Научная статья на тему 'Вплив “Ампролінсилу” і “Ампроліуму 22%” на морфологічні показники крові індиків за еймеріозної інвазії'

Вплив “Ампролінсилу” і “Ампроліуму 22%” на морфологічні показники крові індиків за еймеріозної інвазії Текст научной статьи по специальности «Фундаментальная медицина»

CC BY
30
3
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
еймеріоз / індики / ампроліум 22% / “Ампролінсил” / гематологічні показники / Eymeriosis / turkeys / amprolium 22% / Amprolinsyl / hematologic indices.

Аннотация научной статьи по фундаментальной медицине, автор научной работы — В. В. Стибель, Б. В. Гутий, І. І. Харів, Л. Г. Слівінська, О. Б. Прийма

У статті наведені дані щодо впливу “Ампролінсилу” і “Ампроліуму 22%” на морфологічні показники крові індиків за еймеріозної інвазії. Показано, що після застосування ампроліуму 22% за лікування індиків уражених еймеріозною інвазією, наступає поступова нормалізація гематологічних показників крові. Так, на 3-тю добу лікування кількість еритроцитів та рівень гемоглобіну порівняно з хворою прицею збільшувався, однак порівняно з клінічно здоровою птицею залишалвся на 25,1 і 16,3% нижчим. У вказаний період в межах нормальних величин була величина колірного показника, маса гемоглобіну в еритроциті та величина гематокриту. Отримані результати вказують на поступову нормалізацію еритропоетичної функції кісткового мозку. Проте, великий середній об’єм одного еритроцита 1,12 ± 0,07 мкм³ проти 0,96 ± 0,03 мкм³ в контролі, та зниження середньої концентрації гемоглобіну в одному еритроциті на 13,3% проти норми, вказує на неповне відновлення еритропоетичної функції кісткового мозку. На 5-у добу лікування ампроліумом 22% кількість еритроцитів і рівень гемоглобіну крові підвищувався, але ще залишалися нижчими від фізіологічних величин відповідно на 12,3% і 6,8% порівняно з контрольними показниками. На 10-у добу досліду спостерігали відновлення гемопоетичної функції кісткового мозку на що вказують фізіологічні величини кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну крові, а також лейкограма крові. При лікуванні індиків “Ампролінсилом” на 5-у добу досліду повністю нормалізувалася гемопоетична функція кісткового мозку на що вказує кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну та величини індексів червоної крові. Відомо, що величини індексів червоної крові, а саме об’єм еритроцитів, маса і концентрація гемоглобіну в них, та колірний показник об’єктивно відображають стан гемопоетичної функції кісткового мозку. Результати проведених нами досліджень вказують на те, що у індиків, уражених еймеріозною інвазією і лікованих ампроліумом 22%, клінічне одужання настає на 5-у добу, а гемопоетична функція кісткового мозку відновлюється спонтанно через 5 діб після одужання. При лікуванні індиків “Ампролінсилом” відновлення морфологічних показників, нормалізація показників лейкограми білої крові крові та клінічне одужання індиків наступало на п’яту добу лікування. Отже, завдяки тому, що “Ампоролінсил” крім діючої речовини, містить розмелені плоди розторопші плямистої, які містять високий рівень вітамінів А і К, та мікроелементів – Феруму, Купруму і Кобальту, що беруть безпосередню участь в гемопоезі, тому відновлення гемопоетичної функції кісткового мозку настає значно швидше, ніж при застосуванні самого ампроліуму 22%.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по фундаментальной медицине , автор научной работы — В. В. Стибель, Б. В. Гутий, І. І. Харів, Л. Г. Слівінська, О. Б. Прийма

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Effect of “Amprolinsyl” and “Amprolium 22%” on morphological indices of blood of turkeys for eumeria invasion

The article gives data on the influence of Amprolinsyl and Amprolium 22% on morphological parameters of blood after eumirioic invasion. It has been shown that after application of amprolium 22% for the treatment of turkeys infected with eumeria invasion, gradual normalization of hematological parameters of blood begins. Thus, at the 3rd day of treatment, the number of red blood cells increased, but remained 25.1% lower, and the hemoglobin level increased, but remained at 16.3% lower, compared with clinically healthy poultry. During this period, within the limits of normal values was the value of the color index, the mass of hemoglobin in the erythrocyte and the value of hematocrit. The obtained results indicate a gradual normalization of the erythropoietic function of the bone marrow. However, the large average volume of one erythrocyte is 1.12 ± 0.07 μm against 0.96 ± 0.03 μm³ in the control, and the decrease in the average concentration of hemoglobin in one erythrocyte by 13.3% against the norm indicates an incomplete recovery of the erythropoietic bone marrow function. At day 5 of treatment with amprolium, 22% of red blood cells and hemoglobin levels increased but still remained below physiological values by 12.3% and 6.8%, respectively, compared to control. At the 10th day of the experiment, restoration of hematopoietic function of the bone marrow was observed on physiological values of erythrocytes and hemoglobin content of the blood, as well as blood leukogram. In the treatment of turkeys with "Amprolisyl", at the 5th day, the hematopoietic function of the bone marrow completely normalized, as indicated by the number of red blood cells, hemoglobin content and red blood cell index values. It is known that the values of red blood cells, namely the volume of erythrocytes, the mass and concentration of hemoglobin in them, and the color index objectively reflect the state of hematopoietic function of the bone marrow. The results of our studies indicate that in the turkey infected with imeiriosis and treated with amprolium 22%, clinical recovery occurs at day 5, and the hematopoietic function of the bone marrow is restored spontaneously in 5 days after recovery. In the treatment of turkeys with Amprolinsyl, the restoration of morphological parameters, the normalization of white blood cell leukemogram and the clinical recovery of turkeys arose on the fifth day of treatment. Thus, due to the fact that Amporolinsyl, in addition to the active ingredient, contains sparse fruit of thistle spots, which contain high levels of vitamins A and K, and trace elements – Ferum, Kuprum and Cobalt, which are directly involved in hemopoiesis, therefore, the restoration of hematopoietic function of the bone marrow comes much faster than with the application of amprolium itself 22%.

Текст научной работы на тему «Вплив “Ампролінсилу” і “Ампроліуму 22%” на морфологічні показники крові індиків за еймеріозної інвазії»

Науковий в1сник Льв1вського нацюнального ушверситету ветеринарно'1 медицини та бютехнологш 1меш С.З. Гжицького.

Сер1я: Ветеринарш науки

Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences

ISSN 2518-7554 print ISSN 2518-1327 online

doi: 10.32718/nvlvet9429 http://nvlvet.com.ua

UDC 636.09:616.993.1:635.5

Effect of "Amprolinsyl" and "Amprolium 22%" on morphological indices of blood of turkeys for eumeria invasion

V. Stybel, B. Gutyj, I. Hariv, L. Slivinska, O. Prijma

Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Article info

Received 24.04.2019 Received in revised form

27.05.2019 Accepted 28.05.2019

Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine. Tel.: +38-067-483-04-87 E-mail: chariv_ii@ukr.net

Stybel, V., Gutyj, B., Hariv, I., Slivinska, L., & Prijma, O. (2019). Effect of "Amprolinsyl" and "Amprolium 22%" on morphological indices of blood of turkeys for eumeria invasion. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 21(94), 157-162. doi: 10.32718/nvlvet9429

The article gives data on the influence of Amprolinsyl and Amprolium 22% on morphological parameters of blood after eumirioic invasion. It has been shown that after application of amprolium 22% for the treatment of turkeys infected with eumeria invasion, gradual normalization of hematological parameters of blood begins. Thus, at the 3rd day of treatment, the number of red blood cells increased, but remained 25.1% lower, and the hemoglobin level increased, but remained at 16.3% lower, compared with clinically healthy poultry. During this period, within the limits of normal values was the value of the color index, the mass of hemoglobin in the erythrocyte and the value of hematocrit. The obtained results indicate a gradual normalization of the erythropoietic function oof the bone marrow. However, the large average volume of one erythrocyte is 1.12 ± 0.07 ¡im against 0.96 ± 0.03 ¡im3 in the control, and the decrease in the average concentration of hemoglobin in one erythrocyte by 13.3% against the norm indicates an incomplete recovery of the erythropoietic bone marrow function. At day 5 of treatment with amprolium, 22% of red blood cells and hemoglobin levels increased but still remained below physiological values by 12.3% and 6.8%, respectively, compared to control. At the 10th day of the experiment, restoration of hematopoietic function of the bone marrow was observed on physiological values of erythrocytes and hemoglobin content of the blood, as well as blood leukogram. In the treatment of turkeys with "Amprolisyl", at the 5th day, the hematopoietic function of the bone marrow completely normalized, as indicated by the number of red blood cells, hemoglobin content and red blood cell index values. It is known that the values of red blood cells, namely the volume of erythrocytes, the mass and concentration of hemoglobin in them, and the color index objectively reflect the state of hematopoietic function oof the bone marrow. The results of our studies indicate that in the turkey infected with imeiriosis and treated with amprolium 22%, clinical recovery occurs at day 5, and the hematopoietic function oof the bone marrow is restored spontaneously in 5 days after recovery. In the treatment of turkeys with Amprolinsyl, the restoration of morphological parameters, the normalization of white blood cell leukemogram and the clinical recovery of turkeys arose on the fifth day of treatment. Thus, due to the fact that Amporolinsyl, in addition to the active ingredient, contains sparse fruit of thistle spots, which contain high levels of vitamins A and K, and trace elements — Ferum, Kuprum and Cobalt, which are directly involved in hemopoiesis, therefore, the restoration of hematopoietic function of the bone marrow comes much faster than with the application oof amprolium itself 22%.

Key words: Eymeriosis, turkeys, amprolium 22%, Amprolinsyl, hematologic indices.

Вплив "Ампролшсилу" i "Ампрол1уму 22%" на морфолопчш показники кров1 шдиюв за еймерюзноУ iHBa3ii

В.В. Стибель, Б.В. Гутий, I.I. Xapiß, Л.Г. Сл1вшська, О.Б. Прийма

Лъвiвсъкий нацюналънийутверситет ветеринарног. медицини та бютехнологш iMeHi С.З. Гжицького, м. Лъвiв, Украгна

У cmammi наведет дат щодо впливу "Ампролтсилу " i "Ампролгуму 22% " на морфологiчнi показники Kpoei тдитв за еймерюз-ног твазп. Показано, що тсля застосування ампролтуму 22% за лткування тдитв уражених еймерюзною ТнвазТею, наступае посту-пова нормалтзацтя гематологтчних показнитв кровт. Так, на 3-тю добу лткування тльтсть еритроциттв та ртвень гемоглобтну портвняно з хворою прицею збшьшувався, однак портвняно з клттчно здоровою птицею залишалвся на 25,1 i 16,3% нижчим. У вказа-ний перюд в межах нормальних величин була величина колТрного показника, маса гемоглобту в еритроцитТ та величина гематок-риту. Отриман результати вказують на поступову нормалТзацТю еритропоетичног функцп тсткового мозку. Проте, великий середнш об 'ем одного еритроцита 1,12 ± 0,07 мкм3 проти 0,96 ± 0,03 мкм3 в контроле та зниження середньог концентрацгг гемо-глобТну в одному еритроцитТ на 13,3% проти норми, вказуе на неповне вТдновлення еритропоетичног функцп тсткового мозку. На 5-у добу лТкування ампролТумом 220% тльтсть еритроцитТв i рТвень гемоглобту кровТ тдвищувався, але ще залишалися нижчими вТд фТзюлогТчних величин вТдповТдно на 12,3% i 6,8% порТвняно з контрольними показниками. На 10-у добу дослТду спостерТгали вТдновлення гемопоетичног функцп тсткового мозку на що вказують фТзюлогТчШ величини тлькостТ еритроцитТв i вмюту гемо-глобТну кровТ, а також лейкограма кровТ. При лТкуванж тдитв "ААыпролтсилом" на 5-у добу дослТду повтстю нормалгзувалася гемопоетична функцТя тсткового мозку на що вказуе тльтсть еритроцитТв, вмют гемоглобТну та величини тдекыв червоног кровТ. ВТдомо, що величини тдекав червоног кровТ, а саме об 'ем еритроцитТв, маса i концентращя гемоглобту в них, та колТрний показник об'ективно вТдображають стан гемопоетичног функцп тсткового мозку. Результати проведених нами дослТджень вказують на те, що у тдитв, уражених еймерюзною твазТею i лтованих ампролТумом 220%, клтТчне одужання настае на 5-у добу, а гемопоетична функщя тсткового мозку вТдновлюеться спонтанно через 5 дТб тсля одужання. При лТкуванж тдитв "Ампролт-силом " вТдновлення морфологТчних показнитв, нормалгзацТя показнитв лейкограми бТлог кровТ кровТ та клтТчне одужання тдитв наступало на п 'яту добу лТкування. Отже, завдяки тому, що "АмпоролТнсил" кр(м д(ючо'( речовини, мютить розмелеш плоди розторопшТ плямистог, ят мютять високий рТвень втамтТв А i К, та мкроелементТв - Феруму, Купруму i Кобальту, що беруть безпосередню участь в гемопоезТ, тому вТдновлення гемопоетичног функцп тсткового мозку настае значно швидше, тж при застосувант самого ампролТуму 220%.

Key words: еймерюз, тдики, ампролТум 22%, "Ампролтсил ", гематологТчн показники.

Вступ

Неповноцшна год1вля, неадекватш умови утри-мання, бактер1альш шфекци, гельмштозт та прото-зойш швази у молодому вщ1 на 1ндичат призводять до зниження природно! резистентносп оргашзму (Ни et al., 2000; Semenko, 2014; Hunchak et al., 2016; Golubtsova et al., 2018). Ввдомо, що у сшьськогоспо-дарських птах1в до 3-х мюячного вшу становления природно! 1мунно! системи оргашзму ще не заверше-не. Саме тому, виникае гостра необхвдшсть пвдвищи-ти И стан за допомогою вщповщних 1муностимулято-р1в та 1муномодулятор1в (Hirkovyi & Stybel, 2014; Khariv et al., 2016; Khariv & Gutyj, 2017; Kryshtalska et al., 2017; Khariv et al., 2017). Адже, як вказують чис-лент повщомлення в лггератур1 i клшчт спостере-ження, вивчення фармаколопчно! корекци iмунного стану iндикiв, уражених еймерiями, е одним з актуа-льних питань ветеринарно! практики (Bohach & Taranenko, 2003; Khariv, 2012). Мiж широкого набору фггопрепарапв з високою iмуностимулюючою дiею необхщно видшити розторопшу плямисту, плоди яко! мютять флавол^нани пвд загальною назвою "Силiма-рин" (Skottova & Klecman, 1998; Pentiuk, 2010; Shaker et al., 2010). Крiм того, плоди розторопшi плямисто! мiстять вiтамiни (А, Е, К), мжроелементи (К, Са, Mg, Си, Zn, Fe), жирнi кислоти (оле!нову, лiноленову, пальмiтинову, стеаринову), що значно розширюють i пвдвищують фармакологiчну дш препарату. Проана-лiзувавши поввдомлення вичизняних i заруб1жних досл1дник1в (Hikino et al., 1984; Zhao & Agarwan, 1999; Batakov, 2001; Chekman et al., 2014; Hariv & Gutyj, 2016; Martyshuk et al., 2016; Gutyj et al., 2017) ми розробили новий протиеймерюзний препарат "Ампролшсил", який мiстить ампролiуму хлористо-водневого 12,5 г i порошок плодiв розторопшi плямисто! до 100 г, в якому знаходяться природш вiтамiни А, К, Е, групи В i мiкроелементи: Купруму, Ферруму,

Кобальту та iншi, що значно розширюють i пiдвищу-ють фармаколопчну дiю препарату "Ампролiнсил" (Gutyj et al., 2018). При застосуванш цього високое-фективного протиеймерiозного препарату можна досягти високо! терапевтично! ефективностi за л^-вання iндичат при еймерюзнш iнвазi!' i забезпечити високий iмунний стан в органiзмi в тсля лшувальний перiод.

Матерiал i методи дослвджень

Для дослiдження впливу ампролiуму 22% i "Ам-пролiнсилу" на морфолопчш показники кровi iнди-чат, уражених еймерюзною iнвазiею, сформували три групи iндичат по 20 птахiв в кожиiй групi. 1ндичата першо! i друго! груп були уражеш еймерiозною iнва-зiею. 1ндичата мютилися в звичайних домашнiх умо-вах, годування проводили комбiкормом, вареною картоплею, овочами (листя капусти, трави кропиви). 1ндичатам першо! групи (Д2) задавали ампролiум 22% в дозi 0,7 г/кг корму. 1ндичатам друго! групи (Д1) задавали "Ампролiнсил" в дозi 2 г/кг корму. Препарата додавали з вологим комбжормом протягом 5 дiб поспiль. Контрольною групою були нормальш показники кровi третьо! групи iндичат - аиалогiв сумюного брудера, яким не задавали даш препарати. У кожиiй групi з тдкрильцево! вени брали кров на 1-, 3-, 5- i 10-ту добу дослiду. У цiльнiй стабшзованш кровi визначали: кiлькiсть еритроцитiв - фотоколориметри-чно за методом £.С. Гаврилець i спiвавт. Принцип методу базуеться на фотометричнш реестрацi! густи-ни розчину залежно в1д шлькосл еритроцитiв у кровi; пiдрахунок числа лейкоципв здiйснювали у визначе-ному об'емi камери Горяева з ввдомим розведенням кровi (В.Е Чумаченко, 1991). В кровi проводили ви-значення концентрацi!' гемоглобiну. Суть методу по-лягае у здатностi гемоглобiну при взаемоди з залiзо-синеродистим калiем окиснюватися до метгемоглобi-

ну, утворюючи з ацетонанпдридом гемоглобшшанвд, оптична густина якого при 540 нм прямо пропорцшна концентраци гемоглоб1ну у зразку кровь Визначення гематокритно! величини проводили за принципом методу 1.П. Кондрахша, оснований на центрифугу-ванш шльно! кров1 впродовж певного часу з постш-ним повертанням центрифуги. Результат отримують за використання ввдповвдно! шкали. Лейкограму оць нювали за морфолопчними показниками кшькосп клгшн бшо! кров1 з диференцшованим тдрахунком р1зних форм лейкоципв (Vlizlo, 2012).

Уа машпуляцп з тваринами проводили ввдповвдно до £вропейсько! конвенцп про захист хребетних тва-рин, як1 використовуються для експериментальних i наукових цiлeй (Страсбург, 1986 р.).

Статистичну обробку результата дослiджeнь проводили за допомогою програми Statist для Windows XP з використанням критeрiю Стьюдента (Г.Ф. Ларин, 1990). Результати середшх значень вва-жали статистично вiрогiдними при: *-Р < 0,05; **-Р < 0,01; ***-Р < 0,001.

Результати та обговорення

Встановлено, що при застосуванш ампролiуму 22% (Д2) у iндикiв, уражених eймeрiозною iнвазieю, на 3-тю добу лiкування шльшсть еритроципв збшь-шилася, але залишалася на 25,1% меншою, а рiвeнь гемоглоб^ пiдвищився, але залишався на 16,3% нижчим порiвняно з клiнiчно здоровою птицею. У iндикiв, яких лшували "Ампролшсилом" (Д1), на 3-тю добу л^вання встановлено збiльшeння кiлькостi еритроципв на 18,3% i пiдвищeння рiвня гeмоглобiну кровi на 13,4%, порiвняно з цими показниками до л^вання (табл. 1).

Вiдомо, що величини iндeксiв червоно!' кровi, а саме об'ем eритроцитiв, маса i концeнтрацiя гемогло-бiну в них та колiрний показник об'ективно ввдобра-жають стан гемопоетично! функци к1сткового мозку. На вказаний перюд в межах нормальних величин була величина колiрного показника i маса гeмоглобiну в еритроцип та величина гематокриту. Отримаш результати вказують на поступову нормалiзацiю ерит-ропоетично! функци шсткового мозку. Проте, великий середнш об'ем одного еритроцита 1,12 ± 0,07 мкм3 проти 0,96 ± 0,03 мкм3 в контролi та зни-ження середньо! концентраци гемоглобшу в одному eритроцитi на 13,3% проти норми, вказуе на неповне вщновлення еритропоетично! функци кiсткового мозку. На 5-у добу л^вання ампролiумом 22% к1льк1сть eритроцитiв i рiвeнь гeмоглобiну кровi пiдвищувався, але ще залишалися нижчими вiд фiзiологiчних величин ввдповвдно на 12,3% i 6,8%.

Отже, пiсля застосування для лiкування ампролiу-мом 22%, при протозойнш швази, органiзм шдишв звiльняеться ввд eймeрiй. При цьому, припиняеться

дiя !х токсинiв на шстковий мозок i поступово, спонтанно нормалiзуеться к1льк1сть eритроцитiв i вмiст гeмоглобiну кровi. Проте, як сввдчать результати наших дослвджень, на 5-у добу, коли iндики були клшь чно здоровi, гемопоетична функцiя кiсткового мозку вiдновилася не повшстю. Лише за 5 дiб пiсля клшч-ного одужання (10-а доба дослiду) ввдновилася гемопоетична функщя кiсткового мозку, на що вказують нормальш величини кiлькостi еритроципв i вмiсту гeмоглобiну кровi. При л^ванш iндикiв "Ампролшсилом" на 5-у добу повшстю нормалiзувалася гемопоетична функ^ к1сткового мозку на що вказуе нормальна шльшсть еритроципв, вмiст гeмоглобiну та величини iндeксiв червоно! кровi (табл. 1).

Отже, завдяки тому, що "Ампоролшсил" крiм ам-пролiуму, дшчо! речовини, мiстить плоди розторопшi плямисто!, що мiстять високий рiвeнь вггашшв А i К, та мшроелеменпв - Феруму, Купруму i Кобальту, що беруть безпосередню участь в гемопоез^ тому ввднов-лення гемопоетично! функци к1сткового мозку настае значно швидше, шж при застосуваннi одного ампро-лiуму 22%.

Важливим показником вщновлення морфолопчно-го складу кровi у iндикiв, яких лiкували ампролiумом 22% та "Ампролiнсилом" е нормалiзацiя показник1в лейкограми кровi (табл. 2). У периферичнш кровi iндикiв, що уражеш eймeрiозною iнвазiею i лшованих ампролiумом 22%, встановлено поступове зменшення кiлькостi лeйкоцитiв з 5,98 ± 0,64 Г/л до лiкування, до 5,23 ± 0,49 Г/л на 3-тю добу лшування, i до 4,53 ± 0,53 Г/л на 5-у добу л^вання. Проте, на останнш пeрiод к1льк1сть лeйкоцитiв у лшованих iндикiв була на 31% (Р < 0,05) бшьшою, шж у клiнiчно здорово! птицi. I, навпъ на 10-у добу, тобто через 5 дiб пiсля клшчного одужання, !х кiлькiсть була 3,87 ± 0,24 Г/л, що на 11,2% бшьша вiд нормальних величин (табл. 2). При застосуванш для лшування шдишв, уражених еймерюзною iнвазiею, "Ампролiнсилу" у порiвняннi з лшуванням ампролiумом 22%, встановлено швидшу нормалiзацiю показникiв лейкограми бiло! кровi. На 3-тю добу л^вання iндикiв кшьшсть лeйкоцитiв з 4,31 ± 0,43 Г/л зменшилася на 10-у добу до 3,45 ± 0,26 Г/л , що вщповщае нормальним величинам.

При застосуванш ампролiуму 22% у шдишв про-тягом 5-и дiб поступово зменшувалася к1льк1сть еози-нофшв, проте, i на 5-у добу тсля клiнiчного одужання, !х число було на 34,8% бшьше вiд фiзiологiчних величин. Еозинофiлiя, що виникла на 10-у добу, вказуе на наявшсть вогнищ запалення слизово! оболонки тонкого кишечнику де паразитували протозоо.

Нормалiзацiя кiлькостi базофшв i моноцитiв на 5-у добу дослщу (клiнiчнe одужання птицi) вказуе на позитивний висхщ лiкувально! ди ампролiуму 22%. Нeобхiдно зазначити, що у хворих iндикiв був високий вщсоток юних i паличкоядерних нeйтрофiлiв "змiщeння ядра" влiво.

Ta6.^H 1

Mop^onoriHHi noKa3HHKH KpoBi iHguKiB, ypa^eHux eHMepio3Hoo iHBa3ieio i jiKoBarnix "AMnpojiiHCHjiOM" Ta aM-npo^iyMOM 22%, M ± m, n = 20

noKa3HHK «ocjigHa «o6a gocjigxeHb

rpyna nepma TpeTa n'aTa «ecaTa

Еpнтpoцнтн, T/j K «1 «2 2,92 ± 0,78 2,15 ± 0,61*** 2,15 ± 0,61*** 2,91 ± 0,54 2,50 ± 0,35** 2,35 ± 0,33** 2,95 ± 0,53 2,93 ± 0,48 2,65 ± 0,27* 2.94 ± 0,36 2,97 ± 0,34 2.95 ± 0,33

reMorjo6iH, r/j K «1 «2 92,2 ± 1,1 75.2 ± 1,4*** 74.3 ± 1,2*** 94,2 ± 1,4 83,5 ± 1,2** 81,1 ± 1,4** 93,6 ± 1,2 92,6 ± 1,8 87,2 ± 1,3* 93,5 ± 1,3 93,4 ± 1,2 94,9 ± 1,3

BejHHHHa reMaToKpuTy, o6% K «1 «2 0,95 ± 0,05 1,35 ± 0,07*** 1,35 ± 0,06*** 0,95 ± 0,02 1,14 ± 0,03** 1,22 ± 0,04** 0,95 ± 0,05 0,97 ± 0,05 1,05 ± 0,07* 0,95 ± 0,05 0,95 ± 0,04 0,96 ± 0,02

06'eM epнтpoцнтa, MKM3 K «1 «2 0,96 ± 0,06 1,35 ± 0,05*** 1,34 ± 0,06*** 0,96 ± 0,03 1,12 ± 0,07** 1,20 ± 0,05** 0,96 ± 0,05 0,97 ± 0,04 1,05 ± 0,06* 0,96 ± 0,05 0,96 ± 0,05 0,96 ± 0,04

Maca reMorjo6iHy B epнтpoцнтi, nr K «1 «2 32.1 ± 1,3 34.2 ± 1,3* 34.3 ± 1,2* 32.2 ± 1,0 33.3 ± 1,1 34,2 ± 1,2* 31.3 ± 0,8 31.4 ± 0,7 32,2 ± 0,6 31,5 ± 0,4 31,4 ± 0,6 31,8 ± 0,9

Ko^ernpama reMorjo6iHy B epнтpoцнтi, % K «1 «2 32.6 ± 1,3 25.7 ± 1,2*** 25.8 ± 1,3*** 32,9 ± 1,3 29,5 ± 1,2** 28,5 ± 1,3** 33,1 ± 1,2 32,6 ± 1,0 30,3 ± 1,3* 33,2 ± 1,4 33,5 ± 1,4 33,4 ± 1,6

KornpHun noKa3HHK K «1 «2 1,00 ± 0,02 1,07 ± 0,02* 1,07 ± 0,02* 1,00 ± 0,02 1,05 ± 0,03* 1,07 ± 0,03* 1,00 ± 0,03 1,00 ± 0,02 1,02 ± 0,02 1,00 ± 0,02 0,99 ± 0,03 1,03 ± 0,03

npuMimKa: cTyniHb BiporigHocri: * ■ - P < 0,05;** - P < 0,025; *** - P < 0,001 - no BigHomeHHro go Kornpojro

Ta6.^H 2 BnjHB "AMnpojiHcujy" Ta aMnpojiMyMy 22% Ha jeHKorpaMy KpoBi iHguKiB, ypa^eHux eHMepio3Hoo iHBa3ieo M ± m, n = 20

noKa3HHK «ocjigHa «o6a gocjigxeHb

rpyna nepma TpeTa n'aTa «ecaTa

.Пeнкoцнтн, T/j K «1 «2 3,43 ± 0,19 5,91 ± 0,64*** 5,98 ± 0,67*** 3,45 ± 0,28 4,32 ± 0,43** 5,23 ± 0,49*** 3.52 ± 0,16 3,68 ± 0,52 4.53 ± 0,53** 3.43 ± 0,17 3.44 ± 0,33 3,87 ± 0,24*

.HenKorpaMa, %

Eo3HHo^inu K «1 «2 5,51 ± 0,22 14,6 ± 0,81*** 14,6 ± 0,84*** 5,55 ± 0,16 8,57 ± 0,26*** 9,61 ± 1,13*** 5,56 ± 0,12 6,61 ± 0,16** 8,53 ± 0,23*** 5,52 ± 0,11 5,62 ± 0,13 7,51 ± 0,17**

Ea3o$mu K «1 «2 1,51 ± 0,02 3,07 ± 0,07*** 3,06 ± 0,06*** 1,52 ± 0,02 2,55 ± 0,05*** 2,57 ± 0,03*** 1,49 ± 0,03 1,54 ± 0,04 1,59 ± 0,04 1,41 ± 0,05 1.50 ± 0,04 1.51 ± 0,05

.Пiм$oцнтн K «1 «2 39,9 ± 1,12 36,2 ± 1,11* 36,1 ± 1,14* 40,1 ± 1,19 36,5 ± 1,07* 36,4 ± 1,24* 40,7 ± 1,15 38,7 ± 1,19 36,7 ± 1,18* 40,1 ± 1,23 39,8 ± 0,27 37,7 ± 1,21

Moнoцнтн K «1 «2 4,55 ± 0,17 4,06 ± 0,34* 4,04 ± 0,33* 4,55 ± 0,22 4,08 ± 0,15* 4,19 ± 0,39 4,51 ± 0,56 4,48 ± 0,29 4,38 ± 0,21 4.50 ± 0,28 4.51 ± 0,24 4,31 ± 0,46

HenTpo^inu, %

Mm K «1 «2 1,53 ± 0,04 3,52 ± 0,05*** 3,52 ± 0,09*** 1,54 ± 0,03 3,00 ± 0,11*** 3,52 ± 0,12*** 1,54 ± 0,05 2,51 ± 0,06*** 3,45 ± 0,08*** 1,55 ± 0,05 1,71 ± 0,06 2,21 ± 0,09***

nanuHKoagepm K «1 «2 5,61 ± 0,19 8,49 ± 0,15*** 8,44 ± 0,19*** 5,60 ± 0,17 7,52 ± 0,13*** 8,39 ± 0,22*** 5,66 ± 0,16 6,12 ± 0,13* 7,30 ± 0,14** 5,61 ± 0,08 6,02 ± 0,15 6,51 ± 0,14*

CerMemoagepm K «1 «2 42,4 ± 1,4 30.6 ± 1,5** 30.7 ± 1,4** 42.5 ± 1,5 38,2 ± 1,5* 33.6 ± 1,6** 43,1 ± 1,3 42,7 ± 1,3 40,7 ± 1,6 42,3 ± 1,1 43,0 ± 1,3 41,8 ± 1,2

Ha nepiog KjiHiHHoro ogy^aHHa mum KijbKicTb 42,5%, a KijbKicTb najuHKoagepHux HenTpo^imB Ha HeHTpo^ijiB 3MeHmujaca He3HaHHo, i HaBiTb 3a 5 gi6 16,7% 6ijbmoo, nopiBHaHo 3 $i3iojorinHHMH Bejunu-nicja ogy^aHHa KijbKicTb ohhx HenTpo^MB 6yja Ha HaMH. npoTe, Heo6xigHo 3a3HanuTH, mo 6yja HopMajbHa

KijbKicTb cerMenroagepHux Hernpo^mB Ha 5- i 10-y go6u gocjigiB. y îh^hkîb, mKOBaHHx aMnpojiyMoM 22%, gy®e noBijbHo 36ijbmyBajaca KijbKicTb fliм$oцнтнтiв y nepH^epHHHin KpoBi. Ha nepiog 3aBepmeHHa jiKy-BaHHa (5-a go6a) ïx hucao 6yjo Ha 11,3% (P < 0,05) MeHme, Hi® y KjrniHHo 3gopoBoï птнцi i, HaBiTb Ha 10-y go6y, 6yjo Ha 5,7% Hu®ne ^ioflorinHux Be^HHHH. npu 3acTocyBaHHi gja jiKyBaHHa "AMnpo^iHCH^y" y iHgHKÎB Ha 5-y go6y KijbKicTb eo3HHo$ijiiB 6yjia Ha 19,2% 6ijib-me 3a noKa3HHKH KoHTpojbHoï rpynu, a 6a3o$imB - Ha 23,6%. CyTTEBo HopMajii3yBajioca cniBBigHomeHHa Hen-Tpo^ijiB, 3oKpeMa, BigcoToK mhhx Hempo^rnB y xBopoï nra^ 6yB y 2,3 pa3H 6ijbmHM nopiBHaHo 3 KjirnHHo 3gopoBoro nrn^ro, Ha 3-y go6y - Ha 95,6%, a Ha 5-y go6y jiKyBaHHa - Ha 66,7% 6ijbmuM, y nopiBHaHHi 3 KjiHinHo 3gopoBoro nra^ro i HopM&ràyBaBca nepe3 5 gi6 nicja ogy®aHHa. BigcoToK nanuHKoagepHux Henr-po^ijiB go jiKyBaHHa 6yB Ha 51,2% 6ijbmuM, a Ha 5-y go6y - Ha 8,2%. BigcoToK cerMemoagepHux Hernpo^i-jiB y XBopoï nra^ 6yB Ha 37,7% MeHmuM, Hi® y KjirnH-ho 3gopoBoï птнцi. B пpoцeci jiKyBaHHa BiH nocTynoBo 36ijbmyBaBca i Ha 5-y go6y 6yB TaKHM ®e aK y KjimnHo 3gopoBoï nra^. TaKi 3Mmu BigcoTKy Hempo^imB BKa-3yroTb Ha BigHoBjeHHa reMonoeraHHoi' $yHKniï kîctko-Boro Mo3Ky, Ha ^ BKa3ye BigHoBjieHHa "agpa Hempoi^i-niB" go onTHMajbHoro piBHa. Heo6xigHo 3a3HaHnra, go BigcoToK mм$oцнтiв Ha 5-y go6y jiKyBaHHa BiporigHo 36ijbmuBca i 6yB TaKHM ®e, aK y KjimnHo 3gopoBoï птнцi, go BKa3ye Ha bhcokhh iMyHHHH cTaH opraHi3My iHguKiB Ha nepiog KjimnHoro ogy®aHHa.

BlICIIOBK'll

AMnpojiyM 22% - ^ BucoKoe^eKTHBHHH nporaen-Mepio3HHH 3aci6. 3a 5 gi6 jiKyBaHHa BiH 3BijbHae opra-Hi3M птнцi Big eHMepiä, a ToMy ycyBaeTbca ToKcuHHa gia ïxHix MeTa6ojiTiB Ha kîctkobhh mo3ok i HacTynae BigHo-BjeHHa reMonoeTHHHoï $yHKuiï. Ha цe BKa3ye 36ijb-meHHa KijbKocT epнтpoцнтiв i nigBugeHHa piBHa reMo-rjo6iHy KpoBi Ta HopMaji3a^a BejuHHH iHgeKciB nepBo-hoï KpoBi - cepegHboro o6'eMy epнтpoцнтa, Macu i koh-цeнтpaцiï b HboMy reMorao6iHy Ta BejuHHHH KojipHoro noKa3HHKa. npoTe, Ha nepiog 3aBepmeHHa jiKyBaHHa i KjiHinHoro ogy®aHHa nra^ (5-a go6a) KijbKicTb epuT-poцнтiв, piBeHb reMorjo6iHy KpoBi y iHguKiB, go jiKy-Baju aMnpojiyMoM 22%, ge 6yjm geigo h^khumu Big noKa3HuKiB y KjirnnHo 3gopoBoï mu^. Ha nepiog 3aBe-pmeHHa jiKyBaHHa i KjimnHoro ogy®aHHa птнцi TaKo® BcTaHoBjeHo fleнкoцнтoз, eoзннo$ifliro i 6a3o$ijiro. Mo®jubo, go цe 3yMoBjeHo nonepegHboro TpuBajoro giero ToKcuHiB, go Bugijaju npoTo3oo go jiKyBaHHa. Цi noKa3HuKu BKa3yroTb Ha HaaBHicTb 3anajeHHa cjrooBoï o6ojohku KumeHHuKy b Micuax napa3myBaHHa eHMeprn.

npu 3acTocyBaHHi gja jiKyBaHHa iHguKiB "AMnpo-jiHcujy", 3a eHMepio3Hoï iHBa3iï, reMonoeTuroa $yHK-цia KicTKoBoro Mo3Ky BigHoBjroeTbca Ha 5-y go6y jiKy-BaHHa. y цbOмy BunagKy aMnpojiyM gie eнмepioцнgнo, ycyBaeTbca gia TOKcumB napa3uTiB Ha kIctkobuh mo3ok i BiH BigHoBjroe reMonoeTunHy ^yHKqiro. njogu po3To-ponmi njaMucToï MicTaTb bucokuh piBeHb MiKpoejeMeH-

TiB - ®epyMy, KynpyMy i Ko6ajbTy, go 6epyTb 6e3no-cepegHro ynacTb b cuHTe3i reMorjo6iHy i yTBopeHHi epнтpoцнтiв, a bucokuh piBeHb BiTaMiHiB K, A i rpynu B aKTuBi3yroTb пpoцecн reMonoe3y. nopag i3 цнм, npoTu-3anajbHa gia "CujiMapuHy" - ^jaBojirHaH po3Toponmi njaMucToï, nojarae b ToMy, go BiH ycyBae nogpa3HroBa-jbHy giro npogyKTiB 3anajeHHa.

OT®e, 3acTocyBaHHa "AMnpojiHcujy" 3a acoцiaтнв-hoï eHMepio3Hoï iHBa3iï iHguKiB npoaBjae Kpagy $apMa-KojorinHy giro Ha HopMam3aqiro Mop^ojorinHux noKa3-HuKiB KpoBi iHguKiB nopiBHaHo i3 3acTocyBaHHaM aM-npojiyMy 22%.

References

Batakov, E.A. (2001). Effect of Silibum marianum oil and legalon on lipid peroxidation and liver antioxydant systems in rats intoxicated with carbon tetrachloride. Eksp. Klin. Farmacol., 64(4), 53-55. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11589112. Bohach, M.V., & Taranenko, I.L. (2003). Parazytarni khvoroby indykiv fermerskykh i prysadybnykh hospodarstv pivdnia Ukrainy. Ahrarnyi visnyk Prychornomoria, 21, 311-317 (in Ukrainian). Chekman, I.S., Pohotova, H.A., Nebesna, T.Iu., & Horchakova N.O. (2014). Kvantovo-farmakolohichne doslidzhennia antyoksydantnykh vlastyvostei sylimarynu. Ukrainskyi biofarmatsevtychnyi zhurnal, 2, 24-28. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubfj_2014_2_7 (in Ukrainian).

Golubtsova, M.V., Stybel, V.V., & Sobolta, A.G. (2018). Influence of disinfectant "Bi-des" on the sporulation on eimery oocyst of chicken. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(87), 70-73. doi: 10.15421/nvlvet8714. Gutyj, B., Hariv, I., Gunchak, V., Sobolta, A., Prijma, O., & Iesina, E. (2018). The influence of "Amprolinsile" and brovitacoccide on the activity of blood serum enzymes by the eumeriosic invasion. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(83), 51-55. doi: 10.15421/nvlvet8310. Gutyj, B., Khariv, I., Binkevych, V., Binkevych, O., Levkivska, N., Levkivskyj, D., & Vavrysevich, Y. (2017). Research on acute and chronic toxity of the experimental drug Amprolinsyl. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(1), 41-45. doi: 10.15421/021708. Gutyj, B., Martyshchuk, T., Bushueva, I., Semeniv, B., Parchenko, V., Kaplaushenko, A., Magrelo, N., Hirkovyy, A., Musiy, L., & Murska, S. (2017). Morphological and biochemical indicators of blood of rats poisoned by carbon tetrachloride and subject to action of liposomal preparation. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(2), 304-309. doi: 10.15421/021748. Hariv, M.I., & Gutyj, B.V. (2016). Influence of the liposomal preparation Butaintervite on protein synthesis function in the livers of rats under the

influence of carbon tetrachloride poisoning. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, medicine, 7(2), 123-126. doi: 10.15421/021622.

Hikino, H., Kiso, G., Wagner, I., & Fiebig, M. (1984). Antihepatotoxic actions of flavonolignans from Silybum marianum fruits. Planta Medica, 50(2), 248250. doi: 10.1055/s-2007-969690.

Hirkovyi, A.Iu., & Stybel, V.V. (2014). Vplyv imunizatsii na leikotsytarnyi profil ta biokhimichni pokaznyky krovi kurchat, invazovanykh zbudnykamy eimeriozu. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu biolohii tvaryn i Derzhavnoho naukovo-doslidnoho kontrolnoho instytutu vetpreparativ ta kormovykh dobavok, 15(4), 184-187. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Ntbibt_2014_15_4_37 (in Ukrainian).

Hunchak, A.V., Ratych, I.B., Gutyj, B.V., & Paskevych, H.A. (2016). Metabolichna diia yodu v orhanizmi ptytsi za yoho nestachi abo nadlyshku v ratsioni. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho, 18, 2(67), 70- 76. doi: 10.15421/nvlvet6716 (in Ukrainian).

Khariv, M., & Gutyj, B. (2017). Dynamics of phagocytic activity of neutrophils in rats under oxidative stress and the action of liposomal preparation. The Animal Biology, 19(1), 119-124. doi: 10.15407/ animbiol 19.01.119 (in Ukrainian).

Khariv, M., Gutyj, B., Butsyak, V., & Khariv, I. (2016). Hematological indices of rat organisms under conditions of oxidative stress and liposomal preparation action. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6(1), 276-289. doi: 10.15421/201615.

Khariv, M., Gutyj, B., Ohorodnyk, N., Vishchur, O., Khariv, I., Solovodzinska, I., Mudrak, D., Grymak, C., & Bodnar, P. (2017). Activity of the T- and B-system of the cell immunity of animals under conditions of oxidation stress and effects of the liposomal drug. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), 536-541. doi: 10.15421/2017_157.

Khariv, I.I. (2012). Biloksyntyzuvalna funktsiia pechinky v intaktnykh indykiv na tli dii brovitakoktsydu i plodiv roztoropshi pliamystoi. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu biolohii tvaryn i Derzhavnoho naukovo-doslidnoho kontrolnoho instytutu vetpreparativ ta kormovykh dobavok, 13(3-4), 258262 (in Ukrainian).

Khariv, M.I., Hutyi, B.V., Vishchur, O.I., & Solovodzinska, I.Ye. (2016). Funktsionalnyi stan pechinky u shchuriv za umov oksydatsiinoho stresu ta dii liposomalnoho preparatu. Naukovi zapysky

Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu, 2(66), 76-84 (in Ukrainian).

Kryshtalska, M., Hunchak, V., & Gutyj, B. (2017). Influence of the drug "Trifuzol" on the functional state of the liver in chickens for eymeriozic invasion. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 19(77), 76-79. doi:10.15421/nvlvet7718.

Martyshuk, T.V., Gutyj, B.V., & Vishchur, O.I. (2016). Level of lipid peroxidation products in the blood of rats under the influence of oxidative stress and under the action of liposomal preparation of "Butaselmevit", Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6 (2), 22-27. doi: 10.15421/201631.

Martyshuk, T.V., Vishchur, O.I., & Hutyi, B.V. (2016). Stan hlutationovoi lanky antyoksydantnoi systemy u krovi shchuriv za umov oksydatsiinoho stresu ta za dii liposomalnoho preparatu "Butaselmevit". Naukovyi visnyk natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, 234, 135-144 (in Ukrainian).

Pentiuk, N.O. (2010). Antyfibrozna aktyvnist sylimarynu, kandesartanu ta foliievoi kysloty u khvorykh na khronichni hepatyty. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 4, 124-130. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vpbm_2010_4_31 (in Ukrainian).

Semenko, O.V. (2014). Deiaki osoblyvosti poshyrennia ta zakhodiv borotby z eimeriozom ptytsi. Suchasne ptakhivnytstvo, 8, 7-11. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Sps_2014_8_4 (in Ukrainian).

Shaker, E., Mahmoud, H., & Mnaa, S. (2010). Silymarin, the antioxidant component and Silybum marianum extracts prevent liver damage. Food and Chemical Toxicology, 48(3), 803-806. doi: 10.1016/j.fct.2009.12.011.

Skottova, N., & Klecman, V. (1998). Silimarin as a potential hypocholes terolaemic drug. Physiological Research, 47(1), 1-7.

Zhao, J., & Agarwan, R. (1999). Tissue distribution of silibinin, the major active constituent of silimarin, in mice and its association with enhancement of phase II enzymes: implication in cancer chemoprevention. Carcinogenesis, 20(11), 2101-2108.

doi: 10.1093/carcin/20.11.2101.

Hu, J.N., Fuller, L., & Dougald, L.R. (2000). Anticoccidi-als interfere with development of protective immunity agains coccidiosis in broilers. J. Appl. Poult., 9(3), 352-358. doi: 10.1093/japr/9.3.352.

Vlizlo, V.V. (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterynarniy medytsyni [Laboratory methods of investigation in biology, stock-breeding and veterinary]. Spolom, Lviv (in Ukrainian).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.