Научная статья на тему 'Необхідність оцінки ризиків при виконанні бюджетних програм'

Необхідність оцінки ризиків при виконанні бюджетних програм Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
200
4
Поделиться
Ключевые слова
бюджетна програма / бюджетний ризик / фактори ризику / державний фінансовий аудит / бюджетная программа / бюджетный риск / факторы риска / государственный финансовый аудит

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — О. Г. Рябчук

У статті проаналізовано фактори бюджетних ризиків, визначено заходи щодо усунення та мінімізації ризиків при виконанні бюджетних програм, надано рекомендації щодо оцінки ризиків та управління ними.

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — О. Г. Рябчук

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Необходимость оценки рисков при выполнении бюджетных программ

В статье проанализированы факторы бюджетных рисков, определены меры по устранению и минимизации рисков при выполнении бюджетных программ, даны рекомендации по оценке рисков и управлению ими.

Текст научной работы на тему «Необхідність оцінки ризиків при виконанні бюджетних програм»

кож повыше використання виробничих площ для збтьшен-ня випуску продукци;

- оперативне забезпечення необхщною ¡нформац^ю ке-рвництва про стан ¡ використання основних засобю;

- розроблення ¡ контроль за реал^ацюю заход¡в щодо пщ-вищення продуктивност¡ кап¡талу.

B¡дпов¡дним чином, для реалваци цих завдань доцтьно на вс¡х р¡внях управл¡ння економкою створити необх¡дн¡ пщ-розд¡ли ¡ планувати у час¡ цю важлившу роботу.

Висновки

У п¡дсумку можна стверджувати, що головними чинника-ми впливу на продуктивнють кап¡талу та капггалоозброенють е обсяги основних засобв, що формуються п¡д впливом динамки ¡нвестифй в основний капггал та валового нагрома-дження. Але проблема докорЫного оновлення виробничих потужностей залишаеться для УкраТни не виршеною.

Через значну зношен¡сть основних засобю в¡тчизняна еко-ном¡ка потребуе швидкого та ефективного нагромадження кап¡талу. Застар^ устаткування ¡ технологи обумовлюють не ттьки низьку та «неяк¡сну» капггалоозброенють, ¡ в¡дпов¡дно низьку продуктивн¡сть пращ а Й нерац¡ональне використання сировини, матервлв ¡ енерги ¡, як насл¡док, неконкуренто-спроможн¡сть продукци ¡ економ¡ки в ц¡лому. Тому стан основних засобв, зокрема рвень морального ¡ ф¡зичного зносу, е критичним фактором реал¡зац¡í економнно'Т пол¡тики.

B¡дпов¡дно, у наступн¡ роки необхщно зм¡нити тенденцп, що можливо не лише через докорЫну змЫу механ¡зм¡в рефор-мування економ¡ки, а й шляхом задтння оптимального спв-в¡дношення фактор¡в виробництва, що використовуються в економщг Головн¡ напрями ¡ заходи вдосконалення еконо-м¡чноí пол™ки в частин¡ п¡двищення продуктивност¡ основних засобв показан¡ на рисунку. Дотримуючись цих напря-м¡в ¡ рац¡онально використовуючи нав¡ть обмежен¡ ресурси, можна вже у короткостроковм перспектив¡ досягти значних результат¡в, бо вщновлення зростаючо'Т динам¡ки ¡нвестиц¡й

е головною передумовою як подальшого економ¡чного роз-витку УкраТни, так ¡ пщвищення ТТ конкурентоспроможност¡.

Велику увагу необхщно також придтити реал^аци проект¡в середньо- та довгострокового ¡нновац¡йно-¡нвестиц¡йного кредитування, насамперед проекта структурно' перебудови та модерызаци промисловост¡, розвитку експортного потен-цвлу, пожвавить ¡нвестиц¡йн¡ процеси та створити умови для ефективного використання прац ¡ кап¡талу в економ¡ц¡ краТ'ни.

Сучасна ф¡нансово-економ¡чна криза завдала потужно-го негативного впливу на динамку ¡нвестицмних процес¡в в краТ'нг Обсяги ¡нвестифй в основний кап¡тал у 2013-2014 роках катастрофнно скорочуються. 1хня динам¡ка стала основним чинником депресивних тенденцм в економ¡ц¡. I на даний час особливо загрозливим е те, що недостать обсяги та диспропорцп у структур¡ ¡нвестиц¡й в основний капггал на ™ обмеженост джерел ф¡нансування як внутр¡шн¡х, так ¡ зо-вн¡шн¡х обумовлюють подальше попршення стану основних засоб¡в. А, як вщомо, вигравати конкурентну боротьбу на за-стар¡лому обладнанн¡ та технологах, так само як ¡ пщвищу-вати продуктивн¡сть такого капралу та прац¡, неможливо.

Список використаних джерел

1. 1нструкци по ¡нвентаризаци основних засобв нематерильних актива, товарно-матер¡альних ц¡нностей, грошових кошт¡в ¡ документ¡в та розрахунк¡в. Наказ МУстерства ф¡нанс¡в УкраТни в¡д 11.08.94 №69.

2. Закон УкраТ'ни «Про внесення змпн до розд¡лу XX «Перехщы по-ложення» Податкового кодексу УкраТни щодо особливостей оподат-кування суб'екта господарювання, як¡ реал¡зують ¡нвестиц¡йн¡ про-екти у пр¡оритетних галузях економпки».

3. Фролова Т.А. Экономика предприятия: конспект лекций // Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009.

4. Статистичний зб^ник «УкраТ'на у цифрах 201 3» Державна служба статистики УкраТни /К., 2014 [Електрон. ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm

5. Нацюнальы рахунки УкраТни за 2012 р^ // Держстат УкраТни / К., 2013 рк 200 с.

УДК 33824

О.Г. РЯБЧУК,

к.е.н., доцент кафедри аудиту та економ1чного анализу, Нацональний университет державноi податково/ служби Укра/ни

Необхщшсть оцшки ризимв при виконанш бюджетних програм

У статтi проанал'зовано фактори бюджетних ризикв, визначено заходи щодо усунення та м'н'м'зацц ризикв при виконанн бюджетних програм, надано рекомендацИ' щодо оцнки ризиюв та управлiння ними.

Ключов1 слова: бюджетна програма, бюджетний ризик, фактори ризику, державний фiнансовий аудит.

О.Г. РЯБЧУК,

к.з.н., доцент кафедры аудита и экономического анализа, Национальный университет государственной налоговой службы Украины

Необходимость оценки рисков при выполнении бюджетных программ

В статье проанализированы факторы бюджетных рисков, определены меры по устранению и минимизации рисков при выполнении бюджетных программ, даны рекомендации по оценке рисков и управлению ими.

Ключевые слова: бюджетная программа, бюджетный риск, факторы риска, государственный финансовый аудит.

O. RIABCHUK,

сапсИс1аЬе of economic Sciences, associate Professor of the Department of audit and economic analysis National University of State Tax Service of Ukraine

The Necessity of Assessment of Risks in the Execution of Budget Programs

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

The article analyzes the factors of budget risks, identify measures to eliminate and minimize risks in the execution of budget

© О.Г. РЯБЧУК, 2015

Формування ринкових вщносин в УкраТн № 3 (166)/2015 15

programs, given recommendations on risk assessment and management. Keywords: budget program, budget risk, factors of risk, state financial audit.

Постановка проблеми. В умовах бюджетного дефщи-ту та обмежених фЫансових pecypciâ держави контроль за ефективним використанням бюджетних коштiв набу-вае особливо''' актуальность Неоднозначне трактування за-конодавчих ак^в, неcтабiльна полiтична cитyацiя в Укра'У-нi е сприятливим пщгрунтям для piзного роду зловживань у cфеpi використання бюджетних коштiв. У таких умовах тра-дицiйнi методи контролю, що використовувались протягом тривалого часу, не приносять очкуваних pезyльтатiв. Тому необхщним е вдосконалення форм i методiв контролю використання бюджетних коотв.

Незадовiльний сучасний стан сфери державних фiнанciв е результатом недолив бюджетного планування, використання бюджетних ресурав, контролю за 'Ух використанням. Враховуючи, що бюджетний процес пщпадае пiд вплив ряду непередбачених подм та фактоpiв, якi можуть впливати на досягнення вщповщного результату, необхщне вивчення та аналiз впливу невизначеност на бюджетний процес. Без по-cтiйного та обгрунтованого врахування фактоpiв невизначе-ноcтi пiд час прийняття управлЫських piшень на вciх piвнях бюджетно'У системи практично неможливо виконати завдан-ня бюджетно'У полiтики держави.

Попередження i лiквiдацiю бюджетних порушень та пщви-щення ефективноcтi витрачання бюджетних коотв повинна забезпечувати система державного фЫансового контролю. I значно'У уваги в cкладi цieï системи потребуе контроль ефек-тивноcтi виконання бюджетних програм.

Лнал13 дослджень та публкащй з проблеми. ДослЬ дженню питань pизикiв в економiчних процесах та бюджет-нiй cфеpi придтялася увага у працях багатьох науков^в. Внесок у розробку даних питань зробили М. Бтуха, С. Булгакова, Н. Виговська, X. Грищенко, В. Гранатуров, Н. Дорош, А. Дубров, С. 1льяшенко, G. Калюга, М. Кужельний, Б, Лагоша,

0. Лебедева, А. Первозванський, А. Мамишев, 0. Петрик,

1. Стефанюк, 0. Устенко, Р. Федiв, В. Федосов, Н. Яшина та Ы.

Проте у наукових працях немае комплексного дослщження

впливу невизначеност на виконання бюджетних програм. 0цЫ-ка та аналiз pизикiв у виконаннi бюджетних програм не мають теоретичного висвгглення та практичного впровадження.

Тому зазначен проблеми потребують подальшого науко-вого обгрунтування та опрацювання.

0сновною метою статтi е:

- обгрунтування основних причин невиконання цiлей бюджетних програм;

- дослщження поглядiв наyковцiв стосовно визначення поняття «бюджетний ризик»;

- обгрунтування необхiдноcтi дослщження бюджетних ри-зикiв;

- аналiз фактоpiв та причин виникнення бюджетних ризиюв;

- доcлiдження причин ризиюв при виконаннi бюджетних програм;

- визначення заходiв щодо усунення та мiнiмiзацiï pизикiв при виконаннi бюджетних програм;

- визначення та обгрунтування методiв i правил при здм-сненн процедур yпpавлiння бюджетними ризиками;

- надання рекомендацм щодо оцЫки ризиюв та управлЫ-ня ними при виконанн бюджетних програм.

Виклад основного матерюлу. Мета державного фЬ нансового аудиту виконання бюджетних програм полягае у визначенн ступеня досягнення мети бюджетноУ програми, ефективност прийнятих управлЫських ршень, встановлен-ня чинниюв впливу на результат ¡ розробка рекомендацм щодо ефективного використання бюджетних ресурса.

Порядок проведення Державною фЫансовою ¡нспекцюю державного ф¡нансового аудиту [10] визначае ряд методич-них прийом¡в при проведены державного фЫансового аудиту виконання бюджетних програм, в тому чи^ закртлюе необх¡дн¡сть анал¡тичних методичних прийомв як основних. За допомогою ряду методичних прийомю та процедур ауди-тори оц¡нюють ефективн¡сть виконання бюджетноУ програми. Проте ниышня нестаб¡льна економ¡чна ситуац¡я в кра'1нл провокуе появу численних ризикових ситуафй в бюджетн¡й сфер¡, що е причиною невиконання основних ц¡лей бюджетних програм та неповноцЫно'У реалвацп програмно-ц¡льо-вого методу. Тому дослщження бюджетних ризиюв необх¡дне для повноцЫного анал¡зу ефективност¡ виконання бюджетних програм з подальшим моделюванням економнно'У си-туац¡У, що склалася, з метою пошуку шлях¡в попередження ризикових ситуафй та прийняття обгрунтованих р¡шень. Важливою також е розробка дювого наукового ¡нструмента-р¡ю для оцЫки економ¡чних ризик¡в, який би враховував осо-бливост¡ кожноУ бюджетноУ програми.

Фактори економ¡чного ризику можна подтити на дв¡ групи. До першоУ належать ризики, як¡ згщно з положеннями еконо-м¡чноi' теорп та господарськоУ практики можна передбачити. Друга група вм¡щуe фактори, виявити яю з належним р¡внем достов^нос^ на стадУУ анал¡зу нереально. Одним ¡з завдань стратег¡чного менеджменту е створення регулярноУ процеду-ри виявлення факторв ризик¡в, звуження кола факторв дру-гоУ групи, а вщтак послаблення впливу зм¡нних фактор¡в ризи-к¡в. Aнал¡з фактор¡в бюджетного ризику дозволить:

- зосередити увагу на найбтьш важливих ¡ пр¡оритетних напрямах визначення факторв;

- зб¡льшити можливють виявлення ¡ прогнозування бюджетного ризику;

- сформувати едине ¡нформац¡йне забезпечення функцЬ онування системи управл¡ння бюджетними ризиками [11].

Ризики е нев¡д'eмною складовою вах процес¡в життeд¡-яльност¡ сусптьства. Вони залежать в¡д ц¡лоy низки факто-р¡в, насл¡дки впливу яких не завжди можливо передбачити. Зростання частоти виникнення негативного прояву ризикових ситуафй зумовлюе необхщнють наукового вивчення сут-ност¡ цього поняття.

Актуальним на сьогодн¡ е вивчення ризиюв у бюджетн¡й сфер¡. Необхщно врахувати ¡ той факт, що у працях вггчизня-них та зарубжних вчених питання ризик¡в у бюджетнм сфе-р¡ е недостатньо вивченими та нема повного ¡ однозначного визначення поняття «бюджетний ризик».

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Окрем¡ погляди науковцю стосовно визначення поняття «бюджетний ризик» можна згрупувати в таю пщходи:

16 Формування ринкових в1дносин в УкраУн1 № 3 (166)/2015

- бюджетний ризик - це ймов1рн1сть нездмснення витрат з бюджету [14];

- бюджетний ризик пов'язаний з ймов1рнютю невиконання дохщноУ частини бюджету в пор1внян1 з очкуваною величиною [6];

- бюджетний ризик - це недотримання доход1в i, як наслЬ док, нездатнють профЫансувати своУ видатки [7];

- бюджетний ризик - вiрогiднiсть невиконання заходiв бюджетного планування та бюджетноУ полiтики у зв'язку з пору-шеннями в обiгу бюджетних ресурав та Ух пропорцiй [13];

- бюджетний ризик як рiзновид фЫансових ризикiв, тобто це така ситуа^я, коли зменшуеться якiсть податкового i бюджетного планування та надання бюджетних послуг [2; 13].

Причинами виникнення бюджетних ризиюв е ряд взаемопов'язаних факторiв. Серед них можна видтити вну-трiшнi та зовншы, об'eктивнi та суб'eктивнi.

Бюджетний ризик як рiзновид фiнансового мае не лише основы його сутнюы характеристики, а й певн особливостi:

- бюджетний ризик як економiчне явище проявляеться у сферi фiнансовоï дiяльностi держави, на всiх рiвнях бюджетноУ системи, вЫ прямо пов'язаний iз процесом формування доходiв державного i мюцевих бюджетiв, характеризуеться можливими грошовими втратами у процесi здмснення фЬ нансовоУ дiяльностi та бюджетноУ полiтики держави;

- бюджетний ризик проявляеться на вах стадiях бюджетного процесу та е об'ективним явищем у функцiонуваннi будь-якоУ держави, вЫ супроводжуе практично всi види фЬ нансових операцiй, що пов'язан з формуванням доходiв бю-дже^в та Ух витрачанням на вах рiвнях бюджетноУ системи;

- бюджетний ризик припускае необхiднiсть вибору аль-тернативноУ дм, тобто прийняти ризик або вщмовитися;

- оцiнка рiвня бюджетного ризику носить суб'ективний характер i залежить вiд оцЫки соцiально-економiчного стану держави, полiтичноï складовоУ;

- невизначенiсть завжди супроводжуе бюджеты ризики i характеризуе такi Ух властивостг ризик мае вiдношення до майбутнього i тюно пов'язаний iз прогнозуванням; ризик пе-редбачае ймовiрнiсть несприятливоУ ситуаци i наслiдкiв, про-гнозованих чи нi, тобто несприятлива ситуа^я може стати-ся чи ы; прогнозованiсть несприятливоУ ситуаци та наслщюв означае наявнiсть механiзму управлЫня ризиками;

- ймовiрнiсть виникнення несприятливих ситуацм мае ко-ливатися в межах: бтьше нуля i менше одиницi. При цьому за умови нульовоУ ймовiрностi ризик вiдсутнiй, а при одиниц обов'язково виникне проблема кризи, але не ризик;

- невизначенiсть наслщюв бюджетного ризику полягае в тому, що вдаилення вiд запланованоУ суми може вщбутися як у бк зменшення, так i у бк збiльшення суми бюджетних доходiв i видатюв [1].

Аналiз ризикiв е необхiдним i потребуе постiйного удоско-налення. Це стае найбiльш необхщним в умовах кризи, коли проявляеться неспроможнють державного адмУстра-тивного потен^алу вирiшувати зростаючi проблеми, з якими стикаеться суспiльство, i актуалiзуe питання щодо розробки стратеги управлЫня бюджетними ризиками.

Управлiння ризиками являе собою безперервний цикл, що передбачае такi кроки: визначення ризикiв; аналiз ризикiв; оцiнка ризикiв та визначення Ух прюритетност^ робота з ри-

зиками та оцЫка роботи з ризиками. Отже, управлiння ризи-ком передбачае здмснення низки процесiв i дй що реалiзу-ють цтеспрямований вплив на ризик.

Заходи щодо усунення i мiнiмiзацiï ризику охоплюють ви-бiр i обгрунтування можливо допустимих рiвнiв ризику, ви-бiр методiв зменшення ризику, формування варiантiв ризи-кового вкладення капiталу, оцЫку Ух оптимальностi на основi зютавлення очкуваноУ вiддачi та величини ризику. Одним iз важливих етапiв процесу управлЫня ризиком е збiр i оброб-ка даних за аспектами ризику, осюльки процес управлiння першою чергою передбачае отримання, переробку, передачу i практичне використання рiзного роду Ыформаци [3].

Процедури управлЫня ризиками охоплюють щентифка-цiю ризиюв, Ухню кiлькiсну та якiсну оцЫку, прийняття захо-дiв, спрямованих на мiнiмiзацiю ризикiв, i постiйний моыто-ринг ризикiв.

Причинами ризику невиконання (неефективного виконання] бюджетних програм можуть бути недолки та упущення орга-нiзацiйного, нормативно-правового та фiнансового характеру, пов'язан не тiльки з неналежним виконанням контрольних функцiй i функцм з управлiння бюджетними коштами, а й полЬ тико-економiчною ситуа^ею, що мае мiсце в державу а саме:

- несвоeчаснiсть затвердження паспортiв бюджетних програм i порядку використання бюджетних коотв;

- недотримання порядку використання бюджетних коотв;

- недолки в органiзацiï бухгалтерського облку;

- несвоечасний розподiл вiдкритих асигнувань;

- неналежна органiзацiя проведення процедур державних закупiвель;

- завищення вартост виконання певних робiт;

- збтьшення кредиторськоУ заборгованостi;

- невиконання планових результативних показниюв бюджетних програм;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

- низька або невщповщна квалiфiкацiя працiвникiв вико-навцiв бюджетних програм;

- низька яюсть планування результативних показниюв бюджетних програм;

- нецтьове використання бюджетних коштiв;

- несвоечасна та неякiсна пiдготовка звiтiв про виконання паспор^в бюджетних програм тощо.

На сучасному етап реалiзацiï цтьових програм потребуе удосконалення методика визначення результативних показ-никiв бюджетних програм. Вони залишаються кiлькiсно обме-женими та необгрунтованими, що унеможливлюе яюсне визначення ефективностi використання бюджетних коотв.

Аналiз ефективностi виконання бюджетних програм видЬ лив основнi проблеми впровадження програмно-цiльового методу виконання бюджету:

- неможливють застосування юнуючоУ програмноУ класи-фiкацiï на рiвнi мюцевих бюджетiв;

- необхiднiсть удосконалення порядку прогнозування ви-даткiв на конкретн бюджетнi програми майбутнiх перiодiв;

- вщсутнють нормативно-правовоУ бази для застосування програмно-цтьового методу на мюцевому рiвнi;

- вiдсутнiсть програмного забезпечення в органах Державного казначейства УкраУни, яке б надавало можливють здмснювати обслуговування мiсцевих бюджетiв за видатка-ми згiдно програмно-цiльового методу;

Формування ринкових вщносин в УкраУы № 3 (166)/2015 17

- певнa cклaднicть метoдy для poзyмiння тa oвoлoдiння шиpoким кoлoм пpичетниx дo цьoгo cпецiaлicтiв тa iн. [12].

У ^товм тa вiтчизнянiй пpaктицi зacтocyвaння пpoгpaм-нo-цiльoвoгo метoдy викoнaння бюджетy зa кoжнoю з пpo-гpaм вiдoбpaжaютьcя видaтки зa зaгaльним тa cпецiaльним фoндoм iз пoдiлoм нa видaтки cпoживaння тa нa видaтки poзвиткy, якi cфopмoвaнi з piзниx cтaтей.

Пpи викoнaннi бюджетниx пpoгpaм мoжyть виникнути, нaпpи-кгад, pизики щoдo видaткiв бюджету, pизики нopмaтивнoí' не-вpегyльoвaнocтi, pизик недooтpимaння кoштiв y бюджет, pизик недoфiнaнcyвaння, pизик збiльшення бopгoвoгo нaвaнтaження нa екoнoмiкy, pизик неoбrpyнтoвaнoгo зpocтaння цЫ тa iн.

Уci цi pизики е зaгpoзoю невикoнaння aбo непoвнoгo ви-кoнaння pезyльтaтивниx пoкaзникiв бюджетниx пpoгpaм, якi poзpoбляють гoлoвнi poзпopядники бюджетниx кoштiв, вcтaнoвлюють y бюджетниx зaпитax тa пoгoджyють з Mi^c-теpcтвoм фiнaнciв, щo, cвoeю чеpгoю, cвiдчить пpo зaгpoзy невикoнaння вае' бюджетнoï пpoгpaми.

Bиникнення фopc-мaжopниx oбcтaвин тaкoж мoже пpизвеc-ти дo pизикy невикoнaння бюджетниx пpoгpaм, ocx^^ для ïx-ньoí' лiквiдaцií' неoбxiднo видiлити фiнaнcoвi pеcypcи, чacтинa яю/ix бyлa зaплaнoвaнa нa iншi цл У бюджетi oкpемa чacтинa pеcypciв пеpедбaчaeтьcя нa пoпеpедження тa лкв^цю нaд-звичaйниx cитyaцiй, aле пеpедбaчити вcе немoжливo, i тoмy зa-вжди е певний pизик, |щ| визнaчaeтьcя як фopc-мaжopнi пoдiï.

Пpи впpoвaдженнi пpoцедyp yпpaвлiння pизикaми ^щ звеpнyти ocoбливy yвaгy нa тaкi фaктopи:

- мoжливicть нacтaння pизикy;

- чacтoтa нacтaння pизикy;

- нacлiдки нacтaння pизикy;

- знaчимicть кoжнoгo виду pизикy [5].

З ме^ю мiнiмiзaцiï pизикiв aнaлiз циx фaктopiв i пpaкти-КУ зacтocyвaння пpoцедyp yпpaвлiння pизикaми неoбxiднo впpoвaджyвaти не лише в дiяльнicть ycix opгaнiв викoнaвчoï влaди, a й пiдвiдoмчиx 'м ycтaнoв.

Xapaктеp екoнoмiчниx piшень, щo пpиймaютьcя в yмoвax pи-зикoвиx pинкoвиx вiднocин, мoже 6ути виявлений лише зa дo-пoмoгoю кoнкpетниx метoдiв aнaлiзy pизикiв тa ïx впливу нa дЬ яльнicть екoнoмiчниx cyб'eктiв. У гажый c^ya^ï, щo пoв'язaнa з pизикoм, виникaють питaння: щo oзнaчae дoпycтимий pизик, де пpoxoдить межa, !o вщдтяе дoпycтимий pизик вiд недoпyc-тимoгo? Пpoте вaжливo не ттьки знaти пpo icнyвaння екoнo-мiчнoгo pизикy, a й oцiнити йoгo cтyпiнь, ймoвipнicть тoгo, щo певнa пoдiя дiйcнo вiдбyдетьcя, a тoдi вже - як це вплине нa тyaцiю. Чим дocкoнaлiшими е метoди дocлiдження тa oцiню-вaння pизикy, тим меншим CTae чинник невизнaченocтi [4].

Згiднo з нopмaтивними дoкyментaми у зapyбiжниx ^a^ax не мoже бути бiльше п'яти aбo шеcти pезyльтaтивниx пoкaзникiв зa oднieю бюджетнoю пpoгpaмoю пo гажый гpyпi (витpaт, пpo-дукту, ефективнocтi, якocтi), тoдi як в Укpaï'нi зa oднieю гpyпoю мoжyть poзpaxoвyвaтиcя пoнaд деcять pезyльтaтивниx пoкaз-ниюв. Це ycклaднюe poбoтy щoдo ï'xньoгo aнaлiзy тa нaгpoмa-джуе iнфopмaцiю, яку чacтo пpaктичнo не мoжливo зiбpaти, зЬ cтaвити тa пpoaнaлiзyвaти впpoдoвж бюджетнoгo пpoцеcy. Pезyльтaтивнi пoкaзники визнaчaютьcя пiд кoжнy бюджетну пpoгpaмy, oднaк pизики ïx невикoнaння дocить великi.

Фaктopaми, якi cтaють пpичинoю pизикoвиx cитyaцiй пpи ви-кoнaннi бюджетниx пpoгpaм, мoжyть бути тaкi мaкpoекoнoмiчнi

пoкaзники poзвиткy кpaí'ни, як вaлoвий внyтpiшнiй пpoдyкт, pi-вень Ыфляци, кypc нaцioнaльнoí' вaлюти, piвень деpжaвнoгo 6op-гу тa Ышг B yмoвax кpизи pизик недooтpимaння кoштiв у бюдже-ти piзнoгo piвня i pизик недoфiнaнcyвaння знaчнo збiльшивcя.

Дocлiдження бюджетниx pизикiв нa piвнi poзпopядникiв бюджетниx кoштiв мae вiдcтежyвaти тa кoнтpoлювaти пpямi нacлiдки pизикiв у paмкax бюджету.

Фaктopи бюджетнoгo pизикy мaють змiннi xapaктеpиcти-ки i не е пocтiйними, теpмiн í'xньoï дií' зaзвичaй тpивae кть-кa квapтaлiв aбo pk. Toмy пpoгнoзyвaти виникнення pизикiв дoвoлi cклaднo [9].

Пpи тaкiй cитyaцií' пеpшoю чеpгoю виникae неoбxiднicть у poзpoбцi метoдики oцiнки pизикiв тa yпpaвлiння ними пpи ви-кoнaннi бюджетниx пpoгpaм, з метoю ïx кopегyвaння, вpaxo-вуючи мoжливий вплив неcпpиятливиx фaктopiв як внуфш-ньoгo, тaк i зoвнiшньoгo xapaктеpy. Бфективнють дocягнення цieí' мети зaлежить пеpшoю чеpгoю вiд нayкoвo oбrpyнтoвaниx piшень. Зaвдяки кoмплекcy метoдiв oцiнки pизикy викoнaн-ня бюджетнoï пpoгpaми тa йoгo aнaлiзy мoжливo знaчнo cra-poтити неoбxiдний чac пpийняття piшення тa ефективнo дiяти зaлежнo вщ cитyaцï'' в paмкax вiдпpaцьoвaнoí' cxеми.

Hacлiдки бyдь-якиx змiн дo бюджетнoгo тa пoдaткoвo-гo зaкoнoдaвcтвa мaють бути чiткo пpopaxoвaнi з пoглядy ïx впливу нa дoxoди й видaтки бюджету. Якщo icнye pизик тoгo, щo нaдxoдження дo бюджету зменшaтьcя в pезyльтaтi зa-пpoвaдження певниx змiн, пoтpiбнo aдеквaтнo crapo™™ ви-дaткoвi пpoгpaми пеpед зaпpoвaдженням пoдaткoвиx змiн.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Пoявa бюджетниx pизикiв фiкcyeтьcя нa ocнoвi aнaлiзy ди-нaмiки ocнoвниx фiнaнcoвo-екoнoмiчниx пoкaзникiв, дo якиx нaлежaть: темпи й oбcяги пaдiння BBП, cтaн плaтiжнoгo бa-лaнcy, величинa зoвнiшньoгo тa внyтpiшньoгo бopгy, вiднo-шення зaгaльнoгo 6op^ дo BBП, дефiцит деpжбюджетy, ^pc нaцioнaльнoí' вaлюти, пpoцентнi cтaвки зa кpедитaми тa де-пoзитaми, piвень Ыфляци, piвень безpoбiття, cтaн зoвнiш-ньoтopгoвельнoгo бaлaнcy тoщo.

Фaктopи бюджетнoгo pизикy являють coбoю cклaднy ^стему, тoмy пpи aнaлiзi бюджетниx pизикiв cлiд вpaxoвyвaти, щo вoни cпpичиняютьcя як oб'eктивними, тaк i cyб'eктивними фaктopaми.

Oтже, з метoю зниження piвня бюджетнoгo pизикy неoб-x^o пiдвищити якicть poзpoбки пpoектiв деpжaвнoгo бюджету нa ocнoвi пщвищення якocтi мaкpoекoнoмiчниx пpo-гнoзiв ocнoвниx мaкpoекoнoмiчниx пoкaзникiв.

Hепpaвильний вибip пpiopитетiв бюджетнoí' пoлiтики тaкoж е фaктopoм, щo oбyмoвлюe бюджетний pизик, ocu^^ пoмилки у визнaченнi пpiopитетiв мoжyть пpизвеcти дo неoбxiднocтi змiн у дoxoдниx i витpaтниx cтaтяx бюджету, зменшення фaктичниx cyм дoxoдiв i збтьшення видaткiв у пopiвняннi з плaнoм. Cлiд зaзнaчити, без cyттeвoгo зpocтaння дoxoдiв зa yмoви зменшення чacтки видaткiв у BB^ щo визнaченo нa нaйближчий пеpioд, деpжaвa буде cтикaтиcя з бюджетним дефiцитoм тa не-oбxiднicтю дoдaткoвo зaлyчaти кoшти для йoгo фiнaнcyвaння.

Bиcнoвoк

Taким чинoм, фopмyвaння тa poзпoдiл бюджетниx кoштiв нa вcix piвняx бюджетнoí' cиcтеми - це бaгaтoгpaнний пpoцеc, якiй oxoплюe coцiaльнy, екoнoмiчнy, фiнaнcoвy тa iншi cфеpи дiяль-нocтi деpжaви. У xoдi цьoгo пpoцеcy aнaлiзyeтьcя тa yзaгaль-нюeтьcя знaчний oбcяг iнфopмaцï'', зoкpемa дaнi пpo фiнaнcoвi

18 Фopмyвaння pинкoвиx вiднocин в yKpai^i № 3 (166)/2015

ресурси держави, перспективи cоцiально-економiчного роз-витку, джерела доходiв, витрати, державний борг тощо. Все це корегуеться у св^ концепцУ бюджетноУ полiтики держави i потребуе координуючого та цтеспрямованого управлЫня.

Виконання бюджетних програм повинне здмснюватися на оcновi аналiзy ризикових фактоpiв, що дасть змогу завчас-но усунути потенцiйнi загрози або вщповщним чином Ух вра-хувати, передбачити можливий негативний вплив та вжити вiдповiднi заходи.

Список використаних джерел

1. Булгакова С. Бюджетний ризик: сутнйстъ класиф1кац1я, фактори ризику / С. Булгакова, I. Микиток // Всник КНТЕУ, 2010. - №1. - С. 59-68.

2. Грищенко X. Управляя ф1нансовими ризиками держави / X. Грищенко [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.viche. info/journal

3. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учеб. пособие / В.М. Гранатуров. - М.: Дело и сервис, 2002. - 160 с.

4. Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: уч. пос. / А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев. Под ред. Б.А. Лагоши. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 128 с.

5. 1льяшенко С.М. Господарський ризик та методи його вим1рюван-ня: навч. пос. / С.М. 1льяшенко. - Суми: «Мр1я - 1» ЛТД. 1996. - 203 с.

6. Каючнина М.А. Бюджетные риски в процессе исполнения муниципальных бюджетов: дис. к.э.н.: 08.00.10 / М.А. Каючнина; [Сам. Гос. эконом. ун-т].

7. Лебедева 0.И. Бюджетный риск: методические основы оценки и управления: На примере краевого бюджета Хабаровского края: дис. к.э.н.: 08.00.10 / 0.И. Лебедева, Хабаровск, 2003. - 179 с.

8. Первозванский А.А. Финансовый рынок: расчет и риск. / А.А. Пер-возванский, Т.Н. Первозванская. - М.: Инфра-М, 1992. - 95 с.

9. Проблеми економ1чного ризику: анал1з та управл1ння. Зб. науко-вих праць за матер1алами ПершоУ ВсеукраУнськоУ науково-практич-ноУ конференци (26-28 жовтня 1998 р.]. - К.: КНЕУ, 1998.

10. Порядок проведення Державною ф1нансовою 1нспекц1ею, ïï територ1альними органами державного ф1нансового аудиту виконання бюджетних програм. Постанова Каб1нету М1нютр1в УкраУни вщ 10.08.2004 №1017 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP041017.html

11. Устенко 0.Л. Теория экономического риска / 0.Л. Устенко. -К.: МАУП, 1997. - 323 с.

12. Федiв Р.6. ФЫансовий та управлЫський аналiз використання кошта на виконання бюджетних програм (на прикладi юридичних оаб системи Держводгоспу) / Р.6. Федiв // Вюник Нацюнального унiверситету водного господарства та природокористування. Еконо-мiка. - 2009. - Вип. 3 (47). - С. 233-244.

13. Федосов В.М. Бюджетна система: пщруч. / В.М. Федосов. За наук. ред. В.М. Федосова, С.1. Юрiя. - К.: Центр учбов. Лператури. Тернопiль: Екон. думка, 2012. - 871 с.

14. Яшина Н.И. Некоторые теоретические и методические аспекты оценки рисков расходов бюджета / Н.И. Яшина // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы. - 2004. - №1. - С. 162-167.

К.С. ГОРЯЧЕВА,

к.е.н., доцент кафедри м/жнародноi економ/ки та п/дприемництва, Национальна академия управления

1нститути та довготермшове економ1чне зростання: факти та пояснення

У статтi пояснюються причини значнихрозб/жностей у р/вн/ економ/чного розвитку м/ж кранами, розглядаються осно-вн/ г/потези економ/чного зростання, надаються шляхи встановлення причинно-насл/дкового зв'язку при вивченнi економ/чного розвитку, викриваеться суперечливий вплив формальних i неформальних /нститут/в на довготерм/новий еко-ном/чний розвиток кран i рег/он/в.

Kлючовi слова: економ/чне зростання, г/потеза модерн/зацп, /нституц/ональна ппотеза, формальн/' та неформальн/' /'нститути, захист прав власност/, гарантн виконання контракт/в.

К.С. ГОРЯЧЕВА,

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

к.э.н., доцент кафедры международной экономики и предпринимательства, Национальная академия управления

Институты и долгосрочный экономический рост: факты и объяснения

В статье объясняются причины существенных различий в уровне экономического развития между странами, рассматриваются основные гипотезы экономического роста, приводятся пути установления причинно-следственных связей при изучении экономического развития, раскрывается противоречивое влияние формальных и неформальных институтов на долгосрочное экономическое развитие стран и регионов.

Ключевые слова: экономический рост, гипотеза модернизации, институциональная гипотеза, формальные и неформальные институты, защита прав собственности, гарантии выполнения контрактов.

K.S. HORIACHEVA,

PhD (Economics), associate professor of the Department of International Economics and Business,

National Academy of Management, Kyiv

Institutions and long-term growth: facts and explanations

The article explains why significant differences in the level of economic development between the countries, the main hypothesis of economic growth, provides for the establishment of cause-and-effect relationships during the study of economic development, revealed contradictory impact of formal and informal institutions for long-term economic development of countries and regions.

Keywords: economic growth, modernization hypothesis, the institutional hypothesis, formal and informal institutions, protection of property rights, guarantee the execution of contracts.

© K.C. ГОРЯЧЕВА, 2015

Формування ринкових вщносин в УкраУы № 3 (166)/2015 19