Научная статья на тему 'Мобільні засоби формування ікт-складової компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів'

Мобільні засоби формування ікт-складової компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
69
5
Поделиться
Ключевые слова
мобільний Інтернет-пристрій / бакалавр електромеханіки / моделювання технічних об’єктів / ІКТ-складова компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів / методика використання / mobile Internet device / bachelor of electromechanics / modeling of technical objects / ICT component of the competence of bachelor of electromechanics in modeling of technical objects / method of use

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Є. О. Модло

Комп’ютерне моделювання технічних об’єктів та процесів є однією із складових системи професійної підготовки сучасного інженера, що широко використовується за всіма видами інженерної діяльності, а підвищення мобільності навчання та надання йому властивостей дуальності, зокрема – через збільшення частки мобільних Інтернет-пристроїв, що використовуються у навчанні та на виробництві, є одним із ключових напрямів державної освітньої політики. Встановлено що незважаючи на те, що засоби мобільних ІКТ активно використовуються інженерами-електромеханіками, методику їх використання у процесі навчання професійно орієнтованих дисциплін бакалаврів електромеханіки розглянуто у небагатьох вітчизняних дослідженнях. У статті висвітлені окремі компоненти методики використання мобільних Інтернет-пристроїв у формуванні ІКТ-складової компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів, а саме, компетенції в інформаційнокомунікаційних технологіях, що передбачає набуття студентами базових знань в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, навичок використання програмних засобів і навичок роботи в комп’ютерних мережах, системах передавання даних, умінь створювати бази даних і використовувати Інтернет-ресурси, умінь використовувати системи програмування, математичні пакети, бібліотеки підпрограм, тощо. Для опрацювання табличних даних пропонується використати різні вільно поширювані засоби, що несуттєво відрізняються функціональністю, такі як Google Таблиці, Microsoft Excel, для опрацювання текстових даних – QuickEdit Text Editor, Google Документи, Microsoft Word. Для 3D-моделювання та читання конструкторської і технологічної документації запропоноване комплексне використання засобів Autodesk у процесі професійної підготовки. Так, для мобільних Інтернет-пристроїв під управлінням Android станом на 2018 рік доступні такі засоби Autodesk: AutoCAD DWG Viewer & Editor – мобільна версія основного продукту Autodesk, A360 – спеціалізований переглядач різних видів моделей, Fusion 360 – засіб для організації спільної роботи.

Похожие темы научных работ по наукам об образовании , автор научной работы — Є. О. Модло

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

MOBILE TOOLS OF FORMATION OF ICT COMPONENT OF BACHELOR OF ELECTROMECHANICS COMPETENCY IN MODELING OF TECHNICAL OBJECTS

Computer modeling of technical objects and processes is one of the components of the system of professional training of a modern engineer widely used in all types of engineering activities, and increasing the mobility of training and providing it with the properties of duality, in particular, due to the increasing quantity of mobile Internet devices used in training and in production, is one of the key areas of state educational policy. It has been established that despite the fact that mobile ICT tools are actively used by electrical engineers, the method of using them in the process of teaching professionally oriented disciplines to bachelor of electromechanics is considered only in some domestic scientific studies. The article highlights the components of the method of using mobile Internet devices in the formation of the ICT component of the competence of the bachelor of electromechanics in modeling of technical objects, namely, ICT competence, providing for students to acquire basic knowledge in the field of informatics and modern ICT, skills in computer networks, data transmission systems, the ability to create databases to use Internet resources, skills to use programming systems, math packages, subroutine libraries, and the like. For processing tabular data, it is proposed to use various freely distributed tools that do not significantly differ in functionality, such as Google Sheets, Microsoft Excel, for processing text data – QuickEdit Text Editor, Google Docs, Microsoft Word. For 3Dmodeling and viewing the design and technological documentation, is proposed comprehensive use of Autodesk tools in the training process. For example, Autodesk is available for mobile Internet devices running Android as of 2018: AutoCAD DWG Viewer & Editor is a mobile version of the main Autodesk product, A360 is a specialized browser of various types of models, Fusion 360 is a collaboration tool.

Текст научной работы на тему «Мобільні засоби формування ікт-складової компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів»

Scientific journal PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION

Has been issued since 2013.

Науковий журнал Ф1ЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВ1ТА

Видаеться з 2013.

http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/

Модло £.О. мо6льн/ засоби формування iкт-складовоi компетентност'1 бакалавра електромехан'ки в моделюванн техшчних об'ект'в. Ф'!зико-математична освта. 2018. Випуск 4(18). С. 115-120.

Modlo Yevhenii. Mobile Tools Of Formation Of Ict Component Of Bachelor Of Electromechanics Competency In Modeling Of Technical Objects. Physical and Mathematical Education. 2018. Issue 4(18). Р. 115-120.

DOI 10.31110/2413-1571-2018-018-4-019

УДК [004.382.76+004.738.5]:378.147

е.О. Модло

Кривор'зький металургйний '¡нститут На^онально/ металург'шно¡'академПУкра)ни, Укра)на

eugenemodlo@gmail.com

МОБ1ЛЬН1 ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ 1КТ-СКЛАДОВО1 КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРА ЕЛЕКТРОМЕХАН1КИ

В МОДЕЛЮВАНН1 ТЕХН1ЧНИХ ОБ'€КТ1В

Анотац'я. Комп'ютерне моделювання техшчних об'ект'в та процесв е одшею i3 складових системи профеайноi тдготовки сучасного iнженера, що широко використовуеться за вама видами iнженерноi д'яльностi, а пдвищення мобльностi навчання та надання йому властивостей дуальност'1, зокрема - через збльшення частки мобльних 1нтернет-пристро)в, що використовуються у навчаннi та на виробництв'1, е одним i3 ключових напрям'в державноi освтньоi пол'тики. Встановлено що незважаючи на те, що засоби мобльних 1КТ активно використовуються '¡нженерами-електромехан'ками, методику )х використання у процес навчання професiйно ор'ентованих дисципл'н бакалавр'!в електромеханки розглянуто у небагатьох в'тчизняних досл'дженнях. У статт'1 висвiтленi окремi компоненти методики використання мобльних 1нтернет-пристро)в у формуваннi 1КТ-складово)' компетентност'1 бакалавра електромеханки в моделюванн техшчнихоб'ект'в, а саме, компетенцПв iнформацiйно-комун/'кацшних технологiях, що передбачае набуття студентами базових знань в галузi iнформатики й сучасних iнформацiйних технологiй, навичок використання програмних засоб'!в i навичок роботи в комп'ютерних мережах, системах передавання даних, ум'нь створювати бази даних i використовувати 1нтернет-ресурси, ум'нь використовувати системи програмування, математичн пакети, бiблiотеки пiдпрограм, тощо. Для опрацювання табличних даних пропонуеться використати р'зн вльно поширюванi засоби, що несуттево в'др'1зняються функ^ональнстю, так як Google Таблицi, Microsoft Excel, для опрацювання текстових даних - QuickEdit Text Editor, Google Документи, Microsoft Word. Для 3D-моделювання та читання конструкторськоi i техноло^чно)' документацП запропоноване комплексне використання засоб'!в Autodesk у процеа профеайно)' тдготовки. Так, для мобльних 1нтернет-пристро)в пд управл'тням Android станом на 2018 р'к доступн так засоби Autodesk: AutoCAD - DWG Viewer & Editor - мобльна версiя основного продукту Autodesk, A360 - спецiалiзований переглядач р'зних вид'в моделей, Fusion 360 -зас/'бдля оргашзацп сп'льно)'роботи.

Кnючовi слова: мобльний 1нтернет-пристр'ш, бакалавр електромеханки, моделювання техшчних об'ект'!в, 1КТ-складова компетентност'1 бакалавра електромеханки в моделюванн техшчних об'ект'в, методика використання.

Постановка проблеми. Метою Национально! стратеги розвитку освти в Укра!ы на перюд до 2021 року е оновлення змкту, форм, методiв i засобiв навчання шляхом широкого впровадження у навчально-виховний процес сучасних 1КТ та електронного контенту. А прюритетом розвитку освти е впровадження сучасних шформацмно-комунтацмних технологш, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступшсть та ефективнкть освти, тдготовку молодого поколЫня до жип^яльносп в Ыформацшному сусптьст^ [1]. Серед ключових напрямiв державно! освтьо! полiтики, визначених стратепею, два напрями е взаемопов'язаними: як Ыформатиза^я освiти, так i створення сучасно! матерiально-технiчноí бази системи освти вимагають оновлення застартого парку комп'ютерно! технти, зокрема - через збтьшення частки мобтьних 1нтернет-пристро!в (MID - Mobile Internet Device), що е провщними сучасними засобами 1КТ навчання.

Одыею iз складових системи профеайно! тдготовки сучасного Ыженера е комп'ютерне моделювання техшчних об'ек^в та процеав, що широко використовуеться за вама видами Ыженерно! дiяльностi. Особливо! ролi моделювання набувае у навчанн фахiвцiв галузi знань 14 «Електрична iнженерiя» (до 01.09.2015 - 0507 «Електротехшка та електромеханта»), забезпечуючи вщ 60 % в ци^ математично!, природничо-науково! тдготовки до 72 % в ци^ профеайно! та практично! тдготовки бакалаврiв електротехшки та електромеханти [2]. Це пов'язано iз тим, що, з

ISSN 2413-158X (online) ISSN 2413-1571 (print)

одного боку, комп'ютерне моделювання електромехаычних об'ек™ та nepe6iry процеав у електромехаычних системах е одним i3 видiв професiйноï дiяльностi шженера-електромеханта, а з iншого - i3 тим, що математичне моделювання е основою фундаментально)' (фiзико-математичноï) пiдготовки Ыженера-електромеханта. Тому здатностi бакалавра електромеханiки застосовувати методи моделювання, теоретичного та експериментального дослщження i3 використанням 1КТ е основою загально-профеайно'|' компетентностi бакалавра електромеханти в моделюваннi технiчних об'ектiв.

Аналiз актуальних дослiджень. У попереднiх роботах були розв'язанi наступнi задачi дослщження:

1. Проаналiзованi джерела з проблем навчання бакалаврiв електромеханiки моделювання техычних об'ектiв [3; 4] та використання мобтьних 1нтернет-пристро'|'в у навчаннi [5; 6; 7].

2. Теоретично обГрунтован змкт, структура, критерй та рiвнi сформованостi компетентностi бакалавра електромеханiки в моделюванн технiчних об'ектiв [8; 9; 10].

3. Розроблена модель використання мобтьних 1нтернет-пристро'|'в у навчанн бакалаврiв електромеханiки моделювання технiчних об'ектiв та дiбранi вiдповiднi засоби навчання [11; 12; 13; 14; 15; 16].

Незважаючи на те, що засоби 1КТ активно використовуються iнженерами-електромеханiками, методику Ух використання у процес навчання професшно орiентованих дисциплiн бакалаврiв електромехашки розглянуто у небагатьох вiтчизняних дослщженнях (Р. М. Собко [17]). Ураховуючи, що робота Ыженера-електромеханта пов'язана переважно з обслуговуванням об'ек^в, розташованих у рiзних мiсцях, мобiльнi 1нтернет-пристро'|' стають одним iз засобiв його профеайно'|' дiяльностi. Вимога забезпечення професiйноï спрямованосп навчання бакалаврiв електромеханiки моделювання визначае необхщысть розробки вiдповiдноï методики використання мобтьних 1нтернет-пристро'|'в.

З огляду на це метою статт е висвiтлення окремих компонентiв методики використання мобтьних 1нтернет-пристроУв у формуванн 1КТ-складово'|' компетентностi бакалавра електромеханiки в моделюванн технiчних об'ектiв.

Методи дослщження: аналiз, узагальнення, систематизацiя джерел та саморефлекая авторського досвiду з метою виокремлення клаав мобiльних 1нтернет-пристро'|'в та добору програмних засобiв навчання бакалаврiв електромеханiки, спрямованих на формування 1КТ-складово'|' Ух компетентностi в моделюваннi техычних об'ектiв.

Виклад основного матерiалу. Серед високомобтьних 1нтернет-пристро'|'в одними iз найбтьш поширених е смартфони. Згiдно даних [18], станом на початок 2018 року в УкраУн операцшы системи високомобтьних 1нтернет-пристроУв займали наступж частини ринку: Android - 76,76 %, iOS - 18,78%, вс iншi (SymbianOS, Windows та Ы.) - 4,62 %. Починаючи з листопада 2012 року, частки SymbianOS та Android зрiвнялись, i донин частка Android на вiтчизняному ринку мобтьних операцшних систем стабiльно зростае, сягаючи 80,49 % у липы 2018 року. Аналопчний аналiз по рiзних регiонах свiту показуе подiбну тенденцiю, що надае можливiсть без втрати загальносп проiлюструвати положення розроблено'|' методики з використанням програмних засобiв пiд управлiнням операцiйноï системи Android.

Формування компетенцП в iнформацiйно-комунiкацiйних технологiях як 1КТ-складово'|' компетентности бакалавра електромеханти в моделюваннi технiчних об'ектiв передбачае набуття студентами базових знань в галузi iнформатики й сучасних шформацмних технологiй; навичок використання програмних засобiв i навичок роботи в комп'ютерних мережах, системах передавання даних, умшь створювати бази даних i використовувати 1нтернет-ресурси; умiнь використовувати системи програмування, математичн пакети, бiблiотеки пiдпрограм, тощо.

Для опрацювання табличних даних в кура «Обчислювальна технiка та програмування» можна використати рiзнi вiльно поширюван засоби, що несуттево вiдрiзняються функцюнальыстю. Так, у змiстовому модулi 2 «Оргаыза^я обчислень у середовищi електронних таблиць» Google Таблицi [19] надають можливкть: а) створювати новi таблиц й редагувати наявнi; б) надавати доступ до таблиць i редагувати Ух у реальному час разом з Ышими користувачами; в) працювати будь-де й будь-коли, навггь у режимi офлайн; г) додавати комет^ й вщповщати на них; д) змшювати формат клiтинок, вводити й сортувати данi, переглядати графiки, вставляти формули, користуватися функ^ею «Знайти й замшити» тощо; е) не турбуватися про втрату файлiв - ус змiни зберiгаються автоматично; ж) швидко отримувати статистику, вставляти графiки та застосовувати форматування за допомогою функцп «Огляд»; з) вiдкривати, редагувати й збер^ати файли у форматi Excel [20].

Останн дй бiльш природно виконувати за допомогою табличного процесора Microsoft Excel, мобтьна верая якого за функцюнальыстю не поступаеться десктопнш. Microsoft Excel мiстить велику ктьккть шаблонiв, що надають змогу швидко створювати тематичн таблицi. Особливiстю версп Microsoft Excel для мобiльних 1нтернет-пристро'|'в iз сенсорним керуванням е можливкть виконання креслень, додавання рукописних зауважень та математичних формул за допомогою знарядь вкладки «Малювання». Так само, як i Google Таблицу Microsoft Excel надае сптьний доступ до файлiв для перегляду, редагування та коментування.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Незважаючи на те, що Microsoft Excel е комерцмним продуктом, для найбтьш поширених високомобтьних 1нтернет-пристро'|'в iз розмiром екрана 10,1 дюйма або менше лщензмна угода Microsoft передбачае створення безкоштовного облiкового запису, використання якого надае можливкть створювати та редагувати документи на пристроях. ^м того, у навчанн змктового модуля 3 «Макроси. Автоматизацiя обчислень» Microsoft Excel е бтьш зручним засобом, ыж Google Таблицi. Зокрема, лабораторна робота 5 «Побудова макроав» передбачае виконання апроксимацй функцiй, побудову лЫй тренду та статистичне опрацювання експериментальних даних (рис. 1).

Зауважимо, що обидва табличн процесори надають можливкть виконувати дй' як на стацюнарних, так й на мобтьних 1нтернет-пристроях, що створюе умови для |'х використання за рiзними формами оргаызацй освiтнього процесу. Так, на лекцй з «ОбчислювальноУ технiки та програмування» викладач може демонструвати роботу в табличному процесора надавши студентам сптьний доступ до редагованого документу. За такого пщходу роль останых змшюеться з пасивного спостерiгача на активного учасника.

Для опрацювання текстових даних в кура «Обчислювальна технта та програмування» можна використати рiзнi втьно поширюван засоби, що суттево вiдрiзняються функцiональнiстю - вiд найпроспших текстових редакторiв до просунутих текстових процесорiв.

До першо'| категорп вiдносяться QuickEdit Text Editor, що надае можливкть видiлення кольором елемен^в синтаксису бтьш шж 50 мов програмування, Text Editor виробництва Byte Mobile для редагування HTML^aPmiB та iH.

До друго'| категорп вiдносяться текстовi процесори, серед яких можна виокремити Google Документи [21], що надають для текстових документ можливосп, е^валентн до тих, що надають Google Таблиц^ та додатково -можлив^ь вщкривати, редагувати й зберiгати документи у формам Microsoft Word.

Друга навчальна дисциплЫа, у навчаннi яко'| вщбуваеться формування 1КТ-складово'| компетентностi бакалавра електромехашки в моделюванн технiчних об'ектiв, - це «1нженерна та комп'ютерна графта». У данiй навчальнiй дисциплiнi бакалаври електромехашки навчаються виражати технiчнi ще'| за допомогою креслення. Так, у результат вивчення дисциплiни студент повинен знати правила виконання та читання конструкторсько'| та технолопчно'| документацп, вмгги виконувати i читати креслення техычних об'ектiв, оформляти технологiчну та конструкторську документа^ю згiдно дiючих стандартiв.

М. В. Рассовицькою та А. М. Стрюком за результатами дослiдження бтьше 30 мобiльних програмних засобiв навчання шженерно'| та комп'ютерно'| графiки [22] було запропонована модель комплексного використання засобiв Autodesk у процес профеайно'| пiдготовки. Для бакалаврiв електромеханiки вона може бути модифтована: замiсть AutoCAD Mechanical пропонуемо використовувати Electrical (ранше - AutoCAD Electrical) [23], методику використання якого для проектування електричних схем описано у [24]. Використання Electrical у навчанн шженерно'| та комп'ютерно'| графти бакалаврiв електромеханiки надае можливкть формування навичок схемотехнiчного проектування, створення ямсно'| документацiя до електричних схем, сшльно'| роботи з потенцмними замовниками i постачальниками, управлiння електромехашчними проектами та iн. До складу Electrical входять бiблiотеки графiчних образiв для електричних схем та засоби перевiрки помилок, що надають можливкть виявлення проблем до початку етапу побудови проектовано'| технiчноï системи. Розробники Electrical вказують, що вiн пщтримуе iнтеграцiю з Autodesk Inventor, а обидва засоби разом утворюють штегроване рiшення для проектування мехатронних систем.

Рис. 1. Результат виконання лабораторно)'роботи «Побудова макроав»

Для навчальних закладiв Autodesk надае пщ спе^альною втьною освiтньою лiцензiею (free education license) версм Autodesk Inventor, призначенi виключно для використання студентами та викладачами в освiтнiх цiлях. Функцюнально така версiя Autodesk Inventor шчим не вiдрiзняеться вiд повно'|, за одним винятком: вс файли, створен або вiдредагованi в нiй, мають спе^альну позначку (так званий educational flag), яка буде розмЩена на вах видах. Для мобiльних 1нтернет-пристро'|'в пiд управлiнням Android станом на 2018 рт доступнi такi засоби Autodesk: AutoCAD - DWG Viewer & Editor [25] - мобтьна верая основного продукту Autodesk - AutoCAD: програма перегляду файлiв у формам DWG iз зручними шструментами креслення та редагування, якi надають можливкть переглядати, створювати, редагувати та публтувати схеми та креслення AutoCAD на мобтьних 1нтернет-пристроях. Мобiльний AutoCAD може працювати сптьно iз десктопними версiями, що надае можливiсть безперервно'| роботи у спецiалiзованому комп'ютерному клаа, аудиторп загального призначення, вдома та у дорозГ

Порiвняно з десктопною вераею мобiльний AutoCAD надае можливкть: вiдкривати та переглядати файли креслень з електронно'| пошти або зовншнього хмарного сховища, такого як Google Drive, Dropbox та OneDrive; масштабування i панорамування, що дозволяе працювати на пристроях з рiзною роздтьною здатнiстю; роботи в автономному режимi та синхронiзацiï змiн у онлайн-режим^ спiльного використання файлiв проекту; збер^ання креслень у хмарному сховищi Autodesk та н

Bei HOBi користувачi мобтьного AutoCAD автоматично отримують безкоштовну пробну вераю npeMiyM-Bepciï на 7 дыв, а студенти можуть пiдписатися на npeMiyM-план безоплатно.

A360 - View CAD files [26] е спецiалiзованим переглядачем рiзних 2D та 3D моделей, створених у AutoCAD (DWG), DWF, Inventor (IPT, IAM, IDW), Revit (RVT), SolidWorks (SLDPRT, SLDASM, ASM), Navisworks (NWD, NWC), CATIA (CATPART, CATPRODUCT), Fusion 360 (F3D) та шших. Збер^ати файли моделей можна у однойменнш хмарi Autodesk -https://a360.autodesk.com. Це надае додатковi можливост для оргаызацп стльно!' роботи над моделями.

Fusion 360 [27] - зааб для оргаызацп сптьно!' роботи, що об'еднуе можливостi систем автоматизованого проектування (CAD), автоматизованих систем технолопчно!' пiдготовки виробництва (CAM) та шженерних розрахункiв (CAE). На вщмшу вiд попереднiх засобiв, Fusion 360 надае можливкть виконувати 3D-проектування моделей довтьно!' форми, тому можливостi, що надае даний зааб, суттево залежать вiд роздiльноï здатностi екрану мобтьного 1нтернет-пристрою: чим вона бтьша, тим бiльше елементiв Fusion 360 стають доступними користувачу - вщ пошарового перегляду на високомобiльному 1нтернет-пристро!' до iнженерних розрахункiв на пристро!' з екраном вiд 10 дюймiв.

Висновки.

1. Формування 1КТ-складово'|' компетентности бакалавра електромеханiки в моделюваннi техычних об'ектiв вiдбуваеться переважно у першш половинi професiйноï пiдготовки бакалавра електромеханти. Провiдними для ÏÏ формування е змкт навчальних дисциплiн «Обчислювальна технта та програмування» та «1нженерна та комп'ютерна графта» (1-2 семестри).

2. Провщними апаратними засобами мобiльних технологш, що доцтьно використовувати у формуванн компетентностi бакалавра електромеханiки в моделюванн технiчних об'ектiв, е мобiльнi 1нтернет-пристро'|' пiд управлiнням ОС Android. Добiр програмних засобiв виконуеться, виходячи зi змiсту окремих складових компетентностi бакалавра електромеханти в моделюваннi технiчних об'ек^в. Зокрема, провiдними засобами формування ÏÏ 1КТ-складово!' е мобiльнi табличн та текстовi процесори (насамперед Google Таблиц та Документи), а також мобтьы засоби автоматизованого проектування корпорацп Autodesk.

3. Подальшi дослiдження проблеми використання мобтьних 1нтернет-пристро'|'в у формуванн компетентностi бакалавра електромеханiки в моделюванн технiчних об'ектiв плануються у напрямi розробки методики |'х використання у формуванн загальнопрофесiйноï та спецiалiзовано-професiйноï складових компетентности.

Список використаних джерел

1. Про Нацюнальну стратегiю розвитку освти в Украïнi на перiод до 2021 року: Указ № 344/2013 вщ 25.06.2013. URL: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html (дата звернення: 17.07.2018).

2. Освтьо-професшна програма пщготовки бакалавра (в частин розподту загального навчального часу за циклами пщготовки, перелiку та обсягу нормативних дисциплш). Галузь знань 0507 «Електротехнта та електромеханта». 2009. URL: http://nmk.vzvo.gov.ua/download/6.050702%20Circuit.rar (дата звернення: 17.07.2016).

3. Модло £. О. Комп'ютерне моделювання в пщготовц бакалаврiв електромеханiки. Комп'ютерне моделювання в oeeimi: матерiали VI Всеукра'|'нського науково-методичного семiнару (Кривий Рiг, 12 квпн 2013 р.). Кривий Pin Видавничий вщдт КМ1, 2013. С. 25-26.

4. Модло £. О. Мехатронта як новий напрям пщготовки фахiвцiв з електромеханiки. Сталий розвиток промисловост'1 та суспльства: матерiали мiжнародноï науково-технiчноï конференцй. Кривий Piг, 2015. Т. 2. С. 32-33.

5. Модло £. О. До визначення поняття мобтьного 1нтернет-пристрою. 36ipHUK матер'шл'ш Ill ВсеукранськоÏ науково-практичноÏ конференцй'молодих учених «Наукова молодь-2015» (10 грудня 2015 року). К.: 11ТЗН НАПН Украши, 2015. С. 37-38. URL: https://goo.gl/hdX2kU (дата звернення: 17.07.2018).

6. Модло £. О. Використання мобтьних 1нтернет-пристро'|'в для забезпечення рiвного доступу до освти та персоналiзацiï навчання. Збiрник матер'шл'в IV Всеукрашськоï науково-практичноï конференцй' молодих учених «Наукова молодь-2016» (15 грудня 2016 року). К.: 11ТЗН НАПН УкраУни, 2016. С. 122-125. URL: https://goo.gl/wMTnQr (дата звернення: 17.07.2018).

7. Модло £. О. Використання мобтьних 1нтернет-пристро'|'в для забезпечення зворотного зв'язку та оцшювання результат навчання. Збiрник матер'юл'!в V Всеукранськоï науково-практичноï конференцй' молодих учених «Наукова молодь-2017» (14 грудня 2017 року). К. : 11ТЗН НАПН УкраУни, 2017. С. 171-174. URL: https://goo.gl/f8EnTS (дата звернення: 17.07.2018).

8. Модло £. О. Проектування системи компетенцм бакалавра електромехашки в моделюваны. Iнфoрмацiйнi технологи'в oсвimi та науц/. Мелтополь: Видавництво МДПУ iм. Б. Хмельницького, 2015. Випуск 7. С. 111-116.

9. Модло £. О. Компетентысть бакалавра електромеханти в моделюваннк Всник Днiпрoпеmрoвськoгo ушверситету iменi Альфреда Нобеля. Серiя: Педагoгiка i психoлoгiя. 2015. № 1 (9). С. 17-24, 294.

10. Модло £. О. Змкт компетенцш бакалавра електромеханти в моделюванн техычних об'ек^в. В^ник Черкаського унiверсиmеmу Серiя «Педагoгiчнi науки». Черкаси: Черкаський нацюнальний уыверситет iменi Богдана Хмельницького, 2016. № 17. С. 64-70.

11. Модло £. О. Використання десктопних програм у хмарному середовищк Хмарнi технологи' в oсвimi: матерiали Всеукрашського науково-методичного 1нтернет-семшару (Кривий Р^ - Кив - Черкаси - Харюв, 21 грудня 2012 р.). Кривий Pin Видавничий вщдт КМ1, 2012. С. 39.

12. Модло £. О., Семертов С. О. Розробка фтьтру SageMath для Moodle. Нoвimнi комп'ютерн технологи'. Кривий Pin Видавничий центр ДВНЗ «Криворiзький нацюнальний уыверситет», 2014. Том XII: спецвипуск «Хмарн технологи в освт». С. 233-243.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

13. Модло £. О., £чкало Ю. В., Семертов С. О., Ткачук В. В. Використання технологи доповнено!' реальности у мобiльно орiентованому середовиш^ навчання ВНЗ. Наукoвi записки. Серiя: Проблеми методики фiзикo-маmемаmичнoï i mехнoлoгiчнoïoсвimи. Кропивницький: РВВ КДПУ iм. В. Винниченка, 2017. Вип. 11. Ч. 1. С. 93-100.

14. Модло £. О., Стрюк А. М., Семерiков С. О. Засоби доповнено! реальностi у мобтьно орiентованому середовищi професiйно-практичноí пiдготовки. Профеайна педагог'ка i андрогогiка: актуальн питання, досягнення та iнновацii: матерiали мiжнародноí науково-практично! конференцй (20-21 листопада 2017 року). Кривий Р^, 2017. С. 31-34.

15. Модло £. О., Семерiков С. О., Сироватський О. В. Засоби мобтьного доступу до Scilab. Мiжнародна науково-методична 1нтернет-конференц1'я «Проблеми вищоi математичноi осв'ти: виклики сучасност'1 (2018)» (17-18 травня 2018 року). Вшниця: Вшницький нацюнальний техычний уыверситет, 2018. С. 348-358. URL: https://goo.gl/ok1Ehm (дата звернення: 17.07.2018).

16. Modlo Ye. O., Semerikov S. O. Xcos on Web as a promising learning tool for Bachelor's of Electromechanics modeling of technical objects. Cloud Technologies in Education: Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2017) (Kryvyi Rih, Ukraine, April 28, 2017). P. 34-41. (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2168). URL: http://ceur-ws.org/Vol-2168/paper6.pdf (Last accessed: 09.09.2018).

17. Собко Р. М. Дидактичн особливост штегративного навчання комп'ютерних технолопй у професшнш тдготовц електриюв: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорiя i методика професшно! освти / 1нститут педагопки i психологи професiйноí освти Академп педагогiчних наук Укра!ни. К., 2002. 20 с.

18. Market share of mobile operating systems in Ukraine from 2010 to 2018. URL: https://www.statista.com/statistics/669506/market-share-mobile-operating-systems-ukraine/ (Last accessed: 23.06.2018).

19. Love P. Anatomy of a Google Sheets Project (Building a Payroll Entry Application with Google Sheets). CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. - 52 p.

20. Google ТаблицГ URL: https://goo.gl/aBzN8j (Last accessed: 23.06.2018).

21. Google Документи. URL: https://goo.gl/HNomsF (Last accessed: 23.06.2018).

22. Rassovytska M. V., Striuk A. M. Mechanical Engineers' Training in Using Cloud and Mobile Services in Professional Activity. ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2017: Proceedings of the 13th International Conference (ICTERI, 2017) (Kyiv, May 15-18, 2017). P. 348-359. (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 1844). URL: http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000348.pdf (Last accessed: 23.06.2018).

23. Free Software for Students & Educators | AutoCAD Electrical | Autodesk. URL: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad-electrical (Last accessed: 23.06.2018).

24. Евтушенко С. П. Выпуск конструкторской документации в AutoCAD Electrical. К.: Аркада, 2009. 20 с. URL: http://www.arcada.com.ua/infot/free/kd.pdf (дата обращения: 17.07.2018).

25. AutoCAD - DWG Viewer & Editor. URL: https://goo.gl/6PfdnX (Last accessed: 23.06.2018).

26. AutoCAD - DWG Viewer & Editor. URL: https://goo.gl/zLyt4a (Last accessed: 23.06.2018).

27. Fusion 360. URL: https://goo.gl/UhCY4a (Last accessed: 23.06.2018).

References

1. On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021: Decree No. 344/2013 dated June 25, 2013. URL: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html (Last accessed: 17.07.2018). (in Ukrainian)

2. Educational-professional program of preparation for bachelor's degree (in terms of distribution of general study time according to training cycles, list and volume of normative disciplines). Branch of Knowledge 0507 «Electrical Engineering and Electromechanics». 2009. URL: http://nmk.vzvo.gov.ua/download/6.050702%20Circuit.rar (Last accessed: 17.07.2016). (in Ukrainian)

3. Modlo Ye. O. Computer modeling in training Bachelor of Electromechanics. Computer modeling in education: materials of the VI All-Ukrainian scientific and methodical seminar (Kryvy Rih, April 12, 2013). Kryvyi Rih: Vydavnychyi viddil KMI, 2013. P. 25-26. (in Ukrainian)

4. Modlo Ye. O. Mechatronics as a new area of training in electromechanical engineering. Sustainable development of industry and society: materials of the international scientific and technical conference. Kryvyi Rih, 2015. Vol. 2. P. 32-33. (in Ukrainian)

5. Modlo Ye. O. To the Mobile Internet Device definition. Collection of materials of the 3rd All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Young Scientists "Scientific Youth-2015" (December 10, 2015). K.: IITZN NAPN Ukrainy, 2015. P. 3738. URL: https://goo.gl/hdX2kU (Last accessed: 17.07.2018). (in Ukrainian)

6. Modlo Ye. O. Use of mobile Internet devices to ensure equal access to education and personalization of training. Collection of materials of the 4th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Young Scientists "Scientific Youth-2016" (December 15, 2016). K.: IITZN NAPN Ukrainy, 2016. P. 122-125. URL: https://goo.gl/wMTnQr (Last accessed: 17.07.2018). (in Ukrainian)

7. Modlo Ye. O. Use of mobile Internet devices to provide feedback and evaluate learning outcomes. Collection of materials of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Young Scientists "Scientific Youth-2017" (December 14, 2017). K.: IITZN NAPN Ukrainy, 2017. P. 171-174. URL: https://goo.gl/f8EnTS (Last accessed: 17.07.2018). (in Ukrainian)

8. Modlo Ye. O. Competence bachelor of electromechanics in simulation. Informatsiini tekhnolohii v osviti ta nautsi. Melitopol: Vydavnytstvo MDPU im. B. Khmelnytskoho, 2015. Iss. 7. P. 111-116. (in Ukrainian)

9. Modlo Ye. O. Competence of bachelor in electromechanics in simulation. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia: Pedahohika i psykholohiia. 2015. No. 1 (9). P. 17-24, 294. (in Ukrainian)

10. Modlo Ye. O. Content of competencies bachelor of electromechanics in modeling of technical objects. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia «Pedahohichni nauky». Cherkasy: Cherkaskyi natsionalnyi universytet imeni Bohdana Khmelnytskoho, 2016. No. 17. P. 64-70. (in Ukrainian)

11. Modlo Ye. O. The use of desktop programs in cloud environment. Cloud technologies in education: materials of the All-Ukrainian scientific and methodical Internet seminar (Kryvy Rih - Kyiv - Cherkasy - Kharkiv, December 21, 2012). Kryvyi Rih: Vydavnychyi viddil KMI, 2012. P. 39. (in Ukrainian)

12. Modlo Ye. O., Semerikov S. O. Development of SageMath filter for Moodle. New computer technology. Kryvyi Rih: Vydavnychyi tsentr DVNZ «Kryvorizkyi natsionalnyi universytet», 2014. Vol XII: special issue «Cloud technologies in education». P. 233-243. (in Ukrainian)

13. Modlo Ye. O., Yechkalo Yu. V., Semerikov S. O., Tkachuk V. V. Using technology of augmented reality in a mobile-based learning environment of the higher educational institution. Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. Kropyvnytskyi: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2017. Vol. 11. Iss. 1. P. 93-100. (in Ukrainian)

14. Modlo Ye. O., Striuk A. M., Semerikov S. O. Augmented reality tools in a mobile-oriented environment of vocational training. Professional pedagogy and androgology: topical issues, achievements and innovations: materials of the international scientific and practical conference (November 20-21, 2017). Kryvyi Rih, 2017. P. 31-34. (in Ukrainian)

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

15. Modlo Ye. O., Semerikov S. O., Syrovatskyi O. V. Mobile access to Scilab. International Scientific and Methodical Internet Conference "Problems of Higher Mathematical Education: Challenges of the Present (2018)" (May 17-18, 2018). Vinnytsia: Vinnytskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, 2018. P. 348-358. URL: https://goo.gl/ok1Ehm (Last accessed: 17.07.2018). (in Ukrainian)

16. Modlo Ye. O., Semerikov S. O. Xcos on Web as a promising learning tool for Bachelor's of Electromechanics modeling of technical objects. Cloud Technologies in Education: Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2017) (Kryvyi Rih, Ukraine, April 28, 2017). P. 34-41. (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2168). URL: http://ceur-ws.org/Vol-2168/paper6.pdf (Last accessed: 09.09.2018).

17. Sobko R. M. Didactic peculiarities of integration teaching of computer technologies in professional electricians preparation: thesis of diss. ... scientific candidate degree of pedagogic sciences: 13.00.04 - theory and methods of professional education / Pedagogics Institute and psychologies of professional education Ukraine APN. K., 2002. 20 p. (in Ukrainian)

18. Market share of mobile operating systems in Ukraine from 2010 to 2018. URL: https://www.statista.com/statistics/669506/market-share-mobile-operating-systems-ukraine/ (Last accessed: 23.06.2018).

19. Love P. Anatomy of a Google Sheets Project (Building a Payroll Entry Application with Google Sheets). CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. - 52 p.

20. Google Sheets. URL: https://goo.gl/aBzN8j (Last accessed: 23.06.2018).

21. Google Docs. URL: https://goo.gl/HNomsF (Last accessed: 23.06.2018).

22. Rassovytska M. V., Striuk A. M. Mechanical Engineers' Training in Using Cloud and Mobile Services in Professional Activity. ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2017: Proceedings of the 13th International Conference (ICTERI, 2017) (Kyiv, May 15-18, 2017). P. 348-359. (CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 1844). URL: http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000348.pdf (Last accessed: 23.06.2018).

23. Free Software for Students & Educators | AutoCAD Electrical | Autodesk. URL: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad-electrical (Last accessed: 23.06.2018).

24. Evtushenko S. P. The release of design documentation in AutoCAD Electrical. K.: Arkada, 2009. 20 p. URL: http://www.arcada.com.ua/infot/free/kd.pdf (дата обращения: 17.07.2018). (in Russian)

25. AutoCAD - DWG Viewer & Editor. URL: https://goo.gl/6PfdnX (Last accessed: 23.06.2018).

26. AutoCAD - DWG Viewer & Editor. URL: https://goo.gl/zLyt4a (Last accessed: 23.06.2018).

27. Fusion 360. URL: https://goo.gl/UhCY4a (Last accessed: 23.06.2018).

MOBILE TOOLS OF FORMATION OF ICT COMPONENT OF BACHELOR OF ELECTROMECHANICS COMPETENCY IN MODELING OF

TECHNICAL OBJECTS Yevhenii Modlo

Kryvyi Rih Metallurgical Institute of the National Metallurgical Academy of Ukraine, Ukraine Abstract. Computer modeling of technical objects and processes is one of the components of the system of professional training of a modern engineer widely used in all types of engineering activities, and increasing the mobility of training and providing it with the properties of duality, in particular, due to the increasing quantity of mobile Internet devices used in training and in production, is one of the key areas of state educational policy. It has been established that despite the fact that mobile ICT tools are actively used by electrical engineers, the method of using them in the process of teaching professionally oriented disciplines to bachelor of electromechanics is considered only in some domestic scientific studies. The article highlights the components of the method of using mobile Internet devices in the formation of the ICT component of the competence of the bachelor of electromechanics in modeling of technical objects, namely, ICT competence, providing for students to acquire basic knowledge in the field of informatics and modern ICT, skills in computer networks, data transmission systems, the ability to create databases to use Internet resources, skills to use programming systems, math packages, subroutine libraries, and the like. For processing tabular data, it is proposed to use various freely distributed tools that do not significantly differ in functionality, such as Google Sheets, Microsoft Excel, for processing text data - QuickEdit Text Editor, Google Docs, Microsoft Word. For 3D-modeling and viewing the design and technological documentation, is proposed comprehensive use of Autodesk tools in the training process. For example, Autodesk is available for mobile Internet devices running Android as of 2018: AutoCAD - DWG Viewer & Editor is a mobile version of the main Autodesk product, A360 is a specialized browser of various types of models, Fusion 360 is a collaboration tool.

Key words: mobile Internet device, bachelor of electromechanics, modeling of technical objects, ICT component of the competence of bachelor of electromechanics in modeling of technical objects, method of use.