Научная статья на тему 'Автоматизований навчальний комплекс з курсу за вибором студента «Інформаційні системи підприємств»'

Автоматизований навчальний комплекс з курсу за вибором студента «Інформаційні системи підприємств» Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
64
4
Поделиться
Ключевые слова
автоматизований навчальний комплекс / інформаційні системи підприємств / індивідуальна навчальна траєкторія / програмування / вища школа / automated training complex / enterprise information systems / individual learning route / programming / higher school

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — С. В. Шаров, І. К. Філіпов

Характерною рисою сучасного техногенного суспільства є активне впровадження процесів інформатизації у різні сфери людської діяльності, у тому числі в освіту. Виявлено, що основними перевагами впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес є вільний доступ до інформації, різні способи подання навчального матеріалу, автоматизований контроль та самоконтроль, спілкування без меж тощо. Одним із напрямків застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вважається розробка та використання електронних засобів навчального призначення, які містять навчальний матеріал з конкретної дисципліни, мультимедіа, забезпечують індивідуальний підхід до навчання. Під автоматизованим навчальним комплексом розуміється потужна комп’ютерна програма, яка містить багато модулів для комплексного вивчення дисципліни. У статті повідомляється про розробку автоматизованого навчального комплексу з дисципліни за вибором студента «Інформаційні системи підприємств», акцентується увага на його перевагах та можливостях. Програмний засіб можна використовувати під час проведення лекційних та лабораторних занять, самостійної роботи студентів. Його особливість полягає у забезпеченні індивідуальної навчальної траєкторії при вивчення дисципліни та наявності трьох типів електронних навчальних тренажерів, які дозволяють краще опанувати програмним матеріалом. Зазначається, що індивідуальна траєкторія вивчення дисципліни реалізується через розподіл лекційного матеріалу на блоки, які можна вивчити незалежно один від одного. До кожного лекційного блоку та власне лекції подаються тестові завдання, які надають змогу оцінити ступінь їх проходження. Для розробки автоматизованого навчального комплексу було використано середовище візуальної розробки додатків Visual Studio, мова програмування C#, технологія доступу до даних ADO. Для збереження та обробки інформації про навчальну траєкторію студентів, формування вибірки даних для звітів використовувалась база даних Access та мова запитів SQL.

Похожие темы научных работ по наукам об образовании , автор научной работы — С. В. Шаров, І. К. Філіпов

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

AUTOMATED TRAINING COMPLEX OF SELECTIVE COURSE «ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS»

A characteristic feature of modern technogenic society is the active introduction of informatization in various spheres of human activity, including education. It was revealed that the main advantages of the introduction of information and communication technologies in the educational process are free access to information, different ways of presenting educational material, automated control and self-control, communication without limits, etc. One of information and communication technologies usage in the educational process is the development and use of electronic teaching aids, including training content, multimedia, providing an individual approach to learning. The automated training complex is a powerful computer program, which contains many modules for the comprehensive study of discipline. The article reports on the development of an automated training complex of selective course «Enterprise Information Systems», focuses on its advantages and opportunities. The software can be used during lectures, laboratory classes and students’ individual work. Providing an individual learning route and three types of electronic training simulators for better material mastering is its specialty. It is noted that the individual learning route is realized by the distribution of lecture material into blocks which can be studied independently. Each lecture block has test assignments, which give an opportunity to evaluate the test results. Visual development environment Visual Studio, C# programming language, and ADO data access technology were used to develop an automated training course. Access database and SQL query language were used for saving and analizing student’ individual learning route and generating data for reports

Текст научной работы на тему «Автоматизований навчальний комплекс з курсу за вибором студента «Інформаційні системи підприємств»»

Scientific journal PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION

Has been issued since 2013.

Науковий журнал Ф1ЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВ1ТА

Видасться з 2013.

http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/

Шаров С.В., Фiлiпов 1.К. Автоматизований навчальний комплекс з курсу за вибором студента «lнформацiйнi системи пдприемств». Ф'зико-математична осв'та. 2018. Випуск 3(17). С. 104-108.

Sharov Serhii, Filipov Ivan. Automated Training Complex Of Selective Course «Enterprise Information Systems» . Physical and Mathematical Education. 2018. Issue 3(17). Р. 104-108.

DOI 10.31110/2413-1571-2018-017-3-019

УДК 004.415:378.091.315-7

С.В. Шаров

Мелтопольський державний педагогiчний унверситет iменi Богдана Хмельницького, Украна

sharov@mdpu.org.ua 1.К. Фшпов

Мелтопольський державний педагогiчний унверситет iменi Богдана Хмельницького, Украна

vanek2469@gmail.com

АВТОМАТИЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З КУРСУ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА «1НФОРМАЦ1ЙН1 СИСТЕМИ ПЩПРИвМСТВ»

Анотац'я. Характерною рисою сучасного техногенного суспльства е активне впровадження процеав '¡нформатизацП у рiзнi сфери людськоi д'тльностi, у тому числ'1 в осв'ту. Виявлено, що основними перевагами впровадження iнформацiйно-комунiкацiйнихтехнологiй в освiтнiй процес евльний доступ до iнформацii, р'аш способи подання навчального матер'алу, автоматизований контроль та самоконтроль, сплкування без меж тощо. Одним i3 напрямкв застосування iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у навчальному процес вважаеться розробка та використання електронних засоб'!в навчального призначення, як м'!стять навчальний матер'юл з конкретноi дисципл'ни, мультимед/'а, забезпечують шдив/'дуальний Ыдх'д до навчання. П'д автоматизованим навчальним комплексом розум'!еться потужна комп'ютерна програма, яка метить багато модул'!в для комплексного вивчення дисципл'ни. У статт'1 пов'домляеться про розробку автоматизованого навчального комплексу з дисципл'ши за вибором студента «1нформацшн системи пдприемств», акцентуеться увага на його перевагах та можливостях. Програмний зааб можна використовувати пд час проведення лек^йних та лабораторних занять, самостйноi роботи студент'!в. Його особлив'!сть полягае у забезпеченнi 1'ндив1'дуально'1' навчальноi траекторП при вивчення дисципл'ши та наявност'1 трьох титв електронних навчальних тренажер'в, як дозволяють краще опанувати програмним матер'юлом. Зазначаеться, що iндив'дуальна траектор'т вивчення дисципл'ни реалiзуеться через розподл лекцйного матер'алу на блоки, як можна вивчити незалежно один вiд одного. До кожного лекцйного блоку та власне лекцП подаються тестов'1 завдання, як надають змогу о^нити ступнь ¡'х проходження. Для розробки автоматизованого навчального комплексу було використано середовище вiзуальноi розробки додаткв Visual Studio, мова програмування C#, технологiя доступу до даних ADO. Для збереження та обробки iнформацii про навчальну траектор'ю студент'в формування виб'рки даних для зв'т'в використовувалась база даних Access та мова запит'!в SQL.

Ключов! слова: автоматизований навчальний комплекс, iнформацiйнi системи пдприемств, iндив'дуальна навчальна траектор'т, програмування, вища школа

Постановка проблеми. Характерною рисою техногенного сусптьства е активне впровадження процеав шформатизацп у рiзнi сфери людсько!' дiяльностi. Використання шформацшно-комунтацшних технологш (1КТ) призвело до формування певно!' Ыфраструктури та розробки рiзноманiтного програмного забезпечення (ПЗ) для опрацювання сусптьно''', економiчноí, освпньо''' шформацп тощо. На сьогодн одним iз поширених видiв програмного забезпечення, що збер^ае та оброблюе велик потоки шформацп, е шформацшы системи. Бтьшмсть з них використовуються на пщприемствах з метою покращення '''хньо''' рентабельности та конкурентоспроможносп.

1нформатизащя сусптьства сприяла виникненню принципово нових пiдходiв до навчання, слщкування та життя в цтому. Значним фактором пщвищення якост освiти в умовах шформацмного сусптьства е не ттьки и оснащення мультимедмними проекторами, комп'ютерами, шшими техычними засобами навчання, а й впровадження яккних програмних засобiв навчального призначення з рiзних дисциплш.

Аналiз актуальних дослщжень. Теоретичн положення щодо використання шформацшних систем розроблялися А.М. Березою, Ю. 1збачковим, В.Н. Петровим, Н.А. Гайдамакшим та ш. Рiзноманiтнi аспекти впровадження та використання 1КТ у навчальному процес вищо' школи висвгглеы у працях таких вщомих науков^в, як М. Жалдак,

ISSN 2413-158X (online) ISSN 2413-1571 (print)

Ю. Рамський, О. Спiваковський, О. CnipiH, В. Беспалько та iH. Водночас, icHye незначна кiлькiсть програмних 3aco6iB, якi можна використовувати пщ час вивчення курсу за вибором студента «1нформацмы системи пщприемств».

Мета статп. Враховуючи недостатню кiлькiсть наукових та програмних розробок щодо застосування шформацмно-комунiкацiйних технологiй у процеа вивчення дисциплiни за вiльним вибором студента «1нформацшы системи пщприемств», метою статп е повiдомлення про розробку та опис функцюнальних можливостей автоматизованого навчального комплексу з означеного курсу.

Методи дослщження. При виконанн означеного дослщження нами були використанi наступи методи: аналiз i синтез науково! та спецiальноí лiтератури з шформацмних систем та програмування; спостереження та бесща зi студентами та викладачем з метою визначення специфiки дисциплЫи за вiльним вибором студента «1нформацмы системи пщприемств».

Виклад основного матерiалу. Сучасне економiчне та суспiльне життя держави характеризуеться активним використанням штелектуального потенцiалу кожного члена суспiльства та освтэю впродовж життя. Без шформацмно'( пiдготовки, без здатностi до обробки рiзних видiв iнформацií, без належного рiвня iнформацiйного обслуговування розвиток шформацмного суспiльства майже неможливий [6, с. 231]. Водночас, Ыформащя у вах и формах перейшла до категорп суспiльних та економiчних цiнностей, а шформацшна культура стала одним iз важливих компонентiв професiйноí пiдготовки сучасного фахiвця. Випускник, а надалi i фахiвець, повинен знати методи обробки, аналiзу та застосування рiзноманiтних масивiв даних, як професiйних, так i загальних. Це стало одним iз основних вимог до вищо' освти у межах компетентнiсного пiдходу, який акцентуе увагу на кiнцевих результатах освiти, що надасть змогу людин ефективно дiяти в рiзних ситуащях, зокрема нестандартних.

Можна видiлити таю основы напрями та переваги використання Ыформацшно-комунтацмних технологiй в навчальному процеа вищо' школи, з урахуванням того, що вони дозволяють iнтегрувати в одному пристро' або комп'ютернiй програмi графiчнi зображення, тексти, звукове- та вщеонаповнення тощо:

- доступ до навчально' iнформацií за рахунок використання навчальних баз даних та мережi 1нтернет;

- створення умов для оргаызацп самостiйноí навчально' дiяльностi студеттв;

- автоматизацiя рутинних операцiй при робот з iнформацiею, здiйснення обчислень та автоматизований аналiз даних [1, с. 67];

- формування рiзних моделей навчання з урахуванням особливостей конкретноí дисциплЫи та навчальних особливостей студентв;

- управлiння навчальними завданнями з урахуванням диференцмованого пiдходу;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

- використання засобiв вiзуалiзацií для кращого опанування навчальним матерiалом та акт^зацп процесу отримання нових знань;

- формування або закртлення компетенцiй за рахунок використання рiзноманiтних комп'ютерних тренажерiв;

- забезпечення дистанцiйного навчання та навчання впродовж життя.

Одним iз напрямюв застосування 1КТ у навчальному процеа е використання електронних засобiв навчального призначення (ЕЗНП), пщ якими розум^ться засоби навчання, що збер^аються та вiдтворюються за допомогою комп'ютерного (електронного) обладнання [7, с. 5]. 1нша назва електронних засобiв навчального призначення -програмно-педагопчш засоби (ППЗ), як дозволяють забезпечити супровiд процесу навчання в освiтнiх закладах. Основна мета використання програмно-педагопчних засобiв полягае у пщвищены ефективностi освiтнього процесу за рахунок бiльшоí наочностi та зручност подання навчального матерiалу, його динамiчного оновлення, використання численних шформацшних ресурсiв навчального призначення для самостшного опрацювання навчальних курсiв. Крiм того, використання комп'ютерних програм навчального призначення та освт-лх 1нтернет-ресурав надае змогу забезпечити навчання студента за Ыдивщуальною освтньою траекторiею, як на рiвнi вивчення окремоí дисциплiни [5, с. 117], так i на рiвнi опанування обраною спецiальнiстю.

Перспективними з точки зору забезпечення якост навчання е використання програмно-педагопчних засобiв, в основу розробки яких було покладено компонентно-орiентований пiдхiд, який передбачае вплив ранше засвоених знань та сформованих умшь на iндивiдуальну траекторiю навчання, зокрема на складысть наступних навчальних завдань. Як зазначае В. Круглик, принцип компонентно-орiентованого навчання полягае у наступному: вибiр необхiдних компонентiв навчання, що дозволяють забезпечити необхщний результат; обГрунтована система визначення задачi та рiвня м деталiзацií; використання ранше отриманих результатiв розв'язання результатiв для ршення наступних задач тощо. Згщно цього принципу, програмно-педагогiчний засiб може складатися з наступних компонентiв: електронний довщник та пiдручник; комп'ютернi тренажери та модул^ електронний практикум; модуль комп'ютерного контролю; система планування навчального процесу та ш. [2, с. 118].

Останым часом з'явилися программ навчальы комплекси, що охоплюють значы частини навчального курсу. Звичайно ix називають автоматизованими навчальними комплексами (АНК) або автоматизованими навчальними системами. Пщ цими поняттями розумiеться комп'ютерна розподтена система, яка складаеться з багатьох модулiв, кожний з яких вщповщае за певний вид навчальноí дiяльностi. Ми вважаемо навчальнi програмнi засоби такого типу досить корисними, осктьки вони спрямоваы на досягнення рiзноманiтниx цiлей навчання, як найближчих, так i вiддалениx. Крiм того, за думкою £. Машбiца, такi системи бтьшою мiрою реалiзують iндивiдуальний пщхщ та рефлексивне управлiння навчанням [3, с. 20], що, в свою чергу, надае змогу побудувати шдивщуальну навчальну траектор^ учня (студента).

До основних переваг автоматизованоí навчальноí системи можна вщнести такi: iнтенсифiкацiя навчання за рахунок одночасноí роботи великоí кiлькостi студентiв; забезпечення iндивiдуального навчання; можлив^ь адаптацГ( пiд потреби студента; пщвищення доступностi освiти; позбавлення вщ рутинних дiй з перевiрки модулiв; можливiсть використовувати АНК пiд час дистанцiйноí форми навчання [8]. Серед основних дидактичних вимог, що висуваються до автоматизованих навчальних комплекав, дослщники видтяють нaступнi:

- навчальна дiяльнiсть з використанням автоматизованого навчального комплексу повинна вщбуватися у вiдповiдностi до основних принцитв дидактики та педагогiки;

- мехаызми функцiонування електронних навчальних систем повинн бути органiчно пов'язанi з традицмною формою навчання;

- врахування рiвня попереднiх знань студентiв;

- надання допомоги у разi потреби iз урахуванням характеру проблеми;

- стимулювання рiзних видiв пiзнавальноí дiяльностi.

Автоматизований навчальний комплекс з курсу за вибором студента «1нформацшы системи пщприемств» може бути використаний як допомiжний програмний засiб в аудиторп та як основний засiб пщ час самостiйноí роботи студентiв. Мета дисциплши «lнформацiйнi системи пiдприeмств» полягае у наданнi студентам знань з теорп та практики побудови й використання шформацмних систем на пщприемствах, у фiрмах та корпорацiях; ознайомлення студеттв з передовими методами комп'ютеризацп управлiнських процесiв на пiдприемствi. З огляду на це, завдання дисциплши полягають у наступному: сформувати у студеттв базовi поняття та значення шформацмних систем в управлiннi пщприемством; ознайомити iз формалiзованим описом економiчноí iнформацií; розглянути базову концепцiю та основы функцюнальы компоненти типових шформацмних систем.

Розробка автоматизованого навчального комплексу передбачала виконання наступних етапiв:

1. Ознайомлення зi специфiкою викладання дисциплши «1нформацшы системи пiдприемств», аналiз кнуючих програмних засобiв, якi використовуються для управлшня дiяльнiстю пiдприемства.

2. Аналiз наявних друкованих та електронних джерел з курсу «1нформацшы системи пщприемств», аналiз навчальноí документацп (робоча та навчальна програми, лекцшний матерiал, який викладаеться студентам п^д час вивчення курсу, шша документацiя).

3. Аналiз iнструментальних засобiв, якi можуть використовуватися для швидко!' розробки автоматизованого навчального комплексу.

4. Складання технiчного завдання, в якому чггко визначаються основы цЫ створення автоматизованого навчального комплексу та його функцюнальы можливостi.

5. Обговорення поведшки програмного засобу для реалiзацií iндивiдуальноí навчальноí траекторп студента при вивченн дисциплiни.

6. П^дб^р масиву запитань для реалiзацií тестування студеттв; п^дб^р текстового та графiчного матерiалу для навчальних тренажерiв; пiдбiр презентацiй для демонстрацп характеристик та можливостей окремих шформацмний систем, як вивчаються у межах курсу.

7. Розробка програмних модулiв автоматизованого навчального комплексу з курсу за вибором студента «1нформацшы системи пщприемств» з використанням рiзних способiв подання шформацп (вiдео, звук, текстове наповнення).

8. Написання шструкцп користувача.

В автоматизованому навчальному комплекс студент працюе iз такими навчальними об'ектами: лекцп, матерiал для лабораторних робп- та самостiйноí роботи, студентськ презентацп, навчальнi тренажери. Особлив^ь даного АНК полягае у тому, що студент може сформувати власну шдивщуальну навчальну траекторiю вивчення курсу, яка передбачае проходження частин лекцш, тестування за кожною з них, збереження шформацп про проходження тощо. Г( використання пiд час вивчення навчального матерiалу надасть змогу краще пiдготовитися, не витрачаючи час на прочитання вже закртлених знань тощо [9, с. 150]. Загальна схема iндивiдуальноí траекторп студента з дисциплши «1нформацшы системи пщприемств» подана на рис. 1.

Рис. 1. Загальна схема проходження навчання за траектор'ею

Реалiзована у програмному комплека навчальна траекторiя вивчення теоретичного матерiалу працюе таким чином: кожна лек^я розбита на 4 блоки (4 змктовы частини). У загальному випадку студент може прочитати цту лек^ю та вщповкти на 20 тестових завдань. Також вш може опанувати лекцмний матерiал частинами, прочитавши блок та

склавши 5 тестових завдань вщповщно до конкретного блоку. Якщо студент B^noBÎB на 60% тестових завдань правильно, то блок вважаеться пройденим. Вся шформащя зберiгаeться у базi даних, тому студент (або викладач) може вщстежити часовий перiод складання тестових завдань та повне опанування лек^ею. Всi результати щодо проходження шдивщуально!' навчально!' траекторп можна побачити у навчальному профЫ авторизованого студента або при формуванн звiту. Перевiрка та занесення даних до бази даних проходить автоматично.

У програмному засобi можна скористатися тренувальними комп'ютерними тренажерами, доступ до яких здшснюеться за допомогою кнопки «Тренування», що знаходиться у головному вты програмного засобу. В автоматизованому навчальному комплекс присутн три види тренажерiв:

1. Тренажер на встановлення вщповщносп за характеристиками. Суть даного тренажера полягае у тому, що за наведеними характеристиками шформацмно!' системи слщ вибрати вщповщну назву конкретно!' iнформацiйноï системи та розташувати ïï у спе^ально вiдведене для цього мiсце.

2. Тренажер на встановлення вщповщност за штерфейсом. У тренажерi потрiбно вибрати правильн назви iнформацiйних систем у вщповщност до запропонованих користувачу зображень штерфейав програмних продуктiв.

3. Третш тип тренажеру передбачае вибiр правильних характеристик на запропонован iнформацiйнi системи, як поданi у виглядi скрЫв iнтерфейсу.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Автоматизований навчальний комплекс завантажуеться на одному комп'ютерi з монопольним доступом. Авториза^я передбачена тiльки на рiвнi входження в режим Ыдивщуально!' навчальноï траекторп. Основний режим роботи - дiалоговий, тобто користувач працюе з програмним засобом, використовуючи об'екти форм, поля, кнопки, списки, одержуючи при цьому необхщы звiти.

1нструментальним засобом для розробки електронного засобу навчального призначення з курсу «1нформацшы системи пщприемств» було обране середовище вiзуальноï розробки додаткiв Visual Studio та мову програмування C# [4, с. 35]. На наш погляд, Visual Studio е достатньо зручною RAD-системою для розробки додатюв, що працюють на платформi .Net. Власне технолопя .Net була обрана внаслщок того, що програмний засiб буде працювати у вiконному режимi пщ управлiнням операцiйноï системи ОС Windows. Для збереження шформацп використовуеться локальна база даних Access [10, с. 120], яка мктить шформацп про прiзвище студентiв, назви лекцiй, назви частин лекцш, масив тестових завдань, вщпов^ студентiв на тестовi завдання, шформацп про пройденi блоки лекцшного матерiалу. Для доступу до бази даних ми використовували технолопю ADO. Для обробки даних та формування звтв було використано мову запи^в SQL.

Висновки. Отже, одним iз напрямкiв застосування iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у процес навчання вважаеться розробка та використання електронних засобiв навчального призначення (ЕЗНП), зокрема автоматизованого навчального комплексу з дисциплши за вибором студента «1нформацшы системи пщприемств». Програмний зааб дозволяе використовувати його пiд час самостiйноï та аудиторноï роботи студенев, у процесi проведення лекцiйних та лабораторних занять. Його особливкть полягае у забезпеченн формування iндивiдуальноï траекторп вивчення дисциплiни та наявностi електронних навчальних тренажерiв, якi дозволяють краще опанувати начальним матерiалом.

Дидактична доцтьысть використання зазначеного програмно-педагогiчного засобу пояснюеться наступними перевагами: пiдвищення пiзнавального штересу за рахунок iндивiдуального режиму роботи, забезпечення рiзних способiв сприйняття шформацп; автоматизований контроль знань студенев, оцшка результатiв ïV навчальноï дiяльностi; забезпечення iндивiдуалiзацiï та диференцiацiï процесу навчання; використання навчальних тренажерiв для застосування набутих знань тощо.

Для створення автоматизованого навчального комплексу було використано середовище вiзуальноï розробки додаткiв Visual Studio у поеднанн з C#, яке надало змогу розробити яюсний програмний засiб iз зрозумiлим користувацьким iнтерфейсом. Всi данi про результати тестування та проходження навчальноï траекторп студенев зберiгаються в структурованому виглядi пiд управлiнням реляцiйноï системи управлшня базами даних Access з метою внесення та редагування даних.

Список використаних джерел

1. Жовтан Л.В. Використання комп'ютерних навчальних продук^в при вивченн вищоï математики. Освiта Донбасу, 2009. №2(133). С. 67-72.

2. Круглик В.С. Сучасн пщходи до використання шформацшно-комунтацшних технологiй у навчаны. lнформацiйнi технологи в освiтi: Збiрник наукових праць. Вип. 2. Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. С. 114-118.

3. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения: (Педагогическая наука - реформе школы). М.: Педагогика, 1988. 192 с.

4. Нейгел К., Ивьен Б., Глинн Д., Уотсон К., Скиннер М. C# 5.0 и платформа .NET 4.5 для профессионалов. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2014. 1440 с.

5. Нещерет О.С. Оргаызащя шдивщуальних освiтнiх траекторп навчання в уыверситетк Фiзико-математична освiта. 2017. №3(13). С. 116-119.

6. Олексенко Р.1. Фiлософiя розвитку iнформацiйного сусптьства в епоху глобалiзацiï. Гiлея: науковий вкник, 2015. №98. С. 230-232.

7. Положення про пщготовку навчальних видань та електронних засобiв навчального призначення / уклад. В.Т. Горбенко, Г.1. Лоза, 1.О. Мiкульонок. К.: НТУУ «КП1», 2008. 48 с.

8. Шадхш В.Ю., Березовський В.М. Дослщження розподiлених автоматизованих навчальних систем. URL: http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/Informatica/65750.doc.htm (дата звернення: 21.08.2018).

9. Шаров С., Шарова Т. Формування iндивiдуальноï освiтньоï траекторп студента засобами iнформацiйноï системи. Науковий вкник Мелггопольського державного педагогiчного унiверситету. Серiя: Педагогiка. 2018. №19. С. 149-154.

10. Шаров С.В., Осадчий В.В. Бази даних та шформацшш системи. Навчальний поабник. Мелтополь: Вид-во МДПУ iм. Б. Хмельницького, 2014. 352 с.

References

1. Zhovtan L.V. The use of computer training products in the study of higher mathematics. Osvita Donbasu, 2009. №2(133). S. 67-72. (in Ukrainian)

2. Krughlyk V.S. Modern approaches to the use of information and communication technologies in education. Information technology in education: Zbirnyk naukovykh pracj. Vyp. 2. Kherson: Vydavnyctvo KhDU, 2008. S. 114-118. (in Ukrainian)

3. Mashbic E.I. Psychological and pedagogical problems of computerization of teaching: (Pedagogical science - school reform). Moscow: Pedaghoghyka, 1988. 192 s. (in Russian)

4. Nejgel K., Iv'en B., Glinn D., Uotson K., Skinner M. C # 5.0 and the .NET 4.5 platform for professionals. Moscow: OOO «I.D. Viljams», 2014. 1440 s. (in Russian)

5. Neshheret O.S. Organization of inland tourism services in the country in the University. Fizyko-matematychna osvita: naukovyj zhurnal, 2017. №3(13). S. 116-119. (in Ukrainian)

6. Oleksenko R.I. Philosophy of Information Society Development in the Age of Globalization. Ghileja: naukovyj visnyk, 2015. №98. S. 230-232. (in Ukrainian)

7. Provisions on the preparation of educational editions and electronic teaching aids / uklad. V.T. Ghorbenko, Gh.I. Loza, I.O. Mikuljonok. Kyiv: NTUU «KPI», 2008. 48 s. (in Ukrainian)

8. Shadkhin V.Ju., BerezovsjkyjV.M. Investigation of Distributed Automated Learning Systems. URL: http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/Informatica/65750.doc.htm (Review: 21.08.2018). (in Ukrainian)

9. Sharov S., Sharova T. Formation of an individual educational trajectory of a student by means of an information system. Naukovyj visnyk Melitopoljsjkogho derzhavnogho pedaghoghichnogho universytetu. Serija: Pedaghoghika. 2018. №19. S. 149-154. (in Ukrainian)

10. Sharov S.V., Osadchyj V.V. Databases and Information Systems. Tutorial. Melitopol: Vyd-vo MDPU im. B. Khmeljnycjkogho, 2014. 352 s. (in Ukrainian)

AUTOMATED TRAINING COMPLEX OF SELECTIVE COURSE «ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS»

Serhii Sharov, Ivan Filipov

Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine Abstract. A characteristic feature of modern technogenic society is the active introduction of informatization in various spheres of human activity, including education. It was revealed that the main advantages of the introduction of information and communication technologies in the educational process are free access to information, different ways of presenting educational material, automated control and self-control, communication without limits, etc.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

One of information and communication technologies usage in the educational process is the development and use of electronic teaching aids, including training content, multimedia, providing an individual approach to learning. The automated training complex is a powerful computer program, which contains many modules for the comprehensive study of discipline.

The article reports on the development of an automated training complex of selective course «Enterprise Information Systems», focuses on its advantages and opportunities. The software can be used during lectures, laboratory classes and students' individual work. Providing an individual learning route and three types of electronic training simulators for better material mastering is its specialty. It is noted that the individual learning route is realized by the distribution of lecture material into blocks which can be studied independently. Each lecture block has test assignments, which give an opportunity to evaluate the test results.

Visual development environment Visual Studio, C# programming language, and ADO data access technology were used to develop an automated training course. Access database and SQL query language were used for saving and analizing student' individual learning route and generating data for reports

Key words: automated training complex, enterprise information systems, individual learning route, programming, higher school