Научная статья на тему 'Визначення динаміки розвитку інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики за показниками технологічного критерію'

Визначення динаміки розвитку інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики за показниками технологічного критерію Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
50
3
Поделиться
Ключевые слова
інформаційно-комунікативна компетентність / критерій сформованості компетентності / технологічний критерій / засоби електронних інтернет-технологій / підготовка майбутніх вчителів фізики / information and communication competence / criterion of formation of competence / technological criterion / means of electronic Internet technologies / of future physics teachers’ preparation

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — А. О. Юрченко

У статті зроблений теоретичний аналіз наукових джерел вітчизняних та зарубіжних науковців, який дав змогу уточнити і обґрунтувати поняття «формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики засобами електронних інтернет-технологій». Розглянуто засоби електронних інтернет-технологій, серед яких у процесі підготовки майбутнього вчителя фізики: електронні освітні ресурси (мультимедійні електронні підручники, довідники навчальні відеоматеріали, flash-додатки тощо) та засоби комп’ютерного контролю знань, навчальні бази даних, інтерактивні середовища моделювання, віртуальні освітні платформи тощо. Обґрунтовано, що в контексті підготовки вчителя фізики перелік засобів електронних інтернет-технологій має включати як програмне забезпечення загального призначення, так і спеціалізоване в галузі фізики, зокрема, цифрові та віртуальні лабораторії. З огляду на основні засади до визначення критеріїв формування професійної компетентності відомих науковців, сформульовані критерії, серед яких виділяємо технологічний критерій, який характеризує уміння аналізувати, класифікувати й систематизувати програмне забезпечення та впроваджувати його у свою професійну діяльність. Технологічний критерій визначаємо як здатність активно застосовувати сучасні засоби інформаційних та комп’ютерних технологій до роботи з інформацією та розв’язання різноманітних задач як засобів пізнання й розвитку інформаційно-комунікативної компетентності. Виділено показники технологічного критерію: «операційні уміння» – володіння інструментарієм програмного забезпечення та «професійні навички» – вміння використовувати інструментарій для навчання фізики. Описано методику перевірки визначення рівнів сформованості інформаційно-комунікативної компетентності за кожним з показників технологічного критерію. Наведено коротко результати педагогічного експерименту, який опрацьовано за методикою перевірки середніх за критерієм Стьюдента. Підтверджена результативність на рівні значущості 0,05 використання засобів електронних інтернет-технологій у формуванні інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики.

Похожие темы научных работ по наукам об образовании , автор научной работы — А. О. Юрченко

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

CHECKING THE EFFICIENCY OF FORMING FUTURE PHYSICS TEACHERS’ INFORMATIONAL AND COMMUNICATIVE COMPETENCY BY INDICATORS OF TECHNOLOGICAL CRITERIA

The article deals with theoretical analysis of scientific sources of national and foreign scientists, which made it possible to clarify and substantiate the concept of "formation of future physics teacher’s information and communication competence by means of electronic Internet technologies". The article considers the means of electronic Internet technologies in the process of future physics teacher’s preparing, among which electronic educational resources (multimedia electronic textbooks, educational materials educational videos, flash-applications, etc.) and computer knowledge control tools, training databases, interactive simulation environments, virtual educational platforms, etc. It is substantiated that in the context of the physics teacher’s preparation, a list of electronic Internet technologies should include both general-purpose software and specialized in the field of physics, in particular, digital and virtual laboratories. Given the main principles for determining the criteria for the formation of professional competence of well-known scholars, the criteria are formulated, among which we distinguish a technological criterion that characterizes the ability to analyze, categorize and organize the software and implement it in its professional activities. The technological criterion is defined as the ability to actively apply modern means of information and computer technologies to work with information and to solve various tasks as means of development of information and communication competence. The indicators of the technological criterion are allocated, among which "operational skills", that is possession of software tools, and "professional skills", that is the ability to use tools for teaching physics. The method of checking the determination of levels of formation of information and communication competence for each of the indicators of the technological criterion is described. The results of the pedagogical experiment, which are processed according to the method of checking the average according to Student's criterion, are briefly presented. Validated efficiency of the use of electronic Internet technologies in forming the future physics teachers’ information and communication competence at the significance level of 0.05.

Текст научной работы на тему «Визначення динаміки розвитку інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики за показниками технологічного критерію»

Scientific journal PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION

Has been issued since 2013.

Науковий журнал Ф1ЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВ1ТА

Видаеться з 2013.

http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/

Юрченко А.О. Визначення динам'ки розвитку 'шформацшно-комушкативно)' компетентност'1 майбутшх вчител'!в фiзики за показниками технологiчного критер'ю. Ф'зико-математична осв'та. 2018. Випуск4(18). С. 183-189.

Yurchenko Artem. Checking The Efficiency Of Forming Future Physics Teachers' Informational And Communicative Competency By Indicators Of Technological Criteria. Physical and Mathematical Education. 2018. Issue 4(18). Р. 183-189.

DOI 10.31110/2413-1571-2018-018-4-031

УДК 37.016:53-057.87:004.738.5

А.О. Юрченко

Сумський державний педагогiчний ушверситет iменi А.С. Макаренка, Украна

a.yurchenko @fizmatsspu.sumy. ua

ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМ1КИ РОЗВИТКУ ШФОРМАЦ1ЙНО-КОМУН1КАТИВНО1 КОМПЕТЕНТНОСТИ МАЙБУТН1Х ВЧИТЕЛ1В Ф1ЗИКИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ТЕХНОЛОГ1ЧНОГО КРИТЕР1Ю

Анотац'я. У статт'1 зроблений теоретичний анал'!з наукових джерел втчизняних та заруб'жних науков^в, який дав змогу уточнити i обфунтувати поняття «формування 'тформацшно-комушкативно)' компетентност'1 майбутшх вчител'!в фiзики засобами електронних '¡нтернет-технолог'ш». Розглянуто засоби електронних iнтернет-технологiй, серед яких у процеа пдготовки майбутнього вчителя ф'зики: електронн освiтнi ресурси (мультимед'шн'1 електронн пдручники, дов'дники навчальн в'деоматер'али, flash-додатки тощо) та засоби комп'ютерного контролю знань, навчальн бази даних, iнтерактивн середовища моделювання, в'ртуальш освiтнi платформи тощо. Обфунтовано, що в контекст'1 пдготовки вчителя фiзики перелiк засоб'в електронних iнтернет-технологiй мае включати як програмне забезпечення загального призначення, так i спецiалiзоване в галузi ф'зики, зокрема, цифровi та в'ртуальш лабораторП. З огляду на основнi засади до визначення критерпв формування профеайноi компетентност'1 в'домих науковц'в, сформульован критерп, серед яких видляемо технологiчний критерй, який характеризуе ум'шня анал'зувати, класиф'кувати й систематизувати програмне забезпечення та впроваджувати його у свою професiйну д'тльшсть. Техноло^чний критерй визначаемо як здатн/'сть активно застосовувати сучасн засоби iнформацiйних та комп'ютерних технологiй до роботи з iнформацiею та розв'язання р'зномаштних задач як засоб'!в пзнання й розвитку iнформацiйно-комунiкативноi компетентност'1. Видлено показники технологiчного критер'ю: «операцiйнi ум'шня» - волод'шня iнструментар'ем програмного забезпечення та «професiйнi навички» - вм'ння використовувати iнструментарй для навчання ф'!зики. Описано методику перевiрки визначення рiвнiв сформованостi iнформацiйно-комунiкативноi компетентност'1 за кожним з показник'в технологiчного критер'ю. Наведено коротко результати педагогiчного експерименту, який опрацьовано за методикою перевiрки середшх за критер'!ем Стьюдента. П/'дтверджена результатившсть на р'1вн'1 значущост'1 0,05 використання засоб'в електронних iнтернет-технологiй у формуваннi iнформацiйно-комунiкативноi компетентност'1 майбутшхвчител'в ф'зики.

Ключов! слова: iнформацiйно-комунiкативна компетентшсть, критерй сформованостi компетентност'1, техноло^чний критерй, засоби електронних iнтернет-технологiй, п/'дготовка майбутшхвчител'в ф'зики.

Постановка проблеми. Дина/^зм глобальних змЫ у свт XXI столгггя з яскраво вираженою шформатизащею та електронним навчанням закцентовуе увагу на пробле/i пщготовки «нового» вчителя Ново! украшсько! школи в закладi вищо! педагопчно! освти. Сучасний вчитель повинен бути учителем-дослщником, новатором, з активною громадською пози^ею. Його професшний устх - новi результати профеайно! дiяльностi, що значною мiрою залежать вщ рiвня володшня i застосування сучасних засобiв Ыформацшно-комунтацмних технологш (1КТ), зокрема засобiв електронних штернет-технологш. Пщготовка сучасного фахiвця в умовах розвитку Ыформацшного сусптьства потребуе постшно! уваги, осктьки мае виршуватися у тому чи^ з урахуванням розвитку рiзних програмних засобiв (ПЗ) загального i спецiалiзованого призначення. Це обумовлюе потребу в тдготовц вчителя (зокрема, вчителя фiзики), здатного на основi вщповщно! фундаментально! освти перебудовувати систему власно! педагопчно! дiяльностi з урахуванням сощально значущих цтей та нормативних обмежень, аналiзувати, створювати та впроваджувати шновацп у педагопчну дiяльнiсть.

З огляду на це, вчителi фiзики повинн володти системою спещальних компетентностей, пов'язаних з сучасними 1КТ, зокрема, Ыформацмно-комунтативною компетентыстю (1КК). Таю вчителi повинн вмти здобувати й використовувати новi знання з фiзики, використовуючи сучаснi 1КТ; вмiти розробляти та використовувати електронн освiтнi ресурси та електронн Ытернет-технологи з фiзики, використовувати ресурси 1нтернету в проuесi навчання; вмти

ISSN 2413-158X (online) ISSN 2413-1571 (print)

розробляти елементи навчально-методичного комплексу з фiзики, використовуючи cy4acHi 1КТ; вмГти унаочнювати навчальний матерiал в яскравi статичнi чи динамiчнi моделi тощо.

У зв'язку з цим виникае необхiднiсть пошуку шляхiв формування 1КК майбутнього вчителя фiзики засобами електронних штернет-технолопй та перевiрка сформованост и компонентiв [11], визначення динамти 'х розвитку.

Аналiз актуальних дослщжень. 1КК вчителя фiзики розглядаемо як здатысть розв'язувати типовi професiйнi задачу вирiшувати проблеми, котрi виникають у реальних ситуацГях педагогiчноi дiяльностi, з використанням усього рiзноманiття комп'ютерних засобiв, електронних i вiртуальних ресурсiв та штернет-технологш.

П^д «формуванням 1КК майбутых вчителiв фiзики засобами електронних штернет-технолопй» розумiемо цiлеспрямований процес впливу на суб'ектГв навчання, майбутнiх вчителiв фiзики, що передбачае формування в них здатност вирiшувати професiйнi завдання на основi ПЗ загального призначення та спецiалiзованого в галузi фiзики.

Нами проаналiзовано рiзнi пiдходи до визначення критерпв, якi використовуються для характеристики сформованост професiйноi компетентностi фахiвцiв у галузi фiзики - майбутнiх вчителГв фiзики. Ми вважаемо, що саме оцшка сформованостi у виглядi набору показниюв-критерпв е найбiльш iнформацiйною, оскГльки критерГ'' дають змогу оцiнити найбтьш розвинутг та, навпаки, найбiльш проблемы напрямки дослщжувано' характеристики.

За дослщженнями науковцiв A. Князева, £. Земцово' та С. Палецько' [4], спираючись на концепцiю 1.Я. Зимньо', серед критерпв оцшки компонентiв професiйноi компетентностей видтили: готовнгсть, знання, досвгд, регуляцГю та ставлення. 1х показниками розглядають осо6ливг риси, моторику, пiзнавальнi здГбносп, осо6ливостг сприйняття та опрацювання даних тощо. А. Шестаков [10], розглядаючи проблему застосування компетентнiсного пгдходу в навчаны, видiляе такi критерг'' сформованост компетентностей як методологiчний, дослгдницький, прогностичний, наочно-модельний, алгоритмiчний та обчислювальний критерii. Н. Морзе та О. Кузьмшська для оцiнювання ргвнгв сформованост iнформатичноi компетентностi пропонують використовувати компетентысы завдання з iнформатики -комплексы задачГ прикладного характеру, для яких обов'язковим е застосування сучасних 1КТ як засобу розв'язування, надання рiзнорiвневоi допомоги та критерпв оцшювання як кшцевого результату, так i спосо6гв його отримання [7]. Науковцi Велико' Британп в рамках проекту «Drumchapel» описали спробу оцгнити 1КК учыв старших класiв, що описано у [13].

На основг аналiзу наведених структур у працях [2-3, 5-6, 8-12, 14] пропонуемо наступну структуру 1КК, котра узгоджуеться гз цтями пгдготовки вчителя фгзики (рис. 1):

o Знанневий компонент - розкриваеться як наявнГсть знань i здатысть застосовувати 'х у професГйнГй дГяльносп.

o Процесуальний компонент - характеризуе умГння аналГзувати, класифГкувати й систематизувати ПЗ, впроваджувати 'х у профеайну дГяльнГсть.

o ОсобистГсний компонент - забезпечуе готовнГсть до пошуку шляхГв до виршення професГйних задач, до 'х творчого перетворення на основГ аналГзу свое' дГяльностГ.

ЗНАННеВИИ компонент > ПРОЦЕСУАЛЬНИИ компонент > ОСОБИСТ1СНИИ компонент

Рис. 1. Компоненты 1КК майбутнього вчителя фiзики

Провщним у цГй сукупностГ вважаемо процесуальний компонент, який характеризуеться здатнГстю активно застосовувати шформацшы технологГ'' (1Т) у професшнш дГяльностГ, що передбачае володшня ГнструментарГем як ПЗ загального призначення, так i спецГалГзованого ПЗ у галузГ фГзики для забезпечення достатнього рГвня профеайно' дГяльностГ. Це передбачае умшня використовувати сучаснГ 1Т для пошуку, доступу, зберГгання, опрацювання, подання шформацшного контенту, а також комуыкацГйы навички через засоби 1нтернет-технологГй. Саме це пщкреслюе важливГсть технологГчного критерГю як характеристики процесуального компоненту.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

З огляду на основы засади до визначення критерпв, зазначених науковцями [2-3, 5-6, 9], а саме сформоваысть штересу до предмета та певних мотивГв, володшня потрГбними знаннями та вмГннями з виокремленням професшно-значущих знань та здатнГстю до рефлексГ'', самоаналГзу та самооцГнки, нами був розроблений технолопчний критерГй, який характеризуеться здатнГстю активно застосовувати 1Т у профеайый дГяльностГ, що передбачае володшня ГнструментарГем ПЗ загального призначення i спецГалГзованого у галузГ фГзики для забезпечення достатнього рГвня професшно' дГяльностГ. Це передбачае умшня використовувати сучаснГ 1Т для пошуку, доступу, зберГгання, опрацювання, подання шформацшного контенту, а також комуыкацшы навички через засоби 1нтернет-технолопй.

Мета CTaTTi: за показники технологГчного критерГю сформованост 1КК майбутых вчителГв фГзики засобами електронних штернет-технолопй визначити динамту розвитку 1КК.

Методи дослщження. Для реалГзацГ'' поставлено'' мети було використано таю методи: meopemu4Hi: аналГз i систематизацГя лГтератури, праць вГтчизняних i закордонних авторГв, методичних матерГалГв, за якими визначено понятГйно-категорГальний апарат щодо формування 1КК майбутых вчителГв фГзики засобами електронних штернет-технологш; ретроспективний та еволюцшний аналГз ПЗ з метою уточнення засобГв електронних Гнтернет-технологГй; класифГкацГя та узагальнення рГзних пГдходГв до визначення критерпв сформованост 1КК; статистичнк якГсний i кГлькГсний аналГз результатГв на основГ методГв математично' статистики для визначення кГлькГсних залежностей мГж показниками технологГчного критерГю формування 1КК та для здГйснення перевГрки достовГрностГ результатГв педагопчного експерименту.

Виклад основного матерiалу. Технолопчний критерГй характеризуе процесуальний компонент 1КК дуально: 1Т мають сприйматися як об'ект вивчення майбутыми вчителями фГзики, так i як Гнструмент реалГзацГ'' власно' професшно' дГяльностГ. 1ншими словами, вчителю фГзики потрГбно вмГти користуватися ГнструментарГем рГзних ПЗ i водночас бачити шляхи використання цього шструментарГю для реалГзацГ'' власно' професшно' дГяльностГ, тому мае характеризуватися показниками «операции вмшня» та «професГйнГ навички» (рис. 2).

ТЕХНОЛОГ1ЧНИЙ КРИТЕР1Й

о о

Показник «Огерац1йн[ уиИння» Показник «ПрофесШш навички»

володйчня 1нструментар1ем ам/ння оикористоауоати

програмного забезпечення iнструментарИЗ для навчання ф1зики

Рис. 2. Технологiчний критерй, показники та pieHi його сформованостi

Операцшы умГння об'еднують в собГ навички роботи як Гз ПЗ загального призначення (текстовГ та табличнГ процесори, робота з операцГйними системами тощо), так i зГ спецГалГзованим ПЗ у галузГ фГзики (графГчнГ редактори, ПЗ для вГзуалГзацГ'' та унаочнення шформацп, цифровГ та вГртуальнГ лабораторп, симулятори, емулятори тощо).

ПрофесГйнГ навички, на вщмшу вГд операцГйних умшь, характеризуе здатнГсть оцГнити проблему, правильысть вибору спецГалГзованого ПЗ та його використання для дослщження того чи Гншого фГзичного явища або яко'сь демонстрацГ''.

З огляду на прийняту систему оцшювання навчальних досягнень за 4-бальною шкалою (вГдмГнно, добре, задовГльно, незадовГльно) нами було визначено чотири рГвнГ сформованостГ 1КК майбутнього вчителя фГзики засобами електронних Гнтернет-технологГй за технолопчним критерГем:

- початковий - характеризуеться елементарними навичками роботи у ПЗ загального призначення (студент редагуе текстову шформацГю, заносить дан експерименту до таблицу робить простГ обчислення);

- середшй - характеризуеться обмеженою цГкавГстю до використання 1КТ, але ситуативним штересом щодо 'х використання в впровадженнГ професГйнГй дГяльностГ. Студенти знають та володГють ГнструментарГем ПЗ загального призначення (форматування текстово', таблично'' ¡нформацп, здГйснення обчислень тощо), у них прослщковуеться фрагментарний Гнтерес до спецГалГзованого ПЗ у галузГ фГзики, але вщсутне бажання експериментувати й залучати таке ПЗ у навчальний процес;

- достатнГй - характеризуеться вмГнням працювати з ГнформацГею (пошук, збереження, перетворення та передача) у рГзних форматах i формах представлення (графти, схеми, дГаграми тощо), працювати зГ спецГалГзованим ПЗ у галузГ фГзики (робити схематичнГ фГзичнГ моделГ, здГйснювати розрахунки в експериментах за допомогою вщповщного ГнструментарГю, будувати графти та дГаграми, правильно пГдбирати та використовувати ПЗ для проведення яккного фГзичного експерименту);

- високий - характеризуеться здатнГстю створювати новГ методичнГ та демонстрацГйнГ матерГали, у тому числГ власнГ мультимедГйнГ додатки, використовуючи спецГалГзоване ПЗ.

ПерехГд з одного рГвня на Гнший вГдбуваеться послщовно й неперервно вГд нижчого до вищого. Кожний попередшй рГвень е передумовою формування наступного, а своечасне й об'ективне визначення рГвня сформованостГ дае можливкть визначити шляхи власного саморозвитку й самовдосконалення, що е однГею з важливих профеайних якостей сучасного вчителя фГзики.

Динамта сформованостГ процесуального компоненту 1КК майбутых вчителГв фГзики перевГрялася пГд час педагопчного експерименту. До контрольно' групи (КГ) увшшов 121 студент, навчання яких здГйснювалось за традицГйними пГдходами та планами пщготовки майбутнього вчителя фГзики. До експериментально' групи (ЕГ) - 130 студентГв, навчання яких здГйснювалося з використанням засобГв електронних Гнтернет-технологГй. Групи, котрГ брали участь в експериментГ, не обиралися спецГально, тому в них були студенти з рГзною устшыстю з фахових дисциплГн. Зауважимо, що всГ вони навчалися за подГбними навчальними програмами. МатерГально-технГчне забезпечення освГтнього процесу також е подГбним. Формування КГ та ЕГ здГйснювалося таким чином, щоб забезпечити статистичну вщповщнГсть рГвня знань студентГв обох груп.

На початку педагопчного експерименту кожний показник технолопчного критерГю сформованостГ 1КК майбутнГх вчителГв фГзики перевГрявся згГдно з методикою перевГрки середнГх за критерГем Стьюдента [1]. Опишемо методику визначення рГвня сформованостГ 1КК за кожним показником.

Методика статистичного опрацювання результатГв педагогГчного експерименту за показником «операцГйы умГння» полягала в оргаызацп контрольно' перевГрки вГльним володГнням ГнструментарГем ПЗ загального призначення, де передбачено виконання 2 завдань по 5 балГв кожне. Результати розподГляються за рГвнями наступним чином: початковий рГвень (0-3 бали), середнГй (4-6 балГв), достатнГй (7-8 балГв), високий (9-10 балГв).

Нами пропонувалися подГбнГ завдання:

1. ВГдтворити у виглядГ анГмацГ'' дослГд Юнга для спостереження ¡нтерференцп свГтла.

2. Створити аымацмну модель демонстрацГ'' агрегатних станГв води (вода-лГд-пар).

ТакГ завдання майбутнГм вчителям фГзики пропонувалося двГчГ: на початку й в кшц експерименту, на основГ чого можна зробити висновки про ефективнГсть запропонованих пщходГв стосовно формування у них 1КК засобами електронних Гнтернет-технологГй.

ЗагальнГ результати на початку експерименту розподГлилися наступним чином (рис. 3).

Через 2 роки навчання знову було проведено аналопчну контрольну роботу, результати якого поданГ в рис. 4.

Рис. 3. Розподл pisHie сформованост'11КК за показником: «Операцшш вмння» (ЕГ i КГ на початку експерименту)

@ Початновий Ш СереднШ ПДостатнШ И Високий

Рис. 4. Розподл pisHie сфоpмоeаностi 1КК за показником: «Onepo^ÜHi вмння» (ЕГ i КГ в кнц експерименту)

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Проаналiзувавши дiаграми на початку експерименту можна припустити, що вибiрки статистично однаковГ

В кшц експерименту спостер^аемо позитивну динамту в обох групах, але середый бал в ЕГ вищий. Водночас потрiбно перевiрити статистично, чи е результати оцЫки на основi критерiю Стьюдента однаковими. Зафтсуемо рiвень значущостi 0,05 i побудуемо ппотези: нульова гiпотеза Н0 - середы однаков^ альтернативна На - середы статистично рiзнi.

Застосувавши пакет аналiзу табличного процесора MS Excel, маемо наступн результати (табл. 1).

Таблиця 1.

Оцшка середнiх для показника «Операцшш умшня» по групам (КГ i ЕГ на початку i в кiнцi експерименту)

Двовиб'рковий t-тест На початку експерименту В тнц експерименту

з pi3HUMU дисперсями КГ ЕГ КГ ЕГ

Середне 6,909090909 6,630769231 6,909090909 7,723076923

Ктьюсть 121 130 121 130

Рiзниця середых гiпотези Н0 0 0

t-статистика (експериментальне) 0,95646148 -2,88199582

t критичне двосторонне 1,96953686 1,96957565

За даними таблицi на початку експерименту бачимо, що на piBHi значущост 0,05 Ткрит. = 1,97 i воно по модулю бтьше за Тексп. = 0,96. Це означае, що вибiрки, якi входять у педагопчний експеримент, е статистично однаковими.

Такий аналiз для показника «операции умшня» на рiвнi значущостi 0,05 пщтверджуе подiбнiсть (однорiднiсть) вибiрок на початку експерименту i ïx розбiжнiсть (статистичну вiдмiннiсть) наприкiнцi: нульова ппотеза про рiвнiсть середнix приймаеться на початку (осктьки Тексп. = 0,96 < Ткрит. = 1,97), i вщхиляеться на користь альтернативно)' наприюнц^ де е iстотною розбiжнiсть результат по середнiм 6,9 у КГ проти 7,7 в ЕГ, осктьки 1Тексп. |= 2,88 > | Ткрит. | = 1,97.

Таким чином, нами тдтверджено на рiвнi значущостi 0,05 ефективнiсть формування 1КК майбутнix вчителiв фiзики за показником «операции умшня».

Методика статистичного опрацювання результатiв педагогiчного експерименту за показником «професшы навички» полягала в оргаызацп перевiрки навичок використовувати iнструментарiй спе^ального ПЗ для навчання фiзики. Перевiрка була органiзована на основi Ыдивщуально''' роботи студентiв, у якiй було передбачено завдання на 15 балiв. Результати розподтяються за рiвнями наступним чином: початковий рiвень (0-7 бали), середый (8-10 балiв), достатнiй (11-12 балiв), високий (13-15 балiв).

Прикладом завдання Ыдивщуально''' роботи е розробити конспект уроку з фiзики на тему «Тепловi явища в природ^ на основi 1Т (використання презентацш, iнтерактивниx моделей, ПЗ фiзичного спрямування, вiртуальниx або цифрових лабораторiй тощо).

Така шдивщуальна робота пропонувалась майбутым вчителям фiзики двiчi: на початку й в кшц 4-го року навчання, на основi чого можна зробити висновки про ефективысть запропонованих пiдxодiв стосовно сформованостi IКК майбутых вчителiв фiзики засобами електронних Ытернет-технолопй.

Загальнi результати розподiлилися наступним чином: на початку експерименту (рис. 5) i в шнщ (рис. 6).

За дiаграмою (рис. 4) можна припустити, що вибiрки на початку експерименту статистично однаковГ Перевiримо це на основi критерiю Стьюдента для оцшки середнix з використанням статистичних функцм MS Excel (табл. 2).

За даними таблиц бачимо, що на рiвнi значущостi 0,05 Ткрит. = 1,97 i воно по модулю бтьше за Тексп. = 1,13. Це означае, що вибiрки, як входять у педагопчний експеримент, е статистично однаковими.

В кшц експерименту (рис. 5) спостер^аемо позитивну динамту в обох групах. Водночас потрiбно перевiрити статистично, чи е результати оцшки середых на основi критерiю Стьюдента рiзними. Зафтсуемо рiвень значущостi 0,05 i побудуемо ппотези:

Нульова ппотеза Н0: ¡лЕГ = цКГ - середы однаковГ

Альтернативна ппотеза На: ¡лЕГ ^ цКГ- середнi статистично рiзнi.

Застосувавши пакет аналiзу табличного процесора MS Excel, маемо наступи результати (табл. 2).

За таблицею маемо Ткрит. = 1,97 i воно по модулю менше за модуль Тексп. = -8,43. Це означае, що середы у вибiрках статистично pi3Hi, i це не можна пояснити випадковими причинами.

Таким чином, нами пщтверджено на piB^ значущост 0,05 ефективысть формування процесуального компоненту 1КК майбутых вчителiв фiзики за показником «професшы навички».

S Початковий Ш СереднШ ПДостатнШ S Високий

Рис.5. РозподЛ pieHie сформованост'11КК за показником: «Професшш навички» (ЕГ i КГ на початку експерименту)

Рис. 6. РозподЛ р'тн'т сформованост'11КК за показником: «Пpофесiйнi навички» (ЕГ i КГ в кнц експерименту)

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Таблиця 2.

Оцшка середшх для показника «Професшш навички» по трупам (КГ i ЕГ на початку i в кшщ експерименту)

Двовиб'рковий t-тест На початку експерименту В тнц експерименту

з pi3HUMU диспераями КГ ЕГ КГ ЕГ

Середне 6,148760331 6,542307692 8,991735537 11,64230769

Кшьмсть 121 130 121 130

Рiзниця середых гiпотези Н0 0 0

t-статистика (експериментальне) -1,13597252 -8,42961030

t критичне двосторонне 1,97070739 1,97019759

Висновки. Таким чином, статистичний аналiз пеpевipки показниюв «операцшы умшня» та «пpофесiйнi навички»

технолопчного кpитеpiю пiдтвеpдив ефективнiсть формування у майбутых вчителiв фiзики 1КК за обраними пщходами.

Такий вчитель здатний до: вiзуалiзацiï навчального матеpiалу з предмету, створення штерактивних моделей

демонстрацп фiзичних явищ, використання усiх можливостей електронних штернет-технологш, коректного пiдбоpу

засобiв електронного навчання, зокрема ПЗ загального призначення й спецiалiзованого ПЗ у галузi фiзики.

Список використаних джерел

1. Грабарь М. И., Красянская К. А. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы. М. : Педагогика, 1977. 135 с.

2. Заболотний В. Ф. Дидактичн засади застосування мультимедiа в формуванн методично'!' компетентности майбутых учт^в фiзики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 - «Теоpiя та методика навчання ^зика)». К., 2010. 39 с.

3. Зелшський С. С. Формування шформатично''' компетентности майбутнiх iнженеpiв у процеа пpофесiйноï пiдготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 теоpiя й методика професшно''' освiти / ДЗ „Луганський нацiональний унiвеpситет iменi Тараса Шевченка". Стаpобiльськ, 2016. 22 с.

4. Князев A. M., Немцова Е. В., Палецкая С. Н. Социальные компоненты личности как объект оценивания. Материалы XV Всеросс. науч. метод. конф. «Проблемы качества образования». М., 2007. Кн. 2. С. 66 -77.

5. Кривонос О. М. Формування шформацшно-комунтацшних компетентностей майбутых учи^в шформатики в процеа навчання програмування: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / 1нститут шформацшних технологш i засобiв навчання НАПН Укра'ни. Ки'в, 2014. 285 с.

6. Крижановський А. I. Формування професшно''' компетентности майбутых учи^в початково' школи з використанням веб-технологш у педагогiчних коледжах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 теоpiя й методика професшно''' освiти. Львiв, 2017. 22 с.

7. Морзе Н. В., Кузьмшська О. Г. Компетентсысы задачi з шформатики. Науковий часопис НПУ iменi М. П. Драгоманова. Сеpiя № 2: комп'ютеpно-оpiентованi системи навчання. К. : НПУ iменi М. П. Драгоманова, 2008. № 6 (13). С. 62-69.

8. Семеыхша О., Юрченко А. Формування шформатично''' компетентности вчителя математики i фiзики на основi використання спецiалiзованого програмного забезпечення. Науковi записки. Випуск 8. Сеpiя: Проблеми методики фiзико-математичноï й технологiчноï освiти. Частина 3. Кipовогpад: РВВ КДПУ iм. В.Винниченка, 2015 С. 52-57.

9. Семеыхша О.В. Теоpiя i практика формування професшно''' готовности майбутых учителiв математики до використання засобiв комп'ютерно' вiзуалiзацiï математичних знань : дис. на здобуття ступеня докт. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теоpiя i методика професшно''' освти»/ Донбаський державний педагопчний уыверситет. Слов'янськ, 2017. 490 с.

10. Шестаков А. П., Компетентностный подход в обучении информатике: контрольно-измерительные материалы. Информатика и образование. 2010. № 6 С. 57-66.

11. Юрченко А.О. Модель формування шформафйно-комунтативно'|' компетентности майбутых вчителiв фiзики засобами електронних штернет-технолопй. Фiзико-математична освпа 2018. Випуск 3(17). С. 113-117. DOI: 10.31110/2413-1571-2018-017-3-021.

12. Юрченко А.О. Формування шформацмно-комунтативно! компетентности при вивченн дисциплiн фiзичного змiсту на прикладi використання лекцiй-демонстрацiй. Науковий вiсник Ужгородського уыверситету. Серiя: «Педагопка. Соцiальна робота»: зб.наук. пр. / Ред.кол. : Козубовська 1.В. (гол.ред.) та ш. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. Випуск 2 (43). С. 297-300. DOI: 10.24144/2524-0609.2018.43.297-300.

13. Edexcel: (Центр у Великш Британп, що оцЫюе академiчнi та професiйнi квалiфiкацií та проводить тестування для шкт, коледжiв тощо). URL : http://edexcel.org.uk (Last accessed: 21.09.2018).

14. Khvorostina Y. Yurchenko A., Bezuhlyi D. The Use of Information and Communication Technologies and Visualization of Learning Material for the Interest of Future Teachers in Problems of Mathematical Statistics. East European Scientific Journal. 2017. V.(2), №9(25). P. 42-47.

References

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1. Grabar' M. I., Krasyanskaya K. A. Primenenie matematicheskoj statistiki v pedagogicheskih issledovaniyah. Neparametricheskie metody. M. : Pedagogika, 1977. 135 s.

2. Zabolotnyi V. F. Dydaktychni zasady zastosuvannia multymedia v formuvanni metodychnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv fizyky : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra ped. nauk : spets. 13.00.02 - «Teoriia ta metodyka navchannia (fizyka)». K., 2010. 39 s.

3. Zelinskyi S. S. Formuvannia informatychnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv u protsesi profesiinoi pidhotovky : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. kand. ped. nauk : 13.00.04 teoriia y metodyka profesiinoi osvity / DZ „Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka". Starobilsk, 2016. 22 s.

4. Kniazev A. M., Nemtsova E. V., Paletskaia S. N. Sotsyalnbie komponentbi lychnosty kak obbekt otsenyvanyia. Materyalbi XV Vseross. nauch. metod. konf. «Problembi kachestva obrazovanyia». M., 2007. Kn. 2. S. 66 -77.

5. Kryvonos O. M. Formuvannia informatsiino-komunikatsiinykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv informatyky v protsesi navchannia prohramuvannia: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.02 / Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy. Kyiv, 2014. 285 s.

6. Kryzhanovskyi A. I. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly z vykorystanniam veb-tekhnolohii u pedahohichnykh koledzhakh: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 teoriia y metodyka profesiinoi osvity. Lviv, 2017. 22 s.

7. Morze N. V., Kuzminska O. H. Kompetentsnisni zadachi z informatyky. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia # 2: kompiuterno-oriientovani systemy navchannia. K. : NPU imeni M. P. Drahomanova, 2008. # 6 (13). S. 62-69.

8. Semenikhina O., Yurchenko A. Formuvannia informatychnoi kompetentnosti vchytelia matematyky i fizyky na osnovi vykorystannia spetsializovanoho prohramnoho zabezpechennia. Naukovi zapysky. Vypusk 8. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi y tekhnolohichnoi osvity. Chastyna 3. Kirovohrad: RVV KDPU im. V.Vynnychenka, 2015 S. 52-57.

9. Semenikhina O.V. Teoriia i praktyka formuvannia profesiinoi hotovnosti maibutnikh uchyteliv matematyky do vykorystannia zasobiv kompiuternoi vizualizatsii matematychnykh znan : dys. na zdobuttia stupenia dokt. ped. nauk : [spets.] 13.00.04 «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity»/ Donbaskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet. Sloviansk, 2017. 490 s.

10. SHestakov A. P., Kompetentnostnyjpodhod v obuchenii informatike: kontrol'no-izmeritel'nye materialy. Informatika i obrazovanie. 2010. № 6 S. 57-66.

11. Yurchenko A.O. Model formuvannia informatsiino-komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh vchyteliv fizyky zasobamy elektronnykh internet-tekhnolohii. Fizyko-matematychna osvita. 2018. Vypusk 3(17). S. 113-117. DOI: 10.31110/2413-15712018-017-3-021.

12. Yurchenko A.O. Formuvannia informatsiino-komunikatyvnoi kompetentnosti pry vyvchenni dystsyplin fizychnoho zmistu na prykladi vykorystannia lektsii-demonstratsii. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: «Pedahohika. Sotsialna robota»: zb.nauk. pr. / Red.kol. : Kozubovska I.V. (hol.red.) ta in. Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU «Hoverla», 2018. Vypusk 2 (43). S. 297-300. DOI: 10.24144/2524-0609.2018.43.297-300.

13. Edexcel: (Tsentr u Velykii Brytanii, shcho otsiniuie akademichni ta profesiini kvalifikatsii ta provodyt testuvannia dlia shkil, koledzhiv toshcho). URL : http://edexcel.org.uk (Last accessed: 21.09.2018).

14. Khvorostina Y. Yurchenko A., Bezuhlyi D. The Use of Information and Communication Technologies and Visualization of Learning Material for the Interest of Future Teachers in Problems of Mathematical Statistics. East European Scientific Journal. 2017. V.(2), #9(25). P. 42-47.

CHECKING THE EFFICIENCY OF FORMING FUTURE PHYSICS TEACHERS' INFORMATIONAL AND COMMUNICATIVE COMPETENCY BY INDICATORS OF TECHNOLOGICAL CRITERIA Artem Yurchenko

Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article deals with theoretical analysis of scientific sources of national and foreign scientists, which made it possible to clarify and substantiate the concept of "formation of future physics teacher's information and communication competence by means of electronic Internet technologies".

The article considers the means of electronic Internet technologies in the process of future physics teacher's preparing, among which electronic educational resources (multimedia electronic textbooks, educational materials educational videos, flash-applications, etc.) and computer knowledge control tools, training databases, interactive simulation environments, virtual educational platforms, etc.

It is substantiated that in the context of the physics teacher's preparation, a list of electronic Internet technologies should include both general-purpose software and specialized in the field of physics, in particular, digital and virtual laboratories.

Given the main principles for determining the criteria for the formation of professional competence of well-known scholars, the criteria are formulated, among which we distinguish a technological criterion that characterizes the ability to analyze, categorize and organize the software and implement it in its professional activities.

The technological criterion is defined as the ability to actively apply modern means of information and computer technologies to work with information and to solve various tasks as means of development of information and communication competence. The indicators of the technological criterion are allocated, among which "operational skills", that is possession of software tools, and "professional skills", that is the ability to use tools for teaching physics.

The method of checking the determination of levels of formation of information and communication competence for each of the indicators of the technological criterion is described. The results of the pedagogical experiment, which are processed according to the method of checking the average according to Student's criterion, are briefly presented. Validated efficiency of the use of electronic Internet technologies in forming the future physics teachers' information and communication competence at the significance level of 0.05.

Keywords: information and communication competence, criterion of formation of competence, technological criterion, means of electronic Internet technologies, of future physics teachers' preparation.