Научная статья на тему 'ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО ПОРТУ'

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО ПОРТУ Текст научной статьи по специальности «Экологические биотехнологии»

CC BY
3
0
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
морський порт / морське довкілля / індекс екологічного впливу порту / субіндекс впливу порту на атмосферне повітря / субіндекс впливу порту на водні ресурси / субіндекс впливу порту на процеси утворення відходів / sea port / the marine environment / index of environmental impact of the port / subindex of the impact of the port on atmospheric air / subindex of the port's impact on water resources / subindex of the impact of the port on the processes of waste generation / морской порт / морское окружающей среды / индекс экологического воздействия порта / субиндекс влияния порта на атмосферный воздух / субиндекс влияния порта на водные ресурсы / субиндекс влияния порта на процессы образования отходов

Аннотация научной статьи по экологическим биотехнологиям, автор научной работы — Шматок Ю.В.

Мета. Провести аналіз впливу діяльності морського порту на навколишнє середовище та здійснити оцінювання екологічного впливу. Методика. Для дослідження використані такі методи: таксономії, інтегральний, формалізації, моделювання, економічного аналізу. Результати. Розроблений Індекс екологічного впливу порту на морське навколишнє середовище, який включає субіндекс впливу порту на атмосферне повітря, субіндекс впливу порту на водні ресурси та субіндекс впливу порту на процеси утворення відходів. Наукова новизна. Запропоновано та обґрунтовано розрахунок Індексу екологічного впливу порту на морське довкілля. Показники, що входять до складу субіндексів, було обрано на підставі аналізу звітів про результати комплексного відомчого моніторингу за станом об’єктів довкілля у районі розташування морського порту. Усі вони є стимуляторами, оскільки їх зростання прямо пропорційно впливає на значення синтетичних показників та загальний рівень екологічного впливу. Практична значимість. Запропонований підхід можна використовувати для вирішення проблем негативного екологічного впливу морського порту на довкілля й дозволяє виявляти тенденції впливу та встановлювати характер динаміки, ідентифікацію проблемних місць, на які потрібно буде спрямувати коригуючий управлінський вплив у морському порту.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

EVALUATION OF ENVIRONMENTAL IMPACT OF THE SEA PORT ACTIVITY

Goal. The work is devoted to the assessment of the environmental impact of the seaport on the environment. Method. For research, the following methods are used: taxonomy, integral, formalization, modeling, economic analysis. Results. An Environmental Impact Index of the Port on the Marine Environment, which includes the subindex of the impact of the port on atmospheric air, the subindex of the port's impact on water resources and the subindex of the port's influence on the processes of waste generation, is developed. Scientific novelty. The calculation of the Index of Environmental Impact of the Port on the Marine Environment is proposed and substantiated. Indicators that are part of subindices were selected based on the analysis of reports on the results of integrated departmental monitoring of the state of the environment in the area of the seaport location. All of them are stimulants, because their growth directly proportional to the value of synthetic indicators and the overall level of environmental impact. Practical significance. To solve the problems of the negative environmental impact of the seaport on the environment and to identify the trends of influence and determine the nature of the dynamics, identify the problem areas, which will need to address the corrective management impact proposed Port Index of Environmental Impact.

Текст научной работы на тему «ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО ПОРТУ»

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online) _Review of transport economics and management, 2019, вип. 2(18)

УДК 330.15 :650.615

ШМАТОК Ю.В.*

* здобувач кафедри 6Í3Hec^oricTHKH та транспортних технологш, Державний ушверситет шфраструктури та технологiй, вулиця 1вана Опенка, 19, Кшв, 02000, Украша, e-mail: lmu.yvs@gmail.com, ORCID ID: 00000001-7979-3987

ОЦ1НЮВАННЯ ЕКОЛОГ1ЧНОГО ВПЛИВУ В Д1ЯЛЬНОСТ1 МОРСЬКОГО ПОРТУ

Мета. Провести аналiз впливу дiяльностi морського порту на навколишне середовище та здiйснити ощнювання екологiчного впливу. Методика. Для дослщження використанi так! методи: таксономп, штегральний, формалiзацiï, моделювання, економiчного аналiзу. Результати. Розроблений 1ндекс екологiчного впливу порту на морське навколишне середовище, який включае субiндекс впливу порту на атмосферне повиря, субiндекс впливу порту на водш ресурси та субiндекс впливу порту на процеси утворення вiдходiв. Наукова новизна. Запропоновано та обгрунтовано розрахунок 1ндексу екологiчного впливу порту на морське довшлля. Показники, що входять до складу субшдекав, було обрано на пiдставi аналiзу звiтiв про результати комплексного вщомчого монiторингу за станом об'ектiв довшлля у районi розташування морського порту. Уа вони е стимуляторами, осшльки ïx зростання прямо пропорцiйно впливае на значення синтетичних показникiв та загальний рiвень екологiчного впливу. Практична значимкть. Запропонований пiдxiд можна використовувати для виршення проблем негативного еколопчного впливу морського порту на довшлля й дозволяе виявляти тенденцiï впливу та встановлювати характер динамiки, вдентифшацш проблемних мiсць, на якi потрiбно буде спрямувати коригуючий управлiнський вплив у морському порту.

Ключовi слова: морський порт; морське довшлля; iндекс еколопчного впливу порту; субiндекс впливу порту на атмосферне повиря; субiндекс впливу порту на воднi ресурси; субiндекс впливу порту на процеси утворення вiдxодiв

Постановка проблеми

Як демонструе практичний досвiд, державного еколопчного мошторингу наразi недостатньо для забезпечення комплексного контролю, попередження та лшвщаци деструктивного впливу дiяльностi морських пор^в на довкшля. Для шдтримки балансу прибережно! морсько! екосистеми, компанiям, котрi здiйснюють там виробничу дiяльнiсть необхщно створення власних систем монiторингу. Еколопчний монiторинг передбачае оперування потоками первинно! та вторинно! шформаци, аналiз яко! дозволяе приймати у подальшому обrрунтованi управлiнськi рiшення. Якщо система збору первинно! еколопчно! шформаци в укра!нських морських портах е вщносно налагодженою та стандартизованою у рамках вiдомчого монiторингу, методичнi пiдходи до отримання вторинно! екологiчно! iнформацi!, придатно! для моделювання, аналiзу та експертизи залишаються недостатньо розробленими. Для того, щоб отримати

об'ективш данi щодо динамiки впливу дiяльностi морського порту на довкiлля, слщ обрати методику, котра дозволяе виявляти тенденци змiни як загального рiвня екологiчного навантаження, так i за окремими компонентами, щентифшувати проблемнi зони, котрi потребують вiдповiдного управлiнського впливу.

Анал1з останшх дослщжень i публжацш

Серед сiмейства методiв таксономiï найбшьше застосування знайшла концепцiя показника рiвня розвитку, запропонована З. Хельвiгом. Методом таксономи займались такi вченi Педченко Н.С., Приймак В.1., Плюта В., Кремер Н.Ш., Вербовська Л.С., Петрина М.Ю., Боднар Г.Ф.

Формулювання цшей статт (постановка завдання)

Метою статп е аналiз факторiв екологiчного впливу морського порту на морське навколишне середовище та його

ощнка, шляхом розрахунку 1ндексу екологiчного впливу порту.

Виклад основного матерiалу

Анаттичне дослiдження екологiчних характеристик дiяльностi морського порту вимагае застосування пiдходу, котрий, го-перше, врахуе чинник обмеженосп первинно! шформаци, побудованiй на невеликш кiлькостi спостережень, по-друге, дозволить агрегувати значне число рiзних екологiчних параметрiв. Для вирiшення поставленого завдання у наукових дослщженнях пропонуеться до використання метод таксономи [1, 2, 3, 4].

Перевагами методу таксономи дослщжень е наступи:

- орiентованiсть на дослщження об'ектiв, котрi характеризуються великою кшьюстю рiзнорiдних параметрiв;

- можливють звести багатовимiрний статистичний матерiал у чаш та просторi до едино! кшькюно! характеристики;

- врахування у склавд синтетично! величини впливу значень вшх iндивiдуальних показникiв;

- придатнють для характеристики та iлюстрацi! змш значень показникiв, котрi формують синтетичну величину;

Review of transport economics and management, 2019, вип. 2(18)

- здатнють упорядкувати 6araTOMipHi об'екти або процеси вщносно заданого нормативного вектора-еталона;

- можливють визначити наявнють або вщсутнють однорiдностi у сукупностi, що дослщжуеться [5].

Множина узагальнювальних екологiчних показниюв буде зведена до одного показника - 1ндексу екологiчного впливу порту (1ЕВП).

1ЕВП являе собою безрозмiрну величину, що розраховуеться як середне арифметичне з трьох таксономiчних показниюв: субiндексу впливу порту на атмосферне пов^ря (С1атм ), субшдексу впливу порту на воднi ресурси (С1в0д ) та субiндексу впливу порту на процеси утворення вiдходiв (CIeidx). Таким чином ситуащя полiкритерiального екологiчного оцiнювання буде змiнена на

монокритерiальне оцiнювання, що iстотно спрощуе процес прийняття управлiнських рiшень. При цьому еколопчне оцiнювання дiяльностi порту не закшчуеться побудовою та розрахунком 1ЕВП, а передбачае подальше ретельне вивчення системи показниюв, покладених в основу розрахунку коефiцiента таксономи

У загальному вигщщ алгоритм розрахунку 1ЕВП представлено на рис.1

Рис. 1. Алгоритм розрахунку 1ндексу еколопчного впливу порту

Джерело: побудовано автором

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online) _Review of transport economics and management, 2019, вип. 2(18)

Для обчислення TaKCOHOMÍ4HHx вщображають еколопчш аспекти дiяльностi коефiцieнтiв С1атм, С1вод, CIeidx було порту у 2015-2017 рр. (таблиця 1). сформовано систему показниюв, KOTpi

Таблиця 1

Динамжа показникiв у складi 1ндексу еколопчного впливу Одеського морського порту

Джерело: складено автором на ocHoei [6, 7, 8]

Назва показника, од. вим1ру Значения показника Середне значення

2015 рк 2016 рк 2017 рк

Субвдекс впливу на атмосферне повпря, С1атм

Середньор1чна концентращя пилу, мг/м3 0,35 0,36 0,35 0,353

Середньор1чна концентрац1я азоту двоокису, мг/м3 0,070 0,072 0,074 0,072

Середньор1чна концентрац1я арчистого анпдриду, мг/м3 0,085 0,09 0,098 0,091

Середньор1чна концентращя срководу, мг/м3 0,004 0,004 0,004 0,004

Середньор1чна концентрац1я вуглевод1в граничних, мг/м3 0,2 0,2 0,2 0,200

Субшдекс впливу на водш ресурси, С1вод

Безповоротш втрати води, % в1д загального водоспоживання 5,6 6,5 26,9 12,989

Водовщведення у Чорне море, м3/рк 59,6 49,2 50,5 53,100

Показники якосп морсько! води в мющ забору, скидання:

- БСК5, мг/л 2,22 2,22 2,22 2,220

- азот амоншний, мг/л 0,17 0,17 0,17 0,170

- зал1зо загальне, мг/л 0,05 0,05 0,05 0,050

- зависл речовини, мг/л 4 4 4,25 4,083

- нафтопродукти, мг/л 0,05 0,05 0,05 0,050

Середньор1чш показники якосп поверхневого шару морсько!' води в райош розташування порту:

- водневий показник, рН 7,54 7,54 7,52 7,533

- розчинений кисень, мг/л 10,18 10,3 11,26 10,580

- зависл речовини, мг/л 4,5 4,5 4,4 4,467

- БСК5, мг/л 2,24 2,23 2,21 2,227

- азот амоншний, мг/л 0,26 0,26 0,22 0,247

- нггрити, мг/л 0,012 0,011 0,009 0,011

- нпрати, мг/л 0,28 0,25 0,18 0,237

- фосфати, мг/л 0,17 0,15 0,12 0,147

- нафтопродукти, мг/л 0,05 0,05 0,05 0,050

- зал1зо загальне, мг/л 7,54 7,54 7,52 7,533

Результата контролю якосп очищених нафтовм1сних вод, яш выводились в Чорне море з СОБВ:

- нафтопродукти, мг/л 0,08 0,04 0,08 0,067

- зависл1 речовини, мг/л 3,21 4 3,5 3,570

- зал1зо загальне, мг/л 0,05 0,03 0,04 0,040

- АПАР, мг/л 0,06 0,04 0,07 0,057

Субшдекс впливу на процеси утворення в1дход1в, CIeidx

Обсяг утворених в1дход1в, т 7225,0 8679,0 8287,5 8063,833

Питома вага в1дход1в 1-11 клаав небезпеки, % у загальному обсяз1 утворених в^дход1в 0,0078 0,0087 0,0144 0,010

Частка в1дход1в I-II клас1в небезпеки, що залишилася на територй' порту на шнець року, % 0,01 0,01 0,03 0,017

де БСК5 - бiохiмiчне споживання кисню - це кшьюсть кисню в мiлiграмах, потрiбна для окиснення органiчних речовин, що мютяться в 1 л води, аеробними бактерiями до СО2 i Н2О впродовж 5 дiб без доступу пов^ря i свiтла; СОБВ - станщя очистки баластних вод; АПАР -анiоннi поверхнево-активнi речовини.

Review of transport economics and management, 2G19, вип. 2(18)

Покaзники, що вxодять до отладу cyбiндeкciв, 6уло обpaно нa пiдcтaвi aнaлiзy звiтiв пpо peзyльтaти комплeкcного вщомчого монiтоpингy зa cтaном об'eктiв довкшля y paröm pозтaшyвaння Gдecькоï фши Дepжaвного пiдпpиeмcтвa "Aдмiнicтpaцiя моpcькиx rop™ y^aï™" зa 2015-2017 pp. [6, 7, 8]. yci вони e cтимyлятоpaми, оcкiльки ïx зpоcтaння ^ямо пpопоpцiйно впливae нa знaчeння cинтeтичниx покaзникiв тa зaгaльний piвeнь eкологiчного впливу.

Gcкiльки вiдiбpaнa множинa пepвинниx eкологiчниx покaзникiв мae piзнi одинищ вимipy, потpiбно пpовecти ïx ноpмaлiзaцiю, тобто ycyнyти вплив pозмipноcтi. Для ноpмaлiзaцiï piзноpiдниx вeличин

cкоpиcтaeмоcя фоpмyлою (1):

x

zi =■

x

(1)

cep.

дe zi - ноpмaлiзовaнe знaчeння i-го пapaмeтpa;

xi - фaктичнe знaчeння i-го покaзникa; x cep. - cepeднe знaчeння i-го покaзникa. Шляxом ноpмaлiзaцiï знaчeнь eлeмeнтiв мaтpиць cпоcтepeжeнь з ypaxyвaнням ïx cтимyлюючого впливу ^бл. 2) було визнaчeно вeктоpи-eтaлони зa фоpмyлою:

дe Ci0 - вiдcтaнь мiж i-тою точкою cпоcтepeжeння (i-им pоком) i точкою-eтaлоном (В0 );

m - кiлькicть j-nx пapaмeтpiв-xapaктepиcтик;

i - поpядковий номep пepiодy; ziJ - ноpмaлiзовaнe знaчeння j-го пapaмeтpa i-го œp^y;

zGj - ноpмaлiзовaнe знaчeння j-го пapaмeтpa в eтaлонi.

Ha оcновi обчиcлeниx вiдcтaнeй можнa pозpaxyвaти знaчeння cepeдньоï вiдcтaнi для вcix точок cпоcтepeжeння до точки-eтaлонa

(Cg ) тa cepeдньоквaдpaтичнe вiдxилeння циx вiдcтaнeй (SG):

- 1 n

CG = _i Ci0

ni=1

(4)

дe

CG -

cepeдня вiдcтaнь вcix точок

cпоcтepeжeння до точки-eтaлонa;

n - кiлькicть точок cпоcтepeжeння (pокiв).

So =

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1

I n -

II (Co - Co! ni=1

(5)

eoi = maxe!

ij

(2)

CG = CG + 2SG

(6)

Ha пiдcтaвi дaниx циx eтaлонiв отpимaeмо нacтyпнi кооpдинaти вeктоpiв-eтaлонiв y фоpмaлiзовaномy виглядк

Воаатм = (1,0189; 1,0278; 1,0769; 1,0000; 1,0000).

В0С1вод = (2,0686; 1,1224; 1,0000; 1,0000; 1,0000; 1,0408; 1,0000; 1,0009; 1,0643; 1,0075; 1,0060; 1,0541; 1,1250; 1,1831; 1,1591; 1,0000; 1,0009; 1,2000; 1,1204; 1,2500; 1,2353). Воавгдх = (1,0763; 1,4009; 1,8000).

^ступним ^оком для обчиcлeння 1ЕВП e визнaчeння вiдcтaнeй мiж cпоcтepeжeннями y cклaдi cyбiндeкciв тa ïxнiми вeктоpaми-eтaлонaми зa допомогою функцп eвклiдовоï вiдcтaнi [4]:

Сю =

1

t (zij - zoj}

J=1

(3)

Gтpимaнi y peзyльтaтi pозpaxyнкiв пapaмeтpи-вiдcтaнi cлyгyють виxiдними дaними для обчиcлeння пpямиx тaкcономiчниx коeфiцieнтiв - D^t ,

DrT тa Dn . Kожeн iз ниx бyдe обчиcлювaтиcя зa фоpмyлою [9] :

C

DCïi = C-, G < DcIÍ < 1

(7)

Спeцифiкa ^ямого тaкcономiчного коeфiцieнтy полягae y тому, що вш e додaтнiм тa ймовipнicть нaбyття ним знaчeння бiльшe одиницi нaближaeтьcя до нуля. Тобто cтyпiнь eкологiчного впливу поpтy m пeвнy cклaдовy довкiлля e тим вищою, чим ближчими до нуля e знaчeння вiдповiдниx cyбiндeкciв. Тому для aнaлiтичниx потpeб пpопонyeмо

G

Review of transport economics and management, 2019, вип. 2(18)

використовyвaти модифшовану версда показниюв екологiчного впливу порту на атмосферне повпря, водш ресурси та утворення вiдходiв [9] :

Kci- 1-D

-1 - Cl

ci с

(8)

Його iнтерпретaцiя здiйснюeться оберненим чином: чим ближчим e значення оберненого коефiцieнтa до 1, тим вищим e рiвень негативного впливу на довкшля за дослiджyвaною сyкyпнiстю ознак.

Для розрахунку Ыдексу екологiчного впливу порту скористаемося формулою:

Кет + KcT + KcT

__'J- атм вод вь

евп --;- (9)

3

Значення тaксономiчних показниюв (рисунок 2) показують, що протягом дослщжуваного перiодy динaмiкy впливу Одеського морського порту на довкшля набула яскраво вираженого негативного характеру (табл. 2).

1ндекс еколопчного впливу Одеського морського порту

Таблиця 2

Pír / Результат 2015 2016 2017

1ЕВП 0,4101 0,5135 0,8965

У 2017 р. 1ЕВП становив 0,8965 проти 0,5135 у 2016 р. та 0,4101 у 2015 рр., що свщчить про посилення сукупно1' дiï еколопчно деструктивних фaкторiв бiльш, нiж yдвiчi. Незначне yповiльнення негативно!' динaмiки спостер^алось за сyбiндексом впливу порту на водш ресурси: якщо у 2015 р.

С^^ дорiвнювaв 0,6666, то у 2016 р. - 0,6217. Однак вже у 2017 р. його значення зросло на 37% до 0,8565. Cym^ зростання (бшьш, шж у чотири рази) вщбулося за сyбiндексaми впливу порту на атмосферне повпря та утворення вiдходiв.

1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0,2000 0,0000

0,8558

0,2059

С1атм

0,8565

С1вод

0,9773

0,357¡

1,3828

I

С1вЬдх

0,8965

_0,5135

0,4101

1ЕВП

2015 П9П16

2017

Рис. 2. Динамжа субiндексiв та 1ндексу екологiчного впливу Одеського порту на довкшля

Джерело: розраховано та побудовано автором

Таким чином, кожен морський порт може здшснювати дослщження динaмiки свого еколопчного впливу на довкiлля.

1ЕВП може розраховувати морський порт за формулою:

I

E K

г-1

CL

(10)

ЕВП

n

де KCI - коефщент впливу порту на певну складову довкiлля,

n - кшьюсть дослщжених на предмет впливу портом складових довкiлля.

Висновки

Ушверсальнють таксономiчного методу дозволяе використати його для параметричного оцiнювання еколопчного впливу морського порту на довкшля, виявлення тенденцiй та встановлення характеру динамши, iдентифiкацiï

проблемних мiсць, на яю потрiбно буде спрямувати коригуючий управлшський вплив.

Активiзацiя впровадження розвитку еколопчного управлшня в дiяльнiсть морських порив вкрай необxiдна в сучасних умовах попршення екологiï й здоров'я населення, а також посилення мiжнародниx вимог щодо охорони навколишнього середовища.

Морсью порти мають здшснювати розробку i реалiзацiю тактичних та стратегiчниx плашв, що забезпечать охорону

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online) Review of transport economics and management, 2019, вип. 2(18)

навколишнього морського природного середовища й покращать рацюнальшсть його використання.

Здшснення оцшки еколопчного впливу дiяльностi морського порту на навколишне середовище дозволить зменшити шюдливий вплив роботи морського порту на атмосферу, водш ресурси, грунт, рослинний та тваринний свщ зменшить утворення вiдxодiв, знизить шумове, вiбрацiйне, радiацiйне навантаження, дозволить бiльш ощадливо використовувати природш ресурси та енергiю.

Подальшi дослщження мають бути спрямованi на розробку нових теxнологiй для екологiчниx, розумшших, ефективнiшиx транспортних засобiв та шновацшних рiшень для бiльш безпечно! та стшко! мобiльностi морських портiв з метою шдвищення конкурентоспроможностi портово!

транспортно! галузi на свiтовому ринку з шдвищенням ïx соцiальноï та еколопчно! вiдповiдальностi.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Айвазян С.А. Багатомiрний статистичний аналiз в соцiально-економiчниx дослiдженняx // С.А. Айвазян. - Економша i математичш методи. - 1977.

2. Вербовська Л.С., Петрина М.Ю., Боднар Г.Ф. Застосування методу таксономiï для визначення рiвня розвитку прикордонних територш // Л.С. Вербовська, М.Ю. Петрина, Г.Ф. Боднар / Репональна бiзнес-економiка та управлiння. - 2013 - №1(37). - С.186-190.

3. Карцева В.В. Обгрунтування порядку визначення таксономiчного показника стiйкого розвитку тдприемств i органiзацiй споживчо! кооперацiï // В.В. Карцева / Бiзнес-навiгатор: науково-виробничий журнал. - 2014. - №2(34). - С.66-70.

4. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании / Пер. с польск. В.В. Иванова. - М.:Финансы и статистика, 1989. - 175 с.

5. Педченко Н.С. Гармошзащя управлшня процесом формування потенщалу розвитку тдприемств та оргашзацш споживчоï кооперацiï на основi методу таксономiï // Н.С. Педченко / Бiзнесiнформ. - 2012. - №8. - С. 11-17.

6. Отчет о результатах комплексного ведомственного мониторинга за состоянием объектов окружающей природной среды в районе расположения ОФ ГП "АМПУ" в 2015 г.

7. Отчет о результатах комплексного ведомственного мониторинга за состоянием объектов окружающей природной среды в районе расположения ОФ ГП "АМПУ" в 2016 г.

8. Звгт про результати комплексного ввдомчого мониторингу за станом об'екпв навколишнього природного середовища в райош розташування Одесько1' фши Державного тдприемства «Адмшютрашя морських порпв Украши» в 2017р.

9. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрических исследованиях: Методы таксономии и факторного анализа / В. Плюта; пер. с польск. В.В. Иванова. Науч. ред. Жуковской. - М.: Статистика, 1980. - 151 с.

ШМАТОК Ю.В. *

* соискатель кафедры кафедры бизнес-логистики и транспортных технологий, Государственный

университет инфраструктуры и технологий, улица Ивана Огиенко, 19 Киев, 02000, Украина, e-mail: lmu.yvs@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-7979-3987

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online) _Review of transport economics and management, 2019, вип. 2(18)

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРСКОГО ПОРТА

Цель. Работа посвящена оценке экологического воздействия морского порта на окружающую среду. Методика. Для исследования использованы следующие методы: таксономии, интегральный, формализации, моделирования, экономического анализа. Результаты. Разработан Индекс экологического воздействия порта на морское окружающую среду, включающий субиндекс влияния порта на атмосферный воздух, субиндекс влияния порта на водные ресурсы и субиндекс влияния порта на процессы образования отходов. Научная новизна. Предложено и обосновано расчет Индекса экологического воздействия порта на морское окружающей среды. Показатели, входящие в состав субиндексов, был избран на основании анализа отчетов о результатах комплексного ведомственного мониторинга за состоянием объектов окружающей среды в районе расположения морского порта. Все они являются стимуляторами, поскольку их рост прямо пропорционально влияет на значение синтетических показателей и общий уровень экологического воздействия. Практическая значимость. Для решения проблем негативного экологического воздействия морского порта на окружающую среду и позволяющий выявлять тенденции влияния и устанавливать характер динамики, идентификацию проблемных мест, на которые нужно будет направить корректирующий управляющее воздействие предложенный Индекс экологического воздействия порта.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Ключевые слова: морской порт; морское окружающей среды; индекс экологического воздействия порта; субиндекс влияния порта на атмосферный воздух; субиндекс влияния порта на водные ресурсы; субиндекс влияния порта на процессы образования отходов

SHMATOK Yu.V. *

* Applicant of the Department of Business Logistics and Transport Technologies, State University of Infrastructure and Technologies, Ivano-Ogienko St., 19, Kyiv, 02000, Ukraine, tel. +380681288101, e-mail: lmu.yvs@gmail.com, http:orcid.org/0000-0001-7979-3987

EVALUATION OF ENVIRONMENTAL IMPACT OF THE SEA PORT ACTIVITY

Goal. The work is devoted to the assessment of the environmental impact of the seaport on the environment. Method. For research, the following methods are used: taxonomy, integral, formalization, modeling, economic analysis. Results. An Environmental Impact Index of the Port on the Marine Environment, which includes the subindex of the impact of the port on atmospheric air, the subindex of the port's impact on water resources and the subindex of the port's influence on the processes of waste generation, is developed. Scientific novelty. The calculation of the Index of Environmental Impact of the Port on the Marine Environment is proposed and substantiated. Indicators that are part of subindices were selected based on the analysis of reports on the results of integrated departmental monitoring of the state of the environment in the area of the seaport location. All of them are stimulants, because their growth directly proportional to the value of synthetic indicators and the overall level of environmental impact. Practical significance. To solve the problems of the negative environmental impact of the seaport on the environment and to identify the trends of influence and determine the nature of the dynamics, identify the problem areas, which will need to address the corrective management impact proposed Port Index of Environmental Impact.

Keywords: sea port; the marine environment; index of environmental impact of the port; subindex of the impact of the port on atmospheric air; subindex of the port's impact on water resources; subindex of the impact of the port on the processes of waste generation

REFERENCES

1. Aivazian S.A. Bahatomirnyi statystychnyi analiz v sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhenniakh [Multivariate statistical analysis in socio-economic studies] // S.A. Aivazian. - Ekonomika i matematychni metody. - 1977. (in Ukrainian)

2. Verbovs'ka L.S., Petryna M.Iu., Bodnar H.F. Zastosuvannia metodu taksonomii dlia vyznachennia rivnia rozvytku prykordonnykh terytoriy [Application of the method of taxonomy for determining the level of development of border areas] // L.S. Verbovs'ka, M.Iu. Petryna, H.F. Bodnar / Rehional'na biznes-ekonomika ta upravlinnia. -2013 - #1(37). - S.186-190. (in Ukrainian)

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online) _Review of transport economics and management, 2019, BHn. 2(18)

3. Kartseva V.V. Obgruntuvannia poriadku vyznachennia taksonomichnoho pokaznyka stiykoho rozvytku pidpryiemstv i orhanizatsii spozhyvchoi' kooperatsii [Justification of the procedure for determining the taxonomic index of sustainable development of enterprises and consumer co-operation organizations] // V.V. Kartseva / Biznes-navihator: naukovo-vyrobnychy zhurnal. - 2014. - #2(34). - S.66-70. (in Ukrainian)

4. Pliuta V. Sravnytelnyi mnohomernuy analyz v ekonometrycheskom modelyrovanyy [Comparative multivariate analysis in econometric modeling] / Per. s pol'sk. V.V. Yvanova. - M.:Fynansi i statystyka, 1989. - 175 s. (in Russian)

5. Pedchenko N.S. Harmonizatsiia upravlinnia protsesom formuvannia potentaialu rozvytku pidpryiemstv ta orhanizatsii spozhyvchoi' kooperatsii na osnovi metodu taksonomii [Harmonization of the process of formation of the potential of development of enterprises and consumer co-operation organizations on the basis of the taxonomy method] // N.S. Pedchenko / Biznesinform. - 2012. - #8. - S.11-17. (in Ukrainian)

6. Otchet o rezul'tatakh kompleksnoho vedomstvennoho monytorynha za sostoianyem obektov okruzhaiushchei pryrodnoi sredu v rayone raspolozhenyia DP OSP "AMPU" v 2015 g. [Report on the results of a comprehensive departmental monitoring of the state of environmental objects in the area of location of PF GP "AMPU" in 2015] (in Russian)

7. Otchet o rezul'tatakh kompleksnoho vedomstvennoho monytorynha za sostoianyem obektov okruzhaiushchei pryrodnoy sredi v rayone raspolozhenyia DP OSP "AMPU" v 2016 g. [Report on the results of a comprehensive departmental monitoring of the state of environmental objects in the area of location of PF GP "AMPU" in 2016] (in Russian)

8. Zvit pro rezul'taty kompleksnoho vidomchoho monitorynhu za stanom obiektiv navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyshcha v rayoni roztashuvannia Odes'koi' filii Derzhavnoho pidpryiemstva «Administratsiia mors'kykh portiv Ukrainy» v 2017r. [Report on the results of integrated departmental monitoring of the status of environmental objects in the area of the location of the Odessa branch of the State Enterprise "Administration of Seaports of Ukraine" in 2017.] (in Ukrainian)

9. Pliuta V. Sravnytelnyu mnohomernuy analyz v ekonometrycheskykh yssledovanyiakh: Metody taksonomii y faktornoho analyza [Comparative multivariate analysis in econometric studies: Taxonomy and factor analysis methods] / V. Pliuta; per. s pol'sk. V.V. Yvanova. Nauch. red. Zhukovskoi. - M.: Statystyka, 1980. - 151 s. (in Russian)

Иадайшла 02.10.2019 р.

Стаття рекомендована до друку: Дншровський нащональний ушверситет залiзничного транспорту iменi академша В. Лазаряна д.е.н., доцент Гненний О.М., завщуючий кафедри менеджменту, публiчного управлшня та адмшютрування Державного ушверситету шфраструктури та технологш д.е.н., проф. Карпенко О.О.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.