Научная статья на тему 'Касб-ҳунар эгаллаш ва таълим-тарбия жараёнлари диалектикаси хусусида'

Касб-ҳунар эгаллаш ва таълим-тарбия жараёнлари диалектикаси хусусида Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
358
36
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
таълим / ўқитиш / тарбия / таълим технологиялари / педагогик фаолият / касбий ва умумий таълим. / еducation / training / upbringing / educational technology / educational activities / professional and general education

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Омонов Ҳ. Т., Мирзаев О. Ф.

Мақолада касбий ва умумий таълим-тарбия таълим узвийлиги, узлуксиз таълим тизимида замонавий услубларнинг ўрни, педагог кадрларнинг касбий савияси, таълим жараёнига инновацияларни сингдириш афзалликлари каби масалалар борасида фикр юритилган.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

THE PROFESSION ACQUISITION AND EDUCATIONAL PROCESS DIALECTICS

The article discusses problems of continuity of professional and general education, roles of modern methods in continuous education system, professional level of teaching staff, and benefits of implementing innovations to education process.

Текст научной работы на тему «Касб-ҳунар эгаллаш ва таълим-тарбия жараёнлари диалектикаси хусусида»

v.

Омонов ^.Т.,

Тошкент молия институти «Касбий таълим» кафедраси профессори, педагогика фанлари доктори; Мирзаев О.Ф.,

Тошкент молия институти «Касбий таълим» кафедраси укитувчиси

КАСБ-^УНАР ЭГАЛЛАШ ВА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ДИАЛЕКТИКАСИ ХУСУСИДА

ОМОНОВ Ц.Т., МИРЗАЕВ О.Ф. КАСБ-ЦУНАР ЭГАЛЛАШ ВА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ДИАЛЕКТИКАСИ ХУСУСИДА

Маколада касбий ва умумий таълим-тарбия таълим узвийлиги, узлуксиз таълим тизимида замонавий услубларнинг урни, педагог кадрларнинг касбий савияси, таълим жараёнига инно-вацияларни сингдириш афзалликлари каби масалалар борасида фикр юритилган.

Таянч суз ва тушунчалар: таълим, укитиш, тарбия, таълим технологиялари, педагогик фаоли-ят, касбий ва умумий таълим.

ОМОНОВ Х.Т., МИРЗАЕВ О.Ф. О ДИАЛЕКТИКЕ ОВЛАДЕНИЯ ПРОФЕССИЕЙ И УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

В статье обсуждены проблемы неразрывности профессионального и общеобразовательного образования, роли современных методов в системе непрерывного образования, профессионального уровня педагогических кадров, преимуществ внедрения инноваций в процесс образования.

Ключевые слова и понятия: образование, обучение, воспитание, образовательные технологии, педагогическая деятельность, профессиональное и общее образование.

OMONOV H.T., MIRZAIEV O.F. THE PROFESSION ACQUISITION AND EDUCATIONAL PROCESS DIALECTICS

The article discusses problems of continuity of professional and general education, roles of modern methods in continuous education system, professional level of teaching staff, and benefits of implementing innovations to education process.

Keywords: еducation, training, upbringing, educational technology, educational activities, professional and general education.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2016, 2

Узбекистон Республикасида демократик шароитлар шаклланаётган дaврдa миллий истицлол тояси, миллий мафкура, инсонларнинг одоби, хулци, замон талабига жавоб бера оладиган маънавий-маданий, ижтимоий тарбия инсон камолотининг асосий мезонидир.

Ёш авлод, келажагимиз хисобланмиш илм толибларини хар томонлама баркамол тарзда тарбиялаш хар биримизнинг мукаддас бур-чимиздир. Уларни маънавий ва маърифий жихатдан етук, миллий кадриятларимизни оки-лона идрок этадиган, тафаккури кенг инсонлар этиб камолга етказиш, Fурурли ва ор-номусли, фикр ва Foялaрини мустакил равишда аник ифода эта оладиган шахслар сифатида ривож-лантириш долзарб ижтимоий вазифадир. Ушбу максадларнинг ижобий натижага эга булиши, энг аввало, ёш авлодга илмий билимлар асос-ларини пухта ва мукаммал ургатиш, хар бир соха йуналишларини самарали таълим-тарбия асосида ташкил этиш билан боFликдир.

Билимли ва малакали кадрлар тайёрлаш жараёнининг хар бир боскичи таълим-тар-бия жараёнини самарали ташкил этиш, уни юкори боскичларга кутариш, жахон таълими даражасига етказиш борасида муайян вази-фаларни амалга ошириш лозим. Ушбу жа-раёнда укув-услубий мажмуалар хамда таъ-лим жараёнининг дидактик хамда ахборот таъминотининг янги авлодини ишлаб чикиш ва жорий этиш, таълим муассасаларининг моддий-техник ва ахборот базасини мустах,-камлашни давом эттириш, укув-тарбия жараёнининг юкори сифатли укув адабиётлари ва илFoр педагогик технологиялар билан таъминлаш хамда таълим муассасаларининг ресурс, кадрлар ва ахборот базаларини янада мустахкамлаш, укув-тарбия жараёнини янги укув услубий мажмуалар ва илFoр педагогик технологиялар билан тулик таъминлаш оркали сифат боскичи тарзида жорий этилишини кузда тутган эди. Бу вазифалар утган давр мобайни-да муваффакиятли равишда бажарилди. Лекин хаёт ва кундалик турмуш олдимизга кадам-бакадам ечилиши зарур булган янгидан янги ва хилма-хил вазифаларни хам куймокдаки, биз бу ишга доимо хушёр ва онгли муносабат билдириб боришимиз шарт.

Узлуксиз таълим тизими педагог укитувчи-ларининг замонавий, касбий таълим техноло-гияларининг туб мохиятидан хабардор экан-

ликлари ва уларни таълим жараёнида самарали хамда уринли куллай олишлари муваффакият гаровидир. Билим берувчи-ларнинг хусусий фанлар асосларини укитиш ва ургатишга йуналтирилган мaшFулoтлaрни анъанавий ва ноанъанавий шакллар, омихта тарзда ташкил этишлари, ушбу жараённи мукаммал андаза асосида лойихалашга эри-шиш хамда окилона фойдалана олишнинг малака ва куникмаларига эга булишлари бунда катта ахамият касб этади1.

Хозирги кундаги илмий ва услубий из-ланишларимиз таълимнинг илм-фан, касбий фаолият, иктисодиёт ва маиший хаётда куллашга мулжалланган мазмун ва мохият хамда методларини такомоллаштириш ва ривожлантириш имконини беради. Олиб борилаётган ислохотлар таълим самарасини хар томонлама тулик ифода этиб, турли фанлар билан алокадорлигини амалга оширишни замонавий техник воситалардан самарали фойдаланиш, компьютер саводхонлигини таъминлаш, иктисодий малака ва куникма, янги орттирилган билимлар асосида тафаккур ва фаолиятнинг шаклланишини ёндашувлар асосида юзага келтиришга хизмат килади. Булажак мутахассисларни тайёрлашда замонавий педагогик технологияларни куллаш ва укувчи-талабалар фаолиятига мулжалланган таълим шаклини мустакил ва фаол ташкил этиш сифат ва самарадорлик гаровидир. Педагог ижодкор булмoFи, нутк маданияти ва иктисодий-ижтимоий мулокот маданиятига эга булиши даркор. Муаммоли таълим вазифалари талабаларни мустакил фикрлашга ургатиш, ижодий фикрлашни ривожлантириш, узлаштириш жараёнининг фаол булишини таъминлаш, муаммоларнинг ечимини топиш, малака ва куникмаларни шакллантириш, фикр-мулохазаларни аник ва теран тарзда ташкил этишни такозо этади.

1 Омонов Х.Т., Хужаев Н.Х., Мадьярова С.А., Эшчанов Э.У. Педагогик технологиялар ва педагогик махорат. - Т.: «Иктисод-Молия», 2009. -3-16-б.

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2016, 2

v.

Taълим тexнoлoгияcи y3apo xapa^, дoимий мулoкoтгa acocлaнгaн мeтoдлap тизими -биpгaликдaги укиш вa фaoл иштиpoк этишдиp. Билим oлиш жapaёнидa бaxc-мунoзapaлap ут^зиш, укув мaвзулapини эpкин бaён этиш x1aмдa ифoдaлaш имкoнияти, нaзapий билимлapни aмaлиётгa тaтбик этиш, билим oлувчилapнинг тaшaббуc кypcaтишлapигa им-кoн яpaтиш, шу билaн биpгa, муа^кил тaълим шaклини yзлaштиpишни тyFpи йyлгa к,уйиш мухим пeдaгoгик тaдбиpлapдaн xиcoблaнaди.

Мaмлaкaтимиздa Kaдpлap тaйёpлaш миллий дacтуpини бocкичмa-бocкич вa мувaффaкиятли aмaлгa oшиpиш куп жих^^н укитувчи фao-лияти, унинг кacбий нуфузини oшиpиш билaн бoFликдиp. Шундaй экaн, coFлoм вa xap тoмoн-лaмa бapкaмoл aвлoдни eтиштиpишдa узлук-cиз тaълим тизимидa мeхнaт килaётгaн пeдa-гoгнинг caвияcи, тaйёpгapлиги вa фидoйилиги, унинг ёш aвлoдни укитиш вa тapбиялaш ишигa бул^н мунocaбaти мухим aхaмият кacб этaди. Укитувчи жaмиятнинг ижтимoий тoпшиpиFини бaжapaди, у xap тoмoнлaмa eтук мутaхaccиc-лapни тaйёpлaшдa муaйян ижтимoий-cиёcий, пeдaгoгик вa шaхcий тaлaблapгa жaвoб бepи-ши лoзим. Шундaй экaн, укитувчи муcтaкиллик Foяcигa эътикoдли, xap тoмoнлaмa pивoж-лaнгaн илмий тaфaккуpгa э^, кacби бyйичa тeгишли мaълумoти 6op, яъни уз фaнининг чукуp билимдoни, пeдaгoгик мулoкoт уета-cи, пeдaгoгик-пcихoлoгик вa уcлубий билим xaмдa мaлaкaлapни эгaллaгaн булиши xaмдa туpли пeдaгoгик вaзифaлapни тeздa eчиши, вa-зиятлapни ceзиши, ypгaниши вa бaxoлaй oли-ши кepaк. У пeдaгoгик тaъcиp кypcaтишнинг энг мaкбул уcул вa вocитaлapини тaнлaй oлиш Koбилиятигa xaм эгa булиши лoзим1.

Муcтaкил Узбeкиcтoннинг кeлaжaги бyлгaн aвлoдни тapбиялaш нoзик, ниxoятдa кaттa диккaт-эътибopни тaлaб килaдигaн, ички зид-диятли жapaёндиp2. Шундaй экaн, укитувчи укувчи ёки тaлaбaнинг шaкллaниш жapaёнини 3yp xaвac вa cинчкoвлик билaн кузaтиши лoзим. У пeдaгoгик жapaёнлapни бoшкapap экaн, пe-

1 Сepeн Пoульceн. Bвeдeниe в coвpeмeнную мeтoдику пpeпoдaвaния. Учeбнoe пocoбиe. I Пepeвoд c дaтcкoгo языкэ. - Бишкeк: «Kecип», 2007. -С.35-44.

2 Омoнoв XT., Хaттaбoв М.Б. TaK^ü вa тapбиянинг биpлигини тaъминлaш - oилaнинг дoлзapб вaзифacи. II «TaK^^i тизимидa ижтимoий-гумaнитap фaнлap» жуpнa-ли, 2014, 2-coн. -37-40-б.

дaгoгик билим вa мaxopaт эгacи булиши зapуp. Шундaгинa укитувчи пeдaгoгик xoдиcaлapнинг мoxияти вa диaлeктикacи, пeдaгoгик мexнaт мeтoди, кacб вa тeхнoлoгияcи xaмдa пpoфec-cиoнaл пeдaгoгикaни тушуниб eтaди. Пeдaгoгик билим вa мaxopaт э^и бyлгaн укитувчи, aввa-лo, пeдaгoгикa фaнининг мeтoдoлoгик acocna-pи, шaхc pивoжлaнишининг кoнуниятлapи вa oмиллapи, кaдpлap тaйёpлaш миллий дacтуpи-нинг мoxияти, мaкcaд вa вaзифaлapини били-ши ^pa^ Taълим тизимидa мexнaт килaётгaн пeдaгoглapнинг купчилиги тaълим вa тapбия жapaёнидa пeдaгoгик мaxopaтнинг зapуpияти вa axaмиятини тoбopa чукуp aнглaб 6OP!O^ дaлap.

Шу caбaбли улap уз мaxopaтлapини узлук-cиз oшиpa бopиш, xoзиpги куннинг юкcaк тa-лaблapигa мoc зaмoнaвий билим вa тaжpибa-лapни yзлaштиpиш, ижoдий мexнaт килиш^ интилмoкдaлap. Aммo шуни xaм эътиpoф эти-шимиз кepaкки, тaълим муaccacaлapидa aй-pим Укитувчилap уз пeдaгoгик мaxopaтлapини oшиpa бopишнинг axaмиятини eтapли дapa-жaдa xиc килмaйдилap, укув жapaёнининг илмийлиги, зaмoн тaлaблapигa !oc ^ли-ши, oлингaн билимлapнинг туpмуш вa aмa-лиёт билaн бoFлaнишигa юзaки кapaйдилap, Укитилaётгaн укув фaнлapининг илмий вa Foявий-тapбиявий биpлигини дoимo эcдa тут-мaйдилap. Бу э^ улap кУлидa тaълим oлaётгaн укувчи вa тaлaбaлapнинг билим дapaжacи вa caвияcининг eтapли бyлмacлиги, укув дacтуp-лapини yзлaштиpишдaн opкaдa кoлишлapигa caбaб бyлмoкдa.

Бугунги кундa жaмиятимиздa янги ижтимo-ий мунocaбaтлapнинг шaкллaниши, тaълим-нинг дунё тaълим тизимигa интeгpaциялaшу-ви, дeмoкpaтиялaш вa инcoнпapвapлaштиpиш жapaёнлapининг pивoжлaниши тaълим жa-paёнидa янгичa ёндaшув зapуpлигини тaкoзo этмoкдa.

Бугун xap биp coFлoм фикpлoвчи ин^н янги acpдa узи, якинлapи, кacбдoшлapи, тeнг-дoшлapининг жaмиятдaги ypни вa caлoxияти Kaндaй булишини yйлaши тaбиий. Ут^н acp-нинг axaмияти, кaдp-киммaти, тapихийлиги эca Узбeкиcтoннинг муcтaкил дaвлaт мaкoмигa эгa бyлгaнлиги билaн бaxoлaнaди.

Муcтaкил дaвлaт узининг acocий ^нуни -Koнcтитуцияcи билaн кaфoлaтлaнгaн биp кaнчa мухим тapихий xужжaтлapигa эга булдики,

ЗAMOНAВИЙ TAЪЛИM / СОВРЕМЕННОЕ OБPAЗOВAНИE 2016, 2

улар орасида Кадрлар тайёрлаш миллий дас-тури алохида урин тутади. Дастурда эътироф этилган кадрлар тайёрлаш тизимини ривож-лантиришнинг асосий йуналишларида таъ-лим тизимининг яхлит ахборот маконини вужудга келтириш, таълим-тарбия дастурла-рининг интеллектуаллашувини таъминлаш ва ракобатбардош кадрлар тайёрлаш каби мухим вазифалар кун тартибига куйилди. Утган асрни сархисоб килиб, янги юз йиллик ва минг йил-ликнинг кандай булишини тасаввур этаркан-миз, унинг энг мухим хусусиятларидан бири сифатида янги таълим дастурларида назар-да тутилаётган замонавий укитиш методика-си зарурати, таълимни компьютерлаштириш ва компьютер тармоклари тизимида таълим жараёнини ахборот билан таъминлашнинг ривожланишини назарда тутмок уринлидир. Зеро, миллий дастурни руёбга чикаришга доир ташкилий ишларда эътироф этилганидек, таълимни ахборот билан таъминлаш тизимини шакллантириш ва ривожлантириш, уни жахон ахборот тизими билан боFлаш, оммавий ахборот воситаларининг таълим сохасидаги вази-фаларини белгилаш малакали кадрлар тайёр-лашнинг мухим мезонларидандир. Демак, янги аср - ахборот технологиялари асри булади. Бу масаланинг бир томони. Масаланинг иккинчи бир мухим жихати шундаки, янги аср халкаро интеллектуал-иктисодий корпорациянинг яратилиш асри, яъни жахон микёсидаги акл-заковатнинг бирлашуви асри булади1.

Бугун биз янги технологияларга сарфланаёт-ган маблаFлар кай даражада узини оклашини, уларнинг таълим сифатини ошириш ва ахборот хамда коммуникация технологиялари хамда масофавий таълимни ривожлантириш-га кандай таъсир курсатишини тасаввур кила олишимиз шарт. Мавжуд холат, яъни ахборот-лар окимининг кучайиши инсон хотирасига ортикча юк, шахснинг тафаккури ва фикр юри-тиши жараёнларида кескин узгаришларга са-баб булмасмикин? Онгга етиб келаётган ахбо-ротлар шахснинг мавжуд маданий-маърифий мухитга мослашуви жараёнида кай тарзда акс этишини билишимиз ва шунга мос тарзда таълим-тарбия муассасаларида укув дастур-

1 Кудратов F.Х., Пардаев М.К,., Кузиев З.Б. Таълим хиз-матларини ривожлантириш - обод турмушни таъминлашнинг мухим омили. // «Замонавий таълим» журнали, 2013, 5-сон. -3-6-б.

лари ва жихозларига нисбатан талабларни ишлаб чикишимиз лозим. Шу уринда биз таълим жараёнига турфа инновацияларни синг-диришнинг афзалликларини эътироф этишни хохлардик.

Энг аввало, таълим жараёнида компьютер-лар ва ахборот-коммуникация воситаларининг кулланилиши, талабаларнинг улар билан бемалол ишлай олишлари таълим-тарбиядаги энг мухим камчиликлардан хисобланган субъ-ективизмни чеклайди. Масалан, агар талаба-нинг жавоби ёки бевосита узлаштиришини бахолаш укитувчининг талаба шахсига муно-сабати таъсирида кечган булса, курилмалар воситасида бериладиган маълумотлар объектив характерга эга булади.

Иккинчидан, компьютер оркали болага ет-казилаётган маълумотни зарурат булганида, кайта-кайта чакириш ва такрорлаш имкония-ти хам бор. Бу нарса айрим талабаларда гурух шароитида ишлаганда кузатиладиган ийманиш каби сифатнинг намоён булмаслигини таъмин-лайди.

Учинчидан, хар бир профессор-укитувчи-нинг узигагина хос булган тушунтириш услуби, методик ёндашуви мавжуд. Укитишнинг анъа-навий ва ноанъанавий методларидан омих-та тарзда ва окилона фойдаланиш самарасиз услубиётларга бархам беради.

Туртинчидан, янги ахборотларни узатиш технологиялари билимларни узида ифода этиб, унда схемалар, расмлар, жадваллар, график ва диаграммаларга кенг урин берилади. Бу нарса ёшларда образли хотирани анча жонлантириб, уларнинг эслаб колиш кобилиятини кучайти-риши мумкин.

Бешинчидан, ушбу ахборот воситаларида-ги маълумотларни флеш-карталар, дискларга ёзиб олиш ва улардан зарур уринларда фойдаланиш мумкин. Бу хам вакт, хам маблаFни тежайдики, иктисодий жихатдан юзлаб нус-халарда чоп этилаётган китоблардан арзон булади. Энг мухими, манфаатдор аудитория хохлаган маълумотини бир хил сифат ва ти-зимда олиши мумкин булади. Нихоят, улар «ахборот асри» деб эътироф этилаётган янги асрда яшаб ижод килувчи ёшларнинг онгини устиради, уларда техник воситалардан фойдаланиш малакаларини ривожлантиради.

Агар биз хар бир ёш калбида Ватанга мухаббат, касбга садокат, пок иймон ва одам-

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2016, 2

v.

гapчиликни тapбиялaй oлcaк, улap xaлкapo aхбopoт тизимлapи opкaли бизнинг фи^-лaш тapзимиз, уpф-oдaтлapимиз, миллий Kaдpиятлapимизгa зид бул^н мaълумoтлap-ни тaнкидcиз ^бул килмaйдигaн, юpтимиз иcтикбoлигa хизмaт этaдигaнлapинигинa capa-лaб oлиш кoбилиятигa э^ бyлaдилap. Бунинг учун биз ёшлapимиздa бapкapop мaфкуpaвий иммунитeтни тapбиялaшимиз ^pa^

Мaълумки, пeдaгoгикa бoшкa илм coxa-лapидaн oлингaн кyплaб aтaмaлapдaн фoйдa-лaнaди, бу нapca пeдaгoгикaни бoшкa фaн-лap билaн чукуp aлoкaдa экaнлигини янa биp 6OP тacдиклaйди. Бундaй aтaмaлap тeхникa вa иктиcoдиётдaн энг куп микдopдa киpиб кeлa-ди, чунки aйни шу coxaлap ижтимoий фикpнинг pивoжлaнишигa энг куп тaъcиp кypcaтaди. Чу-нoнчи, бугун укитиш жapaёнининг тeжaмли-лиги вa мaкcaдгa мувoфиклиги xaмдa oкилoнa тaшкил этилиши куп жиxaтдaн укитувчи, тeх-никa вa тeхнoлoгия, тaълим иктишдиёти, укитишни кoмпьютepлaштиpиш вa xoкaзoлapгa бeвocитa бoFлaниб кoлгaн. Иннoвaциялap тaъ-лим aмaлиёти пaйдo бyлгaнидaн буён ут^н узoк дaвp дaвoмидa унгa янгиликлap киpи-

тиш, мaвжуд тaълим тузилмacини мaкcaдгa мувoфиклaштиpиш, бaъзaн жузъий, бaъзaн эca кeнг кyлaмли yзгapтиpиш, тaкoмиллaшти-pиш вa яхшилaш элeмeнтлapини жopий этиш эвaзигa cифaтни кyтapиш учун у билaн ёнмa-ён кeлмoкдa. Янгилик кyпинчa янги мeтoд-лap, уcуллap, вocитaлap, янги кoнцeпциялap, янги укув дacтуpлapи, тapбия уcуллapи вa бoшкaлapни киpитиш xaмдa кУллaшгa хocдиp.

Бaён этилгaнлapдaн куйидaги хулocaлapгa ^лиш мумкин:

• тaълим вa тapбия coxacидa aмaлгa oши-pилaётгaн иcлoxoтлap ижтимoий-cиёcий иклим вa мaмлaкaтдaги мaвжуд муxитгa ижoбий тaъ-cиp килaди;

• мaлaкa вa кacб-xунap дapaжacи xaмдa caвияcи юкcaк кaдpлapнинг xaë^Aa уз ypнини тoпиш жapaёни жaдaллaшaди;

• жaмиятдa муcтaкил фикpлoвчи эp-кин шaхcлapнинг шaкллaниши куп жиxaтдaн узлукcиз тaълим тизимидaги yзгapишлapгa xa! бoFликдиp;

• тaълимнинг янги мoдeли жaмиятимиз-нинг пoтeнциaл кучлapини pyёбгa чикapишдa кaттa axaмият кacб этaди.

Ддабиётлар:

1. Омoнoв X.T., Xyжaeв Н.Х., Мaдьяpoвa С.А., Эшчaнoв Э.У. Пeдaгoгик тeхнoлoгиялap вa пeдaгoгик мaxopaт. - T.: «Иктиcoд-Мoлия», 2009. -3-16-б.

2. Омoнoв X.T., Xaттaбoв М.Б. Taълим вa тapбиянинг биpлигини тaъминлaш - oилa-нинг дoлзapб вaзифacи. II «Taълим тизимидa ижтимoий-гумaнитap фaнлap» жуpнaли, 2014, 2-coн. -37-40-б.

3. Пoульceн С. Bвeдeниe в coвpeмeнную мeтoдику пpeпoдaвaния. I Учeбнoe пoco-биe. Пepeвoд c дaтcкoгo язы^. - Бишкeк: «Kecип», 2007. -35-44-c.

4. Kудpaтoв F.X., Пapдaeв М.К,., KУзиeв З.Б. Taълим хизмaтлapини pивoжлaнтиpиш -oбoд туpмушни тaъминлaшнинг муxим oмили. II «Зaмoнaвий тaълим» жуpнaли, 2013, 5-coн.-3-6-б.

ЗAMOНAВИЙ ТAЪЛИM / COВPEMEННOE OБPAЗOВAНИE 2016, 2

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.