Научная статья на тему 'Особливості експресії рецепторів CD 68 в серозних залозах слизової оболонки лобової пазухи людини'

Особливості експресії рецепторів CD 68 в серозних залозах слизової оболонки лобової пазухи людини Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
60
8
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ЛОБОВА ПАЗУХА ЛЮДИНИ / CD 68 / МАКРОФАГИ / ЗАЛОЗИ

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Довбня Ю.М., Проніна О.М., Єрошенко Г.А.

У статті представлений імуногістохімічний аналіз локалізації і рівня експресії інтегрального трансмембранного глікопротеїну CD 68 у власній пластинці слизової оболонки лобової пазухи людини. Встановлено дуже сильний рівень експресії маркера вільними макрофагами, які локалізувались дифузно в сполучній тканині, а також оточували кінцеві відділи та протоки. Несподіваною виявилась стійка (на всіх стінках лобової пазухи із зменшенням від 3 до 1 бали відповідно на нижній, передній та задній стінках) експресія CD 68 в цитоплазмі сероцитів кінцевих відділів. Дуже слабка реакція секрету в просвітах вивідних проток підтверджує отримані дані стосовно кінцевих відділів.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Особливості експресії рецепторів CD 68 в серозних залозах слизової оболонки лобової пазухи людини»

УДК 611.216.2-018

m

ОСОБЛИВОСТ1 ЕКСПРЕСП РЕЦЕПТОР1В CD 68 В СЕРОЗНИХ ЗАЛОЗАХ Cm30B0Ï

ОБОЛОНКИ ЛОБОВОÏ ПАЗУХИ ЛЮДИНИ

У стата представлений iмуногiстохiмiчний аналiз локал1заци i рiвня eKcnpeciï iнтегрального трансмембранного глкопротешу CD 68 у власнш пластинцi слизовоï оболонки лобовоï пазухи людини. Встановлено дуже сильний рiвень експресiï маркера вiльними макрофагами, яю локалiзувались дифузно в сполучнiй тканиш, а також оточували кiнцевi вщдши та протоки. Несподiваною виявилась стшка (на всiх стiнках лобово!' пазухи i3 зменшенням вiд 3 до 1 бали вщповщно на нижнш, переднiй та заднiй стiнках) експреЫя CD 68 в цитоплазмi сероцит1в кiнцевих вiддiлiв. Дуже слабка реакщя секрету в просвiтах вивiдних проток тдтверджуе отриманi данi стосовно юнцевих вiддiлiв.

Ключов1 слова: Лобова пазуха людини, CD 68, макрофаги, залози.

Робота е фрагментом НДР «Морфологiя судинно-нервових e3aeMoeiÔHomeHb оргатв голови та шш в HopMi та nid diern зовшштх чиннитв у вжовому аспектi. Створення нових та модифжащя iснуючих хiрургiчних шовних матерiалiв i ексnериментально-морфологiчне обгрунтування ïx використання в клшщ». № держреестраци 0113U001024.

За даними л1тературних джерел в останш десятир1ччя кшьюсть запальних захворювань лобових пазух збшьшилась, що спричинило рют пов'язаних з ними ускладнень, як орб1тальних, так i внутршньочерепних [1, 3, 5].

Серед запальних захворювань важливе мюце займають хрошчш процеси, яю можуть роками спричинювати багато негаразд1в для пащенпв. За даними D.W. Kennedy (2000) етюлопя хрошчних риносинусипв включае загальш та мюцев1 причини: 1ммунодеф1цит, дискинез1я вшок, стрес, анатом1чн1 деформаци, гранульоматозш порушення, вплив навколишнього середовища (в1руси, забруднення пов1тря, палшня, алерпя, ав1аперельоти), i вс щ фактори призводять до значних морфолопчних змш слизових оболонок приносових пазух [4].

Таким чином, зазначеш обставини визначають актуальшсть i доцшьшсть подальшого вивчення як топографоанатомiчноï, гiстологiчноï, морфометричноï, так i iмуногiстохiмiчноï характеристики слизовоï оболонки i залоз лобовоï пазухи людини.

Метою роботи було визначення експресiï антигену CD 68 в слизовш оболонщ передньо1, нижньоï та задньоï стшок лобовоï пазухи людини.

Матерiал та методи дослщження. Матер1алом дослщження була слизова оболонка 10 лобових пазух людей обох статей вшом вщ 22 до 86 роюв, яю померли вщ причин, не пов'язаних з патолопею приносових пазух, згщно з м1жнародними нормами проведення бюлопчних дослщжень.

Матер1ал фшсували в 10 % нейтральному формалш, шсля класичноï проводки [2] готувались парафшов1 блоки, що ор1ентувались так, щоб зр1з проходив через вс шари слизовоï оболонки стшок лобовоï пазухи.

1муног1стох1м1чне дослщження проводилось на баз1 кафедри патологiчноï анатомiï Харювського нацюнального медичного ушверситету (зав. кафедри д. мед. н., професор Яковцова I.I.). В якосп первинних антитш використовувались моноклональш антитша ф1рми DAKO i Diagnostics BioSystems з застосуванням системи вiзуалiзацiï LSAB+ EnVision+ (DAKO). Макрофаги i кттинш елементи диференщювали за допомогою моноклональних антитiл до CD 68.

Вивчення мшропрепарапв проводили за допомогою мшроскопа Biorex - 3 ВМ - 500 з наступним мшроскошчним фотографуванням.

Результати дослщження та ïx обговорення. В сполучнш тканиш власноï пластинки всiх стшок лобовоï пазухи людини визначались макрофаги, яю у цитоплазмi i на поверхш експресують CD 68 i дифузно розмщуються мiж фiбробластами, колагеновими волокнами i аморфною речовиною (рис. 1). При використанш моноклональних антитш до CD 68 при детальному аналiзi мшрофотографш встановлено, що у цитоплазмi кл^ин бiлкових залоз, а також в серозних швмюяцях юнцевих вiддiлiв змiшаних залоз нижньоï стшки слизовоï оболонки лобовоï пазухи людини експрешя маркера була середньоï сили. Цитоплазма мукоципв давала негативну реакщю (рис. 2). Користуючись напiвкiлькiсним методом, експресда маркера CD 68 на макрофагах можливо оцшити на 4 бали (дуже сильна реакщя), в сероцитах залоз - 3 бали (сильна реакщя).

■Ъ.- ъ л

ч . *

к\

I

.см

-А __л' »* *

Рис. 1. Макрофаги у власнiй пластинцi слизово! оболонки

V/ ) <

Рис. 2. Залози в слизовiй оболонцi нижньо! станки лобово!

нижньо! станки лобово! пазухи людини. Мiкрофотографiя. пазухи людини. Мiкрофотографiя. Забарвлення: iмуногiстохiмiя.

Забарвлення: 1мунопстох1м1я. Збшьшення: Об. 100. Ок. 10.

Збшьшення: Об. 100, Ок. 10.

* * ^чг^т

»

г 1 •

«л* *

I

\ V

^ * - »

» ф 1

У Г

» ! - . «ч»

* »к ; * * « «

V *' . " V '

д ,1« Г *

1 I* * к * 'Гч' ,

I Л; " ; ■ ^^ 7 ' '

Рис. 3. Залози в слизовш оболонщ передньо! стшки лобово! пазухи людини. Мiкрофотографiя. Забарвлення: iмуногiстохiмiя. Збiльшення: Об. 100, Ок. 10.

Рис. 4. Залози в слизовш оболонщ задньо! стшки лобово! пазухи людини. Мiкрофотографiя. Забарвлення: iмуногiстохiмiя. Збiльшення: Об. 100, Ок. 10.

В слизовш оболонщ передньо! стшки лобово! пазухи людини виявлеш СБ 68-позитивт кттини. Дуже сильну реакщю проявляли макрофаги, яю виявлялись як периацинарно навколо юнцевих вщдшв залоз, так { дифузно в сполучнш тканит слизово! оболонки (рис. 3). Експреая маркера з боку цитоплазми клгтин серозних залоз передньо! стшки була слабкою 1 становила 2 бали. В слизовш оболонщ зацньо! стшки лобово! пазухи людини експреая СБ 68 на поверхш макрофапв була дуже сильною 1 становила 4 бали. Вони виявлялись в сполучнш тканит власно! пластинки, в безпосереднш близькосп вщ кшцевих вщдшв { проток. Експреая маркера в цитоплазм! сероципв к!нцевих вщдшв була дуже слабкою, в цитоплазм! протокових еттелюципв - негативною (рис. 4).

Встановлено, що у вшх випацках реакц!я вм!сту вив!дних проток була слабкою. Секрет в просвгтах мав др!бно ст!льниковий вигляд ! р!вень !муног!стох!м!чного забарвлення зменшувався !з зб!льшенням д!аметру просв!ту, що свщчило про зб!льшення в!дносно! к!лькост! рщини у склад! секрету ! - зменшення - орган!чно! складово!.

Зондування слизово! оболонки лобово! пазухи людини трансмембранним гл!копроте!ном СБ 68 встановило дуже сильний р!вень експрес!! маркера вшьними макрофагами, як! локал!зувались дифузно в сполучнш тканин!, а також оточували кшцев! в!дд!ли та протоки. Неспод!ваною виявилась ст!йка (на вах ст!нках лобово! пазухи !з зменшенням в!д 3 до 1 бали вщповщно на нижн!й, передн!й та заднш ст!нках) експрес!я СБ 68 в цитоплазм! сероципв к!нцевих вщдшв. Дуже слабка реакщя секрету в просвгтах вив!дних проток п!дтверджуе отримаш дан! стосовно к!нцевих вщдшв.

Перспективи подальших дослгджень у даному напрямку. В подалъших доаидженнях плануетъся визначити складовi секреторних продукты серозних залоз слизовоI оболонки лобовоI пазухи людини, ят експресуютъ маркер СБ 68.

1. Линьков В.И. Интенсивная терапия риногенных внутричерепных осложнений/В.И.Линьков //Российская ринология. -

1997. - № 2.- С. 10-14.

2. Методики морфолопчних дослщжень : Монографiя / Багрш М.М., Дiброва В.А., Попадинець О.Г., Грищук М.1. ; за ред. Ба^я М.М., Дiброви В.А. - Вшнищ : Нова книга, 2016. - 328 с.

3. Giannoni C.M. Intracranial complications of sinusitis / C.M. Giannoni, M.G. Stewart, E.L. Alford // Laryngoscope. - 1997. -V 107. - N 7. - P 863-867.

4. Kennedy D. W. Pathogenic factors in chronic rhinosinusitis./ D.W. Kennedy // Amer. J. Rhinology - 2000. -A- 110.

5. Mortimore S. The Groote Schuur hospital classification of the orbital complications of sinusitis / S. Mortimore , P.J. Wormald // J. Laryngol. Otol. - 1997. - V. 111. - N 8. - P. 719-723.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ СБ 68 В В СЕРОЗНЫХ ЖЕЛЕЗАХ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ ЧЕЛОВЕКА Довбня Ю.Н., Пронина Е.Н., Ерошенко Г.А.

В статье представлен иммуногистохимический анализ локализации и степени экспрессии интегрального трансмембранного гликопротеина СБ 68 в собственной пластинке слизистой оболочки лобной пазухи человека. Установлен очень сильный уровень экспрессии маркера свободными макрофагами, которые локализовались диффузно в соединительной ткани, а также окружали концевые отделы и протоки. Неожиданной оказалась стойкая (на всех стенках лобной пазухи с уменьшением от 3 до 1 баллов соответственно на нижней, передней и задней стенках) экспрессия СБ 68 в цитоплазме сероцитив концевых отделов. Очень слабая реакция секрета в просветах выводных протоков подтверждает полученные данные по концевым отделам.

Ключевые слова: лобная пазуха человека, СБ 68, макрофаги, железы.

Стаття надшшла 10.06.2016 р.

FEATURES OF CD 68 RECEPTOR EXPRESSION IN THE SEROUS GLANDS OF THE FRONTAL SINUS MUCOSA Dovbnya Y.N., Pronina E.N., Yeroshenko G.A.

The investigation presents an analysis of immunohistochemical localization and degree of expression of the integral transmembrane glycoprotein CD 68 in the lamina propria of human frontal sinus mucosa. Installed very strong level of expression of the free macrophages marker, which are diffusely localized in the connective tissue and surrounds the end-pieces and ducts. Surprisingly founded stable (in all walls of the frontal sinus with a decrease by 3 to 1 points, respectively, on the lower, front and posterior walls) expression of CD 68 in the cytoplasm of the serocytes of end-pieces. Very weak secretion response in the lumens of excretory ducts confirms findings by the end-pieces.

Keywords: human frontal sinus, CD 68, macrophages, glands.

Рецензент Старченко I.I.

УДК 616.379-008.64+ 616.3-02

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСЕНАТИДУ В Л1КУВАНН1 Д1АБЕТИЧНОГО

ГАСТРОПАРЕЗУ

Дослщження проведено на 22 статевозрших щурах-самцях лшп Вютар, яю розподшялися на 3 групи: 1 -контрольна (6 тварин), 2-8 тварин з стрептозотоциновим цукровим дiабетом (ЦД) (моделювали одноразовим внутршньоочеревинним введенням стрептозотоцину в дозi 6 мг на 100 г), 3 - 8 лкованих тварин з стрептозотоциновим ЦД (з 14-го дня розвитку ЦД отримували ш'екцп ексенатиду (препарат «Баета») по 0,04 мкг/100 г маси тша один раз на добу шдшюрно). Дiабетичний гастропарез у щурiв спостертаеться на 56 добу переб^у стрептозотоцинового ЦД i морфолопчно проявляеться: деструктивними змшам нейрошв мiжм'язового сплетення (вакуольна дистрофiя, апоптоз); аксональною дегенеращею безмiелiнових нервових волокон; апоптозом та некрозом штерстищальних кйтин Кахаля; вакуольною дистрофiею мюциив та розвитком дiабетичноI мкроанпопатп. Застосування ексенатиду в ранш термши розвитку ЦД (до 28-1 доби) призводить до нормалiзацiI глiкемiчного профшю та вщновлення структурно! оргашзацп складових компонента мiжм'язового нервового сплетення та гладких мюциив м'язово! оболонки шлунка та свщчить про адекватшсть запропоновано! терапп. Проте застосування ексенатиду в якост монотерапп упродовж 1,5 мюящв призводить до: зростання рiвня глюкози i НЬА1с, деструктивних змш нейрошв i кйтин Кахаля мiжм'язового нервового сплетення та гладких мюциив м'язово! оболонки шлунку. Враховуючи проведене дослщження, можна стверджувати, що застосування ексенатиду, в якост монотерапп при дiабетичному гастропарезi е доцшьним тшьки в ранш термши захворювання, а в шзш - тшьки в комбшацп з шшими антидiабетичними середниками.

Ключовi слова: шлунок, клтни Кахаля, дiабетичний гастропарез, ексенатид, стрептозотоциновий цукровий

д1абет.

Робота е фрагментом НДР "Оптим1зац1я комплексного л1кування морфолог1чних ушкоджень травноХ, ендокринноХ та сечостатевоI систем при цукровому д1абет1" (номер держреестрацИ 0113и000769) та "Вхковх особливост1 патоморфогенезу деяких оргатв нейроендокринног, серцево-судинног, травноХ та дихальноХ систем при цукровому д1абет1" (номер держреестрацИ 011би003598).

Актуальшсть проблемы цукрового д1абету (ЦД) зумовлена значною поширешстю захворювання та тим що вш е базою для розвитку складних супутшх захворювань та ускладнень, ранньо! швалщносп та смертность Одним ¡з ускладнень ЦД е д1абетичний гастропарез, який охоплюе безл1ч нейром'язових дисфункцш шлунка, включаючи аномалИ шлунково! скоротливост1 й м1оелектрично! д1яльност1 у пащенпв, що пог1ршуе як1сть !х життя [7, 10]. На даний час

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.