Научная статья на тему 'ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСЯ СИСТЕМЫ K,MG//SO4,F-H2O ПРИ 00С'

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСЯ СИСТЕМЫ K,MG//SO4,F-H2O ПРИ 00С Текст научной статьи по специальности «Химические науки»

CC BY
11
14
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
МЕТОД ТРАНСЛЯЦИИ / МОНОВАРИАНТНЫЕ КРИВЫЕ / ДИВАРИАНТНЫЕ ПОЛЯ / НОНВАРИАНТНЫЕ ТОЧКИ / ДИАГРАММА / КАЛИЙ / СУЛЬФАТЫ / ФТОРИДЫ / ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ

Аннотация научной статьи по химическим наукам, автор научной работы — Солиев Лутфулло, Шерзоди С., Низомов И.

Методом трансляции исследованы фазовые равновесия системы K,Mg//SO4,F-H2O при 00С. Установлено, что для исследованной системы при 00С характерно наличие 5 дивариантных полей, 7 моновариантных кривых и 3 нонвариантных точек. На основании полученных данных впервые построена её фазовая диаграмма.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

PHASE BALANCTS OF K,MG//SO4,F-H2O SISTEM IN 00C

Translation method exploredphase balance of system K,Mg//SO4,F-H2O at 00С. It is established that for it presence 3 invariant points, 7 monovariant curves and 5 divariant fields is characteristic. On the basis of the received data the closed schematic phase diagramme of the investigated system is constructed.

Текст научной работы на тему «ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСЯ СИСТЕМЫ K,MG//SO4,F-H2O ПРИ 00С»

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ / ИЛМ\ОИ ХИМИЯ

МУВОЗИНАТХОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ К,М^04^-Н20 [АРОРАТИ 0оС

СолиевЛ., Шерзоди С., Низомов И.

Донишгощ давлатии омузгории Тоцикистон ба номи С Айни.

Дар маколаи мазкур натичаи омузиши мувозинатхои фазагии системаи К,Ма//804,Б-Н20, ки яке аз исмхои таркибии системаи панхкомпонентаи Ка,К,Ма//804,Б-Н20-ро ташкил медихад, оварда шудааст. Мувозинатхои фазагии ситемаи чор-ва панхкомпонентаи номбаршуда асоси илмии коркарди партов хои моеъи саноати истехсоли алюминий ва ашёи табиии аз сулФатхою Фторидхои натрий, калий ва магний ташкилёфта мебошанд. Хамзамон оиди чунин конуниятхо дар адабиёт [1] хечгуна маълумот мавчуд нест.

Мувозинатхои Фазагии системаи чоркомпонентаи К.Ме//804.Б-Н20 -барои харорати 0оС бо усули транслятсия [21 омехта шупаасг. Усули транслятсия мувофик ба принсипи мутобикат [31 ва коидаи фазахои Гиббс [41 имконияти дар як диаграмма чойгир намудани элементх,ои геометрии системахои п ва п+1 компонентаро дар бар мегирад.

Системаи чоркомпонентаи К,Ма//804,Б-Н20 аз системахои секомпонентаи зерин ташкил ёФтааст: К2804-Ма804-Н20: К2804- КБ- Н20: Ма804-МаР2 -Н20: КБ-Мо^- Н20. Далелхо оиди мувозинатхои фазагии системаи К2804-Ма804-Н20 дар [51 оварда шудааст. Барои системахои секомпонетаи Ма804-МаР2-Н20 ва КР-МаР2-Н20 дар адабиётхо маълумот вучуд надорад. Агар ин системахо хамчун систем хои эвтектикй кабул карда шаванд, онгох барои ну тахои нонвариантии системаи К,Ма//804,Б-Н20 дар харорати 0оС (сатхи секомпонентагй) чунин фазахои сахти дар мувозинат буда мувофик меоянд.(хадвали 1).

Ч

Кб +Сел

__Е Сел + Ма12 _

Дар чадвали 1 ва минбаъд Е-ишораи ну таи нонвариантй буда, дарахаи он-компонентнокии система ва индексаш-ра ами тартибии ну таи нонвариантиро ифода мекунад. Барои фазахои сахти дар мувозинатбуда чунин ишорахои шартй кабул карда шудааст: Агар (Арканит)- К2804; Ше (Шенит)- К.804 Ма804-6Н20: Ма-12- Ма804- 12Н.0; Сел (Селлаит)- МаБ.; Кб (кароббиит)- КЕ [1]

Дар асоси далелхои чадвали 1 диаграмаи мувозинатхои фазагии сиситемаи К,Ма//804,Б-Н20 барои харорати 0оС, сат хи секомпонентагй, дар шакли призмаи "кушода" сохта шуда аст. (расми 1)

ы,о

Расми 1.Дия

н_о

-Н20

но

Хангоми транслятсияи ну тахои нонвариантии сатхи секомпонентагй ба сатхи чоркомпонентагй он хо ба хат хои моновариантй табдил ёфта, сабаби хосилшавии ну та хои нонвариантии сат хи

чорк Ем °ШтЕй = ше + Кб + Сел ба таври мат 4 ^......•>

Хамин тавр, дар натихаи транслятсияи ну тахои нонвариантии сатхи секомпонента ба сатхи чоркомпонента 3 ну таи нонвариантии ин сат х хосил мешавад, ки аз он хо 2 - тоашон дар натихаи

тгаслятсияи ттагагЬа ГЕ^ваЕл > ва 1 - тоаш пап натихаи тпанслятсия яктапагЬа (Е^ > хосил игупаанп Г21 Дао хамин асос диаграммам сарбастаи схемагии [6] мувозинат х,ои фазагии системам К,М^/804,Р-Н20 барои хдрорати 0°С, сохта шудасг (расми 2).

к: .ао.

£3

Ше

4-

и-,

чо.

-

ко

С <--1

Е*

N 1 ,

Расми 2. Диаграммаи схемагии мувозинат хои фазагии системаи КМ^/Ю4^-Н20 дар хдрорати 0оС , ки бо усули транслятсия сохта шудааст

Чи тавре, ки аз расми 2 бармеояд барои системаи К,М^^04,Е-Н20 дар харорати 00С, 3 ну таи нонвариантй, 7 хатти моновариантй ва 5 майдони дивариантй хос мебошад. Майдонхои дивариантй дар мувозинат бо ма хлули сер будани як фазаи сахт, хатхои моновариантй ду фазаи сахт ва ну тахои нонвариантй се фазаи сахтро ифода мекунанд.

Хатхои моновариантй табиати духела доранд. Кисме аз он хо дар натихаи транслятсияи ну та хои нонвариантии сат хи секомпонента ба сат хи чоркомпонента хосил шудаанд. Он хо бо хат хои фосилавй ишора шуда, тирча самти транслятсияро нишон меди хад. Чунин хат хои моновариантй 5 -то мебошанд. Хат хои моновариантии яклухти иафс байни ну та хои нонвариантии сат хи чоркомпонента гузашта, он хоро бо хам мепайванданд ва барои он хо чунин фаза хои сахти да

Е- Е- = Ше + Сел. _

Дар хадвали 2 номгей ва контури майдон хои дивариантии системаи K,Mg//SO4,F-H2O дар харорати 0 С оварда шудааст.

Ч,адва Е23 В24Е53 V -----------------------

Сел в24е 134 Е43<МёР2--------------------- <----------- -

Кб Ез3 Е1------------------------ КР Е43-Е34- ----------->

АДАБИЁТ

1. Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем. СПб, Химиздат, 2004, Т. 2, кн. 1-2 - 1248с.

2. Солиев Л. Прогнозирование строения диаграмм фазовых равновесий многокомпонентных водно-солевых систем методом трансляции. Деп. в ВИНИТИ АН СССР 20.12.87г, М., 1987 - 28с. №8990 - В87

3. Горощенко Я.Г. Массцентрический метод изображения многокомпонентных систем. Киев «Наукова думка», 1982г. 264с.

4. Аносов В.Я., Озерова М.И., Фиалков Ю.А. Основы физико-химического анализа. / В.Я. Аносов М. «Наука» 1976г.

504с.

5. .Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем T.I., кн. 12. СПб: Химиздат, 2003 - 1152с.

6. Солиев Л. Схематические диаграммы фазовых равновесий многокомпонентных систем. / Л.Солиев Журнал неорганической химии АН СССР, 1998,Т.33, - №5, - С. 1305-1310.

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСЯ СИСТЕМЫ K,Mg//SO4,F-H2O ПРИ 00С

Методом трансляции исследованы фазовые равновесия системы K,Mg//SO4,F-HyO при Установлено, что для исследованной системы при 0°С характерно наличие 5 дивариантнъх полей, 7 моновариантных кривых и 3 нонвариантных точек. На основании полученных данных впервые построена её фазовая диаграмма.

Ключевые слова: метод трансляции - моновариантные кривые - дивариантные поля -нонвариантные точки - диаграмма - калий - сульфаты - фториды - фазовые равновесия.

PHASE BALANCTS OF K,Mg//SO4,F-H2O SISTEM IN 00C

Translation method exploredphase balance of system K,Mg//SO4,F-H2O at 0°С. It is established that for it presence 3 invariant points, 7 monovariant curves and 5 divariant fields is characteristic. On the basis of the received data the closed schematic phase diagramme of the investigated system is constructed.

Key word: Method translations - lines - points - diagram - sulphate - fluorite- Phase balances.

Сведение об авторах:

Солиев Лутфулло - доктор химических наук, профессор кафедры «Общая и неорганическая химия» Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни. Адрес: Республики Таджикистан, г.Душанбе, главпочтамт а/я № 7. СолиевЛутфулло. Тел. (+992 3 72) 361482, E-mail: Soliev.lutfullo@yandex.com Шерзоди С.- аспирант кафедры «Общая и неорганическая химия» Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни. Тел. ( +992) 502006002.

Низомов И.- кандидат химических наук, дотсент кафедры «Общая и неорганическая химия» Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни, Тел. (+992) 935075558E-mail: Isokhon@mail.ru

About the autor:

Soliev Lutfullo - Doctor of Chemistry, Professor of the Department of General and Inorganic Chemistry of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini. Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe, main post office PO Box No. 7. Soliev Lutfullo. Tel. (+992 372) 361482, E-mail: Soliev.lutfullo@yandex.com

Sherz.odi S. - Postgraduate student of the Department of General and Inorganic Chemistry of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini. Tel. (+992) 502006002. I. Nizomov - candidate of chemical sciences, assistant of the department "General and inorganic chemistry" of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini, Tel. (+992) 935075558E-mail: Isokhon@mail.ru

КОАГУЛИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ХЛОРИДА ЖЕЛЕЗА ПРИ ОЧИСТКЕ ШАХТНЫХ ВОД

АшуровХ.Ё., АзизовР.О., Ходжиев С.К., Давлатов Д.С.

Горно - металлургический институт Таджикистана

Физико-химические показатели воды шахты «Мармар» свидетельствуют о непригодности её для питья, а также о других свойствах, исключающих использование в технических целях без поэтапной очистки от загрязнителей [1-31. В настоящее время для очистки шахтных вод существуют разные методы. В зависимости от некоторых факторов исследуемого объекта, в частности, от климата и рельефа местности, один из этих методов можно выбрать как наиболее приоритетный и целесообразный. В нашем случае, для воды шахты «Капитальная», наиболее подходящим и приемлемым является метод коагуляции.

Хлорид железа (Ш) является хорошим коагулянтом для очистки шахтных вод от тяжёлых металлов [4, 5]. При добавлении хлорида железа к воде в течение 30-40 с происхоит гидролиз и образуются гидроксиды железа (Fe(OH)3) в виде коллоидов. Эти гидроксиды обладают огромной активной поверхностью, которая адсорбирует коллоидные частицы и глинистые примеси [5-8]. Чем

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.