Научная статья на тему 'СТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ СИСТЕМЫ NA,CA//SO4,CI-H2O ПРИ 0 0С'

СТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ СИСТЕМЫ NA,CA//SO4,CI-H2O ПРИ 0 0С Текст научной статьи по специальности «Химические науки»

CC BY
9
3
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ / СИСТЕМА / ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ / ДИАГРАММА / НОНВАРИАНТНЫЕ ТОЧКИ / МОНОВАРИАНТНЫЕ КРИВЫЕ / ДИВАРИАНТНЫЕ ПОЛЯ

Аннотация научной статьи по химическим наукам, автор научной работы — Солиев Л., Холмуродов А.П., Тошов А.Ф., Джабборов И.И., Синои Г.

Методом трансляции исследованы фазовые равновесия системы Na,Ca//SO4,CI-H2O при 0 0С. Установлено, что для неё характерно наличие 2-х нонвариантных точек, 5 моновариантных кривых и 4 дивариантных полей. На основании полученных данных построена замкнутая фазовая диаграмма исследованной системы Na,Ca//SO4,CI-H2O при 00С.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

THE DIAGRAM STRUCTURE PHASE EQUILIBRIUM OF THE SYSTEM NA,CA//SO4,CI-H2O AT 00C

The phase equilibrium of the system Na,Ca//SO4,CI-H2O at 00C is investigated by means of the translation method. It is determined that there are 4 divariant fields, 5 monovariant curves, 2 nonvariant points respectively for 00C. We have modeled the closed diagram of the Na,Ca//SO4,CI-H2O system at 00C using the obtained data.

Текст научной работы на тему «СТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ СИСТЕМЫ NA,CA//SO4,CI-H2O ПРИ 0 0С»

Ключевые слова: многокомпонентная солевая система, сернокислотное разложение, аргиллитовая руда, оптимальные условия, разложение, железо-сульфатный раствор.

THE PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF IRON-SULPHATE SOLUTIONS AND ACID DECOMPOSITION OF ZIDDI DEPOSIT ARGILLITES

The work uses multicomponent salt systems developed and investigated by LSoliev. The results of sulfuric acid decomposition of mudstones are presented. The optimal conditions for ore decomposition have been found.

Key words: multicomponent salt system, sulfuric acid decomposition, argillite ore, optimal conditions, decomposition, iron-sulfate solution.

Сведение об авторах:

Аъзамов Ш._ Институт химии им.В.И.Никитина НАН Таджикистана Мирзоев Д.Х_ Институт химии имВ.И.Никитина НАН Таджикистана Джамолов Н.М. Институт химии им.В.И.Никитина НАН Таджикистана Махмаднабиев С.Д._ Институт химии им.В.И.Никитина НАН Таджикистана Мирсаидов У.М._ Институт химии им.В.И.Никитина НАН Таджикистана

About the authors:

Azamov Sh._Institute of Chemistry named after V.LNikitin NAS of Tajikistan Mirzoev D.Kh_Lnstitute of Chemistry named after V.LNikitin NAS of Tajikistan Jamolov N.M._Institute of Chemistry named after VINikitin NAS of Tajikistan Mahmadnabiev S.D. Institute of Chemistry named after V.L.Nikitin NAS of Tajikistan Mirsaidov U.M._Lnstitute of Chemistry named after VL.Nikitin NAS of Tajikistan

УДК.541.123.6

СОХТОРИ ДИАГРАММАИ МУВОЗИНАТХОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ Na,Ca//SO4,CI-

H2O ДАР ХАРОРАТИ 00С

СолиевЛ.,ХолмуродовА.П., ТошовА.Ф., ЦабборовИ.И., СиноиГ.

Донишгощ давлатии омузгории Тоцикистон ба номи Садриддин Айни

Яке аз ровдои асосии коркарди маъданх,ои полиминералии табий- ин донистани конуниятх,ои мувозинати фазагй дар системах,ои химиявии обй-намакй мебошад. Барои системах,ои обию намакй бошад, мувозинати фазагиро дар асоси далелх,ои х,алшавандагй меомузанд. Системаи чоркомпонентаи иборат аз намакх,ои сулфатй ва хлориди натрию калсий яке аз кисмх,ои таркибии системаи шашкомпонентаи обию намакии Na,K,Mg,Ca//SO4,CI-H2O буда, донистани конуниятх,ои мувозинатх,ои фазагй дар он ровдои оптималии коркарди ашёх,ои полиминералии табииеро, ки аз сулфатх,о ва хлоридх,ои натрию калсийдошта иборатанд, муайян месозанд. Та^лили адабиёти мавчуда [1] шах,одат медих,ад, ки ин система дар хдрорати 00С кам омухта шудааст ва диаграммаи он сохта нашудааст.

Дар ин мавод натичаи омузиши сохтори диаграммаи системаи Na,Ca//SO4,CI-H2O барои хдрорати 00С, бо усули транслятсия, мавриди мух,окима карор дода шудааст. Усули транслятсия аз принсипх,ои асосии та^лили физико-химиявй, аз он чумла мутобикат бар меояд ва онро дар назар дорад, ки дар вакти ба системаи n компонента илова намудани компонента минбаъда ва табдилёбии он ба системаи n+1 компонента, элементами геометрии системаи n компонента (майдонхд хатхд нуктах,о) андозаи худро ба як ченак зиёд намуда, дар шакли трансформатсияшуда ба сатх,и n+1 транслятсия (интикол) мешаванд [2]. Дар сатх,и n+1 компонентагй элементами геометрии интиколшуда, мутобик ба коидаи фазах,ои Гиббс [3] ва хосияга,ои топологиашон бо х,ам вохурда, элементами геометрии ин сата,и компонентнокиро х,осил мекунанд [4-5].

Системаи чоркомпонентаи Na,Ca//SO4,CI-H2O аз чор зерсистемах,ои секомпонентаи зерин иборат аст: NaCI-CaCl2-H2O; Na2SO4- NaCI- H2O; Na2SO4-CaSO4-H2O; CaSO4- CaCl2-H2O.

Барои ин системаи омухташаванда дар сата,и секомпонентагй чунин нуктах,ои нонвариантй, бо фазах,ои сахти дар мувозинат буданашон хос мебошад,ки аз [6] гирифта шуда, дар чадвали 1 чамъ оварда шудааст.

Мувозинатхои фазагии системаи чоркомпонентаи Na,Ca//SO4,CI-H2O дар сатхи секомпонентагй барои харорати 0"С

Ч,адвали 1

Системах,ои Секомпонента Нуктах,ои нонвариантй Фазах,ои сахти мувозинатй

КаС1-СаС12-Н20 Т73 Га+ Са6

Na2S04- №С1- Н2 Е Мб+Га

Na2S04-CaS04-H20 Е 2 Мб+Гп

CaS04- СаС12-Н20 ЕЕ 3 Гп+ Са6

система ва индексаш ифодаи раками тартибии нуктаи нонварианти аст. Барои фазах,ои сахти мувозинатй чунин ишорах,ои шартИ кабул карда шудааст: Мб-мирабилит Na2SO4, Гп-Гипс Са804-2Н20, Га-галит №С1, Са6 - СаС^бНО.

Дар асоси маълумотх,ои чадвали 1 диаграммаи мувозинатх,ои фазагии системаи №,Са/^04,С1-Н20, барои хдрорати 0 С, дар сатх,и секомпонентагй, дар шакли призмаи «кушода» сохта шудааст (расми 1).

Расми 1. Диаграммаи схемагии мувозинатхои фазагии системаи Nа,Cа//SO4,CI-H2O дар сатхи секомпонентагй, барои харорати 0°С

Транслятсияи нуктах,ои нонвариантии сатх,и секомпонентагй (расми 1.) ба сатх,и чоркомпонента (дар вакти илова намудани компоненти чорум), ки дар шакли математики якчоя шудани нуктах,ои аз якдигар бо як фаза фарккунанда мебошад, ба пайдошавии нуктах,ои нонвариантии сатх,и чоркомпонентаи зерин меоварад:

6+Гп

Егя +Е43=Гл+Са Е?3+Ея3=Мб+Гл+Гп

Тахдили натичах,ои ба даст омада нишон медихдд, ки нуктах,ои нонвариантии сатх,и секомпонентагй ба сатх,и чоркомпонентагй бо усули «дутарафа» транслятсия шудааст. Дар натичаи барои сарбаси шудани системаи мазкур байни нуктаи нонвариантии сатх,и чоркомпонентагй хати яклухт мегузарад, ки дар мувозинат будани фазах,ои зеринро ифода менамоянд:

4 4

Л

Л

Дар (расми 2) диаграммаи схемагии мувозинатх,ои фазагии системаи чоркомпонентаи Ка,Са/^04,С1-Н20 барои хдрорати 00С, бо усули транслятсия бунёдшуда, пешкаш шудааст:

Расми 2. Диаграммаи схемагии мувозинатхои фазагии системаи Na,Ca//S04,CI-H20 барои харорати 0 С, ки бо усули транслятсия сохта шудааст

Чи тавре дида мешавад, барои системаи омухташаванда 4 майдони дивариантй, 5 хатти моновариантй ва 2 нуктаи нонвариантй хос мебошад. Майдонхои дивариантй, мутаносибан дар мувозинат будани як фаза, хатхои моновариантй дар мувозинат будани 2 фаза ва нуктахои нонвариантй дар мувозинат будани 3 фазаро бо махлули сери худ ифода мекунанд.

Микдори майдонхои дивариантй ба микдори фазахои индивидуалии сахти барои ин система мансуб баробаранд. Хатхои моновариантй табиати ду хелагй доранд: дар натичаи транслятсияи нуктахои нонвариантии сатхи секомпонента ба сатхи чоркомпонента хосил шудаанд, ё нуктахои нонвариантии сатхи чоркомпонентаро бо хам мепайванданд. Хатхои моновариантии аввала пунктирй ишора шуда, самти транслятсия бо тирча нишон дода шудааст. Аз 5 хатти моновариантй 4-тояш дар натичаи транслятсияи нуктахои нонвариантии сатхи секомпонентагй ба сатхи чоркомпонентагй хосилшуда, як хатти моновариантии дигар байни нуктахои нонвариантии сатхи чоркомпонентагй мегузаранд ва дар диаграмма шакли хатти гафси бефосиларо доранд. Дар чадвали 2 контури майдонхои дивариантии ин система оварда шудааст.

Чддвали 2.

Номгуий ва контури майдонхои дивариантии системаи Ш,Са//804,С1-Н20 дар харорати 0°С

Фазалюи 1—т ^ 1> I :<> -1111, тбула КОНТ\-ри 1 «Я ■ Т —1 —1 | |^ диагралпша Фазахон сахт:1 |1р К. ОНТЛ^ри МЯ1 г.Ч.ОИ ■ Р-1ЧМ; Грас.2)

1 2 3 -4

ЛГ -а Т^Гя-С X Е - 1 + Е -ТчГалЕ« —1 -«- Е □4

Са-6 + Гп ЛЕ - I 1"» - ЛЕЕ ____ - - Сг

АДАБИЁТ

1) Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно - солевых систем.т.П., кн. 1-2. -СПб.: Химиздат, 2004, 1247 с.

2) Горошенко Я.Г. Массцентрический метод изображения многокомпонентных систем. - Киев:Наукова думка, 1982, 264 с.

3) Аносов В.Я., Озерова М.И., Фиалков Ю.Я., Основы физико-химического анализа. Наука, М., 1976,503с.

4) Солиев Л. Прогнозирование строения диаграмм фазовых равновесий многокомпонентных водно-солевых систем методом трансляции. - М.,1987, 28 с. Деп. в ВИНИТИ АН СССР 20.12.87г. №>8990 - В87.

5) Солиев Л. Прогнозирование фазовых равновесий в многокомпонентной системе морского типа методом трансляции (книга 1). - Душанбе: ТГПУ, 2000, 247 с.

6) Справочник экспериментальных данных по растворимости много-компонентных водно-солевых систем.т.1., кн. 1-2. -СПб.: Химиздат, 2003, 1151 с.

СТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ СИСТЕМЫ Na,Ca//S04,CI-H20 ПРИ ° °С

Методом трансляции исследованы фазовые равновесия системы Ыа,Са//804,С1-И20 при 0 0С.

Установлено, что для неё характерно наличие 2-х нонвариантных точек, 5 моновариантных

кривых и 4 дивариантных полей. На основании полученных данных построена замкнутая фазовая диаграмма исследованной системы Na, Ca//SO4, CI-HO при 0°С.

Ключевые слова: фазовые равновесия, система, геометрические образы, диаграмма, нонвариантные точки, моновариантные кривые, дивариантные поля.

THE DIAGRAM STRUCTURE PHASE EQUILIBRIUM OF THE SYSTEM

Na,Ca//SO4,CI-H2O AT 00C

The phase equilibrium of the system Na,Ca//SO4,CI-H2O at is investigated by means of the translation method. It is determined that there are 4 divariant fields, 5 monovariant curves, 2 nonvariant points respectively for 0°C. We have modeled the closed diagram of the Na,Ca//SO4,CL-H2O system at 0°C using the obtained data.

Key words: phase balances, system, connected diagram, components, nonvariats points, lines of monovariants, squaires of divariants.

Сведения об авторах:

А.Холмуродов- страрщий преподователь кафедры «Общая и неорганическая химия» Таджикского государственного педагогического университета им. им.С. Айни. Телефон:(+992) 93 - 425 - 02 - 52;

А.Тошов - к.х.н., доцент кафедры «Общая и неорганическая химия» Таджикского государственного педагогического университета им.С. Айни.Е-mail: Телефон: (+992) 915-49-11-22. И. Джабборов- страрщий преподователь кафедры «Общая и неорганическая химия» Таджикского государственного педагогического университета им. им.С. Айни. Телефон:(+992) 93 - 481 - 02 - 35,

Г.Синои- ассистент кафедры «Общая и неорганическая химия» Таджикского государственного педагогического университета им. им. С. Айни. Телефон: (+992) 900 -12 -13 - 70;

About the Authors:

A.Kholmurodov - Senior Lecturer of the Department of General and Inorganic Chemistry of the Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. Phone: (+ 992) 93 - 425 - 02 - 52; A. Toshov - Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor of the Department of General and Inorganic Chemistry, Tajik State Pedagogical University named afterS. Aini. E-mail: Phone: (+ 992) 915-49-11-22. I. Jabborov - Senior Lecturer of the Department of General and Inorganic Chemistry of Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. Phone: (+ 992) 93 - 481 - 02 - 35,

G. Sinoi - Assistant of the Department of General and Inorganic Chemistry, Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. Phone: (+ 992) 900 -12 -13 - 70;

УДК 652.1:536.6:006.354 ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ РАСТВОРОВ СИСТЕМЫ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА И Н-ГЕКСАНА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ

Сияхаков С.М.

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни

Исследование зависимости теплопроводности исследуемых объектов в зависимости от температуры, давления и концентрации н-гексана, условия изготовления и эксплуатация представляет определенный интерес, как в научном, так и практическом плане [1-2].

Исследование показало, что теплопроводность исследуемых объектов зависит от температуры, давления и концентрации н-гексана.

В качестве растворителя в растворах был использован н-гексан марки ЧДА. В растворах подсолнечного масла концентрация н - гексан, изменялась в пределах от 10 до 90%. Полученные экспериментальные данные по теплопроводности растворов подсолнечного масла в зависимости от температуры и давления при различных концентрациях н - гексан приводятся в рисунках 1-4 [3].

На рисунке 1 и 2 показан характер изменения теплопроводности исследуемых растворов. Для всех концентрации н - гексана теплопроводность подсолнечного масла с ростом температуры уменьшается по линейному закону, а с увеличением давления увеличивается.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.