Научная статья на тему 'Модель формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики засобами електронних Інтернет-технологій'

Модель формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики засобами електронних Інтернет-технологій Текст научной статьи по специальности «Народное образование. Педагогика»

CC BY
54
9
Поделиться
Ключевые слова
професійна підготовка / професійна підготовка вчителя фізики / інформаційно-комунікативна компетентність / електронні інтернет-технології / засоби електронних інтернет-технологій / модель формування інформаційно-комунікативної компетентності

Аннотация научной статьи по народному образованию и педагогике, автор научной работы — А. О. Юрченко

У статті порушено проблему формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики засобами електронних інтернет-технологій. Розкрито теоретичні засади формування інформаційнокомунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики та обґрунтовано її модель як складової професійної освіти. Розроблена модель формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики засобами електронних інтернет-технологій містить чотири взаємопов’язані блоки: мотиваційно-цільовий, організаційнопедагогічний, контрольно-оцінювальний та результативний. Мотиваційно-цільовий блок представлений соціальним замовленням та головною метою дослідження, що прогнозує прикінцевий результат. Організаційно-педагогічний блок передбачає на основі загальнометодологічних та специфічних принципів (професійно-педагогічної спрямованості навчання, формування електронного навчального середовища, поєднання традиційних та комп’ютерних технологій навчання, когнітивної візуалізації, використання спеціалізованого програмне забезпечення у галузі фізики) задати стратегічні орієнтири в формуванні інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики, спрямовують навчально-виховний процес у закладах вищої освіти на досягнення означеної мети. Формами реалізації запропонованої моделі є лекції-консультації, лабораторні роботи, змішане навчання, науково-практичні конференції, дистанційні курси, практика з виготовлення мультимедіа, самостійна й індивідуальна робота. Для реалізації форм організації навчання використовувались методи активного навчання, комп’ютерне моделювання, мозковий штурм, інтерактивні методи, тестування, дослідницько-експериментальні й технічні засоби, ресурси мережі Інтернет, програмні засоби загального й спеціального (цифрові та віртуальні лабораторії) призначення, електронні освітні ресурси, дидактичною метою використання яких є надання навчальному процесу цілісності. Контрольно-оцінювальний – містить компоненти, критерії, показники й рівні сформованості інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики. Результативний – відбиває результат впровадженої моделі, тобто позитивну динаміку формування інформаційнокомунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики засобами електронних інтернет-технологій. Ефективність моделі підтвердив статистичний аналіз одержаних результатів. Зокрема, позитивна динаміка зростання середніх за усіма показниками в експериментальній групі статистично вища щодо контрольної групи.

Похожие темы научных работ по народному образованию и педагогике , автор научной работы — А. О. Юрченко,

MODEL OF FORMATION OF FUTURE PHYSICS TEACHERS’ INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCY BY ELECTRONIC INTERNET TECHNOLOGIES

The article raises the problem of formation of future physics teachers’ informational and communicative competence by means of electronic Internet technologies. The theoretical principles of formation of future physics teachers’ informational and communicative competence are revealed and its model as a component of professional education is substantiated. The developed model of the formation of future physics teachers’ information and communication competence by means of electronic Internet technologies contains four interrelated units: motivational and purposeful, organizational and pedagogical, control and evaluative, effective. The motivational and purposeful unit is represented by a social order and the main purpose of the study, which predicts the final result. The organizational and pedagogical unit assumes the strategic reference points in the formation of information and communication technologies in the field of physics, on the basis of general methodological and specific principles (professional and pedagogical orientation of training, the formation of an electronic learning environment, the combination of traditional and computer technology learning, cognitive visualization, the use of specialized software in the field of physics) the communicative competence of future physics teachers, direct the educational process in institutions of higher education on achievement of the stated purpose. The forms of implementation of the proposed model are lectures-consultations, laboratory works, mixed learning, scientific and practical conferences, distance learning courses, practice in multimedia production, independent and individual work. For the implementation of the organization forms, the methods of active learning, computer modeling, brainstorming, interactive methods, testing, research, experimental and technical means, Internet resources, general and special (digital and virtual laboratories) software, electronic educational resources, the didactic purpose of which is to provide the educational process of integrity, were used. Control and evaluation unit contains components, criteria, indicators and levels of formation of future physics teachers’ information and communication competence. Effective unit reflects the result of the implemented model, that is, the positive dynamics of the formation of future physics teachers’ informational and communicative competence by means of electronic Internet technologies. The model's efficiency was confirmed by the statistical analysis of the results. In particular, the positive dynamics of average growth in all indicators in the experimental group is statistically higher relative to the control group.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Модель формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики засобами електронних Інтернет-технологій»

Scientific journal PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION

Has been issued since 2013.

Науковий журнал Ф1ЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВ1ТА

Видасться з 2013.

http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/

Юрченко А.О. Модель формування iнформацiйно-комунiкативно¡ компетентност'1 майбутшх вчител'!в фiзики засобами електронних iHmepHem-технологш. Ф'зико-математична освта. 2018. Випуск 3(17). С. 113-117.

Yurchenko А. Model of formation of future physics teachers' information and communication competency by electronic internet technologies. Physical and Mathematical Education. 2018. Issue 3(17). Р. 113-117.

DOI 10.31110/2413-1571-2018-017-3-021

УДК 37.016:53-057.87:004.738.5

А.О. Юрченко

Сумський державний педагогiчний ушверситет iменi А.С. Макаренка, Украна

a.yurchenko @fizmatsspu.sumy. ua

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ШФОРМАЦ1ЙНО-КОМУШКАТИВНО1 КОМПЕТЕНТНОСТ1 МАЙБУТН1Х ВЧИТЕЛ1В Ф1ЗИКИ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННИХ 1НТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГ1Й

Анотац'я. У статт'1 порушено проблему формування Ыформацшно-комункативно)' компетентност'1 майбутшх вчител'в фiзики засобами електронних iнтернет-технологiй. Розкрито теоретичн засади формування нформа^йно-комункативно¡' компетентност'1 майбутшх вчител'в фiзики та обрунтовано ¡¡'модель як складово¡' профеайно¡' освти. Розроблена модель формування iнформацiйно-комунiкативно¡ компетентност'1 майбутшх вчител'в фiзики засобами електронних нтернет-технологш мстить чотири взаемопов'язаш блоки: мотива^йно-цшьовий, органвацШно-педагог'чний, контрольно-о^нювальний та результативний. Мотивацйно-цшьовий блок представлений со^альним замовленням та головною метою досл'дження, що прогнозуе приюнцевий результат. Орган'зацшно-педагог'чний блок передбачаенаосновiзагальнометодолоачнихта специф'чнихпринци^в (професiйно-педагогiчноiспрямованост'1 навчання, формування електронного навчального середовища, поеднання традицйних та комп'ютерних технологй навчання, когнтивно¡' в'зуал'вацП, використання спецiалiзованого програмне забезпечення у галузi фiзики) задати страте^чш орiентири в формуванн iнформацiйно-комунiкативно¡ компетентност'1 майбутшх вчител'в ф'зики, спрямовують навчально-виховний процес у закладах вищо¡ освти на досягнення означено¡' мети. Формами реал'вацП запропоновано¡' модел'1 е лекцп-консультацп, лабораторнi роботи, змiшане навчання, науково-практичн конференцп, дистанцйнi курси, практика з виготовлення мультимед/'а, самостйна й iндив'дуальна робота. Для реал'зацП форм оргашзаци навчання використовувались методи активного навчання, комп'ютерне моделювання, мозковий штурм, 'ттерактивн'! методи, тестування, досл'дницько-експериментальн'! й техшчнi засоби, ресурси мережi 1нтернет, программ засоби загального й спе^ального (цифровi та в'ртуальн'! лабораторп) призначення, електронн освiтнi ресурси, дидактичною метою використання яких е надання навчальному процесу цл'1сност'1. Контрольно-о^нювальний - мстить компоненти, критерП, показники й р'вн'! сформованот iнформацiйно-комунiкативно¡ компетентност'1 майбутшх вчител'в фiзики. Результативний - в'дбивае результат впроваджено¡' модел'1, тобто позитивну динамку формування iнформацiйно-комунiкативно¡компетентност'1 майбутшх вчител'в фiзики засобами електронних iнтернет-технологiй. Ефективнсть модел'1 п'дтвердив статистичнийанал'зодержанихрезультат'¡в. Зокрема, позитивнадинамiказростаннясереднхзауама показниками в експериментальнй груш статистично вища щодо контрольно¡' групи.

Ключов! слова: професiйна пдготовка, профеайна пдготовка вчителя ф'>зики, iнформацiйно-комунiкативна компетентшсть, електронн iнтернет-технологi¡, засоби електронних iнтернет-технологiй, модель формування iнформацiйно-комунiкативно¡ компетентност'1.

Постановка проблеми. В умовах швидкого розвитку шформацшних технолопй (1Т) та змЫ до вимог навчального процесу система вищо''' освти повинна реагувати вщповщним оновленням змктово''' складово! фахово''' пщготовки майбутых вчт^в, пошуком нових засобiв навчання, нових методiв та пiдходiв до використання Ыформацмно-комунтацмних технолопй (1КТ) на заняттях, що потребуе формування Ыформацмно-комунтативно!' компетентности (1КК) у майбутых вчот^в. Все бтьше уваги дослщники придтяють проблемам використання спецiалiзованих програмних засобiв для унаочнення та представлення навчального матерiалу, залучення техычних новацш, впровадження штерактивних технолопй та використання штернет-ресурав. Дослщжуючи формування 1КК майбутых вчителiв фiзики засобами електронних штернет-технологш, постае необхщысть розробки вщповщно''' модели особливостями яко!' е зорiентованiсть на сучасн тенденцп розвитку 1КТ та оновлення змкту фахово! пщготовки майбутых вчителiв фiзики.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Аналiз актуальних дослщжень. Аналiз вщповщно''' нормативно!' бази, навчальних плаыв пщготовки майбутых вчт^в фiзики, актуальних наукових студм та розвщок виявив числены дослщження, пов'язан iз використанням 1КТ у професiйнiй дiяльностi вчителя (В. Биков, М. Головань, М. Лапчик, О. Ляшенко, Н. Морзе, I. Роберт, О. Семешхша, О. Семеног, О. Стрш, М. Шут та шоп), розробкою електронних освп>лх ресурсiв у галузi фiзики та 'х використанням у

ISSN 2413-158X (online) ISSN 2413-1571 (print)

навчальному процеа (П. Дроздова, O. Макарова, О. Смоляншова та шил), компетентысними тдходами до тдготовки вчителя фiзики (С. Величко, Ю. Жук, В. Заболотний, С. Коваль, А. Стьвейстр, О. Соколюк, В. Шарко та iншi).

Проте проблема впровадження електронних штернет-технологш у фахову тдготовку майбутнього вчителя фiзики та формування в нього 1КК вивчена недостатньо, на чому наголошують вчен А. Алексеева, О. Кобилянський, Г. Мартинюк та iншi.

Мета статп. Метою статтi е теоретичне обГрунтування моделi формування 1КК майбутнiх вчт^в фiзики засобами електронних iнтернет-технологiй.

Методи дослщження. Для реалiзацií поставлено! мети було використано наступи методи. Теоретичн -порiвняльний аналiз лiтературних джерел, понять i теорiй, який проведено для зктавлення та узагальнення рiзних поглядiв на розроблення та впровадження моделi формування компетентностей в тдготовку майбутых вчителiв; ретроспективний та еволюцшний аналiз комп'ютерних технологiй i засобiв з метою уточнення засобiв електронних штернет-технологш; класифта^я та узагальнення рiзних пiдходiв до визначення рiвнiв сформованост 1КК, виявлення та теоретичного обГрунтування методологiчноí основи впроваджено! моделi; абстрагування, системне структурування та теоретичне моделювання цЫсного процесу формування 1КК майбутых вчителiв фiзики засобами електронних штернет-технологiй. Емпiричнi: вивчення й узагальнення втизняного та закордонного педагогiчного досвщу, педагогiчний експеримент для перевiрки ефективност реалiзацií моделi формування iнформацiйно-комунiкативноí компетентности майбутнiх вчителiв фiзики засобами електронних штернет-технологш.

Виклад основного матертлу. Системний аналiз пiдходiв до формування компетентности вчителя [1, 3-10] надав тдГрунтя до розробки i теоретичного обГрунтування моделi формування 1КК майбутнього вчителя фiзики засобами електронних iнтернет-технологiй. При проектуванн моделi (рис. 1) головна мета полягала в тому, щоб, використовуючи в едностi змiст, методи, засоби та оргаызацшы форми, забезпечити гнуч^сть системи, зробити и здатною до швидкого реагування та пристосування до умов, як постiйно змшюються.

Мотивацiйно-цiльовий блок моделi формування 1КК майбутнiх вчителiв фiзики представлений со^альним замовленням: запитом на пiдготовленого вчителя фiзики, а також метою - сформувати у нього 1КК засобами електронних штернет-технологш.

Модель враховуе багатогранысть освтього процесу при пiдготовцi майбутнього вчителя фiзики. Тому важливими моментами для опису оргаызацшно-педагопчного блоку е визначення методолопчних пiдходiв, що обумовлюють специфiку формування 1КК майбутнiх вчителiв фiзики засобами електронних iнтернет-технологiй, обГрунтування комплексу принцитв, якими необхiдно керуватися при визначеннi змiсту цiеí тдготовки, форм, методiв та засобiв тд впливом всiх компонентiв навчального процесу як единого цтого.

Методологiчну основу формування 1КК майбутнiх вчителiв фiзики обГрунтовуемо як взаемозв'язок i взаемод^ рiзних пiдходiв, серед яких акцентуемо увагу на компетентнiсному, особисто-орiентованому, системному, шновацшному, дiяльнiсному та iнформацiйно-технологiчному тдходах.

Компетентнiсний пiдхiд розглядаемо як основу дiяльнiсноí пiдготовки майбутнього вчителя фiзики, що зосереджуеться на набуттi та розвитку здатностей суб'екта навчання розв'язувати професшы завдання рiзного рiвня складност на основi наявних знань та умшь i виводить на першу пози^ю не поiнформованiсть, а умшня вирiшувати проблеми, якi виникають тд час пiзнання та усвiдомлення природних та со^альних явищ, освоення сучасно'( технiки та технологiй, взаемин з шшими людьми тощо. Метою залучення компетентысного пiдходу е органiзацiя навчального процесу, спрямованого на набуття ключових компетентностей, зокрема, 1КК майбутнього вчителя фiзики.

Особистiсно-орiентований пiдхiд передбачае проектування й органiзацiю навчального процесу, зорiентованого на особистiсть студента з урахуванням його активност (самовиховання, саморозвиток, самооргаызацю саморегуляцiю, самоврядування) i водночас визначае найважливш методологiчнi орiентири органiзацií дидактичного та методичного забезпечення професiйноí тдготовки майбутнього вчителя фiзики засобами електронних штернет-технологш при забезпеченн iндивiдуальних траекторш навчання та можливостей в оргаызацп самоосвiти.

Системний пiдхiд дозволив розглядати освiтнiй процес як цiлiсну систему, основними компонентами я^ е сукупысть ключових, базових професiйних i спещальних компетентностей як складових 1КК майбутых вчителiв фiзики.

Дiяльнiсний пiдхiд розглядаемо поряд з особистiсно-орiентованим i вважаемо його необхщним з огляду на дiяльнiсний характер дослiджуваноí проблеми - формування 1КК майбутнiх вчителiв фiзики засобами електронних iнтернет-технологiй. У нашому дослiдженнi дiяльнiсний пiдхiд сприймаемо як прюритетысть активноí дм у формуванн 1КК майбутнiх учителiв засобами електронних штернет-технологш. Використання положень тдходу дае можливкть виявити й розкрити потен^ал i можливостi майбутнього вчителя у процеа залучення комп'ютерного шструментар^ до розв'язування фiзичних задач на рiзних етапах навчання.

lнновацiйний пiдхiд характеризуемся спрямуванням пiдготовки майбутнього вчителя фiзики до реалiзацií iнновацiйноí дiяльностi в контекст формування його 1КК. Специфiчними особливостями iнновацiйного пiдходу е його вщкриткть майбутньому, здатнiсть до передбачення на основi постiйноí переоцiнки цшностей, налаштованiсть на конструктивнi дм в поновлюваних ситуа^ях.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

lнформацiйно-технологiчний пiдхiд концентруе увагу майбутнього вчителя фiзики на вивченн та використаннi всiх видiв iнформацiйного контенту, iнформацiйного супроводу будь-яких явищ та техычну сторону застосування навчального матерiалу у професiйнiй дiяльностi. Такий пiдхiд спрямовуеться на створення та широке використання у навчально-виховному процесi 1КТ з метою рацюнального й водночас iнтенсивного формування компетентностей, у тому числ^ й 1КК.

Загальна концепцiя розробленоí моделi формування 1КК майбутнiх учителiв фiзики засобами електронних iнтернет-технологiй мае сво1м пiдГрунтям загальнодидактичнi принципи (науковостi, наочносп, доступностi, систематичностi та послiдовностi, безперервност й наступностi, свiдомостi й активности, мiцностi засвоення навчального матерiалу, практичноí спрямованостi, iндивiдуального пiдходу, емоцiйностi навчання) [2] та специфiчнi принципи (професiйно-педагогiчноí спрямованостi навчання, формування електронного навчального середовища, поеднання традицiйних та комп'ютерних технологш навчання, принцип когнiтивноí вiзуалiзацií та використання спецiалiзованого програмного забезпечення в галузi фiзики).

о

sag « о о

S is

о =

Сощальне замовлсння:

Мета:

запит на вчителя ф1зики, здатного до:

- планування своеТ педагог 1 чноТ д¡яльносп;

- оволоджня знаниями про навчальнин експеримент;

- в!зуал1заци навчального матер!алу з предмету;

- створсння штсрактивних моделей демонстрацн ф1зичних явищ;

- використання ус!х можливостей штсрнет-технолопй;

- коректного подбору засоб1в елеетронного навчання у галyзi фiзики;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

- самоанашзу свосТ д1яльност! та самовдосконалення себе як фахшця.

формування IК-компетентное™ майбутшх вчител1в ф1зики засобами електронних 1нтернст-технолопй

Пщходи

Компетентшсний Ос обиспс но-ор гентований Системный 1нновацшний 1 Дкльшсний

1 1нформацшно-технолопчний

Прннципи

професшно-педагопчноТ спрямованост1 навчання; формування електронного навчального середовища; поеднання традицшних та комп'ютерних технолопй

навчання; когттивноТ в1зуал1зацй; використання спещал1зованого ПЗ у rany3i ф1зики

Етапн

У Пропедевтичний Формувальний уу Контрольно-;

■аналггичнии .

Форми

Лекци-консультацн, лабораторш роботи, зм1шане навчання, науково-практичш конференций

дистанцшш курси, практика з виготовлення мультнмед1а, самостшна та шдив!дуальна робота

Методи

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Метод активного навчання, комп'ютерне моделювання, мозковий штурм, ¡нтерактивш методи, тестування,

дослщницько-експеримеитальш

Засоби

TexHiHHi засоби, I нтер нет-ресурси, програмш засоби загального та спещального

фртуальш та цифров! лабораторп) призначення, електронш освгтш ресурси

' 53

О Я

ч ч Й

О W О

e-gs

з!

Компонент!!

KpiiTepii

Показники

> > >

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Знанневий

Процесуальний

Ocofluc i iciuiii

Когштивний

Технолопчний

Аналггичнии

По в нота Глибина Операцшш Професшш Здатшсть до самовдо- Здатшсть до само-

знань знань умшня навичкн

сконалення анал!зу

PiBHi

сформованос^

>

Середнш

Достигши

Високий у

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

3

Результат

Рис. 1. Модель формування 1КК майбутшх вчител'в ф'зики засобами електронних '¡нтернет-технологш

Позитивна динамка сформованосп 1К-компегентност1 майбутшх вчител1в фЬики засобами електронних штернет-технологш.

Принцип професiйно-педагогiчноí спрямованост навчання фунтуеться на фiлософських, педагогiчних, психологiчних положеннях i сприймаеться нами як основа фахово( пiдготовки вчителя фiзики.

Принцип формування електронного навчального середовища сприймаемо як основу формування не лише знань у галузi фiзики та шформацмних технолопй, а й операцмних та технологiчних умiнь студентiв, як пщфунтя для формування подiбного середовища пщ час реалiзацií професiйноí дiяльностi.

Залучення принципу поеднання традицiйних та комп'ютерних технолопй навчання дае можливкть унаочнювати фiзичнi процеси, спрощувати чи пришвидшувати розрахунки, проводити безпечно дослди, моделювати рiзнi фiзичнi експерименти тощо.

Принцип когнiтивноí вiзуалiзацií передбачае розкриття пiзнавальних цiлей навчання через виважене унаочнення навчального матерiалу, що в контекст використання 1КТ на заняттях фiзики передбачае створення моделей або схем, як в своíй основi використовують вiзуальнi акценти для представлення основних iдей, понять та (х властивостей i сприяють узагальненню та систематизацп знань про цiлi класи об'еклв та явищ.

Принцип використання спецiалiзованого програмного забезпечення в галузi фiзики передбачае моделювання навчальноí дiяльностi з орiентацiею на залучення шструментар^ спецiалiзованого програмного забезпечення в галузi фiзики, зокрема при проведеннi демонстрацй опрацюваннi експериментальних даних, унаочнення ходу експерименту (побудови графЫв, яскравоí динам^зацп експерименту тощо), спрощеннi чи пришвидшенн розрахункiв результату тощо. Таке залучення демонструе майбутньому вчителю фiзики потенцшы шляхи використання спецiалiзованого програмного забезпечення в його майбутый професiйнiй дiяльностi.

Формами реалiзацiï моделi формування 1КК майбутых вчителiв фiзики засобами електронних штернет-технологш е лекци-консультацп, лабораторш роботи, змiшане навчання, науково-практичнi конференцп, дистанцшы курси, практика з виготовлення мультимедiа, самостiйна та iндивiдуальна робота.

Для реалiзацiï форм органiзацiï навчання використовувались методи, спрямован на розвиток особистост майбутнього фахiвця та на здобуття знань, умiнь i навичок. Серед таких методiв нами видтено метод активного навчання, комп'ютерне моделювання, мозковий штурм, iнтерактивнi методи, тестування, дослщницько-експериментальы.

Як засоби навчання в моделi формування 1КК майбутнiх вчот^в фiзики пропонуемо використовувати технiчнi засоби (комп'ютери, ноутбуки, мобiльнi пристро! тощо), ресурси мережi 1нтернет (електроннi освiтнi ресурси, вiдкритi освiтнi платформи тощо), програмне забезпечення загального та спещального призначення (цифровi та вiртуальнi лабораторп).

Контрольно-оцiнювальний блок моделi виокремлюе там компоненти процесу формування 1КК майбутых учителiв фiзики: знанневий, процесуальний, особиспсний.

Для перевiрки ефективностi моделi були розроблен критерп, кожен з яких характеризуеться вщповщними показниками сформованостi 1КК майбутнiх вчителiв фiзики: когнiтивний критерш, який характеризуе знанневу складову 1КК, визначаеться показниками «повнота знань» i «глибина знань», технологiчний критерiй, який характеризуе процесуальну складову - показниками «операцшы умшня» i «професiйнi навички», аналiтичний критерiй, що характеризуе особиспсну складову - показниками «здатнiсть до самовдосконалення» та «здатнiсть до самоаналiзу».

Результатом реалiзацiï моделi е формування 1КК майбутнiх учителiв фiзики, котра полягае в набутт знань, умшь, навичок та особистiсних якостей, розвиток яких дае змогу розв'язувати типовi професшы задачi, а також проблеми, що виникають у реальних ситуа^ях педагогiчноï дiяльностi з використанням 1Т та передбачае здатнiсть допрофесiйного зростання в галузi 1КТ.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Висновки. Розроблена модель формування 1КК майбутнiх вчот^в фiзики засобами електронних штернет-технологш е цiлiсною, оскiльки мiстить взаемопов'язан етапи формування 1КК майбутнiх вчителiв фiзики, ця система передбачае розвиток процесу, зображенням якого вона е та динамiчнiсть якого тюструеться через рiвнi 1КК майбутнiх вчителiв фiзики (вiд початкового до високого). Безперечно, така модель - детермшований процес у зв'язку з наявыстю в ÏÏ структурi зазначених форм i методiв.

Список використаних джерел

1. Бондаренко Л. I. Формування дослщницько! компетентности майбутнiх викладачiв вищих навчальних закладiв в умовах магiстратури. Дисерта^я канд. пед. наук: 13.00.04 / Держ. закл. "Луган. нац. ун-т iм. Тараса Шевченка". Старобiльськ, 2015. 200 с.

2. Дичювська I.M. Iнновацiйнi педагогiчнi технологи: Навчальний поабник. К.: Академвидав, 2004. 352 с.

3. Зайцева О. Б. Формирование информационной компетентности будущих учителей средствами инновационных технологий : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения (информатика)». Брянск, 2002. 19 с.

4. Зелшський С. С. Формування шформатично! компетентносп майбут-лх iнженерiв у процеа професшно! пщготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 теорiя й методика професшно!' освiти / ДЗ „Луганський нацюнальний уыверситет iменi Тараса Шевченка". Старобтьськ, 2016. - 22 с.

5. Карпова Л.Г. Формування професшно!' компетентности вчителя загальноосвтньо! школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04. Харюв, 2004. 27 с.

6. Корбутяк В. I. Методолопя системного пщходу та наукових дослiджень: Навчальний поабник. Рiвне: НУВГП, 2010. 176с.

7. Кривонос О. М. Формування шформацшно-комунтацшних компетентностей майбуп-лх учителiв iнформатики в процеа навчання програмування: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / 1нститут шформацшних технологш i засобiв навчання НАПН Укра'ши. Ки!'в, 2014. 285 с.

8. Овчарук О. Компетентности як ключ до оновлення змкту освiти. Стратегiя реформування освти в Укра'шГ К., 2003. С. 33-42.

9. Пшчук О. П. Формування предметних компетентностей учнiв основно! школи в процеа навчання фiзики засобами мультимедшних технологiй: автореф. дисертацп на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02. «Теорiя та методика навчання ^зика)» / 1нститут шформацшних технологш i засобiв навчання Нацюнально! академп педагогiчних наук Укра'ши. К., 2011. 17 с.

10. Семеыхша О., Юрченко А. Професшна готовысть використовувати засоби комп'ютерно! вiзуалiзацi!' у робот вчителя: теоретичний аспект. Науковi записки. Випуск 11. Серiя : Проблеми методики фiзико- математично! i технолопчно! освiти. Частина 4. Кропивницький : РВВ КДПУ iм. В. Винниченка, 2017. С. 43-46.

11. Семеыхша О., Юрченко А. Формування шформатично!' компетентности вчителя математики i фiзики на основi використання спецiалiзованого програмного забезпечення. Науковi записки. Випуск 8. Серiя: Проблеми методики фiзико-математичноï i технологiчно!' освiти. Частина 3. Юровоград: РВВ КДПУ iм. В.Винниченка, 2015. С. 52-57.

12. Семеыхша О.В. Теорiя i практика формування професшно! готовност майбутнiх учителiв математики до використання засобiв комп'ютерно! вiзуалiзацiï математичних знань : дис. на здобуття ступеня докт. пед. наук : 13.00.04 / Донбаський державний педагопчний уыверситет. Слов'янськ, 2017. 490 с.

References

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1. Bondarenko L. I. Formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti maibutnikh vykladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv v umovakh mahistratury. Dysertatsiia kand. ped. nauk: 13.00.04 / Derzh. zakl. "Luhan. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka". Starobilsk, 2015. 200 s.

2. Dychkivska I.M. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: Navchalnyi posibnyk. K.: Akademvydav, 2004. 352 s.

3. Zaitceva O. B. Formirovanie informatcionnoi kompetentnosti budushchikh uchitelei sredstvami innovatcionnykh tekhnologii

: avtoref. diss. na soiskanie nauch. stepeni kand. ped. nauk : spetc. 13.00.02 «Teoriia i metodika obucheniia (informatika)». Briansk, 2002. 19 s.

4. Zelinskyi S. S. Formuvannia informatychnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv u protsesi profesiinoi pidhotovky : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. kand. ped. nauk : 13.00.04 teoriia y metodyka profesiinoi osvity / DZ „Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka". Starobilsk, 2016. - 22 s.

5. Karpova L.H. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti vchytelia zahalnoosvitnoi shkoly : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04. Kharkiv, 2004. 27 s.

6. Korbutiak V. I. Metodolohiia systemnoho pidkhodu ta naukovykh doslidzhen: Navchalnyi posibnyk. Rivne: NUVHP, 2010. 176s.

7. Kryvonos O. M. Formuvannia informatsiino-komunikatsiinykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv informatyky v protsesi navchannia prohramuvannia: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.02 / Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy. Kyiv, 2014. 285 s.

8. Ovcharuk O. Kompetentnosti yak kliuch do onovlennia zmistu osvity. Stratehiia reformuvannia osvity v Ukraini. K., 2003. S. 33-42.

9. Pinchuk O. P. Formuvannia predmetnykh kompetentnostei uchniv osnovnoi shkoly v protsesi navchannia fizyky zasobamy multymediinykh tekhnolohii: avtoref. dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kand. ped. nauk: spets. 13.00.02. «Teoriia ta metodyka navchannia (fizyka)» / Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy. K., 2011. 17 s.

10. Semenikhina O., Yurchenko A. Profesiina hotovnist vykorystovuvaty zasoby kompiuternoi vizualizatsii u roboti vchytelia: teoretychnyi aspekt. Naukovi zapysky. Vypusk 11. Seriia : Problemy metodyky fizyko- matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. Chastyna 4. Kropyvnytskyi : RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2017. S. 43-46.

11. Semenikhina O., Yurchenko A. Formuvannia informatychnoi kompetentnosti vchytelia matematyky i fizyky na osnovi vykorystannia spetsializovanoho prohramnoho zabezpechennia. Naukovi zapysky. Vypusk 8. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. Chastyna 3. Kirovohrad: RVV KDPU im. V.Vynnychenka, 2015. S. 52-57.

12. Semenikhina O.V. Teoriia i praktyka formuvannia profesiinoi hotovnosti maibutnikh uchyteliv matematyky do vykorystannia zasobiv kompiuternoi vizualizatsii matematychnykh znan : dys. na zdobuttia stupenia dokt. ped. nauk : 13.00.04 / Donbaskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet. Sloviansk, 2017. 490 s.

MODEL OF FORMATION OF FUTURE PHYSICS TEACHERS' INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCY

BY ELECTRONIC INTERNET TECHNOLOGIES Artem Yurchenko

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article raises the problem of formation of future physics teachers' informational and communicative competence by means of electronic Internet technologies. The theoretical principles of formation of future physics teachers' informational and communicative competence are revealed and its model as a component of professional education is substantiated. The developed model of the formation of future physics teachers' information and communication competence by means of electronic Internet technologies contains four interrelated units: motivational and purposeful, organizational and pedagogical, control and evaluative, effective. The motivational and purposeful unit is represented by a social order and the main purpose of the study, which predicts the final result. The organizational and pedagogical unit assumes the strategic reference points in the formation of information and communication technologies in the field of physics, on the basis of general methodological and specific principles (professional and pedagogical orientation of training, the formation of an electronic learning environment, the combination of traditional and computer technology learning, cognitive visualization, the use of specialized software in the field of physics) the communicative competence of future physics teachers, direct the educational process in institutions of higher education on achievement of the stated purpose. The forms of implementation of the proposed model are lectures-consultations, laboratory works, mixed learning, scientific and practical conferences, distance learnin g courses, practice in multimedia production, independent and individual work. For the implementation of the organization forms, the methods of active learning, computer modeling, brainstorming, interactive methods, testing, research, experimental and technical means, Internet resources, general and special (digital and virtual laboratories) software, electronic educational resources, the didactic purpose of which is to provide the educational process of integrity, were used. Control and evaluation unit contains components, criteria, indicators and levels of formation of future physics teachers' information and communication competence. Effective unit reflects the result of the implemented model, that is, the positive dynamics of the formation of future physics teachers' informational and communicative competence by means of electronic Internet technologies. The model's efficiency was confirmed by the statistical analysis of the results. In particular, the positive dynamics of average growth in all indicators in the experimental group is statistically higher relative to the control group.

Key words: professional training, professional training of physics teacher, information and communication competence, electronic Internet technologies, means of electronic Internet technologies, model of formation of information and communication competence.