Научная статья на тему 'Modern weapons and military equipment for issue 1-2018'

Modern weapons and military equipment for issue 1-2018 Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
73
35
Поделиться
Ключевые слова
СОВРЕМЕННОЕ / ВООРУЖЕНИЕ / ВОЕННОЕ / ОБОРУДОВАНИЕ / САВРЕМЕНО / НАОРУЖАњЕ / ВОјНА / ОПРЕМА / MODERN / WEAPONS / MILITARY / EQUIPMENT

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Вучкович Драган М.

Украинский танк Оплот-М Т-84. Россия разрабатывает воздушные взрывные устройства. Оценка возможностей разрушителя типа 055 в Китае. Франция просто показала новый танк, играющий в массовое основное оружие. Сербское оружие на иностранных сайтах

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Ukraine's tough Tank T-84 Oplot-M. Russia develops air-bursting ammunition. Assessing the capabilities of China’s Type 055 Destroyer. France Just Showed off a New Tank Sporting a Massive Main Gun. Serbian weaponry in foreign websites.

Текст научной работы на тему «Modern weapons and military equipment for issue 1-2018»

CD CD

"5

>

0

01

ОС Ш 0£

О

о <

о

х о ш

н

>-

et <

(Л <

CD >о

X ш н

о —>

О >

Украински супертенк Т-841

Украрнски тенк Т-84

Интервенци]а проруских тенковских снага током августа 2014. године у Укра^ни преокренула ]е ток конфликта у Укра^ни и довела до пораза укра]инског режима у областима под контролом проруских снага. Jуриш 30 проруских тенкова током ]ануара 2015. године поразио ]е укра]инске оклопне снаге и окончао опсаду ме^ународног аеродрома у Донецку.

Ки]ев ]е у почетку сукоба распоредио сво]е тенкове Т-64 щи су некада, за време хладног рата, сматрани „супертенковима". Ме^утим, то ]е било пре педесет пет година. Модерне противтенковске ракете и проруске тенковске ]единице су током ратних сукоба у Укра^ни уништиле преко 200 ових тенкова .

Украина ]е у ме^увремену одустала од свог старог „супертенка" и развила врло модеран тенк Т-84 Ор!о^М. Само десет ових тенкова налази се у оперативно] употреби у укра^нсщ во]сци, али ]е фабрика Ма^аэИеу у Харкову 2015. године об]авила да повейава производи овог тенка. До 2017. године произвешйе 40 нових тенкова Op!ot, али йе их извести у Та]ланд.

1 The National Interest (September 2016)

ш

3

Посебности тенка Ор1о1 §

Тенк Т-84 Oplot представка, у ствари, укра]инску верзи]у тенка Т-80 3 Щи ]е некада представ^ао окосницу сов]етских оклопних снага. ¿. Нажалост, Т-80 стекао ]е лошу репутаци]у због рата у Чеченки када су ^ Чечени уништили неколико стотина ових тенкова, углавном ручним ракетним бацачима. Лоша репутаци]а ни]е у потпуности оправдана с обзиром на то да ]е униште^е оволиког бро]а тенкова углавном проузроковано очагом тактиком руских официра щи су послали колоне о тенкова у маршевском поретку директно у центар Грозног. Тенковима су >-управ^але лоше обучени резервисти, неки тенкови су послати без предви^еног експлозивно-реактивног оклопа, као и без подршке пешади]е. Тенкови су масакрирани у центру града. Тада су откривене слабости мотора Т-80, као и могуйност следа секундарних експлози]а граната ще се налазе у каруселу аутоматског пугача. Ове слабости су, < нажалост, дошле до изража]а и у другим конфликтима у Щима су коришйени руски тенкови са аутоматским пу^ачем. Наведене последице 2 довеле су до повлаче^а тенка Т-80 у корист ]ефтини]их вари]анти Т-72, а ¡^ касни]е и Т-90.

Украина се труди да након распада Сов]етског Савеза, и независно Ц од Руси]е, развое сво]у домайу индустри]у наоружа^а. Развила ]е сво]у ^ варианту тенка Т-80 са мойни]им мотором и новом куполом под називом о Т-84. Разви]ено ]е неколико вари]анти овог тенка, од Щих се издва]а верзи]а Т-84 ОрО^М Ща има куполу ра^ену у западном стилу са на]нови]им украинским сензорима и дефанзивним системима. ^

ОрШ-М ]е врло покретан, има одличне сензоре и добро ]е заштийен ^ активним и пасивним дефанзивним системима. На]важни]е ]е што ]е < иегова цена од 5 милиона долара много нижа од цене западних тенкова Щ типа ¡-вс1вгс и унапре^еног америчког тенка М1 щи се прода]у за око 8 > милиона долара. ш

Поре^еъе тенка Ор1о^М са руским тенком Т-90

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ОрО-М може се поредити са руским Т-90, Щи представка ^ побо^шану верзи]у тенка Т-72. Тренутно, Т-90 ]е на]нови]и тенк у руском ^ арсеналу, док се чека уво^е^е новог Т-14 у оперативну употребу. _ Извезен ]е у одре^ен бро] зема^а, пре свега у Инди]у и Алжир (по неколико стотина комада). За разлику од тенка Т-72, Т-90 ни]е употреблен у украинском рату. Поре^е^е йе бити ранено на основу ^ модела Т-90А уместо на основу модела Т-90АМ. ^

Оба тенка има]у посаду од три члана, али ]е ОрО^М виши - 2,8 метара, док м ]е Т-90 задржао висину од 2,2 метра.

Ор1о^М и Т-90 има]у сличне топове од 125 мм са аутоматским пу^ачем. Топ 2А46 са тенка Т-90 не може пробити фронтални оклоп америчког тенка ЛЬгатв, што се потврдило током рата у голфу 1991. године, али су Руси накнадно развили нову противтенковску муници]у са пенетраторима од волфрама и осиромашеног урани]ума Щи има]у 50

<D (Л

Ш

со CD

>

оэ

о см

of ш о:

Z) О

О _|

< о

X

о ш

н

>-

ОН <

н

(Л <

CD >о

X ш н

о

О >

посто вейу пробо]ност и npo6Mjajy 650 милиметара ва^аног о]ачаног челика. То значи да би такви тенкови могли пробити фронтални оклоп западних тенкова на мажим да^инама. Укра^нци нису добили приступ ово] муници]и.

Оба тенка има]у могуйност лансиража во^ених противтенковских ракета из тенковског топа щи служе за напад на ци^еве на великим да^инама и на нисколетейе хеликоптере (иако се то врло ретко дешава). Тако^е, оба тенка има]у митра^езе калибра 12.7 мм и 7.62 мм као секундарно наоружаже.

Нови]и модели тенкова Т-90 користе термалне камере Caterine на основу француске лиценце, док ]е Oplot-М опрем^ен домайим системом PNT-2 упареним са масивним панорамским осматрачким урежем PNKS-6. Тенковске дуеле обично доби]а она] щи први уочи и погоди противника, тако да су осматрачке, нишанске справе и сензори врло важан фактор, али ]е тешко упоредити жихову ефикасност.

У погледу заштите композитни оклоп тенка Т-90 одговара деб^ини од 600 мм ва^аног о]ачаног челика у погледу заштите од поткалибарних граната са пенетратором и преко 800 мм ва^аног о]ачаног челика у погледу заштите од кумулативних про]ектила. Ни]е било могуйе найи одговара]уйе податке за оклоп тенка Oplot-М, иако се претпостав^а да ]е сличан ниво заштите с обзиром на сличну тежину.

Тенк Т-90 опрем^ен ]е активним системом заштите (soft kill) Shtora-1 Щи детекту]е непри]ате^ски ласерски во^ени систем, омета га сво]им инфрацрвеним емитерима и затим избацу]е димне гранате Щима омета во^ену ракету. Тенк Oplot-М тако^е поседу]е активни систем заштите (soft kill) Varta Щи изгледа функционише на сличан начин као и руски систем Shtora-1.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Нови]и модели тенкова Т-90А опрем^ени су експлозивно-реактивним оклопом типа Kontakt-5, системом Щи се састо]и од експлозивних плоча постав^ених по тенку, а щи узроку]у прерану детонаци]у долазейих бо]евих глава. Оклоп Kontakt-5 разливе се од претходних система реактивног оклопа тако што се плоче са експлозивним оклопом помера]у ка унутра приликом експлози]е, па представка вейу препреку надолазейем про]ектилу. Руски извори тврде да ова] оклоп повейава релативну густину оклопа тенка Т-90А за 33 процената или и више ако ]е питажу противтенковска ракета са кумулативним пужежем. Сним^ен ]е сири]ски тенк Т-90А Щи ]е преживео погодак противтенковском ракетом захва^у]уйи оклопном пакету Kontakt-5.

Са друге стране, Oplot-М користи реактивни оклоп Duplet Nozh-2, Щи се састо]и од сло]ева ексллозивних пужежа у облику ножа Щи су наслагани ]едни преко других и тако усмереном експлозирм делу]у против долазейих про]ектила. Ова] систем реактивног оклопа има масу од преко 500 кг по квадратном метру покриважа, па се веру]е да ]е ефикасни]и од реактивног оклопа типа Kontakt-5. Oplot-М има три сло]а оклопа Duplet на фронталном и на бочним странама куполе и два сло]а на преджем делу

Зашто Kujee не тражи тенкове за ceoje потребе?

С обзиром на ситуаци]у у Укра^ни, односно на губитак источног дела зем^е, поставка се логично пита^е зашто во]не снаге Украине нису тражиле тенкове Oplot-М за сво]е потребе.

<

трупа и горцем делу куполе. Ова врста оклопа ]е, пре свега, намерена о онеспособ^ава^у противтенковских ракета са тандем-пу^е^ем.

Oplot-М ]е, тако^е, опрем^ен и системом активне заштите (hard kill) Zaslon щи се састо]и од радара Щи открива долазейе про]ектиле и лансира експлозивни про]ектил. Систем Zaslon карактерише време реакци]е од само 0,1 секунде и ефикасан ]е против ракета из ручних ш бацача и противтенковских во^ених ракета. Али, ни]е ефикасан у ü заустав^а^у тенковских граната. q

Руси]а ]е, тако^е, развила нови систем (hard kill) активне заштите ^ Avghanit за сво] нови тенк Т-14 Щи ]е наводно ефикасан и против о. тенковских поткалибарних про]ектила. Тенк Т-90 А ни]е опрем^ен овим системом.

Oplot-М има 25 процената вейу мобилност у сегменту мобилности, односно максимална брзина му ]е 70 км на сат, а Т-90 А разви]а брзину ^ 60 км на сат. Може се зак^учити да ]е тенк Oplot-М ]еднак ако ни]е и w незнатно бо^и од руског тенка Т-90 А. Ме^утим, било Ща во]ска може о имати користи од тенкова само уколико их има у вейем бро]у, а по том < пита^у долазимо до поразног сазна^а. Руска во]ска има око 500 тенкова Т-90 у оперативно] употреби, а укра]инска во]ска укупно десет тенкова Oplot-М. Й

Q

Таjланд тражи yKpajuHCKu супертенк -

Та]ланд не спада у велике кориснике тенковских ]единица, али су ипак доживели ватрено крште^е. Током 2001. године та]ландски тенкови gj америчког порекла M60A3 Patton ушли су у размену ватре са тенковима во]ске Ми]анмара кинеског порекла Type 69. Током жестоког сукоба Щи се о дешавао близу граничне базе 9631 у Та]ланду тенковске ]единице Ми]анмара доживеле су пораз. о

Касни]е, током 2008. године, та]ландске трупе ушле су у сукоб са камбоданским во]ницима око храма Preah Vihear щи се налази на само] граници измену две зем^е. Сукоб ]е ескалирао, па су у борбу уведени и <j тенкови. Ни]е било прецизних података о губицима. =>

Кра^евска та]ландска арми]а поручила ]е 49 тенкова типа Oplot-М о током 2011. године, вероватно због комбинаци]е пово^не цене и добре оклопне заштите. Ме^утим, до 2014. године фабрика у Харкову О испоручила ]е само пет тенкова. Извешта]и наводе да ]е потребно измену ш 14 и 17 месеци за комплетира^е ]едног тенка. Неки коментатори ш коментарисали су такве податке и као разлог навели неефикасност и

>

корупц^у у укра^нсщ индустрии. ^

■о >

о

СО

Године 2015. Ceprej Пинкас, представник министарства одбране, M3jaBMO je да je разлог финанс^ске природе. За цену jедног тенка Oplot-М, од пет милиона долара, могуче je модернизовати десет тенкова Т-64 «а на врло ефикасни стандард BULAT. Са друге стране, цинични "5 коментатори то виде као доказ да К^ев тражи иск^учиво профит на рачун (не)прежив^аважа своjихтeнковских посада.

Могуче je найи и финансиjску логику у оваквом приступу. Украjинска воjска имала би вейе користи од модернизовала и поправке своje велике ш флоте тенкова Т-64 уместо великог трошка набавке маже количине нових Е тенкова. Пакет модeрнизациje BULAT обухвата опремаже тенка Т-64 о новим реактивним оклопом и модернизованим топом. ^ Чини се да украjинска влада покушава да стабилизуje своje

< финансиjскe токове и модeрнизуje своje тенковске снаге током дужег периода уместо да тражи нека моментална решежа.

Украjина je започела и нове амбициознее проjeктe, као што je ш програм TIREX коjи предви^а производжу тенка са беспосадном куполом >- T-64BV, а планирана je и производжа и испорука сер^е од 50 тенкова <с Oplot-M након што буду испоручени примерци за таjландску воjску.

Драган М. Вучковий (Dragan M. Vuckovic),

e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID iD: 1l http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

w

<

-j

CD

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2 Pycuja разви]а напредну ваздушно-распрскава]упу

муниц^у2

>o

X Ш H

о —>

У вези с руским развоjем ваздушно-распрскаваjуйе мунициjе за топове 30 и 57 мм поjавили су се нови детали. Ради се о проjектилу о (HEAB - high explosive air-bursting), односно високо експлозивно-> распрскаваjуйоj гранати, што Запад назива ABM Air-Bursting Munition, односно ваздушно-распрскаваjуйа муниц^а.

До сада jе било информациjа о развоjу напредне мунициjе за топ 57 мм S-60 щи се налази на да^ински управ^аноj куполи AU-220M Baikal, али jе то први пут да се помиже иста врста муниц^е за топ мажег калибра од 30 мм.

Ваздушно-распрскаваjуйа муниц^а намежена jе за употребу борбених возила пешад^е ще су наоружане топовима 2A42 и 2A72 од 30 мм. Ради поjедностав^ежа интеграц^е нове мунициjе промене йе обухватити само систем за управ^аже ватром, као и нишански систем, али нейе бити никаквих адаптац^а пос^ейег оружног система.

2 Jane's International Defence Review (June 2017)

188

Спо^ашност борбених возила нейе бити изменена, осим када ]е у пита^у сама нишанска справа. Нейе бити никаквих измена топа нити посто^а.

BTR-82A наоружан топом 2A72 од 30 мм

Нишански систем щи функционише у спрези са новом ваздушно-распрскава]уйом муницирм има ознаку TKN-4GA-02 компани]е JSG ROMZ и представка модификаци]у система TKN-4GA-01. Ова врста нишанског уре^а може бити монтирана на следейа возила: BTR-80, BTR-82, BTR-82A BMP, BMD, MT-LBM, и на борбена возила класе PT. Нишански систем са угра^еном термалном камером носи ознаку TKN-4GA-03.

Нишански уре^а] TKN-4GA-02 сасщи се од два примарна подсистема - оптичког нишана и система за програмира^е про]ектила. Оптички нишански систем сасщи од два канала, обичног оптичког и канала за интензификаци]у слике. Оба канала могу се користити одво]ено или за]еднички. Систем за програмира^е KDY VPS сасщи се од програмабилног упа^ача про]ектила, означивача блеска про]ектила и балистичког комп]утера. Програмабилни упа^ач про]ектила, ознаке LPI KDY VPS, употреб^ава ласер за програмира^е упа^ача ваздушно-распрскава]уйег про]ектила Щи функционише на таласно] дужини блисщ инфрацрвеном спектру од 900 nm, док су димензи]е снопа 2X2 степена.

со о С\1

■■¡г оо

Ш

□L

О

ш

>-

СС <

<

О

0_

<

он ш Q О

ш СС Q_

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

О

с —>

о >

ш

Я

ZD Q1

О <

О

ш 2 ш СС

St ю

■о >

о

со

Ласер ради на 500 пулсева у секунди (слично максимално] каденци ватре топа), а дужина сваког пулса ]е од 200 до 350 пэ са енергетском вредношйу ]еднаком ]едном дулу. Велика снага и таласна дужина ласера со значи да систем може лако оштетити незаштийено око. "5 Обележивач блеска про]ектила, ознаке БРУР, користи

електрооптички систем за детектоваже блеска приликом детонаци]е про]ектила. Детектор блеска покрива видно по^е од 15X15 степени и прати експлози]у про]ектила у инфрацрвено] таласно] дужини. ш Обележивач блеска открива детонаци]е на да^инама до 6.000 метара. Е Детали у вези с балистичким комп]утером нису доступни, али се

о претпостав^а да се уносе подаци о да^ини мете, покрету возила/топа, ^ позиции возила са метеоролошким подацима, па се израчунава нишанска

< тачка и временски размак детонаци]е. Ни]е ]асно да ли ]е ласерски да^иномер део система или не, али ]е он интегрисан у приказаним

^ верзи]ама нишанских справа.

ш Ваздушно-распрскава]уйа муници]а носи ознаку 3ОР23 и део ]е

>- породице муници]е 30X165 Ща се користи за употребу у акци]ама на <с копну, мору и ваздушном простору. Ова граната састо]и се од про]ектила масе 390 г и челичне чауре. Чаура се пуни експлозивним пужежем ща омогуйу]е брзину про]ектила до 960 м/с при изласку из цеви топа дужине до 2,4 м. Врх про]ектила ]е прекривен малим балистичким заштитником и садржи програмабилни упа^ач. Граната ]е напужена са 40 г

< високоексплозивног пужежа. Упа^ач има мали прозор од сафирног (¡5 стакла щи му омогуйава примаже ласерског сигнала за програмираже.

2 Ни]е познато да ли ]е врх про]ектила заштийен приликом

испа^иважа из цеви топа или ]е директно изложен пропулзивним х гасовима. Упа^ач може бити програмиран за експлози]у у интервалима н од 0,1 до 13 секунди. Уколико програмабилни систем закаже долази до § самоуништежа про]ектила након 13 секунди. Временски интервал од 0,1 о секунде ]еднак ]е минимално] да^ини де]ствоважа од 100 м, док време од 13 секунди представка максимални домет до 4.000 м. Про]ектил ]е обо]ен у тамносиву бо]у, док ]е заштитни прекривач обо]ен у светли]у нюансу сиве бо]е.

Приликом употребе мери се да^ина мете и израчунава време лета. Ова информаци]а користи се за програмираже упа^ача путем кодираног ласерског сигнала. Након што ]е програмиран, упа^ач врши детонаци]у у тражено време изнад мете ради постизажа максималног ефекта.

>

Драган М. Вучковий (Dragan М. Уискоую),

е-таН: draganvuckovic@kbcnet.rs, ОРОЮ iD: 1| http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

Процена новог кинеског разарача

Несум^иво je да fie нови кинески разарач класе Type 055 бити наjмоfiниjи ратни брод кинеске морнарице. Пита^е je како се он носи са своjим америчким, jапанским и jужнокорejским супарницима?

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Поринуfie првог разарача класе Type 055 представка значаjну прекретницу у pa3B0jy морнарице кинеске народноослободилачке BojcKe.

CD О С\1 ■■¡Г 00

!± CP

ш 2

OL

з О

ш

>-

ОН <

<

О

0_

<

он ш Q О

ПоринуПе првог разарача класе Type 055

Type 055 представка увefiану вeрзиjу наjмодeрниjeг кинеског разарача класе Luyang III (Type 052D) Щих има пет у опeративноj употреби, а jош je девет у изград^и.

Оба модела наоружана су топом 130 мм, вишецевним топовима за блиско пресрета^е 30 мм, противваздушним ракетним системом HHQ-10, радаром Type 346A Dragon Eye као и сонаром угра^еним у трупу брода. Обе класе имаjу исте троструке лансере торпеда, као и вучене активне и пасивне сонарне системе.

Кинески мед^и наводе да je носивост нове класе разарача 10.000 тона, што je 40% више од разарача класе Type 052D. Нови разарач има вefiи капацитет хеликоптерског хангара, односно два одвоjeна хангара за два хеликоптера, као што je хеликоптер средне носивости Harbin Z-20. Врло je значаjно да je бро] ракетних спремишта за вертикални систем лансира^а разарача повefiан.

Иако jош нису инсталирани сви сензорски системи вefi су очигледне разлике у односу на разарач класе Type 052D. Н^е инсталиран радар Type 517B Knife Rest щи ради у режиму VHF/A. Иако се ради о старшем дизаjну радара он je и да^е у опeративноj употреби с обзиром на то да може открити „невид^иве" авионе.

ш он 0_ О С Z

о >

ш

■а

ZD ОН

о <

о

ш 2 ш он

st

ю

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

■О >

о

Jane's Defence Weekly, 12 July 2017

191

CD CD

"5

>

0

01

ОС Ш 0£

О

о <

о

х о ш

н

>-

et <

(Л <

CD >о

X ш н

о —>

О >

Тако^е, HMje инсталиран ни радар за претраживаже ваздушног и поморског простора Type 364 щи ради у режиму G/H-Band (IEEE C/X-band), као ни активно/пасивни радар дугог домета Type 366 Mineral радом у режиму ME/„Bandstand".

Измежени су и диза]ни пасивних и активних електронских система за противмере.

Са друге стране, евидентно ]е да ]е инсталиран одре^ен бро] нових електронских система на новом разарачу Щи йе вероватно потпуно заменити старту опрему. Jедан део ове опреме налази се на новом интегрисаном торжу на белим панелима испод командног моста, као и на хеликоптерским хангарима.

Четири панела налазе се на интегрисаном торжу, али су мажи од ]единица радарских фазираних решетки Ще се налазе у оквиру радарског система 346А Ще су инсталиране око и испод командног моста, што веома личи на радарски систем инсталиран на на]нови]ем америчком носачу авиона Gerald R. Ford.

Иако нови разарач Type 055 има два пута вейи бро] вертикалних лансера ракета у односу на разарач класе Type 052D, ради се о истим универзалним лансерима, без обзира на то што йе, по наводима кинеских меди]а, бити опрем^ени новом генерациям противваздушних, противбродских, као и противракетних ракета.

AMepu4KU разарач класе Arleigh Burke

Поставка се питаже како йе се нови разарач носити са супарницима у ще спада]у амерички разарач класе Arleigh Burke, америчка крстарица класеTiconderoga, ]апански разарач класе Atago, као и ]ужнокоре]ски

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

разарач класе Sejong Daewang KDX-3 щи су опрем^ени борбеним системима Aegis.

AMepu4Ka Kpcmapuца клaceTiconderoga

СО о c\i ■■¡г оо

!± cp

ш 2

CL

з О

ш

>-

он <

<

(Л О

CL <

ОН ш а О

Сви ови бродови има]у велики бро] вертикалних ракетних лансера, што ]е врло важно с обзиром на то да их ]е немогупе допунити на отвореном мору. Коре]ски разарач класе Sejong Daewang има 128 лансера, америчка крстарица класеTiconderoga има 122 лансера, док разарачи класе Atago и Arleigh Burke има]у по 96 лансера. Иако рш ни]е потвр^ено, спекулише се да пе кинески разарач Type Q55 имати 112 лансера.

ш

он

CL

О С

О >

ш

ZD ОН

о <

О

ш 2 ш он

Sí ю

■О >

о

Jaпaнcки pa3apa4 клace Atago

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

CO CD

"5

>

0

01

ОС ш 0£

О

о <

о

X

о ш

н

>-

et <

(Л <

CD >о

X ш н

о

N

—>

О >

Осим коре]ског разарача Щи ]е ограничен на лансираже локално произведених ракета из 48 лансера, сви остали разарачи има]у универзалне лансере щи могу испа^ивати било Щу ракету Щу борбени систем може водити.

За бродове Щима управ^а борбени систем Aegis основна ракета за противваздушну борбу ]е ракета типа SM-2 Ща пресрейе ваздушне мете на да^инама до 129 и 370 км и на висинама до 20, односно до 32 км висине. Очеку]е се да йе разарач класе Type 055 лансирати ракете типа HHQ-9B, као што су оне Щима ]е наоружан разарач класе Type 052D, односно на максималним да^инама до 185 км и на висинама до 27 км.

Приоритет разарача ]е лансираже противбродских ракета, као што су вертикално лансиране ракете типа YJ-18A Ще има]у домет до 537 км. Jужнокореjски разарач класе Sejong Daewang наоружан ]е ракетама типа SSM-700K Haesong, америчка крстарица класеTiconderoga наоружана ]е са осам ракета брод-брод типа Harpoon, ]апански разарач класе Atago наоружан ]е, тако^е, са осам ракета типа Mitsubishi Type 90 SSM-1N, док амерички разарач класе Flight IIA Arleigh Burke ни]е наоружан ракетама брод-брод.

иужнокоре^ки разарач класе Sejong Daewang

У складу са ]апанским уставним ограничежем, разарачи класе Atago нема]у могуйност напада на копнене ци^еве, али ]е зато ]ужнокоре]ски разарач класе Sejong Daewang опрем^ен крстарейим ракетама типа Hyunmoo-3, амерички бродови крстарейим ракетама типа Tomahawk, док

<

fie нови кинески разарач Type 055 бити опрем^ен домаfiом верзирм о крстарefiих ракета типа CJ-10.

Приоритет америчких разарача класе Arleigh Burke jeore борба против балистичких ракета, па je брод опрем^ен ракетним пресретачима типа SM-3. Америчке крстарице класе Ticonderoga, као и ]апански разарач класе Atago, тако^е су опрем^ени овим типом ракета, а очеку]е се да fie ш и ]ужнокоре]ски разарач имати исте ракете у неко догледно време. С тим cl у вези, рш увек се не зна да ли fie и нови кинески разарач бити опрем^ен q ракетама за одбрану од балистичких про]ектила или fie у ]едном тренутку ^ имати и ракете за обара^е противничких сателита. <г

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Топови за блиско пресрета^е противничких ракета на ]ужнокоре]ском и кинеском разарачу спрегнути су са лансерима противваздушних ракета кратког домета.

Амерички бродови класе Arleigh Burke и Ticonderoga наоружани су ^ противваздушним ракетама кратког и сред^ег домета RIM-162 Evolved w Sea Sparrow Ще су ефикасне на да^инама до 55 км. Четири ракете овог о типа спаковане су у ]едан вертикални лансер. Jапански разарач класе < Atago ни]е опрем^ен овим системима.

Разарачи класе Flight I и II Arleigh Burke опрем^ени су ]едним полетно-слетним местом, али нема]у хангар, па и не носе сваки пут ш хеликоптер. Jапански разарач класе Atago носи ]едан хеликоптер, док § крстарица класе Ticonderoga, разарач класе Sejong Daewang, као и Type 055 могу носити по два хеликоптера. У случа]у кинеског разарача ради се о хеликоптерима типа Z-20 и Z-9 щи су опрем^ени сонаром или ш торпедима.

Сви поменути бродови опрем^ени су сонарима монтираним у трупу. ° Jапански разарач класе Atago нема вучни сонар за разлику од других z бродова ове класе, а потвр^ено je да кинески разарач има сонар о вари]абилне дубине. Претпостав^а се да je бо^е опрем^ен за противподморничку борбу у односу на остале бродове ове класе. ^

Кинески разарач Type 055 наоружан je противподморничком ракетом Yu-8 Sejong, коре]ски разарач Daewang противподморничком ракетом типа Red Shark K-ASROC, док су остали бродови наоружани ракетама о типа RUM-139 ASROC. -

Борбени систем Aegis изранен je на основу радара са фазираном ° решетком AN-SPY1, тако да je главно пита^е како fie се ова] радар ш носити са радаром Type 346 Type 055 ш

Прва верз^а радара SPY1A уведена je у оперативну употребу 1988. > године на америчщ крстарици Ticonderoga. Нови бродови из ове класе w опрем^ени су радаром SPY1B Щи je имао бо^у електронику и бо^е перформансе. ю

Разарачи класе Arleigh Burke, Atago и Sejong Daewang опрем^ени су о радарима типа SPY1D Щи су први пут били инсталирани на америчком -разарачу класе DDG-51. Све верз^е радара SPY-1 користе пасивно електронско скенира^е (passive elecronically scanned array - PESA), док

CO

радар типа 346 на кинеском разарачу Type 052C користи систем активног електронског скениража (active electronically scanned array - AESA). Иако радар типа AESA не обезбе^е ]асне предности у односу на радар со типа PESA, ипак се ради о имплементаци]и модерне технологи]е са вefiом "5 употребом модерни]их компоненти и пружа многе предности у команди и контроли ракете.

Jош ]едан критичан фактор у поре^ежу перформанси борбених система je жихова потенци]ална интеграци]а компонената из отворених ш софтверских извора. Меди]ски извешта]и указу]у на то да су Кинези Е остварили знача]ан напредак у ово] области, тако да тврджа да je кинески о разарач класе Type 055 ]едан од на]модерни]их разарача више ни]е тако

C невероватна.

<

о Драган М. Вучковиfi (Dragan M. Vuckovic),

х e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs,

о ORCID iD: 1l http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

i>-

он <

CO <

_J

CD >o

X Ш I—

O

z

O

>

Нови топ за француски тенк Leclerc

со о (N i

^

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

00

У лето 2016. године француски магазин „Trucks&Tanks magazine" об]авио je интересантне фотограф^е тенка Leclerc обо]еног у нову камуфлажну шему Scorpion са огромним топом од 140 мм.

Велики топ са глатком цеви први пут je угра^ен у експерименталну тенковску куполу T4 Kojy су 1996. године израдиле француске компани]е GIAT и „Bourges arsenal". Ме^утим, након првих тестира^а француска во]ска ]е одложила куполу са стране, док 2015. године ни]е одлучено да се она инсталира на шаси]у тенка за извлаче^е Leclerc MARS.

Нови тенк од 60 тона носивости назван ]е Terminateur. Возило носи 22 или 32 огромне дводелне гранате од по 1,5 м дужине. Извршена су тестира^а аутоматског пугача, као и отвара^а ватре приликом крета^а.

Посто]е три примарна метода унапре^е^а пробо]ности тенковских граната: вепи ди]аметар гранате (што побо^шава ефикасност кинетичких пенетратора и кумулативних бо]евих глава), дужа топовска цев ко]а омогупава постиза^е вепе брзине кинетичких пенетратора и унапре^ене муници]е. Трепи приступ ]е и на]популарни]и, ]ер ни]е потребно вршити било какве измене на самом тенку, а и наЦефтин^и ]е.

ш

Z)

о

ш >-

ÛZ <

<

(D Z

о

û_

<

ш

ÛZ ш Û о

ш ÛZ û_

о <

Z

о

ш

¡Z

Z) ÛZ

о <

Z

о

Z

ш ^

ш

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ÛZ >

< œ

>

ü

>о >

The National Interest, August 8, 2017

<D (Л

Ш

со CD

>

оэ

о см

он ш он

Z) О

о <

О

X

о ш

н

^

он <

н

со <

CD >о

X ш н

о

о >

Од кра]а хладног рата повefiани су калибри тенковских топова на 120, односно 125 мм. Ме^утим, рш осамдесетих година и НАТО и Варшавски пакт разматрали су иде]у о рш вefiим тенковским калибрима од 140 и 152 мм. У теории je владало миш^еже да би прелазак са калибра 120 на калибар 140 мм дуплирао ефекат кинетичке енерг^е на ци^у.

Пред кра] хладног рата Француска, Немачка и САД за]едно су разматрале про]екат под називом „Будуfie тенковско наоружаже" у оквиру Щег су разматрана разна експериментална оруж]а као што су електротермално-хем^ски топ, као и електромагнетски топ. Све државе су се сложиле да je повefiани калибар тенковског топа од 140 мм на^едноставн^е решеже, тако да су три државе одлучиле да покуша]у инсталац^у таквог топа на сво]е тенкове, што je резултирало по]авом експерименталног америчког тенка M1 CATTB Thumper и немачког тенка Leopard 2-140.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Ме^утим, ипак су во]не власти одолеле прихватажу вefieг и много тежег топа на сво]им тенковима. Befie гранате значе мажи борбени комплет и тежу шас^у Ща би могла бо^е амортизовати вefiи трза], што je значило масу од 60 тона за амерички тенк са топом од 140 мм. Уместо тога, на]нови]и модели америчког поткалибарног про]ектила M829, щи користе амерички тенкови M1A2, проби]а]у оклоп од 540 до 800 мм панцирног челика без повefiажа диаметра тенковске гранате.

Током голфског рата 1991. показало се да су западни топови од 120 мм били више него дово^ни за проб^аже тада на]модерни]их руских тенкова Т-72.

Ме^утим, по]ава новог руског тенка T-14 Armata потпуно je променила начин размиш^ажа НАТО стратега. Руски мед^и тврде да je преджи део тенка ]еднак заштити до ]едног метра ва^аног хомогеног челика, док се спекулише да je оклоп безпосадне куполе ипак тажи. Уз руско заузимаже Крима то je утицало на значаjну промену у размиш^ажу воjних стратега Щи су на прво место ставили одбрану од руских тенкова.

Треба рefiи да je Terminateur само технолошки демонстратор, а не прототип новог тенка што не значи да je француска воjска одлучила да инсталира нове топове од 140 мм на своjих две стотине тенкова Leclerc. Уместо тога ова возила пролазе кроз програм модернизац^е Щи fie траjати до 2020. године и у оквиру Щег fie бити инсталирани нови системи за управ^аже, командни и контролни системи, да^ински управ^ана оружна станица са митра^езом, модуларни оклоп, ометачи импровизованих екслозивних направа и уведена нова тенковска граната са ваздушно-распрскаваjуfiом муниц^ом. Оваква модернизац^а спроведена je имаjуfiи у виду борбу против побуженика и градску борбу, а никако борбу против непр^ате^евих тенкова.

Ме^утим, jасно je да Terminateur наводи на то да се у Европи размиш^а о тенковском дизаjну. Француска и Немачка желеле би да одрже технолошки напредак на своjим скромним тенковским флотама,

<

али се противе употреби америчких поткалибарних про]ектила са врхом о од осиромашеног урани]ума. Компани]а Rheinmetall'^ развила ]е нови мойни топ од 130 мм са цеви дужине 51 калибра Ща би омогуйила 50% вейу пенетраци]у тенковских оклопа. Овакав топ могао би бити инсталиран на тенк Leopard 2, а могао би послужити и као топ нове генераци]е француско-немачких тенкова под називом Main Ground Combat ш System щи би требало да у^е у производи након 2020. године. ü

Не очеку]е се да йе и]една европска зем^а набавити нове тенковске q топове пре те године, што показу]е и одлука владе новог француског ^ председника Макрона Ща ]е одлучила да смажи одбрамбени будет, што ос ]е проузроковало и оставку француског генерала Пи]ера де Вили]ерса. Руси]а ]е тако^е смажила одбрамбени будет, тако да йе пройи рш много времена док се не по]аве знача]ни]е верзи]е нових тенкова T-14, што показу]е и убрзаваже програма модернизаци]е T-72 на верзи]е T-72B3M. ^

Велика Британка ]е тако^е тестирала вейи тенковски топ од 140 мм w на свом тенку Chieftain, као што ]е и Кина развила нови топ од 140 мм за о сво] тенк Type 99, али за сада се сматра да су велики топови непрактични < и непотребни, па пе и француски тенк Terminateur вероватно сачекати нека бо^а времена.

ш а

Драган М. Вучковий (Dragan M. Vuckovic), ^

e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID iD: 1l http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

ш QC CL

О <

—>

O

> Ш

■a

R O

< z

O

z

Ш 2 Ш

R

St

Ю

d

■o >

o

>o

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

со со

>

о см

ОС ш 0£

о

о _|

<

о

х о ш

н

>-

он <

со <

О >о

X ш н

о

О >

Српско наоружа^е у страним мед^има

Во]на индустри]а Срби]е ]е током 2017. године постала редован гост познатих и специ]ализованих во]них веб садова. Од са]ма наоружажа „Партнер 2017". щи ]е одржан у ]уну 2017. године, производи српске во]не индустри]е пуне стране веб садове.

Веб сад http://worlddefencenews об]авио ]е 28. ]уна 2017. године вест о арти^ери]ском систему Шумади]а, у щем се наводи да се ради о новом вишецевном лансеру ракета (ВЛР) и про]ектила на шаси]и камиона Татра са четири осовине (8X8). Нови ВЛР ]е монтиран на исто] шаси]и на Що] ]е монтирана и хаубица Нора Б-52.

На са]му наоружажа „Партнер 2017" приказани систем Шумади]а опрем^ен ]е четвороцевним ракетним лансером, али посще два типа лансера, од Щих ]едан испа^у]е нево^ену ракету Jерина 2, калибра 267 мм, са фрагментационом бо]евом главом масе до 110 кг, максималног домета до 75 км, док други испа^у]е про]ектил Jерина 2 са сателитским наво^ежем, фрагментационом бо]евом главом масе до 20 кг и дометом до 285 км.

Артиъерщски систем Шумадща

Лансирно возило опрем^ено ]е кабином из Ще се може водити лансираже, а сама кабина оклоп^ена ]е и штити од ватре пешад^ског наоружажа и парчади граната.

Исти арти^ер^ски систем поменут ]е и на веб саду http://defence-blog.com.

Под насловом „Светска премьера" веб сад http://worlddefencenews об]ав^у]е вест о приказу нове самоходне хаубице 155 мм Александар са потпуно аутоматизованим системом пужежа. Возило ]е базирано на породици самоходних хаубица Нора Б-52, а про]ектовано ]е у државно] компании „Jугоимпорт" СДПР.

У тексту се наводи да ]е Александар сличан систему Нора Б-52, да се налази на исто] шасиЯ камиона Татра са погоном на све четири осовине (8X8), али да ]е заджа купола скинута и замежена потпуно аутоматизованим системом пужежа са 12 граната спремним за па^бу.

http://www.armyrecogriition.com Нова самоходна хаубица 155 мм Александар

Ради повейажа брзине пужежа, 12 додатних граната смештено ]е у магацин щи се налази на заджо] страни кабине посаде, а пужеже се врши у року од неколико секунди.

Арти^ери]ски систем Александар има максималну да^ину гаража до 32,5 км са стандардном муницирм и 52 км са новом генерациям арти^ери]ских про]ектила НЕ ЕРРБ РА/ББ (УЬАР) врло великог домета, Щи се производе за модерне вучне и самоходне топ-хаубице дужине цеви од 39, 45 и 52 калибара.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

со о С\1

■■¡г оо

ш

О

ш

>-

ОС <

<

О

о.

<

ос ш а О

ш ос о.

о <

О >

ш

Я

ОС

о <

О

ш 2 ш ОС

5с ю

■о >

о

со

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

>

0

01

ОС Ш 0£

о

о _|

<

о

х о ш

н

>-

сс <

(Л <

О >о

X ш н

о —>

О >

Исти сад o6jaB^yje вест и о ракетном систему обалске одбране ALAS-S на возилу NIMR у конфигурации 6x6, произво^ача из У]едижених Арапских Емирата.

http:í/www.armyreeog л ¡tion.com Ракетни систем обалске одбране ALAS-S

У чланку се наводи да су оружане снаге У]едижених Арапских Емирата заинтересоване за нови ракетни систем обалске одбране, па ]е компани]а ,^угоимпорт" СДПР развила поморску верзи]у ракете ALAS под називом ALAS-S .

Ракету ALAS покрепе комбинаци]а ракетног мотора са чврстим горивом и турбодет мотор TMM-040. Ракета се испа^у]е под елевацирм не мажом од 60 степени уз помоп ракетног мотора, ща доводи ракету на висину од 300 м, након чега се активира турбодет мотор. Максимални домет ракете ]е 25 км, а могуче ]е да се повепа до 60 км. Максимална брзина ракете ]е 180 м/с.

Лансирно возило ALAS-S базирано ]е на платформи возила NIMR 6x6 са шест конте]нера са два реда по три ракете.

Батери]а система ALAS-S сасщи се од командног возила и четири лансирна возила. Командно возило тако^е ]е засновано на платформи NIMR 6x6 са заштипеном кабином на заджем кра]у возила ще ]е опрем^ено радаром, радио-уре^ем и комуникационим системом.

Систем ALAS-S спреман ]е за производжу и ускоро се припрема тестираже за потребе оружаних снага УАЕ.

Исти веб сад об]авио ]е вест о новом српском вучном вишецевном лансеру нево^ених ракета М16 од 107 мм за напад на мете високе вредности на копну и на мору.

Вишецевни лансер ракета (ВЛР) 107 мм има укупно 32 лансирне цеви у четири реда по осам цеви. Системом управ^а посада од шест чланова и може се преместити на другу ватрену позици]у у року од два минута.

Празно лансирно ору^е има масу до 1.258, а са ракетама 1.850 кг. Прево^еже система из маршевског у борбени положа] тра]е седам минута, а поново се пуни за три минута.

Jедна од основних одлика ВЛР 107 мм М16 ]е полуаутоматски систем окретажа и елеваци]е, што ]е омогуйено аутоматским механизмом и независним погонским системом щи омогуйу]у окретаже и елеваци]у ВЛР путем щстика са прецизношйу до 1 мм.

ВЛР 107 мм М16

_Опрем^ен ]е и електронским окидачем щи омогуйава бираже рафалне или ]единачне па^бе и увейава безбедност транспорта напуженог лансера. Приликом ]единачне па^бе ВЛР испа^у]е три до пет ракета у минути, док у рафално] па^би 32 ракете могу бити испа^ене у времену од 0, 3 до 1,5 секунде.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Максимални домет ВЛР М16 ]е 8.600 м, дужина ракете ]е 827 мм, маса до 18,6 кг и бо]ева глава до 1,25 кг.

со о С\1

■■¡г оо

ш

□ь з О

ш

>-

ос <

<

О

о.

<

ос ш а О

ш ос о. О С

О >

ш

Я

ОС

О <

О

Ш 2 ш ОС

5с ю

■о >

о

CD CD

"5

>

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

0

01

ОС Ш ОС

О

о <

о

X О ш

н

>-

ОС <

(Л <

CD >о

X ш н

о —>

О >

CajT http://worlddefencenews об]авио je чланак о новом противваздухопловном систему кратког домета PASARS.

© Army Recognition http://www armyrecocjmtion com

Нови противваздухопловни систем кратког домета PASARS

PASARS je базиран на камиону FAP 2026 у конфигурации 6x6 са оклоп^еном двоседном кабином Ща штити од зрна калибра до 12.7 мм и парчади граната. На заджем кра]у возила налази се купола наоружана аутоматским топом L/70 Bofors 40mm и са две ракете зем^а-ваздух RLN-1C.

Ракета RLN-1C je базирана на русщ ракети ваздух-ваздух R-13M кратког домета Щом je наоружан ловац Mig-21. Ракета je модернизована новом инфрацрвеном самонаво^еном главом са новом боjeвом главом опрем^еном ласерским близинским упа^ачем и додатним ракетним мотором.

Аутоматски топ L/70 Bofors 40mm има каденцу гаража од 320 граната у минути и ефикасни домет до 4.000 м против зема^ских ци^ева и ци^ева у ваздушном простору.

Систем PASARS има посаду од четири воjника, а командир и возач налазе се у кабини. Оружана станица на куполи има два члана посаде щи контролишу топ и лансираже ракета. Купола се окрейе за 360 степени са елевац^ом од -3 до 90 степени.

Ракета RLN-1C има максимални домет до 12.000 м, масу до 125 кг и боjeву главу до 11 кг. Оператер зак^учава ваздушну мету и лансира ракету Ща се наводи путем инфрацрвеног трагача.

Поменути веб сад об]авио je и чланак о модернизованом вишецевном лансеру ракета Огак>.

Модернизовани вишецевни лансер ракета (ВЛР) Огаъ

Модернизовани Огаж монтиран ]е на камион FAP 2026 у конфигурации 6x6 са новом оклоп^еном кабином отпорном на муници]у до 12.7 мм и парчад граната.

У кабини се налазе четири члана посаде. Кабина ]е опрем^ена прозорима щи пружа]у заштиту од муници]е калибра до 12.7 мм, док ]е на крову монтиран тешки митра^ез 12.7 мм.

Заджи кра] камиона опрем^ен ]е лансирном станицом ща се окрепе за 360 степени. Модернизовани Огак> употреб^ава ракете Кошава 1 и Кошава 2 домета до 50 км, а може бити опрем^ен и во^еним противтенковским ракетама ALAS. Нови Огак> може користити и ракетни конте]нер Морава.

Возило ]е опрем^ено и на]нови]ом генерациям нишанских уре^а ук^учу]упи инерци]алну навигаци]у, сателитску навигаци]у и систем за управ^аже ватром. Нова командна ]единица ук^учу]е дигиталну контролу уместо аналогних серво уре^а.

Сад http://worldefencenews об]авио ]е чланке о рш неколико нових производа српске во]не индустри]е, као што су: брод M-RIB 17, борбено возило пешади]е Лазар 3, преносиви радар за осматраже копна Pr-15, нова модуларна аутоматска пушка у калибру 6.5x39mm и 7.62x39mm, щом пе бити наоружани припадници специ]алних ]единица,

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

со о С\1

■■¡г оо

!± CP

ш 2

OL

з О

ш

>-

он <

<

О

0_

<

он ш Q О

ш он 0_

о <

о >

Ш

ZD

он

о <

Z

о

Z ш 2 ш он

st

ю

■о >

о

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

СО

модернизовани BVP M-80AB1 са топом од 30 мм, модернизована верзи]а тенка M-84AS1 и други производи во]не индустри]е.

Сад у http://defence-blog.com об^авио je и нове информаци]е ще се со односе на српске ракете Кошава 1, планираже опремажа српских "5 копнених снага беспилотним копненим возилом Милош, намеру српског министарства одбране да набави сна]перске пушке М07, док ]е познати специ]ализовани во]ни веб сад http://www.janes.com об]авио податке о про]екту опремажа 1.500 возика новим униформама, модуларним ш пушкама, уре^има за нопно осматраже, новим комуникационим Е уре^има, новим личним заштитним оклопима и другим новинама у о српсщ во]но] индустрии щи су веп обра^ени на другим веб садовима ^ щи се баве овом проблематиком. <t

о Драган М. Вучковип (Dragan M. Vuckovic),

^ e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs,

о ORCID iD: 1l http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

i-

он <

CO <

_J

CD >o

X Ш I—

O

z

O

>