Научная статья на тему 'Modern weapons and military equipment for issue no. 2-2016'

Modern weapons and military equipment for issue no. 2-2016 Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
62
19
Поделиться
Ключевые слова
ВООРУЖЕНИЕ / ВОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / NAORUžANJE / VOJNA OPREMA / WEAPONS / MILITARY EQUIPMENT

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Вучкович Драган М.

Gulf shield. Russian TV reveals torpedo-based nuclear system. Kurganets 25 family undergoing trials. Rafael refines Iron Beam ahead of procurement decision. Russian airborne forces to receive new SPRUT. Overmatch: Rheinmetall pushes to enhance tank firepower. Dead end? Wither now for Zumwalt's Advanced Gun System. Turkey test armed UAV for first time. Possible J-16 EW variant makes its maiden flight. Geotech details through-wall detection systems.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

СОВРЕМЕННОЕ ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ за но. 2-2016

Gulf shield. Russian TV reveals torpedo-based nuclear system. Kurganets 25 family undergoing trials. Rafael refines Iron Beam ahead of procurement decision. Russian airborne forces to receive new SPRUT. Overmatch: Rheinmetall pushes to enhance tank firepower. Dead end? Wither now for Zumwalt's Advanced Gun System. Turkey test armed UAV for first time. Possible J-16 EW variant makes its maiden flight. Geotech details through-wall detection systems.

Текст научной работы на тему «Modern weapons and military equipment for issue no. 2-2016»

Иранске балистичке ракете

17

ПосщеАи сукоб у Jемену истакао ]е важност одбране од балистичких ракета. Коалици]а на челу са Сауди]ском Арабирм, у ко]о] се налази пет од шест голфских држава, покренула ]е во]ну интервенци]у са ци^ем да врати на власт збаченог ]еменског председника. Упркос тврд^и коалици]е да су уништили балистичке ракете у Jемену током првих ваздушних удара, након одре^еног времена постало ]е ]асно да су во]не ]единице у саде]ству са групом Ансар Алах успешно извршиле дисперзи]у лансера и балистичких ракета под сворм контролом.

Противваздушни систем Патриот ПАК 3

Након интервенци]е у Jемену, Сауди]ска во]ска ]е разместила батери]е ваздушне одбране Патриот у ]угозападном делу зем^е, близу Jемена, док су рани]е биле базиране на истоку кра^евине.

Сауди]ске ракете Патриот припада]у системима ПАК-2 и набав^ене су током деведесетих година. Ради се о исто] верз^и що] се приписке пре-срета^е вейине балистичких ракета ще ]е Ирак лансирао на Сауди]ску Арабку током рата у Голфу 1990-1991.

Тада су се по]авиле сум^е о ефикасности система ПАК-2. Америчка конгресна истрага установила ]е да ]е било проблема у вези са функциони-са^ем близинског упа^ача и распрскава]уйе бо]еве главе због щих ни]е било могуйе ефикасно уништити ирачке варианте балистичких ракета „Скад" ще су биле брже од балистичких ракета, а за ще се подразумевало да йе их систем ПАК-2 уништити. Ирачке ракете су, тако^е, биле нестабил-не због лошег про]ектова^а и имале су тенденци]у урушава^а приликом поновног уласка у атмосферу. Радари система Патриот имали су проблема са детекцирм бо]евих глава у облаку насталих крхотина, тако да се често дешавало да су ракете наво^ене на делове уништене ракете. Постов основана сум^а да су ракете Патриот уништиле само 9% бо]евих глава ракета „Скад" на ще су наво^ене, а пита^е ]е да ли ]е и та цифра коначна, ]ер се сум^а да ]е уништен чак и ма^и проценат ових ракета. Изгледа да се за добар део при]ав^ених уништених ракета „Скад" испоставило да су се рас-прсле приликом поновног уласка у атмосферу.

' Jane's Defence Weekly 28 October 2015, Jane's Defence Weekly 25 November 2015.

Упркос свих сум^и у погледу ракета система ПАК-2, сауд^ски званични-ци су пр^авили два успешна пресрета^а ракета типа „Скад" Koje су лансиране на кра^евину из правца Jeмeна. Шестог ]уна пр^ав^ено je униште^е jeднe ракете, а 26. августа друго пресрета^е. Могуйе je да се ради о ]еменским раке-тама пореклом из Рус^е, односно да je у пита^у руска ракета Р-17 (SS-1C „Scud -В") из Северне Коре]е, Hwasong-6, односно верз^е ракете Scud-C.

У оба случа]а сауд^ски во]ни врх je из]авио да су ракетни лансери од-мах уништени након лансирана. То би значило да су Саудищи били у мощности да прате тра]ектори]у долазейе ракете до места лансирана и да затим поша^у летелицу ща би je уништила пре мощности сакрива^а. То би та-ко^е значило да су на]ма^е два лансера преживела авио-ударе. Претпоста-в^а се да je Jeмeн имао шест лансера балистичких ракета пре почетка суко-ба. Ови подаци се не подудара]у са наставком напада балистичким ракета-ма, тако да je могуйе да je податак о униште^у ракетних лансера нетачан или да je у ме^увремену дошло до испоруке нових ракетних лансера.

Сауд^ски извешта]и односе се на нападе групе Ансар Алах на вазду-хопловну базу King Khalid у провинции Асир и на сауд^ску електричну ком-пан^у близу града Цизан.

Ме^утим, сауд^ски званичници нису потврдили пресрета^а ракета ко-je су испа^ене 29. ]ула на постро]е^е Ал Сула]ил у щем Сауд^ска Араби-]а чува набав^ене кинеске балистичке ракете ДФ-3. Наводно н^една ракета н^е погодила базу. Ова из]ава наговестила je могуйност да je про]ектил испарен, али да н^е погодио сво] ци^. Постро]е^е Ал Свалил налази се 350 км од границе са Jeмeнoм, тако да je ван домета ракета Р-17 и Hwa-song-5. Иако би ракета Hwasong-6 могла по свом домету без проблема да погоди базу и да je лансирана унутар ]еменске територ^е, те ракете позна-те су по ма^ку прецизности, нарочито на дужим пута^ама, што значи да je врло вероватно да je ракета промашила базу.

Н^е било никаквог одговора Сауд^аца поводом тврд^е да je бали-стичка ракета лансирана на поморску базу Цизан.

Сателитски снимак положаjа хеликоптера и противваздухопловног система

Патриот у Jемену

Ансар Алах je поткрепио CBOje тврдже емитоважем видео снимка на KojeM се види систем ОТР-21 Точка (SS-21 Scarab) щи лансира ракету. Точка има крайи домет од ракета Скад, али ]е прецизни]а и употреб^ава чврсто уместо течно гориво, што омогуйава много лакше оперативно руко-важе. Постов неколико места у Jeмeну ща се могу користити за лансира-же ракете 9М79 Точка домета 70 км, а ван тих места било би могуйе упо-требити и систем 9М79-1 Точка У щи има домет од 120 км.

Изгледа да ]е ракета Точка одговорна за на^ачи ударац сауд^сщ коалиции щи се десио када ]е група Ансар Алах, 4. септембра 2015. године, лансирала ту ракету на коалици]ску базу у области Сафир.

Коалици]а ни]е никада потврдила да ]е Точка погодила базу, али ]е при]авила велики бро] жртава тог дана. Званична новинска агенци]а У|еди-жених Арапских Емирата известила ]е о 22 погинула возика. И друге за-ливске зем^е, учесници коалици]е, при]авиле су жртве. Сателитски снимци су потврдили могуйи удар ракете Точка на Щима се виде оштейени об]екти и изгорела возила. На снимцима ]е било могуйе видети и две ]единице система Патриот, свака са радаром AN/MPQ-53/65 и са по два лансера ракета. Изгледа су та два система поставлена пред сам напад тако да ]е могуйе да нису била оперативна у том тренутку. Употреба два система са маже лансера него што ]е то уобича]ено одражава непредвидиву природу прет-же. Радари система Патриот AN/MPQ-53 нису ротира]уйи и могу захватати ци^еве у сектору од 90 степени, тако да су зато инсталирана два примерка ради покриважа вейе територи]е.

□L 13 О ш

£ <с

< (Я

а

О

ш

I

О

О ш ш

Иранске ракете

Могуйности ]еменских балистичких ракета су минорне у односу на иранске у Ще су уложена велика средства ради компензаци]е слабости ва-здухопловних снага.

Ракета Qiam

о ш ш

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

CL

m

О о

О <

ш

О m

CL

О <

ш О ш

CL

m

<

о

Док иранске ракете дугог домета пуне ме^ународне новинске наслове, Иран ]е наставио да разви]а оруж]а щима би могао да га^а зем^е Голфа. У оквиру дела разво]а на щи се обрайало мало пажже, Иран ]е током августа 2010. приказао нову ракету Qiam ща ]е предвидена да замени ракету Shahab-1 и Shahab-2 (Scud-C). Иран ]е приказао велики бро] ових ракета (44) у два наврата током марта 2014. године, што дово^но говори о озби^-ности програма.

Иако се претпостав^ало да се ради о разво]у сери]а Скад, ракета Qiam нема стабилизациона пера]а као жени претходници, што говори о томе да има вейи домет и да ]у ]е теже открити радаром. ^ен домет ]е повейан са 300 на 800 км.

Иран у принципу нема великих потреба за ракетом домета 800 км с об-зиром на то да се вейина ци^ева у голфским зем^ама налази на разда-^ини до 300 км од Ирана и да су у том случа]у ракете овог домета потреб-не само за гараже Израела. Са друге стране, вейи домет омогуйио би Ирану да лансира ракете Qiam из дубине сво]е територи]е, што би отежало не-при]ате^у откриваже лансера и жихово уништаваже.

Иранске ракете Qiam без 6ojeeux глава у подземном склоништу

Повейан домет тако^е значи да би Иранци могли започети нападе из праваца щи нису покривени системима Патриот. На пример, мета ракета ще су лансиране из источне провинци]е Систан и Балучистан, уместо пре-ко Голфа, могла би бити обала УАЕ. У том случа]у неке од лансирних ]еди-ница система Патриот морале би бити окренуте ка истоку ради одбране, што би утицало на умажеже расположивих ресурса и преправку посто]ейег система одбране. У таквом сценари]у ]единице Патриот ще би биле усме-рене ка правцу напада, биле би недово^не да испрате све ци^еве и лан-сира]у дово^но пресретача.

За разлику од ракета типа Scud B/C, Qiam поседу]е улазну бо]еву главу Ща се одва]а од степена ракете са мотором ван атмосфере зем^е. Улазна бо]ева глава има врло стабилни купасти облик, тако да нема про-

блема са нестабилношйу, што ]е била карактеристика ]едностепених ракета Скад када су употреб^аване на вейим да^инама. Стабилност умногоме повейава прецизност про]ектила, док процес раздва]ажа степена прави два ци^а ще прате радари противваздушне одбране, с тим да jе улазно возило много маже и много теже за уништаваже.

Сер^е ракета Fateh

Иран ]е развио балистичке ракете кратког домета на чврсто гориво, али ]е наставио да ради и са технологиям течног горива. Приказана ]е ракета Ра1вИ-110, домайи еквивалент Точке, тврдейи да ]е у питажу врло пре-цизан оружни систем. Могуйе ]е да ]е прецизност остварена коришйежем комерци]алног система СРЗ/СЬОМАЗЗ Щи би освежавао инерци]ални на-вигациони систем ракете, а щи би био осет^ив на ометаже у конфликту високог интензитета. У ме^увремену ]е ура^ено неколико модернизаци]а ракете Ще су до повейале домет од 20о на 250 км, а затим и на 300 км за модел трейе генераци|е щи ]е приказан током 2010. године. Четврта гене-раци]а ракете Ра1вИ-110 приказана ]е током августа 2012. године и за жу ]е речено да има прецизни]и систем во^ежа, али ни]е на]ав^ено и повейаже домета.

Иранска ракета Fateh-313

Иран ]е 22. августа 2015. године открио нову ракету Ра1вИ-313, тврдейи да она има домет до 500 км. Као и са ракетом ¿¡ат овакав додатни домет омогуйио би Ирану да га^а много више локаци]а у зем^ама Голфа, и то на-падима из више праваца и са различитим путажама. Са друге стране, ракета Ра1вИ-313 пужена ]е чврстим горивом Ще не захтева редовно пражжеже и чишйеже ради превенци]е опасности од корози]е.

С обзиром на посщейе снимке изгледа да ]е ракета Ра1еИ-313 исте величине као и Ра1еИ-110, што би значило да ]у ]е могуйе лансирати из истог лансера. Уколико ]е то случай додатни домет ]е постигнут побо^шажем летних карактеристика, односно аеродинамичког узгона, употребом jачег и ефикасни]ег погонског система и/или умажежем масе, односно умажежем бо]еве главе и конструкциям тела ракете од лакшег материала.

На фотографи]ама ракете Ра1еИ-313 види се да се она разликэде од ракете Ра1еИ-110. Заджа пера]а су крайа, док су преджа различитог облика. Jединица за наво^еже изгледа вейа, али ]е то ура^ено на рачун преджег дела щи носи бо]еву главу, а не на рачун погонске секци]е. То би значило да ]е бо]ева глава ракете Ра1еИ-313 знатно мажа од оне на ракети Ра1еИ-110 за Щу се претпостав^а да има масу 500 кг.

Иранска ракета Fateh-110

Нове верзи]е ракете Fateh-110 разви]ене су за нападе на америчке ра-зараче Щи су опрем^ени системом одбране од балистичких ракета Aegis Щи израчунава пресретаже на среднем курсу ракета, док су ракете ван Земщине атмосфере. Ракета Khalij Fars, Ща ]е приказана у фебруару 2011. године, употреб^ава ИЦ трагач за наво^еже на топлотно зрачеже брода у сво^ терминално] фази лета.

Иако су иранске тврдже да ]е систем успешно тестиран и да ]е започе-та сер^ска производжа дочекане са скепсом, повер^иви извори америчког Сте] дипартмента наводе да Иран „прикривено уводи у оперативну употре-бу" противбродске ракете.

Током 2014. године приказане су нове врсте ракета Fateh-110, Hormuz-1 и 2. Иако су не]асне разлике измену ове две ракете, изгледа да ]е бар ]ед-на од жих противрадарска ракета Ща се наводи на радарске система бро-дова. У теории, могуйе ]е употребити исти систем во^ежа и за нападе на радарске станице на копну, што значи да ]е могуйе да Иран разви]а оруж|е Щим ]е могуйе га^ати сензоре битне за системе противракетне одбране. Упркос свему, Иранци рш нису потврдили да су ракете сери]е Хормуз опе-ративне.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Балистичка ракета Етаб

На]нови]а у сери]и балистичких ракета „вожена балистичка ракета" от-кривена ]е 11. октобра 2015. године и има домет до 1.700 км.

Балистичка ракета Етаб

Када ]е ова ракета приказана, било ]е jасно да се не ради о потпуно ново] ракети, вей о управ^ано] бо]ево] глави щу ]е могуйе поставити на иран-ске сери]е Shahab-3/Ghadr и на та] начин им знатно побо^шати прецизност.

Претпостав^а се да домет иранске ракете са управ^аном бо]евом главом Emad зависи од тежине бо]еве главе, облика ракете, као и од снаге и ефикасности мотора. У том смислу руски извори тврде да Shahab-3 има домет до 1.300 км са бо]евом главом масе до 700 кг, док САД тврде да ракета са таквом бо]евом главом има домет до 1.500 км, а да би верзи]а са продуженим дометом могла пога^ати ци^еве на да^инама до 2.000 км, али са бо]евом главом до 600 кг уколико би тело ракете било изранено од алумини]ума уместо од челика.

КрстареПе ракете

Чини се да се зем^е Голфа сада налазе под претжом напада крста-рейих ракета, а не само балистичких ракета. У марту 2015. године Иран ]е приказао сво]у крстарейу ракету Soumar за щу тврди да ]е вей у сер^сщ производжи.

КрстареПа ракета Боитаг

Ни]е изненаймуйе што ]е ова ракета потпуно идентична сов]етсщ ра-кети КИ-55. Украински званичници су признали да ]е током 2005. године 12 ракета КИ-55 нелегално продато Ирану (а рш 6 и Кини) без нуклеарних бо-]евих глава. Основна разлика ]е у томе што ]е Боитаг разви]ен за лансира-же са копна, а не из ваздушног простора (као првобитна верзи]а ща ]е била интегрисана са бомбардерима Ти-95, Ти-1б0 и Би-24). Копнена верзи]а лансера ракета ипак би имала вейе шансе за опстанак у конфликту високог интензитета у щем би иранске ваздухопловне базе биле прве на удару.

Иранци нису об]авили податке у вези с дометом ракете Боитаг, што ]е довело до спекулаци]а да ли ]е домет сличан оном код сов]етске ракете, што износи 2.500 км са бо]евом главом од 400 кг. У том смислу постов знатна разлика у домету с обзиром на то да се ракета лансира са копна, али се поставка и питаже да ли ]е Иран успео да произведе мотор сличног капацитета као што jе Р95-300 на ракети КИ-55.

Иранци би могли, као алтернативу, искористити сво]е турбомлазне моторе из породице То1ои щи се налазе на жиховим противбродским ракетама. Иако ]е ]едноставни]е произвести турбомлазне моторе, они троше више горива, тако да би у том случа]у жихов домет био мажи.То не би представало велики проблем за Иран, чак и у случа]у да Боитаг има упола мажи домет од КИ-55, ]ер би и у том случа]у велики бро] мета у голфским државама био доступан.

Укидаже санкци]а

Очеку]е се укидаже санкци]а Ирану на увоз на]вейег дела во]не опре-ме, а санкци]е на технологи]у балистичких ракета бийе укинуте касни]е.

Укидаже ембарга на наоружаже омогуйийе Ирану да развое модерне ваздухопловне снаге на основу чега йе се знатно маже ослажати на бали-стичке ракете. Упркос томе, бийе потребне огромне инвестици]е у опрема-же иранске ваздухопловне флоте, како би, бар приближно, била из]едначе-на са зем^ама Голфа.

Са друге стране, политички фактори йе, тако^е, утицати на расподелу средстава. Мойна исламска револуционарна гарда директно контролише балистичке ракете, али не и ратно ваздухопловство и сигурно ]е да нейе пристати на умажеже сво]е стратешке улоге и одговара]уйих средстава. Они йе сигурно користити аргумент да ]е Ирану потребно да одржи произ-воджу сво]их оружаних система уколико до^е до поновног успостав^ажа санкци]а. Ни]е занемарива ни могуйност прода]е иранских ракетних система другим зем^ама. У том смислу врло jе вероватно да йе Иран наставити са великим улагажима у сво] програм стратешких ракета.

Ти програми могу бити и знача^о унапре^ени оног тренутка када буду укинуте санкци]е на технологи]у балистичких ракета. Тада йе Иран мойи да на-бави опрему као што су модерни жироскопи и акцелерометри потребни за на-предне инерци]алне навигационе системе щи йе омогуйити вейу прецизност ракета и мажу зависност од сателитског наво^ежа. Иран йе тада бити у могуй-ности и да увезе метале високе издрж^ивости щи би им омогуйили изграджу нових ракета од лакших материала, а тиме и постизаже вейих домета.

Програми противракетне одбране у Голфу

Четири државе Голфа - Кувад, Катар, Сауди]ска Арабка и УАЕ, тре-нутно се налазе у фази одговора на растуйу иранску претжу и модернизму сво]е противракетне системе одбране или набав^а]у нове.

Друге две зем^е Голфа - Бахреин и Оман не разви]а]у системе противракетне одбране. Бахреин не поседэде средства за набавку тако скупих система и ослажа се на америчку батери]у система Патриот Ща брани базу пете флоте (САД, поред тога, има]у батери]е Патриот и у Куваду, Катару и УАЕ).

С обзиром на сво]у улогу медиатора Оман сматра да нейе бити на мети иранских балистичких ракета. Држава ]е поручила систем ваздушне одбране NASAMS са ракетама А1М-120, иако то ни]е систем Щи би могао пресретати балистичке про]ектиле, али би се могао супротставити крстарейим ракетама Ще би прелетале Оман на свом путу према УАЕ или Сауди]сЩ Арабки.

Куваjт

Кувад ]е тражио модернизаци]у шест радара система Патриот. Држава поседэде пет база опрем^ених системима Патриот, од Щих свака има jедну ватрену ]единицу ща се састо]и од радара и пет лансера. Куваjт ]е затражио модернизаци]у сво]их 60 ракета РАС-2 на стандард GEM-T Щи подразумева нови дигитални упа^ач са много бо^им ефектом против балистичких ракета. Ова] стандард подразумева и посебан осцилатор Щи побо^шава спо-собност система за прайеже малих авиона и крстарейих про]ектила.

Кувад ]е, тако^е, тражио 80 ракета РАС-3 Ще су маже од модела РАС-2, а про]ектоване су за уништаваже претже директним кинетичким ударом уместо експлози]е путем близинског упа^ача. Сваки модификовани лан-сер може бити напужен са по 16 ракета РАС-3 или четири ракете РАС-2. У току ]е рад по склоп^еним уговорима за модернизаци]у и испоруку наведе-них оружних система.

CM о

■■¡г

CD

О >

О

см ОС

Ш

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

0£ ZD О о

-J

<

о

х о ш

н

>-

СС <

(Л <

-J

О ■О

X ш н

о

О >

УАЕ

Сличан програм води се и у УАЕ с тим што се ту ради о девет ватре-них ]единица са по четири лансера и ]едним резервним лансером и радаром - укупно 288 ракета PAC-3 и 216 ракета GEM-T.

УАЕ ]е отишла и корак да^е од Куваjта, тако што ]е поручила систем THAAD (Terminal High Altitude Area Defence) Щим ]е могуйе пресретати ба-листичке про]ектиле док су рш ван Земщине атмосфере. Систем лансира ракету Ща разви]а егзоатмосферско „кинетичко убо]но возило" Ще употре-б^ава инфрацрвено наво^еже у терминално] фази за наво^еже и пресре-таже ракете. Ова] систем обезбе^е додатни по]ас заштите и омогуйава лансираже ракета Патриот на преостале ци^еве щи улазе у Земщину атмосферу.

УАЕ ]е заинтересована за испоруку три ватрене ]единице система THAAD, свака са по три лансера и резервним радаром AN/TPY-2, што наводи на зак^учак да УАЕ има намеру да развое шест лансера за сваку од сво]е три ватрене ]единице. Тиме йе УАЕ бити први извозни клиент за систем THAAD.

Систем THAAD

У ме^увремену, тачное 14. новембра 2015. године, званичници УАЕ при]авили су успешно пресретаже две балистичке ракете у Jемену од стране система Патриот.

Катар

Катар ]е изабрао исту комбинаци]у Патриот/ ТИААй као и УАЕ. Затра-жена ]е набавка две ватрене ]единице ТИААй, свака са по шест лансера и 150 пресретача. У оквиру пакета набавке система ТИААй налази се и радар за рано упозораваже непознатог типа поврх радара АЫ/ТРУ-2 Щи ]е инсталиран на сваку од ватрених ]единица. У исто време Катар ]е затражио 11 ватрених ]единица Патриот са по четири ]единице и 768 ракета рАс-3 и 246 ракета СБМ-Т.

CaydujcKa Apa6uja

Изнена^уйе je да сила као што je Сауд^ска Арабка каска за своjим суседима у погледу нарудбеница за новим ракетним системима одбране. Током 2014. године кра^евина je затражила 202 ракете и одговараjуйe пакете модификац^а за своje лансере система Патриот. У ме^увремену Сау-диjска Арабка je потписала споразум са америчком владом о набавци 320 ракета PAC-3, а оче^е се набавка jош 280 ракета тог типа током 2017. године.

Ради бо^е координац^е и ефикасн^ег деловажа ракетне одбране, зем^е Голфа морале би да успоставе jeдан оперативни центар щи би кон-тролисао сва расположива средства, али локаци|а таквог построjeжа сигур-но йе представ^ати врло осет^иво политичко питаже.

Драган ВучковиП (Dragan Vuckovic), e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID iD: ©http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

Руски нуклеарни торпедо18

Деветог новембра 2015. године два канала федералне телевиз^е приказала су податке о потенц^алном новом нуклеарном торпеду руске мор-нарице. Развоj овог торпеда откривен je током посете председника Путина и министра одбране Сeргejа Шоjгуа Соч^у, где су во^ени разговори о пита-жима одбране, ук^учэдуйи руски будет одбране.

Током снимка, садржаj неких документа био je намерно замуйен, али jeдан од жих н^е и на жему je писало „Океански вишенаменски систем Статус-6. Иако je снимак повучен, многи су га снимили током емитоважа и затим je био коментарисан у руским и у другим мед^има.

Снимци сугеришу да je систем Статус-6 нуклеарни торпедо великог домета и велике брзине Щи разв^а Централни проjeктни биро Рубин из Сент Петербурга.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Торпедо покрейе мали нуклеарни реактор, а изгледа да je опрем^ен нуклеарном боjeвом главом. Торпедо има домет око 10.000 км, брзину од преко 90 км/час и максималну дубину заражажа од преко 1.000 метара. Разв^а се и оклоп^ена верз^а Ща би била имуна на противмере. Претпо-став^а се да торпедо покрейе мали нуклеарни реактор.

На основу описа система, он je проjeктован за оствариваже зоне за-браженог приступа економским построjeжима на нeприjатe^eвоj обали. Торпедо би био у могуйности да радиоактивно контаминира такву област, што би непр^ате^у онемогуйило употребу током веома дугог периода. Су-дейи по подацима из сним^еног материала, испитиважа на овом оружном систему требало би да започну током 2020. године.

На интернету су се поjавили многи коментари о систему Статус-6. На сликама су приказане подморнице Ще би могле бити носачи торпеда. Ради се подморници проjeкат 09852, базираноj на подморници класе Оскар 2,

' Jane's Defence Weekly 18 November 2015.

али и о подморници специ]алне намене Про]екат 09851 „Кабаровск". Под-морницу класе Кабаровск тако^е ]е про]ектовао про]ектантски биро Рубин, а ради се тако^е о подморници на нуклеарни погон ща може заражати до великих дубина.

Тако^е, помину се и подморница Про]екат 20120„Саров" и матични брод

Про]екат 20180.

Вероватно ]е да йе нуклеарни торпедо бити тестиран на подморници Саров.

Стручжаци Пентагона претпостав^а]у да йе бо]ева глава торпеда би-ти снаге од неколико мегатона, а с обзиром на то да се крейе подводно би-йе у стажу да заоби^е америчку противракетну одбрану намежену обара-жу руских интерконтиненталних стратешких ракета.

Овакав оружни систем више спада у подводно беспилотно пловило и било би намежено уништаважу великих лука на непри]ате^ево] обали ще након нуклеарне детонаци]е не би могле да се користе много година.

Драган ВучковиП (Dragan VuckoviC), e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID iD: ©http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

19

Курга^ец 25 на тестира^у

Руска во]ска je започела испитиважа борбеног возила пешади]е Курга-жец 25. Очекэде се, у складу са будетским могуйностима, да ово БВП замени сва возила БМП-2 и БМП-3 ща се налазе у русщ во]сци.

Борбено возило пешади]е Кургаъец 25

Кургажец 25 про]ектовала ]е и произвела компани]а Курганмашзавод, ща ]е производила БМП-3 и БМД-4 десантно ]уришно возило.

Бруто маса возила ]е 25 тона, али она зависи од варианте и инстали-раног оружаног система.

БМП-3 се ни]е производио у великим количинама за руску во]ску, али ]есте за извозно тржиште.

Jane's International Defence Review November 2015.

У поре^ежу са БВП БМП-3, Кургажец 25 има потпуно нови диза]н трупа, возач се налази на преджо] лево] страни, а дизел мотор на преджо] де-сно] страни, што остав^а празним остатак трупа за уграджу изабраног ору-жаног система и за десантно оде^еже.

Основни недостатак возила БМП-3 био ]е што ]е оде^ак за мотор био поставлен испод задже платформе, што ]е доводило до велике скучености у десантном оде^ежу.

На возилу Кургажец 25 труп улази и излази преко покретне рампе, док припадници десантног оде^ежа седе на седиштима ще ублажава]у дето-наци]у на странама возила и окренути су ]едни према другима.

Ново возило ]е опрем^ено новом да^ински управ^аном куполом щу ]е развио про]ектантски биро КБП. Ова купола налази се и на тешком оклопном транспортеру Т-15 щи ]е изранен на основу тенка Т-14 Армата.

Купола ]е опрем^ена потпуно стабилисаним топом 30 мм 2А42 са дво-струким хражежем. Топ има 160 пробо^их граната спремних за употребу и 340 високоексплозивних граната. На лево] страни налази се коакси]ални митра^ез 7.62мм са 2.000 метака спремних за употребу.

У случа]у напада на тенкове и друге вреднее мете, са сваке стране куполе налазе се по две ласерски во^ене противтенковске ракете Кор-нет/Корнет-ЕМ домета од 8.000 до 10.000 м у зависности од верзи]е. Иако су ове ракете намежене нападу на копнене ци^еве, оне поседу]у способ-ност напада на споре и нисколетейе хеликоптере.

Ракета Корнет-ЕМ вей ]е у употреби у русщ во]сци, при пешади]и, али и монтирана на кров лаког оклопног возила Тигр.

Врсте бо]евих глава су високоексплозивна тандем 6ojeBa глава и тер-мобаричка бо]ева глава. Тандем бо]ева глава користи се у случа]у напада на ци^еве опрем^ене експлозивно-реактивним оклопом, док ]е термоба-ричка бо]ева глава врло ефикасна у урбаним операци]ама.

Купола кургажеца опрем^ена ]е ласерским детекторима, дефанзив-ним системом као и бацачима граната щи покрива]у радиус од 360 степени. Купола се окрепе помогу електричних мотора и поседу]е комп]утеризо-вани систем управ^ажа ватром щи, поред осталих, користи и сензоре смештене на крову, као што ]е метеоролошки сензор.

Командир и нишанди]а седе на кра]у погонског дела и могу ангажовати ци^еве употреб^ава]упи флат диспле]е. Сваки има стабилизовани днев-но-термални осматрачки уре^а] у Щи ]е угра^ен ласерски да^иномер.

Осматрачки уре^а] командира ]е панорамски и омогупава систем напада „ловац-убица".

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Нису об]ав^ени детали у вези оклопног пакета возила Кургажец 25.

Руси]а ]е употреб^авала труп од алумини]ума за оклопе сво]е сери]е БМД, али ]е труп Кургажеца 25 вероватно од челика са паковажем appliqué оклопа Щи ]е вероватно мешавина пасивног и ЕРА оклопа.

Оклопно возило пешади]е опрем^ено ]е да^ински управ^аном куполом наоружано митра^езом 12.7 мм и бацачима граната.

Трепи припадник породице Кургажец ]е возило за извлачеже и поправку на Щем ]е монтирана дизалица и преджи дозер-стабилизатор. На крову се налази раван део Щи служи за складиштеже.

Као и претходници БМП-3, сва возила Кургажец 25 су у потпуности ам-фиби]ска и покрещу се помогу водених млазница Ще се налазе испод зад-жег дела трупа.

Драган ВучковиП (Dragan Vuckovic), e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID iD: ©http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

Израелски ласерски систем20

Израелска компани]а Rafael Advanced Defence Systems наставка са разво]ем и усавршаважем свог високоенергетског ласерског система Iron Beam док чека на одлуку о финансиражу и набавци израелског министар-ства одбране.

Компани]а ]е тренутно у процесу финог подешаважа алгоритама и раз-ви]ажа програма модернизаци]е за ласер Щи ]е намежен онеспособ^ава-жу ракета, минобацачких мина и беспилотних летелица. Iron Beam користи пар вишекиловатних ласера за онеспособ^аваже долазепих про]ектила на да^инама до 2 км. Покретна батери]а система Iron Beam сасщи се од радара, командно-контролне ]единице и више ласерских система за уништа-важе ци^ева.

Jane's International Defence Review December 2Q15.

Израелски ласерски систем Iron Beam

Ласерски систем Iron Beam има више предности у односу на конвенци-оналне ракетне системе. Системи ракетне одбране су изузетно скупи, док ]едан хитац система Iron Beam не кошта готово ништа, а не посще реалне границе у погледу бро]а испа^ених хитаца. Са друге стране, за разлику од ракетних система овде не постов могуйност колатералне штете.

Ласер щи je намерен онеспособъаваъу ракета, минобацачких мина и беспилотних летелица

Како Министарство одбране рш званично HMje прихватило систем, рш ни]е одре^ено како пе се уклапати у посщепи систем сло]евите ракетне одбране щи се сасщи од система Iron Dome, David's Sling и Arrow 3.

Са друге стране, у погледу потенци]алног извоза, масовни]а употреба беспилотних летелица умногоме да]е на знача]у оваквим системима.

Компани]а не жели да изнесе имена потенци]алних кли]ената, али наводи скорби случа] у Щем ]е севернокоре]ска беспилотна летелица дошла до званичне резиденци]е ]ужнокоре]ског председника у Сеулу. У оваквим случа]евима било ]е изузетно опасно лансирати ракету Ща би оборила бес-пилотну летелицу изнад густо насе^еног града. Овакви случа]еви се убрза-но понав^а]у, а нарочито опасно ]е прелетаже нуклеарних електрана ма-лим беспилотним летелицама у Ще ]е могуче сместити одговара]упе коли-чине експлозива.

Званичници компани]е тако^е инсистира]у на томе да ]е, иако постое си-стеми за ометаже беспилотних летелица, могуче ометати систем за сателит-ско наво^еже, али ]е немогупе ометати инерци]ални навигациони систем.

Иако ]е систем првобитно намежен за онеспособ^аваже ракета, арти-^ери]ских граната и минобацачких мина, Iron Beam може без проблема онеспособ^авати и беспилотне летелице с обзиром на жихову малу брзи-ну и слабну конструкци]у.

Драган ВучковиП (Dragan Vuckovic), e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID iD: ©http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

Руске ваздушнодесантне jeöuHuu,e do6ujajy SPRUT21

Руске ваздушнодесантне ]единице добиле су мали бро] возила 2S25 SPRUT-SD, свега 15 до 25. У ме^увремену компани]а Volgograd Machine Building Joint Stock Company израдила ]е модернизовану верзи]у овог возила под ознаком 2S25 SPRUT SDM1 са новом куполом Ща користи делове ваздушнодесантног возила BMD-4M Ще ]е веп у производжи за руске ва-здушне ]единице.

Разво] и производжа возила 2S25 SPRUT-SD ранена ]е у Волгограду, али ]е производжа нове верзи]е у постро]ежима компани]е Kurganamshza-vod где се производе борбена возила пешади]е BMD-4M и BMP-3.

Руски извори наводе да се очеку]е производжа до 150 примерака 2S25 SPRUT SDM1 за руске ваздушнодесантне ]единице.

Нови систем сличан ]е оригиналу, возач се налази на преджо] страни, купола са два члана посаде на средини возила, а дизел мотор на кра]у. Мотор ]е исти као она] щи се налази на првобитном примерку.

2S25 SPRUT SDM1 има тело изранено од завареног челика и куполу Ща обезбе^е заштиту од пешади]ског наоружажа и гелера с тим да ]е на]-вепи степен заштите на преджем делу куполе.

21 Jane's International Defence Review December 2015.

Возило 2Б25 БРИиТ-Бй

Купола новог возила 2S25 SPRUT SDM1 ]е другачи]ег облика. Основно наоружаже представка топ 125 мм 2A75M са глатком цеви, стабилизован у две равни, опрем^ен екстрактором дима, термалном облогом и систе-мом референци цеви топа. У возило ]е могуйе сместити до 40 граната за топ, од Щих се 22 налази у аутоматском пужачу, док ]е остатак од 18 потребно ручно сместити у пужач.

Гранате се пуне у зависности од тактичке ситуаци]е, али се бо]еви ком-плет обично сасщи од 20 распрскава]уйих граната, 14 поткалибарних про-бо]них граната са пенетратором и шест високоексплозивних противтенков-ских граната. Поред тога, могуйе ]е ускладиштити до шест ласерски во^е-них про]ектила. Нишанди]а има стабилизовану дневно-нойну ]единицу SO-SNA-U, монтирану на крову са ласерским да^иномером и каналом за ла-серско наво^еже про]ектила.

Командир има, тако^е, панорамску дневно-нойну нишанску справу Ща ]е монтирана на крову.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

На]нови]а верзи]а ласерски во^еног про]ектила има високоексплозивну тандем бо]еву главу са максималном да^ином до 5.000 м.

Митра^ез ПКТ 7.62 мм ]е монтиран коакси]ално са главним топом и же-гов борбени комплет ]е 2.000 метака, док се на крову налази да^ински упра-в^ани митра^ез ПКТМ 7.62 мм щи се ни]е налазио на првобитно] верзи]и. На страни куполе налазе се три лансера граната 81 мм. Возило може полагати димну завесу и директним убризгаважем дизел горива на издувни систем.

К^учна особина возила 2S25 SPRUT SDM1 ]е подесиви хидропнеу-матски амортизациони систем щи омогуйава возачу межаже клиренса од 100 до 500 мм.

Погонски блок сасщи се од дизел мотора UTD-29 щи разви]а 500 КС и повезан je хидромеханичком четворостепеном трансмисирм, што омогу-пава возилу достизаже максималне брзине до 70 км на час.

Борбена маса возила ]е 18 тона са односном снаге/масе од 27.77 кс/тона.

Поред тога што ]е возило преносиво ваздушним путем, оно ]е у потпу-ности амфиби]ско и може се користити у операци]ама такве врсте.

У води се покрепе путем две водене млазнице Ще се налазе на сващ страни заджег трупа. Водене млазнице гура]у возило брзином Ща ни]е мажа од 7 км на час.

Могуче ]е га^ати топом од 125 мм док се возило налази на површини воде, али само преко преджег дела возила у размаку од 30 степени лево и десно.

Разво] овог возила, као и уво^еже возила BMD-4M, показэде да руска во]ска наставка са значащим опремажем сво]их ваздушнодесантних снага.

У зем^ама НАТО не посщи систем Щи би се могао поредити са 2S25 SPRUT SDM1. Америчка во]ска ]е у ]едном периоду поседовала тенк М 551 Sheridan Щи ]е званично носио назив оклопно изви^ачко ваздушнодесант-но ]уришно возило, а жега ]е требало да замени М8 систем покретног топа. Ме^утим, та] про]екат ]е укинут.

Америчка во]ска сада се труди да развое систем новог мобилног за-штипеног возила са ватреним системом, што пе представ^ати модернизо-важе посщепе платформе.

Драган ВучковиП (Dragan VuckoviC), e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID iD: ©http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

22

Немци pa3eujajy нови тенковски топ

Тенковски топови са глатком цеви компани]е Rheinmetall Defence L/44 и L/55 постали су главно оруж]е за вепину тенкова са запада.

RH 120 LLR L/47 120 mm компани]е Rheinmetall

■ Jane's International Defence Review December 2015.

Ol о

■■¡г

CD

О >

0

01

ОС Ш 0£ ZD О о

-J

<

о

х о ш

н

>-

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

СС <

(Л <

-J

О ■О

X ш н

о

О >

Ме^утим, упркос константно] модернизации топова и про]ектила дойи йе тренутак када чак ни топ L/55, нити жегова муници]а, више нейе одгова-рати савременим изазовима.

Компани]а Rheinmetall почела ]е истраживажа у вези с новим топом за щи се веру]е да йе бити у калибру 130 мм са аутоматским пужачем, што йе подийи брзину па^бе и смажити посаду на три члана - командира, ни-шанди]у и возача.

Претпостав^а се да йе ново оруж|е бити инсталирано на потпуно ново возило, можда оно Ще йе заменити немачки тенк Leopard 2 и француски Leclerc.

У ме^увремену, компани]а Rheinmetall Weapon and Munitionради на про]ектима Щи да^е разви]а]у породицу про]ектила за топове L/44 и L/55, али углавном из сопствених фондова.

Проjектил APSFSDS-T DM11

620

На пример, лоши]е де]ство првобитног про]ектила DM12 (HEAT-MP-T) против побуженичких мета довео je до разво]а новог про]ектила DM11 током 2011.године.

OBaj про]ектил опрем^ен ]е високоексплозивном бо]евом главом са мешавином челичних и делова од тешких метала. Може бити програмиран за детонираже у ваздуху, након ударца или са одложеним де]ством погод-ним за нападе на тимове са наво^еним противтенковским ракетама или по искрцано] десантно] пешади]и на вейим да^инама. Ова] про]ектил погодан ]е и за проби]аже о]ачаних бетонских зидова.

Jeдинствeна способност овог про]ектила ]есте могуйност програмиража док се налази у цеви. Код стандардних топова то се обично ради ручно, али у овом случа]у програмираже се ради преко система за управ^аже ватром.

Про]ектил DM 11 има крилца за стабилизоваже путаже, максимални до-мет до 5.000 м и сада се сербски производи за потребе америчког маринског корпуса за тенкове M1A1 Abramis, као и за кориснике тенкова Leopard 2.

Америчка во]ска одлучила се за про]ектил 120 мм (AMP)XM1147 (HEMP-T) щи йе заменити четири посщейа про]ектила 120 мм. Ова] про-]ектил користийе топ глатке цеви М256 на тенковима M1A1/M1A2 Abrams Щи представка верзи]у топа 120 мм L/44 Rheinmetall Щи по лиценци производи компани]а Watervliet Arsenal.

Како само домайи (амерички) произво^ачи могу учествовати у тендеру за набавку про]ектила XM1147, компани]а Rheinmetall се удружила са ком-панком General Dynamics Ordnance and Tactical systems (GDOTS) чи]и йе пону^ени про]ектил бити заснован на про]ектилу DM11.

Топ L/55 налази се на HajHoeujoj верзщи тенка Leopard 2A7 +

Компани]а Rheinmetall развила ]е шест генераци]а про]ектила APSFSDS-T. Прву генерала DM13 следиле су DM23, DM33, DM43, DM53 и DM63. Послед-жих пет про]ектила карактерише вепа пробо]ност оклопа, што ]е резултат одно-са дужине и диаметра пенетратора, али и употреба напредни]их материала.

DM63 спада у на]нови]у генераци]у APFSDS-T про]ектила и има брзину од 1,650 м/с када ]е испарен из тенкова Leopard 2A4 опрем^ених топовима L/44 L/55, као и из тенкова Leopard 2A6, односно 2A7. К^учна особина овог про]ек-тила ]е непромежена балистичка карактеристика током гаража на температу-рама Ще варира]у од -46 до 71 степена за разлику од претходних про]ектила чи]е су балистичке перформансе опадале на вишим температурама.

Компани]а Rheinmetall тренутно ради на новом про]ектилу APFSDS-T чи]и пе диза]н утицати на повепану способност пенетраци]е оклопа.

Про]ектоваже, разво] и производжа тенковских топова и одговара]упе муници]е, нарочито про]ектила APFSDS, врло ]е сложен поступак. Ме^утим, еволуци]а хомогеног оклопа, а нарочито разво] пасивног и експлозивно-ре-активног оклопа, изискэде разво] нове муници]е.

Иако разво] новог топа од 130 мм и про]ектила RH73 тра]е веп неко време, званична потврда долази непосредно након приказиважа новог ру-ског тенка Армата Т14 за щи се тврди да поседу]е оклоп непробо]ан за про]ектиле DM53 DM63, што ни]е случа]ност.

Драган ВучковиП (Dragan VuckoviC), e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID iD: ©http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

Напредни топовски систем на броду Zumwalt23

Америчка ратна морнарица полагала ]е велике наде у класу површински борбених бродова DDG 1000 Zumwalt планира]упи набавку чак до 32 брода. Нова технологи]а подразумевала ]е аутоматски систем за сузби]аже пожара, нови диза]н топа, напредни радар и нови бродски комп]утерски систем у новом, радикализованом бродском трупу и новим структуралним диза]ном.

DDG 1000 Zumwalt у бродоградилишту General Dynamics Bath Iron Work

' Jane's International Defence Review December 2015.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Први брод из класе DDG 1000 Zumwalt почине са тестира^има током децембра 2015. године

Током времена трошкови и нове процене безбедносне ситуаци]е утица-ле су на то да се ратна морнарица задово^и са само три брода из ове класе и започне поновну производи разарача класе DDG 51 Arleigh Burke, иако йе неке иноваци]е класе Zumwalt бити примежене на будуйе бродове. Нажа-лост, ]една од на]нови]их технологи]а угра^ена на Zumwalt класу - напредни топовски систем (Advanced Gun System - AGS) и припада]уйи потпуно ауто-матизован систем пужежа са магацином престайе да се производи и пре него што први брод из ове класе буде прим^ен у оперативну употребу.

AGS ]е про]ектован за испа^иваже врло специфичне муници]е, про]ек-тила под називом Long Range Land Attack Projectile (LRLAP). Про]ектил за-]еднички производе компани]е BAE Systems и Lockheed Martin.

Long Range Land Attack Projectile (LRLAP)

Компан^а BAE Systems про]ектовала je про]ектил AGS калибра 155 мм. До овог тренутка OBaj систем je испоручен и инсталиран на прва два брода DDG 1000 и DDG 1001. DDG 1000 je започео са пробним тестиражем током децембра 2015. године када fie бити испробан систем AGS.

Компан^а je испоручила укупно шест оваквих система - два по броду, а само толико их je и произведено. Не планира се производжа и испорука ових система за морнарице других држава.

AGS 155 мм je у потпуности аутоматизован, тако да нема посаде ща би била укручена у поступак пужежа топа. Топ се налази на горжоj палуби брода у „радарски нeвид^ивоj" куполи, цев je спуштена у посебно лежиште ради смажежа радарског и инфрацрвеног одраза, а поседэде интегрисани расхладни систем щи омогуйава одрживу каденцу па^бе.

Цев топа, осим врха, скоро je у потпуности увучена у фиксирану за-штийену куполу. По потреби, двострука врата на врху куполе се отвараjу, омогуfiуjуfiи подизаже, окретаже и испа^иваже из цеви.

AGS спреман за паьбу

Испод палубе AGS има потпуно аутоматизовани електрични систем пужежа са палетизованим магацином. Свака палета садржи осам проjeкти-ла LRLAP и осам погонских пужежа.

Магацини су толико велики да се понекад каже да je брод изранен око жих. Они су модуларни, а у слудоу да брод има задатак бомбардоважа ци^е-ва на копну, сваки садржи око 300 проjeктила LRLAP 155 мм. Сваки проjeктил са погонским пужежем има 223 цм дужине и тежи 102 кг. Проjeктили се налазе

на палети, преносе се испод топа и затим се вертикално пуне и испа^эду. На-кон испа^иважа топ се врайа у вертикалну позици]у ради поновног пужежа.

С обзиром на то да ]е магацин про]ектован иск^учиво за класу DDG 1000, ни]е могуйе пребацити га на друге бродове, али ]е могуйе усво]ити сличне модификаци]е за примену на другим пловилима.

AGS може испалити свих 300 граната по брзини од 10 про]ектила у ми-нути. То ]е омогуйено посебним системом хла^ежа Ще пумпа расхладну течност дуж цеви ради одржаважа константне температуре.

Сваки покрет топа и све радже магацина регулишу електрични мото-ри. Оваква аутоматизаци]а поступка омогуйила ]е морнарици да смажи бро] послужилаца топа, а очеку]е се да инсталаци]е система AGs тра]у и до 30 година, што ]е животни век самог брода. Замена цеви топа предвидена ]е ]едном у шест година.

Као и вейина елемената у систему AGS, про]ектили наво^ени системом GPS/INS разви]ени су иск^учиво за ова] систем. Про]ектил LRLAP има домет око 64 наутичке ми^е (око 100 км) са циркуларном грешком од око 2 м на том домету. Домет ]е теоретски рш вейи, али се тада смажу]е преци-зност поготка. Експлозивна маса про]ектила ]еднака ]е гранати 155 мм (10,8 кг експлозива). Ускоро се очекэде испорука првих про]ектила, а првобитна планирана производжа од неколико десетина хи^ада комада за 20 до 30 бродова класе DDG 1000 Zumwalt бийе знача^о умажена.

Решен ]е велики проблем щи се сасщао од прежив^аважа осет^и-ве електронике на врху про]ектила Щи се испа^эде са убрзажем од неколико хи^ада Г (6.000 Г). Про]ектил LRLAP доби]а женено убрзаже путем ракетног погона, што му омогуйава вейи домет, али и спорте убрзаже.

Рад на овом про]ектилу започет ]е рш 2005. године, а ]едан од надежих задатака био ]е управо одговара]уйи ракетни мотор, али и цена про]ектила ща рш ни]е коначна и зависийе од уговора за производжу. Иначе, очекэде се да йе AGS бити последжи хеми]ски систем за бомбардоваже ци^ева на копну щи йе наследити електромагнетски шински топ. Делимично због тога ]е и стопира-на производжа система AGS, ]ер посще индици]е да би трейи брод из класе DDG 1000 могао послужити као основ за тестираже шинског топа.

Драган ВучковиП (Dragan Vuckovic), e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID iD: ©http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

Турска по први пут тестира наоружане беспилотне летелице24

Турска ]е по први пут испалила во^ене про]ектиле ваздух-зем^а са беспилотне летелице, што ]у ]е сврстало у ред малог бро]а зема^а Ще су развиле домайу наоружану беспилотну летелицу.

Наоружана беспилотна летелица (НБЛ) Bayraktar TB2 испалила ]е на-во^ене ракете Roketsan Smart Munition (SMM; MAM - Mini Akilli Muhimmat) приликом тестиража изведеног 17. децембра 2015. године.

1 Jane's Defence Weekly 6 January 2016.

Према наводима произво^ача Ваукаг Мак1па, ракете су испа^ене са ви-сине од 16.000 фита (преко 5.000 м) и погодиле су ци^ щи ]е био удален 8 км. Ракета ]е испарена са крила НБЛ ВаугаМаг тВ2 и погодила ]е централни део мете величине величине 2 пута 3 метра. Наоружана беспилотна летели-ца ]е на другом крилу носила реплику бомбе ЭММ Ща н^е испуштана.

Ласерски навожена планира]у^а бомба ЭММ разв^ена ]е од против-тенковске ракете иМтАЗ компан^е Роке1эап и ласерски во^ене ракете 01-гИ. Ради се мало] бомби без ракетног погона Ща комбинэде трагач са ракете 01гИ и вейину делова са ракете иМТАЭ без ракетног погона.

ВаугаИаг ТВ2 ]е тактичка НБЛ, лети на средним висинама и поседэде велики радиус де]ства. Наоружану беспилотну летелицу поручила ]е турска копнена во]ска. Она ]е базирана на претходно] тактичщ БЛ ВаугаМаг, али ]е за тре-йину вейа, има распон крила од 12 м и радиус дедова до 150 км (зависна од даталинка). Током неколико пробних летова, ТВ2 ]е летела до висине од 27.030 фита (око 9,000 м), а остала ]е у ваздушном простору 24 часа и 34 минута.

Турска копнена во]ска поручила je укупно 18 НБЛ Bayraktar TB2

На разво] ове летелице знатно je утицала америчка одлука щом je забранена продаjа технолог^а НБЛ ТурсЩ. Ова летелица йе знатно помойи турским оружаним снагама у обрачуну са Курдистанском радничком парти-jом. Производи ове НБЛ сврстава Турску у ред пет зема^а (Кина, Иран, Израел и САД) Ще производе своje наоружане БЛ. Мада би било тачное рейи да се ради о шест зема^а, ]ер je jужноафричка компаниjа Denel вей извршила тестове са наоружаном БЛ Seeker.

НБЛ Bayraktar TB2

Драган ВучковиП (Dragan Vuckovic), e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID iD: ©http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Први лет кинеског J-16 EW25

Кинески извори навели су да je варианта ловца J-16 компани]е Shenyang Aircraft Corporation, предви^еног за електронски рат, извела сво] први пробни лет 18. децембра 2015. године.

Слике нове варианте ловца по]авиле су се на неколико кинеских во]-них садова. Примейене су модификаци]е Ще се налазе на носачима на кра]евима крила Ще личе на ALQ-218 Tactical Jamming Receiver (тактички омета]уйи рисивер) щи се налази на авиону E/A-18G Growler Super Hornet, а намежен ]е за електронски рат.

Прототип J-16 EW

Чини се да прототипу J-16 EW недоста]е авионски топ и систем за ин-фрацрвено трагаже и прапеже, што je не]асно, jep би J-16, Щи je иначе ки-неска копи]а ловца SU-30 Sukhoi, требало да има чак 10 подвесних тачака испод крила и трупа авиона.

Драган ВучковиП (Dragan Vuckovic), e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID iD: ©http://orcid.org/0000-0003-1620-5601

Нови системи детекц^е кроз зидове26

Руска компани]а Geotech развила ]е нови радарски систем за открива-же органских мета кроз зидове.

Уре^и Р0-400 и Р0-900 могу откривати непри]ате^а Щи се кр^е иза зидова од армираног бетона деб^ине до 0,6 м уз анализу покрета и ди-сажа. Радари могу радити и у режиму продиража радарског снопа у дубину зем^е и откривати закопано оруж]е и експлозивне направе.

25 Jane's Defence Weekly 6 January 2016.

26 Jane's International Defence Review January 2016.

Радарски систем Р0-900 може пратити и лоцирати мете преко анализе покрета на да^инама до 11 м кроз зидове деб^ине до 0,4 м. У режиму откривана мета помогу анализе издиса]а, систем може откривати мете на да^инама до 5 м кроз препреке деб^ине 0,3 м. Уре^ ]е димензи]а 24,5X10,4X7,8 цм и режим рада до четири сата. Радар ради на фреквенци-]ама од 900 мегахерца.

Радарски систем за открива^е органских мета кроз зидове RO-900

Други вейи ype^aj RO-400 2-D има вейи радиус откривана мета щи je сада повейан на 2l м и може бити монтиран на беспилотно копнено возило ко-]им се управ^а таблетом и на Щем се по]ав^у|е дводимензионална слика мете у реалном времену. Уре^ ради на фреквенци]и од 400 мегахерца, а ]еди-ница масе 4,5 кг има димензи]е 96X29X15,5 цм и може радити до четири сата.

Систем може откривати складишта оруж]а и експлозивне направе ук^учэдуйи и уре^е Щи нису састав^ени од метала, а налазе се на дуби-ни до 5 м.

Специ]ална верзи]а уре^а вей ]е у употреби у русщ федерално] без-бедносно] служби.

Главни конкурент овог система ]е израелски преносни радар сери]е Xaver Щи ипак нема могуйност откривана „дисана" мете.

Уре^ R0-400 вей ]е победио израелског конкурента у ]едном инди]ском тендеру, а компани]а ]е вей испоручила пет система иужно] Коре]и, четири Казахстану и Пакистану и рш по пет уре^а R0-900 Вьетнаму и три Кини.

Драган Вучковий (Dragan Vuckovic), e-mail: draganvuckovic@kbcnet.rs, ORCID iD: ©http://orcid.org/0000-0003-1620-5601