрафних санкцiй у випадках вщхилень вiд нормативних умов застосу-вання спрощеного оподаткування (по кожнм гpупi з встанов-ленням вщповщних фiнансових наслiдкiв за кожне вщхилен-ня); законодавче визначення видiв дiяльностi, якими можуть та не можуть займатися пщприемц кожноУ iз встановлених груп; встановлення соцiально-тpудових гаран™ для спpощенцiв -фiзичних оаб I та II груп, як-то звтьнення вiд сплати ЗП про-тягом одного календарного мiсяця на рк на час вiдпустки, а також на перюд хвороби, пщтверджений копieю листа непра-цездатностi (якщо вона тривае 30 календарних дыв i бiльше).

Список використаних джерел

1. Указ Президента УкраУни «Про спрощену систему оподаткування, обл1ку та звптност суб'ект1в малого п1дприемництва» 03.07.98 №727.

2. Податковий кодекс УкраУни (Закон УкраУни вщ 2.12.2010 №2755-VI) з1 зм1нами та доповненнями.

3. Закон УкраУни «Про внесення зм1н до Податкового кодексу УкраУни та деяких Ыших законодавчих акта УкраУни щодо спрощеноУ системи оподаткування, обл1ку та звптносто вщ 04.11.2011 №4014-VI.

4. Закон УкраУни «Про внесення зм1н до Податкового кодексу УкраУни щодо перегляду ставок деяких податюв i збор1в» в1д 20.11.2012 №5503-VI.

5. Закон УкраУни «Про внесення змЫ до Податкового кодексу УкраУни та деяких законодавчих акта УкраУни щодо податковоУ ре-форми» вщ 28.12.2014 №71-VIII.

Н.О. МЕЛЬНИК,

к.е.н., доцент кафедри економки i менеджменту, Ки1'вська державна академiя водного транспорту iM. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Вщходи як невщ'смна частина еколопчно! безпеки крайни

У статт розглянуто поняття еколопчноiбезпеки. Вивчено поняття вщхо^в, викладено данi про класифiкацiю вщхо^в та íxнi класифкацйн ознаки.

Ключов! слова: еколопчна безпека, вщходи, промисловi вiдxоди.

НА. МЕЛЬНИК,

к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Киевская государственная академия водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Отходы как неотъемлемая часть экологической безопасности страны

В статье рассмотрено понятие экологической безопасности. Изучено понятие отходов, изложены данные о классификации отходов и их классификационные признаки.

Ключевые слова: экологическая безопасность, отходы, промышленные отходы.

N. MELNYK,

Ph.D Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

The waste - as an integral part of environmental security

The author consider the concept of environmental security. They studied the concept of waste. The author presented data on the waste classification and classification features.

Keywords: ecological safety, waste, industrial waste.

© Н.О. МЕЛЬНИК, 2015

Формування ринкових вщносин в УкраУы № 10 (173)/2015 15