Научная статья на тему 'Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його співпраця з національним банком України'

Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його співпраця з національним банком України Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
147
27
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
Національний банк України / Фонд гарантування вкладів фізичних осіб / система гарантування вкладів / страхування вкладів / депозитні операції / National Bank of Ukraine / the Fund Deposit Guarantee / deposit insurance system / deposit operations

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — З. М. Руденко

Розглянуто діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ринку депозитних операцій, а також досліджено його взаємодію з Національним банком України з питань захисту інтересів вкладників та забезпечення стабільності банківської системи. Зокрема проаналізовано законодавче регулювання питання щодо повернення депозитів фізичних осіб, а також запровадження сплати банками-учасниками регулярного збору. Досліджено правовий статус двох державних банків України та їх участь у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Зроблено висновки щодо проблемних питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і запропоновано шляхи їх вирішення.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Activity Fund Deposit Guarantee and his cooperation with the National Bank of Ukraine

We consider the activities of the Fund Deposit Guarantee deposit market operations and investigated its interaction with the National Bank of Ukraine on the protection of the interests of depositors and ensure the stability of the banking system. In particular, analysis of legislative regulation of the return of deposits, and the introduction of payment by banks participating regularly collecting. The legal status of the two state-owned banks in Ukraine and their participation in the Fund Deposit Guarantee. The conclusions about the problematic issues of the Fund Deposit Guarantee and proposed solutions.

Текст научной работы на тему «Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його співпраця з національним банком України»

Нащональний лкотехшчний унiверситет Украши

УДК 336.7:368(477) Асист. З.М. Руденко, канд. екон. наук -

Львiвський тститут баншвськог справи УБСНБУ

ДШЛЬШСТЬ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАД1В Ф1ЗИЧНИХ ОС1Б ТА ЙОГО СП1ВПРАЦЯ З НАЦЮНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРА1НИ

Розглянуто дiяльнiсть Фонду гарантування вкладш фiзичних осiб на ринку депозитных операцш, а також дослiджено його взаeмодiю з Нащональним банком Украши з питань захисту iнтересiв вкладникiв та забезпечення стабiльностi банкшсько! системы. Зокрема проан^зовано законодавче регулювання питання щодо повернення депозитiв фiзичних осiб, а також запровадження сплати банками-учасниками регулярного збору. Дослщжено правовий статус двох державних бангав Украши та 1х участь у Фондi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Зроблено висновки щодо проблемних питань д1яль-ностi Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб i запропоновано шляхи 1х вирiшення.

Ключовi слова: Нащональний банк Украши, Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, система гарантування вкладiв, страхування вкладiв, депозиты операцн.

Як засвiдчуe практика, з розвитком грошово-кредитних вiдносин та бан-кiвськоí системи будь-яко1 краши виникае необхiднiсть у створеннi органу, який взяв би на себе повноваження iз забезпечення захисту iнтересiв вкладни-кiв та кредиторш банюв щодо повернення розмщених ними коштiв та, вiдпо-вiдно, пiдвищення довiри до банкшсько!' системи Украши загалом. Вивченням теоретичних засад та практичних аспекпв страхування депозитив займались ба-гато вичизняних учених-економiстiв, провiдними серед яких е В.В. Глущенко, 1.В. Штомпель, В.А. Пашнева, ОС. Реверчук, ВВ. Коваленко та шш! Метою роботи е дослвдження спiвпрацi Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб та Нацюнального банку Украши у страхуваннi депозипв.

Уряди багатьох краш створюють захисну систему, яка зазвичай передба-чае мехашзм захисту депозитив i мехашзм кредитора останньо!' iнстанцií та е до-повненням до системи бантвського нагляду i регулювання. Винятком не була й Украша, коли з ухваленням Закону Украши "Про банки та бантвську дяль-нiсть" у 1991 р. було створено дворiвневу банювську систему, а у 1998 р. Президент Украши шдписав Указ " Про заходи щодо захисту прав фiзичних осiб -вкладнитв комерцiйних банкiв".

Свиова економiчна криза 2008 р. не оминула Украшу, болiсно зачепив-ши майже всi галузi економiки, тисячi компанiй i мiльйони громадян. Як результат ц подолання було розроблено Програму економiчних реформ на 20102014 рр. комiтетом з економiчних реформ при Президентовi Украши "Заможне суспiльство, конкурентоспроможна економiка, ефективна держава". Так, одним iз пунктiв економiчних реформ було вдосконалення системи гарантування внес-кiв населення, зокрема шляхом:

• надання ФГВФО повноважень з виведення проблемних банюв з ринку для забезпечення своечасноси виплат вкладникам лiквiдованих банюв;

• розвитку механiзму фiнансування ФГВФО за рахунок надання кредиив НБУ й Кабшету Мiнiстрiв Украши в особливих випадках [3].

Для реалiзацií поставлених завдань передбачалось цiею програмою ухва-лення ЗУ "Про систему гарантування вкладов фiзичних осiб", що i сталося 22 лютого 2012 р. Цьому передували й консультацц ФГВФО з Мiжнародною асоцiацiею страховиюв депозитiв, внаслiдок яких були розроблеш "Основнi

принципи ефективних систем страхування депозитiв" у 2008 р. У червш 2009 р. щ Принципи були затвердженi як сшльний документ Мiжнародною асоцiацieю страховитв депозитiв i Базельського комiтету з бантвського нагляду. Документ створив загальноприйняп "точки вiдлiку" для оцшювання ефективносп систем страхування депозштв та шщдавання необхвдних реформ. До ухвалення ЗУ "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" система гарантування вкла-дiв фiзичних осiб в Украíнi не повною мiрою вiдповiдала свiтовим принципам. Шсля ухвалення цього нормативно-правового акта було усунено бшьшкть не-вiдповiдностей i в процесi реформування системи гарантування вкладiв в Укра-Ы враховувався найкращий свiтовий досвiд. Цей документ значно розширив повноваження ФГВФО - вщтепер вiн мае можливкть не тiльки виплачувати кошти на еташ лiквiдацií банку, але i виводити неплатоспроможнi банки з ринку. З огляду на це, безперечними позитивними кроками ФГВФО можна назвати:

• тимчасова адмшстращя вводиться на перюд, що не перевищуе трьох мiсяцiв (для системоутворюючих банюв - твроку);

• поняття мораторто на виплати вiдсутнe. Протягом дп тимчасово! адмiнiстрацií вкладники неплатоспроможного банку можуть отримати сво! кошти за договорами банювського вкладу, термш дп яких закiнчився, а також за договорами банкiвського рахунку (поточт рахунки);

• виплати вкладникам здшснюються в розмiрi вкладу, включаючи вщсотки, нара-хованi на день прийняття рiшення НБУ про вiднесення банку до категорп неп-латоспроможних, але не бшьше 200 тис. грн;

• виплати гарантовано! суми вщшкодування вкладникам починаються не пiзнiше семи дтв з дня прийняття НБУ ршення про вiдкликання банювсько! лщензп та лшвщацп банку.

Не зупиняючись на досягнутому, ФГВФО постiйно шдкреслював необ-хiднiсть законодавчих змiн, спрямованих на змiцнення рiвня довiри вкладнитв до банкiв. Результатом цього стало ухвалення 2.10.2012 р. Верховною Радою Украши поправки до ЗУ "Про систему гарантування вклад1в фiзичних оаб", згiдно з якою мiнiмальний розмiр гранично!' суми вiдшкодування було за^пле-но на рiвнi 200 тис. грн, без можливосп й зменшення. З огляду на це, зазначе-ний розмiр гарантовано1 суми вщшкодування перевищуе початковий у 400 ра-зiв, та захищае iнтереси 99,5 % вкладниюв. Обсяг фiнансових ресурс1в ФГВФО е важливим показником його стабшьност! З 2000 р. по 2013 р. íхнiй розмiр зрк бiльше нiж у 125 разiв, i станом на 1 вересня 2013 р. досяг 6,3 млрд грн [5].

Для стимулювання бантв до зменшення ризикiв 29 березня 2013 р. ви-конавчою дирекщею ФГВФО було прийнято рiшення про запровадження дифе-ренцiйованих збор1в з учасниюв, залежно вiд ступеня ризику. Коефщкнти ди-версифiкацií учасникiв ФГВФО для розрахунку ступеня ризику встановлюють-ся за такими показниками [6]:

• розмiр середньозважено! процентно! ставки за залученими вкладами фiзичних осiб;

• спiввiдношення середньоарифметичних залишюв за вкладами фiзичних осiб до середньоарифметичних залишкiв пасивiв;

• стввщношення вкладiв фiзичних осiб в шоземнш валютi до вкладiв фiзичних оиб у нацiональнiй валютi.

Нaцioнaльний л^те^^иний yнiверситет Укрaïни

Зaпpовaджения сплaти бaнкaми-yчaсникaми pегyляpного збиpaния y фоpмi дифеpенцiйовaниx збоpiв повнiстю вiдповiдae передовш мiжнapоднiй пpaктицi. Зокpемa, зaпpовaджения дифеpенцiйовaниx збоpiв e одним з Основ-ниx пpинципiв ефективниx систем стpaxyвaння депозитiв, pозpоблениx Бa-зельським комДтетом з бaнкiвського нaглядy спДльно з Мiжнapодною aсоцiaцieю стpaxовикiв депозитiв. Системa дифеpенцiйовaниx внескiв зaстосовyeться y розвиненж кpaïнax свiтy, тaкиx як: США, Кaнaдa, Фiиляндiя, Фpaнцiя тa Шве-цДя. Тaким чином, через систему сплaти pегyляpного збиpaння y фоpмi дифе-pенцiйовaниx збоpiв ФГВФО стимyлюe бaнки до ведення менш pизиковaноï дд-яльностД, a це m^^rnye рДвень довДри вклaдникiв до бaнкiвськоï системи.

Зa чaс iснyвaння ФГВФО виплaти коштДв здiйснювaлись вклaдникaм 34 бaнкiв, якД було вДднесено НБУ до кaтегоpiï неплaтоспpоможниx, aбо в якж було вiдкликaно бaнкiвськy лщензда тa pозпочaто процедуру лiквiдaцiï. Всього в межax гapaитовaного розмДру вiдшкодyвaння кошти отpимaли мaйже 400 тис. вклaдникiв нa зaгaльнy суму мaйже 7 млрд грн. Нaйбiльший обсяг виплaт здДйснено ФГВФО у кризовий перДод 2009-2010 pp. - пошд 3,3 млрд грн, зокре-мa безпосередньо у 2010 р. - 2,3 млрд грн. ВДдповДдно, нaйбiльшa кДлькДсть лДк-вiдовaниx бaнкiв, вклaдникaм якиx ФГВФО здiйснювaв вiдшкодyвaния, приш-дaлa нa 2010-2013 pp. Ta^ у 2012 р. виплaти гapaитовaноï суми вiдшкодyвaнь здiйснювaлися ФГВФО одночaсно вклaдникaм 22 бaнкiв [5].

ЗгДдно Дз ЗУ "Про систему гapaнтyвaння вклaдiв фiзичниx осДб", yчaсть бaнкiв у ФГВФО e обов'язковою. Бaнк нaбyвae стaтyсy yчaсникa ФГВФО в день отpимaння ним бaнкiвськоï лщензи, яку нaдae НБУ. Це не пошиpюeться нa пуб-лДчне aкцiонеpне товapиство "Деpжaвний ощaдний бaнк Укpaïни", для якого yчaсть у ФГВФО пеpедбaчaeться тДльки пДсля yxвaлення вДдповДдного зaконо-дaвчого aктa. ЗгДдно Дз ЗУ "Про бaнки i бaнкiвськy дДяльнкть", деpжaвний бaнк - це бaнк, сто вДдсоткДв стaтyтного кaпiтaлy якого нaлежaть деpжaвi, вДн ствоpюeться зa рДшенням Кaбiнетy МДнДстрДв Укpaïни i його вклaди TapaïT^^-ся деpжaвою. ОскДльки зaсновником публДчного aкцiонеpного товapиствa "Дер-жaвний ошддний бaнк Укpaïни" e деpжaвa в особД Кaбiнетy МЫстрДв Укpaïни i вДн мae лщензда НБУ № 148 вДд 5.10.2011 p. m пpaво здшснення бaнкiвськиx опеpaцiй, то сьогодш вДн e eдиний серед yкpaïнськиx бaнкiв, який мae зaкpiпле-ну зaконом деpжaвнy гapaнтiю збереження вклaдiв гpомaдян тa ïx видaчi зa пер-шою вимогою [7]. Другим деpжaвним бaнком Укpaïни e ПублДчне aкцiонеpне товapиство "Деpжaвний експортно-Дмпортний бaнк Укpaïни", що створений вДд-повДдно до Розпорядження Пpезидентa Укpaïни ВДд 27.04.2000 р., № 189, Пос-тaнови Кaбiнетy МДнДстрДв Укpaïни ВДд 27.06.2000 р., № 1020, шляxом перетво-рення Деpжaвного експортно-Дмпортного бaнкy в публДчне aкцiонеpне товapи-ство. Бaнк e пpaвонaстyпником yrix пpaв i обов'язкДв Деpжaвного експортно-Дм-портного бaнкy Укpaïни, утвореного згДдно з Укaзом Пpезидеитa Укpaïни вДд 3 сДчня 1992 р., № 29 тa зapеeстpовaного зa № 5 НБУ 23.01.1992 р. Зaсновником бaнкy e деpжaвa в особД Кaбiнетy МДнДстрДв Укpaïни i здiйснюe повновaжения влaсникa щодо aкцiй, якД in нaлежaть у стaтyтномy кaпiтaлi бaнкy, через оpгaни yпpaвлiния бaнком. Taкож у стaтyтi бaнкy зaзнaчено, що вДн e фiнaнсовим are^ том Кaбiнетy МДнДстрДв Укpaïни, оpгaнiзовye тa здiйснюe aгентськy дДяльнДсть

вщповвдно до агентських угод. ПАТ "Укрекамбанк" е учасником Фонду гаран-тування вкладов фiзичних осiб з 2.09.1999 р. i виконуе всi його обов'язки та зо-бов'язання до сьогодш, хоча i е вже державним банком, який згiдно iз законо-давством i так гарантуе вкладникам вiдшкодування з державного бюджету. Попри те, чинна редакщя законодавства не переглянута щодо ПАТ " Державний експортно-iмпортний банк Украши" i його членство у ФГВФО здшснюеться на загальних пiдставах [8].

Щодо сшвпращ ФГВФО та Нацiонального банку Украши, то вона здiйснюеться на основi договору про спiвпрацю з метою захисту жересш вкладниюв та iнших кредиторiв банкiв, а також щодо забезпечення стабiльностi банкiвськоí системи Украши. Засади сшвробиництва цих установ передбача-ються у процесi регулювання i нагляду за дiяльнiстю бантв, застосування до них заходав впливу, iнспекцiйних перевiрок банюв, здшснення заходов iз виве-дення неплатоспроможних бантв з ринку, зокрема оперативнi наради прово-дять не рiдше одного разу на квартал або частше на вимогу одного з керiвникiв цих оргашв (табл.).

Табл. Ствпраця НБУ та ФГВФО

НБУ наступного дня шсля прийняття вiд-повiдного ршення iнформуe ФГВФО про: ФГВФО надае НБУ у триденний строк шсля прийняття вщповвдного ршення шформацш про:

- надання або вiдкликання банкiвськоl лi-цензи; - застосування до банку заходiв впливу; - рiшення про вщнесення банку до катего-рil проблемних або неплатоспроможних; - результати шспекцшно! перевiрки проблемного банку; - результати виконання проблемним банком заходiв iз фiнансового оздоровлення. - порушення банком вимог, нормативно-правових актiв та законодавства Украши; - результати перевiрки банку; - запровадження тимчасово! адмiнiстрацil або л^вдацн банку; - затвердження плану врегулювання; - виконання плану врегулювання загалом та окремих його еташв, включаючи ство-рення перехiдного банку, продаж непла-тоспроможного банку або перехщного банку iнвестору, передачу активiв i зо-бов'язань неплатоспроможного банку приймаючому банку; - припинення тимчасово! адмшстраци банку та закiнчення лжввдаци банку.

Ц органи своечасно повiдомляють один одного про будь-ят спостере-ження та висновки щодо дiяльностi банкiв. Зокрема щомкячно НБУ надае ш-формащю про даяльнкть та фiнансовий стан банюв, а також представник ФГВФО може бути запрошений на засiдання Правлшня НБУ, на якому обгово-рюються питания щодо вiднесення банку до категорп неплатоспроможних. Також за пропозищею НБУ представники ФГВФО можуть брати участь в шспек-цшних перевiрках проблемних банков [2].

Сшвпрацюють цi органи i в разi несплати банком протягом одного мкя-ця сум збор1в до ФГВФО. Тодi останнiй мае право звернутися до НБУ з вимо-гою щодо безспiрного списання сум зборiв до ФГВФО та нараховано!' пенi з ко-респондентського рахунку банку. Тодi протягом трьох дшв НБУ зобов'язаний виконати цю вимогу i зарахувати кошти на рахунок ФГВФО, ця вимога може

Нащональний лкотехшчний унiверситет Украши

не бути виконана тшьки за вiдсутностi на кореспондентському рахунку банку зазначено! суми.

Отже, на сьогодш механiзми гарантування вкладiв передбачають можли-вiсть залучення ФГВФО кредитiв вiд Кабiнету Мiнiстрiв Украши або отриман-ня внеску вщ держави безповоротно! допомоги, а в разi необхiдностi - право на залучення кредитних ресурсiв ввд НБУ. ФГВФО мае вiдкритi рахунки в центральному банку Украши, за залишками яких вiн отримуе доходи у вигляд процентов, а також НБУ долучився до формування коштiв ФГВФО шляхом вне-сення 20 млн грн у день його створення. НБУ сп1впрацюе також iз ФГВФО у його оргашзащйшй структурi, зокрема в Адмiнiстративнiй рад^ оскшьки деле-гуе до не! двох сво'х представникiв.

Для створення бшьш сприятливого захисту вкладниюв потребуе доопра-дювання порядок повернення вкладу (депозиту), який регламентований Цившь-ним Кодексом Украши та Положенням Про порядок здшснення банками Украши вкладних (депозитних) операцiй з юридичними i фiзичними особами. Сьогоднi вш мае досить суперечливий характер, оскшьки, з одного боку, вклад повертатиметься у строк встановленим договором, з шшого - може продовжу-ватися як вклад до запитання. Таким чином, порядок повернення вкладiв (депо-зитiв), зокрема для фiзичних оаб, на законодавчому рiвнi мае бути чико визна-чений. Також дiяльнiсть ФГВФО та НБУ повинна бути скоординована в питан-нi введення обмеження чи заборони на зняття депозитiв у випадках, коли банки системно наражаються на ризик значного вщтоку коштiв через економiчну та полиичну ситуацда. Зазначене можливо реалiзувати шляхом внесення ввдповщ-них змш до Закону Украши "Нацiональний банк Украши" та Закону Украши "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

Доцiльним було б встановлення на законодавчому рiвнi право банку по-вертати вклад лише у термш, зазначений у договорi (за можливктю).

Проаналiзована дiяльнiсть ФГВФО та його сшвпраця з НБУ дае шдстави стверджувати, що 'х координацiя дш загалом спрямована у позитивну сторону i надалi дасть змогу на належному рiвнi захищати права i законнi iнтереси вклад-никiв бантв, сприятиме змiцненню довiри до банювсько! системи Украши, сти-мулюватиме залучення кошпв до не!, а також забезпечить ефективну процедуру виведення неплатоспроможних банков з ринку i лiквiдацií банкiв.

Лiтература

1. 1нформацш про Фонд гарантування вкладов фiзичних осiб / Офщшний сайт Фонду гарантування вкладов фiзичних осiб. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.fg.gov.ua.

2. Закон Украши "Про Фонд гарантування вкладов фiзичних осiб" / Офщшний сайт Верховно! Ради Укра!ни. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2740-14.

3. Програма економiчних реформ на 2010-2014 роки "Заможне сусп1льство, конкурентос-проможна економжа, ефективна держава", Комггет з економiчних реформ при Президенте^ Ук-ра!ни. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.president.gov.ua

4. Грошово-кредитна статистика / Офщшний сайт Нащонального банку Укра!ни. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish.

5. Статистика / Офщшний сайт Фонду гарантування вкладов фiзичних оаб. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.fg.gov.ua/statistics/.

6. Ршення виконавчо! дирекци Фонду вiд 29.03.2013 р., № 21 "Про встановлення диферен-цшованого збирання до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб" / Офщшний сайт Фонду га-

рантування вкладш ф1зичних oci6. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.fg.gov.ua/banks/fees/.

7. Про Ощадбанк / Офiдiйний сайт Ощадного банку Украши. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www. oschadnybank.com/ua.

8. Статут nj^iHroro акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк Украши", Затверджено Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украши вiд 10 серпня 2000 р., № 1250 (в редакцп постанови Кабинету Мiнiстрiв Украши вiд 19 серпня 2002 р., № 1181 / Офщшний сайт Верховно! Ради Украши. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://zakon0.rada.gov.ua.

9. Тимчасова адшшстрацш та лшвщацш банкв / Офщшний сайт Фонду гарантування вкладов фiзичних осiб. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www. fg.gov.ua.

Руденко З.М. Деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц и его сотрудничество с Национальным банком Украины

Рассмотрена деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц на рынке депозитных операций, а также исследовано его взаимодействие с Национальным банком Украины по вопросам защиты интересов вкладчиков и обеспечения стабильности банковской системы. В частности проанализированы законодательное регулирование вопроса возврата депозитов физических лиц, а также введение уплаты банками-участниками регулярного сбора. Исследован правовой статус двух государственных банков Украины и их участие в Фонде гарантирования вкладов физических лиц. Сделаны выводы по проблемным вопросам деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц и предложены пути их решения.

Ключевые слова: Национальный банк Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, система гарантирования вкладов, страхование вкладов, депозитные операции.

Rudenko Z.M. Activity Fund Deposit Guarantee and his cooperation with the National Bank of Ukraine

We consider the activities of the Fund Deposit Guarantee deposit market operations and investigated its interaction with the National Bank of Ukraine on the protection of the interests of depositors and ensure the stability of the banking system. In particular, analysis of legislative regulation of the return of deposits, and the introduction of payment by banks participating regularly collecting. The legal status of the two state-owned banks in Ukraine and their participation in the Fund Deposit Guarantee. The conclusions about the problematic issues of the Fund Deposit Guarantee and proposed solutions.

Key words: National Bank of Ukraine, the Fund Deposit Guarantee, deposit insurance system, deposit operations.

УДК 339.54:629.33(477) Здобув. В.О. Терлецька1 - НУ "Льеюська полтехшка"

АНАЛ1З СТАНУ ЗОВН1ШНЬОЕКОНОМ1ЧНО1 Д1ЯЛЬНОСТ1 АВТОМОБ1ЛЕБУДШНО1 ГАЛУЗ1 УКРАШИ

Дослщжено та проаналiзовано стан зовнiшнъоекономiчноi дшльност шдприемств автомобшебудування Украши, виявлено особливост зовнiшньоекономiчноi дiяльностi (ЗЕД), проаналiзовано стан галузi та щентифшовано фактори впливу на розвиток ЗЕД в автомобшебудуванш. Графiчно вщображено динамшу обсягу виробництва автотран-спортних засобiв за 2003-2012 рр. та протягом 2013 р. по мюяцях, у табличнш формi систематизовано показники обсягу виробництва автотранспортних засобiв за 10 роюв, графiчно представлено динамшу шдексу промислово! продукцп автотранспортних за-собiв за 2007-2013 рр. та товарну структуру зовшшньо! торгiвлi Украши автотранспортники засобами за 2008-2013 рр. Розраховано, систематизовано i проаналiзовано зов-

1 Наук. кергвник: проф. Л.1. Чернобай, канд. екон. наук

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.