Научная статья на тему 'Modern weapons and military equipment for issue 1-2017'

Modern weapons and military equipment for issue 1-2017 Текст научной статьи по специальности «Математика»

CC BY
49
30
Поделиться
Журнал
Vojnotehnički glasnik
Область наук
Ключевые слова
СОВРЕМЕННОЕ / ВООРУЖЕНИЕ / ВОЕННОЕ / ОБОРУДОВАНИЕ / SAVREMENO / NAORUžANJE / VOJNA / OPREMA / MODERN / WEAPONS / MILITARY / EQUIPMENT

Аннотация научной статьи по математике, автор научной работы — Vučković Dragan M.

Словачка приказује борбено возило пешадије Corsac; Супер кавитациона муниција; Развој ракета ваздух-ваздух за борбу ван визуелног домета; Ратна искуства француског тенка Leclerc; Кинески Фленкери; Нови ловац тенкова Centauro II; Lynx вреба извозно тржиште; Даљински управљане куполе оклопних возила.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Slovakia unveils 8X8 Corsac IFV; DSG Technology begins production of supercavitating bullets; Wielding a bigger stick: Western advances i BVRAAM capabilities; France’s Leclerc Super-Tank: Better than American or Russian Armor?; China Stole This Fighter From Russia-and It's Coming to the South China Sea; Parting shot Centauro II; Lynx IFV ready to stalk the export market; Remote controlled: The unmanned revolution turns to turrets.

Текст научной работы на тему «Modern weapons and military equipment for issue 1-2017»

Словачка приказу]е борбено возило пешадще Corsac1

Словачка компани]а MSM Group приказала je ново ваздушно транспортно борбено возило пешади]е (БВП) Corsac у конфигурации 8x8, ще je произведено на основу оклопног транспортера пешади]е Steyr Pandur II, компани]е General Dynamics European Land Systems.

Ово возило произведено ]е на основу потреба словачких оружаних снага и опрем^ено да^ински управ^аном куполом Turra 30.

Ваздушно транспортно борбено возило пешади'е (БВП) Corsac

Прототип je димензи]а 7,43 mx2,6 m 7x2,95 m са клиренсом од 0,45 m. Возилом управ^а посада од три члана - командир, возач и нишан^а, а предвидена десантна посада састо]и се од шест чланова или 9.500 кг терета.

Балистичка заштита за труп ]е на нивоу STANAG 4569 L2 за труп и STANAG 4569 L3a/b и у функции ]е заштите од мина. Балистичку заштиту могуче ]е пове^ати на ниво STANAG 4569 L3 или L4 путем додавала дода-тног applique оклопа са керамичким умецима.

Возило ]е опрем^ено и опремом за заштиту од НБХ де]става саста-в^еном од уре^а за прочиш^ава^е и хла^е^е ваздуха FVZ-98M, детектора отровних гасова RAID X P и комплета за деконтаминаци]у OS-3M.

1 Jane's International Defence Review July 2016

Возило покрейе турбо хражени дизел мотор Cummins ISL HPCR, снаге 450 КС, щи му омогуйава максималну брзину од 115 км/сат на отвореном сч

Ol

путу са радиусом де]ства од 650 км. Опциона амфиби]ска способност омо-гупава возилу да плови брзином од 10 км/сат.

Купола Turra 30 може бити наоружана топовима 30 мм, као што су ру-ски 2А42 или амерички Bushmaster Mk 44. Помопно наоружаже сасщи се ш од митра^еза 7.62 мм или 12.7 мм. Куполу ]е могуче опремити и са две о. противтенковске ракете 9M113 Konkurs (NATO AT-5 „Spandrel"), али и изра- g елским ракетама Spike компани]е Rafael. ш

СС

Драган М. Вучковип (Dragan M. Vuckovic), <с

e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID ¡D: http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

<

Супер кавитациона муницша2 z

о

о_

Компани]а DSG Technology започела ]е производжу суперкавитационe <¡ вишенаменс^ мунициje ща омогупава гараже мета у води и бо^е ефекте

погодака по сло]евитим ци^евима. £

Након 10 година разво]а компани]а ]е започела производжу и испоруку ^

НАТО чланицама без прецизиража о щим се зем^ама ради. о

Муницша се прераОДе употребом такозване Cav-X технологи]е ща се може применити на сваку врсту муници]е. Када об]екат наи^е на течност

при брзинама вепим од 100 м/с, притисак течности иза об]екта смажу]е се ^

испод парног притиска течности и на та] начин формира течну опну, кави- ^

тет, ща обухвата сам об]екат. < Муницша са ефектом Cav-X технологи]е садржи кавитационо ]езгро

х

ще формира кавитет вепег обима од самог про]ектила, тако да вода врши m

ш

0_

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

притисак само на водейи део кавитета.То омогуйу]е, поред осталог, да

про]ектил у^е и иза^е из воде без рикошета и угрожаважа при]ате^ских ^ или цивилних пловила.То значи да Cav-X муницша може бити употреблена у одбрани против торпеда испа^ених са површинских или подводних

платформи. На пример, бродови наоружани системима за блиску одбрану о

Phalanx могу га^ати долазейи торпедо на исти начин као и долазейе ракете, х

без страха да йе се про]ектили одбити и рикошетирати са површине воде. §

Компани]а може производити муници]у у три категори]е: максималну, ^

среджу и подзвучну у зависности од намера клиента, што йе омогуйити ко- ш

рисницима куповину муници]е за употребу по ци^евима на води или копну, со

односно по вишесло]ним или оклопним ци^евима. о

Иако се Cav-X технологи]а може употребити за сваки калибар, наводи се да ]е ефективни домет суперкавитационе муници]е 5.56 мм 700-900 м у

Ü >о

2 Jane's International Defence Review July 2016

213

ваздуху и 10-11 м у води, док ]е код подзвучног пужежа про]ектила домет 600 м у ваздуху и измену 12 и 14 м у води. со Муници]а калибра 7.62 мм има типични радиус де]ства од 1.100 м у

° ваздуху и 20-2 м у води, док ]е радиус де]ства муници]е 12.7 мм, 2.200 м у

ваздуху и око 60 м у води.

Драган М. Вучковий (Dragan M. Vuckovic),

of e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs,

ORCIDiD: http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

Развоj ракета ваздух-ваздух за борбу ван визуелног о домета3

о Од распада Сов]етског Савеза па све до недавно ни]е било спорно

посщаже ваздушне супериорности Америке и жених савезника и то £ захва^у]уйи надмойним ваздушним платформама, тактикама и напредним ^ ракетама ваздух-ваздух, а нарочито оним за деловаже ван визуелног домета.

Нови изазов

Инвестираже Руси]е и Кине у напредне ловачке технологи]е као што с су разво] летелица пете генераци]е, Sukhoi T-50 PAK-FA и Chengdu J-20, CD као и све ве^и бро] напредних ловаца Sukhoi Su-35S „Flanker E" и Shenyang 2 J-11D, уз значащи напредак у разво]у радара са активним електронским скениражем (AESA) и интеграц^у мойних уре^а за електронско ратова-х же, сада представ^а]у знача]ан изазов ваздушно] доминаци]и САД и жених н савезника. Паралелне инвестици]е у разво] оруж]а за борбу ваздух-ваздух престав^а нови додатни проблем Западу щи ]е досад био неприкосновен о на по^у поменутих технологи]а.

> Руси]а тренутно разви]а велики бро] система щи су били предви^ени

осамдесетих година, али не и реализовани због краха СССР-а и накнадног економског колапса Руси]е. Ме^у овим системима налазе се ракете R-77 (AA-12 „Adder") са активним радарским наво^ежем и жена извозна верзи]а тако^е радарски активно вожена RVV-AE R-37 (AA-13 „Arrow") ща ]е продата Кини.

Почетак 2016. године обележило ]е уво^еже у оперативну употребу ракете AA-12B/R-77-1 на ловцу Su-35S, што представка прву сери]у модернизованих ракета R-77. У поре^ежу са основном верзирм R-77, ща ]е врло слична експортно] верз^и RVV-AE, R-77-1 има напредне управ-^ачке површине и аеродинамику, унапре^ене електронске компоненте, измежен преджи део и мало дуже тело са вейом количином погонског го-рива да има вейи радиус де]ства у односу на RVV-AE/R-77.

3 Jane's International Defence Review July 2016

214

Претпостав^а се да fie модел AA-12B бити произведен у вепем 6pojy ¡55 за домаfie тржиште, али и за извоз под другом ознаком. Поред тога, Рус^а c\i

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Ol

<

ради на модернизации ракете R-77 ща fie након тога носити ознаку R-77M. То fie представ^ати знача]ну модернизац^у основне верз^е ракете ща fie имати повefiан домет и бо^е перформансе.

У исто време, руска компан^а ради на разво]у ракете R-37M/RVV-BD ш AA-X-13 „Axehead" или „Arrow" ща fie наследити ракету K-37M ща je тре- о. бало да замени ракету R-33 (AA-9 „Amos"), основно оруж]е дугог домета ^ ловца пресретача MiG-31BM „Foxhound". Данас у руском арсеналу посще £ два система пресретача дугог домета. Вероватно да fie усавршена верз^а ос ракете R-77 бити понурена за извоз у различитим верз^ама. Рус^а fie, вероватно, понудити и ракету AA-X-13 као део наоружача ловца Sukhoi Su-35S „Flanker E", а биfie интересантно видети да ли fie она бити део пакета споразума за прода]у ловца Su-35S Кини. <

И у Кини се дешава]у знача]не промене у сектору во^еног наоружача. Я} Године 2002. разв^ена je ракета PL-12, ч^а fie извозна верз^а носити о ознаку SD-10. Ради се о ракети са активним радарским наво^ечем за < де]ства на ци^еве ван визуелног домета. Ракету je про]ектовала Кина с тим да неке компоненте, као што су диза]н трагача, диза]н система управ^ача и инерц^ални навигациони систем потичу из руске индустр^е. ш По]авиле су се и информац^е о разво]у ракете под називом PL-15 ща би о имала рш дужи домет. Године 2014. на са]му ваздухопловне технике у Кини приказана je илустрац^а вишенаменског невид^ивог ловца FC-31 щи je у свом интерном складишту носио ракету врло сличну ракети типа ш рамдет MBDA Meteor. Овде се опет помиче подршка руске авио-индустр^е g у истраживачу и про]ектовачу ракета са рамдет погоном. Претпостав^а се < да je Кина вefi неких десет до петнаест година у овом истраживачком по^у ^ (разво] ракета ваздух-ваздух са рамдет погоном). §

Западни ратни планери суочава]у се са изазовом како да контрира]у разво]у платформи за ваздушну доминац^у и разво]у ракета ваздух-ваздух ^ Кине и Рус^е, али и других држава ще би могле да до^у у посед ове технолог^е.

Неопходне измене <

х

Jош од осамдесетих година САД покушава]у да побо^ша]у перфор- о мансе сво]их ракета ван визуелног домета, нарочито на по^у ракета са ш ваздушним пучечем.

Пред кра] осамдесетих година, односно пред сам кра] хладног рата §5 разв^ан je програм AIM-152 щи je требало да резултира ракетом наследником чувене ракете за борбу ван визуелног домета, AIM-54 Phoenix. Про грам ракете AIM-152 н^е никад завршен с обзиром на распад СССР-а и на тада готово нeпостоjefiу претчу бомбардера дугог домета TU-22M g „Backfire" и Tu-160 „Blackjack" због щих je та ракета разв^ана.

Измену 1987. и 1997. године Америчко ратно ваздухопловство je спо-нзорисало развоjни програм щи je имао за ци^ рaзвоj новог рамдет погон-

215

о CM

ског програма (VFDR) на основу Щег ]е требало развити део щи би био уметнут на посщейу ракету AIM-120 AMRAAM. На основу овог програма со изранена су два система Ща су била подвргнута тестовима на зем^и. ° Следейи програм под називом ASMT започет ]е пред кра] 1996. године и имао ]е за ци^ разво] технологи]а за ракету Ща би остварила ваздушну надмой. У оквиру овог програма вршено ]е истраживаже и разво] рамдет мотора. Кра]жи ци^ програма разво]а нове генераци]е ракета био ]е разво] ш ракете за напад на ци^еве ван визуелног домета ща би заменила ракете ^ AIM-120 AMRAAM и AGM-88 HARM. Ова] програм ]е прекинут током 2012. о године „због приоритета у разво]у и финансиражу ратног ваздухопловства". ° Америчко ратно ваздухопловство у овом тренутку нема ни]едан про-

< грам Щи ]е у потпуности посвейен разво]у следейе генераци]е ракета за борбу ван визуелног домета щим би опремила сво]е летелице пете

q генераци]е. Овим летелицама тренутно преоста]е употреба ракета AIM-^ 120D из програма AMRAAM. федижене Државе су саме себе притерале у >- йошак огромним улагажима у разво] невид^ивих платформи без одговара-

< ]уйег разво]а наоружажа ваздух-ваздух. Оправдаже за овакво кашжеже у разво]у ракета ваздух-ваздух ве-

ликог домета тражи се у следейо] логици: ако управ^ате авионом четврте генераци]е онда знате да вас она] други може видети и тада вам треба про]ектил вейег домета, али ако се налазите у летелици пете генераци]е,

< ракета вейег домета ]е обично вейа и тежа, а ни]е приоритет по сваку цену, о ]ер вас непри]ате^ не види и не морате га нападати са вейихда^ина. Да-2 кле, по то] логици, летелици пете генераци]е треба више мажих ракета Ще

могу стати у интерно складиште авиона, а Ще су маже, агилни]е и ]ефти-

х ни|е.

ш н О

"Z. —>

О >

Године 2013. компани]а Lockheed Martin Missiles and Fire Controle за-почела ]е рад на ракетама ваздух-ваздух дугог домета на основу захтева о америчке агенци]е DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency).

Ова компани]а разматра ракете са ваздушним пужежем и другим по-гонима, ук^учу]уйи вишеимпулсне моторе са различитим врстама на-во^ежа у исто] класи и габаритетима ракете AIM-120 AMRAAM. Разви]а се и ракета Cuda, Ща би била упола мажа од ракете AIM-120 AMRAAM, са радарским активним наво^ежем. Ова ракета била би намежена ловцима F-35 и F-22. Нису дати подаци о домету ове ракете, али се претпостав^а да би жена двостепена верзи]а имала вейи домет и вейи радиус ангажоважа ци^ева у односу на ракету AMRAAM.

Нови AMRAAM

У ме^увремену ]едина ракета среджег и дугог домета Ща ]е у употреби на америчким летелицама ]е AIM-120 AMRAAM у вари]анти D, ща йе се налазити у наоружажу новог ловца F-35. Ракета AMRAAM ]е доминира-ла као основно оруж]е за борбу у ваздушном простору, ако се изузме ракета MBDA MICA са инфрацрвеним/активним радарским наво^ежем на ави-онима француског ратног ваздухопловства типа Dassault Mirage и Rafale.

OI £±

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

<

Године 2016. ракета MBDA BVRAAM Meteor добила ]е дозволу за опе-ративну употребу на ловцу JAS 39 Gripen C, док ракете AIM-120 C-5/C-7 ói оста]у основно оруж]е за остале коалиционе авионе.

Аустрали]ско кра^евско ваздухопловство постапе први корисник но-вих ракета AIM-120 AMRAAM у вари]анти D након потписаног уговора за испоруку 450 комада ових ракета щима пе бити опрем^ени ловци F/A-18, ш E/A18G и F-35. |

Ракета AMRAAM дефинитивно спада у пету генераци]у ракета ваздух- ^ ваздух. Ракета AIM-120 AMRAAM у вар^анти D поседу]е уре^ GPS за ис- £ помоп навигаци]е, што утиче на побо^шану навигаци]у и двосмерни дата ос линк ради вепе контроле финалног наво^еча. Ракета поседу]е нови нави-гациони софтвер и повепану отпорност на електронско ометаче. Знатно ]е поведан домет путем скрапивача контролног актуационог система и дода-вача управ^ачких пера]а на задчем делу ракетног мотора, али се не на- < воде прецизни подаци о радиусу де]ства. Я}

Тренутно не посще планови о додавачу рамдет погона ради по- о вепача домета, ]ер ]е такав погон погодан за де]ство у мачем бро]у бор- < бених ситуаци]а, а може се десити и да употреба рамдета постане контра-продуктивна с обзиром на то да су такви мотори спорки од класичних ра-кетних мотора приликом старта, што значи да би рамдет мотор могао чак ш успорити ракету у одре^еним ситуаци]ама. о

Ракета AMRAAM ]е у потпуности програмабилна и бипе софтверски надогра^ивана у складу са по]авом нових претчи. Тренутно се ради надо-гра^иваче софтвера щи пе омогупити ракети вепу отпорност на еле- ш ктронско ометаче, а размиш^а се и о опци]и умрежавача ракете. g

Развоj у Европи

< х

Jедан део европских зема^а, корисника ракета AMRAAM, прелази на о нову ракету MBDA BVRAAM Meteor.

Ракетом Meteor бийе опрем^ени ловци Typhoon, Rafale и Gripen, а ^ Британци размиш^а]у да и сво]е ловце F-35 опреме овом ракетом. Одобрена ]е чена прода]а Сауди]сщ Арабки, што йе представ^ати први из-возни уговор за ова] про]ектил. q

Ракета Meteor намечена ]е за напад на велики бро] ваздушних мета, ^ ловце, бомбардере, транспортне авионе и хеликоптере, као и на ци^еве са о малим радарским одразом. Фокус разво]а ове ракете био ]е побо^шаче щ зоне ангажовача ци^ева и вейа отпорност на електронско ометаче.

Од ове ракете очеку]е се да има радиус де]ства ракете AIM-54 Phoenix gj и маневрабилност

ракете AMRAAM. К^учни параметри перформанси q ук^учу]у домет од преко 100 км, брзину од 2,5 до 4 маха, висину напада на ци^еве од нивоа мора до преко 27.000 м, сверакурсни захват ци^а и -о рамдет погон са чврстим ракетним горивом щи би погонио ракету до J пресретача ци^а.

Ракета Meteor

Ракета Meteor употреб^ава механички активни радарски трагач на Ку таласно] дужини ко]и ]е заснован на трагачу у ракети ваздух-ваздух MICA. Опрем^ена ]е двосмерним дата линком, иако йе ракета, намечена употреби ловцу Rafale, бити опрем^ена ]едносмерним дата линком (вероватно због смачеча трошкова). Ракета ]е опрем^ена ударним и близинским упа^ачима и распрскава]уйом бо]евом главом са пучечем од тешког метала.

БудуИност ракете Meteor

Следейи циклус модернизаци]е ракете очеку]е се током 2020. године, када йе бити одговара]уйе време за уво^ече нових технологи]а ради борбе против нових претчи. Очеку]е се интеграц^а трагача AESA, вероватно истог типа ко]и ]е сада у процесу истраживача, а намечен ]е ново] противбродско] ракети ко]у разви]а компани]а MBDA. Интеграци]а трагача овог типа омогуйийе употребу ракете Meteor у улози напада ваздух-зем^а, а не само ваздух-ваздух.

Тако^е, очеку]е се интеграци]а GPS ]единице за могуйност напада на копнене ци^еве.

Погонски систем йе се тако^е найи на листи модификаци]а кроз уградчу адаптивних ваздушних усисника. Они су потребни с обзиром на то да након старта ракете, када се отворе ваздушни усисници, они ствара]у и велики ваздушни отпор. Са уградчом вари]абилне геометри]е смачио би се и ваздушни отпор и оптимизовале особине ракете.

Кооперативни развоj

Почетком 2016. године британски и ]апански званичници завршили су други круг разговора о могуйности про]ектовача за]едничке нове ракете ваздух-ваздух (JNAAM - Joint New Air-to-Air Missile). иапан ]е изразио же^у за опремачем сво]их ловаца F-35 новим ракетама за борбу ван визуелног домета.

ю CN

(N

Ш ^

0L

О

ш >-

К <

<

(Л Z

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

о

Q_

<

Ш

о: ш о О

ш

Q_ 1=

О <

X

о

со ^

ш =Ё

о_

О <

X

о

X

ш ^

ш о_

со

б

'У >

л

ю

ю CD

О >

0

01

ОС ш

0£ ZD О

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

о <

о

X

о ш

н

>-

Q1 <

(Л <

-J

О ■О

X ш н

о

о >

Ова сарад^а могла би да доведе до разво]а нове верзи]е ракете Meteor у оквиру Ще би ]апанске компани]е развиле нови AESA трагач, али ]е пита^е да ли пе остале зем^е ще се налазе у за]едничком програму разво]а ракете дозволити овакав утица] на Щем инсистира Велика Британка, нарочито после недавних одлука те зем^е на референдуму.

Израелска компани]а Rafael Advanced Defense Systems модернизовала ]е сво]у радарски во^ену ракету Derby I у нову верзи]у са повепаним дометом за борбу ван визуелног домета под ознаком I-Derby ER. Ова ракета има масу од 127 кг и изменен трагач щи ]е заснован на трагачу употреб^еном на ракети пресретачу Tamir са противракетног система Iron Dome.

Ракета I-Derby ER на ловцу F-16

I-Derby ER уводи нови двопулсни ракетни мотор Щим управ^а аутоматски пилот у оквиру летног плана ракете, што доводи до додатног убрзажа и маневарабилности. Двопулсни мотор повейава домет ракете на 100 км. Ракета располаже двосмерним дата линком, што омогуйава авиону щи лансира ракету да размежу]е све информаци]е измену ракете и авиона, нарочито оне Ще се тичу одабране мете и других потенци]алних мета у близини. Ракета поседэде велику отпорност на електронско ометаже и могуйност ангажоважа против ци^ева у свим временским приликама.

иужноафричка компани]а Denel Dynamics об]авила ]е током 2013. године концепт „активног технолошког демонстрационог програма" за разво] будуйе ракете ваздух-ваздух на да^инама ван визуелног домета са дометом до 100 км.

Компани]а je претходно истраживала погоне типа рамдет за употребу ¡55 на да^инама ван визуелног домета, али нова ракете под ознаком Marlin 01

имайе двопулсни ракетни мотор щи у иужно] Африци разви]а компани]а Rheimetall Denеl Munition, док йе активни радарски трагач разврати компани]а Denel.

Драган М. Вучковий (Dragan M. Vuckovic),

e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs,

оваквих возила.

The National Interest 18.07.2016

221

Ol

£± CP

Ш 2

Ol Z)

ORCID Ю: http://orcid.org/0000-0003-1620-5601 2

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

>-

CC <

Ратна искуства француског тенка Leclerc4

Када ]е уведен у наоружаже француске во]ске, ]едан француски официр ]е питао сво]е колеге шта мисле о новом супертенку, а када су < питали о ком тенку се ради он ]е одговорио: „О оном што кошта право богатство, а никад нейе бити употреблен у борби". о

Испоставило се да ]е био у праву. Француска ]е у сво]им борбеним ¡^ миси]ама у Авганистану, Конгу, Обали Слоноваче, Централно] АфричЩ Републици и Мали]у употреб^авала углавном лака оклопна возила, док ]е Ц главни тенк француске во]ске мировао. ^

Ме^утим, од лета 2015. године У]едижени Арапски Емирати убацили О су два бата^она тенкова 1ес1его у гра^ански рат щи се одви]а у Jемену. На основу рш штурих података може се зак^учити да се тамо та] тенк бо^е показао од америчког М-1А1. ^

Француска ]е некада, за]едно са Енглеском, била пионир у разво]у ^ оклопних возила, рш од Првог светског рата. На почетку Другог светског < рата жени тенкови, као што ]е В-1, спадали су у на]бо^е наоружане и

х

Haj6o^e заштийене тенкове. Немци су током инвази]е на Француску m

ш

морали да разв^у тактику ща ]е подразумевала да неколико немачких тенкова типа Р2-1, Р2-2 и Р2-3 напада]у по ]едан француски В-1 да би га на кра]у, тек из велике близине, могли пробити. Тада су само немачки топови од 88 мм могли пробити француски В-1 са да^ине од преко 1.000

о_

м.Нажалост, француска доктрина употребе тенкова иск^учиво као подршке о пешади]и и ослажаже на Мажино лини]у упропастили су сваку будуйност х

о х

За време хладног рата Француска ]е произвела два тенковска У^

концепта - АМХ-13 и АМХ-30. АМХ-13 ]е спадао у категори]у лаких тенкова. ш

Производио се од 1953. године, маса му ]е била само 13 тона и био ]е т

наоружан топом дуге цеви од 75 мм. о

Израел и Инди]а употребиле су ове тенкове у тешким борбама са арапским и пакистанским непри]ате^има и сви су се сложили да ]е

■у >

Ü >о

4

0

01

мобилност тенка AMX-13 била на високом нивоу, али да je био сувише лако оклоп^ен за борбе против других тенкова. аэ Француска во]ска ]е, ипак, била убелена да су противтенковска ору^а

° била толико убо]на да ни]е било сврхе додавати тежи оклоп, тако да ]е дат акценат на брзину и ватрену моп. Према томе, када се по]авио тенк AMX-30, имао ]е само 80 мм оклопа, што ]е било изразито мало, на пример у поре^ечу са америчким тенком M-47 Patton щи ]е имао 243 мм оклопа. ш Са друге стране, AMX-30 ]е располагао топом од 105 мм, што му ]е,

упркос слабог оклопа, омогупило да привуче стране понуде. о Почетком осамдесетих година по]авила се нова генераци]а западних

^ тенкова ще ]е предводио амерички M-1 Abrams. Ови тенкови били су

< опрем^ени композитним оклопом щи ]е био врло отпоран на кумулативна пучеча модерних противтенковских ракета. За време рата у Голфу, 1991.

Q године, оклоп тенка M-1 Abrams био ]е практично непробо]ан за поткали-^ барна зрна ирачких тенкова T-72.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

>- Катар и Француска су у том рату употребили сво]е тенкове AMX-30.

< Катарски тенкови су учествовали у борби где су уништили три стара ирачка тенка T-55, док су Ирачани уништили два тенка AMX-30.

Плашепи се губитака због неадекватног оклопа француских тенкова AMX-30, коалициони командант ]е склонио француску шесту оклопну дивизи]у са главног правца напада поставивши ]е на бок америчког

< двадесет осмог ваздушнодесантног корпуса.

сэ Француски тенкови су упркос томе успели да униште 10 ирачких тен-

2 кова, али су француски тенкисти зажалили што нису могли да крену у рат са тенком Leclerc, щи се тада налазио на само годину дана од уво^еча у х оперативу употребу.

i- Осамдесетих година и Французима ]е било ]асно да ]е AMX-30

§ неадекватан тенк, нарочито када ]е у питачу борба против руских тенкова о Т-72. Тада ]е одлучено да се крене у про]ектоваче новог тенка щи би био > заштипен исто или бо^е него амерички Abrams, али са мачом масом.

Нови Leclerc био ]е тада на]скуп^и тенк на свету. Године 2011. нови амерички тенк M-1A2 коштао ]е 7,56 милиона америчких долара, руски тенк Т-90, 4 милиона долара, док ]е цена тенка Leclerc износила чак 9,3 милиона долара.

Француска во]ска поседу]е 406 тенкова Leclerc од щих ]е 240 разврстано у четири тенковска пука.

У односу на западне тенкове, Abrams Leopard 2 и Challenger 2, Leclerc ]е задржао топ 120 мм и композитни оклоп, али ]е за разлику од чих увео аутоматско пучече топа са брзином ватре од 12 граната у минути, на та] начин елиминишупи четвртог члана посаде. Митра^ез калибра 12.7 мм поставлен ]е коакси]ално са главним топом, док ]е цев топа 120 мм нешто дужа од цеви истог калибра других западних тенкова, што му, бар у теории, омогупава нешто вепу пробо]ност. Систем за управ^аче ватром омогупава испа^иваче програмабилних експлозивних граната, али

C\l

CM

CNI

!± CP

<

основна предност тенка Leclerc ]е у дефанзивним могуйностима и ^ мобилности.

Док ]е композитни фронтални оклоп француског тенка Leclerc сличан фронталном оклопу америчког тенка M-1, без обзира на нека миш^ежа во]них аналитичара да ]е жегов фронтални оклоп слабли с обзиром на уграйене сензоре, бочни оклоп му ]е много ]ачи од америчког. Нови]и ш модели располажу умецима од титани]ума и необичном мешавином cl композитног, традиционалног и реактивног оклопа Ща би требало да ^ представка мало ]ачу одбрану од кинетичких пенетратора противничких ^ тенкова.

Leclerc има мажу куполу од америчког тенка и тиме представка и мажу мету, али са друге стране мажа купола значи и маже простора за унутрашже модификаци]е.

Бацач граната Galix щи се налази на куполи испа^у]е разноврсне < гранате, флешбенг гранате, гранате са високоексплозивним пужежем, мултиспектралне димне гранате, па чак и инфрацрвене мамце Щи служе о за ометаже войежа противтенковских ракета. <

Са 60 тона Leclerc ]е 10 тона лакши од вейине западних тенкова. Иегове предности су бо^и однос снаге и масе, мажи притисак на тло, одлично убрзаже и релативно висока брзина од преко 60 км/сат. Leclerc ш троши маже горива од вейине тенкова, може прейи преко 470 км са ]едним о пужежем резервоара, што ]е много више од америчког тенка Abrams Щем ]е радиус де]ства са ]едним пужежем ограничен на око 330 км.

Иако нису доживели ратно крштеже, француски тенкови Leclerc били ш су употреб^ени у мировним миси]ама на Косову и у Либану где су се добро g показали. У ]едном драматичном инциденту, 2006. године, вод од четири < тенка Leclerc био ]е конфронтиран са пет израелских тенкова Merkava Щи ^ су покушали да уйу у либанско село Marwahin. Након двадесетак минута § напетости обе стране су се повукле на полазне положа]е.

Током ]уна 2016. године Француска ]е приказала нови модернизовани ^ Leclerc XLR. Ова] пакет модернизаци]е има за ци^ да одржи тенк конкурентним до 2040. године. Ова] модел имайе модуларни оклоп у оквиру щег йе ]едан модул бити поставлен ради одбране од импровизованих о експлозивних направа путем ометажа сигнала мобилних телефона, док йе i следейи модул бити поставлен ради одби]ажа напада од ручних ракетних о бацача. ш

У|едижени Арапски Емирати спада]у у ]едину државу Ща, поред lu Француске, користи тенк Leclerc. УАЕ ]е купила 390 „тропских" верзи]а са m моторима V12, као и 46 инжижери]ских возила. Тенкови Leclerc уАе били о су распорейени на Косову приликом учешйа у мировно] миси]и где ]е ]асно уочена велика разлика измейу ове верзи]е и основне верзи]е тенка Ща се ^ налази у употреби у францусщ во]сци.

Во]ска Емирата купила ]е 13 оклопних пакета Azure са решеткастим -оклопом Щи служи за детонираже бо]евих глава ракетних бацача пре ударца у оклоп тенка. Америчка во]ска ]е сво]е тенкове у Ираку опремила

223

ю CD

О >

0

01

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ОС ш

ОС ZD

о

о _|

< о

X

о ш

н

>-

ОС <

сличним оклопним пакетом. Пакет управ^ан митра^ез на куполи тенка.

Azure подразумева и да^ински

Тенк Leclerc УАЕ у JeMeHy опремъен оклопним пакетом Azure

(Л <

-j

О >о

X ш н

о

о >

Док француски тенкови рш нису доживели ватрено крштече, тенкови Емирата били су у борбено] употреби у Jемену, где ]е УАЕ распоредила измену 70 и 80 комада.

Након што ]е ]еменски председник Ali Abdullah Saleh збачен 2011. године, Хути племена су 2015. године покренула побуну против нове власти. Вей пред кра] марта 2015. године Хути су били близу победе и поновно су заузели луку Аден. Како ]е Сауди]ска Арабка проценила да се то дешавало уз скривену помой Ирана, они су и покренули интервенци]у арапске коалици]е. Ова коалици]а, уз америчку логистичку и техничку подршку, успела ]е да поврати Аден, али ]е имала велике губитке од Хути бораца, а и оптужена ]е за бомбардоваче цивила.

Од ]ула 2015. године сауди]ске копнене снаге покушавале су да заузму ваздушну базу Ал Анад ща се налази близу Адена. Оклопна бригада УАЕ извршила ]е амфиби]ску операци]у путем бродова за транспорт тенкова. Ова бригада затим ]е заузела ваздушну базу омогуйу]уйи коалиционим сна-гама да напреду]у.

Емиратски тенкови Leclerc поделили су се у два оклопна бата^она, од щих ]е ]едан остао стациониран око Адена, док ]е други упуйен ка планинсщ, централно] области Jемена. Оклопна бригада у свом саставу има и механизовани бата^он руских борбених возила пешади]е опрем^ених топовима 100 мм са спрегнутим топовима 30 мм и батери]у самоходних хаубица Г6 155 мм.

Иако су разни снимци приказивали кретаче тенкова Leclerc и га^аче ци^ева из тенковског топа и да^е ни]е било одговора колико су они

224

стварно ефикасни. Ни]е ]асно да ли су емиратски тенкови дошли у контакт са малим бро]ем зароб^ених тенкова щи су припадали Хутима. У мейувремену су се по]авиле неке информаци]е.

До сада ни]е приказан ни]едан снимак уништеног тенка 1ес!егс, што се не може рейи за друга возила коалици]е. Хути побуженици су снимили уни-штаваже сауди]ских тенкова М-1А2Б (на]маже девет комада) погоцима противтенковских ракета великог домета. Такойе, уништено ]е на]маже пет сауди]ских тенкова М-60 Райоп и два АМХ-30. Хути побуженици су успели да униште и колону емиратских оклопних возила М-АТУ у ]едно] заседи.

Уништени саудщски тенк M-1A2S у JeMeHy

ю С\1

см см £±

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ш 2

Ol =3 О

ш

>-

СС <

< (Л

~z.

О

0_

<

ее ш Q О

ш 0_ IZ

о <

X

О со

Извори из УАЕ наводе да су тенкови Leclerc погойени неколико пута (бар четири пута) противтенковским оруж]ем. У питажу су два напада путем импровизоване експлозивне направе, ]едан путем ракетног бацача, где се ракета одбила од решеткастог оклопа Azure, док ]е четврти напад извршен противтенковском ракетом. Сви тенкови су преживели, иако ]е противтен-ковска ракета убила командира тенка Щи ]е био изван куполе.

Jедан тенк Leclerc ]е, изгледа, ипак избачен из стро]а, али се ту радило о нападу балистичке ракете SS-21 Tochka Щу ]е у септембру 2015. испалила во]на ]единица Ща се придружила Хути побуженицима. Ракета ]е зароб^ена када су побуженици заузели во]но складиште на аеродрому Мариб. Детонаци]а ракете убила ]е 45 ^уди и оштетила паркирани Leclerc.

Не треба одмах извлачити зак^учак да су тенкови Leclerc у то] мери надмойни над америчким Абрамсом. Прво, много ]е више сауди]ских тенкова у Jемену него што ]е емиратских. Да^е, Саудищи се налазе у подруч^ма где су Хути побуженици концентрисали сво]е главно противтенковско наоружаже. Затим, на неким снимцима уништежа

ш £

о_

О <

х

О х ш 2 ш 0_

со <

о

■О >

J2

225

0

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

01

сауд^ских тенкова jacHO се види врло лоша сауд^ска тактика где су тенкови употреб^ени без подршке пешади]е и других родова BOjcKe. аэ Могуйе ]е да су Емирайани мало паметни]е размиш^али о употреби сво]их ° драгоцених тенкова.

Упркос томе, може се зак^учити да су Емирайани врло задово^ни досадашчим учинком сво]их тенкова Leclerc, што су директно пренели сво]им француским колегама, а вероватно да и Сауди]ска Арабка слично ш размиш^а с обзиром на то да су се у ]ануару 2016. године обратили францусщ компании Nexter са намерама да набаве неколико стотина о француских тенкова.

^ Драган М. Вучковий (Dragan M. Vuckovic),

< e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs,

ORCID Ю: http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

x о ш

>-

ОС <

Кинески Фленкери5

Shenyang J-11 je, у ствари, кинеска копи]а изврсног руског вишенаменског ловца Sukhoi Su-27 Flanker. Прво je ловац представ^ао ауторизовану копи]у руске летелице, али кинеске амбици]е за прилаго^аваче ловца домайо] технологии довеле су до реверзибилног w инжичеринга щи сада ствара главобо^у русщ индустрии. Ловци J-11, J--j 15 и J-16 представ^а]у резултат напора кинеске индустри]е за — производчом четврте генераци]е ловаца великог радиуса щи би могли о бранити кинеске аспираци]е у морима око Кине. Проблем су само мотори. z

J Shenyang J-11

о Руски Su-27 Flanker ]е авион щи ]е произведен последчих година

хладног рата и намечен ]е као противтежа америчком ловцу F-15 Eagle. о Ради се о „тешком", али веома маневарабилном вишенаменском ловцу щи ]е могао летети великом брзином на великим разда^инама са великим подвесним теретом бо]евог наоружача. Први ловци Flanker били су нешто маневарабилни]и од америчких F-15 и носили су бо^е ракете ваздух-ваздух кратког домета (R-73), али су заоста]али на по^у сензора. То значи да ]е Su-27 спадао у ред на]бо^их ловаца током раних деведесетих година када ]е Кина постала прва зем^а, изузев држава чланица бившег СССР-а, ща ]е у свом саставу имала Фленкере. Кина ]е тада купила 38 Su-27 К и 40 двоседих тренажних Su-27 UBK наоружаних ракетама ваздух-ваздух R-27 и R-73. Ова верзи]а фленкера била ]е веома сиромашна по питачу употребе савремених средстава ваздух-зем^а, иако ]е Кина инсистирала да чени авиони буду о]ачани у дочем полетно-слетном постро]у баш због вейег подвесног терета.

The National Interest 24.07.2016

226

5

То ]е период када ]е постсов]етска Руси]а улазила у врло тешка економска времена, а како су нека плайача за испоручене ловце Фленкер извршена у натури - у храни, то ни]е никако позитивно утицало на ликвидност руске економи]е. Током тих година Кина ]е изгубила про^у на америчком и европском тржишту због дога^ача на скверу Ти]анмен.

Руски Su-27 Flanker

Године 1995. Кинези су рекли да нису заинтересовани за да^у куповину готових авиона из Руси]е него за куповину лиценце за склапаче ловаца Su-27 у Кини. Руси]а се сложила под условом да мотори и авионски инструменти буду рамени у Руси]и. Посао ]е склоп^ен: две стотине авиона ще склапа Кина, сада под ознаком J-l1, све за суму од 2,5 мили]арде америчких долара. До тада ]е све било легално.

Кина ]е вей тада била позната по производчи домайих копи]а сов]етских тенкова и авиона, што ]е започето рш од педесетих година прошлог века, а сада ]е Руси]а нашла начин да наплати копи]е сво]их производа. Тада се десила чудна ствар: 2004. године Кинези су, након стотину склоп^ених авиона, поништили остатак уговора, тврдейи да им Su-27 више не треба - у стварности, чима су били потребни ловци са прецизно водейим убогим средствима.

Само три године касни]е Кина ]е об]авила да кинеска компани]а Shenyang Aircraft Corporation производи J-11B без руске помойи. Иако ]е 90 процената компоненти J-11 било домайег порекла, авион ]е спо^а био исти Фленкер. Пекинг ]е избегао исплату уговора у целости и реверзибилним инжичерингом произвео сво] Фленкер. Руска во]на индустри]а била ]е бесна и запретила ]е тужбом за кршече ауторских права, али како ]е Кина

ю

c\i

см

см

£± Ci

Ш 2

ÛL

=3 О

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ш

>-

ОС <

< (Л

~z.

О

CL <

ОС ш Q О

ш

CL IZ

О <

X

О m s

ш £

CL

О <

X

О X ш 2 ш

CL

m <

о

■о >

Я

ю CD

>

О

(N

UJ

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Z)

о

о _|

<

о 21 X О ш

н >-

К <

со <

о >о

X

ш н

о

о >

увозила чак 40 процената руског извоза наоружажа у првих осам година новог века, руски во]ни произвойачи остали су кратких рукава.

С друге стране, многи делови J-11 били су модернизовани и иск^учиво кинески: „Стаклена кабина" и дисплей пилота, апарат за кисеоник (ко]и одржава свесним пилота на великим висинама или приликом извойежа маневара под великим оптерейежем), као и систем за упозораваже од долазейих ракета. Старки руски радар N001E био ]е замежен модернизм кинеским пулсно доплерским радаром ^pe 1493 ко]и наводно открива мете величине ловца на да^инама од преко 140 км, а површинске бродове на преко 300 км. Сама оплата авиона израйена ]е од лакших композитних материала.

J-11B ]е прилагойен кинеским ракетама, нарочито ракети ваздух-ваздух PL-8 ( са инфрацрвеним трагачем копирм израелске ракете Python 3) и ракети ваздух-ваздух дугог домета PL-15 (такозвани кинески AMRAAM са дометом до 100 км). Авион ]е прилагойен употреби кинеских ракета ваздух-зем^а, ук^учу]уйи и противрадарске ракете, ласерски войене, као и планира]уйе бомбе. Оставили су, ипак, руски топ GSh-30 од 30 мм.

Кинески ловац J-11B

Основни проблем ловца и-11Б ]е мотор и то кинески мотор WS-10A Та1йапд. Неусаглашена су миш^ежа поводом тог мотора. Неки кажу да ]е у питажу покуша] клониража руског мотора АЬ-31Р, док други кажу да та] мотор има елементе америчког мотора ОРМ56 до ког су Кинези дошли током осамдесетих година прошлог века. Ремонт овог мотора ]е обавезан након само 30 сати лета, што ]е врло мало у порейежу са руским мотором А1_-31Р на ко]ем се ремонт ради након 400 сати лета. Резултат ]е био призе-м^иваже целе флоте и-11Б и опремаже руским моторима АЬ-31Р .

Упркос свим побо^шажима, мотор WS-10A и да^е има лошу репутаци]е. Производжа ]е далеко испод тражене и контрола квалитета врайа назад на дораду вейи бро] мотора од оних ко]и су произведени. Извешта]и наводе да мотор WS-10A не може генерисати потисак као руски АЬ-31Р, нити га може постийи за исто време. У сваком случа]у, поузданост

и потисак и да^е оста]у основни проблем овог мотора щи ]е предвиден за уградчу не само у ловац и-11 вей и у нови кинески „невид^иви" авион.

Упркос свему, Пекинг ]е одлучан да развое аеронаутичку индустри]у ща нейе зависити од страних држава као што сада зависи од руских мотора.

ю ■■¡г

см см £±

Кинески мотор WS-10A

ш 2

Ol =3 О

ш

>-

ОС <

< (Л

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

~z.

О

0_

<

ОС ш Q О

Оригинални J-11 био je чиста копи]а руског Su-27 произведеног у Кини, док je J-11B увео кинески хардвер. Подвари]анте ук^учэду J-11BS (двоседи тренажно борбени авион) и J-11BH (у употреби кинеске морнаричке ави]аци]е). Претпостав^а се да ]е око 120 ловаца J-11B било у употреби током 2015. године.

Посще и два додатна кинеска Фленкера: J-15 „Flying Shark", изведена варианта руског Su-33, морнаричка варианта руског Su-27 за операци]е са носача авиона, са склопивим крилима, о]ачаним полетно-слетним механизмом и куком за заустав^аче. Након што ]е покуша] куповине два Su-33 из Руси]е за 100 милиона долара осэдейен током 2006. године, Кина ]е искористила прототип щи ]е купила од Украине током 2001. године. Године 2009. произведен ]е први J-15, а 2012. године прва два авиона J-15 слетела су на носач Liaoning. Тренутно Кина има 24 авиона овог типа щи се налазена овом носачу авиона.

J-15 би требао да буде пандан америчком ловцу FA-18E/F Hornet, али недово^ни потисак мотора WS-10A изгледа ни]е дово^ан за лансираче ловца са „скакаонице" кинеског носача авиона уколико носи пун комплет подвесних убогих средстава. Jeдан кинески часопис чак ]е критиковао не-могуйност ловца да узлети са носача уколико ]е наоружан са више од 12 тона наоружача или уколико ]е до кра]а натанкован горивом где се подве-сни терет смачу]е на маче од две тоне подвесног наоружача.

Кинески ловац J-16 „Red Eagle" представка копи]у двоседог ловца Su-30MKK Flanker, али модернизованог и конфигурисаног за употребу кинеског наоружача, што га донекле ставка у ранг америчког F-15E Strike Eagle. Кина ]е добила 73 ловца бомбардера Su-30MKK у периоду од 2000. до

ш 0_ IZ

О <

X

О m s ш £

о_

О <

х

О х ш 2 ш 0_

m <

о

■О >

J2

229

2003. године, као и 24 додатно модернизованих Su-30MKK2 током 2004. године ко]и су специ]ализовани за напад на бродове, а у употреби су у морнаричко] ави]аци]и. Тренутно, ]една ескадрила и-16 (24 комада) била ]е у употреби од 2014. године, а очеку]е се да йе их бити произведено око 100 комада у периоду до 2020. године.

Кинески Фленкер: J-15 „Flying Shark",

Кинески ловац J-16 „Red Eagle"

У децембру 2015. године приказана je верзи]а за електронско ратоваже J-16D ко]а ]е опрем^ена уре^има за електронско ометаже на кра]евима крила, а претпостав^а се да йе имати сличну улогу као и амерички EA-18 Growler. Оба авиона - J-15 и J-16 опрем^ена су радарима са активним електронским скениражем (AESA), што не само да повейава жихову способност у борби ваздух-ваздух вей им омогуйава гараже више ци^ева употреб^ава]уйи навожена средства. Авиони су, тако^е, прекривени радарско-абсорбу]уйим матери]алима.

Године 2015. Кина ]е изненадила ]авност открива]уйи прототип J-11D ко]и ]е замиш^ен као такмац руском ловцу Su-35. J-11D поседу]е AESA радар и радарски абсорбу]уйе материале, као на ловцима J-15 и J-16, а опрем^ен ]е и сондом за танковаже горивом у току лета. Ова] авион опрем^ен ]е са две додатне подвесне тачке за лансиража нових ракета ваздух-ваздух PL-10, PL-12 и PL-21 као и противбродске ракете YJ-12. Иначе, ракета PL-15 изазвала ]е поприличну забринутост на Западу с обзиром на велики домет. У погледу разво]а кинеске електронике знача]но ]е поменути да ловац J-16D поседу]е дата линк ко]и му омогуйу]е да размежу]е податке са сензора са другим авионима и бродовима.

Упркос томе, J-11D ]е и да^е испод инжижери]ског нивоа ко]и су Руси остварили са Su-35. Руски ловац има вейе маневарске способности и лети на вейим да^инама са вейим подвесним теретом.

ю (N

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

CL CL

Ш

3

о

ш

□Е <

<

CD Z О

Q_

<

Ш

К Ш Q О

Прототип J-11D

ш о_ 1=

О <

X

о

со

ш =Ё

о_

О <

X

о

X

ш ^

ш о_

со <

о

> л

ю >

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

0

01

За разлику од ранних кинеских копи]а руских авиона, као што су A-5 и J-7, сери]а ловаца J-11 досада ни]е извожена, што je ипак нека аэ сатисфакци]а за руску ваздухопловну индустри]у. Али, та] ловац ни]е ° никада ни коришйен у борби. J-11 je ]едном учествовао у инциденту щи се десио 19. августа 2014. године, када ]е ловац овог типа пресрео амерички авион Navy P-8 Poseidon у близини острва Hainan, где му се приближио на чак испод 10 метара, што ]е изазвало жестоке америчке протесте..У априлу ш 2016. године Кина ]е пребацила 16 ловаца J-11B на острва Вуди у Jужном Кинеском мору, што ]е тако^е изазвало дипломатске протесте, али овог о пута Вьетнама.

^ Изгледа да ]е J-11B досщан такмац америчком F-15, а нове верзи]е

< овог авиона сигурно има]у напредни]у електронику у односу на руске оригинале. У ствари, ловци J-11D и J-16 доводе до зак^учка да се Кина

Q више крепе у правцу америчке доктрине ща заговара умрежече авиона са ^ великим дометом и употребу ракета ваздух-ваздух за борбу ван визуелног >- домета, мада се ту поставка питаче перформанси кинеских мотора.

< По питачу мотора Кина преговара са Руслом у вези с набавком мачег бро]а нових руских Su-35, али ]е питаче да ли йе Руси пристати или не. Ру-си]а ]е прво одбила прода]у малог бро]а ових летелица, а у ]ануару 2016. године Кина и Руси]а су се договориле о прода^ вейе количине од 24 авиона Su-35 за суму од 2 мили]арде долара. Многи во]ни коментатори сма-

< тра]у да ]е то цена по що] йе Руси]а прейутно пристати на то да Кина ре-сэ верзибилним инжичерингом до^е до технологи]е нових напредних руских

2 мотора AL-41FS са векторисаним потиском.

Драган М. Вучковий (Dragan M. Vuckovic),

ш e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs,

О ORCID ¡D: http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

О >

Нови ловац тенкова Centauro II6

Прототип новог ловца тенкова Centauro II у конфигурации 8x8 приказан je током jyHa 2016. године на cajMy наоружача Eurosatury 2016, щи je одржан у Паризу.

Ново возило fie заменити посто]епе ловце тенкова Centauro, а одлику]е их повefiана ватрена моfi, бо^а заштита и способност умрежавача података.

Centauro II ]е опрем^ен топом високог притиска са глатком цеви калибра 120/45 високе прецизности. Топ je произвела компани]а Leonardo-Finmeccanica/Oto Melara.

Возило ]е опрем^ено полуаутоматским пучачем са шест граната у магацину, што значи да пунилац има задатак само да отвори задчи део

6 Jane's International Defence Review July 2016

232

топа, док механизам сам убацэде гранату. Спремиште муници]е у трупу возила и у куполи про]ектовано ]е тако да одвлачи деструктивну снагу евентуалне експлози]е муници]е у правцу щи ]е безопасан по посаду.

Да^ински управ^ана оружна станица наоружана ]е митра^езом 12.7 или 7.62 мм, а може бити опрем^ена и аутоматским бацачем граната 40 мм.

http://www.armyrecognition.con Прототип новог ловца тенкова Centauro II

Нису об]ав^ени подаци о заштити возила, иако je jacHO да челични труп возила и купола изранена од алумини]умско-композитног оклопа могу бити о]ачани са applique оклопом у зависности од очекиване претже.

Centauro II има исту конфигураци]у по питажу посаде као и претходна верзи]а, возач, командир и нишанди]а-пунилац. Возач се налази на преджо] лево] страни возила, поред мотора и на располагажу му ]е виртуелни осма-трачки систем састав^ен од четири дневно-нопне камере и три камере ни-ске вид^ивости, што му омогупава вожжу са затвореним поклопцем.

Оптроничке и вектроничке системе обезбедила ]е компани]а Leonardo-Finmeccanica/Selex ES. Командир возила има на располагажу панорамски перископ опрем^ен телевизи]ском камером високе дефиници]е са десето-струким оптичким зумом, термалном камером трепе генераци]е и ласер-ским да^иномером домета до 10 км.

ю c\i см см £±

Ш 2

ÛL

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

=3 О

ш

>-

Q1 <

< (Л

~z.

О

CL <

IT ш а О

ш

CL IZ

О <

X

0 m s ш

1

CL

О <

X

О X ш 2 ш

CL

m <

о

■о >

Ü >о

0

01

Centauro II je опрем^ен командно-контролним системом (C2) SICCONA ради подржаважа во]ног мрежног окружежа. Возило je аэ опрем^ено комуникационом опремом са шест радио-уре^а, Harris о AN/PRC 152 УХФ радио са сателитском комуникацирм, ХФ радио-уре^ Turma CNR2000, VM3 софтверски радио-уре^, широкопо]асни УХФ радио великог капацитета и два ВХФ радио-уре^а SRT -635 SINCGARS.

Возило je опрем^ено електронским системом за ометаже GUARDIAN ш H3 щи блокира радио- сигнале у опсегу од 25 MGz до 2,55 GHz ради

заштите од експлоз^е импровизованиx eксплозивниx направа. о Mаксимална борбена маса возила je 30 т са очекиваним односом снаге

° и тежине од 24 КС/тони. Ова] однос обезбе^эде мотор IVECO Vector 8V, снаге

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

< 720 КС са модификованим системом убризгаважа горива щи му омогупэде могупност коришпежа више горива. Mотор je опрем^ен алтернатором од 560 А,

Q као и модификованим системом xла^eжа и подмазиважа. Додатну снагу ^ обезбе^эде шест литиjyм-jонскиx батер^а. Нови погонски мотор je 250 кг лакши >- од оног щи се налази у прeтxодноj верз^и возила Centauro, а повезан je

< аутоматским межачем ZF Ecomat 7HP902. Centauro II користи прву и другу осовину за окретаже возила, док се че-

тврта осовина окрепе у контрасмеру. Возило je опрем^ено гумама Michelin 14.00 R20 XZL/XML. До сада су извршена сва предвидена испитиважа по питажу балистичке издрж^ивости возила и отпорности на eксплозиje. Пред кра]

< године очeкyje се финализац^а конфигyрациje возила. CD

,q e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs,

X ш I—

О z

О >

Драган M. Вучковип (Dragan M. VuCkovic),

e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID ¡D: http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

Lynx вреба извозно тржиште

Компан^а Rheinmetall Defence произвела je CBOjMM средствима борбено возило пeшадиje Lynx, а након пробних тестова возило je понурено тржишту.

Lynx je намечен оним клиjeнтима коjи траже оклопно борбено возило гусеничара са модуларним дизаjном. Оваj дизаjн обезбе^е употребу возила у великом спектру разних воjних опeрациjа, с тим што употреба истих делова умачэде трошкове одржавача. Компаниjа Rheinmetall нуди две верз^е возила Lynx, KF 31 и KF 41 и обе су намечене извозном тржишту.

Многи воjни коментатори претпоставили су да je Lynx директна конкуренц^а оклопном борбеном возилу пешад^е (ОБВП) Puma ще се производи за потребе немачке воjскe. Ме^утим, челници немачке компан^е Rheinmetall су одговорили да то возило не представка

7 Jane's International Defence Review August 2016

конкуренци]у ОБВП Puma за щи се говори да представка на]бо^е ОБВП у производжи у свету вей да nocToje одре^ене разлике и различите ци^не групе.

Lynx ]е намежен иностраним корисницима као што су аустрали]ске оружане снаге са сво]им програмом Land400 Phase III щи предви^а замену аустрали]ских оклопних транспортера M113AS4.

Борбено возило пешади]е Lynx

ОБВП Puma може бити транспортовано ваздушним путем, авионом A400M, док Lynx нема те особине. С друге стране, ОБВП Lynx садржи низ иновативних решежа не само по питажу трупа и куполе вей и по питажу сензора, оруж]а и муници]е.

Интерна конфигураци]а возила предви^а да десантно оде^еже буде смештено у заджем делу возила и то тако што су во]ници окренути ]едни према другима и смештени у седишта про]ектована да ублаже удар експлози]е, а излазе низ рампу Ща се налази на заджем делу возила.

Труп ]е састав^ен од завареног челичног оклопа са модуларним оклопним пакетом Щи се дода]е по захтеву. Дупли под возила намежен ]е пружажу вепег нивоа заштите од мина и импровизованих експлозивних направа. Сам облик трупа омогупава лакше додаваже пасивног оклопа, експлозивно-реактивног оклопа или комбинаци]е ова два пакета ради постизажа бо^е заштите.

Lynx може бити опрем^ен активним или пасивним одбрамбеним системом Щи су везани за ласерске и акустичне сензоре у куполи. Горжи део трупа, изнад десантног оде^ежа, заштипен ]е од напада одозго, од

ю С\1

см

см

!± CP

ш 2

Ol =3 О

ш

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

>-

Q1 <

< (Л

~z.

О

0_

<

се ш Q

О

235

ю CD

О >

0

01

ОС ш

0£ ZD О

о <

о

X

о ш

I—

>-

Q1 <

(Л <

-J

О >о

X ш I—

о

о >

касетне муниц^е KOja се показала врло опасном током во^их де^тава у Укра^ни.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Возач седи на преджо] лево] страни возила. Нови погонски систем налази се на десно] страни и састо]и се од дизел мотора Libheer повезаног са аутоматским межачем сери]е Allison X300. Резервоари горива садрже више од 700 л.

Издувни систем (десно) и систем за хлайеже (лево) усмерени су ка заджем делу возила ради умажежа термалног и акустичног зрачежа. Lynx ]е опрем^ен амортизацирм торзионог типа, а на обе стране возила налази се по шест двоструких точкова са гуменим умецима.

Први примерак у конфигурации Kf 31 опрем^ен ]е на]нови]им гусеницама са гуменим умецима, што омогуйава возилу постизаже вейе брзине, мажу масу, мажу буку и маже вибраци]а, а што доводи до смажежа потрошже и вейег радиуса де]ства.

Купола Lance Modular Turret System (щом ]е опрем^ена ова верзи]а) испоручена ]е за шпанска возила MOWAG Piranha 3C 8x8.

KF 31 ]е опрем^ен овом куполом, има посаду од три члана и превози оде^еже од шест возика. За разлику од жега KF 41 има вейу куполу са вейом унутрашжом запремином, посада се сасщи исто од три члана, али зато превози вейе оде^еже, осам возика.

Купола Lance щом ]е опрем^ен Lynx опрем^ена ]е топом 35 мм са ваздушно-распрскава]уйом муницирм, али ]е на ту куполу могуйе уградити и друге топове као што ]е топ 30 мм Mauser 30-2 ABM.

Купола Lance Modular Turret System

Ol £±

<

Са десне стане топа, коакси]ално je монтиран митра^ез 7.62 мм са максималном брзином де]ства од 800 метака у минути. Оруж|е има спорно см напа]аже и опрем^ено ]е са три цеви ще се, по тврджи компани]е, могу за-менити за маже од пет секунди. На куполи су поставлена два електрична бацача граната од 40 мм щи могу бити повезани са системом ласерске детекци]е. ш

На лево] страни куполе налазе се носачи две противтенковске ракете cl чи]и тип одре^е кра^и корисник. Уколико ]е потребно, на ово] куполи ^ могуйе ]е монтирати и да^ински управ^ану оружну станицу са ^ митра^езом од 7.62 мм или вейим калибром. к

Иако ]е први примерак ОБВП Lynx опрем^ен овом куполом, кра^и корисник може тражити инсталаци]у безпосадне куполе или неке потпуно друге. Основу куполе представка комп]утеризовани систем за управ^аже ватром и стабилизовани електрооптички нишански систем компани]е < Rheinmetall Defence Electronics. Систем поседу]е дневно-нойне осматрачке ^ системе са угра^еним ласерским да^иномером. Командиру ]е на о располагажу кровни панорамски осматрачки систем. <

Lynx ]е у стандардно] верз^и опрем^ен аутоматским системом за препознаваже и прайеже ци^ева. Возило ]е, тако^е, опрем^ено и системом за ствараже ситуационе слике (Situational Awareness System ш комапани]е Rheinmetall) щи покрива простор у кругу од 360 степени. Слике о у бо]и приказу]у се на диспле]има командира, нишанди]е и возача. Тако^е, поставлен ]е и додатни диспле] у делу возила у щем се налази десантно оде^еже. ш

Lynx ]е, тако^е, опрем^ен и системом за акустичну локаци]у сна]пера g ща упозорава посаду на предсщейу ватру из пешади]ског наоружажа и < окрейе куполу ка откривено] претжи. Да^а стандардна опрема ^ подразумева систем за сузби]аже НБХ де]става, систем за управ^аже § ватром, радио-уре^и и интерком.

Lynx ]е про]ектован тако да жегова електронска архитектура ^ дозво^ава уграджу различитих подсистема щи тако^е могу, временом, бити замежени нови]им верзи]ама. Маса возила зависи од инсталираног оружног система. о

К^учна особина диза]на ОБВП Lynx ]есте да се возило може i прилагодити разним борбеним миси]ама употребом борбеног комплета ми- о и]е као што су изви^аже, командно-контролна миси]а, верзи]а за поправке ш и извлачежа, инжижери]ска верзи]а, верзи]а оклопног транспортера, као и ш ватрогасна и амбулантна варианта са вишим нивоом крова. m

Lynx може превозити и различито наоружаже, па може бити опрем^ен о минобацачким системима од 81 и 120 мм.

Драган М. Вучковий (Dragan M. Vuckovic), |

e-mail: draganvuckovic@kbcnet rs, Jq ORCID Ю: http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

О

g Даъински управъане куполе оклопних возилаО

о >

о

Далински управлане оружне станице на оклопним борбеним возилима обично су наоружане митралезима 7.62 или 12.7 мм, односно cn аутоматским бацачима граната 40 мм.

ос Ове станице монтира]у се на оклопна борбена возила ради

¡2 повейаважа борбене мойи возила, али од недавно ]едан бро] возила g опремлен ]е далински управланим куполама наоружаним топовима о среджег калибра, коакси]алним митралезима, а неке и противтенковским < во^еним ракетама.

У Основно наоружаже обично ]е стабилисано и с обзиром на то да ]е

не повезано са стабилизованим дневно-нойним нишанским справама ш омогуйу]е ангажоваже цилева по скоро свим временским условима. Неки системи опремлени су и аутоматским трагачима цилева щи олакшава]у ос нишанди]и лакше ангажоваже цилева.

■ Далински управланим куполама обично управла ]едан во]ник щи се

налази у возилу и то помойу диспле]а и контрола ще уклучу]у щстик са контролама за ]едну или обе руке. Диза]ни оваквих купола инсистира]у на флексибилности, а ]една од опци]а ]е посто]аже два комплета контрола: w ]едног за командира, а другог за нишанди]у. У оваквом случа]у дода]е се панорамски нишански уре^а] са дневном термалном камером и ласерским — далинаром за командира.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

>о Вейина далински управланих купола има могуйност пужежа оруж]а

унутар оклопног возила као што ]е итали]анска купола Leonardo HITFIST 30 ш mm Over-head Weapon Station ща има врата у свом дожем делу щим се о приступа куполи опремлено] перископима са осматрачким радиусом од ^ 360 степени. Овакве куполе могу бити без посаде или са посадом, у > зависности од тражене конфигураци]е.

Далински управлане куполе могу бити доста скупе и достижу и до 50 посто цене оклопног борбеног возила, када су уклучене цене лансера про-тивтенковских ракета, додатних камера за осматраже, бацача граната и дефанзивних система.

Основна предност далинскиуправланих купола ]е добитак у простору, што значи да се на рачун такве куполе доби]а]у два додатна места за припаднике десантног одележа.

Обичне куполе са посадом има]у вейу масу с обзиром на то да су вейе и да им ]е потребан виши ниво оклопне заштите за посаду. С друге стране, посада куполе има вейе осматрачке могуйности и може много брже открити и ангажовати цилеве. Такву предност задржава]у два нова оклопна осма-

Jane's Inter Купола Lance корм ]е опремлен Lynx опремлена ]е топом 35 мм са ваздушно-распрскава]уйом муницирм, али ]е на ту куполу могуйе уградити и друге топове као што ]е топ 30 мм Mauser 30-2 ABM.national Defence Review August 2016

238

8

трачка возила, француски Jaguar 6x6 и британски Ajax на щима су монти-ране класичне посадне куполе.

На]нови]и производ белги]ске компани]е CMI Defence ]е купола Cockerill 3000 ща се ради у посадно] и безпосадно] верз^и и може бити опрем^ена топовима од 25 па до 105 мм са олученом цеви.

Купола Cockerill 3000 щ'а се ради у посадно] и безпосадно^j верзии и може бити опрем^ена топовима од 25 до 105 мм са олученом цеви.

Ова компани]а тренутно производи велики 6poj посадних купола сери]е Cockerill 3000 за извозно тржиште. Претпостав^а се да fie ове куполе опремити оклопна борбена возила LAV предвидена за канадску во]ску и националну гарду Сауди]ске Арабке.Прве две верзи]е у производжи су куполе Cockerill 3030 и Cockerill 30105. Прва купола ]е наоружана топом 20 мм МК 44 са двоструким пужежем и коакси]алним митра^езом, док ]е друга купола опрем^ена топом 105 мм са олученом цеви из щег се могу испа^ивати ласеерски во^ени про]ектили на максималну да^ину до 5.000 м, а топ ]е опрем^ен аутоматским пужачем.

Куполе могу бити опрем^ене великим бро]ем разних додатака као што су разне нишанске справе, системи за противпожарну борбу, додатни оклоп, бацачи граната и други. На]скуп^а верзи]а има два стабилизована нишанска система

Компани]а Rheinmetall про]ектовала ]е куполу Lance Modular Turret System (ща се извози у посадно] и безпосадно] верзи]и). Први клиент ]е Шпанка ща ]е добила четири куполе за сво]а оклопна борбена возила MOWAG Piranha 3C у конфигурации 8x8 ще йе употреб^авати шпански маринци.

ю

c\i

см

см

£± CP

ш 2

Ol =3 О

ш

>-

Q1 <

< (Л

~z.

О

0_

<

се ш Q

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

О

ш 0_ IZ

о <

X

0 со S ш

1

Q_

О <

х

О х ш 2 ш 0_

со <

о

■о >

Ü >о

ю CD

О >

0

01

ОС ш

ОС ZD О

О _|

< о

X

о ш

н

>-

ОС <

(Л <

-J

О >о

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

X ш н

о

о >

Купола Lance Modular Turret System

Ове куполе опремлене су топом 30 мм Mauser MK 30-2 ABM са двоструким пужежем, коакси]алним митралезом 7.62 мм са великим избором комп]утеризованих система за управлаже ватром и надзорних система. Куполе су, тако^е, опремлене и стабилизованим панорамским осматрачким системима за командира, а производе се у верзи]ама са ]едног или два члана посаде.

Купола за оклопно борбено возило пешади}е Puma

Немачка во]ска доби]а 350 оклопних борбених возила пешади]е Puma. Ова возила опремлена су безпосадном куполом наоружаном топом 30 мм Mauser MK 30-2 ABM са двоструким пужежем, и коакси]алним митралезом 5.56 мм. Ова] митралез пе вероватно бити замежен моделом од 7.62 мм. Тренутно су два возила опремлена двоструким лансерима за противтен-ковске во^ене ракете типа Spike, а щи су смештени на лево] страни куполе.

Приликом тестиража, ]една верзи]а куполе са возила Puma смештена ]е на оклопно возило типа MRAV Boxer, ще ]е обично наоружано митралезом M2 HB калибра .50, што то возило сврстава у ред борбених возила пешади]е уместо оклопних транспортера.

Израел ]е у ме^увремену радио на сво^ куполи UT30 наоружано] топом 25 mm M242 или топом 30 мм МК 44 са двоструким пужежем са коакси]алним митралезом 7.62 мм и опционим лансером противтенковских во^ених ракета. Купола ]е масе око 1.000 кг, а првобитно ]е названа далински управланом, а сада безпосадном куполом. Сензорска опрема

CM £±

<

-i-i-i Ю

подразумева дневну ТВ камеру, термалну камеру друге генерации и ^г ласерски да^иномер. см

Итали]анска компани]а Leonardo про]ектовала ]е вейи бро] разних купола ще су наоружане топовима до 120 мм. Половином 2008. итал^анска компани]а „Леонардо" произвела ]е куполу масе до 1.350 кг, наоружану стабилизованим топом 30 мм МК44 са двоструким пужежем и ш коакси]алним митра^езом 7.62 мм. Окретаже и елеваци]а врше се о. електричним путем, а елеваци]а топа крейе се у распону од -10 до +75 ^ степени и нарочито ]е корисна у градским борбама, као и у ангажоважу ^ нисколетейих спорих ваздушних ци^ева. Ватрена мой куполе може бити ос поведана уграджом лансера за две противтенковске ракете Spike ще се налазе на лево] страни куполе. Системом управ^а]у ]едан или два члана посаде.

Даъински управл>ане оружне станице америчке eojcKe ^

Норвешка компани]а „Конгсберг" произвела ]е преко 10.000 примерака о да^ински управ^аних оружних станица, а америчка во]ска ]е и на]вейи < корисник ових средстава. Ови оружни системи обично су наоружани митра^езима 5.56 мм, 7.62 мм или 12.7 мм, али и бацачима граната 40 мм док су неке нови]е верзи]е наоружане митра^езима и бацачима граната. ш

На]нови]а да^ински управ^ана оружна станица компани]е „Конгсберг" § ]е Protector Dual Remote Weapon Station и она ]е изабрана за програм опре-мажа канадске во]ске - Canadian Tactical Armoured Vehicle. Компани]а ]е, у сво^ режи]и, про]ектовала нову да^ински управ^ану оружну станицу ш Protector Medium Calibre Remote Weapon Station (MC-RWS), а ту платформу ¡z ]е изабрала америчка во]ска за модернизаци]у 97 транспортера пешади]е ° M1126 Stryker. Првих осам купола бийе испоручено до кра]а 2016. године. х Ова купола наоружана ]е топом 30 мм са двоструким пужежем и о коакси]алним митра^езом 7.62 мм, али опционо ]е могуче наручити митра^езе калибра 5.56 мм и 12.7 мм, као и аутоматски бацач граната 40 ^ мм. Тако^е, могуче ]е наручити лансере за противтенковске ракете типа Javelin.

Купола Kogsberg MC-RW пробно ]е монтирана на борбено возило пешади]е Bradley ко]е ]е иначе наоружано топом 25 мм компани]е Orbital ATK Armament < system са двоструким пужежем, коакси]алним митра^езом 7.62 мм и двоструким Q лансером противтенковских ракета типа TOW. х

Током фебруара 2015. године руска компани]а ]е приказала макету оружне станице са аутоматским оруж]ем компани]е UralVagon Zavod AU- ^ 220M за возило Enigma 8x8 ще разви]а]у У|едижени Арапски Емирати. <

Иста оружна станица, под називом Baikal, приказана ]е на руском ° борбеном возилу пешади]е BMP-3, као ]една од потенци]алних могуйности опремажа возила. o

ю

Купола AU-220M наоружана топом 57 мм на руском борбеном возилу пешади]е

BMP-3

Купола AU-220M наоружана je топом 57 мм, каденцом га^а^а од 120 граната у минути, коакси|алним митра^езом 7.62 мм и редом електричних бацача димних граната 81 мм. Обезбе^ено ]е 200 граната спремних за упо-требу, ук^учу]уйи пробору и високоексплозивну муници]у, а помине се мо-гуйност инсталира^а лансера за противтенковске ракете великог домета.

Купола AU-220M покрейе се путем електричних мотора у радиусу од 360 степени, а елеваци]а цеви крейе се од -5 до +75 степени, што омогуйу]е га^а^е ]едног бро]а ваздушних ци^ева. Приказана купола била ]е опре-м^ена са два стабилизована нишанска система.

Руска компани]а KBP Instrument Design Bureau про]ектовала ]е куполу Epoch Almaty ко]а ]е монтирана на три на]нови]а руска оклопна борбена возила, тешко оклопно возило пешади]е T-15, оклопно возило пешади]е Kur-ganets 25, као и на оклопно возило пешади]е Bumerang конфигураци]е 8x8. Купола ]е опрем^ена потпуно стабилизованим топом 30 мм 2А42 са дво-струким пу^е^ем са 500 граната спремних за употребу и 2.000 метака за митра^ез 7.62 мм.

Са обе стране куполе монтирани су двоструки лансери противтенко-вских ракета са ласерским наво^е^ем типа Kornet са радиусом де]ства до 10.000 м. Ове ракете опрем^ене су термобаричном бо]евом главом или тандем-бо]евом главом наме^еном за уништава^е ци^ева опрем^ених са експлозивно-реактивним оклопом. Купола има комп]утеризовани систем за управ^а^е ватром, а командир и нишанци]а има]у на располагав ста-билизовану нишанску справу са дневном термалном камером и ласерским да^иномером.

Руска купола Epoch Almaty опремъена потпуно стабилизованим топом

30 мм 2А42

ю С\1

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

см

см

!± CP

ш 2

Ol =3 О

ш

>-

ос <

< (Л

~z.

О

0_

<

Уводепи ову куполу у наоружаже нових борбених возила пешади]е, Руси]а ]е направила огроман корак ка рационализации сво]их оружаних система. Руска компани]а KBP Instrument Design Bureau тако^е ]е про]ектовала две да^ински управ^ане оружне станице ще се нуде по]единачно или као интегрисане на на]нови]е борбено возило пешади]е BMP-3M Dragun.

Прва ]е 100-30 да^ински управ^ана оружна станица ща ]е наоружана истим топом 100 мм и коакси]алним митра^езом 7.62 мм, као и оригинална купола ща се налази на возилу BMP-3. Друга да^ински управ^ана оружна станица опрем^ена ]е топом 125 мм са глатком цеви и коакси]алним ми-тра^езом 7.62 мм.

Словачка компани]а EV PU развила ]е и тестирала куполу Turra и приказала систем монтиран на возила BMP-1 и Patria. Ова станица наоружана ]е стабилизованим руским топом 2А42 са двоструким пужежем са 330 граната спремних за употребу, а као алтернатива предвиден ]е топ MK44 30 mm компани]е Orbital ATK Armament Systems. Коакси]ални митра^ез 7.62 мм ПКТ монтиран ]е са десне стране, док се на лево] страни налази ред бацача граната. Купола се покрепе електричним путем у кругу од 360 степени, док ]е елеваци]а топа од -10 до +70 степени.

Нишанди]а има стабилизовану нишанску справу ща ук^учу]е дневну камеру, инфрацрвену нопну камеру и ласерски да^инар. Могуче ]е додати и кровну панорамску нишанску справу за командира ща би поседовала сличне могупности.

Купола Turra има масу од само 1.540 кг на нивоу заштите STANAG 4569 ниво 1, што ]е могуче изменити по захтеву корисника.

ос ш Q О

ш 0_ IZ

о <

X

0 со S ш

1

Q_

О <

х

О х ш 2 ш 0_

со <

о

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

■о >

Ü >о

о

о >

О СМ

of

LU

a.

Z) О

о <

о

X

0

LU

H ^

01 <

H

(Л <

CD >o

X LU H

о

о >

Тактичка даъински управъана купола

Ову врсту куполе про]ектовала je компани]а BAE Systems Land Systems South Africa Koja сада потпада под компани]у Denel.

Тактичка да^ински управ^ана купола може бити опрем^ена различитим топовима калибра од 25 и 30 мм, као што ]е руски топ 2А42 и коакси]алним митра^езом 7.62 мм. Верзи]а наоружана руским топом носи ознаку TRT-R3o, где слово R означава да се ради о руском топу, док ознака 30 говори о калибру топа. Могуче ]е додати и двоструки лансер противтенковских во^ених ракета, а онда се ознака куполе межа у TRT-R30MK.

Верзи]а са калибром 25 мм обично ]е наоружана топом 25 мм компани]е Orbital ATK Armament Systems, ознаке М242, са двоструким пужежем и магацином са 260 граната спремних за употребу и коакси]алним митра^езом калибра 7.62 мм са 1.000 метака спремних за употребу.

Нишанди]а или командир уочава]у ци^ користе^и осматрачку црнобелу или колор камеру уз термалну камеру Ща ]е монтирана коакси]ално са топом. Основном верзирм тактичке куполе управ^а ]едан или два оператора у зависности од же^е корисника.

У ме^увремену, турска компани]а FNSS Savunma Sistemleri производи различита оклопна борбена возила точкаше и гусеничаре. На]нови]и производ компани]е ]е модуларна купола са оруж]ем среджег калибра у посадно] и безпосадно] конфигурации.

Безпосадна купола Teber-30 има масу од 2.500 кг са нивоом заштите STANAG 4569 ниво 2, што ]е могуче унапредити на ниво STANAG 4569 ниво 3. Посадна купола Teber-30 предвидена ]е за два члана посаде, командира и нишанди]у и тежи око 3.500 кг са нивоом заштите 4 щи ]е могуче унапредити на ниво 5.

На располагажу ]е неколико врста топова од 30 до 40 мм са двоструким пужежем, коакси]ално постав^ених митра^еза 7.62 мм и бацачима димних граната.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Купола се покре^е електричним путем, а командир и нишанди]а има]у на располагажу стабилизоване нишанске справе са дневном и термалном камером и ласерски да^иномер. Купола ]е, тако^е, опрем^ена комп]утери-зованим системом за управ^аже ватром, системом аутоматске супереле-ваци]е, израчунаважем воде^ег угла и системом идентификаци]е сво]-ту^и.

Турска компани]а Otokar ]е прешла дуг пут од разво]а возила у конфигурации 4x4 класе Land Rover и AM General High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, па до оклопних борбених возила у конфигураци]ама 6x6 и 8x8 и тенка Altay.

Компани]а ]е про]ектовала одре^ени бро] купола, као и да^ински упра-в^ану куполу Mizrak Ща ]е монтирана на борбена возила пешади]е Arma и Tulpar у конфигурации 8x8.

Возило Tulpar опрем^ено ]е топом 30 мм МК44 са коакси]ално постав^еним митра^езом, а елеваци]а ору^а кре^е се од -10 до +60 степени. Могуча ]е опци]а уградже две ласерски во^ене противтенковске ракете великог домета Roketsan.

Верзи'а куполе наоружана топом 25 мм компанц'е Orbital ATK Armament Systems на француском борбеном возилу пешадще VAB Mk 3 у конфигурации 6x6

Далински управланом куполом Mizrak управла ]едан члан посаде користепи стабилизовани дневно-термални нишански систем щи je монтиран са леве стране главног наоружажа. Купола ]е опремлена балистичком заштитом STANAG 4569, ниво 2.

Свака од наведених купола, посадна и безпосадна, има сво]е предности, али далински управлана купола не захтева одузимаже корисног простора у трупу возила, што омогупава повепаваже десантног одележа. Оваква купола ]е лакша што омогупава додаваже оклопног пакета, али, са друге стране, много ]е скупла од посадне.

Драган М. Вучковий (Dragan M. Vuckovic),

e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID ¡D: http://orcid.org/0000-0003-1620-5601