Научная статья на тему 'Формування методичних компетентностей майбутніх учителів на різних кваліфікаційних рівнях обізнаності з методики навчання фізики'

Формування методичних компетентностей майбутніх учителів на різних кваліфікаційних рівнях обізнаності з методики навчання фізики Текст научной статьи по специальности «Народное образование. Педагогика»

CC BY
88
17
Поделиться
Ключевые слова
методика навчання фізики / нові форми контролю / дієвість / методичні компетентності / вчитель фізики / методика преподавания физике / новые формы контроля / действенность / методические компетентности / учитель физики

Аннотация научной статьи по народному образованию и педагогике, автор научной работы — О.М. Семерня

Стаття присвячена аналізу контрольних заходів з дисципліни «Методика навчання фізики», які включають оперативний, поточний, тематичний і підсумковий контроль. Ми показали, що поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних занять з дисципліни «Методика навчання фізики» i має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Ми констатували, що в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка форму проведення поточного контролю з дисципліни «Методика навчання фізики» під час навчальних занять i систему оцінювання рівня знань визначає кафедра методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі. Ми наголосили, що підсумковий контроль з дисципліни «Методика навчання фізики» проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершальних етапах. Ми констатували, що підсумковий контроль з дисципліни «Методика навчання фізики» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, включає семестровий контроль та державну атестацію студента, випускника кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі. Нами констатовано також, що Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка використовує письмову форму підсумкового контролю після закінчення логiчно завершеної частини лекційних, лабораторних, практичних занять та самостійної і індивідуальної, модульних робіт з дисципліни «Методика навчання фізики» i їх результати враховує при виставленні підсумкової оцінки. Таким чином, у статті, ми аргументуємо, що: формування методичних компетентностей майбутніх учителів фізики на різних освітніх (кваліфікаційних) рівнях обізнаності з дисципліни «Методика навчання фізики» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, має свої особливості, у ракурсі діяльності наукової школи «Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності» при кафедрі методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі. Причино-наслідковим зв’язком визначаємо дієвість як методичну компетентність вчителя фізики, і на прикладах нових форм контролю, у статті, реалізуємо ціль показати як управляти її формуванням і розвитком у процесі вивчення методики навчання фізики, як академічної дисципліни. Ми описали через дієвість перший рівень вищої освіти для майбутнього вчителя фізики, який реалізує формування різних ступенів методичних знань, педагогічних умінь, особистісних цінностей, особистісних якостей виявлення у дії, і показали, як визначається і оцінюється методична компетентність майбутнього фахівця.

The Formation of Methodical Competence of Future Teachers at Various Levels of Qualification According to the Method of Teaching Physics Knowledge

In the article have described effectiveness of Methodical Competence as a Teacher of Physics. We have described over the effectiveness of the First Level of Higher Education for Teachers of Physics, which implements the formation of different degrees of Methodological Knowledge, Pedagogical Skills, Personal Values, Personal Qualities Detection in action, and have showed how determined and assessed Methodological Competence of Teachers. We have determined the effectiveness of both the Methodical Competence of the Teacher of Physics. In the examples of new forms of control, we have realized the goal to demonstrate how to control the formation and development of Methodological Expertise in the process of studying methods of teaching physics. We have demonstrated that the efficacy of these is of substantial components of the word, the concept, a phenomenon, a process technology. We have argued that the formation of Methodical Competence of Future Physics Teachers at different Educational Levels of awareness on the subject "Methods of teaching physics" has its own characteristics. This done from the perspective of scientific school activities "Theoretical aspects of the process of objectification control of educational activity" at the Department of Physics and Methods of Teaching of disciplines of the educational technology industry. This is the main idea of the article.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Формування методичних компетентностей майбутніх учителів на різних кваліфікаційних рівнях обізнаності з методики навчання фізики»

Scientific journal PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION

Has been issued since 2013.

Науковий журнал Ф1ЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВ1ТА

Видасться з 2013.

http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/

Семерня О.М. Формування методичних компетентностей майбутшх y4umenie на р'!зних квалiфiкацiйних р'внях об'внаност'! з методики навчання фiзики //Ф'вико-математична осв'та : науковий журнал. - 2016. - Випуск 1(7). -С. 135-149.

Semernia O.M. The Formation of Methodical Competence of Future Teachers at Various Levels of Qualification According to the Method of Teaching Physics Knowledge // Physics and Mathematics Education : scientific journal. - 2016. - Issue 1 (7). -Р. 135-149.

УДК 373.5.16:53

О.М. Семерня

Кам'янець-Подшьський нацюнальний университет ¡мен11вана Ог1енка, Украша

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТН1Х УЧИТЕЛ1В НА Р1ЗНИХ КВАЛ1Ф1КАЦ1ЙНИХ Р1ВНЯХ ОБ1ЗНАНОСТ1 З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ Ф1ЗИКИ

Постановка проблеми. Контрольш заходи з дисциплши «Методика навчання физики» включають оперативний, поточний, тематичний та тдсумковий контроль. Поточний контроль здшснюеться пiд час проведення практичних, лабораторних занять з дисциплши «Методика навчання физики» i мае на мел перевiрку рiвня пiдготовленостi студента до виконання конкретно!' роботи. У Кам'янець-Подтьському нацiональному ушверситет iменi 1вана Огiенка форму проведення поточного контролю з дисциплши «Методика навчання фiзики» тд час навчальних занять i систему оцiнювання рiвня знань визначае кафедра методики викладання фiзики i дисциплiн технолопчноУ осв^ньо' галузi. Пiдсумковий контроль з дисциплши «Методика навчання фiзики» проводиться з метою оцшювання результатiв навчання на певному осв^ньому (квалiфiкацiйному) рiвнi або на окремих його завершальних етапах. Пщсумковий контроль з дисциплiни «Методика навчання фiзики» у Кам'янець-Подiльському нацюнальному унiверситетi iменi 1вана Огiенка, включае семестровий контроль та державну атеста^ю студента, випускника кафедри методики викладання фiзики i дисциплiн технологiчноí осв^ньоУ галузi. Кам'янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi 1вана Огiенка використовуе письмову форму пщсумкового контролю пiсля закiнчення лопчно завершено' частини лекцiйних, лабораторних, практичних занять та самостмно' та шдивщуально', модульних робiт з дисциплiни «Методика навчання фiзики» i 'х результати враховуе при виставленш пiдсумковоí оцшки.

Таким чином, формування методичних компетентностей майбутшх учителiв фiзики на рiзних освiтнiх (квалiфiкацiйних) рiвнях обiзнаностi з дисциплши «Методика навчання фiзики» у Кам'янець-Подтьському нацiональному унiверситетi iменi 1вана Огiенка, мае сво' особливостi, у ракурс дiяльностi науково!' школи «Теоретико-

ISSN 2413-158X (online) ISSN 2413-1571 (print)

технолопчш аспекти об'eктивiзацií контролю навчально!' дiяльностi» при кафедрi методики викладання фiзики i дисциплiн технолопчно!' освiтньоí галузi.

Аналiз основних дослщжень. Питаннями пiдготовки майбутшх учителiв займались i займаються А. М. Алексюк, Ю. К. Бабанський, М. I. Бурда, С. С. В^вицька, С. У. Гончаренко, I. А. Зязюн, О. I. Ляшенко, Н. Г. Ничкало, О. М. Пехота, I. П. Пдласий, С. В. Сисоева, Л. О. Хомич, Г. I. Щукша та ш.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Методолопчними основами подготовки майбутнiх учителiв присвяченi прац Ш. О. Амонашвiлi, В. М. Бондаря, О. Я. Савченко, В. О. Сухомлинського, К. Д. Ушинсь-кого та ш.

Активними пошуками вщпов^д на питання про удосконалення змкту i якостi фiзичноí осв™ займались i займаються ряд учених-дослщниюв: П. С. Атаманчук, Л. Ю. Благодаренко, С. П. Величко, В. Ф. Заболотний, О. I. !ванщький, О. I. Ляшенко, М. Т. Мартинюк, Ю. М. Орищин, А. I. Павленко, Т. М. Попова, В. Ф. Савченко, М. I. Садовий, В. Д. Сиротюк, В. П. Серпенко, Н. Л. Сосницька, Б. А. Сусь, В. Д. Шарко, М. I. Шут та ш. [4].

Аналiз основних дослщжень учених показав, що кнуе нагальна потреба в умшш застосовувати професшш знання в сферу дiяльностi [1-4]. Це означае, що набут в студенев знання, не достатньо мати формально, а й необхщно цтеспрямовано дiяти з ними на досягнення професшно!' мети: навчити, виховати, розвинути учня. Саме тому, ми говоримо про дiевiсть як методичну компетентшсть вчителя (рис. 1).

Рис. 1. Щев'\сть у МНФ

З нових форм контролю за дiевiстю навчання студенев кафедрою методики викладання фiзики та дисциплш технолопчно!' осв^ньо!' галузi Кам'янець-Подiльського нацiонального унiверситету iменi !вана Огiенка впровадженi такi його види: технолопя зовнiшнього контролю на основi особистiсних вимiрникiв якостi знань; модульна програма рейтингового контролю; предметний диктант; програмований контроль; взаемоконтроль; опонування та рецензування вщповщей або виконаних наукових студентських роб^; науково-практичш, звпн студентськ конференцií; пiдготовка науково-методичних публiкацiй майбутшми фахiвцями тощо. На базi кафедри проводяться Ытернет-конференцп в режимах вщеозв'язку [4].

Мета статт - описати дiевiсть як методичну компетентнiсть вчителя фiзики, i на прикладах нових форм контролю, показати як управляти и формуванням i розвитком у процес вивчення методики навчання фiзики (МНФ), як академiчноí дисциплiни.

Виклад основного матерiалу. Оперативний контроль майбутнiх учителiв фiзики в процесi практичних занять з дисциплши «Методика навчання фiзики» ми здiйснюемо у виглядi вщповщей на посильнi питання рiвневого характеру.

Наприклад, з теми «Методичш особливосл вивчення теплового розширення твердих i рiдких тiл», оперативний контроль здiйснюемо у виглядi актуалiзацií опорного рiвня обiзнаностi iз наперед вказаним у дужках ступенем знання:

1 (Розумшня). Будова термометра.

2 (Розумшня). Формула лшмного розширення, и фiзичний змiст.

3 (Володiння). Рiдинний термометр лабораторного типу, будова.

4 (Володшня). Медичний термометр (без ртул), його схема.

5 (Володшня). Фiзичний змiст коефiцiента лiнiйного розширення речовин.

Пiсля проведення процедури оперативного контролювання, коли мобЫзували необхщш професiйнi знання студентiв, ми впроваджуемо поточне контролювання результалв самосттноУ пiзнавальноí дiяльностi майбутнiх учителiв фiзики. Це здiйснимо зi студентами у виглядi поточного типу представлення результалв навчання i виконання навчально-методичних завдань з дисциплши «Методика навчання фiзики».

Наприклад, з названо! вище теми, навчально-методичш завдання мають вигляд:

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1 (Умшня). Описати методичнi рекомендацií для учшв, як розв'язувати i складати фiзичнi задачi на теплове розширення твердих i рiдких тiл.

2 (Переконання). Спроектувати та тдготувати розгорнутий план-конспект уроку фiзики: а) Термометри; б) Лшмне розширення твердих лл; в) Розв'язування олiмпiадних задач.

3 (Умшня). На основi рисунка (наприклад, А) розказати про принцип дм водяного на^вання в житловому домк

4 (Переконання). На основi рисунка (наприклад, Б) розробити фiзичну лабораторну роботу пошуково-дослщницького характеру на тему «Вивчення особливостей теплового розширення води» для вивчення фiзики у старших класах.

5 (Умшня). На основi рисунка (наприклад, В) розказати про дослщ Дюлонга i Пл.

У дужках вказан рiвнi якостi формування методичних знань з дисциплши

«Методика навчання фiзики».

Зпдно iз Законом Украши «Про вищу освiту», тдготовка фахiвцiв з вищою освiтою здшснюеться на початковому, першому, другому, третьому, науковому рiвнях вищоУ освiти [3].

Перший рiвень вищоí освiти, який вщповщае шостому квалiфiкацiйному рiвню НацюнальноУ рамки квалiфiкацiй та передбачае здобуття особою теоретичних знань та практичних умшь i навичок, достатнiх для устшного виконання професiйних обов'язкiв за обраною спе^альшстю, вiдповiдае ступеню навчання в ушверсител, такому як бакалаврiат.

Згiдно iз чинним законом, бакалавр — академiчний ступiнь, що здобуваеться на першому рiвнi вищоí осв^и та присуджуеться в результатi устшного засвоення освiтньо-професiйноí програми, обсяг якоí становить 180-240 кредитiв 6КТС.

Перший рiвень вищоí освiти для формування методичноУ компетентностi майбутнього вчителя фiзики бакалаврiату з методики навчання фiзики визначаеться дiевiстю (табл. 1).

На основi нормативного документа Нацюнально' рамки квалiфiкацiй Укра'ни, ми узгодили перший рiвень вищо''' осв^и з освiтнiми рiвнями результату якосл формування методично!' компетентностi майбутнього вчителя фiзики з методики навчання фiзики (див. табл. 1). Ми показали, що опис цих рiвнiв реалiзуe управлiння результатами якостi сформованостi методично!' компетентносл майбутнього вчителя фiзики через прогнозування, планування, контролювання i корегування.

Зпдно з Нацiональною рамкою квалiфiкацiй Укра'ни i Закону Укра'ни «Про вищу осв^у», пiд компетентнiстю розум^ть здатнiсть особи до виконання певного виду дiяльностi, що виражаеться через знання; знання як розумшня, знання як умшня; цiнностi; iншi особисл якостi. Методична компетентнiсть — здатшсть особи до виконання педагопчно''' дiяльностi, що виражаеться через методичнi знання з шктьного курсу фiзики, навчально-методичш розумiння з методики навчання фiзики, педагогiчнi умiння, особистiснi цiнностi, особисл якостi виявлення у дм.

Як бачимо з таблиц 1, систематиза^я освiтнiх рiвнiв результатiв якостi формування методично! компетентносл майбутнього вчителя фiзики у вивченнi методики навчання фiзики узгоджуе мiж собою рiзнi ступеш методичних знань, педагогiчних умiнь, особислсних цiнностей, особистiсних якостей виявлення у дм через дiевiсть у навчанш.

Приклад. Тема практичного заняття «Особливосл структури i змiсту курсу фiзики», дисциплiна «Методика навчання фiзики».

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Актуалiзацiя опорного рiвня обiзнаностi студентiв за рiвнем якостi знань —

володшня:

1. Предмет, мета та завдання курсу методики навчання фiзики.

2. Структура методики навчання фiзики як педагопчно''' науки.

3. Актуальнi проблеми розвитку методики навчання фiзики.

4. Фiзика як природнича наука. I' завдання та цiлi навчання в загальноосв^ньому закладi.

Навчально-методичнi завдання:

1 (Володшня). Розкрити основы положення змюту цього практичного заняття у виглядi опорного конспекту.

2 (Умшня). Проаналiзувати чинш пщручники, посiбники зi шктьного курсу фiзики для 7-9 клаав у виглядi аналiтично-порiвняльноí таблицi, оприлюднити в аудиторп майбутнiх фахiвцiв.

3 (Умшня). Систематизувати змют навчального фiзичного експерименту зi шкiльного курсу фiзики для основно'' школи.

4 (Переконання). Спроектувати та тдготувати розгорнутий план-конспект вступного уроку фiзики, провести фрагмент.

Як бачимо зi змiсту питань для оперативного i поточного контролювання майбутшх учителiв фiзики, проектуеться цтевизначешсть формування методично'' компетентностi фахiвця. Це здмснюеться через прогнозування якостi професшно-методичних знань з методики навчання фiзики. Результат якостi методичних знань визначаеться дiевiстю. У процесi виконання майбутшм фахiвцем навчально-методичних завдань посильного змюту i, згодом, оприлюдненням цього результату перед аудиторiею слухачiв можна визначити результат сформовано'' методично'' компетентносл майбутнього вчителя фiзики. Це здмснимо через порiвняння нормативних вимiрникiв здатносл особи до виконання педагогiчноí дiяльностi, що виражаеться через методичнi знання зi шкiльного курсу фiзики, навчально-методичш розумшня з методики навчання фiзики, педагопчш умiння, особистiснi цiнностi,

особист якостi виявлення у дм (див. табл. 1).

Таким чином, майбутшй вчитель фiзики формуе методичну компетентшсть з методики навчання фiзики на рiзних квалiфiкацiйних рiвнях, як визначаються через порiвняння дieвостi студента iз нормативними вимiрниками, описаними в таблиц 1.

Таблиця 1

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Опис першого рiвня вищо!' освiти для поетапного формування методично!' компетентностi майбутнього вчителя фiзики бакалаврiату

з методики навчання ф тики (фрагмент)

Поетапне формування методично' компетентности бакалавра Методичш знання бакалавра з штльного курсу ф1зики як поняття д1евост1 Педагог1чн1 умшня бакалавра як процеси д1евост1 Особисткш ц1нност1 майбутнього вчителя ф1зики бакалавр1ату як явища дквосл Особисткш якосл бакалавра виявляти у дм як технологГ! дквосл

Вступний етап 3 бали Здатшсть майбутнього вчителя ф1зики адекватно д1яти у вщомих простих педагопчних ситуац1ях пщ безпосередым контролем викладача. Готовысть до систематичного навчання з методики навчання ф1зики

Елементарн загальн знання про себе та довктля Абстрагування: виконання майбутым учителем ф1зики елементарних навчально-методичних завдань з методики навчання ф1зики у вщомих однотипних педагопчних ситуац1ях Пропедевтичний тип представлення результату пошуково! д1яльностг ситуативна взаемод1я майбутнього вчителя ф1зики в обмеженому кол1 оаб, зокрема студенев академ1чно! групи, за допомогою ¡нших Споглядання: поза-лопчне сприйняття образно! навчально-методично! ¡нформацп з методики навчання ф1зики без явно поставлених цтей; виконання навчально-методичних завдань пщ безпосередым контролем викладача методики викладання ф1зики

Навчально-методичне розумЫня з методики навчання ф1зики найпростших при-чинно-наслщкових та просторово-часових зв'яз^в Реагування майбутнього вчителя ф1зики на прост! усы навчально-методичы повщомлення з методики навчання ф1зики

Перший етап 4 бали Здатшсть виконувати прост! навчально-методичн завдання з методики навчання ф1зики у типових педагопчних ситуац1ях у ч1тко визначенш структурованш сфер1 педагопчно! роботи або методики навчання ф1зики. Виконання навчально-методичних завдань з методики навчання ф1зики пщ безпосередым кер1вництвом викладача методики викладання ф1зики. Готовысть до вивчення методики навчання ф1зики на наступному р1вн

Елементары фактолопчш знання з методики навчання ф1зики Формал1зац1я: виконання простих навчально-мето-дичних завдань з методики навчання ф1зики за визначеними правилами та ¡нструкц1ями у типових педагопчних ситуац1ях з використанням простих ¡нструметчв методики навчання ф1зики Пропедевтичний тип представлення результату пошуково! д1яльностг штеграц1я майбутых учител1в ф1зики до соц1альних груп учыв; цтеспрямована д1яльысть щодо проголошення результа^в проспекту ¡ндивщуально! практично-дослщно! роботи з методики навчання ф1зики за обраною тематикою Споглядання: поза-лопчне сприйняття образно! навчально-методично! ¡нформацп з методики навчання ф1зики без явно поставлених цтей; виконання навчально-методичних завдань з методики навчання ф1зики пщ безпосередым кер1вництвом викладача дано! галуз1

Поетапне формування методичной' компетентности бакалавра Методичнi знання бакалавра з штльного курсу фiзики як поняття дieвостi Педагогiчнi умiння бакалавра як процеси дieвостi Особиспсш цiнностi майбутнього вчителя фiзики бакалаврiату як явища дieвостi Особистiснi якостi бакалавра виявляти у дм як технологи дieвостi

Навчально-методичне розумЫня найпроспших понять про себе \ довктля, основ безпечно' поведшки майбутнього вчителя ф1зики Реагування майбутнього вчителя фiзики на npocTi письмовi та уснi методико-фiзичнi повiдомлення Обмежена ¡ндивщуальна вщповщальысть майбутнього вчителя ф1зики, формулювання елементарних методико-ф1зичних суджень

Другий етап 5 балiв Здатшсть виконувати типов! нескладн навчально-методичн завдання з методики навчання ф1зики у типових педагопчних ситуац1ях у чгтко визначенш структурованш сфер1 педагопчно''' роботи або вивчення методики навчання ф1зики. Виконання навчально-методичних завдань з методики навчання ф1зики пщ кер1вництвом викладача ц[е' галуз1 з елементами самоспйносп майбутнього вчителя ф1зики.

Незадовтьна оргаызац1я тзна вал ьно'' д1ял ьносп майбутнього вчителя ф1зики, внаслщок яко'' здобут фрагменти науково-методичних знань — демонстрац1я фрагментарного розумЫня суп педагопчних процеав, окремих фахових понять, символ1в, термшологп Формал1зац1я: виконання типових нескладних навчально-методичних завдань з методики навчання ф1зики за визначеними правилами та ¡нструкц1ями з методики навчання ф1зики у р1зних типових педагопчних ситуац1ях з використанням ¡нструменпв педагопки, психологи, шктьного курсу ф1зики. Пропедевтичний тип представлення результату пошуково' д1яльносп: взаемод1я в студентському колектив1 для виконання навчально-методичних завдань з методики навчання ф1зики; цтеспрямована д1яльн1сть щодо проголошення результа^в проспекту ¡ндивщуально''' практично-дослщно''' роботи з методики навчання ф1зики за обраною тематикою Споглядання: поза лопчне сприйняття образно' навчально-методично''' ¡нформацп з методики навчання ф1зики без явно поставлених цтей; виконання навчально-методичних завдань з методики навчання ф1зики пщ кер1вництвом викладача з ц1е'( галуз1 з елементами самоспйносп майбутнього вчителя ф1зики

Навчально-методичне розумЫня дидактичних процеав у методиц навчання ф1зики та/або педагопчый д1яльносп з1 шктьного курсу ф1зики Оцшювання результат виконання навчально-ме-тодичних завдань з методики навчання ф1зики вщповщно до установлених критерпв якост знань, застосування аргументацп Продукування детал1зованих усних \ письмових повщомлень з методики навчання ф1зики, педагопчне есе 1ндивщуальна вщпо-вщальысть за результати виконання навчально-мето-дичних завдань з методики навчання ф1зики та/або педагопчый д1яльносп з1 шктьного курсу ф1зики

Третiй етап 6 балiв Здатшсть виконувати педагопчы або навчально-методичн завдання з методики навчання ф1зики середньо'' складносп за визначеними алгоритмами \ за встановленими нормами часу навчальних занять \ якост знань

ММымально критична оргаызац1я тзна вал ьно'' д1ял ьносп майбутнього вчителя ф1зики на р1вн1 мехаычного заучування — алгоритм1чного вщтворення основного обсягу навчально-методичного матер1алу з методики навчання ф1зики Формал1зац1я: виконання типових навчально-мето-дичних завдань з методики навчання ф1зики у р1зних педагопчних ситуац1ях через виб1р \ застосування метод1в навчання ф1зики, у перенесены об'ект1в тзнання в площину операцм \ знаюв з ц1е'( галуз1 Поточний тип представлення результату пошуково' д1яльносп: здатысть до ефективно''' роботи в команд! майбутых учител1в ф1зики. Сприйняття конструктивно'' критики, методичних порад \ вказ1вок; цте-спрямована д1яльнкть Спостереження: цте-спрямоване сприйняття навчально-методично'' ¡нформацп з методики навчання ф1зики з метою формування рацюнального типу мислення; самослйне виконання навчально-методичних завдань пщ мш1мальним кер1вництвом викладача методики навчання ф1зики

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Поетапне формування методично' компетентности бакалавра Методичн1 знання бакалавра з шктьного курсу ф1зики як поняття д1евост1 Педагопчш ум1ння бакалавра як процеси д1евосп Особиспсш ц1нност1 майбутнього вчителя ф1зики бакалавр1ату як явища д1евост1 Особист1сн1 якосп бакалавра виявляти у дм як технологи д1евост1

щодо теоретичного опрацювання лтературних джерел, анал1зу, визначення практично! значимосп дослщження, апробацп та експерименту з ц1е! галуз1

Навчально-методичне розумЫня дидактич-них принцитв, педагопчних процеав \ методичних понять у вивченн методики навчання ф1зики та/або педагопчый д1яльносп з шктьного курсу ф1зики Оцшювання результат виконання навчально-методичних завдань з методики навчання ф1зики вщповщно до критерий якост знань, як в переважно заздалепдь обумовлен у дужках до завдань Продукування детал1зованих усних \ письмових повщомлень з методики навчання ф1зики, зокрема у педагопчый д1яльносп, написаны есе Вщповщальнкть за результати виконання навчально-методичних завдань у вивченн методики навчання ф1зики та/або педагопчый д1яльносп майбутнього вчителя ф1зики

Четвертий етап 7 бал1в Здатшсть самоспйно виконувати склады спец1ал1зоваы педагопчы чи навчально-методичн завдання у галуз1 теорп та методики навчання ф1зики або у процес вивчення методики навчання ф1зики, зокрема в нестандартних педагопчних ситуац1ях

Задовтьно оргаызована тзнавальна д1яльн1сть на р1вн розумЫня — через властивкть стислого вщтворення основного змкту навчально- методичного матер1алу з фаху Модуляц1я: виконання складних спец1ал1зованих педагопчних чи навчально-методичних завдань з методики навчання ф1зики, що передбачае створення модул1в поведшки на прийняття ршень, у педагопчних ситуац1ях, що змшюються, зокрема в нестандартних ситуац1ях Поточний тип представлення результату пошуково! д1яльносп: здшснення наставництва з методики навчання ф1зики, передавання педагопчного досвщу ¡ншим майбутым учителям ф1зики; цте-спрямована д1яльнкть щодо теоретичного опрацювання лтературних джерел, анал1зу, визначення практично! значимосп дослщження, апробацп та експерименту з ц1е! галуз1 Спостереження: самоспйне виконання навчально-мето-дичних завдань пщ мш1мальним кер1вництвом викладача методики навчання ф1зики; самоспйнкть у методиц навчання ф1зики та/або педагопчый д1яльносп з шктьного курсу ф1зики

Навчально-методичне розумЫня дидактичних принцитв, метод1в, процеав у вивчен методики навчання ф1зики та/або педагопчый д1яльносп з1 шктьного курсу ф1зики Планування власного навчання та в обмеженому контекст! оргаызац1я, контроль, оцшювання та коригування навчання ¡нших майбутых учител1в ф1зики Продукування складних детал1зованих усних \ письмових повщомлень з методики викладання ф1зики, зокрема у педагопчый д1яльносп з шктьного курсу ф1зики Вщповщальнкть майбутнього вчителя ф1зики за результати навчання та/або педагопчно! д1яльносп з1 шктьного курсу ф1зики обмежена, вщповщальысть за навчання та результати роботи ¡нших майбутых учител1в ф1зики

П'ятий етап 8 бал1в Здатшсть розв'язувати типов! спец1ал1зован навчально-методичн задач! в галуз1 теорп та методики навчання ф1зики або у процес вивчення методики навчання ф1зики, що передбачае застосування положень \ метод1в ц1е! науки \ характеризуемся певною невизначенктю умов

Поетапне формування методично' компетентности бакалавра Методичнi знання бакалавра з шктьного курсу фiзики як поняття дieвостi Педагопчш умшня бакалавра як процеси дieвосri Особистiснi цшносп майбутнього вчителя фiзики бакалаврiату як явища дieвостi Особистiснi якосп бакалавра виявляти у дн як технологи дieвостi

Задовтьно оргаызована тзнавальна д'яльысть майбутнього вчителя ф1зики на р1вн1 наслщування — аналопчно-повторювальних операцш над навчально-методич-ним матер1алом для засвоення нових професшних знань з методики навчання ф1зики Кодування: розв'язання типових спец1ал1зованих навчально-методичних задач широкого спектра, що передбачае спец1ал1зоване зашифровування, ¡дентифтащю та використання галузево'' ¡нформацп для прийняття педагопчних ршень Поточний тип представлення результату пошуково'' д1яльносп: взаемод1я, ствробтицтво з широким колом оаб (колеги, кер1вники, учнО для провадження педагопчно''' або навчально-методично''' д1яльносп з методики викладання ф1зики; цтеспрямована д'яльысть щодо теоретичного опрацювання л1тературних джерел, анал1зу, визначення практично'' значимосп дослщження, апробацп та експерименту з дано'' галуз1 Наслщування: цтеспрямоване вар1ювання навчально-методичною ¡нформац1ею з методики навчання ф1зики, ¡снуючо'' в свщомост студента, з метою и використання в конкретно нових умовах для коригування (транс-формування) уже створених тзнавальних образ1в у ц1й галуз1 науки; здшснення обмежених управлшських функцш вчителя ф1зики та прийняття фахових ршень у звичних педагопчних умовах з елементами непередбачуваносп

Планування педагопчно''' д1яльносп, зокрема розподт ресурав з методики навчання ф1зики, анал1з, контроль та оцшювання власно'' педагопчно''' роботи та роботи ¡нших майбутых учител1в ф1зики Покращення результат власно'' навчально-методично' та/або педагопчно'' д1яльносп з1 шктьного курсу ф1зики ' результа^в методично'' д1яльносп шших майбутых учител1в ф1зики; здатнкть майбутнього вчителя ф1зики до подальшого методико-ф1зичного навчання з деяким р1внем автономносп

Шостий етап 9 балiв Здатшсть розв'язувати склады спец1ал1зоваы навчально-методичн задач! та практичн проблеми у галуз1 теорп та методики навчання ф1зики або у процеа вивчення методики навчання ф1зики, що передбачае застосування психолого-педагопчних теорш та метод1в ц[е' науки \ характеризуемся комплексною та невизначенктю умов

ПовноцЫна тзнавальна д'яльысть майбутнього вчителя ф1зики, коли окреслена властив1сть продуктивного та активного вщдзеркалення вах елеменпв навчально-методичного матер1алу з методики навчання ф1зики через свггоглядний виклад або через лопчно-впрорядко-ваний виклад, або 1ндукц1я: розв'язання складних непередбачуваних навчально-методичних задач \ педагопчних проблем у спец1ал1зованих сферах профеайно'' д1яльносп майбутнього вчителя ф1зики та/або у процеа вивчення методики навчання ф1зики, що передбачае збирання та ¡нтерпретац1ю навчально-методично'' шформацп (даних), виб1р Тематичний тип представлення результату пошуково''' д1яльносп: цтеспрямована д'яльысть щодо проголошення результа^в практично-дослдно'' роботи вкшц вивчення тематичного блоку ф1зики або методики и викладання з метою корекцп та удосконалення теоретичних основ дослщження, ппотези, Повне володшня ме-тодолопею здобування знань: цтеспрямоване досягнення студентом результату якосп навчально-методично'' д1яльносл з мето-дики навчання ф1зики, коли, незважаючи на переб1г у чаа, суб'ект осв1ти здатен здобути самоспйно необхщж для профеайно'' значимосп знання у цш галуз1 науки; управлЫня майбутнього вчителя ф1зики комплексними методичними д1ями або навчально-методичними

Поетапне формування методично' компетентности бакалавра Методичн1 знання бакалавра з шктьного курсу ф1зики як поняття дквосл Педагопчш ум1ння бакалавра як процеси дквосп Особисткш ц1нност1 майбутнього вчителя ф1зики бакалавр1ату як явища дквосл Особисткш якосп бакалавра виявляти у дм як технологГ! дквосл

через алгоритм1чно-шаблонний виклад дидактичних метод1в та ¡нструментальних засоб1в з методики навчання ф1зики, застосування ¡нновацмних пщход1в у процес вивчення методики навчання ф1зики мети, завдань \ засоб1в !! досягнення, проведення фахово! експертизи, апробацп та експерименту виконано! роботи; донесення до фах1вц1в, зокрема вчител1в ф1зики, \ нефах1вц1в ¡нформацп, ¡дей, проблем, ршень та власного досвщу в галуз1 теорп та методики навчання ф1зики проектами, вщповщальнкть за прийняття ршень у непередбачуваних педагопчних умовах з методики навчання ф1зики

Критичне осмислення основних дидактичних теорй методичних принцитв, метод1в \ понять у методиц навчання ф1зики з метою педагопчно! д1яльносп з шктьного курсу ф1зики Здатнкть майбутнього вчителя ф1зики ефективно форму-вати методичну стратепю в навчанн шктьного курсу ф1зики Вщповщальнкть за профеайний розвиток окремого майбутнього вчителя ф1зики та/або груп майбутых учител1в ф1зики, здатнкть до подальшого методико-ф1зичного навчання з високим р1внем автономносп

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Сьомий етап 10 бал1в Здатшсть розв'язувати склады навчально-методичн задач! \ проблеми в галуз1 теорп та методики навчання ф1зики або у процес вивчення методики навчання ф1зики, що передбачае проведення частково-пошукових дослщжень та/або здшснення методичних ¡нновацм та характеризуеться невизначенктю умов \ методичних вимог

Дуже добре оргаызована тзнавальна д1яльн1сть майбутнього вчителя ф1зики на р1вн1 навички: автоматичного умЫня рацюнального використання змкту навчально-ме-тодичного матер1алу в однотипних стандартних ситуац1ях педагопчно! д1яльносп з1 шктьного курсу ф1зики Дедукц1я: розв'язання складних навчально-мето-дичнихзадач\ проблем, що потребуе оновлення та ¡нтеграцп методичних знань з шктьного курсу ф1зики, часто в умовах неповно!/недостатньо! галузево! шформацп та суперечливих !! вимог Тематичний тип представлення результату пошуково! д1яльносп: цтеспрямована д1яльнкть щодо проголошення результа^в практично-дослщно! роботи вкшц вивчення тематичного блоку ф1зики або методики !! викладання з метою корекцп та удосконалення теоретичних основ дослщження, ппотези, мети, завдань \ засоб1в !! досягнення, проведення фахово! експертизи, апробацп та експерименту пророблено! роботи; зрозумте \ недвозначне донесення власних навчально-методичних Навчити, як запам'ятати: цтеспрямоване сприйняття навчально-методично! ¡нформацп з методики навчання ф1зики через автоматичне перекодування, використання опорних сигнал1в, мови символ1в з метою спрощення в запа-м'ятовуваны; прийняття навчально-методичних ршень у складних \ непередбачуваних педагопчних умовах з методики викладання ф1зики, що потребуе застосування нових дидактичних пщход1в та прогнозування методично! д1яльносп з1 шктьного курсу ф1зики

Поетапне формування методично°1 компетентносп _бакалавра_

о ' il

I

-е-

о тз

н ь го тз

0

1

о'

I

S q

ГО QJ

q ь

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

I. Ч

ш а

ti

-<

эе

го il о

СЛ тз

V го S "5.

гр ш -<

Í ш

s ^

£

■в. Î

го о

■е- в' i

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

й- го Si

о il

О I го ÛJ S ь

о J=

ÛJ ÛJ

ti

á 3 ГО Qj

■S 13

ТЗ о

-< ас

-г ^

О* Q

s 1

го

ь * го J о J

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

CIO Го ÛJ ^ ÛJ I ÍD О ТЗ

ÛJ о' —I

5

I I

a T3

г ■ о

S. го s? I

ш О —I

sc H -Э

ГО =1 =!

S 73 il

3 g О

I S 2

3 ГО I

II î - a I

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ш a

■3 ûj

13 X

О о

О* го

ÛJ о

3 £

ГО о

á I

» £

ûj 3t

го го

il I

ÛJ I

0 !

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1 I ÛJ

1-го

i (D Го

СП го

ь s

о го

т; £

■< ф

il тз

о Го

о Щ

О ÛJ

=1 il J= il тз

ÛJ о о

о н го

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

о го

СЛ ш

ÛJ ÛJ СЛ H О 5

о

СЛ ■

о

I J=

го

тз

g ь

§ I.

Е q

Î £

I о

a il о

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

го тз

UJ ш 13

-1 п

О H ÛJ ■ ■ m

о

Е

-<

ä. ï W ÛJ

S =1 I

ûj "a ûj

SI О »

f 5 I

î I

О Ь о

o i' S

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

га ш ГО

? -и H

ф q О

5 н ii

го О i

а I

g

11

Ils

О ÛJ ^

го Е. ûj

il о

-е- ц Ъ

■1 ° s -g

i' го'

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

M

=1 го

0 ÛJ СЛ I

il а -< -.

ГО I

-е-

.ä -g Ш 3

ÛJ

ñ J=

1 —!

го го

il тз

ÛJ го

Д i

m- i

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ÛJ тз

СЛ о О

тз S

ÛJ СЛ

о Ч<

ÛJ (В

s; °

a\ о

■5 3

se Ï

i I

О ÛJ

р го

ь л

îе

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

i5

-Е о

I о

I il

о s

I 73

Ï. о sc СЛ

ь'

0

1

0

1

sc H

i s

в

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

■ о

СЛ

о

=1 -е-

го <

эе Ъ

=1 I =1 T

il) ТЗ û)

ta ro о ro

П ï П\

—i

О I ь

т s 0"

X -n 1

I -Ph -< о

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

XC ч

ь s т: s H о il ro H о "h

и I QJ s p s Г

о H ft) T

o\

О X

тз

н ь

го &

Ь I

а о

-е- q

■X ÛJ

s s

I

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

w □ I ш

s £ £ § i г1 з h

s ш "

5 £ с -i

I Ï.1 Ï

I Î

ÛJ i О а

Го Vi" "Ö" —■

л £ го i

» ; п о

1 S ¡; S » ° ï. з q sc .

О I -< ><

G. го ф го a* -е- 5 J= а S g W

5. g 5- g

ûj ro "Ö" .2

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

О т: zi

cr\ < о

-I ТЗ 21

5 -S s ïîî

s ^ í

ros__

ro

w

w

il о

5 S

H ^ £ i ° О х-

■e-

ÛJ

° ï il 2

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

■Ö" i

m- P

о

sc 5. I тз го о 5 го

ÛJ

го

H

0

1

о

1-1

о тз о ш го

i S

ÛJ ÛJ s

H sc h

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

i o3

q !

il X о

1 ro ro

T3 il

■e- H ro о

^

sc I a ■e- il ÛJ

о -1 о s t: 0" I

w I X (0 о

I S

¡O,

3 Ï

ro

o\

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ÛJ

3 X »

о < ь

X -в в g

а о и -ь

j < "С 1

з ± : i

Î.S с -

3 I I. X

о 5 ь «

о а о- X

э. ж X X

о а

о\

g ®

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

DI Ol

Í.-S S

S » i-

° ¥ 1

о * —

i ¡'

Я) £

S 35 § »

В S1

а> X

5. S

m ш ro oo

S

M

а

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

X

S О S1

11 ? s

St

J: X S X

á о

2 q

а —

ï. <

iïï' ^

о o\

o\

X *

I s

M

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

cri

QJ

ь

ti ÍB

Поетапне формування методично°1 компетентносп _бакалавра_

§

ш S т; О

■Q- Н X п

ÛJ го 73 н' qj о

s i

-е-

о

ГО о О о

I TJ Г TJ

о Ш О q Q¡ qj -E. 3 3 s § 3 í El

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

i тз -с

О О Ш

СЛ СЛ 5

•< Ь £

ГО Г1> ^

1 -е- з э го

2 s st i "S

Í s ® » |.

i s ^

I Ш X

ь

•s

ï s

il о

Ш ó

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

3 i

0 s

3. í

st —

1

о

* -е- л> Ï 1' 3 ! i ï

i

о i о

Qj ТЗ

i qj

s ь w"

ГО Ja QJ о J= о

s; ä.

I il S I

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

X s

SI

о P

ш

О H СП о ь il ш s

о о

-§- Ï

uj' Ш

s л

-с <

ï В

О (D ш з^]

ГО ÛJ

ш' 5

1 3 1 i

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

=1 il G

cri о

ш (В Ш

К. 73 2* п>

0) о

QJ ТЗ

■О- qj 0) го

73 s

ÛJ о

-с тз

з 5?

» I

Л- ш

s s

uj Qj

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

QJ ÍB ГО QJ

л ь

о

-е-

5 с»

0

1

ь

ÍB

О г s

il о

я •<

гв 5.

ш I

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

£ s

0 £

ш

73 ^

Я Ь

01 _

ÍB Ш

i 73

i i

a s

н X

QJ

ТЗ

0 '

01

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ь

ÍB

± S'

UJ гв

о il

ÛJ >

I I

QJ Qj

Ь Ь UJ'

= 'S

О 03

S ш

5

s

тз о

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

■е-

ÍB

il S

ш 3 ь

s n <

s i -■ H

ÍB

о тз

■е- E i.

QJ

S £

£ a

щ -Ö-

ь

i'

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ÍB

тз о H

го

о

н го -g i

о тз uj ai qj ï о 3

3 "5

3

СП

о

ä тз

QJ О St Ol

Ol ь

1 i

CT s

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

О ■

о -

il I

QJ QJ

Ь <

CT ^

Е °

О я

i S -< H

О) íb

I —.

о. I

О il J= ■й

^ Ь ÍB

ь 5 i I ÍB I I

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

QJ Ja

Го о

ь <

Е °

О QJ

i I О QJ

1 -к-Е Ï!

о о

Ь W ÍB го

о i ь

0 =1

СП о <

1

ь О

1 3 q'

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

го •<

Ol Т-

Í1 -, О ь 3 О- ь

I ÍB

3 i

■е- ь

W il

S Qj S

О

ш Qj

ï' °

i -Q о

го Ф

QJ ^ J=

S I

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ro -g. Ь a J=

о

s

о

± g

W QJ

s ь

^ ÍB

73 5

О il

0

1

о

го о' 3 Ii p; ï.

-е- н

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

л>

s о

St о- - ■ =:

I ■

il I

i- §

о

Î3

-L -L Т

Ш Ш л

■< ш х" -

-с О л

о ш тз ш

Я S 3 ä

о

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ГО UJ

о

СП

-е. -е

ь о

ÍB тз

3 3

^ с

тз 3

3 °

п 01

g Ï

ï ai

i a ч la

0

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

01

ь

о la

I -E

0 i

1 ?

O ÍB

3 -5 -а ° s ?

Ie g

ïi 3

QJ i ГО QJ

"§" i

UJ' ш

í 4 i s

a o w J=

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Si i"

W Ï

o la

^ W -1

w ro

1 S ^

QJ Ч X.

1 3 ь

o" ■< 5

- 3 I

=1 QJ I

T3 St S

o oí •<

О- <

O w

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ÍB Ч

X ÍB ч

I Ь QJ

О a g

О ■§: з

=!■ " О

sc 1 i

3 о ^ i

? <

-< £

"5 n> о ч

■9" -S

ÍB i

Ï ч X

Q -e-

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

la o o ь

i'

эе

тз о

ТЗ I

0 QJ

01 ГО Ь -С ÍB ш

г ь

тз

I

ГО^

ь'

о Е

3 3

QJ О

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

st го

СП

тз о

СП

ь

ÍB

'S s

"i ÍB

s ч

т; о

^ i

л Ь

СП

о

э -е-

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

го ^ о о

О s 3 -

Е ^ о

3 I" °

Ш ш 3 ь

Ol Ol [Г

a ï.

1. Ï. Ч

' X S

S •< UJ

ÍB ш Ь ro

"fa О UJ

"5 4 QJ

I « ^

I H ÍB

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

s ш Ш

-е- E

» « î

la 2

S QJ X 4

I s

QJ =1 ГО тз -C ^

ï st О Ц

3 ="

ÍB

3 P

QJ О

st -E

Ol Qj' ÛJ

. ro

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

0

ro =1

1 ° ч 2. ÎB la

ь QJ

a ь

± ï

ro

o\ 01

3 X »

о < ь X -в в g a о и -ь

3 ± ï i

Ï. s E

S I I. X

О 5 ï »

o a о- X

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

± X i i

о a

o\

g m

ь î!

Щ ï.

i ï

m £

S 35

§ »

В S1

a> X

ï. S

ni oj

а а

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

S

q s

S о

S1 oi

11 ? S

St

■C X S X

á о

2 q

a —

ï. <

iïï' ^

о o\

o\

X *

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

I s

M

> О

D

E

-I >

в

а

s □

<

n t:

ivj О

Поетапне формування методично' компетентности бакалавра Методичш знання бакалавра з штльного курсу фiзики як поняття дieвостi Педагопчш умiння бакалавра як процеси дieвосri Особистiснi цiнностi майбутнього вчителя фiзики бакалаврiату як явища дieвостi Особиспсш якостi бакалавра виявляти у дм як технологи дieвостi

навчання фiзики майбутнього вчителя фiзики межах кафедрально'' науково-дослщницько'' школи

Висновок. Отже, ми описали через дiевiсть перший рiвень вищо'' осв^и для майбутнього вчителя фiзики (рис. 2), який реалiзуе формування рiзних ступенiв методичних знань, педагопчних умiнь, особистiсних цiнностей, особислсних якостей виявлення у дм, i показали, як визначаеться i оцшюеться методична компетентнiсть майбутнього фахiвця.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Перспективи подальших розв1док у даному напрямку. Прогнозувати, що в процесi проведення звiтних, всеукра'нських i мiжнародних науково-практичних студентських конференцш, майбутнi вчителi фiзики рiзними типами представляють результати пошуково-досшдницько'' дiяльностi (пропедевтичний, поточний, тематичний, тдсумковий) i цим показати, що у такому ракурс дiяльностi дiевiсть виступае як явище результативно' фiзичноí освп^и.

Рис. 2. Дieвiсть як методична KOMnemeHmHicmb майбутнього вчителя фiзики

Список використаних джерел

1. Атаманчук П. С. Практичш заняття з методики навчання фiзики (основна школа) : навчальний поабник / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня. - Кам'янець-Подтьський : Аксюма, 2014. - 236 с.

2. Болюбаш Я. Я. Оргашза^я навчального процесу у вищих закладах осв™ : навч. поабник для слухaчiв закладiв тдвищення квалiфiкацií системи вищо' освiти. - К. : ВВП «КОМПАС», 1997. - 64 с.

3. Закон «Про вищу осв^у» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dneprtest.dp.ua.

4. Семерня О. М. Основи методологи дiевого навчання майбутшх учителiв фiзики : моногрaфiя / О. М. Семерня. — Кам'янець-Подтьський : Кам'янець-Подтьський нaцiонaльний унiверситет iменi 1вана Огiенкa, 2012. - 376 с.

Анотаця. Семерня О.М. Формування методичних компетентностей майбутшх учител'ю на рiзних квал'ф'шацшних р'внях об'знаност'! з методики навчання фiзики.

Стаття присвячена анал'зу контрольних заход'!в з дисципл'ши «Методика навчання фiзики», як включають оперативний, поточний, тематичний i п'дсумковий контроль. Ми показали, що поточний контроль зд'>йснюеться пiд час проведення практичних, лабораторних занять з дисципл'>ни «Методика навчання фiзики» i мае на мет'1 перевiрку р'вня п'дготовленост'! студента до виконання конкретноI роботи. Ми констатували, що в Нам'янець-Под'льському нацюнальному ушверситет'! iменi 1вана Ог'>енка форму проведення поточного контролю з дисципл'>ни «Методика навчання фiзики» пiд час навчальних занять i систему оц'шювання рiвня знань визначае кафедра методики викладання фiзики i дисципл'ш технолог'нно)' осв'>тньоI галуз'1. Ми наголосили, що тдсумковий контроль з дисципл'>ни «Методика навчання фiзики» проводиться з метою оц'шювання результат'!в навчання на певному осв'>тньому (квалiфiкацiйному) р'!вш або на окремих його завершальних етапах. Ми констатували, що п'дсумковий контроль з дисципл'>ни «Методика навчання фiзики» у Нам'янець-Под'шьському нацюнальному ушверситет'! iменi 1вана Ог'>енка, включае семестровий контроль та державну атестац'!ю студента, випускника кафедри методики викладання фiзики i дисципл'>н технолог'нно)' осв'>тньоI галуз'1. Нами констатовано також, що Нам'янець-Подльський нацональний унверситет iменi 1вана Ог'>енка використовуе письмову форму тдсумкового контролю пiсля заюнчення лог'нно завершеноI частини лекцйних, лабораторних, практичних занять та самост'\йно'\ i /'ндив'дуальноI, модульних робiт з дисципл'>ни «Методика навчання фiзики» i 1х результати враховуе при виставленн тдсумковоI оц'>нки. Таким чином, у статт'1, ми аргументуемо, що: формування методичних компетентностей майбутшх учител'в фiзики на рiзних осв'!тшх (квалiфiкацiйних) р'внях об'внаност'! з дисципл'ши «Методика навчання фiзики» у Нам'янець-Под'льському нацюнальному ун'шерситет'! iменi 1вана Ог'енка, мае своI особливостi, у ракурс дiяльностi науковоI школи «Теоретико-технолог'нш аспекти об'ектив'вац'и контролю навчально! д'1яльност'1» при кафедрi методики викладання фiзики i дисципл'ш технолог'иноI освiтньоI галуз'1. Причино-наслiдковим зв'язком визначаемо д'ев'!сть як методичну компетентнсть вчителя фiзики, i на прикладах нових форм контролю, у статт'1, реал'зуемо цль показати як управляти и формуванням i розвитком у процес вивчення методики навчання фiзики, як академiчноI дисципл'ши. Ми описали через д'ев'сть перший рiвень вищо)' осв'>ти для майбутнього вчителя фiзики, який реал'зуе формування рiзних ступешв методичних знань, педагог'1чних ум'шь, особист'сних ц'>нностей, особист'>сних якостей виявлення у дп, i показали, як визначаеться i оц'>нюеться методична компетентшсть майбутнього фах'вця.

Ключов'1 слова: методика навчання фiзики, нов'1 форми контролю, д'!евють, методичн компетентност'1, вчитель фiзики.

Аннотация. Семерня О.Н. Формирование методических компетенций будущих учителей на различных квалификационных уровнях осведомленности по методике обучения физике.

Статья посвящена анализу контрольных мероприятий по дисциплине «Методика преподавания физики», включающие оперативный, текущий, тематический и итоговый контроль. Мы показали, что текущий контроль осуществляется во время проведения практических, лабораторных занятий по дисциплине «Методика преподавания физике», и целенаправленная на проверку уровня подготовленности студента к выполнению конкретной работы. Мы констатировали, что в Каменец-Подольском национальном университете имени Ивана Огиенко форму проведения текущего контроля по дисциплине «Методика преподавания физике» производят во время учебных занятий и систему оценивания уровня знаний определяет кафедра методики преподавания физики и дисциплин технологической образовательной отрасли. Мы отметили, что итоговый контроль по дисциплине «Методика обучения физике» проводится с целью оценки результатов обучения на определенном образовательном (квалификационном) уровне или на отдельных его завершающих этапах. Нами констатировано также, что Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко исполняет в письменной форме итоговый контроль после окончания логично завершенной части лекционных, лабораторных, практических занятий и самостоятельной/индивидуальной, модульных работ по дисциплине «Методика преподавания физике». Их результаты учитываются при выставлении итоговой оценки. Таким образом, в статье, мы аргументируем, что: формирование методических компетенций будущих учителей физики на различных образовательных (квалификационных) уровнях осведомленности по дисциплине «Методика преподавания физики» в Каменец-Подольском национальном университете имени Ивана Огиенко, имеет свои особенности, в ракурсе деятельности научной школы «Теоретические технологические аспекты объективизации контроля учебной деятельности» при кафедре методики преподавания физики и дисциплин технологической образовательной отрасли. Причинно-следственной связью определяем действенность как методическую компетентность учителя физики, и на примерах новых форм контроля, в статье, реализуем цель продемонстрировать как управлять ее формированием и развитием в процессе изучения методики преподавания физике, как академической дисциплины. Мы описали через действенность первый уровень высшего образования для учителя физики, который реализует формирование различных степеней методических знаний, педагогических умений, личностных ценностей, личностных качеств выявления в действии, и показали, как определяется и оценивается методическая компетентность учителя.

Ключевые слова: методика преподавания физике, новые формы контроля, действенность, методические компетентности, учитель физики.

Abstract. Semernia O.M. The Formation of Methodical Competence of Future Teachers at Various Levels of Qualification According to the Method of Teaching Physics Knowledge.

In the article have described effectiveness of Methodical Competence as a Teacher of Physics. We have described over the effectiveness of the First Level of Higher Education for Teachers of Physics, which implements the formation of different degrees of Methodological

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Knowledge, Pedagogical Skills, Personal Values, Personal Qualities Detection in action, and have showed how determined and assessed Methodological Competence of Teachers. We have determined the effectiveness of both the Methodical Competence of the Teacher of Physics. In the examples of new forms of control, we have realized the goal to demonstrate how to control the formation and development of Methodological Expertise in the process of studying methods of teaching physics. We have demonstrated that the efficacy of these is of substantial components of the word, the concept, a phenomenon, a process technology. We have argued that the formation of Methodical Competence of Future Physics Teachers at different Educational Levels of awareness on the subject "Methods of teaching physics" has its own characteristics. This done from the perspective of scientific school activities "Theoretical aspects of the process of objectification control of educational activity" at the Department of Physics and Methods of Teaching of disciplines of the educational technology industry. This is the main idea of the article.

Key words: Methods Of Teaching Physics, New Forms of Control, Effectiveness, Methodological Competence, A Physics Teacher.