Научная статья на тему 'Основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку'

Основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
216
200
Поделиться
Ключевые слова
конкурентоспроможність / продукція / ринок / конкурентні переваги

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Г. І. Башнянин, О. В. Паранчук

Запропоновано шляхи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства, розглянуто сутність та аналіз конкурентних переваг, а також наведено перелік вчених, які досліджували конкуренцію та конкурентоспроможність загалом. Встановлено, що для кращого задоволення попиту споживачів, аніж це роблять конкуренти, підприємства повинні покращувати якість продукції та послуг, використовувати модернізовану техніку, скорочувати виробничий цикл і витрати, вдосконалювати свої організаційні системи, щоб реакція на зміну споживчих смаків була якнайшвидшою.

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Г. І. Башнянин, О. В. Паранчук

Basic principles of increasing enterprises competitiveness at the overseas market

At the article are given the ways of increasing enterprises competitiveness, essence and analysis of competitive edges, and mentioned the list of scientists who did the competative research. It is set that for the best satisfaction of demand of users, than it is done by competitors, enterprises must improve quality of products and services, utillize the modernized technique, abbreviate a production cycle and charges, perfect the organizational systems, that a reaction on changing of consumer tastes was most rapid.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку»

Науковий iticiiiiK HЛTУ Украши. - 2G1G. - Вип. 2G.1

УДК334.73.G1 (G75) Проф. Г.1. Башнянин, д-р екон. наук;

магктрант О.В. Паранчук - Львiвська КА

OCHOBHI НАОТЯМИ П1ДВИЩЕННЯ KOH^PEHTOCnPO-

мoжнocтI тдотиемствА ha зoвшшньoмy pинкy

Запpoпoнoванo шляхи щoдo тдвищення кoнкypентoспpoмoжнoстi тд-пpиeмства, poзглянyтo сутнють та анад1з ^H^peRra^ пеpеваг, а такoж наведенo nepenix вчених, яК дoсдiджyвади кoнкypeнцiю та кoнкypeнтoспpoмoжнiсть загадoм. Встанoвдeнo, щo для кpащoгo задoвoдeння nonитy сnoживачiв, ашж це poбдять koh-кypeнти, niдnpиeмства noвиннi noкpащyвати яюсть npoдyкцiï та госдуг, викopистo-вyвати мoдepнiзoванy техшку, скopoчyвати виpoбничий цикд i вшрати, вдoскoнадю-вати свoï opганiзацiйнi системи, щoб peакцiя на зм1ну спoживчих смаюв бyда як-найшвидшoю.

^ючов1 слова: кoнкypeнтoсnpoмoжнiсть, npoдyкцiя, pинoк, кoнкypeнтнi пе-peваги.

Вступ. Здатнiсть будь-я^го пiдпpиeмства бути кoнкypeнтoспpoмoж-ним на pинкy e дoсить актуальним питанням на сьoгoднi, oскiльки для того шрб пiдпpиeмствo poзвивалoся пoтpiбнo забезпечити: ефектившсть виpoб-ництва, пoтpiбний oбсяг випуску сyчаснoï пpoдyкцiï, пoкpащeння я^си, на-явнiсть фiнансoвих активiв, мoжливiсть випуску тoваpy-нoвинки.

Пoняття мкoнкypeнтoспpoмoжнiстьм мютить в сoбi низку eкoнoмiчних хаpактepистик, якi визначають частку пiдпpиeмства на галyзeвoмy pинкy (на-цioнальнoмy абo свiтoвoмy). Для хаpактepистики кoнкypeнтiв мoжна видши-ти такi фактopи: iмiдж та дoсвiд пpацi фipми; наявшсть висoкoквалiфiкoва-них кадpiв; частка pинкy, яка oбслyгoвyeться фipмoю; наявнiсть фшаншвих кoштiв; peклама.

Загалoм кoнкypeнтoспpoмoжнiсть шд^иемства - це здатнiсть шд-^иемства дo eфeктивнoï гoспoдаpськoï дiяльнoстi та забезпечення ^^yrao-вoстi за yмoв кoнкypeнтнoгo pинкy. 1накше кажучи, кoнкypeнтoспpoмoжнiсть пiдпpиeмства - здатнiсть забезпечувати випуск i peалiзацiю кoнкypeнтoспpo-мoжнoï ^o^yxu^' [2].

Постановка завдання. З'ясувати сyтнiсть пoняття "кoнкypeнтoспpo-мoжнiсть пiдпpиeмства", запpoпoнyвати пiдпpиeмствам кoнкypeнтнi пepeваги сepeд iнших наявних фipм-кoнкypeнтiв на pинкy, а такoж надати peкoмeнда-ци щoдo пiдвищeння кoнкypeнтoспpoмoжнoстi пiдпpиeмств.

Осoбливoгo значення для нашoï кpаïни набувае активна участь у мiж-наpoднoмy пoдiлi пpацi та iнтeгpацiйних пpoцeсах шляхoм eфeктивнoгo здш-снення зoвнiшньoeкoнoмiчнoï дiяльнoстi (ЗЕД). Дoсягнeння yспiхy у цьoмy напpямi пepeдбачаe пiдвищeння piвня кoнкypeнтoспpoмoжнoстi вiтчизняних eкoнoмiчних сyб,eктiв на зoвнiшньoмy pинкy, poзвитoк i peалiзацiю exraop-тнoгo пoтeнцiалy.

Пpoблeми KoHKypeH^ï та забезпечення кoнкypeнтoспpoмoжнoстi exo-нoмiчних сyб,eктiв дoслiджyвали такi заpyбiжнi вчеш, як Д. Рiкаpдo, А. Смгг, Д. Абель, Г. Гамель, П. Дpyкep, К. Ендpyс, Р. Ешенбах, П. Зенге, Ф. Koтлep, Р. ^уз, К. Kpiстeнсoн, М. Пopтep, К. Пpахалад, Р. Сoлoy, Й. Шyмпeтep, Ф. Хайек. Значний внешк у дoслiджeння кoнкypeнтoспpoмoжнoстi та ефек-тивнoстi ЗЕД eкoнoмiчних сyб,eктiв, здшснили такi вiтчизнянi eкoнoмiсти, як

4. Економжа, планування i yправлiння галyзi

125

В. Андршчук, В. Апопiй, С. Бабенко, О. Бшорус, В. Будкiн, I. Бураковський, З. Варналш, В. Вергун, О. Власюк, В. Воротiн, А. Гальчинський, В. Геець, Я. Гончарук, Б. Губський, М. Долшнш.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Щодо конкурентоспроможност шдприемств, то, на нашу думку, щоб створити конкурентоспроможне тдприемство, потрiбно не тiльки застосува-ти модершзащю виробництва та управлiння, а й розумгги те, для чого ми це робимо, яку мету потрiбно досягнути, адже основною перевагою при цьому повинно бути вмшня визначити й ефективно використовувати сво! порiв-няльш переваги у боротьбi з шшими конкурентами. Прийнято вважати, що конкурентоспроможнiсть шдприемства мае пряму залежшсть iз конкурентос-проможнiстю його продукцп на ринку, адже чим вища конкурентоспромож-нiсть продукцп - тим бшьший економiчний ефект отримуе тдприемство.

Конкурентоспроможнiсть продукцп i конкурентоспроможнiсть фiрми-виробника продукцп спiввiдносяться як частина i цiле. Можливiсть компанп конкурувати на визначеному товарному ринку безпосередньо залежить вщ конкурентоспроможностi товару i сполуки економiчних засобiв дiяльностi фiрми, надаючи перевагу в умовах конкурентно! боротьби. На рiвень конку-рентоспроможност торговельно! фiрми впливае науково-технiчний рiвень i ступiнь удосконалення технологiй продажу, використання новггшх винаходiв та вщкритпв, залучення сучасних засобiв автоматизацп збуту та збшьшення асортименту продукцп. Рiвень конкурентоспроможностi торговельно! фiрми залежить вщ того, якими товарами вони торгують, де i як товари спожива-ються. Конкурентнi позицп фiрми на ринку залежать також вiд ие! шдтрим-ки, яку фiрма отримуе з боку нацюнальних державних оргашв й iнших орга-нiзацiй шляхом надання гарантш експортних кредитiв, !х страхування, звшь-нення вiд податкiв, надання експортних субсидiй, забезпечення шформащею про кон'юнктуру ринку та ш. [4].

Для пiдвищення конкурентоспроможностi продукцп шдприемства i для того, щоб збшьшити свою часку на ринку, можна досягнути мети за до-помогою декiлькох шляхiв: знизити цши на продукцiю; продавати товар через бшьшу кiлькiсть торгових представниюв; подати на ринок новий вид продукцп; через рекламу представити привабливший образ товару i т. ш.

В економiчнiй лiтературi пропонують розрiзняти чотири основнi рiвнi конкурентоспроможност пiдприемства:

• Перший р1вень - менеджери дбають лише про випуск продукцп, на спожива-ча не зважають.

• Другий р1вень - менеджери прагнуть, щоб продукция шдприемства повтстю вщповщала стандартам, встановленим конкурентами.

• Третш р1вень - менеджери уже не зважають на стандарти конкурентов, а вже сам1 потроху стають "законодавцями моди" у галуз1.

• Четвертий р1вень - коли устх у конкурентнш боротьб1 забезпечуе насампе-ред не виробництво, а управлшня 1 тдприемство повтстю стае "законодав-цем моди" на певному ринку [1].

Забезпечення конкурентоспроможностi шдприемства передбачае: аналiз фiнансового становища; аналiз привабливостi товарiв та послуг на ринку; ком-плексний аналiз конкурентоспроможност та конкурентних переваг пiдприемства.

126

Збiрник науково-технiчних праць

Науковий вкник НЛТУ Украши. - 2010. - Вип. 20.1

Конкуренты переваги показують, у яких областях шдприемство до-сягло саме високих результата, на вiдмiну вiд конкурента. Також конкуренты переваги дають змогу правильно виробити стратегда позицiонування то-варiв i послуг на ринку, обравши цiльовi ринковi сегменти i сконцентрувати там фiнансовi ресурси шдприемства. М. Портер в основу свое! моделi конку-рентних переваг оргашзаци покладае такi положення:

економ1чна полггика повинна базуватися на конкурентнш стратеги; ор1ентащя на в1тчизняних постачальнишв гарантуе стшк1ш1 переваги; мiжнародна стратегия - неодмшна умова устху в конкуренци; головною перевагою в конкуренци е стимул до 1нновацш; р1вень економ1чного розвитку краши визначаеться 11 часткою у свгговому го-сподарств1, конкурентними перевагами 1 здаттстю до !х розвитку та адап-тивтстю до змшних умов.

Аналiз конкурентних переваг за М. Портером полягае в: 1) аналiзi ю-торп усшшних галузей; 2) знаходженнi позици фiрми у глобальному масшта-бi; 3) визначенш стратеги фiрми; 4) визначенш ланцюга цiнностей фiрми; 5) аналiзi факторiв утримання конкурентних переваг; 6) аналiзi детермiнант конкурентних переваг кра!ни; 7) розробленнi, обгрунтуванш та узгодженш заходiв пiдвищення конкурентоспроможностi кра!ни, галузей, окремих фiрм; 8) контролi i мотиваци досягнення результатiв.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Конкурентна перевага

§ а

I 5

Менип витрати

Диференщацш

Загальна мета

Звужена мета

.Шдсрство за рахунок економп на витратах Диферснфащя якостт товару

Концентрацш на видатках Фокусована диференщашя

Рис. Типовi стратегИ провiдних фiрм [3, с. 106]

ВЫ види дiяльностi М. Портер називае "ланцюгом (послщовшстю) цiнностейм, подiляючи !х на основну дiяльнiсть: поставки сировини, випуск продукцп, збут, маркетинг i продаж, сервiс. До кожного з перерахованих ви-дiв дiяльностi долучаються допомiжнi: планування, фiнансова дiяльнiсть, уп-равлiння персоналом, розвиток технологiй, постачання та ш. У сукупностi ос-новнi i допомiжнi види дiяльностi повиннi забезпечити максимальне вико-ристання конкурентних переваг [3].

Шдтримка рiвня високо! конкурентоспроможностi означае, що вс ресурси пiдприемства використовуються настшьки продуктивно, що воно яв-ляеться бшьш прибутковим, чим його ринковi конкуренти. Це означае, що шдприемство займае стабiльне мiсце на ринку товарiв та послуг, та його про-дукцiя користуеться постiйним попитом. Однак в житл немае шчого пос-тiйного i незмiнного. Оскшьки, керiвництво пiдприемства повинно вмiти вщ-слiдковувати змiни, що вiдбуваються в умовах господарювання, i проводити рiзноманiтнi перетворення в полiтицi ведення виробництва та реалiзацil това-рiв. Такими перетвореннями можуть бути: змша товарно! полiтики, впрова-дження нових технологш, диверсифiкацiя виробництва, змiна оргашзацшно-правового статусу шдприемства, модершзащя форм збуту продукцп, вихщ на новi ринки, створення спшьних виробництв i т. ш.

4. Екомомжа, планування i управлiння галузi

127

Висновок. Для того, щоб задовольнити попит споживачiв краще, анiж конкуренти, шдприемства, своею чергою, повиннi покращувати якiсть про-дукци та послуг, використовувати модершзовану технiку, скорочувати ви-робничий цикл i витрати, вдосконалювати сво! оргатзацшт системи, щоб реакцiя на змшу споживчих смакiв була якнайшвидшою. 1накше кажучи, щоб досягнути конкурентоспроможностi шдприемства потрiбно створювати i роз-вивати власш конкурентнi переваги, якi дають змогу використовувати фшан-совi ресурси в умовах макросередовища.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Л1тература

1. Довбенко В.1. Чинники пiдвищення конкурентоспроможносп вiтчизняних пщприем-ств за умов глобашзацл // Зовнiшня торпвля: право та економша. - 2007. - № 6 (35). -С. 29-35.

2. Зборовська Ю.Л. Пщвищення конкурентоспроможносп продукци - важлива умова нарощування експортного потенцiалу // Зовшшня торпвля: право та економiка. - 2007. - № 4 (34). - С. 137-142.

3. Мокш А.1. Мiжнародний iнновацiйний менеджмент : навч. поабн. [для самостiйного вивчення курсу] / А.1. Мокiй, Ю.В. Полякова, О.П. Осiдач, 1.Г. Бабець. - Л^в : Вид-во ЛКА, 2004. - 308 с.

4. Стратепчний маркетинг як фактор пщвищення конкурентоспроможностi пщпри-емства. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.zn.kiev.ua.

Башнянин Г.И., Паранчук О.В. Основные направления повышения конкурентоспособности предприятия на внешнем рынке

Предложены пути относительно повышения конкурентоспособности предприятия, рассмотрены сущность и анализ конкурентных преимуществ, а также приведен перечень ученых, которые исследовали конкуренцию и конкурентоспособность в целом. Установлено, что для лучшего удовлетворения спроса потребителей, чем это делают конкуренты, предприятия должны улучшать качество продукции и услуг, использовать модернизируемую технику, сокращать производственный цикл и расходы, совершенствовать свои организационные системы, чтобы реакция на смену потребительских вкусов была быстрейшей.

Ключевые слова: конкурентоспособность, продукция, рынок, конкурентные преимущества.

Bashnyanyn H.I., Paranchuk O.V. Basic principles of increasing enterprises competitiveness at the overseas market

At the article are given the ways of increasing enterprises competitiveness, essence and analysis of competitive edges, and mentioned the list of scientists who did the compe-tative research. It is set that for the best satisfaction of demand of users, than it is done by competitors, enterprises must improve quality of products and services, utillize the modernized technique, abbreviate a production cycle and charges, perfect the organizational systems, that a reaction on changing of consumer tastes was most rapid.

Keywords: competitiveness, production, market, competitive edges.

УДК 338.5 Проф. 1.Б. дворцов, д-р екон. наук;

ст. викл. О.Я. Загорецька - НУ "Львiвська полiтехнiка"

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОД1В ДОСЛ1ДЖЕННЯ Ц1НОВОГО ПРОСТОРУ

Проанал1зовано основш вади традицшних абстрактных метод1в дослщження щ-нового простору та запропоноваш заходи з !х усунення, що дае змогу застосувати !х для моделювання реальних економ1чних процеав. Розроблено категоршний апарат 1

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

128

Збiрник науково-техшчних праць