Научная статья на тему 'Modern weapons and military equipment for issue 2-2019'

Modern weapons and military equipment for issue 2-2019 Текст научной статьи по специальности «Математика»

CC BY
40
1
Поделиться
Журнал
Vojnotehnički glasnik
Область наук
Ключевые слова
СОВРЕМЕННОЕ / ВООРУЖЕНИЕ / ВОЕННОЕ / ОБОРУДОВАНИЕ / САВРЕМЕНО / НАОРУЖАњЕ / ВОјНА / ОПРЕМА / MODERN / WEAPONS / MILITARY / EQUIPMENT

Аннотация научной статьи по математике, автор научной работы — Вучкович Драган М.

Анализ: 15 самых современных основных боевых танков в мире

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

СОВРЕМЕННОЕ ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, к выпуску № 2-2019

Analysis: Top 15 most modern main battle tanks MBTs in the world

Текст научной работы на тему «Modern weapons and military equipment for issue 2-2019»

САВРЕМЕНО НАОРУЖА^Е И BOJHA ОПРЕМА СОВРЕМЕННОЕ ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MODERN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT

Анализа 15 на]модерни]их основних борбених тенкова у свету1

Интернет сад Army Recognition представио je 15 на]модерни]их основних борбених тенкова щи су у производи или спремни за сери]ску производи (подаци датира]у од 27. новембра 2018). Ради се о листи Ща иск^учу]е лаке и средне тенкове класе од 25 до 35 тона, осим ]едног, аргентинског тенка TAM 2IP, щи ]е укручен као представник иужне Америке. иош неколико лаких и средних тенкова требало ]е да се на^е на ово] листи, као што ]е турско-индонежански средни тенк Kaplan-Harimau Щи ]е изузет с обзиром на датум об]ав^ива^а чланка.

Анализа интернет cajma Army Recognition: 15 на]модерни]их основних борбених

тенкова у свету

Army Recognition 30 November 2018

Листу чине следепи тенкови: T-9QMS и T-14 Armata из Руси]е, M1A2 SEP V3 за САД., VT4 (MBT-3QQQ) и Type 99 (ZTZ99) за Кину, Leclerc XLR за Француску, Leoclerc EMBT за Француску и Немачку, Leopard 2A7 за Немачку, Challenger 2 Black Night за Велику Британку, Altay за Турску, TAM 2IP за Аргентину, K2 Black Panther за Jужну Коре]у, Type 10 за Jапан, Merkava IV Barak /Merkava IV M Windbreaker за Израел, и Karrar за Иран.

Иако ]е много зема^а одустало од сво]их основних борбених тенкова и заменило их борбеним возилима точкашима у конфигурации 6x6 или 8x8 или гусеничарима сличне намене, чини се да потреба за тешким или среджим тенковима и да^е посто^. Неке зем^е преиспиту]у сво]е одлуке, и па поново разматра]у набавку макар среджих тенкова.

Представипемо основне борбене тенкове, почевши од на]модерни]ег.

. Army Recognition https://www.ArmyRecognition.com Challenger 2 "Black Night" Challenger 2 „Black Night" (ВБ) - септембар 2018.

Технолошки демонстратор Challenger 2 „Black Night" представка модернизовану верзи]у британског тенка Challenger 2, основног борбеног тенка щу ]е представила компани]а „BAE Systems", ща учеству]е у поступку Life Extension Project (LEP). Challenger 2 ]е стандардни основни борбени тенк щи се налази у оперативно] употреби британских оружаних снага од 1994. године. Нова верзи]а овог тенка садржи многа унапре^ежа у куполи и ван же. Нова опрема у куполи верзи]е „Black Night" садржи независну панорамску нишанску справу командира компани]е „Safran Paseo", пасивну мултиспектралну термалну нишанску справу за нишанди]у

ш

<

<

компани]е „Leonardo" и дневно-нопни осматрачки ype^aj DNVS 4 за спрово^еже миси]е ловац-убица уз термални осматрачки ype^aj за Т нишанди]у, командира и возача, што му, поред осталог, омогупава гараже со ци^а у покрету са високим степеном вероватнопе пога^ажа мете. d. Модернизовани тенк опрем^ен ]е системом за аутоматско прапеже мете.

Тенк Challenger 2 „Black Night' користи исту куполу као и стандардна верзи]а тенка Ща се налази на средини шаси]е. Основно наоружаже сасщи се од топа компани]е BAE Systems L30A1 RO Defence 120 mm са олученом цеви. Топ испа^у]е стандардну муници]у 120 мм, а у тенку ]е q смештено до 50 про]ектила. Помопно наоружаже сасщи се од спрегнутог ^ митра^еза 7.62 мм и митра^еза на куполи. Са обе стране куполе о. монтирани су електрични бацачи димних граната. Купола ]е на електрични погон, а жом управ^а]у командир и нишанди]а у кругу од 360 степени и елевацирм до + 20 степени и депресирм цеви до - 10 степени.

Диза]н куполе сличан ]е куполи стандардне верзи]е тенка Challenger 2. Тенк има посаду од четири члана. Возач се налази у средини трупа, и командир седи са десне стране куполе, нишанди]а напред и изнад g командира, док ]е пунилац на лево] страни. Купола ]е опрем^ена другом ^ генерациям чобхам оклопа ради повепажа заштите од кинетичких и ш хеми]ских/експлозивних про]ектила, а ук^учу]е и технологи]у Ща умажу]е радарски одраз. Фронтални оклоп про]ектован ]е тако да штити од свих 2 врста кинетичких про]ектила, осим сов]етског кинетичког про]ектила о APFSDS од 115 мм (!), щи, према британским проценама, може пробити ^ преджи оклоп на да^инама од 200 м. Интересантан податак о пробо]ности сов]етског про]ектила вероватно се односи на про]ектиле 3VBM-1, U-5TS или 3UBM-13 Щи представ^а]у прве сов]етске про]ектиле типа APFSDS са ^ врхом од метала и осиромашеног урани]ума. Наиме, током Иранско- ^ ирачког рата, ирачки тенкови Т-62, наоружани топом од 115 мм, успешно су < пробрали америчке тенкове М-60, али и британске тенкове типа Chieftain, што ]е навело Британце да одмах почну са разви]ажем новог оклопног 0. пакета Stillbrew.

Бочна страна оклопа заштипена ]е од кинетичких про]ектила до калибра 76 мм на да^инама од 2000 м, 57 мм на да^инама до 2800 м и 45

ш

мм на да^инама од 1000 м. Купола ]е потпуно заштийена од про]ектила ^ ракетног бацача Carl Gustav. Поред пасивне заштите, тенк ]е опрем^ен и о активним системом заштите Iron Fist (APS -Active Protection System) израелске компани]е IMI (Israel Military Industries). §

Што се тиче покрет^ивости, Challenger 2 „Black Night' има исту шаси]у, труп и погонски део као и стандардна верзи]а. ^u

Ова модернизована верзи]а ]е први пут приказана током септембра ^ 2018. године. Уколико тестираже возила буде успешно, Challenger 2 „Black w Night' могао би се найи у оперативно] употреби у Британским оружаним снагама до 2024. године, док би укупан бро] модернизованих тенкова износио до 224 у оквиру програма Challenger 2 LEP Life Extension Project j британског министарства одбране.

471

Унапре^ени европски основни борбени тенк (Француска и Немачка) EMBT (European/Enhanced Main Battle Tank) - jун 2018.

EMBT - European/Enhanced Main Battle Tan

Унапре^ени европски основни борбени тенк, или EMBT, у ствари je технолошки демонстратор. Компани]а „Nexter" води га као „унапре^ени" основни борбени тенк, док га жихов немачки партнер означава као „европски". Иегова шаси]а представка комбинаци]у шаси]е немачког тенка Leopard 2A7 са лаком куполом и француског тенка Leclerc. С обзиром на то да ]е француска купола лакша за 6 тона то потенци]ални купци могу искористити за смешта] додатне опреме. Тенк ]е про]ектовала компани]а „KNDS Group", што ]е за]еднички подухват компани]а KMW и „Nexter Defense Systems". Како тенк, у суштини, представка комбинаци]у немачког и француског тенка неки га у шали назива]у и „Leoclerc". Ипак, ради се само о технолошком демонстратору. Француска и Немачка су се удружиле у про]екту основног копненог борбеног система щи би заменио тенкове Leopard 2 и Leclerc 2035. године.

T-72K (Украина) - 2018.

T-72K (Украина) - 2018.

Тенк Т-72К представка унапре^ену верз^у руског Т-72. Опрем^ен je реактивним оклопном „нож". Модули оклопа различу се од стандардних модула ЕРО (експлозивно-реактивног оклопа) тако што су посебно про]ектовани за елиминац^у или умажеже штете на суседним модулима, повейава]уйи снагу и заштиту оклопа за 200 до 300 процената против вишеструких удара. Модернизовани Т-72К опрем^ен ]е безбедним дигиталним и сателитским навигационим системима.

Karrar (Иран) - август 2016.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Karrar (ударач) основни je борбени тенк щи je у потпуности проjeктовала иранска индустр^а наоружажа. OBaj тенк je први пут приказан jавности у августу 2016. године. Током марта 2017. ирански министар одбране отворио je производну лин^у новог тенка Karrar. Воjни стручжаци наводе да je оваj тенк заснован на совjeтском тенку Т-72, али са новом куполом. Према наводима пензионисаног генерала Богатирjeва, Karrar je, у ствари, коп^а руског тенка Т-90МС, наjновиje модификациje тенка Т-90, али са неким решежима коjа се налазе на тенковима M1 Abrams и Challenger 2. Руски воjни експерти прeтпостав^аjу да Karrar ипак не може да се носи са руским тенком Т-90.

Karrar (Iran) - август 2016. Leclerc XLR (Франуска) - ]ун 2016.

Leclerc Scorpion или XLR представка модернизовану верзи]у француског тенка Leclerc щи ]е про]ектовала и произвела француска компани]а „Nexter Systems". Модернизовани Leclerc имайе вейу ватрену мой и вейу заштиту. Током марта 2015. године, француска во]на агенци]а за набавку обавестила ]е компани]у „Nexter Systems" о уговору за модернизаци]у тенка Leclerc. Ова нарудбина представка трейу операци]у француског министарства одбране у оквиру програма Scorpion щи ]е намежен модернизации француских оружаних снага. Уговор у вредности од 330 милиона евра обезбе^эде набавку 200 унапре^ених тенкова Leclerc и 18 модернизованих оклопних возила за извлачеже на бази поменутог тенка. Ци^ овог програма ]е одржаваже тенка Leclerc у оперативно] употреби у служби француских оружаних снага до 2040. године. Прва два прототипа бийе комплетирана током 2018. године, док се за осталих 198 возила завршетак модернизаци]е предви^а за период од 2020. до 2028. године.

Модернизована верзи]а тенка Leclerc XLR задржайе исто наоружаже као и на стандардно] верзи]и: топ 120 мм дужине 52 калибара са глатком цеви са термалним омотачем и системом компримованог ваздуха за избациваже реактивних гасова. Купола ]е опрем^ена аутоматским пужачем Щи се пуни са 22 про]ектила. Нова верзи]а тенка мойи йе да користи два основна типа граната 120 мм, кинетичке про]ектиле APFSDS брзине од 1790 м/с и високоексплозивне противтенковске гранате HEAT брзине од 1100 м/с, с тим што йе обе гранате имати полусагор^иву чауру са чврстим експлозивним пужежем. Компани]а „Nexter" тако^е ]е развила нови тип високоексплозивне гранате HE, ознаке HE M3M, Ща се може подесити за ефекат ваздушног распрскаважа. Митра^ез 12.7 мм ]е спрегнут са топом, док ]е на куполи монтирана да^ински управ^ана станица са митра^езом 7.62 мм.

Нови тенк Leclerc XLR модернизован ]е новим оклопним пакетом на шаси]и и на куполи. Преджи део куполе ]е заштийен дебелим пасивним оклопом, док ]е заджи кра] опрем^ен решеткастим оклопом ради заштите погонског дела против де]ства ручних ракетних бацача. Заджи кра] шаси]е тако^е ]е заштийен решеткастим оклопом. Бочне стране куполе заштийене су додатним активним и решеткастим оклопом. Тенк йе имати масу до 57 000 кг, дужину до 9,87м, ширину до 3,71 м и висину до 2,53 м.

Погонска група нейе се межати, тако да оста]е дизел мотор SACM V8X-1500 Hyperbar са снагом до 1118 kW и аутоматским межачем SESM ESM 500 са пет брзина за вожжу напред и две брзине за вожжу уназад. Максимална брзина на путу износи 72 км/ч, ван пута до 50 км/ч, док ]е максимални радиус крстарейом брзином до 615 км.

Тенк Leclerc Scorpion /XLR бийе опрем^ен електронским уре^има отворене архитектуре, новим тактичким радио-системом, системом заштите против АБХ де]ства, опремом за нойно осматраже и командним и информационим системом. Модернизовани Leclerc бийе опрем^ен ометачем против импровизованих експлозивних направа Barage,

ди]агностичким урежем са инерци]алном и GPS навигациям, новим комп]утерским интерфе^ом за командира и нишанди]у и редиза]нираним главним комп]утерима. Нови систем за упозораваже од ласерског озрачиважа GALIX имайе улогу маскиража возила од ласерског означаважа и термалних камера. Оног тренутка када четири инсталирана детектора откри]у ласерску претжу у виду ласерског означаважа, 24 лансера димних граната избацэду сво]а вишеталасна димна пужежа у кругу од 360 степени око возила. Као и претходна верзи]а тенка, Leclerc Scorpion /XLR има систем за управ^аже ватром щи ук^учэде модуларну термалну осматрачку камеру, ласерски да^иномер Thales Optronics (Taunton) HL-58 и жиростабилизоване нишанске справе за командира и нишанди]у. Поред тога, командиру ]е на располагажу и жиростабилизована панорамска нишанско-осматрачка справа SAGEM HL 60 Щом може уочити мету на да^ини до 4000 м и извршити идентификаци]у до 2500 м.

TAM 2IP(Аргентина) - 2015.

TAM 2IP

Среджи аргентински тенк Tanque Argentino Mediano (TAM) налази се у наоружажу аргентинских оружаних снага. С обзиром на недостатак искуства, аргентинско министарство одбране поверило ]е про]ектоваже

тенка немачщ компании „Thyssen-Henschel". Возило су за]едно развили немачки и аргентински инжежери на основу немачког борбеног возила пешад^е Marder. Разво] тенка TAM 2IP извршила je израелска во]на индустр^а и компан^а „Elbit Systems". Ова] тенк, у суштини, представка модернизовану верз^у тенка TAM са додатним оклопом, новим системом за контролу ватре и новим осматрачким уре^има. Балистички профил оклопа „applique" знатно je ефикасн^и и додатно штити куполу са свих страна, као и преджи и бочне делове шас^е. Године 2015. уговорена je испорука 74 лака тенка типа TAM 2IP за аргентинску во]ску.

M1A2 SEP V3 и V4 или M1A2C/D (САД) - октобар 2015.

M1A2 Abrams SEP V3

M1A2 Abrams SEP V3 je модернизована верз^а основног борбеног тенка M1A2 SEPV V2 ща je опрем^ена низом унапре^ежа у областима прежив^аважа, одржаважа, ефикасности и мрежних мощности. Верз^а тенка M1A2 Abrams SEP V3 први пут je представлена октобра 2015. године, када je произведено девет прототипова, од щих je седам предвидено за тестираже.

Главно наоружаже тенка M1A2 SEP V3 представка топ глатке цеви 120 мм М256. Поред жега тенк fie имати нископрофилни да^ински управ^ани оружни систем Low Profile (LP) CROW щи се сасщи од модернизоване дневне осматрачке камере Ща користи технолог^у слике у слици ради комбиноважа видних по^а и нуди и за 340 процената вefiу слику од постоjefiих система осматража. Секундарно наоружаже

CM <D

CD

"о >

CO

о CM

of ш

а.

Z) О О

_l <

о

X

о ш

н ^

а. <

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

н

(Л <

CD >о

X ш н о

О >

представка коакси]ални митра^ез 7.62 мм М240 са десне стране топа и митра^ез истог калибра щи ]е монтиран на лево] страни куполе и чи]е ]е посто^е додатно оклоп^ено. Са обе стране куполе налазе се бацачи димних граната. Тенк M1A2 SEP V3 йе користити муници]у M829E4, пету генераци]у кинетичких противтенковских пенетратора. Нова граната употреб^ава пенетратор од осиромашеног урани]ума щи ]е намежен за уништаваже мета заштийених напредним ескплозивно-реактивним оклопом и активним системима заштите. Други про]ектил ]е AMP -напредни вишенаменски про]ектил са три начина рада: детонациям по контакту, одго^еном детонациям или ваздушним распрскаважем. Систем ваздушног распрскаважа може бити ефикасан и у урбано] борби против противтенковских тимова наоружаних противтенковским во^еним ракетама. Детонаци]е по контакту и детонаци]е са одго^еним де^твом могу се примеживати у борбама против бункера, зграда или препрека.

Диза^ тенка остао ]е исти, али ]е оклопни пакет унутар куполе и шаси]е нов ради постизажа бо^е заштите против импровизованих експлозивних направа.

Ради бо^е мобилности тенк M1A2 SEP V3 ]е опрем^ен гасном турбином Honeywell AGT1500, али са смаженом потрошжом горива захва^у]уйи новом помойном генератору Щи омогуйава покретаже куполе без покретажа главне гасне турбине.

Тенк ]е опрем^ен и новим електронским системом за неутрализаци]у импровизованих експлозивних направа. Тако^е, има и нови систем IFLIR, унапре^ен инфрацрвеним системом за идентификаци]у мета. Ова] систем користи инфрацрвену технологи]у на бази дугих и среджих таласа Ща ]е угра^ена у примарну осматрачку справу нишанди]е и у независну термалну справу командира са диспле]има високе резолуци]е Ща знатно поправка време откриважа, идентификаци]е и напада на мету у односу на посщейе системе друге генераци]е.

T-14 Armata (Руси\а) - Maj 2015.

Тенк T-14 Armata про]ектовала ]е руска одбрамбена компани]а „Uralvagonzavod". Разво] тенка покренут ]е 2013, а први прототип испоручен ]е 2015. године. Први извешта]и су претпостав^али да йе нова Armata бити заснована на руском основном борбеном тенку Т-95 Щи ]е под називом T-95 Object 195 први пут приказан 1999. године.

Тенк T-14 Armata опрем^ен ]е беспосадном да^ински управ^аном куполом, што има за ци^ разво] потпуно роботизованог тенка. Ова] тенк ]е први пут приказан током во]не параде у Москви поводом Дана победе 9. ма]а 2015. године. Према наводима руског министарства одбране, прва тестиража тенка обав^ена су 2014. године. Првобитно се очекивала производжа до 2300 возила, али се за сада изгледа одустало од тог плана. Први тенковски пук Таманске дивизи]е бийе прва во]на ]единица Ща йе добити нове тенкова, што би требало да се догоди након 2020. године, када тенк про^е сва обавезна тестиража.

Кинески тенк ZTZ99A, щи носи ознаку и Type 99A, производи компани]а „China Northern Industries Group Corporation". Ради се о на]модерни]ем основном борбеном тенку кинеске во^ке. Ушао je наоружаже Народноослободилачке арми]е пред кра] 2001. године као наследник тенка ZTZ99. Знатно ]е унапре^ен у погледу ватрене мо^и, мобилности и заштите у односу на старее кинеске тенкове Щи су били углавном копи]е руских тенкова. ZTZ99 ]е произведен 1999. године у малом бро]у примерака (маже од 200) због високе цене од скоро 2 милиона америчких долара. Type 99A (99A2 или ZTZ-99A) представка унапре^ену верзи]у тенка Type 99. Први прототип овог тенка тестиран ]е 2007. године, а први пут ]е приказан септембра 2015. на во]но] паради у Пекингу. Ради се о тре^о] генерации основног борбеног тенка.

Altay (Турска) - новембар 2012.

Altay (TypcKa)

Altay спада у трейу генераци]у основних борбених тенкова Ща ]е разви]ена за турску во^ку. Прве прототипове новог турског тенка Altay про]ектовала ]е и произвела компани]а „Otokar", на]вейа приватна турска компани]а Ща послу]е под министарством одбране, током новембра 2012 године. Турска компани]а „Aselsan" била ]е задужена за диза^ и производжу електронских подсистема као што су систем за управ^аже ватром и C3I систем. Током априла 2018. године об]ав^ено ]е да ]е турска компани]а BMC, произво^ач оклопних и тактичких возила точкаша, добила

уговор за наставак разво]а и производже домайег основног борбеног тенка. Уговор предви^а производжу 250 тенкова ща би се могла постепено проширити укупно 1000 тенкова. Многе турске компани]е ук^учене су у производжу тенка Altay, ук^учэдуйи компани]е као што су „Roketsan", „Aselsan", „Havelsan" и „Machinery and Chemical Industry Institute" (MKEK). Према расположивим подацима, тенк Altay бийе произведен у три конфигураци]е са истим наоружажем. Прва сери]а од 40 возила, под ознаком Т1, бийе опрем^ена активним системом заштите и додатним оклопом, друга сери]а од 210 ]единица представ^айе верзи]у Т2 ща йе подразумевати многа унапре^ежа, као што су: нови оклоп, одво]ена и изолована просторна за муници]у, могуйност гаража муницирм са ласерским наво^ежем и посебним камуфлажним системом. Верзи]а Т3 бийе опрем^ена беспосадном куполом и аутоматским пужачем.

VT4 / MBT-3000 (Кина) -ун 2012.

УГ4 / МВТ-3000

Основни борбени тенк VT4, или експортна верзи]а под називом МВТ-3000, представка нову генераци]у основних борбених тенкова щу ]е про]ектовала и произвела кинеска компани]а ЫО^ЫСО. Ради се о на]нови]о] технологии ща треба да испрати изазове високо- технолошког рата. Ова] тенк ]е први пут приказан током ]уна 2012. године. Иегова цена ]е за три милиона долара нижа од цене америчког ривала, али ]е опрем^ен аутоматским пужачем. Током ]ануара 2018. године кра^евска во^ка Та]ланда спровела Я тестиража тенка VT4, а затим купила 28 ових возила са могуйношйу да набави Яш десет.

00 СО

со ■■¡г

Ш

ZD О

ш

>-

СС <

<

ся о

Q_

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

<

ш

он ш Q О

ш СС Q_

О <

—>

О >

LLI

<

>N ZD Q!

О <

z

0 z ш 2 ш СС

1

■о >

о

481

T-90MS (Pycuja) - септембар 2011.

© Arrriy Récognition https://www.j T-90MS

Тенк T-90MS представка следе^и корак у разво]у руских основних борбених тенкова типа T-90. Први пут ]е приказан током септембра 2011. године, а ради се о потпуно] модернизации тенка T-90 Ща ]е спроведена ради пове^ажа оперативних способности на модерном бо]ишту. Маса нове верзи]е поведана ]е за 1500 кг у односу на основни модел, па ]е достигла 48 тона, што ]е и да^е знатно маже у односу на немачке и америчке тенкове.

Leopard 2A7 (Немачка) - jyH 2010.

Leopard 2A7 први пут ]е приказан ]авности током 2010. године, а произвела га ]е немачка компани]а „Krauss-Maffei Wegmann". Ова] тенк опрем^ен ]е додатним композитним оклопом щи представка на]нови]у генераци]у пасивног оклопа Ща омогу^у]е ве^у заштиту у односу на различите типове противтенковске муници]е. По неким наводима ради се о новим нанокерамичким матери]алима и модерним легурама од челика и титани]ума. Ова] тенк опрем^ен ]е топом компани]е„РИетте1а1Год 120 мм. То ]е исти топ Щи се користи на верз^и тенка Leopard 2A6, али се разливе од основне верзи]е по ве^о] прецизности и дужем домету. Модернизаци]а првих 50 тенкова Leopard 2 у нову верзи]у Leopard 2A7 почела ]е током 2012. године. Нова верзи]а има модуларни оклоп, пове^ану покрет^ивост и прецизни]е наоружаже.

Leopard 2A7

K2 Black Panther (JywHa Kopeja) - OKmoöap 2009.

) Army Recognition https://www.ArmyRecognition.com K2 Black Panther

Тенк K2 Black Panther представка нову генераци]у основног борбеног тенка щи je про]ектовала и произвела ]ужнокоре^ка компани]а „Hyundai Rotem". Ова] тенк први пут ]е приказан у Сеулу током октобра 2009. године, а предвидено ]е да йе заменити старе америчке тенкове M48 Patton. Током 2014. године влада Jужнe Коре]е потписала ]е уговор са компаниям „Hyundai Rotem" о испоруци 100 тенкова типа K2 за потребе арми]е Jужнe Коре]е. Током децембра 2015. године потписан ]е нови уговор о испоруци додатног бро]а тенкова овог типа, али без наво^ежа прецизних цифара. Арми]а Jужнe Коре]е има потребе за око 600 тенкова типа K2, Щи би за]едно са тенковима типа K1 чинили ]езгро оклопних снага ове државе.

Главно наоружаже овог тенка ]е топ немачке компани]е „Rheinmetall" од 120 мм, али са аутоматским пужачем Щи може пунити топ и док ]е возило у покрету. Ова] топ има брзину па^бе до 10 граната у минути. Коакси]ални митра^ез 7.62 мм поставлен ]е са леве стране топа, а тешки митра^ез 12.7 мм на горжо] десно] страни куполе.

Оклоп на тенку К2 сасщи се од композитног оклопа непознатог типа и активног система заштите Щи користи експлозивно-реактивне плоче. Систем заштите састо]и се од радара Щи ради у милиметарском таласном режиму. На основу података са радара, тенковски комп]утер може извршити триангулаци]у надолазейих про]ектила, упозорити посаду и испалити димне гранате за прикриваже оптичке, инфрацрвене и радарске слике. Исти радар користийе се и за испа^иваже експлозивних блокова на надолазейе про]ектиле. Милиметарски радар спрегнут са системом за управ^аже ватром има Яш ]едну интересантну функци]у: с обзиром на хидропнеуматски систем амортизаци]е тенка, тенковски топ може бити подигнут под углом сличним углу минобацача и испа^ивати програмиране експлозивне гранате на ци^еве уочене поменутим радаром до да^ине 8 километара.

Тенк К2 ]е претходно био опрем^ен немачким дизел агрегатом MT 833, док нове верзи]е има]у исти мотор Щи се сада производи под лиценцом у Jужноj Коре]и и Щи ]е упарен са аутоматским межачем компани]е „Renk".

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Посебну одлику овог тенка представка ]единствени систем амортизаци]е под називом In-arm Suspension Unit (ISU), што омогуйава да се тенк употребом погонског система искоси под високим угловима надоле и нагоре и га^а високо и ниско постав^ене ци^еве. Захва^у]уйи овом систему тенк може да „чучне", „седне" или да се „нагне", тако да топ може да га^а са елевацирм или депресирм до + -10 степени.

Merkava IV Barak - 2004, и Merkava IV M Windbreaker (Израел) -2009.

Merkava IV Barak

Merkava IV Barak представка HajHOBMjy верзи]у тенкова из породице Merkava щи се налазе у производжи од 2004. године. За OBaj тенк се каже да ]е први Щи има напредни систем вештачке интелигенци]е и систем сензора Щи преузима вейину послова надгледажа подсистема. То ]е први модерни тенк Щи нема отвор на куполи за пуниоца због опасности од проби]ажа крова куполе од противтенковских во^ених про]ектила. Ова] тенк поседу]е израелски систем TSAWS (Tracks, Springs, and Wheels System) гусеница Щи ]е предвиден за употребу по базалтним стенама Либана и Голанске висоравни. Тенк Merkava IV има нови систем за управ^аже ватром El-Op Knight Mark 4 Щи захвата и зак^учава покретне мете, па чак и хеликоптере док ]е тенк у покрету. Ова] систем ук^учу]е стабилизаци]у у две равни, другу генераци]у телевизи]ског осматрачког система и аутоматског термалног трагача, ласерски да^иномер, унапре^ени термални нойни систем и динамички индикатор углова. Ласерски систем упозораважа Amcoram LWS-2 упозорава посаду на претже од ласерски во^ених противтенковских ракета након чега ]е могуйе испа^иваже димних граната. Тенк ]е, тако^е, опрем^ен и системом за упозораваже од електромагнетског зрачежа, односно радарског освет^аважа. Тенк ]е опрем^ен централизованим системом Elbit Systems BMS (Battle Management System) щи доби]а податке од других возила и беспилотних летелица Ще се налазе у близини и приказу]е податке на диспле]има у

™ 6ojM, а може их да^е просле^ивати другим возилима и ]единицама опрем^еним истим системом BMS.

Merkava IV M Windbreaker

^ Merkava IV M Windbreaker

LU

£ Merkava IV M Windbreaker ]е тенк типа Merkava Mark IV опрем^ен

активним системом заштите Trophy. СериЯка производжа ових тенкова о започела Я 2009. Године, а прва бригада опрем^ена овим тенковима > формирана Я 2011. године. Ови тенкови су успешно тестирани 2014. године приликом сукоба са организациям Hamas. По наводима Израелаца, ниЯдан тенк опрем^ен системом активне заштите ниЯ пого^ен нити оштейен ракетним ручним бацачима нити противтенковским ракетама типа 9M133 Kornet за време операция „Protective Edge" коЯ Я спроведена 2014. године. Систем упозорава тенковску посаду и о локации са коЯ су ракета или проЯктил испа^ени. Систем активне заштите тако^е ша^е координате места испа^иважа ракета и другим Ядиницама у окружежу преко система за управ^аже бо^штем Tzayad.

Type 10 (JanaH) - фебруар 2006.

Type 10

Jапански тенк Type 10 ]е напредна верзи]а четврте генераци]е основних борбених тенкова щи ]е произвела ]апанска компани]а „Mitsubishi Heavy Industries" за потребе ]апанских копнених одбрамбених снага. Разво] овог тенка започет ]е 2002. године ради замене старог тенка Type 74 Щи се налази у употреби у ]апанским одбрамбеним снагама од 1991. године. Прототип овог тенка завршен ]е 2006. године, а жегов разво] 2009. године. Производжа ]е започела 2010. године, када ]е испоручено и првих 13 возила.

Драган М. Вучковий (Dragan M. Vuckovic),

e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID iD: 1l http://orcid.org/0000-0003-1620-5601