Научная статья на тему 'Акушерлік ІС және перинаталогиядағы ірі нәресте'

Акушерлік ІС және перинаталогиядағы ірі нәресте Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
239
81
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
макросомия / жүктілік / гестациялық диабет / семіздік / дене салмағы. / macrosomia / pregnancy / gestational diabetes / obesity / weight.

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — С.Ш.Исенова, Б.Н.Бищекова, Э.К.Шукенова, Г. Хайбуллаева

Мақала қазіргі заманауи акушерліктегі маңызды мәселенің бірі – жүктілік кезіндегі ірі нәрестеге бағытталған. Нәрестенің макросомиясы акушерлік патология мен перинаталды аурушылдықтың жоғарғы қаупін тудырады және асқынудың жоғарғы қауіп мәселесіне байланысты, патофизиологиясының жеткіліксіз түсіну мен алдын алудағы қиындықтарға байланысты маңызды мәселе болып табылады.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — С.Ш.Исенова, Б.Н.Бищекова, Э.К.Шукенова, Г. Хайбуллаева

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

PROBLEMS OF THE LARGE FETUS IN OBSTETRICS AND PERINATOLOGY

Large fetus during the pregnancy is one of the actual issues in a modern obstetrics. It is shown, that fetal macrosomia is associated with a high risk of obstetric pathology and perinatal morbidity and is a significant problem due to the high risk of complications, lack of understanding of the pathophysiology and difficulties in taking preventive measures.

Текст научной работы на тему «Акушерлік ІС және перинаталогиядағы ірі нәресте»

Т.А .КОЖАБЕКОВА, А.Ж. АКИМБАЕВА

tywh: Осы ма;алада 22 ретроспективтш жэне 9 проспективтiк аналы; без поликистозы бойынша босану тарихыныц сараптамасы келтiрiлген. Осы патология кезшдеп ЖYKтiлiктiц агымы, босанудагы ас;ынулар зерттеулершщ нэтижелерi K0рсетiлген. Аналы; без генезд гиперандрогенияда ЖYKтiлiк жэне босану кезшде кездесетiн ас;ынуларды ескере отырып бул эйелдердi акушерлiк аскыну бойынша ;ауып к;атерлi топ;а жат;ызуга болады деп ;орытынды берiлген.

ТYЙiндi свздер: аналы; безiцiц поликистозды; синдромы, ЖYKтiлiктi ЖYргiзу, босану кезiндiгi ас;ынулар,нэтиже.

T.A. KOZHABEKOVA, A. ZH. AKIMBAYEVA

Obstetrics and Gynecology Department No.2 of the Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov, Almaty city

SPECIALTY OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH AT POLYCYSTIC OVARIES SYNDROME

Resume: This publication (issue) shows the retrospective analysis of the medical history of 22 patients with PCOS and prospective analysis of the 9 histories of childbirths of patients who have this pathology. We searched the specialties of the course of gestational period and complications during the childbirth at PCOS. Taking into consideration, the detected complications during the pregnancy and childbirth allow to include the women with ovarian hyperandrogenism genesis onto the group of risk on obstetric complications. Keywords: polycystic ovaries syndrome, preparation and pregnancy care, result.

УДК 618. 29.3

С.Ш.ИСЕНОВА, Б.Н.БИЩЕКОВА, Э.К.ШУКЕНОВА, Г. ХАЙБУЛЛАЕВА

С.ЖАсфендияров атындагы Цазац ¥лттъщ Медицина Университет1 Алматы цаласы, №1 перзентхана

АКУШЕРЛ1К 1С ЖЭНЕ ПЕРИНАTOЛОГИЯДАFЫ 1Р1 НЭРЕСТЕ

Мацала цазipгi заманауи акушерлiктегi мацызды мэселешц 6ipi - жуктшк кезiндегi ipi нэрестеге багытталган. Нэрестешц макросомиясы акушерлж патология мен перинаталды аурушылдыцтыц жогаргы цаутн тудырады жэне асцынудыц жогаргы цаут мэселеане байланысты, патофизиологиясыныц жеткшказ тусшу мен алдын алудагы циындыцтарга байланысты мацызды мэселе болып табылады.

Tyttmdi свздер: макросомия, жуктшк, гестациялыц диабет, семiздiк, дене салмагы.

Ана мен перинаталды аурушылды; пен елiм-жmмдi темендету бугал дYHиежYзi бойынша акушер-гинекологтардыц мшдет болып есептеледь Перинаталды патология бойынша жогаргы ;ауш тобына гаретш ЖYKтi эйелдерге ерекше назар аударылады, оларга iрi нэрестемен ЖYKтi эйелдер жат;ызылады. ^ нэресте мэселелейн зерттейтш кептеген Отанды; жэне шетел галымдары соцгы 10 жылда iрi нэрестемен босанудыц жшлеуш керсетедь эртYрлi авторлардыц мэлiметi бойынша жилш 8-18,5% [1.2].

ХАЖ-10 коды-033.5. анасына медициналы; кемектi ;ажет ететш диспропорцияга экелетiн нэрестенiц iрi келемь Соцгы 10 жылда кептеген мемлекеттерде iрi салма;пен жаца туган балалар саны кебейген. «^ нэресте» терминше к;урсакдшШк кезецнiц соцында салмагы 4 кг жэне одан жогары нэресте юредъ БД¥ мэлiметi бойынша 1990 жылдан 2007 жылга дейiн iрi нэрестемен босану жиiлiгi 8-ден 12 % дешн. Iрi нэрестемен босану кезшде кесар тшп операциясыныц жшлт 1990 жылдан 2010 жылга дешн 5,7-ден 26,7 % жогарылады [3].

Макросомияныц ана мен жаца туган балага ас;ынулардыц жогаргы ;аупш тудыратынын керсететiн дэлелдер кеп. 5000000 халы;ты эпидемиологиялы; зерттеу кезiнде, 4500 г жэне 5000 г жогары босануда перинаталды жэне бала аурушылдыгы мен елiмi жогарылайтынын дэлелдедi [4]. Норвегияда 1999 жылдан 2005 жылга дешн зерттеулер мэлiметiнде (351700 жаца туган бала) 5000г ас;ан жаца туган балалар тобында иы;тардыц дистоциясы мен босану жара;атыныц ;ауш жогары екеш ба;ыланды. Туылган кездегi салма;тыц кеп болуы уза; уа;ыттарда кершед^ 4000г ас;ан 1435 нэрестенiц жасеспiрiмдiк кезде семiздiктiц ;аут ете жогары [5].

К^рп кезде акушерлiк кте нэрестенiц макросомиясы патофизиологиясыныц жеткiлiксiз TYсiну мен алдын алудагы ;иындык;тарга байланысты мацызды мэселе болып табылады. Этиологиясы.

Макросомияныц факторларыныц арасында анасыныц шектен тыс салмагы ерекше назар аударады, сонымен ;атар метаболикалы; бузылыстардыц, екiншi типт ;ант диабетi жэне гестациялы; диабеттщ алатын орны ерекше. Диабеттiц гестациялы; TYрi ДYние ЖYзi бойынша ЖYKтi эйелдердiц 7%-да кездеседi (мемлекетке байланысты 1-14 7%). Гестациялы; диабеттiц барлы; элеуметтш-экономикалы; мемлекеттерде жиiлеуде, оныц себебi созылмалы стресс жагдайы, гиподинамия жэне дурыс тама;танбаудыц салдарынан болады [6]. Анасында метаболикалы; бузылыстар болган кездегi макросомия патогенезi анасынан нэрестеге глюкозаныц шектен тыс тасымалдануына байланысты. Глюкозаныц шектен тыс кеп болуы нэрестеде гипергликемияны тудырады, ол уй;ы безшщ гипертрофиясына, ол инсулин белiнуiн жогарылатады. Кант диабетiмен ЖYKтi эйелдерде нэрестенщ тол;ымалы салма; ;осуына экеледь ол еан к;урамындагы ;анттыц децгешнщ жиi 0згеруiне байланысты. Бул кезде нэресте салмагы жогарылайды, не болмаса салма; ;оспайды [7].

Макросомияныц мацызды ;ауш факторына семiздiк жатады. Семiздiк анасыныц денсаулыгына гана терк эсерiн тигiзiп ;оймайды, сонымен ;атар нэрестенiц де денсаулыгына эсер етедъ ЖYKтi эйелдерде семiздiк нэрестенiц елi туылуыныц, мерзiмiнен ерте босанудыц, перинаталды елiм-жiтiмнiц, туа пайда болатын даму

а;ауларыыц, макросмоияныц, ;ант диабетiнiц себебi болып табылады [3].

Анасыныц салмагыныц шектен тыс болуы ;озгалыссыз 0мiр суруге, физикалы; белсендШктщ темен болуына байланысты. ЖYKтiлiкке дешн жэне ЖYKтiлiк кезiнде физикалы; белсендщкп арттыру iрi нэресте дамуыныц алдын алуында мацызды мэселе болып табылады. ЖYKтiлiкке дейiн физикалы; белсендiлiктiц темен болуы да макросомияныц ;ауш факторы болып табылады. ^ нэрестенiц дамуында табигаттыщ-географиялы;; жагдай да белгiлi бiр роль ат;арады.

Тама;тану тэртiбiн талдау кезшде (тама; рационыныц жэне ;орек заттарыныц химиялы; ;урамы) iрi нэресте босанган эйелдерде тама; рационы эртYрлi екенiн керсеттi. Iрi нэресте босанган эйелдердiц кебiнесе макарон енiмдерiн, картоп, ;ант, сары майды кеп ;олданаты, ал жумырт;а жемiс-жидек, кекенiстердiц аз екешн керуге болады [8]. Кептеген зерттеушшердщ мэлiметi бойынша ана салмагы мен нэрестенiц салма; ;осуы арасында тыгыз байланыс бар екенiн аньщтады. Калыпты салма;тагы ЖYKтi эйел гестация уа;ытында 12,5 кг, оныц 9 кг Мне - нэресте, плацента гипертрофияга ушыраган булшы; еттер, улгайган CYT бездерi жэне суйык;тык;тыц жиналуы кiредi, ;алган салма; май тшдершщ ;орын керсетедi. Ец басты жагдай ЖYKтiлiктiц соцгы 3 айында 6 кг-нан астам салма; ;осу болып табылады [9].

Босану - босану эрекетiнiц аут;уларымен, ;аганак; суларыныц мезгiлiнен ерте жэне босану кезшде ерте кету1мен ас;ынуы MYMкiн. Бала жолдасы белiнуi жэне босанганнан кейiнгi ерте кезецде гипотониялы; ;ан кетулермен ас;ынуы MYMкiн. Босану процей кезiнде ана жамбасы мен нэресте басы елшемдершщ арасындагы сэйкессiздiктi аныщтауга болады, ягни клиникалы; тар жамбыты. Басы туылганннан кейцн кебiнесе иы;тардыц шыгуыныц ;иындауы MYMкiн (иы;тардыц дистоциясы). Iрi нэрестемен босану ана мен нэресте жара;атыныц жиi себебi болып табылады [9]. Диагностикасы.

Iрi нэресте мэселесiне кептеген гылыми басылымдар багытталганына ;арамастан, босану алдында оптималды босануды ЖYргiзу тактикасын куру Yшiн iрi нэрестенi болжау тэж1рибелш акушелiкте мацызды болып табылады. Нэресте болжам салмагын кептеген клиникалы; мэлiметтерге CYЙене отырып: жатыр TYбiнiц бткпгш елшеу, iштiц айналымы, нэресте басы мен ;¥йымша;-тебе елшемiне CYЙене отырып шыгарамыз. Нэресте салмагын есептеудiц мундай тэсiлдерi кептеген жагдайларда: кеп сулы;та, анасыныц семiздiгiнде, кеп нэрестелi ЖYKтiлiкте, плацентаныц жатыр TYбiнде орналасуы кезшде объективт емес [10].

Соцгы жылдары макросомияны антенаталды аны;тауда УДЗ алатын орны ерекше. Бiрак; УДЗ бiрншее кемшiлiктерi бар: мысалы бастыц бипариеталды диаметрiн елшеу кезiнде бастыц долихоцефалиялы; формасында, кеп нэрестелi ЖYKтiлiкте ;ателштер кету MYMкiн. Казiрri уа;ытта 3Д УДЗ аппаратын ;олдану дене салмагын елшеу ар;ылы диагностикага кемек керсетуде [11]. Босануды журпзу тактикасы.

^ нэресте кезiнде жоспарлы кесар тШгше негiзгi керсетулерiне жатады: нэрестенiц жамбаспен жатуы, мерзiмiнен ас;ан ЖYKтiлiк, жатыр миомасы жэне даму а;аулары, ауыр экстрагениталды аурулар, ас;ынган акушерлiк анамнез (елi туылу, ЖYKтiлiктi кетере алмаушылы; бедеулш).

Табиги босану жолы ар;ылы босануды нэресте жагдайын жэне босану эрекетш мониторлы ба;ылау, партограмма толтыру, функционалды тар жамбасты уа;ытында аны;тау, босанудыц Yшiншi кезецi жэне босанганнан кейiнгi ерте кезецдегi ;ан кетулердщ алдын алу ар;ылы ЖYргiзедi. Босануды кесар тшп операциясымен ая;таймыз: егер босану эрекетшщ ауыт;улары на;тыласа, ана жамбас мен нэресте басы елшемдершщ сэйкесйздМнде, нэрестенщ ;аушт жагдайы кезшде [11]. Алдын алу.

Нэрестенщ макросомиясыныц алды алу, егер анасында семiздiк, ;ант диабетi кезiнде алмасу процестершщ бузылысында ЖYргiзiледi бул жагдайларда эйелге диета: ;урамында витаминдер мен микроэлементтер бар тама;тану тэртiбi тагайындалады.

Тама;тану KYнiне аздаган порциямен 5-6 рет болуы тшс, асы;пай тама;танган дурыс. Карсы керсетулер болмаган жагдайда диетамен бiрге физикалы; жаттыгулар тагайындауга болады. Кант диабетiмен ауыратын эйелдер ;ан ;урамындагы ;анттыц мелшерiн ;адагалап отыруы тиiс [11].

Зерттеудщ максаты: iрi нэрестемен босануды ЖYргiзу тактикасын аны;тау.

Зерттеудщ материалдары мен тэсiлдерi: 51 эйелдщ босану кезецi ба;ыланды 20- 40 жас аралыгында, оныц Мнде 60,7% 20-30 жастагы ЖYKтiлер ;урады. Паритетi бойынша: алгаш;ы босанатын эйелдер саны - 33.3%, ;айта босанатын эйелдер саны -66,7%.

Акушериялы;-гинекологиялы; анамнезшде: медициналы; TYсiктер - 17 (75%), ездМнен TYCкен TYсiктер - 3 (13%), дамымаган ЖYKтiлiк - 1 (4.3%), кесар тШп операциясы болгандар - 2 (8.6%).

51 эйелдщ босану агымына келетiн болса;: босану акткшщ жалпы уза;тыгы 10 сагат 45 минут болды. Босанудыц жалпы уза;тыгы босанудыц бiрiншi кезецiнiц узавда созылуына байланысты. Бiздiц ба;ылауымыз бойынша босануды ;оздыру -20 (39.2%), босануды ынталандыру - 6 (11.7%) жагдайда болды.

Кептеген жагдайларда эйел жамбасы мен нэресте басыныц елшемдерiнiц сэйкес келмеушщ клиникалы; керiнiсiне ;арамастан ба;ылауга алынган эйелдерде консервативтi жолмен - 36 (70,5%) босанды.

Босану кезшдеп оперативтi шаралар диспропорцияга байланысты ;олданылд^1. Оперативтi жолмен - 15 (29.4%): жоспарлы TYPДе - 2 (13.3%), шугыл TYPДе - 13 (86.7%) ЖYргiзiлдi.

Жаца туылган балалардыц салмагы 4000,0 - 4800,0. Олард^1ц шшде 90,2% Апгар шкаласы бойынша 7-8 балга багаланд^1, 6-7 балга - 9,8%. Ба;ылауга алынган эйелдер арасында жаца туган балаларда ауыр босану жара;аты, елi туылу жэне перинаталды елiм-жiтiм болган жо;. Барлы; жаца туылган балалар ;анагаттанарлы; жагдайда аналарымен 3-5 тэулiк аралыгында YЙiне шыгарылды. Сонымен, казiргi заманауи акушерлiкте, перинатологияда жэне педиатрияда iрi нэресте мэселей тек медициналы; гана емес, элеуметтш де мацызга ие. Бул мэселемен жт айналысу перинаталд^1 елiм мен нэресте жэне жаца туган баладагы босану жара;атыныц жогарылауына байланысты болып отыр. Макросомияныц дамуынан жогары ;ауш тобына кiретiн пациенттердi аны;тау, алдын алу, ЖYKтiлiк пен босануд^1 оптималды ЖYргiзу босану кезiндегi ана елiмi мен бала жара;атын темендетуге, ана денсаулыгын са;тауга кемектеседi.

ЭДЕБИЕТТЕР Т1З1М1

1 Zhang P, Lui B, et al. A stadyon the relationship between insulin-like growth factor, insulin-like growth factor binding protein-3 and fetal growth retardation//Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi.-2004. - Vol.37 (2). - P.65-68.

2 Серов В.Н. Современное акушерство и кесарево сечение /В.Н. Серов// РМЖ. — 2004. — Т.12. - № 13. — С. 749-751.

3 Панина О.Б., Сичинава Л.Г., Черепнина А.Л. «Крупный плод. Антенатальные факторы риска». Материалы 6 всероссийского научного форума «Мать и дитя».- 2004. - С.193-194.

4 Lahmann P.H., Wills R.A.,Coory M. Trends in birth size and macrosomia in Queensland. Australia, from 1988-2005// Paediatr Perinat Epidemiol. - 2005. - Vol. 23 (6). - P. 533-541.

5 Zhang X., Decker A., Platt R., Kramer M. How big is too big? Consegences of fetal macrosomia// Am J. Obstetrics and Gynecol. - 2008. -Vol. 198(5). - P. 517.

6 Чернуха Е.А. Анатомически и клинически узкий таз/Е.А. Чернуха А.И. Волобуев, Т.К. Пучко. — М.: Триада-Х, 2005. — 256с.

7 Son G.H., Know J.Y Park Y.W., Kim Y.H. Maternal serum triglycerides as predictive factors for large-gestational-age newborns in women with gestational diabetes mellitus //Acta Obstetrics and Gynecol Scand. - 2010. - Vol. 89 (5). - P. 700-704.

8 Горемыкина Е.В. Частота и исходы родов у женщин с функционально узким тазом в условиях крупного промышленного центра: автореф. дис... канд. мед. наук — М., 2006. — 24 с.

9 Антимонова М.Ю. Научное обоснование системы охраны репродуктивного здоровья семьи: автореф. дис. ... канд. мед. наук — М., 2007. — 24 с.

10 Фролова О.Г. Организация акушерско-гинекологической помощи в современных условиях / О.Г.Фролова //Акушерство и гинекология. — 2007. — №5. - С.76-81.

11 Айламазян, Э.К., Серов В.Н., Радзинский В.Е., Савельева Г.М. Акушерство. Национальное руководство // Краткое издание. - М.: Медицина, 2013. — С.493-495.

С.Ш.ИСЕНОВА, Б.Н.БИЩЕКОВА, Э.К.ШУКЕНОВА, Г. ХАЙБУЛЛАЕВА

Казахский национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова Кафедра акушерства и гинекологии №2. Родильный дом №1 г.Алматы

ПРОБЛЕМЫ КРУПНОГО ПЛОДА В АКУШЕРСТВЕ И ПЕРИНАТОЛОГИИ

Резюме: Одной из актуальных проблем современного акушерства является крупный плод. Показано, что макросомия плода связана с высоким риском акушерской патологии и перинатальной заболеваемостью и является значительной проблемой в связи с высоким риском осложнений, недостаточным пониманием патофизиологии и трудностями профилактики. Ключевые слова: макросомия, беременность, гестационный диабет, ожирение, масса тела

S. ISENOVA, B.BISHEKOVA, E.SHUKENOVA, G. G. KHAIBULLAYEVA

S.D.Asfendiyarov Kazakh National Medical University Department of obstetrics and gynecology №2; №1 maternity hospital, Almaty city.

PROBLEMS OF THE LARGE FETUS IN OBSTETRICS AND PERINATOLOGY

Resume: Large fetus during the pregnancy is one of the actual issues in a modern obstetrics. It is shown, that fetal macrosomia is associated with a high risk of obstetric pathology and perinatal morbidity and is a significant problem due to the high risk of complications, lack of understanding of the pathophysiology and difficulties in taking preventive measures. Keywords: macrosomia, pregnancy, gestational diabetes, obesity, weight.

УДК 618.3+616-053.3

Н.М. МАМЕДАЛИЕВА, Н.Т.ШАРИПБАЕВА,Н.Н. ДАНИЯРОВ, Г.М.ДЖИДЖИЛАВА

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии МЗ РК

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОК С РЕЗУС-СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ

С целью изучения особенностей течения беременности и родов, а так же перинатальных исходов у пациенток с резус-конфликтной беременностью, проведен ретроспективный анализ 173 историй родов пациенток с Rh-сенсибилизацией в сроке гестации от 22 до 39 недель, госпитализированных в НЦАГиП в 2012-2014годы. Выявлено,что наиболее важным фактором риска развития резус иммунизации остается переливание крови без учета резус-принадлежности и отсутствие своевременной специфической профилактики путем введения антирезус-иммуноглобулина.

В прогнозе тяжелых форм ГБП важная роль принадлежит «монотонному» или «скачущему» характеру динамики титра Rh-антител. Наиболее информативным методом диагностики тяжести ГБП является допплерометрия кровотока в СМА плода, позволяющая решить вопрос о своевременном ВПК плоду.Течение беременности и родов у пациенток с резус-сенсибилизацией сопровождалось большим числом осложнений (72,5% и 30,8%), отмечалась высокая частота преждевременных (39,5%) и оперативных (50,8%) родов. У 148 новорожденных (85,6%) диагностирована ГБН различной степени тяжести. 98 (72,0%) новорожденным с тяжелыми формами ГБН проведено ЗПК.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.