Научная статья на тему 'РОЗРАХУНОК ПРОПУСКНОї СПРОМОЖНОСТі СОРТУВАЛЬНОї СТАНЦії ПРИ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПОїЗДіВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛі МЕРЕЖ ПЕТРі'

РОЗРАХУНОК ПРОПУСКНОї СПРОМОЖНОСТі СОРТУВАЛЬНОї СТАНЦії ПРИ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПОїЗДіВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛі МЕРЕЖ ПЕТРі Текст научной статьи по специальности «Транспорт»

CC BY
38
6
Поделиться
Ключевые слова
КОНТЕЙНЕРНі ПОїЗДИ / СОРТУВАЛЬНА СТАНЦіЯ / ПРОПУСКНА СПРОМОЖНіСТЬ / ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА / КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМіНАЛ / МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ / МЕРЕЖі ПЕТРі

Аннотация научной статьи по транспорту, автор научной работы — Алексійчук Н.М.

Запропоновано новий підхід до розрахунку пропускної спроможності сортувальної станції при транзитних перевезеннях контейнерних поїздів за допомогою мереж Петрі. А саме, приведено підсистему обробки на сортувальній станції контейнерних поїздів. Запропоновано математичну модель обробки контейнерних поїздів на сортувальній станції Козятин у вигляді динамічної таблиці розрахункової максимальної кількості оброблених транзитних контейнерних поїздів.Предложен новый подход к расчету пропускной способности сортировочной станции при транзитных перевозках контейнерных поездов с помощью сетей Петри. А именно, приведено подсистему обработки на сортировочной станции контейнерных поездов. Предложена математическая модель обработки контейнерных поездов на сортировочной станции Казятин в виде динамичной таблицы расчетного максимального количества обработанных транзитных контейнерных поездов.A new approach to the calculation of the sorting station capacity for transit transportation of container trains with Petri nets was proposed. Namely, a processing subsystem at the container trains sorting station was outlined. A mathematical model of processing of container trains at the sorting station Kazyatin in a form of dynamic tables of the estimated maximum amount of processed intransit container trains was proposed.

Похожие темы научных работ по транспорту , автор научной работы — Алексійчук Н.М.,

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «РОЗРАХУНОК ПРОПУСКНОї СПРОМОЖНОСТі СОРТУВАЛЬНОї СТАНЦії ПРИ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПОїЗДіВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛі МЕРЕЖ ПЕТРі»

УДК 656.223.2

АЛЕКС1ЙЧУК Н.М. ,заступник начальника вщдшу реалiзащi транспортно!' логiстики (ДП «Укра!'нський транспортно-логiстичний центр») .

Розрахунок пропускноУ спроможностi сортувальноУ станцп при тран-зитних перевезеннях контейнерних по*1здв за допомогою моделi мереж Петрi

Постановка проблеми

Пропускна спроможнiсть системи контейнерних термiналiв (КТ)

визначаеться максимальною кшькютю за-вантажених та порожшх контейнерiв, що проходять через систему КТ за певний промiжок часу (рк, мiс, доба) [1].

Останшм часом прийнято фокусува-тися на недостатшх обсягах перевезень контейнерiв. Але питання спроможност системи КТ Укра'ши переробити та перевезти обсяги контейнерiв у разi зростання обсяпв перевезень залишаеться вiдкритим. Це питання стае тим бшьш ак-туальним за результатами 2012 року, про-тягом якого обсяги перевезень контейнерiв залiзницями Укра'ши зросли на 26,31%.

Для виршення дано! задачi пропонуеться один iз ефективних методiв моделювання транспортних об'ектiв i систем - математичний апарат мереж Петр1

Анал1з останн1х досл1джень i публ1кац1й

Теори та практицi застосування апа-рату мережi Петрi на залiзничному транс-портi присвяченi роботи [2-6] вгтчизняних вчених, серед яких: Данько М.1., Долгопо-лов П.В., Загарш Г.1., Коновалов В.С., Ку-прейчик 1.В., Луханiн М.1., Матейченко В В., Мелiхов А.А., Рязанцев О.1., Селе-цький В.С. та ш.

Данько М.1., Загарiй Г.1., Луханш М.1., Купрейчик 1.В., Матейченко В.В. в сво!'й роботi [2] розглядають теорiю та приклад моделювання технолопчних про-цесiв (двоканального транспортного ко-

ридору, процесу перетворення номеру коли, на яку направляеться по!'зд в результа-тi переключення стршок) та мови розши-рених мереж Петр1 Автори запропонува-ли единий пщхщ до моделювання рiзних задач шляхом введення п'ятибуквеного («iероглiфiчноro») алфавпу, що дозволяе спростити рiшення задач моделювання.

Мелiхов А.А. i Коновалов В.С. в статп [3] розглянули модель системи ди-спетчерського контролю (передача шфо-рмаци в системi ЧДК) за допомогою роз-ширених мереж Петрi.

Застосуванню математичного апара-ту мереж Петрi на залiзничному транспо-ртi на прикладi моделювання пiдсистеми розформування по!'здГв на сортувальнiй станци присвячена робота Селецького В.С. [4].

Долгополов П.В. запропонував комплекс моделей на основi розширених мереж Петрi для розрахунку оптимально'!' композици передатних потягiв безпосере-дньо перед !'х формуванням [5].

Але в !'х роботах, в контекстi постав-лених задач не було надано уваги задачi визначення пропускно!' спроможносп транспортно!' системи в цiлому та ii еле-ментiв. На нашу думку це можна зробити за допомогою мереж Петр1

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Метою статп

Визначення пропускно!'

спроможностi ключового елемента системи КТ, що створюються на базi шфраструктури залiзничного транспорту - сортувально!' станци (СС) за допомогою мережi Петрi.

Основний змкт дослщження

Сортувальна робота е невiд'eмною частиною процесу перевезень на залiзничному транспортi, вiд стану яко'1 залежить багато якiсних i кшькюних показникiв роботи транспорту в цшому. Розглянемо систему обслуговування з прюритетами на прикладi системи КТ, коли транзиты по'1'зди з контейнерами об-робляються i розформовуються в першу чергу, що вiдповiдае практищ перевезень.

Найбiльш характерною для практич-них умов е ситуацiя нерiвномiрностi при-буття контейнерних по'1здв (рис.1), тому саме цей приклад обрано для побудови мережi Петрi [7-9]. Було розглянуто роботу станци Козятин Швденно-Захщно'1 залiзницi. На станцiю з напрямюв А1, А2 , ..., Ап нерiвномiрно прибувають

контейнерш по'1'зди на сортувальну станцiю. Для СС Козятин кшькють напрямкiв п = 4 (напрямки iз Здолбунова,

результати Жмеринки, Дарницi i Коростеня). Будь-який з цих напряммв , де / = 1...п

моделюеться за допомогою позицп РА ki

рiвня, де / = 1.п з фiксованим часом за-тримання «фшок» (контейнерних по!адв) [6]. В позицп РА j -та заявка (контейнер-ний по'1'зд) затримуеться з фiксованим часом для ] = 1.ki, де / = 1...п (з на-

прямку Ai на СС нерiвномiрно прибувае ki контейнерних поiздiв, де / = 1.п ).

Позицiя Рсс моделюе СС в цiлому. Позицiя Рсс з фiксованим часом затри-мання контейнерних поiздiв /1 (середнiй

час перебування по!адв на СС, врахо-вуючи технiчний, комерцiйний огляди, розформування, формування по'1здв).

Перехiд моделюе прибуття контейнерних поiздiв на СС з напрямюв Ai, де / = 1.п. Перехiд /2 моделюе вiдправлення по'1'зда з СС.

Рис. 1. Пщсистема обробки на СС транзитних контейнерних поiздiв з нерiвномiрним прибуттям

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Приведена мережа Петрi е обмеже-ною, оскiльки всi позицп вузлiв е обмеже-ними. Обмеженiсть вiдображае умову, що кшькють «фшок» (контейнерiв) в позицп не перевищуе заданого числа (пропускна здатнють елемента системи КТ) [8]. Про-

пускна спроможнiсть СС як елемента системи КТ - це кшькють контейнерних по'1адв, яку може переробити сортувальна станщя за одиницю часу [1].

Таблиця 1

Час, штервали прибуття та термш знаходження транзитних контейнерних

по13д1в на СС Козятин

Маршрут i № по!зда Час прибуття з напрямюв, год. 1нтервали прибуття на СС за графшом тсля попе-реднього по!зда, год:хв Час знаходження на СС, год:хв

т « • Э 8 нн ун Ю и « ч о и ч д го С Жмеринка Дарниця Коростень

Славкув - Рос1я № 1212 Славкув - Китай №1435/1436 Свропа - Забайкальськ №1431/1432 6:19 8:27 1:31

Китай - Славкув №1435/1436 Забайкальськ - Свропа №1431/1432 9:51 3:32 2:23

1лшч1вськ - Драугюте 1361/1362 1лшч1вськ - Юлемюте 1201/1202 12:30 2:39 1:21

Рос1я - Славкув № 1211 15:30 3:00 0:45

Драугюте - 1лшч1вськ 1361/1362 Юлемюте - 1лшч1вськ 1201/1202 17:40 2:10 0:55

Румушя - Москва №1484/1483 20:28 2:48 1:14

Одеса - Москва №1272 21:02 0:34 1:58

Будапешт, Славкув -Москва № 1206 Будапешт - Находка №1234 Будапешт/ Словаччина -Казахстан - Китай №1246 21:49 0:47 1:11

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Москва - Будапешт, Славкув № 1205 Находка - Будапешт №1233 Китай - Казахстан - Будапешт/ Словаччина №1245 21:52 0:03 0:44

Москва - Одеса №1271 21:52 0:47

Москва - Румушя №1483/1484 21:52 1:36

Як видно iз таблицi 1, яка склад ена на основi реальних графшв контейнерних по'1здв, основна кiлькiсть транзитних контейнерних по'1здв, що прибувають на СС Козятин, припадае на промiжок часу з 17 до 22 годин. При цьому середнш штервал прибуття на станцiю складае 1 год. 56 хв., середнш штервал вщправлення - 1 год. 44 хв., а середня тривашсть перебування -1 год. 18 хв.

В таблиц 1 видно також, що одшею «ниткою графжу» можуть слщувати в одному по'1зд декiлька рiзних маршрутних груп контейнерiв. Так, наприклад, контей-нерний по'1'зд № 1435/1436 Китай - Слав-кув роздiляе «нитку графжа» з контейнер-ним по'1'здом № 1431/1432 Забайкальськ -Свропа, час прибуття з Напрямку Дарнищ на станцш Козятин 9:51.

На основi таблицi 1 для пiдсистеми рис. 1 побудовано динамiчну таблицю об-робки транзитних контейнерних по'1адв iз всiх напрямкiв, яка вiдображае процеси в мережi (табл. 2). В колонщ «Переходи» приведенi переходи Хх, , i г , до яких пщведеш дуги вiд вiдповiдних позицiй РА , РА , Р'а та РА . Для зручностi

розрахункову одиницю часу (р.о.ч.) прий-нято 3 хв. Так протягом часу, що дорiвнюе 6 р.о.ч., спрацьовуе перехщ г1, в наслщок чого з позицп Ра в позицш Рсс перехо-

дять 3 «фшки», тобто транзитнi контейнерш по'1'зди Славкув - Росiя №1212, Славкув - Китай №1435/1436 та Свропа - Забайкальськ №1431/1432 прибувають на СС Козятин i вщправляються зi станци через 36 р.о.ч. пiсля прибуття i т.д.

На СС Козятин прибувають в роз-формування контейнернi по'1'зди з чотирьох напрямюв (п = 4). Приймемо, вщповщно напрямок А1 - Здолбушвський напрямок, напрямок А2 - Жмеринський напрямок, напрямок А3 - Дарницький напрямок i напрямок А4 - Коростенський напрямок. Час

прибуття з напрямюв A1, A2, A3 i A4 та штервали прибуття на станцiю поданi в табл.1. Обмеження пасажирськими i ван-тажними по!здами вiдображено нитками графжу, якi вже видiленi в юнуючому графiку. Дисциплiна обслуговування RAM (Random) - обробка запипв в довшьному порядку (контейнерний по!зд, який прибув на СС, розмщуеться в черзi випадково) [10].

Аналiз часу прибуття по!адв згiдно з табл. 1 показуе, що iнтервали мiж по!здами, що прибувають протягом доби, колива-ються вiд 3 хв. До 8 год. 27 хв., що, дшсно, свщчить про значну нерiвномiрнiсть цього процесу з формально! точки зору. Бшьш уважний аналiз однак показуе, що мЫмальш iнтервали прибуття можуть стосуватися по!адв рiзних напрямюв, наприклад, iнтервал прибуття 3 хв. мiж по!здами № 1206 Будапешт, Славкув - Москва i Москва - Будапешт, Славкув № 1205. У той час як мiж по!здами одного напрямку штервали прибуття не мають таких критично малих розмiрiв.

Отже, бшьш адекватно процес оброб-ки транзитних контейнерних по!адв на станци вiдображаеться якраз не iнтервалом прибуття, а середшм часом знаходження вагошв, що прибувають/вiдправляються на/зi станцiю. Аналiз показуе, що цей час коливаеться у значно менших межах - вщ 44 до 143 хв. (остання графа табл.1).

Таким чином, без втрати точност можна ввести спрощення щодо рiвномiрностi прибуття та часу знаходження контейнерних по!адв на станци: середнш штервал прибуття f = 19 р.о.ч. з дисциплшою обслуговування FIFO (First In, First Out) - обробка запипв в порядку надходження (контейнерний по!зд, який прибув на СС, розмщуеться в черзi останшм); середнiй час знаходження контейнерних по!адв на станци f2 = 13 р.о.ч.

Тaблиця 2

Модель обробки контейнерниx по'гшв на СС Козятин

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Пepexoди p.o.4 ^зи^! • * ^имтои

PA2 PA3 PA4 P

np^yrra вiдпpaвлeння

6 3 3 0 1-П

36 0 3 1-В

t1 77 2 2 0 2-П

1 2 125 0 2 2-В

t1 130 2 2 0 3-П

157 0 2 3-В

ti 190 1 1 0 4-П

205 0 1 4-В

t1 233 2 2 0 5-П

251 0 2 5-В

289 1 1 0 6-П

t1 301 1 2 0 6,7-П

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

314 1 1 7-П 6-В

316 3 4 0 7,8-П

t1 317 5 9 0 7,8,9,10,11-П

332 6 3 7,8,10,11-П 9-В

1 2 333 5 1 7,8,11-П 10-В

340 1 4 11-П 7,8-В

1 2 349 0 1 11-В

Пpимiткa: 1-П - пepший кoнтeйнepний no'1'зд пpибyв нa cтaнцiю, 1-В - пepший кoнтeйнepний no'1'зд вiдпpaвлeнo з1 cтaнцiï.

Пpoпycкнy cпpoмoжнicть СС дocлiджeнo нa пpиклaдi для СС ^зятин пpoтягoм 24 гoдиннoгo nep^y 4acy пpи нaдxoджeннi тpaнзитниx кoнтeйнepниx пoïздiв 1з вcix нaпpямкiв. Рoзpaxyнкoвy

oдиницю 4acy збiльшeнo дo 6 xв, щo cпpoщye пpoцec мoдeлювaння.

Тoдi пoбyдoвaнa мepeжa нa p^.1 ne-peтвopитьcя нa пiдcиcтeмy з yмoвнo piвнoмipним пpибyттям кoнтeйнepниx пoïздiв i нaбyдe вигляду (pиc.2).

t1_

PAn L I t2.

Риc. 2. Пiдcиcтeмa o6po6^ нa СС тpaнзитниx кoнтeйнepниx пoïздiв з piвнoмipним

пpибyттям

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

В peзyльтaтi пoбyдoвaнo динaмiчнy нepниx пoïздiв 1з вcix нaпpямкiв, якa тaблицю poзpaxyнкoвoï мaкcимaльнoï вiдoбpaжae пpoцecи oбpoбки пoïздiв в кiлькocтi oбpoблeниx тpaнзитниx шш^й- мepeжi (див. тaбл. 3).

Таблиця 3

Модель обробки контейнерних по'гшв на СС Козятин для визначення

пропускноУ спроможностi

Перехщ Позици

№ так- р.о.ч. PA2 PA3 PA4 P • * Примаки

ту прибуття вщправлення

1 1 3 3 0 1-П

2 14 0 3 1-В

3 20 2 2 0 2-П

4 33 0 2 2-В

5 39 2 2 0 3-П

6 52 0 2 3-В

7 58 1 1 0 4-П

8 71 0 1 4-В

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

9 77 2 2 0 5-П

10 90 0 2 5-В

11 96 1 1 0 6-П

12 109 0 1 6-В

13 115 1 1 0 7-П

14 128 0 1 7-В

15 134 3 3 0 8-П

16 147 0 3 8-В

17 153 3 3 0 9-П

18 166 0 3 9-В

19 172 1 1 0 10-П

20 185 0 1 10-В

21 191 1 1 0 11-П

22 204 0 1 11-В

23 210 3 3 0 12-П

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

24 223 0 3 12-В

25 229 2 2 0 13-П

26 242 0 2 13-В

*

Примiтка: 1-П - перший контейнер] контейнерний по1'зд вiдправлено 3i станци.

Який основний пiдсумок можна зро-бити з таблиц 3? Пропускна спроможнiсть СС Козятин протягом 242 р.о.ч. (тобто, 24-годинного перюду часу) склала 25 транзитних контейнерних поïздiв при ïx надходженнi з усiх напрямкiв, що е важливою кiлькiсною оцiнкою. В результат отримано: загаль-ний час перебування транзитних контей-нерних по1здв на СС: TCC = 169 р.о.ч., що

е важливим якюним показником ïx обробки на станци, адже, чим цей час менший,

й по'1'зд прибув на станщю, 1-В - перший

тим технолопя обробки та пропуску транзитних поïздiв краще.

Жодна iз iснуючиx методик аналiтичниx розраxункiв не дозволила б визначити цих показниюв.

Висновки

Запропоноваш моделi пiдсистем обробки контейнерних по'1здв на сортувальнш станци за допомогою роз-ширених мереж Петрi дозволяють сфор-мувати динамiчну таблицю для розрахун-ку максимальноï кiлькостi оброблених

TpaH3HTHix KoHTeHHepHHx noi3giB i3 Bcix HanpaMKiB Ha CC Ko3aTHH.

BcraHoBieHo, ^o Ha TenepimHiM Hac BignoBigHo go TaGjii^i 1 CC CT. Ko3aTHH nponycKae 20 KoHTeHHepHHx noi3giB 3a go-6y, a Moxe, 3rigHO Ta6.nH^ 3 - 25 noi3giB. ToGto, pe3epB noTyxHocri cKiagae 25%, ^o He 6yio oneBHgHHM npi 3acTocyBaHHi aHaiiTHHHoro MeTogy.

^h nigxig Moxe 6yTH 3acrocoBaHHH i gia 6ygb-aKoro iHmoro eieMeHTy cicreMH KT (KpiM CC Ko3aTHH), a TaKox gia cicre-

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

MH B ^ioMy.

OnHcaHHH nigxig e yHiBepcaibHHM i Moxe 6yTH 3acTocoBaHHH gia 6ygb-aKoi copTyBaibHoi craH^i Ha Mepexi 3aii3HH^ YKpaiHH, Hepe3 aKy npoxogaTb 3 o6po6Koro TpaH3HTHi KoHTeHHepHi noi3gH.

^iTepaTypa

1. AieKciMnyK H.M. MaTeMaTHHHi Mogeii nponycKHoi cnpoMoxHocri CHCTeMH KoHTeHHepHHx TepMiHaiiB / H.M. AieKciMHyK, B.K. MHpoHeHKo // 3ani3HHHHHH TpaHcnopT YKpaiHH. - 2013. - №1. - C. 3 - 6.

2. ^aHbKo H.H. Teopia h npaKTHKa «3biKa pacmipeHHbix cereM nerpi / H.H. ^aHbKo, r.H. 3arapiH, H.H. HyxaHHH, H.B. KynpeHHHK, B.B. MareMneHKo // I^opMa-^hho - Kepyroni cHcreMH Ha 3aii3HHHHoMy TpaHcnopTi. - 2003. - №4. - C. 61 - 65.

3. MeiHxoB A.A. MogeiipoBaHie chc-TeM Kornpoia Ha xeie3HogopoxHoM TpaHc-nopTe c noMo^bro pacmipeHHbix cereM nerpi / A.A. MeiHxoB, B.C. KoHoBaioB // I^opMa^HHo - Kepyroni cicreMH Ha 3ani3HHHHoMy TpaHcnopTi. - 2002. - №6. - C. 31 - 34.

4. Ceie^KHH B.C. 3acrocyBaHHa Ma-TeMaTHHHoro anapaTy Mepex neTpi Ha 3aii3HHHHoMy TpaHcnopTi / B.C. Ceie^KHH

// 3aii3HHHHHH TpaHcnopT YKpaiHH. -2009. - №2. - C. 3 - 6.

5. ^oironoioB n.B. YgocKoHaieHHa Mic^Boi po6oTH 3aii3HHHHoro By3ia Ha ocHoBi nomipeHHx Mepex neTpi / n.B. ^oironoioB // I^opMa^HHo - Kepyroni cicreMH Ha 3aii3HHHHoMy TpaHcnopTi. -2004. - №1. - C. 51 - 54.

6. Ceie^KHH B.C. CicreMa o6ciy-roByBaHHa 3 npioprreTaMH / B.C. Ceie^KHH // I^opMa^HHo - Kepyroni cicreMH Ha 3aii3HHHHoMy TpaHcnopTi. -2002. - №3. - C. 71 - 72.

7. CMexoB A.A. BBegeHie b iorHcrHKy / CMexoB A.A. - M.: TpaHcnopT, 1993. - 112 c.

8. niTepcoH ^x. Teopia cereM neTpi h MogeiipoBaHie cicreM / nirepcoH

nep. c aHri. - M.: Mip, 1984. - 264 c.

9. Kotob B.E. CeTH neTpi / Ko-tob B.E. - M.: HayKa. riaBHaa pegaкцнa ^H3HKo-MaTeMaTHnecKoM iHTepaTypw, 1984. - 160 c.

10. ToMameBcbKHH B.M. MogeiroBaH-Ha cicreM / ToMameBcbKHH B.M. - K.: Bh-gaBHHna rpyna BHV, 2005. - 352 c.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

AHOTa^'i:

KnwHoei cnoea: KoHTeHHepHi noi3gi, copTy-BaibHa CTaH^a, nponycKHa cnpoMoxHicTb, rpaHc-nopTHa cicTeMa, KonreHHephhh TepMrnai, MaTeMa-THHHa Mogeib, Mepexi neTpi.

3anponoHoBaHo hobhh nigxig go po3paxyHKy nponycKHoi cnpoMoxHocTi copTyBaibHoi craнцii npi rpaH3HTHix nepeBe3eHHax KoHTeHHepHHx noi3giB 3a gonoMororo Mepex neTpi. A caMe, npiBegeHo nigcicTeMy o6po6KH Ha copryBaibHiH cтaнцii KoHTeHHepHHx noi3giB. 3anponoHoBaHo MaTeMaTHHHy Mogeib o6po6KH KoHTeHHepHHx noi3giB Ha copryBaibHiH cтaнцii Ko3aTHH y Biriagi gHHaMiHHoi' Ta6iH^ po3paxyHKoBoi MaKcHMaibHoi KiibKocri o6-po6ieHHx TpaH3HTHix KoHTeHHepHHx noi3giB.

npegioxeH hobmh nogxog k pacneTy npony-ckhoh cnoco6HocTH copripoBoHHoft cтaнцнн npi rpaH3HTHMx nepeBo3Kax KoHTeftHepH^ix noe3goB c noMo^bro ceTeM neTpi. A HMeHHo, npiBegeHo nog-cicTeMy o6pa6oTKH Ha copthpobohhoh cтaнцнн KoHTeHHepHMx noe3goB. npegioxeHa MaTeMaTHHe-cKaa Mogeib o6pa6oTKH KoHreftHepHbix noe3goB Ha copthpobohhoh cтaнцнн Ka3aTHH b Bige giHaMHH-hoh Ta6iH^i pacneTHoro MaKciMaibHoro KoiHHecT-Ba o6pa6oTaHHbix TpaH3HTHMx KoHTeHHepHMx noe3-goB.

A new approach to the calculation of the sorting station capacity for transit transportation of container trains with Petri nets was proposed. Namely, a processing subsystem at the container trains sorting station was outlined. A mathematical model of processing of container trains at the sorting station Kazyatin in a form of dynamic tables of the estimated maximum amount of processed intransit container trains was proposed.

Зб1рник наукoвиx праць ДoнIЗТ. 201З № ЗЗ