Научная статья на тему 'ОРОЛ ДЕНГИЗИ ҚУРИШИНИНГ ТУПРОҚ ҚОПЛАМИГА ТАЪСИРИ'

ОРОЛ ДЕНГИЗИ ҚУРИШИНИНГ ТУПРОҚ ҚОПЛАМИГА ТАЪСИРИ Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

265
67
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
Орол денгизи / деградация / саҳроланиш / биосфера / шўрланиш / ўсимлик қоплами / грунт сувлари / тупрорқ қоплами / экотизим / гумус / Aral Sea / degradation / desertification / biosphere / salinity / vegetation / groundwater / soil cover / ecosystem / humus

Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — Бахтиёр Рамазонович Рамазонов

Ушбу Орол бўйи ҳудуларида бугунги кунда рўй бераётган оғир экологик вазиятнинг кескинлкашуви, экологик ҳолатнинг ёмонлашганлиги, деградация ва саҳроланиш жараёнлари таъсирида Орол денгизи тубида тўпланиб қолган заҳарли тузлар, суғориладиган ер майдонларига дефляция жараёнлари таъсирида олиб бориб ётқизилиши ва ҳоказолар тўғрисида фикр юритилади.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по наукам о Земле и смежным экологическим наукам , автор научной работы — Бахтиёр Рамазонович Рамазонов

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

EFFECTS OF ARAL SEA CONSTRUCTION ON SOIL COVER

The current aggravation of the ecological situation in the Aral Sea region, the deterioration of the ecological situation, the accumulation of toxic salts on the bottom of the Aral Sea under the influence of degradation and desertification, deflation of irrigated lands, etc. are considered.

Текст научной работы на тему «ОРОЛ ДЕНГИЗИ ҚУРИШИНИНГ ТУПРОҚ ҚОПЛАМИГА ТАЪСИРИ»

ОРОЛ ДЕНГИЗИ КУРИШИНИНГ ТУПРОК КОПЛАМИГА ТАЪСИРИ

Бахтиёр Рамазонович Рамазонов

Тошкент вилояти Чирчи; давлат педагогика институти ramazonov_74@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Ушбу Орол буйи худуларида бугунги кунда руй бераётган огир экологик вазиятнинг кескинлкашуви, экологик холатнинг ёмонлашганлиги, деградация ва сахроланиш жараёнлари таъсирида Орол денгизи тубида тупланиб колган захарли тузлар, сугориладиган ер майдонларига дефляция жараёнлари таъсирида олиб бориб ёткизилиши ва хоказолар тугрисида фикр юритилади.

Калит сузлар: Орол денгизи, деградация, сахроланиш, биосфера, шурланиш, усимлик коплами, грунт сувлари, тупрорк коплами, экотизим, гумус.

EFFECTS OF ARAL SEA CONSTRUCTION ON SOIL COVER

Bakhtiyor Ramazonovich Ramazonov Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent region

ramazonov_74@mail.ru

ABSTRACT

The current aggravation of the ecological situation in the Aral Sea region, the deterioration of the ecological situation, the accumulation of toxic salts on the bottom of the Aral Sea under the influence of degradation and desertification, deflation of irrigated lands, etc. are considered.

Keywords: Aral Sea, degradation, desertification, biosphere, salinity, vegetation, groundwater, soil cover, ecosystem, humus.

КИРИШ

Тупро; коплами биосферанинг асосий компонентларидан бири булиб, барча экотизимларнинг вужудга келиши ва ривожланишида мухим функционал роль уйнайди. Тупро; копламининг шаклланиши, трансформацияси, унумдорлик кобилиятининг вужудга келиши табиий шароитда маълум конуниятлар асосида юз бериб, тупро; ва уни хосил килувчи омиллар уртасида экологик мувозанат вужудга келади. Лекин, табиатда юз берадиган антропоген узгаришлар йиллар давомида экотизимлар уртасида вужудга келган мувозанатни

узгартиради. Бундай холат биосферанинг асосий компоненти булган тупрок коплами, усимлик ва хайвонот оламининг биохилма-хиллигини, жой рельефи, шунингдек иклим курсаткичларини хам узгаришига олиб келади.

АДАБИЕТЛАР ТАХДИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Кейинги йилларда Орол буйи худудларида табиий ва антропоген таъсирнинг кучайиши, Орол денгизининг куриб бориши билан боглик экологик холатнинг кескинлашуви натижасида, регионда тупрок компонентларининг узаро богликлиги ва баркарорлигиги салбий томонга узгариб, табиий мувозанат бузилган, баъзи худудларда минераллашган ер ости сувлари юзага якин кутарилган булса, колган майдонларда кургокланиш ва сахроланиш жараёнлари фаоллашиб, шурланиш жараёнларини кучайишига олиб келган. Шурланиш жараёнларининг кучайиши худудларда турли шурланиш даражаси, типи (химизми)ни шаклланиши, тупрок копламларида захарли тузлар захирасини кескин ошиши, натижада эса тупроклар унумдорлиги ва мелиоратив холатини ёмонлашишига сабаб булган.

НАТИЖАЛАР

Сахроланиш жараёнлари таъсирида Орол буйи атрофларидаги катта майдонларда шурхоклар хосил булган. Сугориладиган ерлар мелиоратив-экологик холатининг кескин ёмонлашуви, тупрокда туз тупланиш, иккиламчи шурланиш жараёнларини фаоллашуви, шурланган ерлар майдонларини йил сайин ортиб бораётганлиги экин майдонлари хажмини камайишига, маданий экинлар хосилдорлигининг пасайишига олиб келган.

Деградация ва сахроланиш жараёнлари таъсирида Орол денгизи тубида тупланиб колган захарли тузлар, сугориладиган ер майдонларига дефляция жараёнлари таъсирида олиб бориб ёткизилиши натижасида ушбу ер майдонларининг экологик-мелиоратив холатини огирлашишига, окибатда эса кишлок хужалигининг айланма фондидаги сугориладиган унумдор ерлар маълум даражада ишлаб чикаришдан чикиб кетишига сабаб булган.

Сахроланишнинг асосий боскичларида Орол буйи худудлари сугориладиган тупроклари юзаси сувда осон эрувчан тузлардан иборат булган каткалок билан копланади ва ушбу ерларда шурсевар галофит усимликлар таркалади. Кузатишларимизга кура, тупрок копламини типик чул бутазорларни ташкил этувчи итсигак (Arabasis aphylla), куйрук (Solsola rigiga) усимликлари эгаллаган. Натижада, сахроланиш жараёнлари таъсирида такир тупрокларни

узгарганлиги, тупрок юзаси зичлашган каткалокли булиши, кащалок остида турли механик таркибли катламчаларнинг хосил булганлиги, гумус микдори камайганлиги, тупрок копламини куруклашиши хамда сизот сувларининг сатхи пасайганлиги, шунингдек, усимликлар атрофида кумлар тупланиши, асосан бу худудларни кора саксовуллар эгаллаётганлиги кузатилди.

Сахроланиш жараёнларини салбий окибатлари Амударёнинг чап ва унг киргокдаридан танланган массивларини тупрок копламларида, табиий ва антропоген омиллар таъсирида содир булаётганлиги кузатилди. Утказилган тупрок тадкикот натижаларига кура, Орол буйи тупрок копламлари холатларини тула очиб бера оладиган яъни сугориладиган мелиоратив холати мураккаб булган тупрокларда грунт сувлари сатхи 2010 йилда 135-200 см да турган булса, тадкикотлар утказилган 2016-2018 йилларда грунт сувлари сатхи тупрок юзасига якин (уртача 120-155 см) жойлашганлиги Коракалпогистон Республикасининг Хужайли, Шуманай, Амударё, Кунгирот, Муйнок ва Нукус туманларида таркалган гидроморф тупрокларида кайд этилган.

Сахроланиш жараёнлари таъсирида Орол буйи худудлари (Коракалпогистон Республикаси ва Хоразм вилояти чегарасида)даги 677,6 минг гектар сугориладиган ерларнинг 84,2 фоизи турли даражада шурланган булиб, шундан 217,8 минг гектари ёки 32,14 фоизи кучсиз, 188,8 минг гектари ёки 27,86 фоизи уртача, 82,3 минг гектари ёки 12,15 фоизи кучли ва 81,7 минг гектари ёки 12,06 фоизи жуда кучли шурланган тупроклардир (Давергеодезкадастр кумитаси маълумотлари). Бу холат эса келгусида агромелиоратив ва агротехник тадбирларни тугри кулламасдан туриб кишлок хужалик экинлар хосилдорлигини мунтазам ошириб боришга имкон бермайди. Шунинг учун хам ерлардан самарали фойдаланиш, тупрокларнинг экологик-мелиоратив холатини яхшилаш, унумдорлигини саклаш, кайта тиклаш ва ошириб бориш учун агромелиоратив, агротехник ва агрокимёвий тадбирларни уз вактида ва сифатли утказиш хамда кишлок хужалик экинларини худудларнинг тупрок-иклим шароитлари, хосса-хусусиятлари ва унумдорлик даражасини хисобга олган холда окилона жойлаштириш мухим ахамият касб этади.

Орол буйи худудларида сахроланиш жараёнлари таъсирида турли даражада шурланган тупроклар шаклланган. Амударёнинг олдинги "тирик" дельтасини сезиларли куриши ХХ асрнинг 60-йилларидан бошланган. Х,ар йили дарё тошкин сувларининг бостириб келиши натижасида минг йиллар давомида Амударё сувлари билан келтирилган аллювиал ёткизиклар тупрок пайдо килувчи она жинслар сифатида хизмат килган. Бу ёткизикларнинг турли хилдаги механик таркибга эга булиши грунт сувлари окимини секинлаштиради шунингдек, хароратнинг юкорилиги тупрокнинг капиляр томирлари оркали юзага якин

KegraH rpyHT cyBgapuHu ^agag SyrgaHumura, Harn^aga xygyg TynpoK KongaMgapuHu Typgu gapa^aga mypgaHumura oguS KegraH. EyHgaH TamKapu, AMygape cyBgapHHHHr MHHepaggamraHgHK gapa^acu fiuggap gaBoMuga opTuS 6opraH atHu, 1950-1963 fiuggapga ypTana 0,553 Mr/g, 1985 fiugga 1131 Mr/g, 1997 fiugga 1148 Mr/g, 2008 fiugga 1250 Mr/g rana omraHguru Kafig этнgгaн. CaxpogaHum ^apaeHgapu Tatcupuga geHru3HHHr KypuraH TySugaru onuguS KograH eTKH3HKgap -KyMgap, KyMnoKgap, KyMOKgap, gofigu ^HHcnap ycTuga TynpoK nafigo Sygum ^apaeHgapu Ty6gaH y3rapum ^apaeHgapu SomgaHraHguru Ky3araggu. XycycaH, fflyMaHan TyMaH TynpoK KongaMUHUHr xocca-xycycutfraapuga KefiuHru 50-60 Mug gaBoMuga Typgu y3rapumgap cogup SygraH SyguS, 6y y3rapumgap cyropugaguraH TynpoKgapHHHr MeguoparaB xpgaraga ^KKog aKC этгaн. ^yMgagaH, 1966 fiugga TyMaHgarn Kyncro mypgaHraH ep MafigoHgapu TyMaH yMyMufi MafigoHUHUHr 33,4% hh, ypTana mypgaHraH epgap 22,2% hh, Kyngu mypgaHraH epgap 26,6% hh Ba ^yga Kyngn mypgaHraH epgap 14,6% hh TamKug этгaн Sygca, moc paBumga 2017 fiugga 20,8%; 47,7%; 16,7% Ba 14,8% TamKug этгaн (1-pacM). KypuHuS TypuSguKu, yTraH 50 fiuggaH opTHK BaKT MoSafiHuga Ky^gu Ba ^yga Ky^gu x,aMga Kyncro mypgaHraH epgap MafigoHu KucKapuS, ypTana mypgaHraH epgap MafigoHu omraH.

Cyropum cyBgapu TapKuSuga cyBga ocoh эpyвнaн Ty3gap MHKgopHHHHr opTuS Sopumu, cyropugaguraH TynpoKgapra x,aM y3 TatcupuHu KypcaTraH, atHu fiuggap gaBoMuga y3gyKCH3 cyropumgap TynpoK TapKuSugaru Ty3gapHH TyngaHumura oguS KegraH. By эca ym6y TynpoKgapga caxpogaHum ^apaeHgapuHu SomgaHumura 6upgaMHu MaH6a SygraH. Xygyggaru cyropugaguraH yTgoKU aggwBuag TynpoKgapugaHHHr Ty3gap TapKuSuga Cl Ba SO4 Ty3gapu gouMo ycTyHguK KugraH. CyropugaguraH yTgoKU aggwBuag TynpoKgapga ryMyc MHKgopH TynpoKgaru ycuMguK Ba xafiBoHoT gyHecura SorguK xpgga opraHUK KoggHKgapHHHr MHHepaggamyBura, HaMguru Ba pegte^ura x,aM SorguK. YpraHugraH TynpoKgap caxpogaHum ^apaeHu Tatcupuga geгpagaцнa Ba geгyмн$нкaцнaгa ynparaHguru Hara^acuga ryMyc MHKgopHHHHr KaMafiraHgurH Kafig этнggн. ^HrugaH cyropugaguraH yTgoKU aggwBuag TynpoKgapuHu xafigoB KaTgaMuga ryMyc MHKgopH ypTana 0,968% aTpo^uga SyguS, x,afigoB octh KaTgaMugaH SomgaS KecKHH KaMafiuS Sopumu Ky3aTugagu. By TynpoKgap ryMyc SugaH KaM gapa^aga TatMUHgaHraH. ^HrugaH cyropugaguraH yTgoKU aggwBuag TynpoKgapuHUHr yHyMgopguK KypcaTKu^gapu SeBocma вeгeтaцнa gaBpuga TynpoKra umgoB Sepum, opraHo-MUHepag yruTgapgaH ^ofigagaHum, epgapHu MeguopaTUB xogaTHHH axmugamra SorguK. TynpoKgapra orpaHUK Ba MUHepag yruTgapHu TaSaKagamTupuS KyggaHMacguru, KumgoK xy^aguru экннgapн SugaH oguS hhkhS KeTugraH Moggagap ypHHHH eTapgu gapa^aga TyggupuS SopugMaraHguru ymSy TynpoKgapHu yHyMgopguruga HoMyTaHocuSguKHu KegTupuS HUKapraH.

s

u

«

a

a ч

3

s

s

«

4 a

Кам шурланган Уртача шурланган Кучли шурланган

Э Жуда кучли шурланган

* 1966 йил

..................

к 2017 йил

..........:i:i:i:i:i:i:i:i..................

20,8 : 22,2

33,4

10 20 30

Майдони % хисобида

40

47,7

50

60

0

1-расм. СуFориладиган тупрокларнинг шурланиш динамикаси, майдони % хисобида, (Шуманай тумани мисолида)

Куп йиллик маълумотлар тахлили шуни курсатадики, янгидан сугориладиган

утлоки аллювиал тупрокларнинг хайдалма катламлари харакатчан фосфор билан кам (<30 мг/кг) ва алмашинувчан калий билан кам (<200 мг/кг) ва уртача

(<300 мг/кг) таъминланган (1-жадвал).

1-жадвал.

Янгидан суFориладиган утлоки аллювиал тупрокларда харакатчан фосфор ва алмашинувчан калий микдорининг узгариши

Тупрок номи Катламлар чукурлиги, см Хдракатчан фосфор мг/кг хисобида

1966 й.* 1995 й.** 2017 й. **

P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O

Сугориладиг ан утлоки аллювиал тупрок, кучсиз шурланган 0-24 20,2 281 24,0 184,8 28,5 139

24-37 18,9 233 19,2 192,8 25,0 84

37-54 14,7 201 15,1 168,7 13,0 96

54-86 11,1 145 13,2 176,7 11,0 65

86-117 7,1 134 11,6 132,6 10,3 63

117-140 6,8 87 10,5 132,6 9,0 47

140-175 4,1 - 3,8 - 4,1 -

*1966 йил маълумотлари Тупроц бонитировкаси (аввалги Республика тупроц экспедицияси) ШК маълумотлари

**1995 ва 2017 йиллардаги Тупроцшунослик ва агрокимё ИТИмаълумотлари ХУЛОСА

fflyMaHafi TyMaHHHHHr aHrugaH cyFopugaguraH yTgoKu aggroBuag TynpoKgapuga ryMyc Ba xapaKarnaH $oc$op Moggagapu SugaH KaM gapa^aga TatMHHgaHraHguru, y3 HaBÔaraga agMamuHyBHH Kagufi SugaH 1966 fiugga 281 Mr/Kr (ypTana), 1995 fiugga 184,6 Mr/Kr (KaM) Ba 2017 fiugga 139 Mr/Kr (KaM) hh TamKug этгaн SyguS, yTraH BaKT gaBOMuga TynpoKgapHHHr Tx,afiganMa KaTgaMgapuga anMamuHyBHaH KagufiHHHr x,aM KaMafiraHguruHH Ba SyHHur caSaSu cu^arnga cyHru fiuggapga TynpoKgapra Kagufigu MHHepag yruraapHu eTapgu gapa^aga coguHMaraHguruHH KypcarnS yTurnuMro MyMKHH (1-^agBag).

Xygoca Kuguô afirarn MyMKHHKH, 2010-2018 fiuggapga oguS SopugraH TagKUKOTgapga oguHraH MatgyMoTgapra Kypa, Opog Syfiu xygyggapuga geгpagaцнa Ba caxpogaHurn ^apaëHgapu Tatcupuga, geryмн$нкaцнfl ^apaëHgapu 6y xygyggapHHHr cyFopugaguraH Ba afigoB TynpoKgapuga Typguna cogup ôygaëTraHgurH Ky3araggu. TagKHK этнgгaн ^aMH cyropugaguraH epgapra HucSaraH 1,5% MafigoHgapgaru TynpoKgap ryMyc SugaH ypTanagaH WKopu (1,5-2,0%), 47,0% MafigoHgapga ypTana (<1,5%) Ba 51,5% MafigoHgapgaru TynpoKgap KaM (<1,0%) Ba ^yga KaM (<0,5%) Ba gapa^aga TatMHHgaHraH. ryMyc SugaH KaM TatMHHgaHraH TynpoKgap KyHFupoT, Xy^afigu, BepyHHfi, Kerefigu, ^HMÔofi, TaxraKynup, KoHguKyg TyMaHgapu cyropugaguraH TynpoKgapuga Kafig этнggн. ,Цeryмн$нкaцнfl ^apaëHgapu TaaHH MaccuBgap cyropugaguraH yTgoKH aggwBuag TynpoKgapuga, ^yMgagaH, KyHFupoT TyMaHugaru H.OxyHÔoSoeB HoMgu MaccuBga ®;aMH cyropugaguraH epgapHHHr 49,62 $oh3hhh, TypTKyg TyMaHu fflypoxoH MaccuBuga 51,57% hh, AMygapë TyMaHu TygKHH MaccuBuga 51,78% hh, TaxraKynup TyMaHu Map^oHKyg MaccuBuga 67,48% hh, 3gguKKagta TyMaHu ^Hruep MaccuBuga 85,1 % hh, HyKyc TyMaHu OKMaHFHT Ba Kerefigu TyMaHu K.ASuSyggaeB HoMgu MaccuBgapga 100% TarnKug этagн. By xygyggapgaru ep MafigoHgapuHHHr 83,8 $oh3h xapaKaTnaH ^oc^op SugaH ^yga KaM (0-15 Mr/Kr) Ba KaM (15-30 Mr/Kr), 11,5 $oh3h ypTana (30-45 Mr/Kr), 4,7 $oh3h ypTanagaH WKopu (45-60 Mr/Kr) gapa^aga TatMHHgaHraH. AgMamuHyBHH Kagufi SugaH эca ^yga KaM (<100 Mr/Kr) Ba KaM (100-200Mr/Kr) TatMHHgaHraH ep MafigoHgapu 71,8% hh, ypTana (200-300 Mr/Kr) -19,5% hh Ba ypTanagaH WKopu (300-400 Mr/Kr) gapa^aga TatMHHgaHraH MafigoHgap 8,7% hh TarnKHg этaётraнgнrн aHHKgaHgu. CaxpogaHum ^apaëHgapu ^aHagapëHHHr KaguMru aggroBuag TeKucguru ^opay3aK Ba TaxraKynup TyMaHgapuHH KaMpaS ograH. Acocufi TynpoK KongaMH cyp-Tycgu KyHFHp, TaKup, TaKupgu, mypxoK, KyMgu caxpo Ba KyMgap KoMngeKcugaH uôopar. ffly SugaH Supra gerpagaцнa Ba caxpogaHHrn ^apaëHgapu AKnagapëHHHr KaguMru aggroBuag TeKucguruga xaM

KecKHH Ba ®;agag SopaëTraHgurH gaga TagKHKoTgapuga Ky3aTuggu. AKnagapëHHHr

KaguMru aggwBuag TeKucgHKgapu AMygapëHHHr TyaMyfiHH xygyggapugaH SorngaHagu xaMga TypTKyg, BepyHHfi TyMaHgapu xygyggapugaH yTuS, CyBëpFoH

куллар тизимини ташкил этган. Акчадарёнинг куйи дельтаси сахроланиш жараёнлари таъсирида кумлар остида колиб кетган. Бу худудларда кум барханлари, эгри-бугри ва эгат хосил килган кумликлар катта майдонларни эгаллайди.

АДАБИЕТЛАР РУИХАТИ

1. Б.Р.Рамазонов Растительный мир осушенного дна Аральского моря Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования. III Международная научно-практическая Интернет-конференция / Составление Н.А. Щербакова / ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия» с. Соленое Займище. 2018. С. 716-719.

2. Рамазонов Б.Р. Исмонов А.Ж. Природные условия почвообразования и повышение продуктивности почв приаралья (на примере кунградского района) Фундаментальные и прикладные исследования: от теории к практике: материалы II международной научно-практической конференции, приуроченной/Т.4.-Воронеж, 2018.- С. 235-240.

3. Рамазонов Б.Р., Кузиев Р.К., Абдурахмонов Н.Ю., Ахмедов А.У. Автоморфные почвы приаралья на стадии опустынивания правление земельными ресурсами и их оценка новые подходы и инновационные решения. Материалы российско-узбекской научно-практической конференции, посвященной 100 летию Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека Москва-Ташкент. С. 472-477.

4. Ramazonov B.R., Kuziev R. Evolution of soils of the aral sea area under the influence of anthropogenic desertification european science review № 1-2 2018 January-February pp. 24-28.

5. Ramazonov B.R., Kuziev R.K. Soils of the dried part of the aral sea and problems of desertification International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 04 2020 ISSN: 1475-7192. A web based peer reviewed publication for mental health practitioners, consumers & applied researchers. www.psychosocial.com Hampstead Psychological Associates Road, London NW1 7 JA United Kingdom. Page 41344146.

6. Ramazonov B.R., Mutalov K.A., Fayziev V.B., Когаеу S.B. Morphogenetic characteristics and biological activity of takyr and meadow soils of the republic of Karakalpakstan (On the example of soils of Chimbay district). Journal of Critical Reviews Taiwan. ISSN-2394-5125 Vol 7, Issue 5, 2020. Page 242-249.

7. Ramazonov Baxtiyor Ramazonovich Soil cover of the Ага1 sea region and change of soil properties under the influence of desertification (on the example of soils of

Karakalpakstan region) Journal of Advanced Research in dynamical and Control Systems (JARDCS) Engineering Q3 SJR 2019 67321 Mackay Street, Deerfield Beach Kanzas City USA. P. 620-631.

8. Рамазонов Б.Р. Некоторые вопросы предотвращения отрицательных последствий опустынивания II-я Международно научно-практическая конференция «Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования» Посвящается году экологии в России. - Москва, 2017. -С. 117- 120.

9. Рамазонов Б.Р. Краткая характеристика почвенного покрова Приаралья (на примере Каракалпакстана). Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования II-я Международно научно-практическая конференция «Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования» Посвящается году экологии в России. -Москва, С. 1054-1056.

10. Рамазонов Б.Р. Кузиев Р.К., Файзиев В.Б. Природные условия и эволюция почв Каракалпакстана (на примере почв Чимбайского района Труды Международной научно-практической конференции «V Оразовские чтения: Вклад тюркской цивилизации в развитие науки и образования». С. 476-480.

11. Рамазонов Б.Р., Муталов К.А., Зокиров Д.У. Изучение растительности пустынь на уроках ботаники Труды Международной научно-практической конференции «V Оразовские чтения: Вклад тюркской цивилизации в развитие науки и образования». С. 458-462.

12. Кузиев Р.К., Рамазонов Б.Р. Состояние земельных ресурсов низовьев Амударьи и меры по их рациональному использования Тезисы докладов VII съезда Общества почвоведов им.В.В.Докучаева.-Москва - Белгород, 2016.-С. 388-389.

13. Муталов К.А., Рамазонов Б.Р., Закиров Д.У. (2020) Полукустарниковая растительность юго-западного Кызылкума Материалы Международной научно-практической конференции "Охрана и рациональное использование природных ресурсов Южного Приаралья". С. 163-166.

14. Рамазонов Б.Р., Кузиев Р.К., Абурахмонов Н.Ю. Изменение почвенного покрова Приаралья под влиянием опустынивания Труды Международной научно-практической конференции "Охрана и рациональное использование природных ресурсов Южного Приаралья". Нукус 2020. С. 163-166.

REFERENCES

1. Б.Р.Рамазонов. (2018) Растительный мир осушенного дна Аральского моря Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования. III Международная научно-практическая Интернет-конференция / Составление Н.А. Щербакова / ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия» с. Соленое Займище. 716-719.

2. Рамазонов Б.Р. Исмонов А.Ж. (2018) Природные условия почвообразования и повышение продуктивности почв приаралья (на примере кунградского района) Фундаментальные и прикладные исследования: от теории к практике: материалы II международной научно-практической конференции, приуроченной/Т.4. -Воронеж, 235-240.

3. Рамазонов Б.Р., Кузиев Р.К., Абдурахмонов Н.Ю., Ахмедов А.У. Автоморфные почвы приаралья на стадии опустынивания правление земельными ресурсами и их оценка новые подходы и инновационные решения. Материалы российско-узбекской научно-практической конференции, посвященной 100 летию Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека Москва-Ташкент. С. 472-477.

4. Ramazonov B.R., Kuziev R.(2018) Evolution of soils of the aral sea area under the influence of anthropogenic desertification european science review. № 1-2 January-February pp. 24-28.

5. Ramazonov B.R., Kuziev R.K. (2020). Soils of the dried part of the aral sea and problems of desertification. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 04 1475-7192.

6. Ramazonov B.R., Mutalov K.A., Fayziev V.B., Коrаеv S.B.(2020). Morphogenetic characteristics and biological activity of takyr and meadow soils of the republic of Karakalpakstan (On the example of soils of Chimbay district). Journal of Critical Reviews Taiwan. ISSN-2394-5125 Vol 7, Issue 5 Page 242-249.

7. Ramazonov Baxtiyor Ramazonovich. (2020). Soil cover of the Ага1 sea region and change of soil properties under the influence of desertification (on the example of soils of Karakalpakstan region) Journal of Advanced Research in dynamical and Control Systems (JARDCS) Engineering Q3 SJR 2019 67321 Mackay Street, Deerfield Beach Kanzas City USA. P. 620-631.

8. Рамазонов Б.Р. Некоторые вопросы предотвращения отрицательных последствий опустынивания II-я Международно научно-практическая конференция «Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования» Посвящается году экологии в России. - Москва, 2017.-С. 117- 120.

9. Рамазонов Б.Р. Краткая характеристика почвенного покрова Приаралья (на примере Каракалпакстана). Современное экологическое состояние природной

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

среды и научно-практические аспекты рационального природопользования II-я Международно научно-практическая конференция «Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования» Посвящается году экологии в России. -Москва, С. 1054-1056.

10. Рамазонов Б.Р. Кузиев Р.К., Файзиев В.Б. Природные условия и эволюция почв Каракалпакстана (на примере почв Чимбайского района Труды Международной научно-практической конференции «V Оразовские чтения: Вклад тюркской цивилизации в развитие науки и образования». С. 476-480.

11. Рамазонов Б.Р., Муталов К.А., Зокиров Д.У. Изучение растительности пустынь на уроках ботаники Труды Международной научно-практической конференции «V Оразовские чтения: Вклад тюркской цивилизации в развитие науки и образования». С.458-462.

12. Кузиев Р.К., Рамазонов Б.Р. Состояние земельных ресурсов низовьев Амударьи и меры по их рациональному использования Тезисы докладов VII съезда Общества почвоведов им.В.В.Докучаева.-Москва - Белгород, 2016.-С. 388-389.

13. Муталов К.А., Рамазонов Б.Р., Закиров Д.У. (2020) Полукустарниковая растительность юго-западного Кызылкума Материалы Международной научно-практической конференции "Охрана и рациональное использование природных ресурсов Южного Приаралья". С. 163-166.

14. Рамазонов Б.Р., Кузиев Р.К., Абурахмонов Н.Ю. Изменение почвенного покрова Приаралья под влиянием опустынивания Труды Международной научно-практической конференции "Охрана и рациональное использование природных ресурсов Южного Приаралья". Нукус 2020. С. 163-166.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.