Научная статья на тему 'Развитие научных школ и исследований на кафедре раннего обучения иностранным языкам'

Развитие научных школ и исследований на кафедре раннего обучения иностранным языкам Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
282
46
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
РАННЕЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ / ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ / ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ / EARLY FOREIGN LANGUAGE EDUCATION / PROFESSIONAL COMPETENCIES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS / INTERNATIONALIZATION OF EDUCATIONAL PROGRAMMES

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Погосян Виктория Акоповна, Малова Ольга Вадимовна, Вронская Ирина Владимировна, Селивановская Ольга Анатольевна, Манько Марина Олеговна

В статье представлены научные исследования кафедры раннего обучения иностранным языкам, охватывающие проблематику обучения иностранным языкам детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также подготовку педагогических кадров. Подчеркивается, что разрабатываемые концепции обучения детей составляют основу содержания подготовки педагогических кадров и их профессиональных компетенций. Описаны реализуемые кафедрой образовательные программы подготовки бакалавров и магистров, а также особенности международной сетевой магистерской программы.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по наукам об образовании , автор научной работы — Погосян Виктория Акоповна, Малова Ольга Вадимовна, Вронская Ирина Владимировна, Селивановская Ольга Анатольевна, Манько Марина Олеговна

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

THE DEVELOPMENT OF RESEARCH SCHOOLS AT THE DEPARTMENT OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO YOUNG LEARNERS

The article describes the research conducted by the Department of Teaching Foreign Languages to Young Learners, including the issues of teaching foreign languages to preschool children and primary school children, as well as teacher training. It is emphasized that the concepts of teaching children that are being developed make the basis of teacher training content and their professional competencies. The article presents the bachelor’s and master’s degree programs offered by the Department, as well as an international joint master’s degree programme.

Текст научной работы на тему «Развитие научных школ и исследований на кафедре раннего обучения иностранным языкам»

33. Ramzaeva T. G., Saveleva L. V., Gogun E. A. i dr. Razvivayuschee yazyikovoe obrazovanie v sov-remennoy nachalnoy shkole: uchebnoe posobie. SPb.: SpetsLit, 2009. 221 s.

34. Rebenok v kulturno-obrazovatelnom prostranstve Sankt-Peterburga: monografiya / Voyushina M. P., Ryizhkova T. V., Kostyuhina M. S. i dr.; pod red. M. P. Voyushinoy. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2009. 138 s.

35. Saveleva L. V. Problema realizatsii poznavatelnogo potentsiala mladshih shkolnikov v nachalnom yazyikovom obrazovanii (na primere obucheniya orfografii): monografiya. SPb.: Nauka; Saga, 2006. 173 s.

36. Saveleva L. V. Usloviya formirovaniya orfograficheskih znaniy i umeniy v nachalnoy shkole // Razvivayuschee yazyikovoe obrazovanie v nachalnoy shkole: posobie dlya studentov fakultetov nachalnogo obrazovaniya i uchiteley nachalnyih klassov. SPb.: SpetsLit, 2009. S. 18-43.

37. Saveleva L. V. Osobennosti soderzhaniya i metodicheskogo apparata uchebnikov russkogo yazyika // Nachalnaya shkola. 2015. N 2. S. 14-19.

38. Saveleva L. V. Poznavatelnyiy potentsial mladshih shkolnikov v ovladenii rodnyim yazyikom i ego reali-zatsiya pri obuchenii orfografii: monografiya. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2017. 312 s.

39. Saveleva L. V. Termin «strategii ovladeniya yazyikom» v ponyatiynom apparate sovremennoy metodiki // Nachalnaya shkola. 2018. N 4. S. 38-41.

40. Saveleva L. V., Schegoleva G. S., Gogun E. A. Metodika nachalnogo yazyikovogo obrazovaniya: uchebnoe posobie k prakticheskim zanyatiyam. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2017. 147 s.

41. Tseytlin S. N. Yazyik i rebenok: lingvistika detskoy rechi. M.: Vlados, 2000. 240 s.

42. Tseytlin S. N. Ocherki po slovoobrazovaniyu i formoobrazovaniyu v detskoy rechi. M.: Znak, 2009. 592 s.

43. Tseytlin S. N. Lingvisticheskie etyudyi. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2013. 408 s.

44. Tseytlin S. N. Nekotoryie osobennosti nachalnoy detskoy grammatiki i printsip estestvennoy klassi-fikatsii // Problemyi funktsionalnoy grammatiki: printsip estestvennoy klassifikatsii: kollektivnaya monografiya. SPb.: Yazyiki slavyanskih kultur, 2013. S. 388-401.

45. Tseytlin S. N. Rechevyie oshibki i ih preduprezhdenie. M.: URSS, 2017. 187 s. (i drugie izdaniya).

46. Tseytlin S. N., Chirsheva G. N., Kuzmina T. V. Osvoenie yazyika rebenkom v situatsii dvuyazyichiya. SPb.: Zlatoust, 2014. 139 s.

47. Schegoleva G. S. Sistema obucheniya svyaznoy pismennoy rechi v nachalnoy shkole: posobie dlya uchiteley nachalnyih klassov i studentov fakulteta nachalnogo obrazovaniya. 4-e izd., ispr. i dop. SPb.: Pervyiy klass, 2014. 270 s.

48. Schegoleva G. S. Sovremennyie trebovaniya k urovnyu razvitiya tekstovyih umeniy u mladshih shkolnikov // Yazyikovoe i literaturnoe obrazovanie v sovremennom obschestve — 2016: sbornik nauchnyih statey po itogam Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnyim uchastiem. SPb., 2016. S. 49-56.

В. А. Погосян, О. В. Малова, И. В. Вронская, О. А. Селивановская, М. О. Манько, А. В. Стихиляс

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ШКОЛ И ИССЛЕДОВАНИЙ НА КАФЕДРЕ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

В статье представлены научные исследования кафедры раннего обучения иностранным языкам, охватывающие проблематику обучения иностранным языкам детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также подготовку педагогических кадров. Подчеркивается, что разрабатываемые концепции обучения детей составляют основу содержания подготовки педагогических кадров и их профессиональных компетенций. Описаны реализуемые кафедрой образовательные программы подготовки бакалавров и магистров, а также особенности международной сетевой магистерской программы.

Ключевые слова: раннее обучение иностранным языкам, профессиональные компетенции учителя иностранных языков, интернационализация образовательных программ.

V. Pogosian, O. Malova, I. Vronskaya, O. Selivanovskaya, M. Manko, A. Stikhilyas

THE DEVELOPMENT OF RESEARCH SCHOOLS AT THE DEPARTMENT OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO YOUNG LEARNERS

The article describes the research conducted by the Department of Teaching Foreign Languages to Young Learners, including the issues of teaching foreign languages to preschool children and primary school children, as well as teacher training. It is emphasized that the concepts of teaching children that are being developed make the basis of teacher training content and their professional competencies. The article presents the bachelor's and master's degree programs offered by the Department, as well as an international joint master's degree programme.

Keywords: early foreign language education, professional competencies of foreign language teachers, internationalization of educational programmes.

Кафедра раннего обучения иностранным языкам ведет научные исследования по направлению «Прикладная лингвистика в науке и образовании», по теме «Лингводи-дактика: Оптимизация преподавания иностранных языков». Исследования по данной теме проводятся по двум тесно взаимосвязанным разделам:

а) разработка методов и приемов раннего обучения иностранным языкам;

б) совершенствование подготовки педагогических кадров в области раннего обучения иностранным языкам.

Тема научных исследований кафедры, как и все научное направление, в рамках которого работает кафедра, носит прикладной характер. Результаты исследований внедряются в практику обучения иностранным языкам дошкольников и младших школьников, а также составляют основу подготовки педагогических кадров. Это связано с тем, что исследование особенностей освоения иностранных языков детьми дошкольного и младшего школьного возраста составляет основу разработки методики их обучения, а особенности методики обучения иностранным языкам детей определяют компетенции и содержание учебных дисциплин, необходимых будущим учителям.

История кафедры раннего обучения иностранным языкам

В 1989 году в РГПУ им. А. И. Герцена были созданы две кафедры (кафедра английского языка и методики дошкольного обучения английскому языку и кафедра английского языка и методики начального обучения английскому языку), задачей которых стала подготовка учителей английского языка для дошкольных учреждений и для начальной школы.

Создание этих кафедр было связано с эпохой перестройки и гласности, в период которой бурный интерес к изучению иностранных языков, желание родителей обучать детей говорить по-английски сформировали социальный заказ на квалифицированных специалистов в области раннего обучения иностранным языкам. В то же время, несмотря на то, что в нашей стране 60-е годы прошлого столетия ознаменовались интересом к обучению детей иностранным языкам, период этого интереса был крайне недлителен, а подготовка кадров в высшей школе ориентировалась исключительно на присвоение квалификации учителя иностранного языка в средней школе. Таким образом, решение Герценов-ского университета о создании кафедр, специализирующихся на сфере раннего

обучения иностранным языкам, явилось стратегическим шагом, во многом определившим новые актуальные направления развития методики обучения иностранным языкам, в частности, теории и практики обучения детей.

В 2002 году обе кафедры были объединены и была создана новая кафедра — кафедра раннего обучения иностранным языкам. Решение о создании новой кафедры можно также считать велением времени, связанным с введением английского языка как обязательного предмета в начальной школе, а также с необходимостью повышения эффективности высшего педагогического образования. Консолидация научно-методического потенциала обеих кафедр была призвана способствовать разработке единой концепции и обеспечению преемственности раннего обучения иностранному языку в дошкольных учреждениях и начальной школе, решению задач модернизации всех уровней образования — от дошкольного образования до высшего. Именно эти задачи решаются коллективом кафедры раннего обучения иностранным языкам и сегодня.

Кафедра раннего обучения иностранным языкам — практике образования

Дошкольное образование

Одним из первых и основополагающим исследованием в области обучения детей дошкольного возраста иностранным языкам стало исследование И. В. Вронской [2]. Представляется целесообразным отметить, что в начале 90-х годов прошлого столетия одним из важнейших завоеваний стала возможность изучать иностранный язык на протяжении всего периода дошкольного детства и младшего школьного возраста. Несмотря на то, что обучение иностранным языкам не получило статуса обязательного компонента в образовательной системе дошкольных учреждений, тем не менее появилось большое количество детских садов, углубленно работающих именно в

направлении общегуманитарной подготовки детей дошкольного возраста и обеспечивающих языковое развитие ребенка-дошкольника.

Вместе с тем на данном этапе системы обучения, обеспечивающей более широкое и полноправное использование иностранного языка в дошкольном учреждении, охватывающей различные стороны жизни и деятельности ребенка в детском саду и направленной на создание реальной атмосферы общения, пока предложено не было. Возникла необходимость в исследовании, которое позволило бы не только интегрировать иностранный язык в образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, но и разработать подход, который бы обеспечивал овладение детьми языком в условиях, максимально приближенных к естественным.

Этим проблемам посвящена диссертация И. В. Вронской «Методика обучения дошкольников английскому языку в различных видах неречевой деятельности» [2], заложившая концептуальные основы обучения детей дошкольного возраста иностранным языкам. Исследование И. В. Вронской позволило установить важные взаимосвязи и взаимозависимости между такими явлениями, как речевое общение, речевая деятельность и деятельность в целом. В рамках данного исследования детская предметно-практическая деятельность была определена как стратегическая основа реализации коммуникативных и образовательных целей в обучении иностранным языкам на раннем этапе. Развитие концепции взаимосвязи деятельности и психики, идей, заложенных в работах выдающихся ученых А. Н. Леонтьева, А. А. Леонтьева, И. А. Зимней, С. Ф. Шатилова, позволило показать, что формирование иноязычных речевых навыков и умений у детей дошкольного возраста должно основываться на использовании в обучении неречевой предметно-практической деятельности как

реального источника возникновения и развития речевой деятельности в онтогенезе.

Значение деятельности определяется ее влиянием на общее интеллектуальное и лингвистическое развитие ребенка-дошкольника. В эволюции индивидуальной психики формирование речевой деятельности может быть представлено как развитие взаимосвязи между языковыми знаками и действительностью. Основными факторами, влияющими на это развитие, является обогащение социальных контактов и взаимодействий ребенка с внешним миром, рост его познавательных и коммуникативных потребностей вследствие изменения задач общения и деятельности.

Как правило, вступая в общение со взрослыми, ребенок высказывается, чтобы достичь определенного результата, имеющего своим источником неречевую цель. Мы говорим для того, чтобы достичь чего-либо. И это происходит именно потому, что речь и общение не просто вплетены в ткань человеческой жизни, но прежде всего активно обслуживают все сферы человеческой деятельности. Иначе говоря, неречевая предметно-практическая деятельность представляет собой тот фундамент, на котором основывается вся система взаимосвязей языка, речи и общения.

Анализ процесса общения показывает, что взаимодействие коммуникантов детерминировано особенностями их совместной предметно-практической деятельности. Необходимость достижения общественно значимого результата требует согласования всех основных параметров деятельностно-го процесса, определяет содержание социальных контактов участников общения и направляет его в сторону конструктивного управления деятельностью. Следовательно, и процесс обучения иностранному языку может основываться не просто на ситуациях общения, но и сами ситуации должны иметь под собой реальные основания для общения, то есть вызываться особенностями деятельности.

Теоретические и практические результаты исследования И. В. Вронской заложили основы деятельностного подхода в области раннего обучения иностранным языкам, который позже получил повсеместное внедрение, а практическим итогом работы стала публикация учебно-методического пособия «105 занятий по английскому языку с дошкольниками» [4].

Данная методика рассчитана на обучение детей в течение учебного года в период с октября по май и включает 105 занятий, 10 комплексов утренней гимнастики и 38 подвижных игр. Каждый день обучения представляет собой своеобразный комплекс мероприятий, осуществление которого учителем (воспитателем) предусматривает общение в ходе режимных моментов, проведение утренней зарядки, занятий и подвижных игр на английском языке в группе или на прогулке и, таким образом, обеспечивает формирование необходимых иноязычных навыков и умений.

В повседневной жизни детей при осуществлении режимных моментов воспитатель использует высказывания на английском языке в обращении к детям. Список речевых образцов, составляющих основу подобных высказываний, имеется в методическом пособии. Эти речевые образцы представляют собой наиболее типичные реплики, используемые воспитателем в обращении к детям и побуждающие их к участию в той или иной деятельности. Как правило, данные реплики достаточно кратки, носят характер указаний, сопровождаются жестами, имеют однозначное значение и легко семантизируются через ситуации, в которых они употребляются наиболее часто. Поскольку действия при выполнении режимных моментов ритуализирова-ны и потому хорошо знакомы детям, понимание соответствующих указаний не вызывает затруднений и составляет прочную основу для рецептивного усвоения языкового материала и развития умений в аудировании.

Таким образом, отличительной особенностью данной методики является возможность включить в процесс обучения английскому языку различные виды предметно-практической деятельности, «насытить» с их помощью весь комплекс занятий, сделать их более интересными и значимыми для детей, а главное — построить процесс обучения на практической основе, приближающей его к условиям реального общения и деятельности детей-дошкольников.

Продолжая изучение особенностей освоения детьми дошкольного возраста иностранных языков, в 2009 году И. В. Вронская разработала учебное пособие «Английский с самого начала» [1], предполагающее совместное чтение взрослого и ребенка увлекательной сказки. С одной стороны, предлагаемая форма обучения продолжает традиции так называемого подхода «Shared Reading», который предусматривает введение ребенка в мир книг, привитие ребенку любви к чтению, сближение и развитие взаимопонимания ребенка и родителя. С другой стороны, пособие И. В. Вронской представляет собой инновационный подход к обучению, так как ребенок зачастую так увлекается сюжетом сказки, что не осознает, что в процессе чтения знакомится с английским языком. Кроме того, в данном пособии реализован комплексный подход к обучению чтению на раннем этапе, на основе объединения нескольких способов формирования технических навыков установления звуко-буквенных соответствий, первый из которых включает изучение букв не в алфавитной последовательности, а в соответствии с принципом коммуникативной направленности. При этом буквы вводятся в стихотворениях, представляющих их образ и существенные особенности на основе установления ассоциативных связей. Второй способ обучения предполагает изучение правил чтения как опор для овладения ребенком новой для него деятельностью, что позволяет реализовать принцип сознательности обу-

чения — сделать процесс обучения чтению осмысленным с самого начала и уйти от механического заучивания алфавита, который, как известно, не существует и не функционирует в такой последовательности в реальной речи. Третий способ — это метод целых слов, имеющий для английского языка особую актуальность в силу традиционного написания и частой необходимости чтения не по правилам. Таким образом, в пособии удалось реализовать единство и взаимозависимость всех трех способов формирования техники чтения, разработать интересный и коммуникативно значимый для ребенка контекст (сказки) и дать ему возможность в кратчайшие сроки научиться самостоятельно открывать для себя смысл слов, а затем и целых высказываний.

Обучение иностранным языкам младших школьников

В обучении иностранным языкам младших школьников кафедрой реализован целый ряд исследований, имеющих как теоретическую, так и практическую ценность. Так, в исследовании доцента О. В. Маловой [14] особое внимание уделяется начальному этапу обучения — вводному курсу, который предваряет весь процесс обучения английскому языку и, следовательно, закладывает основу всему дальнейшему учебному процессу.

В методике обучения иностранным языкам разработано большое количество вводных курсов, а также так называемых различных модификаций базовых подходов. Тщательный анализ вводных курсов позволил определить основы, на которых они строятся, и все многообразие курсов свести к четырем видам: 1) фонетический вводный курс, 2) устный вводный курс, 3) ауди-тивный вводный курс, 4) комплексный вводный курс. О. В. Малова детально изучила основные принципы построения всех видов вводных курсов и экспериментально-опытным путем доказала эффективность комплексного вводного курса, построенного

на основе коммуникативно-когнитивного подхода [14].

На основе исследований О. В. Маловой разработано учебное пособие, состоящее из рабочей тетради для учащихся и методического пособия для учителей и родителей, желающих заложить основы успешного овладения английским языком у детей 78 лет [13].

Инновационные исследования кафедры раннего обучения иностранным языкам в области обучения иностранным языкам детей младшего школьного возраста направлены также на приобщение детей к культуре стран изучаемого языка и, соответственно, на формирование и развитие основ межкультурной компетенции, которая сегодня рассматривается как стратегическая цель обучения иностранным языкам. Согласно данной концепции, интеграция детской литературы в обучение иностранным языкам способствует тому, что дети изучают иностранный язык не только как средство общения, но и как средство приобщения к другой культуре; обучение младших школьников с самых первых шагов строится как диалог культур — национальной и иноязычной. В ходе такого обучения у младшего школьника формируются основы бикультурной личности, которые будут в дальнейшем развиваться и совершенствоваться на средней и старшей ступенях обучения.

Данный подход позволил определить основы содержания программ для начальной школы, которые должны приобщать детей к «микросреде» культуры, фоновым знаниям их сверстников за рубежом, к особенностям их повседневного опыта, знакомить детей с некоторыми национальными традициями и сопоставлять их с принятыми в родной культуре, знакомить детей со специально отобранным социокультурным материалом (условия жизни и быта их ровесников в англоязычных странах; игры, в которые играют дети в стране изучаемого языка; детский фольклор — песни, стихи,

сказки; прецедентные тексты; традиции и обычаи; национальная символика Великобритании и США). Кроме того, программа должна быть направлена на формирование умений представить себя зарубежному ровеснику; употреблять формулы речевого этикета в различных ситуациях; проигрывать ситуации «за столом» и составлять меню, использовать названия некоторых блюд русской и английской кухни; умения перевести названия русских народных сказок и имена их героев, а также названия наиболее известных культурных центров, площадей и достопримечательностей, прочитать инструкции к британским настольным играм «Snap», «Snakes and Ladders», «Jigsaw Puzzles» и уметь правильно играть в них.

Согласно разработанной на кафедре концепции, к категории средств обучения, которые могут больше всего приблизить учащихся к естественной культурной среде, относятся литературные произведения. В литературе наиболее яркое выражение находят особенности национального характера, проявляется менталитет другой нации. В ней сохраняются неповторимые духовные, эстетические ценности народа, ее создавшего, с которыми можно познакомиться, лишь прочитав литературные тексты в оригинале. Поэтому использование текстов художественной литературы в процессе обучения позволяет учащимся лучше понимать представителей другой культуры, ощущать своеобразие реального языка, знакомиться со спецификой мышления другого народа, с отдельными сведениями истории. На основе художественных произведений возможен поиск смысловых эквивалентов в чужом и родном языках.

Источником данной информации для младшего школьника в первую очередь является художественная литература для детей, отражающая актуальную социально-культурную детскую среду в иноязычных странах.

Разработанные в рамках данной концепции методы и приемы использования

аутентичных книг различных жанров сегодня успешно используются в программах внеурочной деятельности в начальной школе, в программах интенсивного обучения детей иностранным языкам в различных клубах, кружках, на курсах, в детских лингвистических лагерях.

Важно отметить, что проблематика приобщения детей к культуре страны изучаемого языка охватывает все без исключения аспекты языка. Так, О. В. Маловой разработаны приемы обучения грамматике английского языка на основе использования детской аутентичной литературы [30].

А в линейке учебных пособий по грамматике для начальной школы «Grammar companion» [12] эта цель достигается посредством детального и понятного изложения теоретического материала в виде схем, памяток и таблиц; использования примеров, сопровождаемых переводом на русский язык; многочисленных тренировочных упражнений, в ходе выполнения которых формируются грамматические автоматизмы и стереотипы. По трудной дороге изучения грамматических структур и явлений младшие школьники идут вместе с забавными и любознательными героями — с задумчивым и серьезным слоненком Элом, проказницей обезьянкой Молли и с шаловливым лемуром Ли. Все эти зверушки учатся в необычайной сказочной грамматической школе, которая находится далеко в джунглях. А учителем их является мудрая сова, которая учит их не только правильной грамматике английского языка, но и правилам поведения, общения, учит отличать добро от зла. Именно все эти герои в непринужденной и игровой форме объяснят детям сложные правила английской грамматики и помогут выполнить упражнения.

Еще одно важное направление исследований реализуется под руководством доцента Л. Н. Ивановой. Оно связано с разработкой вопросов лингводидактического тестирования в начальной школе и охватывает исследование следующего круга про-

блем: взаимодействие обучения и контроля; виды и формы контроля; преимущества и недостатки тестового контроля; функции контроля; обучающая функция контроля; типы тестовых заданий; активизация лексико-грамматического материала с использованием тестовых заданий; преодоление явлений внутриязыковой интерференции на основе тестовых заданий; технологии подготовки детей к итоговой аттестации по английскому языку за курс начальной школы. На основе исследований Л. Н. Ивановой опубликованы учебные пособия для младших школьников, учителей и студентов [6, 7, 8].

Кафедра раннего обучения иностранным языкам в подготовке педагогических кадров

Важно отметить, что Герценовский университет первым в России приступил к подготовке педагогических кадров, специализирующихся в сфере обучения детей иностранным языкам. Это означает, что в это время не существовало образовательных программ, направленных на подготовку учителей иностранных языков дошкольных учреждений и начальной школы. К работе с детьми привлекались выпускники различных образовательных программ, что решало проблему нехватки кадров, однако не обеспечивало качества обучения. Кроме того, введение английского языка как обязательного учебного предмета в начальной школе поставило в качестве приоритетной задачу в высшем педагогическом образовании оптимизировать подготовку учителей иностранного языка для начальной школы и дошкольных учреждений, искать новые подходы и модели подготовки специалистов в области раннего обучения иностранным языкам.

С целью решения этой проблемы на основе изучения специфики педагогической деятельности и трудовых функций учителя иностранного языка в дошкольных учреждениях и в начальной школе была разработана концепция подготовки специали-

стов, бакалавров и магистров [20, 23, 24]. В качестве цели такой подготовки рассматривалось содействие становлению и развитию профессиональной компетентности студентов, обеспечивающей их готовность к решению профессиональных задач в сфере раннего обучения иностранному языку. Несмотря на то, что данная концепция была разработана более 15 лет назад, то есть со времени ее разработки менялись государственные стандарты высшего образования, она остается по-прежнему актуальной, так как основана на специфике конкретной предметной сферы профессиональной деятельности педагога, и, по сути, в свое время носила опережающий характер. В свете данной концепции структура профессиональной педагогической компетенции учителя иностранного языка в области раннего обучения была представлена комплексно следующими компонентами [24, с. 10-11]:

- коммуникативная компетенция (профессионально-ориентированное владение иностранным языком);

- лингвистическая компетенция (предполагающая владение знаниями о системе иностранного языка, особенностях его внутренней структурной организации и умение использовать эти знания в педагогической деятельности, при построении программ обучения детей);

- лингвострановедческая компетенция (знания о культуре страны изучаемого языка, ее истории и современных проблемах развития, а также о жизни, быте, играх, популярных книгах, песнях, фильмах и т. д. зарубежных сверстников обучаемых и умение использовать эти знания при отборе содержания обучения);

- лингвометодическая компетенция (знание возрастных особенностей развития обучаемых, закономерностей их физического и психического развития, а также особенностей и закономерностей освоения иностранного языка на ранних стадиях развития человека; знание основных закономерностей, приемов, методов, технологий

обучения иностранному языку, а также умение на основе данных знаний конструировать, реализовывать и анализировать образовательный процесс в области раннего обучения иностранным языкам).

Анализ данных компетенций позволил определить основные учебные дисциплины и модули, которые необходимо включать в структуру подготовки педагогов с целью формирования профессиональных компетенций выпускников, причем содержание обучения опирается на результаты исследований в области раннего обучения иностранным языкам [3, 5, 15, 26, 27]. Рассмотренная концепция послужила основой для разработки и реализации основных образовательных программ, по которым успешно проходят подготовку студенты, обучающиеся в магистратуре и бакалавриате РГПУ им. А. И. Герцена.

В настоящее время кафедра раннего обучения иностранным языкам является выпускающей кафедрой трех образовательных программ по направлению «Педагогическое образование»: программа подготовки бакалавров «Раннее обучение иностранным языкам» (профиль «Обучение в области иностранных языков»), программы подготовки магистров «Интенсивное обучение детей иностранным языкам» и «Раннее обучение иностранным языкам и межкультурная коммуникация». Нужно отметить, что эти программы создавались в период развития системы дошкольного, общего и высшего образования России, а также в процессе развития базовой концепции подготовки педагогических кадров, разрабатываемой кафедрой раннего обучения иностранным языкам, то есть постоянно модернизировались и совершенствовались.

Новизна программы подготовки бакалавров «Раннее обучение иностранным языкам» заключается в первую очередь в том, что она «синтезировала» две отдельные образовательные программы, по которым изначально велась подготовка педагогов для системы дошкольного образования и для

начальной школы. Однако практика показала, что выпускники обычно работали как с детьми дошкольного, так и детьми младшего школьного возраста, а подготовка специалистов для работы с дошкольниками и младшими школьниками позволила им более гибко и профессионально решать педагогические задачи, при этом грамотно осуществлять преемственность в обучении детей.

Общая образовательная программа подготовки магистров «Интенсивное обучение детей иностранным языкам» была разработана в связи с социальным запросом на подготовку педагогов нового типа — специалистов, способных разрабатывать и ре-ализовывать самые разнообразные программы обучения детей иностранным языкам. Потребность в таких специалистах сформировалась в связи с бурным расширением сферы раннего обучения иностранным языкам, в частности, в рамках неформального образования детей. Стали появляться детские лингвистические лагеря, осуществляющие краткосрочное обучение, различные курсы иностранных языков для детей, функционирующие самостоятельно либо в структурах центров развития детей. Выпускники же программы бакалавриата, подготовленные к реализации образовательных программ в условиях классно-урочного обучения, оказались не вполне готовыми к новым условиям работы. Кроме того, введение в 2011 году федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования также потребовало от учителей начальной школы активно включиться в работу по организации внеурочной деятельности младших школьников.

Отвечая на данные вызовы, кафедра разработала программу «Интенсивное обучение детей иностранным языкам», которая готовит выпускников к самостоятельной разработке учебных программ, самостоятельному ресурсному обеспечению программы дидактическими материалами, к самостоятельному созданию развивающей образовательной

среды, самостоятельной разработке лингво-дидактического тестирования.

Общая образовательная программа подготовки магистров «Раннее обучение иностранным языкам и межкультурная коммуникация» [28] разработана на основе еще одного направления научных исследований кафедры — интернационализации образовательных программ.

Задача интернационализации российского педагогического образования является крайне актуальной, так как современные выпускники должны быть подготовлены к осуществлению педагогической деятельности в поликультурном мире, к осуществлению научно-исследовательской деятельности и профессионального развития в международном контексте, должны владеть глобальными компетенциями [16]. Именно это настоятельно диктует и делает вызовом сегодняшнего дня поиски путей включения российского педагогического образования в международный контекст путем разработки и внедрения совместных международных образовательных программ подготовки учителей [21].

Программа «Раннее обучение иностранным языкам и межкультурная коммуникация» была открыта в 2013 году как международная сетевая программа, реализуемая на английском языке совместно с Университетом Восточной Финляндии. Открытие такой программы потребовало изучения особенностей дистанционного обучения и коммуникации в высокотехнологичной образовательной среде [9, 17, 18, 19, 22, 25], проблематики международного сотрудничества в высшем образовании и особенностей совместных международных программ [10]. Важно отметить, что открытию программы предшествовало длительное сотрудничество с зарубежным партнером, включавшее определение моделей и принципов сотрудничества [10], разработку и апробацию совместного модуля [29].

Опыт разработки и реализации международной сетевой программы подготовки

магистров позволил определить особенности деятельности университетов в создаваемом такими программами особом «глокальном» контексте, который формируется локальными и глобальными факторами [11].

Предложенный кафедрой подход к разработке совместных программ и модель взаимодействия вузов-партнеров применимы в сетевом взаимодействии с зарубежными и российскими вузами, в различных

профилях педагогического образования, на различных уровнях подготовки, в реализации отдельных дисциплин, модулей, общих образовательных программ.

В настоящее время кафедра успешно развивается как лидер в области теории и практики раннего обучения иностранным языкам, а также в области подготовки педагогических кадров для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста иностранным языкам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вронская И. В. Английский с самого начала. СПб.: КАРО, 2012. 160 с.

2. Вронская И. В. Методика обучения дошкольников английскому языку в различных видах неречевой деятельности: дис. ... канд. пед. наук. СПб., 1999. 242 с.

3. Вронская И. В. Методика раннего обучения английскому языку. СПб.: КАРО, 2015. 336 с.

4. Вронская И. В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников. СПб.: КАРО, 2016. 368 с.

5. Вронская И. В., Васильева Т. Г. Методика раннего обучения иностранным языкам: учебно-методический комплекс. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена. 2011. 253 с.

6. Иванова Л. Н., Иванова Е. А. Лингводидактическое тестирование по английскому языку в начальной школе. СПб.: Книжный Дом, 2014. 111 с.

7. Иванова Л. Н. Обучение английскому языку младших школьников. СПб.: Книжный Дом, 2011.

8. Иванова Л. Н., Иванова Е. А. Технологии подготовки к итоговой аттестации по английскому языку за курс начальной школы. СПб.: Книжный Дом, 2017. 102 с.

9. Киселева М. В., Мыльникова С. А., Погосян В. А. Модели сетевого взаимодействия в высокотехнологичной информационной образовательной среде // Новые образовательные стратегии в современном информационном пространстве: сборник научных статей. СПб.: Лема, 2014. С. 121-125.

10. Киселева М. В., Погосян В. А. Международные сетевые образовательные программы: Модели реализации и принципы сотрудничества // Научное мнение. 2017. № 1 (Педагогические, психологические и философские науки). С. 72-78.

11. Киселева М. В., Погосян В. А. Международные совместные образовательные программы: деятельность университетов в глокальном контексте. Научное мнение. 2017. № 7-8. С. 21-29.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

12. КомароваЮ. А., Малова О. В. Английский язык: пособие по грамматике «Grammar companion». 2 класс. М.: Русское слово — учебник: Макмиллан, 2016. 176 с. (Начальная инновационная школа).

13. Малова О. В. Мои первые уроки английского языка: Комплексный вводный курс по английскому языку для 2 класса средней школы (I четверть). СПб.: Антология, 2003. 48 с.

14. Малова О. В. Экспериментально-опытное обучение английскому языку на начальном этапе: монография // LAP LAMBERT Academic Publishing. 29.02.2016. 288 с. URL: http://www.lap-publishing.ru/

15. Малова О. В., Погосян В. А., Селивановская О. А. Практикум по методике обучения английскому языку для начальной школы: учебно-методическое пособие. СПб.: Книжный Дом, 2010. 48 с. С приложением на CD.

16. Погосян В. А. Реализация идей устойчивого развития: глобальные компетенции учителя и как их формировать // Герценовские чтения. Начальное образование. Т. 1. Вып. 2. Опыт реализации идей устойчивого развития в начальном образовании. СПб.: Изд-во ВВМ, 2010. С. 209-215.

17. Погосян В. А. Интернет-коммуникация в высшем образовании: неожиданные риски // Новые образовательные стратегии в современном информационном пространстве: сборник научных статей. СПб.: Лемма, 2011. С. 81-85.

18. Погосян В. А. Коммуникация в виртуальной образовательной среде vs коммуникация в аудитории // Новые образовательные стратегии в современном информационном пространстве: сборник научных статей. СПб.: Лемма, 2012 С. 67-73.

19. Погосян В. А. Коммуникация в дистанционном образовании // Актуальные вопросы современного университетского образования: материалы VII Российско-Американской научно-практической конференции, 11-13 мая 2004 г. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. С. 395-398.

20. Погосян В. А. Концепция подготовки учителя английского языка на факультете дошкольного образования (Вступительная статья) // Английский язык в дошкольном образовании. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. С. 4-6.

21. Погосян В. А. Международное сотрудничество и Болонский процесс: вызовы сегодняшнего дня // Вестник Герценовского университета. 2009. № 8. С. 35-36.

22. Погосян В. А. Педагогический дискурс в современной информационно-коммуникативной среде // Современное информационно-образовательное пространство: сборник научных трудов. СПб.: СПб ГИПТ, 2006. С. 112-121.

23. Погосян В. А. Подготовка бакалавра, специалиста и магистра в области преподавания английского языка на факультете дошкольного образования РГПУ им. А. И. Герцена // Инновационные процессы в дошкольном и начальном образовании: материалы международного семинара. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. С. 141-145.

24. Погосян В. А. Специальная профессиональная компетентность специалистов в области раннего обучения иностранным языкам // Актуальные проблемы модернизации российского образования: обучение иностранным языкам: сборник научных статей. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. С. 3-12.

25. Погосян В. А. Традиционная лекция в высокотехнологичной образовательной среде университета: быть или не быть? // Новые образовательные стратегии в современном информационном пространстве: сборник научных трудов. СПб.: СПбГИПТ, 2010. С. 74-82.

26. Ребенок и поликультурный мир: учебно-методический комплекс / под ред. В. А. Погосян. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2010. 241 с.

27. Ребенок изучает английский язык: методическое пособие для педагогов ДОУ / под ред. О. В. Ма-ловой. СПб.: Детство Пресс, 2013. 80 с.

28. Учебно-методический комплекс по сетевой образовательной программе подготовки магистров «Раннее обучение иностранным языкам и межкультурная коммуникация» (направление «Педагогическое образование») / под ред. В. А. Погосян. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. 307 с.

29. Kantelinen R. & Pogosian V. Finnish-Russian Cooperation in Teacher Education. The Joint Study Module «Teaching Foreign Languages to Young Learners» // I. E. Tirri & E. Kuusisto (Eds.) Interaction in Educational Domains Rotterdam: Sense Publishers, 2013. Р. 159-169.

30. Malova O. Teaching Children Foreign-Language Grammar: Are Authentic Materials Appropriate? // FLEKS — Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice. 2016. Vol. 3. N 2. Intercultural communication in educational settings. URL: https://journals.hioa.no/index.php/fleks

REFERENCES

1. Vronskaya I. V. Angliyskiy s samogo nachala. SPb.: KARO, 2012. 160 s.

2. Vronskaya I. V. Metodika obucheniya doshkolnikov angliyskomu yazyiku v razlichnyih vidah nerechevoy deyatelnosti: dis. ... kand. ped. nauk. SPb., 1999. 242 s.

3. Vronskaya I. V. Metodika rannego obucheniya angliyskomu yazyiku. SPb.: KARO, 2015. 336 s.

4. Vronskaya I. V. 105 zanyatiy po angliyskomu yazyiku dlya doshkolnikov. SPb.: KARO, 2016. 368 s.

5. Vronskaya I. V., Vasileva T. G. Metodika rannego obucheniya inostrannyim yazyikam: uchebno-metodicheskiy kompleks. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena. 2011. 253 s.

6. Ivanova L. N., Ivanova E. A. Lingvodidakticheskoe testirovanie po angliyskomu yazyiku v nachalnoy shkole. SPb.: Knizhnyiy Dom, 2014. 111 s.

7. IvanovaL. N. Obuchenie angliyskomu yazyiku mladshih shkolnikov. SPb.: Knizhnyiy Dom, 2011.

8. Ivanova L. N., Ivanova E. A. Tehnologii podgotovki k itogovoy attestatsii po angliyskomu yazyiku za kurs nachalnoy shkolyi. SPb.: Knizhnyiy Dom, 2017. 102 s.

9. Kiseleva M. V., Myilnikova S. A., Pogosyan V. A. Modeli setevogo vzaimodeystviya v vyisokotehnolog-ichnoy informatsionnoy obrazovatelnoy srede // Novyie obrazovatelnyie strategii v sovremennom infor-matsionnom prostranstve: sbornik nauchnyih statey. SPb.: Lema, 2014. S. 121-125.

10. Kiseleva M. V., Pogosyan V. A. Mezhdunarodnyie setevyie obrazovatelnyie programmyi: Modeli reali-zatsii i printsipyi sotrudnichestva // Nauchnoe mnenie. 2017. N 1 (Pedagogicheskie, psihologicheskie i filosof-skie nauki). S. 72-78.

11. Kiseleva M. V., Pogosyan V. A. Mezhdunarodnyie sovmestnyie obrazovatelnyie programmyi: deyatelnost universitetov v glokalnom kontekste. Nauchnoe mnenie. 2017. N 7-8. S. 21-29.

12. Komarova Yu. A., Malova O. V. Angliyskiy yazyik: posobie po grammatike «Grammar companion». 2 klass. M.: Russkoe slovo — uchebnik: Makmillan, 2016. 176 s. (Nachalnaya innovatsionnaya shkola).

13. Malova O. V. Moi pervyie uroki angliyskogo yazyika: Kompleksnyiy vvodnyiy kurs po angliyskomu yazyiku dlya 2 klassa sredney shkolyi (I chetvert). SPb.: Antologiya, 2003. 48 s.

14. Malova O. V. Eksperimentalno-opyitnoe obuchenie angliyskomu yazyiku na nachalnom etape: mono-grafiya // LAP LAMBERT Academic Publishing. 29.02.2016. 288 s. URL: http://www.lap-publishing.ru/

15. Malova O. V., Pogosyan V. A., Selivanovskaya O. A. Praktikum po metodike obucheniya angliyskomu yazyiku dlya nachalnoy shkolyi: uchebno-metodicheskoe posobie. SPb.: Knizhnyiy Dom, 2010. 48 s. S prilo-zheniem na CD.

16. Pogosyan V. A. Realizatsiya idey ustoychivogo razvitiya: globalnyie kompetentsii uchitelya i kak ih formirovat // Gertsenovskie chteniya. Nachalnoe obrazovanie. T. 1. Vyip. 2. Opyit realizatsii idey ustoychivogo razvitiya v nachalnom obrazovanii. SPb.: Izd-vo VVM, 2010. S. 209-215.

17. Pogosyan V. A. Internet-kommunikatsiya v vyisshem obrazovanii: neozhidannyie riski // Novyie obrazovatelnyie strategii v sovremennom informatsionnom prostranstve: sbornik nauchnyih statey. SPb.: Lemma, 2011. S. 81-85.

18. Pogosyan V. A. Kommunikatsiya v virtualnoy obrazovatelnoy srede vs kommunikatsiya v auditorii // Novyie obrazovatelnyie strategii v sovremennom informatsionnom prostranstve: sbornik nauchnyih statey. SPb.: Lemma, 2012 S. 67-73.

19. Pogosyan V. A. Kommunikatsiya v distantsionnom obrazovanii // Aktualnyie voprosyi sovremennogo universitetskogo obrazovaniya: materialyi VII Rossiysko-Amerikanskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 11-13 maya 2004 g. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2004. S. 395-398.

20. Pogosyan V. A. Kontseptsiya podgotovki uchitelya angliyskogo yazyika na fakultete doshkolnogo obrazovaniya (Vstupitelnaya statya) // Angliyskiy yazyik v doshkolnom obrazovanii. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 1999. S. 4-6.

21. Pogosyan V. A. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo i Bolonskiy protsess: vyizovyi segodnyashnego dnya // Vestnik Gertsenovskogo universiteta. 2009. N 8. S. 35-36.

22. Pogosyan V. A. Pedagogicheskiy diskurs v sovremennoy informatsionno-kommunikativnoy srede // Sovremennoe informatsionno-obrazovatelnoe prostranstvo: sbornik nauchnyih trudov. SPb.: SPb GIPT, 2006. S. 112-121.

23. Pogosyan V. A. Podgotovka bakalavra, spetsialista i magistra v oblasti prepodavaniya angliyskogo yazyika na fakultete doshkolnogo obrazovaniya RGPU im. A. I. Gertsena // Innovatsionnyie protsessyi v doshkolnom i nachalnom obrazovanii: materialyi mezhdunarodnogo seminara. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 1999. S. 141-145.

24. Pogosyan V. A. Spetsialnaya professionalnaya kompetentnost spetsialistov v oblasti rannego obucheniya inostrannyim yazyikam // Aktualnyie problemyi modernizatsii rossiyskogo obrazovaniya: obuchenie inostran-nyim yazyikam: sbornik nauchnyih statey. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2004. S. 3-12.

25. Pogosyan V. A. Traditsionnaya lektsiya v vyisokotehnologichnoy obrazovatelnoy srede universiteta: byit ili ne byit? // Novyie obrazovatelnyie strategii v sovremennom informatsionnom prostranstve: sbornik nauchnyih trudov. SPb.: SPbGIPT, 2010. S. 74-82.

26. Rebenok i polikulturnyiy mir: uchebno-metodicheskiy kompleks / pod red. V. A. Pogosyan. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2010. 241 s.

27. Rebenok izuchaet angliyskiy yazyik: metodicheskoe posobie dlya pedagogov DOU / pod red. O. V. Ma-lovoy. SPb.: Detstvo Press, 2013. 80 s.

28. Uchebno-metodicheskiy kompleks po setevoy obrazovatelnoy programme podgotovki magistrov «Ran-nee obuchenie inostrannyim yazyikam i mezhkulturnaya kommunikatsiya» (napravlenie «Pedagogicheskoe obrazovanie») / pod red. V. A. Pogosyan. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2013. 307 s.

29. Kantelinen R. & Pogosian V. Finnish-Russian Cooperation in Teacher Education. The Joint Study Module «Teaching Foreign Languages to Young Learners» // I. E. Tirri & E. Kuusisto (Eds.) Interaction in Educational Domains Rotterdam: Sense Publishers, 2013. P. 159-169.

30. Malova O. Teaching Children Foreign-Language Grammar: Are Authentic Materials Appropriate? // FLEKS — Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice. 2016. Vol. 3. N 2. Intercultural communication in educational settings. URL: https://journals.hioa.no/index.php/fleks

И. Е. Мельникова, Е. И. Николаева, С. Н. Никифорова, Э. Б. Дунаевская, С. А. Буркова, Л. М. Костина, И. А. Калабина, Т. В. Александрова

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НА КАФЕДРЕ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ СЕМЬИ

В работе излагаются результаты исследований психофизиологического направления кафедры возрастной психологии и педагогики семьи. Говорится об обширном поле исследования психофизиологии спортсменов, их адаптации к нагрузкам разной интенсивности. Описаны результаты исследования функциональной асимметрии мозга, связи эмоционального интеллекта детей с латеральными предпочтениями. Выявлено различие взаимосвязи интеллекта и креативности у детей и подростков. Отдельное направление связано с исследованием особых детей и их возможности адаптации в учебных заведениях разного уровня. Описаны особенности адаптации таких детей к эмоциональным ситуациям и реагирования их вегетативной нервной системы в этих условиях. Обширные исследования ведутся для описания детско-родительских отношений в семьях, влияния семьи на психологические особенности ребенка дошкольного и школьного возраста.

Ключевые слова: исследования, функциональная асимметрия мозга, исполнительные функции, кардиоинтервалы, адаптация, дети с ограниченными возможностями здоровья.

I. Melnikova, E. Nikolaeva, S. Nikiforova, E. Dunaevskaya, S. Burkova, L. Kostina, I Kalabina, T. Aleksandrova

PSYCHOPHYSIOLOGICAL FIELD OF STUDY AT THE DEPARTMENT OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY AND FAMILY PEDAGOGY

The paper reports on research results within the psycho-physiological field of study conducted by the Department of Developmental Psychology and Family Pedagogy. The article covers extensive research into the psychophysiology of athletes and their adjustment to activities of varied intensity; the study of functional asymmetry of the brain and the connection between emotional intelligence in children with their lateral preferences; the difference between the correlation of intelligence and creativity in children and adolescents. Another study focused on children with special needs and their ability to adapt to educational institutions of different levels. It described specific features of their adaptation to emotional situations and the reactions of their neurovegetative system in those conditions. Extensive research was conducted into the parent-child relationship in families and the impact of the family on the psychological characteristics of the child of preschool and school age.

Keywords: research, functional asymmetry of the brain, executive functions, cardiointervals, adaptation, children with special needs.

Исторически более ранними на кафедре были психофизиологические исследования. Они были начаты В. Г. Каменской, которая

смогла создать уникальные методики, позволяющие описывать ориентацию человека, и прежде всего ребенка, в потоке сигна-

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.