Научная статья на тему 'Modern weapons and military equipment for issue 3-2018'

Modern weapons and military equipment for issue 3-2018 Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
29
2
Поделиться
Ключевые слова
СОВРЕМЕННОЕ / MODERN / ВООРУЖЕНИЕ / WEAPONS / ВОЕННОЕ / MILITARY / ОБОРУДОВАНИЕ / EQUIPMENT / САВРЕМЕНО / НАОРУЖАњЕ / ВОјНА / ОПРЕМА

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Вучкович Драган М.

Китайский танк типа 99: может ли он победить M1 Abrams или российский T-90 ?. Северный Корейский военный парад, Северная Корея впервые демонстрирует два класса МБР, Северная Корея представляет новую мобильную ракетную систему ближнего радиуса действия. Saab рекламирует платформы GlobalEye и Swordfish на базе biz-jet.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

СОВРЕМЕННОЕ ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, к выпуску № 3-2018

China''s Type 99 Tank: Could It Beat an M1 Abrams or Russia''s T-90?. North Korean military parade, North Korea parades two classes of ICBM for the first time, North Korea unveils new mobile short-range ballistic missile system. Saab touts biz-jet-based GlobalEye and Swordfish platforms.

Текст научной работы на тему «Modern weapons and military equipment for issue 3-2018»

САВРЕМЕНО НАОРУЖА^Е И BOJHA ОПРЕМА СОВРЕМЕННОЕ ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MODERN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT

LO CO CO £±

Ш

□l з О

ш

>-

CC <

< W

z О

CL <

Ш

IT Ш Q О

Ш CC CL

О <

—>

О >

LLI

ZD CC

О <

z

О z

Ш 2 Ш CC

St ю

■o >

о

>o

Кинески тенк Type 99: да ли je бо^и од америчког M1 Abrams или руског T-90?1

Кинески тенк Type 99

Кина поседу]е осам до девет хиъада тенкова, ук^учу]уйи и оне щи су у резерви, а налазе се по складиштима.

Вейина кинеских тенкова су старки типови као што су Type 59 и 69 щи су више-ма^е копи]е руских тенкова из педесетих година, као што ]е T-54. Такви тенкови понекад се могу найи и у двориштима дечи]их вртийа.

Ме^утим, нови кинески тенк Type 99 вей ]е изазвао поштова^е ме^ународних посматрача, иако ни]е извезен нити ]е коришйен у борбеним условима. Разлог ]е ]едноставан: иегове перформансе су сличне или ]еднаке многим западним тенковима, али Type 99 има и неколико сво]их карактеристика.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Нови Type 99 има два важна противника - амерички M1A2 Abrams и руски T-90A. Постав^а]у се и питала: да ли Кина уопште има потребу за

1 The National Interest, January 23, 2018

695

CM <D

(Л tf>

со

СО

"о >

оэ

о гм

of ш

а.

Z) О

О _|

< о

X

о ш

н ^

а. <

н

(Л <

CD >о

X ш н о

О >

тенковима и Koja je вероватнойа сукоба измену америчког тенка M1 Abrams и кинеског Type 99 има]уйи у виду Пацифички океан?

Питала су релевантна ако се узме у обзир поре^е^е са руским T-90. Москва тренутно одржава добре односе са Пекингом са щим дели и дугу границу, али се две силе нису увек слагале и замало су и заратиле кра]ем шездесетих година.

Оно што ]е рш важнее ]есте да Руси]а прода]е сво]е наоружа^е Инди]и и Вьетнаму као што су борбени системи - крстарейа ракета Brahmos, али и преко 1.000 тенкова T-90 распоре^ених дуж химала]ске границе.

Кина ]е водила рат са Индирм 1962. године дуж поменуте границе и рш ]едан са Вьетнамом 1979. године щи ]е имао за ци^ каж^ава^е Вьетнама због подршке режиму црвених кмера у Камбоди.

Данас Кинеска во]ска види непри]ате^а у Инди]и, потенци]ално] суперсили, те ]е потпуно милитаризовала за]едничку границу и саградила мрежу путева щим би пролазила тешка во]на возила измену високих планина. Кина ]е савезник са Пакистаном щи ]е неколико пута водио ратове са Индирм, а честе су и размене во]них технологи]а измену две зем^е.

На кра]у, ни]е искручена ни могуйност потенци]алног гра^анског рата или слома режима у Северно] Коре]и, па ни]е искручена ни могуйност сукоба са снагама Северне Коре]е.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Такмичари су следеЬи...

Амерички тенк Abrams ]е класичан амерички про]екат щи ]е десетковао ирачке оклопне снаге током Голфског рата 1991. године без и]едног губитка код ирачких оклопних снага. Накнадна де]ства америчких тенкова у урбаним и полуурбаним срединама показала су да Abrams ипак ни]е нерадив, нарочито на де]ства импровизованих експлозивних направа или противоклопних во^ених и нево^ених ракета, а нарочито са зад^е и по бочним странама. У Jeмeну ]е у току сво]еврсно испитива^е ра^ивости сауди]ских тенкова Abrams, уз обилато коришйе^е противоклопних средстава, што ]е довело до нарушава^а изгра^еног имида америчког тенка и до велике нервозе Американаца щи су у ]едном тренутку размиш^али и о обустави испорука нових тенкова Сауд^сщ Арабки. Додуше, ова несрейна статистика резултат ]е не баш врхунске обучености сауди]ских копнених трупа.

Тенк T-90 ]е први руски тенк щи се по]авио након кра]а хладног рата. Иако ни]е у потпуности из]едначен са америчким тенком Abrams, он ]е приказао значаща унапре^е^а у погледу прецизности и заштите нарочито са моделима щи су опрем^ени на^овирм генерациям експлозивно-реактивног оклопа. Иако ]е Руси]а у ме^увремену приказала нови, револуционарни тенк Т-14, за сада нема дово^но финанси]ских

средстава за иегову масивни]у сери]ску производи. Руси]а ]е произвела само 550 тенкова Т-90А за ще се може рейи да спада]у у ред модерни]их тенкова, а затим кренула у обиман програм модернизаци]е сво]е флоте со тенкова Т-72 на ниво Т-72 В3 щи ]е врло сличан нивоу опреме тенка Т- £ 90А.

Руси]а ]е развила рш модерни]у варианту - тенк Т-90АМ щи рш ни]е ушао у производи, али ]е иегова извозна варианта, под ознаком Т-90МБ, продата Инди]и и то 354 примерака. Инди]а има преко 1.200

ш

□L

тенкова Т-90 од щих ]е вейи део распоре^ен на кинеско-инди]сщ ¡3

граници. >-

Кинески тенк Type-99 комбину]е труп щи подсейа на продужени Т-72 <t са куполом у стилу западних тенкова ща ]е вероватно инспирисана немачким тенком Leopard 2. Ова] тенк ]е први пут приказан на паради 1999 године под ознаком Type 98, а затим ]е тенк добио садаш^у ознаку

Type-99 и уведен у наоружа^е 2001 године. Са сворм масом од 57 тона ^

он се налази измену америчког Abramsа од 70 тона и руског Т-90 од 48 z

тона. Тенк ]е у ме^увремену унапре^ен новим технологи]ама и сада носи 2

ознаку Type 99A2. Кина има скоро 500 тенкова овог типа у оперативно] ш употреби, распоре^ених у шеснаест оклопних бата^она. Ова] тенк се не

налази на списку извозних артикала, али одре^ене технологи]е су £

употреб^ене у тенку VT4 щи се извози. о

о

Ватрена моЬ

Тенкови Type 99 и T-90 осла^а]у се на топове 125 мм са

аутоматским пу^ачима щи се не различу много од првобитних о.

сов]етских про]еката. Ови топови нису могли да пробку чеони оклоп о

америчких и британских тенкова Abrams и Challenger, али нови <

поткалибарни про]ектили од волфрама то ипак омогуйу]у, додуше на g

крайим разда^инама. >

Нови кинески тенк Type 99A2 по]ав^у]е се са новим дужим топом, щ што у теории омогуйава постиза^е вейе брзине про]ектила и побо^шава пробо]ност и прецизност.

Посто]е индицие да ]е Кина намеравала да инсталира нови вейи топ §

од 140 мм на сво] тенк Type 99, али се то до данас ипак ние обистинило <

Та опциа ние искручена у нещ блисщ будуйности с обзиром на то да о

због разво]а у области заштите тенкова многе државе раде на про]ектима щ

унапре^е^а тенковских топова са калибра 120 и 125 мм на калибре 130 и ш 140 мм. Тренутно не посто]е потребе за тим, а велике су и залихе

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

тенковске муницие посщейих калибара. <

Кина ]е развила сво]у сопствену мунициу од осиромашеног ураниума за сво]е топове од 125 мм за щу се тврди да може да пробке

чеони оклоп америчког Abramsа на да^инама до 1,4 километра. >

697

CM <D

(Л tf>

со

СО

"5 >

оэ

о гм

of ш

а.

Z) О

О _|

< о

X

о ш

н ^

а. <

н

(Л <

CD >о

X ш н о

О >

Посаду америчког тенка Abrams чине четири члана, што омогуйава повейану каденцу па^бе, а четврти члан посаде може заменити евентуално повре^еног члана посаде. Због тога ]е купола тенка вейа и тежа.

Тенкови Type 99 и T-90 могу испа^ивати противоклопне во^ене ракете из тенковског топа за разлику од америчког тенка Abrams. Type 99 користи ракету AT-11 Refleks Щом ]е могуйе нападати копнене и нисколетейе ци^еве на вейим да^инама, али у последжих педесет година ова опци]а ни]е коришйена.

Када су у питажу осматрачки и нишански сензори, Руси]а ]е начинила одре^ени напредак на по^у тенковских нишанских справа и термалних осматрачких уре^а, иако на Западу и да^е сматра]у да су жихови уре^и ове врсте много супериорни]и. Руски тенк Т-90А ни]е опрем^ен на]модернирм руском опремом (само одре^ен бро] тенкова опрем^ен ]е француским термалним осматрачко-нишанским справама Catherine, док извозни модел T-90MS има унапре^ени нишански систем Kalina.

Кина ]е позната по сво^ изврсно] електроници, а Type 99A2 ]е, наводно, опрем^ен новим инфрацрвеним системом за прайеже непри]ате^ских тенкова и веру]е се да ]е ова] систем бо^и од система исте намене на руском Т-90А.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Заштита

Тенк Type 99 опрем^ен ]е композитним и експлозивно-реактивним оклопом. Нова верзи]а, Type 99A2, опрем^ена ]е вишесло]ним системом за щи се претпостав^а да ]е сличан руском оклопу Relikt Щи користи радар за детонираже експлозивних плоча пре удара противничког про]ектила. Овакав оклоп намежен ]е у одбрани против тандем-кумулативних противоклопних ракета.

Т-90А користи експлозивно-реактивни оклоп старее генераци]е Kontakt-5, а нови тенкови T-90MS Щи су у употреби у инди]ским оружаним снагама опрем^ени су нови]им системом Relikt. Ови оклопи су нарочито ефектни против противоклопних во^ених ракета, али у мажем обиму и против кинетичких про]ектила.

Type 99 опрем^ен ]е урежем за откриваже ласерског озрачежа Щи упозорава командира тенка да ]е возило означено ласерским обележивачем, што би у теории омогуйило возачу накнадно маневрисаже и евентуално избегаваже противничког про]ектила. Многи тенкисти у Сири]и и Jeмeну би здушно поздравили овакво упозореже с обзиром на то да су, судейи по снимцима са интернета, многи тенкови били пога^ани и уништавани након лета ракете Щи ]е тра]ао и по више од двадесет секунди.

Type 99 тако^е ]е опрем^ен ласерским урежем велике снаге Щи служи за ометаже противоклопних ракета во^ених ласерским или

инфрацрвеним системима, а може и, с обзиром на снагу, ослепити неприате^ског нишандиу и то тра]но. Овакви системи нису никад употреб^ени у борбеним условима, тако ние могуйе проверити жихову g ефикасност.

Нови тенк Type 99А2 опрем^ен je и ласерским комуникационим системом щи служи за идентификоваже сво]их, ту^их возила и емитоваже шифрованих података у уском снопу.

Руски Т-90 ослажа се на активни одбрамбени систем Shtora („soft kill") щи, осим ометажа ласерских уре^а сво]им ометачем, испа^у]е ¡3 аеросолна експлозивна пужежа ради стваража облака непробо]ног за >-ласере око возила.

Амерички тенк M1 Abrams ние опрем^ен урежем за детекциу ласерског озрачежа, активним системом одбране или експлозивно реактивним оклопом (што се показало као кобно у Jeмeну), али je у току рад на модернизациама ще йе увести неке од ових уре^а. ^

M1A2 се ослажа на сво] изванредни композитни оклоп Chobham щи z je межан током година и за щи се веру]е да представка еквивалент 2 деб^ини од 800 мм ва^аног челика заштите против де]ства ш поткалибарног про]ектила или деб^ини од 1300 мм против де]ства противоклопне кумулативне ракете. Поре^ежа ради, веру]е се да je руски £ тенк Т-90 опрем^ен оклопом еквивалента деб^ина од око 650 мм о ва^аног челика заштите против де]ства поткалибарног про]ектила. § Амерички Abrams има посебно складиште муницие, што га спасава од катастрофалних детонациа по щима су се руски тенкови сериа Т-72 „лоше прославили". Мада и такво решеже има сво]их граница, што се ^ опет може видети на снимцима са интернета несрейних саудиских q тенкова Abrams щи су оста]али без купола. <

Претпостав^а се да je кинески тенк Type 99 опрем^ен комбинациям ^ композитног и модуларног оклопа и да je такав ниво оклопне заштите > сличан или jeднак оклопу америчког тенка Abrams. Воjни извори тврде да ш се ради од заштити eквивалeнтноj деб^ини од 1.200 мм ва^аног челика заштите против дejства поткалибарног проjeктила, иако су званични

а

подаци недоступни. g

<

Покрет^ивост ~ Кинески тенк je дефинитивно наjбржи,

максимална брзина му je I щ

преко 50 ми^а на сат на отвореном путу. Амерички M1 Abrams и индиски ш T-90MS постижу измену 42 и 45 ми^а на сат, док руски тенк T-90A

достиже само 35 ми^а на сат. Са друге стране, амерички M1A2, < захва^уjуйи своjоj гасноj турбини, може прейи само 240 ми^а без допуне горивом, док кинески и руски тенкови Type 99 и T-90 имаjу радиус дejства

око 300 ми^а. Поред тога, амерички тенк M1A2 je и много тежи, што >

отежава транспорт. ю

Тенк Туре 99 опрем^ен ]е и новим дигиталним системима за одржаваже сличним онима щима ]е опрем^ена нова верзи]а америчког тенка АЬгатэ.

Може се зак^учити да ]е АЬгатэ на]бо^и у погледу ватрене мойи, Туре 99 ]е, чини се, на]бо^е заштийен захва^у]уйи вишесло]ном одбрамбеном систему, а бржи ]е и има вейи радиус де]ства.

Руски тенк Т-90А ]е декласиран у односу на ова два тенка, али ]е Т-90МБ са оклопом РеШ, унапре^еним нишанским и осматрачким уре^има и снажни]им моторима, и да^е веома озби^ан противник.

Све то треба прихватити са одре^еном резервом, ]ер док су М1 и Т-90 коришйени у борбеним де]ствима, Туре 99 ни]е. Тако^е, многи детали технологи]а употреб^ених у кинеском тенку нису доступни, па ]е тим пре овакво поре^еже само начелно. С друге стране, на недавно одржаном биатлону у Руси]и, кинески тенк Туре 99 имао ]е одре^ених проблема са испадажем погонског точка, па ]е брзо замежен, али...

Драган М. Вучковий (йгадап М. Уискомс),

е-таП: draganvuckovic@kbcnet.rs, ОРОЮ 10: http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

Во]на парада Северне Коре]е23

Осмог фебруара 2018. године у Прн^ангу ]е одржана во]на парада Северне Коре]е поводом прославе седамдесете годишжице Корейке народне арми]е. Севернокоре]ске оружане снаге приказале су велики бро] нових борбених возила, ук^учу]уйи тенкове, оклопне транспортере пешади]е, арти^ери]ска ору^а, системе противваздухопловне одбране и балистичке ракетне системе.

Тенкови

Бопдип^о представка нову верзи]у севернокоре]ског тенка ща ]е заснована на тенку Рокрипд^о, а щи ]е први пут приказан на во]но] паради 2010. године. На паради одржано] у фебруару 2018. године, тенк Бопдип^о представлен ]е са реактивним оклопом на челу куполе и са сваке бочне стране у односу на основно наоружаже. Кров куполе ]е, тако^е, опрем^ен додатним оклопом.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2 World ОеГепсе News 11.02.2018

3 ОеГепсе В1од 08.02.2018

BojHa парада у Прнг}ангу поводом седамдесете годишъице KopejcKe народне арми]в ща jе одржана 8 фебруара 2018. године

Основно наоружаже састо^ се од топа 125 мм щи личи на руски топ 2A46 од 125 мм щим je наоружана руска сериа тенкова Т-72. Тенк je опрем^ен и сличним аутоматским пужачем као и руска верзиа. Тенк Songun-ho je овог пута приказан са новим секундарним наоружажем ще се сас^и од два ручна преносива противваздухопловна ракетна система РППРС, jош jeдном новином - лансером за две противоклопне во^ене ракете ПовР щи je монтиран на левом отвору куполе, али и са jош два бацача граната на преджем делу десног отвора куполе.

Тенк Pokpung-ho IV

Тенк Pokpung-ho je развиен током деведесетих година прошлог века и користи технологиу совjeтскe серие тенкова Т-62, Т-72, кинеских тенкова Type 88 и сeвeрнокорejског тенка Chonma-ho I.

Наjновиjу верзиу представка тенк Pokpung-ho IV на щем се налазе и неки новии уре^и щи се налазе на совjeтским тенковима Т-72, Т-80 и Т-90. Оваj тенк тако^е je наоружан топом 125 мм, а претпостав^а се да се ради о копии руског топа 2A46. Секундарно наоружаже сас^и се од лансера два РППРС типа SA-16 щи се налазе на кра]у куполе, два лансера ПОВР типа AT-5 монтираних на лeвоj стране куполе и два аутоматска бацача граната щи се налазе на челу куполе, изнад топа.

ю

СП (О £±

Ш

□L

О

ш

>-

СС <

<

сл

О

0_

<

ш

СС ш Q О

ш СС Q_

О <

—>

О >

LLI

Я

ZD Q1

О <

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

О

ш 2 ш СС

St ю

■о >

о

701

Оклопна возила точкаши

Оклопни транспортер пешад^е М-2010 6x6

М-2010 6x6 ]е оклопни транспортер точкаш заснован на руском оклопном транспортеру ВТР-80, али само са три осовине, ]едно] на преджо] страни возила и две на заджо] страни. Ово возило ]е први пут приказано на во]но] паради 2010. године. Ова] транспортер опрем^ен ]е куполом за ]едног члана посаде ща ]е наоружана са два митра^еза 14,5 мм и коаксиалним митра^езом од 7,62 мм. Возило ]е наоружано и ]едним ]едноструким РППРС монтираним на заджем кра]у куполе.

ю

СП СО £±

Ш

з О

ш

>-

ее <

Оклопни транспортер М-2010 6x6 Оклопни транспортер М-2010 8x8

Оклопни транспортер М-2010 8x8 ]е точкаш заснован на руском оклопном транспортеру ВТР-80. Ово возило први пут ]е приказано на во]но] паради 2010. године.

Верзиа 8x8 има исту куполу и наоружаже као и верзиа 6x6.

<

ся

О

о.

<

ш

¡г ш а О

ш а: о.

О <

О >

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ш

Я

а:

О <

О

Ш 2 ш

а:

ю

■о >

о

703

Оклопни транспортер M-2010 8x8 Артиъерщска ору^а

Самоходна хаубица Chuche-Po M-1991 122 мм опрем^ена je куполом на задаем делу возила са гусеницом Kojy покрейе шест точкова. Основно наоружа^е састо]и се од топа D-74 122 мм. Ово арти^ери]ско ору^е ]е у ствари сов]етска вучна хаубица D-74 122 мм ща ]е разви]ена рш касних педесетих година прошлог века. Домет хаубице ]е 24 километра.

Током во]не параде у фебруару 2017. године, ово возило ]е приказано наоружано са два РППРС монтирана на лево] страни куполе и два бацача граната на десно] страни куполе. Купола ]е опрем^ена и са по четири бацача димних граната щи се налазе са сваке стране куполе.

Ова самоходна хаубица про]ектована ]е и произведена у Северно] Коре]и. Амерички во]ни аналитичари означили су ]е ознаком М-1978 и Koksan, ]ер су те године у месту Koksan први пут снимили самоходну хаубицу. Ово возило засновано ]е на шаси]и кинеског тенка Type 59 са пет ходних точкова и видним расто]а^ем измену првог и другог точка. Погонски точак налази се на зад^о] страни гусеница. Основно наоружа^е састо]и се од топа 170 мм, а посада ни]е заштийена куполом.

ф Модификована верз^а система противваздухопловне одбране

| кратког домета SA-13 са новом оружном станицом

со На во]но] паради први пут ]е приказана нова верзиа сов]етског

система противваздухопловне одбране кратког домета БА-13. Купола ]е > слична основном моделу, али ]е модернизована новом ракетом зем^а-ваздух са по четири ракете на сващ страни куполе. Возило ]е први пут 8 приказано током во]не параде у априлу 2017. године.

о. ш

Модификована верзи]а система противваздухопловне одбране кратког домета SA-13 са новом оружном станицом

Вишецевни бацач ракета RM-70 122 мм

Северна Kopeja купила je коришйене вишецевне бацаче ракета -ВБР ще ]е про]ектовала и произвела Република Чешка под ознаком RM-70. Ова] систем наоружан ]е са 40 ракета 122 мм на покретно] платформи монтирано] на зад^и кра] камиона Tatra 813 8x8. Максимални домет ракета износи 20 километара.

<™Е)

Вишецевни бацач ракета RM-70 122 мм

Вишецевни бацач ракета M-1991 240 мм

Вишецевни бацач ракета M-1991 240 мм добио je ознаку по години када су амерички во]ни аналитичари први пут опазили ору^е.

Ова] ВБР опрем^ен ]е са 22 ракете и користи исте ракете од 240 мм као и ВБР М-1985. Ракетни лансер ]е смештен на задаем делу камиона одмах иза кабине. Ракетни лансер M-1991 има два реда са по 8 цеви и ]едан ред са 6 цеви.

Максималан домет ]е 30 км, а за верзи]у ракете Juche 100 - 60 км.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Модернизовани ВБР KN-09 300 мм

Ова] ВБР ]е про]ектован и произведен у Северно] Коре]и. Ракетни систем ]е монтиран на шаси]у камиона Sinotruk HOWO 6x6. Прва верзи]а система KN-09 први пут ]е приказана 2015. године, а нова верзи]а ]е опрем^ена оклоп^еном кабином. Ракетни лансер састо]и се од две групе по четири ракете. ВБР користи ракете ще се могу наводити путем руског сателитског навигационог система GLONASS или путем кинеског навигационог система Beidou.

ю

СП (О £± CP

ш

□l з О

ш

>-

Q1 <

<

сл о

Q_

<

ш

IT ш Q О

ш Q1 Q_

О

с —>

о >

ш

Я

ZD Q1

О <

О

ш 2 ш Q1

ю

■о >

о

707

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Вишецевни бацач ракета М-1991 240 мм

Модернизовани ВБР КЫ-09 300 мм

Интерконтиненталне балистичке ракете Северне Кореjе

На во]но] паради одржано] 8. фебруара 2018. године Северна Коре]а ]е први пут приказала сво]е нове интерконтиненталне балистичке ракете типа Ншаэопд-14 и Ншаэопд-15.

С™)

Ракета Hwasong-14, Koja се рш води под америчком ознаком KN20, мобилна je интерконтинентална балистичка ракета щу je развила Северна Коре]а. Први пут ]е летела 4. ]ула 2017. године, али то ]е први пут да ]е ова] систем приказан на камиону. Северна Коре]а ]е нешто рани]е приказала ову ракету на специ]алном теренском возилу Wanshan Special Vehicle WS51200 са осам осовина и специ]алном рампом за лансираже.

Hwasong-15 ]е нова интерконтинентална балистичка ракета, щу ]е Америка означила као KN22 и тако^е ]е про]ектована и произведена у Северно] Коре]и. Амерички аналитичари истичу да ]е основна одлика ове ракете конфигураци]а погонског дела првог степена щи се пуни течним ракетним горивом. За разлику од ракете Hwasong-14 ща користи ]едну погонску комору са четири мажа мотора „vernier" ща служе за управ^аже, ракета Hwasong-15 користи двокоморне потискиваче без додатних мотора за управ^аже, а во]ни извори наводе да нова ракета Hwasong-15 може носити терет од 150 до 1.000 кг на да^ину до 13.000 км.

It

tr

ю

СП (О £±

Ш

□L

з О

ш

>-

СС <

<

сл о

Q_

<

ш

ее ш Q О

ш СС Q_

О <

I

Hwasong-15

Лидер Северне Коре]е Ким Цонг Ун ]авно ]е об]авио да ракете Ншаэопд-14 и Ншаэопд-15 могу испоручити сво] (нуклеарни) терет било где у континенталном делу САД.

о >

ш

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Я

ZD Q1

О <

о z ш 2 ш СС

St ю

■о >

о

709

см ф

со со

о >

о см

а: УУ 0£ з О

О _|

<

о

х о ш

н

^

а: <

(Л <

О ■О

X ш н

о ~>

О >

Hwasong-14

Балистичка ракета среднее домета Hwasong-12/KN-17

Ншаэопд-12 ]е мобилна верзи]а балистичке ракете сред^ег домета щу транспорту]е камион сличан руском МА2-547А (МК2Т-7916) са 12 точкова, али ]е возило оклоп^ено са додатним оклопним плочама на бочним странама. Са возила се лансира ракета.

Ова ракета први пут ]е приказана ]авности на во]но] паради Северне Коре]е априла 2017. године. Први ватрени тест одржан ]е у ма]у исте године, а претпостав^а се да ]е домет ракете од 3.600 до 6.000 км.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Балистичка ракета среднее домета Hwasong-12/KN-17

Балистичка ракета сред^ег домета К№15 Рикдиквопд-2

Ракета ]е заснована на балистичщ ракети Ща се лансира са подморница типа Рикдикэопд-1 америчке ознаке КЫ-11. Копнена верзи]а ракете монтирана ]е на шаси]у оклопног гусеничара щи истовремено служи и као лансер.

Ракета може носити конвенционалну или нуклеарну бо]еву главу и има домет до 1.200 км. Први пут ]е тестирана 12. фебруара 2017. године, а у ма]у исте године лансирана ]е са приказаног лансера када ]е летела на да^ину до 500 км и достигла висину до 560 км.

Балистичка ракета средъег домета К^15 Рикдикэопд-2

ю

СП

со £±

ш

О

ш

>-

се <

<

сл

О

о.

<

ш

се ш а О

ш се о.

О <

О >

ш

Я

се

О <

Нови мобилни балистички ракетни систем кратког домета

Северна Коре]а приказала ]е нови мобилни тактички балистички систем кратког домета, само дан пре отваража зимских олимпи]ских игара у Jужноj Коре]и. Ради се балистичком ракетном систему Щи ]е монтиран на возилу са погоном на четири осовине.

о

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Ш 2 ш се

ю

■о >

о

711

OI ф

cd cd

О >

0

01

ОС Ш

0£ ZD O o

_l

<

o

X

o

Ш

I—

>-

Q1 <

(Л <

-J

O ■O

X Ш I—

O z

—3

O >

Нови мобилни балистички ракетни систем кратког домета

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Нови ракетни систем личи на руски балистички ракетни систем Iskander (9K720), али ]е ма^и. Опрем^ен ]е са две во^ене ракете ще погони мотор на чврсто гориво. Ракете, тако^е, личе на руске типа 9M723 и 9M723-1. Поменуте руске ракете могу бити наоружане различитим бо]евим главама: парчадног де]ства, пробо]ног де]ства, са аеросолним пу^е^ем, али и са електромагнетним пулсним де]ством и, наравно, са потенци]алним нуклеарним пу^е^ем. Ракету покрепе ]едностепени мотор на чврсто гориво.

Свака ракета са лансирног возила може бити независно наци^ана, а претпостав^а се да би радиус де]ства ових ракета био око 400 км.

Драган М. Вучковип (Dragan M. Vuckovic),

e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

ш

Нове ваздушне платформе за рано упозораваже и поморско надгледаже4 ^

СП СО

Иако ja компан^а „Saab" врло ангажована на по^у производже â ваздушних платформи за рано упозораваже и контролу ( AEW&C -Airborne early warning and control aircraft) и авиона за поморску контролу ш (MPA - maritime patrol aircraft), ова] пут ]е одустала од сво]их ^ турбопропелерских ваздушних платформи и одлучила се за много g ефикасни]е пословне млазжаке. ш

Нова ваздушна платформа за AEW&C би^е смештена на новом £ авиону Bombardier Global 6000, а авион за поморску контролу би^е fi изранен на бази летелице Swordfish.

AeuoH за рано упозораваже и контролу GlobalEye __

<

Нови авион за рано упозораваже и контролу GlobalEye представка ся кулминаци]у разво]ног процеса Щи ]е започет рш са фиксним радарским о уре^има и щи ]е напредовао преко ваздушних платформи Erieye. Ве^ ]е обезбе^ена прода]а три авиона У|едиженим Арапским Емиратима.

Данашже окружеже пуно ]е ци^ева Ще ]е све теже открити, а щи су све мажи и бржи. Данас посще нове миси]е лете^их радара у ш компликованом и опасном окружежу са наглашеним могу^ностима за g електронско ратоваже.

Први авион за рано упозораваже SAAB 2000 GlobalEye настао ]е са платформе Erieye Extended Range (ER) Ща ]е радила са радаром на щ таласно] дужини С (2-4 Ghz). Компани]а ]е оставила радар на истом (лепном) месту авиона, али ]е он опрем^ен потпуно новом технологиям. о Ради се о радарским модулима за примаже и одаши^аже сигнала са активним електронским скениражем са модулима на бази гали]ум- о нитрида. То решеже ]е много бо^е од стандардног силикона и омогу^ава много бо^е управ^аже снагом уре^а.

Компани]а тврди да ова] систем омогу^ава много ве^и отпор на <j ометаже, дуплираже радарске снаге, функционисаже у свим временским условима и у свим доменима (ваздушно, морско и копнено надзираже) и о изузетно висок ниво детекци]е положа]а ци^ева, технологи]у — радиофреквентних транзистора и обраду сигнала и података. о

Ваздушни радар GlobalEye има чак до 70% ве^и домет. Не ради се ш само о домету ве^ радар Щи ради на С таласним дужинама може открити ш маже и брже ци^еве, али и ве^и бро] жих. Ваздушни радар сада може откривати и хеликоптере у режиму лебдежа, што ]е до сада било врло и тешко са оваквим типом уре^а.

■о >

о

4 >0

Jane's International Defence Review February 2018

Ваздушни радар GlobalEye

GlobalEye користи велики 6poj разних метода за филтрира^е података. Прво, он разливе при]ате^ске од непри]ате^ских ци^ева. Тако^е, употреб^ава аутоматско зависно надзорно емитова^е (Automatic Dependent Surveillance-Brodcast ADS-B), копнени командни и контролни систем (ground based coммand and control - C2), аутоматски идентификаци]ски систем (Automatic Identification System - AIS), мере електронске подршке (electronic support measures - ESM) и синтетички радар (synthetic aperture radar (SAR)/inverse -SAR - ISAR) или електрооптички комплет ради ближег надзора.

Систем C2 унапре^ен ]е тако да аутоматизацирм процеса омогупава бо^е резултате, али и скрапу]е потребно време за обуку. Могуче ]е упоре^ивати разне мапе, а могуче ]е и поре^е^е са сателитским снимцима. Нови радар омогупава открива^е бржих и ма^е уоч^ивих мета, па чак и „невид^ивих" ци^ева. Радар GlobalEye омогупава различита решена у ваздушном, копненом и поморском домену.

Радар GlobalEye може вршити надзор истовремено над ци^евима у ваздушном, морском и копненом домену. Компани]а SAAB наводи да радар има радиус де]ства вепи од 600 км у ваздушном простору, а с обзиром на то да ]е у пита^у AESA радар могуче ]е драстично повепати радиус де]ства уколико се енерги]а усмери на одре^ено подруч]е, што омогупава открива^е „невид^ивих" ци^ева. У поморском моду побо^шане су могупности рада X таласних дужина, што омогупава

ш

□l 3

покриваже области до 400 км са висине од 30.000 фита. То омогуйава откриваже об]еката величине перископа, као и малих и брзих об]еката као што су дет ски. Када су у питажу мисие поморског надзора, летелица ]е g опрем^ена на]модерн^им мултифункционалним радаром класе AESA g. Leonardo Seaspray 7500E, као и увлачейом куполом за електрооптички и инфрацрвени надзор Star SAFIRE 380-HD.

Осим режима рада у надзору ваздушног и морског пространства, радар GlobalEye ]е опрем^ен и за надзор над копном помойу синтетичког радара SAR и уре^а за индикациу копнених покретних мета на великим ¡3 да^инама (Ground moving target indication - GMTI). Ваздушна платформа >-опрем^ена ]е и интегрисаним системом за прикуп^аже и одаши^аже <t података: Coммunication intelligence - COMINT long range high precision electronic intelligence - ELINT.

Кабински простор система GlobalEye опрем^ен ]е напредним авионским инструментима, унапре^еним и синтетичким системом ^ осматража и системом за пренос података на стаклу кабине (Head up z display - HUD), док у заджем делу авиона посада има пет радних станица 2 са опциом додаважа рш ]едног или два седишта по потреби. У ш преосталом делу авиона има места за рш шест седишта предви^ених за ротациу посаде или за неке друге намене. &

Иако се ради о во]ном систему, систем GlobalEye йе вейину о оперативног циклуса провести у миру, где може бити употреблен у многе § сврхе, као што су контрола ваздушног саобрайа]а, борба против пирата, против криумчара ^уди и наркотика, у операциама спасаважа, заштити врло важних личности, заштити рибарских бродова и нафтних бушотина и qJ

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

слично. О

<

Авион за поморску контролу Swordfish ~

о

Посто]е два фактора щи одре^у тржиште авиона за поморску >

контролу - геополитичка ситуациа (до 2020. године очеку|е се да йе бити ш

чак 120 оперативних подморница у свету) и застареваже посто]ейих <

авиона у то] намени. з

Компаниа SAAB очеку]е да йе нови авион имати до 70% трошкова §

летежа Щи важе за жегове супарнике, као што ]е Boeing P-8, као и да <

нейе достийи више од 50% трошкова одржаважа летелице током женог о

радног циклуса. ш

Компаниа ]е до фебруара 2018. године завршила 80% послова у ш вези с разво]ем авиона Swordfish и то кроз разво] авиона GlobalEye с

обзиром на то да се ради о истом авиону, истом поморском радару и < електрооптичким инструментима.

Swordfish има носивост до 1.200 кг терета на сващ од четири

унутрашжа и четири спо^ашна носача, а компаниа тренутно ради на > могуйности угра^иважа ракета ваздух-море типа RBS-15 и торпеда

715

OI ф

cd cd

О >

0

01

ОС Ш

0£ ZD О

о <

о

х о ш

н

>-

Q1 <

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

(Л <

-J

О ■О

X ш н

о

о >

□СЫЗ-ЕигоТогр Ми90 Мк 3. Очеку]е се да йе типична конфигураци]а бити: две ракете ваздух-море типа РВБ-15 у унутраш^ем спремишту и два торпеда РСМЗ-ЕигоТогр Ми90 Мк 3, а могуйе комбинаци]е биле би и четири ракете РВБ-15 или осам торпеда Ми90.

Авион за поморску контролу Swordfish

Иако Swordfish има много опреме сличне опреми авиона GlobalEye, као авион за поморску контролу он поседу]е детектор магнетских аномали]а. Нови детектор бипе тежак до 3,7 кг, што ]е огромна разлика у односу на сличан уре^а] на авиону типа Nimrod щи ]е имао масу до 40 кг. Домет детектора поведан ]е на 1.200 м , па ]е сада омогупена потврда ци^а са вертикалног и хоризонталног аспекта.

У операци]ама у Щима ]е укручен детектор магнетских аномали]а, Swordfish може понети више од 200 акустичних бова НАТО стандарда А, Ф и Г. Бове се избацу]у путем гравитационог лансирног система, што значи да ]е елиминисан посебан уре^а] за избацива^е бова - Sonobouy Loading Case, щи ]е саставни део опреме авиона Nimrod MR2 и MRA4, што снижава цену самог система и повепава бро] бова у употреби.

Оба авиона заснована су на пословном млаз^аку Global 6000, а експлоатациони трошкови су сма^ени за ]едну трещину у односу на оперативне трошкове америчког P-8. Ове летелице су ма^е, што значи да нису потребне и дуге аеродромске писте, док су могупности ношена опреме и наоружа^а повепане, а ваздушна платформа има вепи радиус де]ства и може понети више наоружа^а и опреме.

Драган М. Вучковип (Dragan M. Vuckovic),

e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID iD: 1l http://orcid.org/0000-0003-1620-5601