Научная статья на тему 'Проблемы перехода России на международные стандарты финансовой отчетности'

Проблемы перехода России на международные стандарты финансовой отчетности Текст научной статьи по специальности «Животноводство и молочное дело»

CC BY
223
57
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ / ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ / ACCOUNTING / INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS / FINANCIAL ACCOUNTING

Аннотация научной статьи по животноводству и молочному делу, автор научной работы — Максимова Галина Васильевна, Нечаев Андрей Сергеевич

Исследован процесс создания международных стандартов финансовой отчетности. Выявлены проблемы перехода России на международные стандарты финансовой отчетности.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

THE PROBLEMS OF RUSSIA'S TRANSITION TO INTERNATIONAL FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The process of creating international financial accounting standards has been studied. The problems of Russia's transition to international financial accounting standards have been revealed.

Текст научной работы на тему «Проблемы перехода России на международные стандарты финансовой отчетности»

OEfÄf NJÄÄß, ГАЁ I Ä |ÄÄß Ё AArÄ^ri-EDÄAEörAß Т1ЁЁ0ЁЁА

A.A. J ÄENE J IAÄ

зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита, доктор экономических наук, профессор

Ä.N. FÄxÄÄA

кандидат экономических наук, старший преподаватель

1^ТАЁАШ TÄDÄÖTÄÄ DTNNEEiÄJÄ^ÄÖJÄDTÄiUÄ NÖArAÄDÖU OEiÄiNlÄ^ lÖxÄÖMNÖE

iTneääfeä äTäü Tölä^äfü öneääfeäl äfe-läfey e ISTäeälä lä^äöfäSTäfTe öfeöeeä-öee äööäääöäSneTäT ö^äöä. Dägäeöeä äegfänä, nTIQTäTffiää^üääny äTgSänöäfeäl STee lä^-äöfäSTäfTe eföääSäöee ä nöäSä yeTfTleee, rSääüyääyäö TISäääääffüä öSääTääfey e ääe-fTTäSäge^ IQeföelTä äööäääöäSneTäT ö^äöä e äeäTSeölTä äööäääöäQneeö Sän^äöTä. Äööääe-öäSneee ö^äö, eäe e ITeeöeeä, fä gfääö fäöeT-fäeüfüö äSäfeö. Ö^äöfüä öäöfTeTäee yem'TS-öeSö^öny e eu'TSöeSö^öny, ^öT ITgäTeyäö äüääeeöü öSTääfü Sägäeöey äööääeöäSneTäT ö^äöä e ääT ägäelTnäyge.

Ä äTäü0efnöää nöSäf, elä^ueö ^änöeTä ISääTäTä SääöeeSTääfeä ä Täeänöe äööääeöäSneTäT ö^äöä, ääfee e IQääeöääünöäT enöTSe^än-ee SännläöSeääeenü eäe TnfTäfüä eSääeöTSü. Ö^äöfäy ISäeöeeä ä öäeeö nöSäfäö fäISääeäfä fä öäTäeäöäTSäfeä öSääTääfee fääTäTTäeTffiäfey.

Ä nöSäfäö ffiä n TSeäföäöeäe fä öäTäeäöäTSäfeä öeneääüfüö gäISTnTä äegfänä äööääe-öäSneee ö^äö äTeü0ä TSeäföeSTääf fä eföTS-läöeTffTä Tääma^äfeä efäänöTSTä e Süfee öäffüö äölää, äää fäöTäyöny äTITäfeöääüfüä öefäfnTäüä SänöSnü e äää länneSTääffT Säg-äeää^öny eSölfäe0eä löeüöe- e öSäfnfäöeT-fäeüfüä eTSITSäöee.

Ä 1973 ä. Täuänöääffüä äööäääöäSneeä (äöäeöTSneeä) TSääfegäöee Syää nöSäf (ä öTl ^eneä ÄänöSäeee, ÄääeeTäSeöäfee, ÄäSläfee, Eäfääü, N0Ä, ÖSäföee) nTgääee lä^äöfä-STäfö^ ISTöänneTfääüfö^ fäISääeöääünöääf-fö^ TSääfegäöe^ — Eüeöäö IT lä^äöfäSTä-fül nöäfääSöäl öefäfnTäTe Tö^äöfTnöe (ElNÖT). Ä fä^äeä 1990-ö ää. lä^äöfäSTä-füä nöäfääSöü öefäfnTäTe Tö^äöfmöe fä^äee ITnöäläffT gääTääüääöü eSöIfäe0eä leSTäüä Süfee. Ä 2000 ä. ElNÖT äüe SäTSääfegTääf ä nTääö e IäSä0äe ä ISTöännä SägSääTöee nöäfääSöTä Tö ITäeöeee ääSlTfegäöee e ITee-

öeeä eTfääSääföee. lä nääTäfy0fee ääfü äT-eää 50 eSöIfäe0eö nöSäf ISefyee maöeääüfüä leäfü IäSäöTää fä INÖT eee nääeffiäfey n fele. ÄäST läeneee nT^g Täygäe eTlläfee, ^üe öäffüä äölääe TäSäuä^öny fä ääSTläeneeö äeS^äö, enITäügTääöü n 2005 ä. INÖT ISe nT-nöääääfee eTfnTäeäeSTääffTe öefäfnTäTe Tö-^äöfTnöe. fäeTöTSüä nöSäfü gäyäeäe T ITe-fTl läSäöTää fä INÖT n 2005 ä.

lä nääTäfy0fee ääfü nöüänöäö^ö äää «lä^-äöfäSTäfüö ygüeä äegfänä» — INÖT e ÄÄÄI N0Ä. N öT^ee gSäfey öäTänöää ISeläfäfey ö^änöfeeäle öTgyenöääffüö ISTöännTä Tää ne-nöälü fäöTäyöny ä TäfTe «äänTäTe eäöääT-See». ÄÄÄI N0Ä TleSääöny fä gfä^eöäeüfT äTeü0ää eTäe^änöäT SägSääTöTe, ITyöTlö ä äläSeeäfneeö nöäfääSöäö gäläöfä öäfääföey äTeää ^äöeTäT SääöäeSTääfey änäö TläSäöee e läfü0äe äeäeTnöe äey TöääeüfT ägyöTe eTl-läfee. Ä INÖT ölTS ääeääöny fä SägSääTö-eö ääefüö ISeföelTä, ISeääSffieääynü eTöTSüö lT^fT öTSleSTääöü Tö^äöfTnöü n TISäääeäf-fTe nöäläfü^ äeäeTnöe.

NTääö IT nöäfääSöäl öefäfnTäTe Tö^äöfT-nöe N0Ä ITäIenäe nTäeä0äfeä n nTääöTl IT INÖT Tä önöSäfäfee Sägee^ee lä^äö älä-SeeäfneTe e lä^äöfäSTäfTe nenöäläle Tö-^äöfTnöe.

xöT eänääöny IäSäöTää DTnnee fä INÖT, öT gäänü nöuänöäöäö lfäfeä, ^öT INÖT ^ööü ee fä äeääfTä nSäänöäT ISeäeä^äfey efäänöeöee. TäfäeT nälä IT näää Tö^äöfTnöü IT INÖT fä lT^äö ääSäföeSTääöü ISeöTe efäänöeöee.

läSäöTä DTnnee fä INÖT öSääöäö T^äfü näSüägfTe, äTeü0Te e eSTITöeeäTe ITääTöTä-ee. TnTääffT öäeäy SääTöä fäTäöTäelä ISe ITääTöTäeä ISäITääääöäeäe efnöeöööä ISTöän-neTfäeüfüö äööääeöäSTä e ö^ääfT-läöTäe^än-eeö öäföSTä. Ääffüä öäföSü äöäöö yääyöüny TnfTäfTe ö^ääfT-IääääTäe^äneTe äägTe IT

И h.A. 1 aenel Tää, A. N. 1 a-^iäää, 2004

Â.Â. ÎÀÊÑÈÎIÂÀ, À.Ñ. ÎÂxÀÂÂ

ïöâïÎäàâàГè^ IÑOT àóôäàëôâöñêèï ñëóæáàl

бîññèéñêèö êM'ïa^é, â ^üè ÎáÿçàГГÎñôè áóäâô

âöîäèôü ñÎñôàâëâГèâ Îô^âôГÎñôè ïî IÑOT.

^èlâ^èâ IÑOT ôбâáóâô ñÎââб0âГГÎ Гîâûö çíàíèé, Гàâûêîâ Sàâîôû, è, ñàlîâ âàænâ, ÎГè ëüà^ô ôîô ñôâбâîôèï lû0ëâ-Гèÿ, êîôî5ûé ïбèñóôñôâîâàë è ïöèñóôñôâóâô äî ñèö ïî5 ó àîëü0èmôâà áóöäàëôâбîâ Dîññèè. Dîññèéñêèâ ГÎöïàôèâГûâ äÎêólâГôû â îàëà-ñôè áóöäàëôâбñêîäî ó^âôà èlâ^ô áîëü0ó^ ñôâïâГü ñôöîäîé öâäëàïâГôàöèè âñâö îàëà^ ôâé ó^âôà. IÑOT, â ñâî^ î^âöâäü, Гâ ÿâëÿ-|эôñÿ ñâîäü ñôöîäèö, äâôàëüГûö ïôàâèë, yôî, ñêîöââ, Гàáîö ïöèГöèïÎâèôöâáîâàíèé. Kä-öîä ê èô öâàëèçàöèè ñïâöèàëèñô îïöâäâëÿâô ñál, èñôîäÿ èç êÎГêöâôГÎé ÿêÎГüè^âñêÎé ñèôóàöèè, ñóùíîñôè ñäâëêè, à Гâ ôîëüêî è Tâ ñôîëüêî èç ââ ïöàâîâîé ô^lû.

 ñÎâöâlâГГûô óñëîâèÿô öàçâèôèÿ yênîTè-êè ïöîáëâlà Гâñîîôââôñôâèÿ lîäâëâé àóôäàë-ôâöñêîäî ó^âôà Гîñèô äëîáàëüíûé ôàöàêôâö. Dâ0èôü ââ lîæn ïoôâl óГèôèêàöèè àóôäàë-ôâöñêîäî ó^âôà. Íàèàîëü0ó^ èçââñôГÎñôü ïî-ëó^èëè ôàêèâ m'mîàû öâ0âГèÿ ГàçâàГГÎé !Ш-àëâlû, êàê äàölÎГèçàöèÿ è ñôàГäàöôèçàöèÿ.

Èäâÿ ñôàíäàöôèçàöèè ó^âôГûô ïöîöâäóö çàëÎæâГà â IÑOT. Tm ñîñôîèô â óГèôèöè-öîâàííü Гàáîöâ ñôàГäàöôÎâ áóôäàëôâöñêîäî ó^âôà è îô^âôíîñôè, ïöèlâГÿâlûô â ë^àîé ñôöàíâ è â ë^àîé ñèôóàöèè.  ñèëó ÿôîäî îôïà-äàâô Гâîáôîäèlîñôü öàçöàáîôêè ГàöèÎГàëüГûô ñôàГäàöôÎâ, ^ôî ïöâäïîëàäàâô èñôÎöèêÎ-Гàöè-ÎГàëüГÎâ îàâçëè^èâàœâ è ôöàäèöèîííîâ öàç-âèôèâ áóôäàëôâöñêîäî ó^âôà â ñôöàíàô.

Êöüâ ôîäî, ÎáÎáùâГГûé ôàöàêôâö IÑOT ïöâäóñlàôöèâàâô äÎñôàôÎ^ГÎâ lГÎäÎÎáöàçèâ â lâôîäàô ó^âôà, à ôàêæâ îôñóôñôâèâ èГôâöïöâ-ôàöèé êÎГêöâôГûô ñèôóàöèé ñ ÎöèâГôàöèâé Гà ïöÎôâññèÎГàëüГÎâ ñóæäâГèâ áóôäàëôâöîâ.

Ôàêèl îàöàçü, óêàçàГГûâ Гâäîñôàôêè ï^è-ââäóô ê ^îïmôàâèïmôè äàГГûô îô^âôíîñôè, ê ГââÎçlÎæГÎñôè ñôàôèñôè^âñêîäî ÎáÎáùâГèÿ.

T^ârn âàærnl ÿâëÿâôñÿ âîïöîñ ñîáë^äâ-íèÿ îàùèô ïöèГöèïÎâ ôóГêöèÎГèöÎâàГèÿ ñè-ñôâlû IÑOT ïöè ââ âГâäöâГèè â öîññèéñêó^ ïöàêôèêó. Oàê, ÎäГèl èç êöèôâöèââ ïöèçГàГèÿ ÿëâïâГôÎâ ôèГàГñÎâÎé îô^âôíîñôè ÿâëÿâôñÿ ñôîèlîñôü ñôàôüè, èçlâöÿâlàÿ ñ àîëü0âé ñôâ-ïam^ ГàäâæГÎñôè è äîñôîââöíîñôè. Èçlâöâ-Гèâ, â ñâî^ î^âöâäü, ÿôî ÎïöâäâëâГèâ äâГâæ-ué ñólrn, êîôîöàÿ ïîçâîëÿâô ïöèçГàôü è âíâñôè ñôàôü^ â ôèГàГñÎâó^ m^^ô^

 ïöîöâññâ ïâöâôîäà Гà IÑOT ^àâèôâëü-ñôâî DO ñÎäëàñГÎ óôââöæäâГГûl â àïöâëâ

2QQ1 ä. «Iâöàï ïî öâàëèçàöèè â 2QQ1-2QQ5 ää. öâôÎölèöÎâàГèÿ àóôó^âôà» öàçäâëèëî âñâ öîññèéñêèâ ïöâäïöèÿôèÿ Гà ^âôûöâ äöóïïû: ïâöâàÿ äöóïïà — îôêöûôûâ àêöèÎГâöГûâ îà-ùâñôâà, àêöèè êîôîöûô êîôèöó^ôñÿ íà öûГêâ; âôîöàÿ — ÎñôàëüГûâ êöóïíûâ ïöâäïöèÿôèÿ (îôêöûôûâ àêöèÎГâöГûâ îàùâñôâà); ôöâôüÿ — ñöâäГèé àèçГâñ; ^âôââöôàÿ — làëûé àèçГâñ.

Àîëü0â âñâäî ïâöâôîä Гà IÑOT äâéñôâè-ôâëüГÎ êîñíâôñÿ êM'ïa^é, àêöèè êîôîöûô êî-ôèöó^ôñÿ Гà öûГêâ, ïöè ñÎñôàâëâГèè èlè ñâîä-Гîé àóôäàëôâöñêîé Îô^âôГÎñôè. Ñöîê èô ïâöâ-ôîäà Гà lâæäóГàöÎäГûâ ñôàГäàöôû — 1 ÿb âàöÿ 2QQ5 ä. TäГàêÎ Îô^âôГÎñôü ^æu ñ^ ñôàâëÿôü çà äâà ñîïîñôàâèшô ïâöèîäà, ïîÿôî-ló äîôîâèôü îô^âôíîñôü ïî IÑOT èl ^îà-ôîäèïî óæâ ñ 1 ÿГâàöÿ 2QQ4 ä. È ÿôî ïöè ôîl, ^ôî ñîââô ïî IÑOT â íàñôîÿùââ âöâïÿ çà-Гèïàâôñÿ ïâöâöààîôêîé 16 ïâæäóГàöÎäГûô ñôàГäàöôÎâ.

Êîëè^âñôâî êM'ï^èé, âôîäÿùèô â ïâöâó^ äöóïïó, â íàñôîÿùââ âöâïÿ ñîñôàâëÿâô îêîëî 3 ôû^ Ñóùâñôâóâô Mâ^â, ^ôî â öâëü ïî Dîññèè Гà Гà^àëüГü ÿôàïâ ôöâàóâôñÿ îàó^èôü IÑOT ïîöÿäêà 1Q ôûñ. ^âë.

Iöîöâññ îáó^âíèÿ àóôäàëôâöñêèô ñëóæà ôàêîäî êîëè^âñôâà ïöâäïöèÿôèé äÎâÎëüГÎ ôöóäÎçàôöàôâГ, è ÎГ, âñôâñôââííî, àóäâô ôè-ГàГñèöÎâàôüñÿ çà ñ^âô ñÎàñôââГГûô ñöâäñôâ ñàïèô ïöâäïöèÿôèé.

Êöыâ ôîäî, Îàó^âГèâ àóôäàëôâöñêèô ñëóæà IÑOT áóäâô çàôöóäГâГÎ èlâ^ùèl-ñÿ ó àîëü0èmôâà œçêèl óöÎâГâï çГàГèé ôà-êèô ôèГàГñÎâûô äèñöèïëèГ, êàê «Ôânûâ áó-ïàäè», «OèГàГñû, äâГâæГÎâ îáöàùâíèâ è êöâäèô». Oàêàÿ ñèôóàöèÿ ñëîæèëàñü âñëâäñôâèâ ГâäÎñôàôÎ^ГÎäÎ óäâëâГèÿ âöâïâГè ïî äàГГûï äèñöèïëèГàï àóäóùèï ñïâöèàëèñôàï â îàëà^ ôè àóôäàëôâöñêîäî ó^âôà.

Íâîáôîäèïîñôü àîëââ ñâöüâçГÎäÎ ïîäôîäà ê äàííîé ïöîàëâïâ ÎàóñëÎâëâГà ôâl, ^ôî ôâêñô IÑOT ïâñôöèô ïгîäîîàöàçèâï Гâ ôîëüêî áóôäàëôâöñêèô, Гî è ôèГàГñÎâûô ôâöïèíîâ. Êöüâ ôîäî, ñëÎæГÎñôü ÎôäâëüГûô ñôàíäàöôîâ, ôàêèô êàê IAS 39 «OèíàíñÎâûâ èГñôöóïâГôû: ïöèçГàГèâ è mâmà» è IAS 32 «OèíàíñÎâûâ èb ñôöóïâíôû: öàñêöûôèâ è ïöâäñôàâëâГèâ è^^-ïàöèè», ïÎñâÿùâГГûô ÎôöàæâГè^ â m^ím-ôè ôèíàíñîâûô èГñôöóïâГôÎâ, â ^àñôГÎñôè âëî-æâГèé â öâГГûâ àóïàäè, ïöîèçâîäíûô èГñôöó-ïâГôÎâ, äâàèôîöñêîé è êöâäèôîöñêîé çàäîë-æâГГÎñôè, êîôîöûâ äÎëæГû àûôü îöâíâíû ïî ñïöàââäëèâîé ñôîèïîñôè, ÿâëÿâôñÿ äÎëÎâГÎé

Известия ИГЭА. 2004. № 1 (38)

OÈÍÀÍÑIÂÀß, ÍÀËlAlÂAß È ÄÂÍÂÆÍI-ÊDÂÄÈÔÍÀß ÏIËÈÔÈÊÀ

àîëü^ íâ ôîëüêî äëÿ öîññèéñêèô ñïâöèàëèñôîâ, Гî è äëÿ ôèГàГñèñôÎâ âñâäî lèöà.

Ñ âââäâГèâl IÑOT ñóùâñôâóâô è ëè^âè-

ñôè^âñêàÿ ïöîàëâlà. xôîàû öààîôàôü ñ îô^âô-í^ü^ ïî ïâæäóíàöîäíûï ñôàГäàöôàï, áóó-

äàëôâöó ïöèäâôñÿ èçó^èôü àГäëèéñêèé. Tô^âô-

Гîñôü íà äöóäü ÿçûêâ ïâæäóГàöÎäГûâ àóäè-ô^û ñâäÎäГÿ ïîäôââöæäàôü îôêàçûâà^ôñÿ. Âà è âÎçГèêГÎââГèè êàêèô-ëèàî ñïîöîâ âñâ âîïöîñû öàçöâ0à^ôñÿ ôîëüêî Гà îñíîâàíèè àГäëÎÿçû^ГÎäÎ âàöèàГôà IÑOT.

lî Mâ^^ Гâêîôîöûô àâôîöîâ, ïöâäïöèÿ-ôèÿ ïîäóô ëè0ü ôöàГñôÎöïèöÎâàôü öîññèéñêó^

Îô^âôГÎñôü uä IÑOT, à Гâ çàГèïàôüñÿ ââäâ-

fèâl ïàöàëëâëüГÎäÎ ó^âôà ïî ïâæäóíàöîäíш ñôГàäàöôàï, ^ôî ñóùâñôââГГÎ ñГèçèô çàôöàôû êàê Гà Îàó^âГèâ, ôàê è íà ôÎöïèöÎâàГèâ àîëââ öàñ0èöâГГÎäÎ ñîñôàâà àóôäàëôâöñêèô ñëóæà ïöâäïöèÿôèé. ÂàГГÎâ ïm^â lîæâô îïöîââö-äГóôü ë^àîé ïöàêôèêó^ùèé àóôäàëôâö, êîôîöûé ôîôü öàç èlâë â^^æ^ôü ñöàâГèôü ôöàГñ-ôÎöïèöÎâàГГó^ îô^âôíîñôü ñ Îô^âôГÎñôü^,

ñÎñôàâëâГГÎé ïî '^èmèïe! IÑOT.

ÂàæГà ïîääîôîâêà Гâ ôîëüêî áóôäàëôâöñêèô ñëóæà êM'ïa^é, Гî è, â íâ ïârn0âé ñôâïâ-íè, öâäóëèöó^ùèô ÎöäàГÎâ. Áâç Гââ ë^àûâ äâéñôâèÿ â ÿôîé îàëàñôè n^îà^ ëè0ü äèñ-êöâäèôèöîâàôü èäâ^ IÑOT è íàöó0èôü nö-ïàëüuâ ôóíêöèîíèöîâàíèâ ÿêÎГüèêè.

xôî êàñàâôñÿ öâäóëèöó^ùèô îöäàíîâ (Ièb

ôèГ DO), ôî, êàê ñ^èôà^ô ñïâöèàëèñôû ïî IÑOT, äàííîâ ââäüñôâî «Гâ àëâùâô». Ÿôî óôââöæäâíèâ ÎñГÎâàГÎ Гà ôîl, ^ôî ï^è ô^lè-öÎâàГèè ïÎëÎæâГèé ïî áóôäàëôâöñêüó ó^ó (IÁ0) ñÎôöóäГèêè äàГГÎé îöäàíèçàöèè, Гâ çàô-öóäГÿÿ ñâàÿ öàáîôîé ïî èô ñÎçäàГè^, çàmà-[эôñÿ ïëàäèàôи èç IÑOT. Íàèàîëââ íàäëÿäíш ïöèïâöü ÿâëÿâôñÿ ñÎçäàГГÎâ â 2QQ2 ä. IÁ0 18/Q2 «Ô^âô öàñ^âôîâ ïî Гàëîäó Гà ïöèàûëü». Öâêñô äàГГÎäÎ IÁ0 â àÎëü0èГñôââ ñâîâï âçÿô èç ïâöâÎèñôÎ^Гèêà, ô.â. èç IAS 12 «ÍàëÎäè Гà ï^è-àûëü». Ñîçäàâôñÿ âïâ^àôëâГèâ, ^ôî èç äàííîäî ñôàГäàöôà äëÿ IÁ0 àûëî âçÿôî ôîëüêî ôî, ^ôî ñïîäëè rnlrnëèôü ñÎôöóäГèêè äàГГÎäÎ ââäü-ñôâà. Oàê, ê ïöèïâöó, â IÁ0 18/Q2 ñÎââö0âГ-Гî Гâô èíôîöïàöèè îà ÎöâГêâ ÎôëÎæâГГûô m-ëîäîâûô îàÿçàôâëüñôâ è ÎôëÎæâГГûô Гàëîäîâûô ôöâáîâàíèé, î ïâöâÎöâГêâ ГâïöèçГàГГûô îôëî-æânûô Гàëîäîâûô ôöâàÎâàГèé, î âçàèlîçà^â-ôâ ÎôëÎæâNûô Гàëîäîâûô ôöâàÎâàГèé è îôëî-æâГГûô Гàëîäîâûô îàÿçàôâëüñôâ è ôA

IöèГöèïû, çàëÎæâГГûâ â ïâæäóГàöÎäГûô ñôàíäàöôàô, Гâ âñâääà ÎäГÎçГà^ГÎ lîæn m-çâàôü ÎàúâêôèâГшè. Oàê, ê ïöèïâöó, â ñôàГ-

äàöôâ IAS 17 «Àöâíäà» ñêàçàГÎ, ^ôî ïëàôâæè ïî àöâíäâ, öàñïöâäâëâГГûâ Гà öàâГüâöГÎé rnnââ, öàññ^èôàГГûâ â ñîîôââôñôâèè ñ äöàôè-êîl âöâïâГè '^ó^^ âûäîä ïîëüçîâàôâëâl, îôöàæà^ôñÿ â îô^âôâ î ïöèáûëÿô è óàûôêàô. Tôñ^äà âÎçГèêàâô ïöîáëâïà: IÑOT ïîñôöî-âГû Гâ íà ñâîäâ ñôöîäèô, äâôàëüГûô ïöàâèë, è ïîäôîä ê èô öâàëèçàöèè ñïâöèàëèñô îïöâäâëÿ-âô ñàï, èñôîäÿ èç êîíêöâôíîé ÿêÎГüè^âñêÎé ñèôóàöèè, ñóùГÎñôè ñäâëêè, ô.â. äàГГûé ñôàГäàöô Гâ óêàçûâàâô, Гà êàêèô ïöèГöèïàô äÎëæГû àûôü ïîñôöîâíû âçàèïÎÎôГÎ0âГèÿ ïâæäó ëèçèrn-äàôâëâï èëèçèГäÎïÎëó^àôâëâï êàñàôâëüГÎ öàç-ïâöà è ïâöèÎäè^ГÎñôè ëèçèГäÎâûô ïëàôâæâé. Âàæâ â öîññèéñêèô ГÎöïàôèâГûô äÎêóïâГôàô íèääâ Гâ ïöîñëâæèâàâôñÿ ïöÿïîäî óêàçàГèÿ íà ÎàÿçàГГÎñôè ëèçèГäÎïÎëó^àôâëÿ âûïëà^èâàôü ëè-çèíäîäàôâë^ ëèçèГäÎâûé ïëàôâæ, öàñïöâäâëâГ-Гûé íà öàâГыâöГÎé ÎñГÎââ. ÂäèГñôââГГûï öîññèéñêèï íîöïàôèâíш äÎêóïâГôü, êîôî-öûé Гâ óêàçûâàâô, à âñâäî ëè0ü ïöâäëàäàâô ïîöÿäîê öàñïöâäâëâГèÿ ëèçèГäÎâÎäÎ ïëàôâæà Гà äàííîé ÎñГÎââ, ÿâëÿ^ôñÿ ïâôîäè^âñêèâ óêà-çàíèÿ ïî öàñ^âôó ëèçèГäÎâûô ïëàôâæâé.

ÊÖüâ ôîäî, Гâîàôîäèïî ïüГèôü î ôîl, ^ôî â öâçóëüôàôâ '^èlâ^^ IÑOT â áàëàí-ñâ öîññèéñêîé êM'ïa^è çГà^èôâëüГÎ èçlâ^-âôñÿ ñôîèïîñôü mnâ^ô ñöâäñôâ; l^èâ àêôèâû è îáÿçàôâëüñôâà ÎöâГèâà^ôñÿ ïî m^à-âî^îé ñïöàââäëèâîé ñôîèïîñôè, à Гâ â ñól-lâ ôàêôè^âñêèô çàôöàô Гà ïöèîáöâôâíèâ; ïî-ÿâëÿ^ôñÿ Гîâûâ ôèГàГñÎâûâ èíñôöóïâíôû, â ^àñôГÎñôè äâöèâàôèâû; â àêôèâàô îôöàæà^ôñÿ èГââñôèöèè è îàÿçàôâëüñôâà êM'ï^èé, êîm-öîëü Гàä êîô^ûlè îáâñïâ^âí Гâïîñöâä-ñôââГГш ó^àñôèâï â êàïèôàëâ. Tô^âô î ï^è-àûëÿô è óáûôêàô ïÎïÎëГÿâôñÿ ôàêèlè nâûlè ñôàôüÿïè, êàê «ÊÎööâêôèöÎâêà ñïöàââäëèâîé ñôîèïîñôè ôèíàíñîâûô èГñôöóïâГôÎâ», «löè-çГàГèâ èëè âîññôàíîâëâíèâ ñóll ñГèæâГèÿ ñôî-èlmôè àêôèâîâ» è äö. IÎÿñГâГèÿ ê m^ô^-ôè ñôàГÎâÿôñÿ çГà^èôâëüГÎ àîëââ èíôîöïàöè-ÎГГÎ ^ûùânûïè è ÎöèâГôèöÎâàГГûïè íà ïÎôöâàГÎñôè ïîëüçîâàôâëâé.

Íà ñâäÎäГÿ0Гèé äâíü ñóùâñôâóâô öÿä ï^â-ïÿôñôâèé íà ïóôè ñàëèæâГèÿ ñ IÑOT. Dàçàâ-öâïñÿ ëè0ü â ïöèГöèïèàëüГûô öàçëè^èÿô lâæ-äó öîññèéñêîé ñèñôâïîé áóôäàëôâöñêîäî ó^â-ôà è IÑOT. Ñâöüâçíûï îôëè^èâl öîññèéñêîé ñèñôâïû àóôäàëôâöñêîäî ó^âôà îô IÑOT, êàê äîâîöèëîñü öàíââ, ÿâëÿâôñÿ îôñóôñôâèâ ó Гàñ ïöàêôèêè ïöÎôâññèÎГàëüГÎäÎ ñóæäâГèÿ àóô-äàëôâöà. Dîññèéñêèé ó^âô îôâîäèô àóôäàëôâöó öîëü èñïîëíèôâëÿ çàêÎГÎâ, ïÎñôàГÎâëâГèé, ïè-

Известия ИГЭА. 2004. № 1 (38)

А.Р. АРІ0АА, &.Ё. РАРОіА

паї, ёГпоббёОёё. Тг Га обааоао То ГааТ ай-бажаГёу пТапоааГГТаТ пбжааГёу. Оаё, а ІА0 4/99 «Аббааёоабпёау То^аоГТпой ТбааГёдаоёё» ^аоёТ пёадаГТ, ^оТ аТпоТаабГТё ё УТёГТё п^ё-оааопу аббааёоабпёау То^аоГТпой, п6Тб!ёбТ-ааГГау ёпбТау ёд Гбааёё, бпоаГТаёаГГйб ГТб-1аоёаГи1ё аёоа!ё ЇТ аббааёоабпёиб б^аоб.

А пТТоааопоаёё жа п 1ЫОТ ТпГТаГиІ ёбё-оабёа! пёпоаш б^аоа уаёу^опу ГбёГоёш, а Га Гбааёёа. ОпоаГТаёой Гбааёёа аёу апаб пёб^ааа, аТдГёёа^иёб а аёдГап-'Гбаёоёёа, ГааТдІТжГТ. 1ЫОТ ТоаТауо ГбёГоё'Га! ТпТаб^ бТёй, аёу даїааГТаТ аббааёоаба ТГё уаёу^опу паТааТ бТаа ёаГТГи. Га ТпГТаа ГбёГоё'ГТа 1ЫОТ 6Тб!ё-ббаопу 'ГбТ6аппёТГаёйГТа аббааёоабпёТа пбж-ааГёа. А бжа ёпбТау ёд ТайаёоёаГТё ГаТабТ-аё1Тпоё оТаТ ёёё ёГТаТ 'Гбаа'Гбёуоёу ё ЇбТ6ап-пёТГаёйГТаТ пбжааГёу аббааёоаба Т'Гбаааёу^о-пу Їаба^аш поаоаё 6ёГаГпТаТё То^аоГТпоё, ббТ-ааГй пбйапоааГГТпоё, бІапоГТпой ёГ6Тб1аоёё аёу 'ГТёйдТааоаёаё. А бТппёёпём б^аоа апа уоТ ГТёа ГТпёо ааёёабаоёаГйё бабаёоаб.

ІажабГабТаша поаГаабой апа аТёй0аа 'Гбаа'ГТ^оаГёа Тоаа^о ТоаГёа ЇТ пГбааааёёаТё поТё1Тпоё, ёТоТбау ЇТ Т'ГбаааёаГё^ Їбаа-поааёуао пТаТё пбїїб ааГажГйб пбаапоа, аТпоаоТ^Гб^ аёу 'ГбёТабаоаГёу аёоёаТа ёёё ёпГТёГаГёу Таудаоаёйпоа Гбё пТааб0аГёё пааё-ёё Іажаб бТбТ0Т таааиёаишё, Гадааё-пё!й!ё абба То аббаа поТбТГа!ё. 1ТаТаГйё ЇТабТа бжа ёпГТёйдбаопу ïбё ТоаГёа Тайаё-оТа ТпГТаГйб пбаапоа (аёйоабГаоёаГйё ЇТабТа), айбб^ёё, 6ёГаГпТайб ётоббТаГоТа, Га1аоабёаёйГйб аёоёаТа, ёГаапоёоёТГГТё пТа-поааГГТпоё, 'ГатёТГГйб айЇеао, абаГай. ЫТ-аао ЇТ 1ЫОТ 'ГёаГёббао бат'бтобаГаГёа ааГГТаТ ІаоТаа ё Га аббаёа Тайаёой б^аоа.

Оаёй ТоаГёё ЇТ т'бааааёёаТё поТё1Тпоё даёё^ааопу а оТ1, ^оТай ааой 'ГТёйдТааоаё^ ёГ6Тб1аоё^ Т 6ёГатТаи пТпоТуГёё ё ба-дбёйоаоаб аауоаёйГТпоё 'Гбаа'Гбёуоёу ёпбТау ёд бааёйГТ пбйапоаб^йаё, а Га ёпоТбё^апёТё поТё1Тпоё. УоТо ЇТабТа Таат'а^ёааао дГа^ё-

ііпой ё |1ёад1той таапоааёуаыё а ю^ао-ГТпоё ёГ6Тб1аоёё, оаё ёаё 'ГТдаТёуао ТЇбааа-ёёой ёпоёГГб^ поТёТТпой аёдГапа. Оаё, а б^а-оа а даЇааГйб побаГаб Гбё ТоаГёа пГбааааёёаТё поТёТТпоё ІТжао айой ёпïТëйдТааГ 1а-оТа аёпёТГоёбТааГГТё поТё1Тпоё ааГажГйб ïТоТёТа, ёТоТбйё аТёй0ёГпоаб бТппёёпёёб аббааёоабТа аажа ГадГаёТ!. А Тоаао Га аТЇ-бТп, Тоёё^ааопу ёё а бТппёёпёТё То^аоГТпоё аа-ёаГпТаау поТё1Тпой, Гаïбёïаб, ТпГТаГйб пбаапоа То бааёйГТё, Т^ааёааГ.

ІТаааааї ёоТа. Ёаё ё а аТёй0ёГпоаа бад-аёойб побаГ, а ВТппёё ГаТабТаё1Т Га^аой п ёТГпТёёаёбТааГГТё 6ёГаГпТаТё То^аоипоё ТайапоааГГТ дГа^ёТйб ёТïïаГёё. АТёжаГ айой Ї^Гуо даёТГ Т ёТГпТёёаёбТааГГТё То-аоГТпоё ЇТ їажабГабТаГйї поаГаабоа!, баабп1аобёаа^йёё аа ТаудаоаёйГТа пТпоаа-ёаГёа, абаёо ё ïбаëёёаоё^. 1бТ6аппёТГаёй-ГТа пТТайапоаТ аТёжГТ Таапïа^ёой ЇТааТ-оТаёб ёаабТа аёу ïбёïаГаГёу 1ЫОТ. Апёё апа даёГоабапТааГГйа поТбТГй ТайааёГуо паТё бпёёёу ё ïбТаТëffiао оапГТа пТоббаГё^апоаТ, оТ ё 2010 а. пТпоТёопу бааёйГйё ЇабабТа бТп-пёёпёТаТ аёдГапа Га ТайаïбёдГаГГйё удйё 6ёГаГпТаТё То^аоГТпоё.

Вадаёоёа ёГоабГаоёТГаёйГТё !Тааёё аббааё-оабпёТаТ б^аоа Га аада поаГаабоёдёбТааГГйб 1ЫОТ ГаТабТаё1Т Їбажаа апааТ а ёГоаба-паб 1ажабГабТаГйб ГаоёТГаёйГйб ё обаГпГа-оёТГаёйГйб ёТïïаГёё, ёГТпобаГГйб б^апоГё-ёТа 1ажабГабТаГйб ааё^оГйб бйГёТа.

Ё^аау пёпоа1а аббааёоабпёТаТ б^аоа ё То-^аоГТпоё пТдаааопу аёу аТпоёжаГёу ТЇбааа-ёаГГйб оаёаё, ё аТ оаб ЇТб, пёа ёТГёбаоГау дааа^а айïТëГуаоnу, ТпГТаГйа Ї^^Їй, да-ёТжаГГйа а Гаа, Тпоа^опу Гаёд!аГГй1ё.

Мёаабао ГаïТЇГёой, ^оТ аббааёоабпёёё б^ао Тïбаааëуаопу Тёббжа^йаё пбааТё, а ёТоТбТё ТГ 6бГёоёТГёббао, баааёббу Га пТоёаёйГйа, ïТëёоё^апёёа ё уёТГТТё^апёёа бпёТаёу, ЇТ-бТжаау бадГТТабадёа ёааё ё ёб 'ипёааб^йб^ бааёёдаоё^ а аауоаёйГТпоё.

А.О. АОІ0АА

проректор по экономике и развитию Югорского государственного университета,

кандидат технических наук, доцент &.Е. ОАйОТА

ректор Югорского государственного университета, доктор технических наук, профессор

УЁТГМЁхАЙЁЁЁ АГАЁЁд ТоТоАшТА АоТВЁхИАТ ЁШ1Ёид1ААГЁВ ЮОіАіА

А 'ипёааГёа аТай аТ !ГТаёб побаГаб аТёй- ааГёу Табадб^йёбпу аТ апа аТдбапоа^йёб

0Та аГё1аГёа бааёуаопу ïбТаëаïа ёпïТëйдТ- ёТёё^апоааб ТобТаТа ГбТёдаТапоаа ё ЇТобаа-

© А.В. АбТ0аа, ^.Ё. ВаооТа, 2004

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.