Научная статья на тему 'RELVUC MOLEKULALARINING NUKLEATSIYAOLDI JARAYONINI MODELLASHTIRISH'

RELVUC MOLEKULALARINING NUKLEATSIYAOLDI JARAYONINI MODELLASHTIRISH Текст научной статьи по специальности «Промышленные биотехнологии»

CC BY
1
0
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
Organik nanokristallar / yassi perilen / nukleatsiya / aromatik uglevodorod

Аннотация научной статьи по промышленным биотехнологиям, автор научной работы — Ashurova Madina, Ochilov J.V

Organik nanokristallardan yanada kengroq foydalanish ularning ilk sintez mexanizmlarini chuqurroq tushunishni talab qiladi [1,2]. Olib borilgan ilmiy izlanishlarga qaramay, yadro hosil boʻlishining boshlanishi, nukleatsiyasi hali ham toʻliq tushunilmadi [3]. Shuning uchun, ushbu tadqiqot ishida reaktiv molekulyar dinamika (MD) modellashtirish usulidan foydalanib [4], yassi perilen oilasiga mansub bo‘lgan RELVUC molekulasining nukleatsiyaoldi klasterlarning hosil boʻlish jarayoni oʻrganildi.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «RELVUC MOLEKULALARINING NUKLEATSIYAOLDI JARAYONINI MODELLASHTIRISH»

RELVUC MOLEKULALARINING NUKLEATSIYAOLDI JARAYONINI MODELLASHTIRISH

1Ashurova Madina, 2Ochilov J.V.

1DTPI talabasi, 2DTPI stajyor o'qituvchi https://doi.org/10.5281/zenodo.11114139

Annotatsiya. Organik nanokristallardan yanada kengroq foydalanish ularning ilk sintez mexanizmlarini chuqurroq tushunishni talab qiladi [1,2]. Olib borilgan ilmiy izlanishlarga qaramay, yadro hosil bo'lishining boshlanishi, nukleatsiyasi hali ham to'liq tushunilmadi [3].

Shuning uchun, ushbu tadqiqot ishida reaktiv molekulyar dinamika (MD) modellashtirish usulidan foydalanib [4], yassi perilen oilasiga mansub bo'lgan RELVUC molekulasining nukleatsiyaoldi klasterlarning hosil bo'lish jarayoni o'rganildi.

Kalit so'zlari: Organik nanokristallar, yassi perilen, nukleatsiya, aromatik uglevodorod

Аннотация. Более широкое использование органических нанокристаллов требует более глубокого понимания механизмов их первоначального синтеза [1,2]. Несмотря на проведенные научные исследования, начало образования ядра, нуклеация до сих пор до конца не изучены [3].

Поэтому в данной работе с использованием метода реактивного молекулярно-динамического (МД) моделирования [4] изучен процесс образования преднуклеационных кластеров молекулы RELVUC, принадлежащей к семейству планарных периленов.

Ключевые слова: Органические нанокристаллы, плоский перилен, зародышеобразование, ароматический углеводород.

Abstract. Wider use of organic nanocrystals requires a deeper understanding of their initial synthesis mechanisms [1,2]. Despite the conducted scientific research, the beginning of nucleus formation, nucleation is still not fully understood [3].

Therefore, in this study, using the reactive molecular dynamics (MD) modeling method [4], the formation process of pre-nucleation clusters of the RELVUC molecule belonging to the planar perylene family was studied.

Key words: Organic nanocrystals, flat perylene, nucleation, aromatic hydrocarbon

Organik nanokristallar (ONK), ayniqsa, strukturasi yassi bo'lgan 2D materiallar o'zining yaxshi elektr o'tkazuvchanligi tufayli sanoat miqyosida katta qiziqishga ega. Ular kelajakda kremniy moddasiga o'rinbosar bo'lishi mumkin [5]. So'nggi tadqiqotlar shunga dalolat qiladiki, organik molekulalarning yadrolanishi va natijada kristal sifatida o'sish mexanizmlarini chuqurroq tushunish ONKlarni muvaffaqiyatli tanlab sintez qilish uchun juda muhim [6]. Ushbu modellashtirish ishida, RELVUC (C22H24O2) molekulalaridan turli molekulali klasterlar hosil qildik.

WUFJEM molekulasi yassi perilen oilasiga mansub molekula bo'lib, ular aromatik uglevodorod sanaladi. Bu molekula perilen molekulasiga 2ta metoksi guruhni biriktirish orqali hosil qilingan. Yaratilgan ushbu struktura Cambridge strukturaviy bazasidan olingan.(1-rasm)

OMe

OMe

1-rasm. RELVUCC22H24O2) molekulasining tuzilishi Klasterlanishning dastlabki bosqichlarida klasterdagi molekulalar "yuzma-yuz" joylashgan holda (parallel) dimer hosil qiladi [7]. 2.1-rasmdan shuni ko'rishimiz mumkinki, RELVUC molekulasining klasterlanishi, vakuumda va suvda tubdan farq qiladi.

Vakuum sharoitida ular xuddi, tomchi modeliga o'xshash strukturalarni hosil qilsa, suvda bu holat kuzatilmaydi. Suvda ular xuddi baliq suyagiday strukturalarni hosil qiladi. Bunga sabab suvdagi hamda klasterlarda vodorod bog'larining o'zaro ta'sirlashishidan deb taxmin qilish mumkin. 2.2-rasmda esa vakuumda hosil bo'lgan klasterning radial taqsimot funksiyasi keltrilgan. Bu yerda biz qo'shimcha hosil bo'layotgan vodorod bog'larini ko'rishimiz mumkin va bu kristall o'sishida muhim ahamiyat kasb etadi.

1.) 1 a 1 it

Pm wfMtoa MMO

2.1-rasm 2.2-rasm

Ushbu tadqiqot zamonaviy nanotexnologiyada organik nanokristallarning o'sishini nazorat qilish jarayonini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. L. Rongjin, et al., // Acc. Chem. 2010.Res. 43, 529-540.

2. O. Ostroverkhova. // Chem. Rev. 2016. 116, 13279-13412.

3. R.J. Davey, et al., // Angew. Chem. Int. Ed. 2013. 52, 2166-2179.

4. M.P. Allen & J.D. Tildesley. // Computer simulation of liquids (Oxford University Press 2017, Second Edition), p. 1-626.

5. Takahashi, S.; Miura, H.; Kasai, H.; Okada, S.; Nakanishi, H. & Oikawa, H. Journal of the American Chemical Society, 124, 37, pp. (10944-10945), ISSN 0002-7863 (2002).

6. H. Matsuda, S. Okada, A. Masaki, H. Nakanishi, Y. Suda, K. Shigehara, and A. Yamada, in edited by G. Khanarian (San Diego, CA, 1990), p. 105.

7. U.Khalilov, et al., // Uzbek Journal of Physics, 23(3), 7-11.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.