Научная статья на тему 'Вплив страхування вкладів клієнтів на ресурсний потенціал банків'

Вплив страхування вкладів клієнтів на ресурсний потенціал банків Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
49
14
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
фінансовий ринок / банківська криза / регулювання ринку / страхування вкладів / моральна безвідповідальність / финансовый рынок / банковский кризис / регулирование рынка / страхование вкладов / моральная безответственность

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Г. О. Панасенко

Схеми страхування [гарантування] вкладів спричиняють суперечливий вплив на ресурсний потенціал банківської системи. З одного боку, зростає захищеність вкладників та інших застрахованих держателів рахунків на випадок краху банків. З іншого боку, виникнення схем страхування вкладів створює парадоксальну ситуацію, коли підвищення рівня захищеності вкладників на випадок краху банків супроводжується безвідповідальною поведінкою певних категорій вкладників та подрібненням вкладів до рівня виплати компенсацій. З точки зору національної фінансової безпеки інститут страхування [гарантування] вкладів потребує першою чергою підвищення ефективності в плані попередження крахів банків, а не стільки відшкодування збитків для держателів рахунків. Розмір компенсації вкладникам неплатоспроможних банків, обсяг гарантованих вкладів, рівень мінімальної заробітної плати та валового внутрішнього продукту порівнюється з аналогічними параметрами вибірки різних країн світу з урахуванням є другорядним завданням порівняно з попередженням нових банківських криз. Існуюча схема гарантування вкладів в Україні потребує удосконалення з врахуванням загальноєвропейських тенденцій, а також специфіки українського фінансового ринку. Автор описує проблему інформаційної асиметрії на ринку, яка полягає у нерівномірності доступу до звітності банків і оцінки їх стійкості, суттєвих недоліках у підходах до незалежного аудиту і рейтингування банків, високому ступені недостовірності у звітності банків, недосконалій інформаційній відкритості фонду гарантування вкладів і регулятора. Необхідно відновити довіру учасників ринку як до банків, так і до державних органів страхування, регулювання та нагляду, основою цього процесу є політична стабілізація у суспільстві. Автор пропонує підвищити рівень інформаційної прозорості та відповідальності відомств у нагляді за банками та гарантуванні вкладів, провести аудит діяльності схеми страхування вкладів та регулятора у відношенні неплатоспроможних банків.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Влияние страхования вкладов клиентов на ресурсный потенциал банка

Схемы страхования [гарантирования] вкладов оказывают противоречивое влияние на ресурсный потенциал банковской системы. С одной стороны, растет защищенность вкладчиков и других застрахованных держателей счетов в случае краха банков. С другой стороны, возникновение схем страхования вкладов создает парадоксальную ситуацию, повышение уровня защищенности вкладчиков в случае краха банков сопровождается безответственным поведением определенных категорий вкладчиков и дроблением вкладов до уровня выплаты компенсаций. С точки зрения национальной финансовой безопасности институт страхования [гарантирования] вкладов требует в первую очередь повышения зффективности в плане предупреждения банкротств банков, а не столько возмещения убытков для держателей счетов. Размер компенсации вкладчикам неплатежеспособных банков, объем гарантированных вкладов, уровень минимальной заработной платы и валового внутреннего продукта сравнивается с аналогичными параметрами выборки разных стран мира с учетом является второстепенной задачей по сравнению с предупреждением новых банковских кризисов. Существующая схема гарантирования вкладов в Украине требует усовершенствования с учетом общеевропейских тенденций, а также специфики украинского рынка. Автор описывает проблему информационной асимметрии на рынке, которая заключается в неравномерности доступа к отчетности банков и оценке их устойчивости, существенных недостатках в подходах к независимому аудиту и рейтингования банков, высокой степени недостоверности в отчетности банков, несовершенной информационной открытости фонда гарантирования вкладов и регулятора. Необходимо восстановить доверие участников рынка как к банкам, так и к государственным органам страхования, регулирования и надзора, основой зтого процесса является политическая стабилизация в обществе. Автор предлагает повысить уровень информационной прозрачности и ответственности ведомств в надзоре за банками и обеспечении вкладов, провести аудит деятельности схемы страхования вкладов и регулятора в отношении неплатежеспособных банков.

Текст научной работы на тему «Вплив страхування вкладів клієнтів на ресурсний потенціал банків»

УДК 336.7

Г.О. ПАНАСЕНКО,

к.е.н., доцент, головний спеи/ал'ют, Державна служба финансового мониторингу Украни

Вплив страхування вклад1в кл1снт1в на ресурсний потенщал банмв

Схеми страхування [гарантування] вкладв спричиняють суперечливий вплив на ресурсний потенцал банквськоf сис-теми. 3 одного боку, зростае захищенсть вкладникв та ¡нших застрахованих держателю рахункв на випадок краху банкв. 3 ¡ншого боку, виникнення схем страхування вклад/в створюе парадоксальну ситуацю, коли Ыдвищення рвня захищеност вкладникв на випадок краху банкв супроводжуеться безвдповдальною поведнкою певних категорий вкладникв та подр^б-ненням вкладв до р^вня виплати компенсаций. 3 точки зору нацонально!' фнансовоfбезпеки ¡нститут страхування [гарантування] вклад/в потребуе першою чергою п>двищення ефективност в план¡ попередження крахв банкв, а не стльки вщшко-дування збиткв для держателв рахункв. Розмр компенсацИ' вкладчикам неплатоспроможних банкв, обсяг гарантованих вклад/в, рвень мнмальноf заробтноfплати та валового внутршнього продукту порвнюеться з аналопчними параметрами виб¡рки р^зних кран свту з урахуванням е другорядним завданням порвняно з попередженням нових банювських криз. ¡снуюча схема гарантування вклад/в в Укран потребуе удосконалення з врахуванням загальноевропейських тенден^й, а також специфки укранського ф¡нансового ринку. Автор описуе проблему ¡нформа^йно'1' асиметрИ на ринку, яка поля-гае у нер¡вном¡рност¡ доступу до звтност банкв ¡ оцнки ¡х стйкост'!, суттевих недолках у подходах до незалежного аудиту ¡ рейтингування банюв, високому ступен недостов¡рност¡ у звтност банкв, недосконалй ¡нформа^й^й вдкритост фонду гарантування вкладв ¡ регулятора. Необидно в^овити дов¡ру учасникв ринку як до банкв, так ¡ до державних органв страхування, регулювання та нагляду, основою цього процесу е полтична стабЫза^я у сусп¡льств¡. Автор пропонуе пдвищити рвень ¡нформа^йно'1' прозорост та вщповщальносл вдомств у нагляд за банками та гарантуванн вкладв, провести аудит дтльност схеми страхування вкладв та регулятора у в¡дношенн¡ неплатоспроможних банкв.

Ключов1 слова: фнансовий ринок, банквська криза, регулювання ринку, страхування вклад/в, моральна безв^овдальнсть.

Г.А. ПАНАСЕНКО,

к.э.н., доцент, главный специалист, Государственная служба финансового мониторинга Украины

Влияние страхования вкладов клиентов на ресурсный потенциал банка

Схемы страхования [гарантирования] вкладов оказывают противоречивое влияние на ресурсный потенциал банковской системы. С одной стороны, растет защищенность вкладчиков и других застрахованных держателей счетов в случае краха банков. С другой стороны, возникновение схем страхования вкладов создает парадоксальную ситуацию, повышение уровня защищенности вкладчиков в случае краха банков сопровождается безответственным поведением определенных категорий вкладчиков и дроблением вкладов до уровня выплаты компенсаций. С точки зрения национальной финансовой безопасности институт страхования [гарантирования] вкладов требует в первую очередь повышения эффективности в плане предупреждения банкротств банков, а не столько возмещения убытков для держателей счетов. Размер компенсации вкладчикам неплатежеспособных банков, объем гарантированных вкладов, уровень минимальной заработной платы и валового внутреннего продукта сравнивается с аналогичными параметрами выборки разных стран мира с учетом является второстепенной задачей по сравнению с предупреждением новых банковских кризисов. Существующая схема гарантирования вкладов в Украине требует усовершенствования с учетом общеевропейских тенденций, а также специфики украинского рынка. Автор описывает проблему информационной асимметрии на рынке, которая заключается в неравномерности доступа к отчетности банков и оценке их устойчивости, существенных недостатках в подходах к независимому аудиту и рейтингования банков, высокой степени недостоверности в отчетности банков, несовершенной информационной открытости фонда гарантирования вкладов и регулятора. Необходимо восстановить доверие участников рынка как к банкам, так и к государственным органам страхования, регулирования и надзора, основой этого процесса является политическая стабилизация в обществе. Автор предлагает повысить уровень информационной прозрачности и ответственности ведомств в надзоре за банками и обеспечении вкладов, провести аудит деятельности схемы страхования вкладов и регулятора в отношении неплатежеспособных банков.

Ключевые слова: финансовый рынок, банковский кризис, регулирование рынка, страхование вкладов, моральная безответственность.

G. PANASENKO,

PhD, associate professor, dhief specialist of the State Service for Financial Monitoring of Ukraine

Impact of insurance customer deposits in resource potential of banks

Deposit insurance schemes cause contradictory effects on funding for the banking system. On the one hand, the protection of insured depositors and other holders of accounts in case of the collapse of banks is increasing. On the other hand, the emergence of deposit insurance schemes creates a paradoxical situation where improving protection of depositors in case of bank collapse accompanied byirresponsible behavior of certain categories of depositors and fragmenting deposits for the purpose of compensation. In terms of national financial security the insurance of deposit needs to increase the efficacy in terms of preventinf bank collapses, not only reimbursement of damage for account holders. The author compared the level of compensation payments to depositors of insolvent banks, amount of guaranteed deposits, minimum wage and gross domestic product with similar parameters in the sample of countries are considering a secondary objective compared with the warning of new banking crises. The Ukrainian deposit guarantee scheme needs improvement with regard to pan-European trends and specifics of Ukrainian financial market. The

© Г.О. ПАНАСЕНКО, 2015

Формування ринкових вщносин в УкраУнл № 11 (174)/2015 139

author describes the problem of information asymmetry in the market which is treated as unequal access of market participants to banks' statements and ability to evaluate their soundness, significant shortcomings in the approaches to independent audit and credit rating of banks, as well as high degree of uncertainty in banks reporting forms, imperfect transparency of domestic deposit guarantee fund, and regulatory agency. Restorating confidence of market participants as to banks and to state agencies of insurance, regulation and supervision is crucially required, with basing on political stabilization in society. The author proposes to increase the level of transparency and accountability of authorities in the supervision of banks and guaranteeing deposits, conduct the audit of deposit insurance scheme and regulator measures with regards to insolvent banks.

Keywords: financial market, banking crisis, market regulation, deposit insurance, moral hazard.

Постановка проблеми. Появ1 моделей страхування (га-рантування) вклад1в у р1зних краУнах свггу передувала сер1я масштабних (системних) криз у банювському секторк Руйывы наслщки таких криз багато чому навчили регулятор1в та ака-дем1чних вчених, виникли теори банювсько'У панки, зокрема, загально визнаним можна вважати внесок американських вчених П. Дбвга i Д. Даймонда, а також експер^в з оргаыв регулювання та нагляду, Базельского комiтету з банювсько-го нагляду, Ради з фЫансовоУ стабiльностi, Свггового банку та МВФ. lнформацiйна асиметрiя залишаеться неподоланою проблемою у функцюнуваны ринку депозитiв клieнтiв.

Лнал13 дослщжень та публшащй з проблеми. Вте-ча вкладникiв (або набiг на банки, англ. bank run) е спть-ноУ рисою бiльшостi фЫансових криз. Вкладники поспша-ють забрати своУ депозити, тому що очкують на крах банку. Своeрiдну стадну поведЫку вкладникiв найбiльш яскраво описують американськ економiсти Ф. Дiбвiг i Д. Даймонд [7]. Hасправдi раптовi зняття коштiв клieнтами можуть зму-сити банк лiквiдувати значну частину сво'х активiв iз значни-ми збитками i все рiвно зазнати краху.

Серед украУнських вчених тема страхування вкладiв на випадок краху банюв стала особливо актуальною пюля кризи 2008-2010 рокiв. Слiд вщзначити працi економю-тiв В.В. Бобиля, В.1. Мищенка, 1.Р. Михасюка, С.К. Реверчу-ка, А.Я. Оленчика. Проте недостатня увага придтяеться не-використаним можливостям систем гарантування вкладiв у змщненш довiри з боку ключового сегменту ^ентури, яким е приваты особи-вкладники.

Метою статт'1 е щентифка^я проблеми iнформацiйноУ асиметрiУ та впливу схем гарантування вкладiв на ресурсний потен^ал банкiв в умовах системноУ кризи.

Виклад основного материалу. Схеми страхування вкладiв здавалися вдалим винаходом у подоланн цiei' проблеми, проте пщ час глобальноУ фЫансовоУ кризи виявилися Ух суттeвi не-долiки, зокрема слабка здатнiсть у попередженн неплатоспро-можностi банкiв, мотиваци власникiв i керiвникiв банкiрiв на прийняття припустимого ризику. Проте, на нашу думку, пове-дЫка вкладниюв лише в окремих випадках вщповщае уявлен-ню iррацiональноi' поведiнки. Можна ц^ком погодитися в тому, що в основi рiшень людей про дострокове вилучення вкгадв та/або вщмову вiд розмiщення коштiв у банках е страх втрати-ти своУ заощадження, запiзнитися саме тодi, коли товпа одно-часно i несподiвано вилучае кошти з конкретного банку, навггь якщо для цього немае пiдстав. Проте такi рiшення, як правило, е рацiональними, оскiльки людина (вкладник) намагаеться зЬ брати Ыформацю з рiзних джерел про даний банк, про банюв-ську систему в цтому, щоб зробити оптимальний вибiр.

В УкраУн система гарантування вкладiв виникла пiсля першоУ системноУ кризи у банювському секторi, яка стала-

ся у 1996 роц!. Схеми гарантування вклад!в в ЕС, США та УкраУн! наведен! в табл. 1.

Цифри у табл. 1 показують значне розмаУття в схемах гарантування вклад!в. З урахуванням низького обсягу валового внутр!шнього продукту сума вщшкодування вкладникам в УкраУн! не виглядае пршою в!д сус1дн1х европейських краУн: виходячи з ¡ншого сп1вв1дношення - р1вня м1н1мальноУ заро-б1тноУ плати в краУнах GC та УкраУн! приблизно 10:1, то р!-вень в!дшкодування вклад!в не занадто низьким. Пор!вняння р!вня граничного в!дшкодування вклад!в та м!н!мальноУ за-роб!тноУ плати показуе, що УкраУна перебувае в груп! кра-Ун-кандидат!в або нових член!в GC (табл. 2). На нашу думку, !снуючий розм!р вщшкодування не враховуе девальвац!ю гривн!, дестимулюе залучення великих вклад!в ! значно об-межуе ресурсну базу банк!в. Зокрема, вкладники нер!дко розбивають своУ заощадження на к!лька банк!в, щоб розра-ховувати на повну компенсац!ю у раз! краху одного них.

УкраУна знаходиться за р!внем м!н!мальноУ зароб!тноУ плати серед найб!дн!ших краУн Бвропи, а розрив нав!ть з краУна-ми - кандидатами в GC е катастроф!чним великим. Низький р!вень оплати прац! призводить до пад!ння обсяг!в заоща-джень у широких верств населення (рис. 1).

ФГВФО у 2013 роц! впроваджена Методика оц!нки ф!-нансовоУ ст!йкост! Фонду гарантування вклад!в ф!зичних ос!б, затверджена р!шенням виконавчоУ дирекцп ФГВФО в!д 28 лютого 2013 року №13. Фактичне значення ф!нансо-воУ ст!йкост! не зменшувалося нижче 2,5%, тобто протягом 2013 року у ФГВФО було достатньо кошт!в для виконан-ня своУх зобов'язань перед вкладниками, однак, починаю-чи з липня 2014 року воно почало стр!мко падати, що св!д-чило про неможлив!сть ФГВФО за власн! кошти виконувати зобов'язання перед вкладниками банк!в. Цю ситуац!ю вда-лося виправити лише за рахунок кредитноУ п!дтримки дер-жави: у друг!й половин! 2014 року для забезпечення виплат вкладникам ФГВФО запозичив кошти: в!д Нац!онально-го банку УкраУни на загальну суму 10,2 млрд. грн. та в!д М!-н!стерства ф!нанс!в УкраУни (в!дпов!дно до постанови Ка-б!нету М!н!стр!в УкраУни №456 в!д 17 вересня 2014 року) 10,1 млрд. грн. у вигляд! ОВДП п!д 12,5% в обм!н на вексе-л! ФГВФО 12,5% [3]. Унасл!док зазначених д!й ф!нансовий стан ФГВФО наприк!нц! 2014 року зм!цнився, про що св!д-чить п!дняття ФСФ до 2,54% у грудн! та зростання до 3,37% станом на к!нець 2014 року. Проте без врахування запози-чень кошти фонду були б негативними, тобто в!н потрапив у ф!нансов!й баз! у значну залежн!сть в!д держави. Так! без-прецедентн! заходи п!дтримки характерн! лише для системноУ кризи у банк!вському сектор!. Про зниження ф!нансовоУ ст!йкост! учасниками ринку стало в!домо лише п!сля опри-люднення р!чного зв!ту Фонду за 2014 р!к.

Taблиця 1. Cxeми гapaнтyвaння вклaдiв в ЕС, США тa y^arni*

Kpa'rna Дaтa çanpo-вaджeння CrB Гpaничнe no-^ття, 2013 pta (eквiвaлeнт), eвpo Пoкpиття / BBÏ нa душу нaceлeння, % Зaгaльнa cyMa вклaдiв, млpд. eвpo Bклaди, пoкpитi CГB, млpд.eвpo PoçMip фoндy CГB/ Пoкpитi дeпoзити, %

Aвcтpiя 1979 1QQ QQQ 2B2 324,9 173,4 Q,Q

Бельгiя 1974 1QQ QQQ 3Q4 529,Q 229,1 Q,9

Kmp 2QQQ 1QQ QQQ 557 1Q4,4 51,9 Q,Q

Ecтoнiя 199B 1QQ QQQ 724 1Q,B 5,3 3,3

Фiнляндiя 1969 1QQ QQQ 292 136,5 77,B 1,2

Фpaнцiя 19BQ 1QQ QQQ 321 1577,3 11Q3,5 Q,2

ФPH 199B € 1QQ QQQ 3Q6 3171,B 1575,3 Q,2

^е^я 1995 1QQ QQQ 631 175,Q 1Q4,B 3,B

Ipлaндiя 19B9 1QQ QQQ 3Q2 194,Q BQ,Q Q,5

Iтaлiя 19B7 1QQ QQQ 397 1511,6 49Q,6 Q,Q

Лaтвiя 199B 1QQ QQQ 9Q6 17,B 6,Q 4,4

Литвa 1996 1QQ QQQ B61 13,4 6,7 Q,Q

Люкcембypг 19B9 1QQ QQQ 125 215,9 3Q,4 Q,Q

Maльтa 2QQ3 1QQ QQQ 6Q3 2B,Q 7,Q Q,1

Hiдеpлaнди 197B 1QQ QQQ 2B9 B63,7 447,Q Q,Q

Пopтyгaлiя 1992 1QQ QQQ 665 221,5 11Q,2 Q,2

Cлoвaччинa 1996 1QQ QQQ 77B 45,9 24,2 Q,B

Cлoвенiя 2QQ1 1QQ QQQ 6Q6 23,5 14,9 Q,Q

Icпaнiя 1977 1QQ QQQ 473 156B,B 674,9 Q,4

Зoнa eвpo 495,9 1Q733,9 5212,7 Q,3

Бoлгapiя 1999 1QQ QQQ 1B7Q 29,Q 1B,4 B,Q

Чеxiя 1994 1QQ QQQ 731 123,6 65,3 1,5

Дaнiя 19B7 1QQ QQQ 233 166,9 1Q5,5 Q,7

Угopщинa 1993 1QQ QQQ 1Q2B 6Q,Q 3Q,3 Q,9

Пoльщa 1995 1QQ QQQ 1Q29 27B,6 1Q3,2 1,B

Pyмyнiя 1996 1QQ QQQ 1547 64,3 27,4 2,4

Шве^я 1996 1QQ QQQ 23B 267,1 14Q,9 2,3

Bеликoбpитaнiя 19B2 121219 354 2922,2 121B,B Q,Q

C0A 1933 234 3Q2 471 7BBB,Q 6231,5 1,Q

Укpaí'нa 199B 12 796 52Q 36,5 22,3 3,3

Пpимiтка: за 2012 piê для Kpäm ВС, 2014 piê - США та за 2013 piê -Pœepeëo: складено автopoм за даними [13] та Фонду гаpантyвання вклаf

У piчнoмy звт зa 2Q14 pk фoндy тaкoж визнaeтьcя дyже тpивoжнa cитyaцiя нa пеpcпективy. Зaзнaченo, i^o пoкaз-ники cтiйкocтi пpoтягoм 2Q15 po^ piзкo пoгipшaтьcя, фН нaнcoвa cтiйкicть фoндy знизитьcя дo -23,59% нa кiнець 2Q15 poкy. Bнacлiдoк цьoгo пpoгнoзoвaний piвень дефiцитy гаш^в ФГBФO пpoтягoм 2Q15 poкy cягне 41,5 млpд. гpн. У зв'язку з чим для зaбезпечення фyнкцioнyвaння ФГBФO тa викoнaння фyнкцiй тa пoвнoвaжень, y тoмy чиcлi, виплaт вклaдникaм неплaтocпpoмoжниx бaнкiв пpoтягoм 2Q15 po^ ФГBФO неoбxiднo бyде зaлyчити дoдaткoве фiнaнcy-вaння [3]. Taw poзpaxyнки нa cьoгoднi здaютьcя зaниже-ними, ocкiльки не вpaxoвyвaли ^axy двox великиx бaнкiв - Дельтa Бaнкy тa бaнкy «Фiнaнcи тa Kpедит», a тaкoж oчi-кyвaння нa pинкy щoдo oгoлoшення неплaтocпpoмoжнocтi iншиx великиx бaнкiв. У зв'язку з цим пocтae питaння пpo зaгpoзy недoвipи не тiльки дo бaнкiв, a й дo cxеми гapaн-тyвaння вклaдiв. Bpятyвaти cитyaцiю мoже лише дoдaткo-ве фiнaнcyвaння деpжaвoю Фoндy гapaнтyвaння вклaдiв зaгaльним oбcягoм дo 1QQ млpд. фн. зa пiдcyмкaми 2Q15 poкy, !o cтaнoвить пoнaд 6% BBП, зa oцiнкoю aвтopa. Ця cyмa не вpaxoвye зaплaнoвaнoï дoпoмoги деpжaви бaнкaм

У^ани.

в [http://www.fg.gov.ua/files/docs/reports/Zvit_FGVFG_ukr_2013.pdf].

шляxoм ïx дoдaткoвoï кaпiтaлiзaцiï тa нaявнoгo pефiнaнcy-вaння Haцioнaльним бaнкoм.

Як cпpaведливo визнaть деяк екoнoмicти, дoci не визнa-ченo пpaвoвий меxaнiзм пoвеpнення виплaт y paзi бaнкpyт-cтвa Oщaдбaнкy [1]. I^ye виcoкa ймoвipнicть тoгo, !o вклa-ди 6удуть вiдшкoдoвyвaтиcя пpoтягoм невизнaченoгo чacy, як це вiдбyвaeтьcя cьoгoднi в Укpaí'нi з пoвеpненням га-штiв вклaдникaм Oщaдбaнкy CPCP. Пoтpiбнo пoвеpнyти-cя дo poзглядy iдеí' пpo пpиeднaння Oщaдбaнкy дo yчacни-кiв фoндy. Зa думгаю C. Tiгiпкo, це питaння е пpинципoвим пpинaймнi з двox пpичин: неyчacть Oщaдбaнкy в cиcтемi га-paнтyвaння неoбфyнтoвaнo змiцнюe йoгo кoнкypентнi пеpе-вaги пеpед iншими бaнкaми; Oщaдбaнк як oдин iз нaйбiль-шиx oпеpaтopiв pинкy вклaдiв нacелення мoже oпинитиcя у cклaднiй ф^н^вм cитyaцií', i тoдi зaxoди щoдo ïï вpегyлю-вaння ляжуть вaжким тягapем нa деpжaвний бюджет Укpa-'ни [6]. Bпpoдoвж 2Q15 po^ Oщaдбaнк пpaцюe збиткoвo внacлiдoк фopмyвaння pезеpвiв зa кpедитними oпеpaцiями fea дев'ять мicяцiв 2Q15 poкy чиcтi збитки - 5,4Q млpд. фн., a нaкoпиченi збитки дocягли 14,32 млpд. гpн., мaйже 5Q% cтaтyтнoгo кaпiтaлy] [2].

Фopмyвaння pинкoвиx вiднocин в УкpaÏнi № 11 (174)/2015 1 41

Таблиця 2. Стввщношення гарантованого вщшкодування вклад1в та мш1мально'| зарплати в свропейських кражах, на 1 Ычня 2015 року

Мш1мальна зарплата, евро Стввщношення вщшкодування до мш1мально'| зарплати, рази

Болгaрiя 194 515

Рyмyнiя 235 426

Литва 325 308

Угорщина 333 300

Чехiя 338 296

Лaтвiя 360 278

УкраУна 48 269

Словаччина 380 263

Естоыя 390 256

Польща 418 239

США 1123 209

Портyгaлiя 589 170

Грецiя 684 146

Мальта 720 139

1спаыя 757 132

Словенiя 791 126

Великобритaнiя 1510 80

Iрлaндiя 1462 68

ФРН 1473 68

Hiдерлaнди 1508 66

Люксембург 1923 52

Джерело: складено автором за даними Minimum wage statistics. - Eurostat [http://ec.europa.eu/eurostat/] та Держстат Украни.

Рисунок 1. М1шмальна зароб1тна плата станом на 01.01.2015

Джерело: складено за даними Minimum wage statistics. Eurostat [http://ec.europa.eu/eurostat/] та Держстат Украни.

Взагал1, головним напрямом, на думку автора, мае бути стабт1зац1я банювськоУ системи, попередження краху бан-юв, а не Ух прискорена санац1я, осктьки виплати вщшкоду-вання вкладникам е дуже витратним для держави вар1антом. У пошуках виходу з критичноУ ситуацп доцтьно звернутися до заруб1жного досвщу, першою чергою краУн БС та США.

Наприклад, у 6вросоюз1 система гарантування депози-т1в е обов'язковою для вах його держав - члеыв, Директива 94/19/БС про схеми гарантування депозилв була прийня-та у 1994 роц Виходячи з перспективи приеднання УкраУни

до 6С слщ враховувати, що пюля глобально! CBiTOBOi кризи 2008-2009 рокiв у 2010 роц сталися cyTTEBi змЫи у за-значен Дирeктивi 6С [9], зокрема встановлено единого цЬ льовий розмiр фонду гарантування депози^в на рiвнi 1,5% вiд обсягу застрахованих депозитiв (такий норматив мае бути досягнутий за 10 роюв), можливють стягнення з банюв надзвичайних внеcкiв для поповнення фонду гарантування депози^в; можливicть встановлення пщвищеного розмiрy вiдшкодyвaння для окремих депози^в. Також передбачено встановлення единого стандарту Ыформування вкладника

е

о тз

СО

%

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

щ » s

б to о

13 < § =

> о О

-> г ' ^

3' ел ..

la. м

i?^ s h-ä si i.

\l Tí

■g S ы

sei.

Í^g i

1

b ri if I 0) —

го "a о¥

i н

U 0)

II

■ь а §

ь m

S -i s S

X О

S D3

X S"

° T

S n

^ E

0 s

S3

-о Й л О

1 а

I—, о\

en 2

N s S to о n

э-

-■ X

ra ffi

ni ai

13 "g

I CD

CD со

со "с

ai о

аз ai

s s

Íd s

"C ^

01 ï

H J

ra ra 01

ra X

g S

^ CD

■с 5 0)

X □

n

n Ш

0 " CD x'

01 H X CD

CD CD 0) ■ £ 0) ûj s

9

m

CD Г "g g

x ^ о y ra í£

Q)

CD -C Ш CD

Ü S

ro ° "D ra'

n

7S СО

"D О

s en d. о

n CD

[0 Ш

£ H

S "c

n CD

i -3 g

CD О

Q) CD

X О

S *

"D QJ

£

О n

CD S

X 'S

Ш Ш

О n

Ш

QJ S 0"

s 5

ai ш

-B- Щ

x ^

ï 1 n ro

s s

7< О

"D О

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

CD

S -0" -C X —

о

n

H

-fr

I

3 en

О ro

ц со ш ra — и'

ZT =1 ш □

Ц £

а §

n

H

ш

X

s ш

в га

ai s

CD

ai

CD со

5 -

I I 0) m n S?

H 0)

-В-о "D s ш J=

-n А

H 11

(J 1 S s

rn T

ш ^

т x

т;

га В о

Е Ol

CD "П

О И X 0 01 s H

СИ s

ó ro

CD "П CD 01 X

m [U

Е X ^

А П s

О eu

n ^

5 Ol тГ

Ц x

ai LU

го 7s

s 01 TD S n

S ai

А

го s

il

си b

о

Ol ni

ä "D

CD X S T

CD 1 s x

n a:,

m B

3 8,

X TD

Ш

ra

И'

cd

a I'

I 5

E 3

го 3 со

О ы

0х I

L¡ ш

ш ^

x 0)

° Ï

§ s

s s

x и

al q)

га ai И'

g

И' x

ш

El О

Ï > 5

и га н

со о о-ai

US

' td 7ч oí

s? ®

го -а

If

-п X

S en

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

CL Q) ® i.

I I

"D

га' Й

ш Ш h cd

ür ы

Ш ¡ CD -g ГО Р

í: ® m "

Ol й

о о

ш

zi -g

"D

s

ш

ш

о S

5 *

га ä ai -п

ш

n

H

cd "D

E

s

X

cd О

X n X cd I

x ai

ц x

о 01

со ra oí

11

о О

га'

01

i—i >< "с -ё? ^ oí га ¡и

г^' ^

d oí

0) о 15

9 x 01

í Ч m

< и tn о

01 x H

ra Л oí

x x

"D S .E S' 0" о

cd О

s

"D ra' x

ГО

о

cd

s 01 n

x ¿¿

о

со

S -B-o x' со ï

à? Q

01

cd J= 0"

о a>

ra ffi

В m

ш ra

"D О

=1 ra

" Я' cd ra

I ш

S

га

s 01 а I

I i-

s =1

© g

Л "g

-й H

n

н

01 cd

—■■ 01

ï' 1 -B-

"D ï

s -■

ш F

■i, I

- ' 01

ra ra

со 7^

oí p

x °

oí ra

5 §

! s

cd

Э. ш =

га а>

•с S

СП

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

¥ га

ï ^

01 ш

га

° а

n Е

СЛ СЛ го

^ з; га

s S г

S í. S

ä. X x о

01 n

x §

о

cd S cd

ci H

-i «Э s ro

Q1

x

-B-о "D

ï ^ cd

I О

M

S en ■t. ^

-C TD I О

S I

cd

01 cd

И

cd "D

X 01

I

< S

J= cd

О

СО

cd □

S

"D X

QJ x x

о ai

ro

n

0

ra m

01 ГО

01 в ro S со

o -Q. —■ 01 01

"D

cd cd S "D

E'

cd

ГО "O

cd s cd 01

El

E

0

cd

01 x

S. s Э -<

"D

n

H 01

I

_c x со

qj H 0" n ro CD ai >< qj О в n A "d

qj

o. Р x

Ö" CD

7s CD

О n x n

E H s X s s ö" x ai ai H qj x о

"D 01 со x, g ГО s

E

о о 0" ra

S ГО s E XI

со' h s S о cd s e A В

S S s s ro о A О ^ о ro

ro n о 01

cd h ГО e

01 x x

X E n' s a s

01 о H

cd El 5

S о ro El' ro

о n H 01 ^ cd

E о E a ro x cd x.

x 01 x о о E

ra О ro

^ ГО

cd ai 01 H о

"o a x

o' s - ' s

S h

7s TD El О о ro E

CO "с о о

x

1 s x:

5 g 0" о

en X p

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

t со

о

СО 7^

ГО □

о x

s к

ai -с

h cd

n о

"D о J= cd 01

в

о

II

-Ьг m

y ^

01 01 x H

со "g

со

" -Й oi т:

E °

^ en

о о

ai ro

01

"g q

g 5

i 3

=1 "5

ro ^

0 ra

И'

01 s

со

s о ro ro

S

О H x

"D =1 01 -D

n

cd

"D D" S

cd ' x

3 j= -5

5 cd -

cd =1

x и

S n ^ ro

■x

га со -3 oí

II

1 -ff ai p

I I

^ 5

s

ы n

I i I ° i S

01 .X £ g

ra s

oí га

X Щ

01 ч § ""

í сп

- ы

£ g о n

n

X

< CD

S

О n

E qj "D

> 01

x

© h <

CD ro

El 01

CD x

"D x

01 ai

S ro

D" a

x s

01 01

El

^ о CD

—^

о СО

"D

01

J=

ai'

n

H

"D

01

X

CD

01

x

x

ai

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Ei

CD

^

о

со

s

h

ro'

El E

ai о

s 0" x S

о ro

n s

h ^

Ol >< 01 E

0" ■3 ro

^ "D

CD О

cd "D cd

n

H "D

01

£

cd 01 x x

ai s

ппн

x x

cd cd го - S 01

О

5

n

QJ "D

ï "d - 01

X

и cd

01 m

cd

-a fi Si

S i

n

ai ai

_ oi ai

-о ai

о -D TD s

ai

s ai

0

го x

01

со 01

cd s

ra x

-S -g 01 01 P.

^ n PI 3

n

11 я ï

g

n

ro

cd

s

о s

m g

¥ *

ï. о

со ro

<: о.

s

Го g

¡I

m

cd »

га э

■d

о о

cd -1

s о

0 cd 0" о

-d o. cd

§ I

n 01

11 s cd "d -1 x

01 01 "d

< <

s w 1 о

cjl 01

"d о

I

01 -d c0

x т;

S s

b ai

01 h

s' s

о 01

X n

cd s

q q

ai ai о x cd о

ai ai

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

qj s 0" x

о

s

"d о со

ai ai cd n

s s*

cd ra

5 I

o ra

<: £

со

ra

из' 01

=i j=

0 =:

■S- n

El X

01 cd ^ s

Ч-3

-s ^

s n

S -ä

S g

s cd

cd 01

t; x

s x

ai ai

E ro

"d s cd qj h x o.

01 ai о

5

"d

0 "d

qj s 0" x

01 ai

cd

со

ra

и' ^

о ra

и'

qj

s

■ 3 -ä

га я

5

cd

"d s "d n'

h

со 01 о

в

qj

ai cd

cd x

со x

=1 ai

ra _

s 1

S. g

ai

cd x 0"

ш 01

5

о

5

cd o; о x

cd

01

л cd

■Í й

■d ж

s s

dd ^

X -

^ s

S

n q)

I -

x

cd 01

0

01 01

x

^

ro'

0

1

0

1 _с I

=1 "о

о

СП

о со ш

<

~i

>

< 00

>

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ш s

ш m 7^

0

1

0

1 _с I

0 ^

сг

1 о n

правило, покладаються на органи регулювання та нагляду, на схему гарантування вклад1в. Ми вважаемо за необхщне пщкреслити важливють проблеми недостов1рноУ ¡нформа-цп, яку продовжують оприлюднювати деяк банки про яюсть своУх активiв, обсяги операцiй з пов'язаними особами тощо, i це унеможливлюе прийняття адекватних (своечасних) рЬ шень держателями рахункiв.

Аналiз кредитних рейтинпв, якi були встановленi для украУн-ських банкiв, згодом визнаних неплатоспроможними, показуе, що практикуеться явне завищення класу рейтинпв, головним чином, внаслщок специфiчних стосункiв мiж банками та агентствами «замовник-пщрядник» [4]. Це визнано проблемою не ттьки для украУнського фiнансового ринку, але й для багатьох зарубiжних краУн. Вкладники (кредитори, дрiбнi iнвестори) мо-жуть покладатися певною мiрою на аудит звггност банкiв. У цьому вщношены ¡снують перешкоди для подолання асиметри ¡нформаци. На нашу думку, вони полягають у наступному: (1) звiтнiсть публкуеться на рiчнiй основу ¡з запiзненням на 3-5 мюяцв; (2) репутацiя самих аудиторських фiрм може бути не-бездоганною, що визнае i сам регулятор [5]; (3) аудиторський звгг розрахований на профеайно пiдготовлених фахiвцiв.

У будь-яюй схемi гарантування вкладiв завжди залиша-еться певна категорiя (категори) держателiв рахункiв, якi е незастрахованими з рiзних причин. Основну групу таких вкладниюв представляють клieнти певних титв (великi кредитори, банки-контрагенти, фiнансовi установи державнi пiдприeмства, корпораци, пов'язан компанп), тому вони по-ступають рацюнально, коли шукають або отримують напря-му вiд банкiв ¡нформа^ю про стан банкiв та аналiзують УУ для прийняття рiшення про збереження або згортання стосунюв з конкретною установою. Банки-контрагенти за специфкою своеУ дiяльностi (постiйний монiторинг ризиюв) найбiльш ¡н-формованi про стан ¡нших банкiв, включаючи використан-ня каналiв неформальноУ комункаци. Hайбiльшi кредитори банюв на практицi мають переваги у поверненн своУх коштiв з банюв напередоднi оголошення Ух неплатоспроможними, як це сталося у випадку з Дельта Банком (взаемозалк ви-мог мiж Cargill i Дельта Банком на суму $104 млн.) [7]. Тому цтком виправданим е застосування у багатьох краУнах ме-ханiзму автоматичноУ (безумовноУ) конвертаци пбридних ¡н-струментiв капiталу у статутний капiтал, у тому числi субор-динованих кредитiв у разi падЫня адекватностi капiталу (це питання заслуговуе окремого дослiдження).

Експерти МАСГВ також обгрунтовано пропонують в якос-т методiв пом'якшення морального ризику: удосконалення корпоративного управлЫня та управлiння ризиками; вимоги вкладниюв ¡нших кредиторiв та акцiонерiв до ринковоУ дис-циплЫи; пiдвищення вимогливостi з боку оргаыв страхуван-ня депозитiв, нагляду i регулювання [12]. Ринкова дисциплЬ на полягае в тому, що реащя зацiкавлених сторiн на ринку примушуе банки згортати прийняття надмiрних ризиюв.

Висновки

Фонд гарантування вкладiв мае посилювати свою роль як вщповщального гаранта вкладiв, а для цього слщ перед-бачити: по-перше, пщвищення рiвня прозоростi у дiяльнос-т фонду, включаючи оцiнку його фЫансовоУ стiйкостi, стану банкiв-учасникiв, вiднесення банюв до груп ризикiв за ре-

зультатами розрахунку внескiв у фонд; по-друге, пщвищен-ня рiвня фЫансовоУ освiти всiх категорiй кредиторiв банюв шляхом роз'яснення методики оцiнки стмкост банкiв, ключо-вих показникiв; по-трете, встановлення вимогу до банкiв про оприлюднення розмiру внескiв, якi вони перераховують до ФГВФО. ^¡м того, ми вважаемо за доречне провести аудит дiяльностi ФГВФО та Нацюнального банку за конкретними випадками краху великих банюв з метою розробки пропози-ц^ з удосконалення Ух дiяльностi. Звiт про результати аудиту мае бути оприлюднений (в межах режиму конфщенц^ност^. Це безумовно буде сприяти пщвищенню ринковоУ дисциплЬ ни, вщновленню довiри учасникiв ринку до державних оргаыв.

Список використаних джерел

1. Бобиль В. Удосконалення системи гарантування вклад1в в умо-вах сучасноУ ф1нансовоУ кризи / В.В. Бобиль // Вюник НБУ. - 2012.

- №7. - С. 24-29.

2. Дан1 ф1нансовоУ звптност1 банк1в УкраУни. Нац1ональний банк УкраУни. - [Електрон. ресурс] Режим доступу: http://bank.gov.ua/ control/ uk/publish/category?cat_id=64097

3. Звп" про д1яльн1сть Фонду гарантування вклад1в ф1зичних ос1б.

- 2014 р!к. - [Електрон. ресурс] Режим доступу: http://www.fg.gov. ua/i mages/docs/reports/zvit_2014_ukr.pdf

4. Люб1ч О.О., Бортн1ков Г.П. Над1йн1сть кредитних рейтинпв для про-гнозування дефолта банюв. - Прац1 НДФ1, №1, 2015. - С. 96-109.

5. Нацюнальний банк заборонив восьми компан1ям проводити ау-диторськ1 перев1рки банюв. - 15.09.2015 (прес-рел1з). - [Електрон. ресурс] Режим доступу: http://bank.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_ id=21634435&cat_id=55838

6. Т1г1пко С. Система гарантування вклад1в в УкраУн1: сучасний стан i перспективн1 напрямки розвитку / С. Тигипко // Вюник НБУ №8, серпень 2004. - С. 4-5.

7. Угода Cargill щодо боргв «Дельти» □¡д загрозою. Forbes, 25.04.2015.

- [Електрон. ресурс] Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/ business/ 1393330 -ugoda-cargill-shchodo-borgiv-delti-pid-zagrozoyu

8. Diamond D.W., Dybvig P.H. Bank runs, deposit insurance, and liquidity. - Journal of Political Economy. - 1983. - 91 (3): 401-419.

9. Directive 2009/14/EC of the European parliament and of the Council of 11 March 2009. - http://eui—lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX: 32009L0014

10. Directive 2014/49/EU of the European parliament and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes. - [Електрон. ресурс] Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/?uri=CELEX: 32014L0049

11. FDIC Annual Report 2014. - [Електрон. ресурс] Режим доступу: https://www.fdic.gov/about/strategic/ report/2014annualreport/2014AR_Final.pdf

12. Mitigating Moral Hazar. Guidance Paper. - May 2013. -International Association of Deposit Insurers. - [Електрон. ресурс] Режим доступу: www.iadi.org/docs/IADI_Mitigating_Moral_Hazard_ Enhanced_Guidance_2013-05.pdf

1 3. Towards a European Deposit Insurance Scheme. - European Political Strategy Centre (EPSC). - Issue 01 / 2015 (9 November).

- [Електрон. ресурс] Режим доступу: http://ec.europa.eu/epsc/ publications/series/5p_ edis_en.htm

1 4. Wruuck P. Deposit Guarantee Reform in Europe: A Systemic Perspective. - December 19, 2014. - Deutsche Bank Research. -[Електрон. ресурс] Режим доступу: https://www.dbresearch.com/

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.