Научная статья на тему 'МЕТОДИКА іНТЕГРАЛЬНОГО ОЦіНЮВАННЯ ВПЛИВУ АЛЬТЕРНАТИВНОї ЕНЕРГЕТИКИ НА НАВКОЛИШНє СЕРЕДОВИЩЕ В УМОВАХ НЕСТАЦіОНАРНОї ЕКОНОМіКИ'

МЕТОДИКА іНТЕГРАЛЬНОГО ОЦіНЮВАННЯ ВПЛИВУ АЛЬТЕРНАТИВНОї ЕНЕРГЕТИКИ НА НАВКОЛИШНє СЕРЕДОВИЩЕ В УМОВАХ НЕСТАЦіОНАРНОї ЕКОНОМіКИ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
49
5
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
НАВКОЛИШНє СЕРЕДОВИЩЕ / АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА / ЗАБРУДНЕННЯ / ВИКИДИ / ГЕНЕРАЦіЯ

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Петраков Ярослав Валерійович, Гнедіна Катерина Володимирівна

Необхідність зниження антропогенного навантаження, подолання загроз екологічній безпеці та забезпечення еколого-орієнтованого розвитку є одними з основних глобальних викликів сучасності. Водночас заміщення традиційних джерел альтернативними потребує кількісної оцінки прямого й опосередкованого впливу на довкілля. Проаналізовано динаміку та структуру забруднення в Україні в розрізі основних джерел і форм забруднень та їх вплив на вуглецеву продуктивність ВВП. Запропоновано проводити оцінювання впливу альтернативної енергетики на навколишнє середовище в умовах нестаціонарної економіки за допомогою інтегрального індикатора, який би враховував низку факторів, зокрема зміну частки відновлюваних джерел енергії у загальному первинному постачанні енергії, зміну частки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, індекс парникових газів за сектором енергетики, зміну якості атмосферного повітря у міському населеному пункті, обсяг інвестицій у скорочення викидів СО2, вугле­цеємність виробництва енергії, частку потужностей у тепловій генерації, що відповідає екологічним вимогам ЄС.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Петраков Ярослав Валерійович, Гнедіна Катерина Володимирівна

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «МЕТОДИКА іНТЕГРАЛЬНОГО ОЦіНЮВАННЯ ВПЛИВУ АЛЬТЕРНАТИВНОї ЕНЕРГЕТИКИ НА НАВКОЛИШНє СЕРЕДОВИЩЕ В УМОВАХ НЕСТАЦіОНАРНОї ЕКОНОМіКИ»

УДК 502.21:504

МЕТОДИКА 1НТЕГРАЛЬИ0Г0 ОЩНЮВАИИЯ ВПЛИВУ АЛЬТЕРНАТИВНО! ЕНЕРГЕТИКИ НА НАВКОЛИШНС СЕРЕДОВИЩЕ В УМОВАХ НЕСТАЩОНАРНО! ЕК0Н0МiКИ

® 2017 ПЕТРАКОВ Я. В., ГНЕД1НА К. В.

УДК 502.21:504

Петраков Я. В., Гнедша К. В. Методика iнтегрального оцiнювання впливу альтернативно!' енергетики на навколишне середовище

в умовах нестацюнарноТ економiки

НеобхДнсть зниження антропогенного навантаження, подолання загроз екопогЫнш безпец та забезпечення еколого-ор'кнтованого розвитку е одними з основних глобальних виклишв сучасностi. Водночас замщення традицйних джерел альтернативними потребуе кЛьк/сно/ оцнки прямого й опосередкованого впливу на довкмля. Проаналiзовано динам'жу та структуру забруднення в Украм в розрiзi основних джерел i форм забруднень та 1'х вплив на вуглецеву продуктившсть ВВП. Запропоновано проводити ои/нювання впливу альтернативноi енергетики на навколишне середовище в умовах нестацонарноi економки за допомогою штегрального 'тдикатора, який би враховував низку фактор'в, зокрема змну частки в'>дновлюваних джерел енерги у загальному первинному постачант енергп, змшу частки виробництва електроенерги з в'>дновлюваних джерел, 'тдекс парникових гаж за сектором енергетики, зм'ту якостi атмосферного повтря у мському населеному пункт'1, обсяг твестицш у скорочення викид'в СО2, вугле-цеемнсть виробництва енерги, частку потужностей у тепловш генерацИ, що вiдповiдае еколог'нним вимогам ЕС. Ключов'1 слова: навколишне середовище, альтернативна енергетика, забруднення, викиди, генера^я. Рис.: 2. Табл.: 2. Формул: 12. Ббл.: 12.

Петраков Ярослав Валерйович - кандидат економiчних наук, доцент, провШний науковий ствробтник, Черншський нацональний технологнний ушверситет (вул. Шевченка, 95, Чернш, 14027, Украна) E-mail: yacherny@ukr.net

Гнедна Катерина Володимирiвна - кандидат економiчних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерского облку, оподаткування i аудиту, Черншський нацональний технологiчний утверситет (вул. Шевченка, 95, Чернш, 14027, Украна) E-mail: gkv2015oa@gmail.com

УДК 502.21:504

Петраков Я. В., Гнедина Е. В. Методика интегральной оценки воздействия альтернативной энергетики на окружающую среду в условиях нестационарной экономики

Необходимость снижения антропогенной нагрузки, устранение угроз экологической безопасности и обеспечение эколого-ориенти-рованного развития является одним из глобальных вызовов современности. Одновременно замещение традиционных источников альтернативными требует количественной оценки прямого и опосредованного влияния на среду. Проанализированы динамика и структура загрязнений в Украине в разрезе основных источников и форм, а также их влияние на углеродную производительность ВВП. Предложено проводить оценку воздействия альтернативной энергетики на окружающую среду в условиях нестационарной экономики с помощью интегрального индикатора, включающего ряд факторов, в частности - изменение доли возобновляемых источников энергии в общих первичных поставках энергии, изменение доли производства электроэнергии из возобновляемых источников, индекс парниковых газов по сектору энергетики, изменение качества атмосферного воздуха в городском населенном пункте, объем инвестиций в сокращение выбросов СО2, углеродоемкость производства энергии, долю мощностей в тепловой генерации, соответствующую экологическим требованиям ЕС. Ключевые слова: окружающая среда, альтернативная энергетика, загрязнение, выбросы, генерация. Рис.: 2. Табл.: 2. Формул: 12. Библ.: 12.

Петраков Ярослав Валерьевич - кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, Чернигов, 14027, Украина)

E-mail: yacherny@ukr.net

UDC 502.21:504

Petrakov Ia. V., Hnedina K. V. The Methodology for Integral Assessment of the Impact of Renewable Energy on the Environment under Non-Stationary Economy

The need to reduce anthropogenic load, eliminate threats to environmental safety and provide ecologically oriented development are one of the main global challenges of our time. At the same time, the replacement of traditional energy sources with alternatives ones requires a quantitative assessment of direct and indirect environmental impacts. The article analyzes the dynamics and structure of pollution in Ukraine in terms of its sources and forms as well as their impact on the carbon productivity of the GDP. It is proposed to assess the impact of alternative energy on the environment under non-stationary economy using an integral indicator that takes into account a number of factors, in particular the change in the share of RES in the total primary energy supply, share of renewable energy production, the index of greenhouse gases by the energy sector, change in the quality of atmospheric air in the urban populated area, amount of investment in reducing CO2 emissions, carbon intensity of energy production, share of thermal generation capacity that meets the ecological requirements of the EU. Keywords: environment, renewable energy, pollution, emissions, generation. Fig.: 2. Tbl.: 2. Formulae: 12. Bibl.: 12.

Petrakov laroslav V. - Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Leading Researcher, Chernihiv National Technological University (95 Shevchenka Str., Chernihiv, 14027, Ukraine) E-mail: yacherny@ukr.net

Hnedina Kateryna V. - Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Chernihiv National Technological University (95 Shevchenka Str., Chernihiv, 14027, Ukraine) E-mail: gkv2015oa@gmail.com

Гнедина Екатерина Владимировна - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, Чернигов, 14027, Украина) E-mail: gkv2015oa@gmail.com

Вступ. Необхкшсть зниження антропогенного на-вантаження, подолання загроз еколопчнш безпецi та за-безпечення еколого-орieнтованого розвитку е одним iз основних глобальних викликiв сучасность В умовах зрос-тання енергоспоживання й енергомюткоси нащональ-но! економжи посилюеться вплив енергетичного сектора на навколишне природне середовище. Функцiонування об'екпв, якi виробляють електричну та теплову енерию з традицiйних джерел, спричиняе негативш екологiчнi наслiдки, що позначаються на станi довккля в цкому та здоров'! людей зокрема. Саме тому прюритетним напря-мом розвитку енергетичного сектора мае бути подальше освоення альтернативних джерел i замiщення ними тради-цшно! енерги. В Укра!ш вкбуваеться поступове освоення вiдновлюваних джерел енерги, що дозволяе певною мiрою зменшити навантаження на навколишне природне сере-довище. Для обгрунтування доцiльностi замiщення тради-цiйних джерел альтернативними слiд ккьисно вимiряти й оцiнити позитивний еколопчний ефект, а також врахува-ти ва можливi наслiдки реалiзащ! проекив альтернативно! енергетики. Це, своею чергою, вимагае розробки методики штегрально! оцшки впливу альтернативно! енергетики на навколишне середовище.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Досль дженню впливу енергетичного сектора на довккля, ви-вченню взаемозв'язку мiж енергетикою та станом навко-лишнього природнього середовища, виокремленню фак-торiв впливу енергоринку на довкiлля, висвггленню еколо-гiчних аспектш виробництва енерги, розробщ теоретико-методичних i практичних основ еколоизаци дiяльностi енергетичних тдприемств присвяченi працi широкого кола вггчизняних науковцш, серед них: А. А. Долшський, Т. П. Нечаева, С. В. Шульженко, М. I. Воропай, Г. В. Сла-вiн, М. Б. Чельцов, Д. П. Сас, М. В. Парасюк, Р. З. Подолець, В. А. Маляренко, Б. В. Ященко, Г. Б. Варламов, Л. В. Лисак, Г. М. Любчик. Методичш тдходи до проведення еколопчно! оцiнки та питання впливу енергетичних об'екпв на до-вкiлля висвiтленi у працях таких учених, як I. Б. Абрамов, В. Г. Левчш, Я. О. Адаменко, Е. I. Ашикова, Т. В. Козуля, Л. М. Консевич, Д. I. Емельянова, Т. В. Кундельська та ш. Еколопчт аспекти альтернативно'! енергетики розглянуп у працях таких досл^ниив, як В. А. Маляренко, Л. В. Лисак, Л. П. Сибшський, В. Г. Петрук, В. В. Кухарчук, I. А. Вш-клер, Я. Ю. Тевтуль.

Достатня увага дослiдженню ролi використання вк-новлюваних джерел енерги у забезпеченш еколопчно! без-пеки та впливу альтернативно! енергетики на довккля придкена у наукових роботах таких зарубiжних учених, як: Ф. Спеллман, Н. Панвар, С. Каушш, С. Котхарi, Х. Лунд, А. Кларк, П. Крюгер, 6. Клугманн-Радзiемска, Д. Мклс та iн.

Видкення не виршених рашше частин загаль-но! проблеми. За наявностi численних наукових доробок

у сферi альтернативно! енергетики потребують визначення методичнi тдходи до оцшювання !! впливу на довккля.

Метою ще! статтi е розробка пропозицiй до ште-грального оцiнювання впливу альтернативно! енергетики на навколишне середовище в умовах нестащонарно! еко-номiки.

Викладення основного матерiалу дослiдження.

Функцiонування енергетичного сектора кра!ни познача-еться на рiвнi еколопчно! безпеки, яка е невiд'емною та вагомою складовою системи нацiонально! безпеки Укра!-ни. Екологiчна безпека може бути забезпечена у разi еколопчно ефективного функщонування усiх тдсистем нащ-онально! економiчно! системи, що вимагае переорiентацi! функцiонування суб'ектш господарювання уйх секторш економiки, в тому числГ енергетичного, на засади еколопчно безпечного розвитку та принципи еколопчность Для зростання ршня еколопчно! ефективност й енергое-фективностi економiчноl системи Укра!ни та наближення до европейських норм мае бути реалiзована низка реформ у рiзних сферах людсько! дiяльностi. Необхiдною умовою усунення загроз еколопчнш безпещ, якi формуються через функщонування паливно-енергетичного комплексу Укра!-ни, е освоення та використання еколопчно чистих джерел енерги та поступове замщення ними традицшних джерел. Енергоефектившсть нацiонально! економiчно! системи мае забезпечуватися разом iз урахуванням еколопчних ефектш вiд розвитку тих чи шших видiв виробництв енерги.

Шдприемства з виробництва та постачання елек-трично! та теплово! енери! (АЕС, ГЕС, ТЕС, ТЕЦ та шш^ належать до потенцшно небезпечних об'еив, е стащонар-ними джерелами забруднення довккля, а !х функщону-вання спричиняе загрози екологiчнiй безпецi. До перель ку об'ектш, якi е найбкьшими забруднювачами довкiлля в УкраМ по викидах в атмосферне повггря, наведеному Мiнiстерством екологи та природних ресурсш, належать 33 пiдприемства, серед яких значна ккьисть ТЕС (табл. 1). Генеращя енери! супроводжуеться викидами шкiдливих речовин в атмосферу, у тому числГ парникових газiв, що призводить до незворотних еколопчних змш i впливае на здоров'я людини. Парниковi гази, основними серед яких е дюксид вуглецю (С02), метан (СИ^, оксид азоту (Ы20), пд-рофторвуглецi, перфторвуглецi та гексафторид йрки (ББб), затримують iнфрачервоне випромiнювання земно! поверх-нi, спричиняючи глобальне потеплшня [1].

Паливно-енергетичний комплекс е найбкьш вразли-вим до змiн ^мату, вiд напрямiв його розвитку залежать майбутнi викиди парникових газш в Укра!ш [2].

Аналiз структури викидiв забруднюючих речовин у атмосферу по Укра!ш за видами економiчно! дiяльностi у 2016 роцi свiдчить, що 46 % уйх викидiв було утворено в процеа постачання електроенери!, газу, пари та кондищ-йованого повггря (рис. 1).

Таблиця 1

Перелiк об'ектчв, якi е найбшьшими забруднювачами довкiлля в УкраТж по викидах в атмосферне повiтря

№ з / п Назва об'екта Обсяг викид1в забруднюючих речовин в атмосферне пов1тря, тис. т № з / п Назва об'екта Обсяг викид1в забруднюючих речовин в атмосферне пов1тря, тис. т

2015 р. 2016 р. 2015 р. 2016 р.

1 ПАТ «АрселорМггтал Кривий Pir» 275,08 272,85 18 ВП «ЗуТвська ТЕС» ТОВ «Схщенерго» 55,891 53,67

2 ПРАТ «ММК iM. ^ча» 171,694 178,137 19 ПАТ «Запорiзький меткомбн нат «Запорiжсталь» 59,124 50,719

3 ВП «Бурштинська ТЕЦ» ПАТ «ДТЕК Захiденерго» 197,958 168,489 20 ПАТ «^вденний прничозбага-чувальний комбшат» 50,121 50,121

4 ПАТ ДТЕК «Днiпроенерго» (Криворiзька ТЕС) 66,827 146,069 21 ПАТ «Алчевський металургш-ний комбшат» 47,192

5 Вуглегiрськоï ТЕС ПАТ «Центренерго» 105,695 141,749 22 Добротвiрська ТЕС 40,566 44,898

6 ПрАТ «ДТЕК Павлоград-вугiлля» 129,192 124,475 23 ПрАТ «Енакквський металур-гшний завод» 41,791 42,725

7 ВП «Курахiвська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Схщенерго» 112,393 121,16 24 ПАТ «Ыкопольський завод феросплавiв» 24,941 24,942

8 Старобешiвська ТЕС» ПАТ «Донбасенерго» 81,278 96,999 25 ТОВ «МЗ «Днiпросталь» 22,6

9 ВП Запорiзька ТЕС ПАТ ДТЕК «Днтроенерго» 103,253 91,303 26 ПАТ «Черкаське хiмволокно» 18,247 18,159

10 ПАТ «Днiпровський меткомбiнат» 94,929 84,887 27 КЕП «Чернiгiвська ТЕЦ» ТОВ фiрми ТехНова» 13,115 16,636

11 ПРАТ «МК «Азовсталь» 67,684 78,06 28 ТОВ «Евро - реконструщя» 13,6 14,918

12 ПАТ «Центренерго» (Трипiльська ТЕС) 55,483 74,713 29 Фiлiя «Теплоелектроцен-траль» ТОВ «ДВ НГК» 14,24 14,24

13 ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Схщенерго» 73,22 73,217 30 Виробнича ф^я ДПЗД «УКР1НТЕР-ЕНЕРГО» «калуська ТЕц» 12,719

14 ВП «Ладижинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Захщенерго» 78,388 65,53 31 Шахта «Степова» ДП «Львiввугiлля» 12,227 12,666

15 ДТЕК Приднiпровська ТЕС 32,892 60,989 32 ПАТ «УкрТатНафта» 11,858

16 Структурна одиниця ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська ТЕС» 41,596 56,613 33 ПАТ «Авдпвський коксохiмiч-ний завод» 10,274

17 Змпвська ТЕС ПАТ «Цен-тренерго» 55,87 55,865

Джерело: данi MiHicTepcTBa екологи та природних pecypciB [3]

Загальний обсяг викид1в забруднюючих речовин в УкраМ склав у 2016 р. 3078,1 тис. т (табл. 1), що майже на 32 % менше порГвняно i3 обсягом викид1в у 2015 р. Пе-реважна бгльшють викидiв утворюеться стацiонарними джерелами забруднення. Викиди дюксиду вуглецю стано-вили у 2016 р. 150,6 млн т та знизилися на 7 % порiвняно i3 2015 р. Вуглецева продуктившсть ВВП у 2015 р. зросла на 8 % порiвняно з попередшм 2014 р. ОкрГм викидiв у атмосферне повггря, пiдприемства енергетичного сектора у процесг свое! дгяльностг утворюють вгдходи. Так, за ви-

дом економгчно! дгяльностг «Постачання електроенергп, газу, пари та кондицшованого повгтря» пгдприемства-ми та оргашзащями Украши було утворено 7511,5 тис. т вгдходгв у 2016 р. (2,59 % вгд загального обсягу вгдходгв, утворених у результата дгяльностг тдприемств i оргашза-цш), що на 914 тис. т (або на 14 %) бкьше за обсяг вГдхо-дГв у 2015 р. У той же час позитивною тенденщею е зрос-тання протягом останшх роив каттальних швестицш та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища (табл. 2).

79,1; 2 %

81,6; 3 %

1414,5; 46 %

465,4; 15 %

к//--

Сiльське, лiсове та рибне господарство Добувна промисловiсть i розроблення кар'£рiв Переробна промисловiсть

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'£рська дiяльнiсть Постачання електроенерги, газу, пари та кондицшованого повiтря lншi види економично''' дiяльностi

976,7; 32 %

60,8; 2 %

Рис. 1. Структура викадв забруднюючих речовин у атмосферу по УкраТ'ш за видами економiчноí дiяльностi у 2016 роцi

Джерело: сформовано авторами на основi даних Державно! служби статистики Укра'ши [4]

Таблиця 2

Основнi показники техногенного навантаження на навколишне природне середовище та еколопчноТ продуктивностi

в УкраТш у 2010-2016 рр.

Показники Значения показника у роц

2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*

1 2 3 4 5 6 7 8

Викиди забруднюючих речовин у повггря, тис. т 6678,0 6877,3 6821,1 6719,8 5346,2 4521,3 3078,1

у т. ч. стацюнарними джерелами 4131,6 4374,6 4335,3 4295,1 3350,0 2857,4 3078,1

пересувними джерелами 2546,4 2502,7 2485,8 2424,7 1996,2 1663,9

Викиди дюксиду вуглецю, млн т 198,2 236,0 232,0 230,7 194,7 162,0 150,6

у т. ч. стацюнарними джерелами 165,0 202,2 198,2 197,6 166,9 138,9 150,6

пересувними джерелами 33,2 33,8 33,8 33,1 27,8 23,1

Викиди вуглекислого газу в енерге-тиць тис. т 130328,4 146348,8 147374,8 147169,0 125410,8 106956,5

Вуглецева продуктившсть валового внутршнього продукту в постш-них цiнах 2010 р., грн/т С02 5444,9 4824,1 4918,4 4944,6 5474,0 5928,2

Вуглецева продуктившсть валового внутршнього продукту в по-стiйних цiнах 2011 р. за паритетом кутвельноТ' спроможностi, дол./т С02 1815,2 1604,1 1634,9 1644,0 1819,1 1969,4 1815,2

Обсяг викидiв вуглекислого газу на одну особу, т 4,3 5,2 5,1 5,1 4,5 3,8

Утворення вiдходiв, тис. т 425914,2 447641,2 450726,8 448117,6 355000,4 312267,6 295870,1

у тому чиш 1-111 клаав небезпеки 1659,9 1434,5 1368,1 919,1 739,7 587,3 621,0

питома вага вiдходiв 1-111 клаав небезпеки у загальному обсязi утво-рених вiдходiв, % 0,39 0,32 0,30 0,21 0,21 0,19 0,21

Закiнчення табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8

Утворення вiдходiв за результатами економнчно! дiяльностi пiдпри-вмств i оргашзацш, тис. т 419191,8 442464,4 442757,4 439091,4 348686,1 306214,3 289523,6

■ у тому чиш за видом еконо-мiчноl' дiяльностi «Постачання електроенергГГ, газу, пари та кон-дицiйованого повiтря» 8641,0 9901,2 9812,0 9346,4 5972,7 6597,5 7511,5

■ питома вага вiдходiв у загальному обсзязi вiдходiв, утворених у результат дiяльностi пiдпри-вмств i органiзацiй, % 2,06 2,24 2,22 2,13 1,71 2,15 2,59

Kапiтальнi iнвестицГ'' на охорону навколишнього природного сере-довища за напрямами природоохо-ронних заходiв, тис. грн 2761472,1 6451034,6 6589336,5 6038783,0 7959853,9 7675597,0 13390477,3

Поточнi витрати на охорону навколишнього природного середовища за напрямами природоохоронних заходiв, тис. грн 10366565,5 12039439,5 13924654,3 14339060,4 13965726,0 16915535,2 19098224,8

Джерело: данi Державно! служби статистики Укра'ши [5-7]

*2014-2016 рр. - без урахування тимчасово окуповано! територГ! Автономно! Республiки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористично! операц!!.

Змша кл1мату на сьогодш не повинна розглядатися як суто еколопчна проблема, осильки цей процес мае зна-чш сощальш й економ1чш насл1дки, основними серед яких е стримання економ1чного зростання та попршення якост життя громадян. У той же час, як зазначено в анамтичнш допов1д1 «Укра!на 1 пол1тика протидн змш1 кл1мату: еконо-м1чний аспект», «кра!ни з низьким адаптивним потенща-лом, тобто обмеженими економ1чними ресурсами, низьким р1внем технологш, поганою шформацшною мережею, слабкою шфраструктурою, нестабкьними чи нерозвине-ними шститутами, несправедливим доступом до ресурс1в, характеризуються тдвищеною вразливктю до змши кль мату» [8].

Отже, р1вень еколопчно! безпеки кра!ни залежить в1д енергоефективност1 нащонально! економши, еколопза-цн народного господарського комплексу в цкому та енер-гетичного сектора зокрема, а можливють адаптацп кра!ни до глобальних змш кл1мату визначаеться р1внем 11 еконо-м1чного, технжо-технолопчного розвитку та його шститу-цшним забезпеченням.

Реал1защя заход1в 1з подальшого розвитку альтернативно! енергетики та охорони довилля передбачена Енер-гетичною стратепею Укра!ни на перюд до 2035 року «Без-пека, енергоефектившсть, конкурентоспроможн1сть», метою яко! е «забезпечення потреб сусп1льства та економжи в паливно-енергетичних ресурсах у техшчно над1йний, без-печний, економ1чно ефективний та еколог1чно прийнятний спос1б для гарантування пол1пшення умов життед1яльност1 сусп1льства» [9].

В1дпов1дно до ключових показник1в ефективност1 Енергетично! стратегй плануеться збкьшити частку ВДЕ (включно з пдрогенеруючими потужностями та термальною енерпею) у загальному первинному постачанш енергй

до 25 % до 2035 р. та знизити викиди СО2 (<50 % до р1вня 1990 р. до 2035 р.) [10]. До 2020 р. передбачаеться запрова-дження заход1в обмеження впливу енергетики на довилля, в тому числ1 через оцшки такого впливу, а декарбошзащя енергетики набувае бкьшого впливу з точки зору запобь гання змш юимату.

Анал1з взаемозв'язку м1ж динам1кою частки поста-чання енергп з в1дновлюваних джерел, обсягу викид1в СО2 в енергетиц1 та еколопчною продуктивн1стю протягом 2010-2015 рр. св1дчить, що при зм1н1 структури постачання енергп та зростанш частки енергп з в1дновлюваних джерел в1дбуваеться скорочення обсягу викид1в у енергетичному сектор1 (рис. 2). Протягом 2010-2012 рр. частка енергп з в1дновлюваних джерел у загальному обсяз1 постачання енергп залишалася незм1нною (2 %), при цьому в1дбувалося нарощування обсяпв викид1в СО2 в1д виробництва енергп, вуглецева продуктившсть ВВП в постшних ц1нах 2010 р. у 2012 рощ знизилася майже на 10 % пор1вняно 1з значенням показника у 2010 р. У 2013 рощ частка енергн з в1дновлюва-них джерел у загальному обсяз1 постачання зросла до 2,7 %, що супроводжувалося зниженням обсяпв викид1в дюксиду вуглецю в енергетиц1 та зростанням вуглецево! продуктив-ност1 ВВП пор1вняно 1з попередн1м роком. 1з зростанням частки енергй з ВДЕ у 2015 рощ до р1вня 3 %, обсяг викид1в СО2 у енергетиц1 став нижчим за !х обсяг у 2012 рощ майже на 18 %, а вуглецева продуктившсть ВВП перевищила зна-чення показника у 2012 року на 8,9 % (рис. 2).

Отже, зростання частки енергп з в1дновлюваних джерел у загальному кшцевому и споживанш в^прае клю-чову роль у скороченш негативних вплив1в на навколишне природне середовище та протидп зм1н1 кл1мату, що, своею чергою, е необх1дною умовою забезпечення еколопчно! безпеки, соц1ального добробуту й економ1чного зростання.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Значення шдексу, % 150

140

130

120

110

100

90

80

2010

—1ндекс змши обсягу викодв вуглекислого газу в енергетиць % (до 2010 р.)

■ 1ндекс змiни вуглкцево! продуктивное^ ВВП, % (до 2010 р.)

1ндекс змiни частки постачання енерги вщ вiдновлюваних джерел, % (до 2010 р.)

2011

2012

2013

2014

2015

Рис. 2. Динамка шдекав обсягу викадв С02 в енергетищ, вуглецевоТ продуктивностi ВВП та частки постачання енерги вщ вiдновлюваних джерел в УкраТш протягом 2010-2015 рр.

Джерело: сформовано авторами на основг даних Державно!' служби статистики Украши та [7]

Позитивний еколопчний ефект вк, замщення тради-цшних джерел енерги вГдновлюваними полягае у запобГган-ш забруднення атмосферного повГтря, а саме - скороченш викидГв шидливих речовин, у першу чергу - вуглекислого газу, у атмосферу при зростанш частки виробництва енерги з вкновлюваних джерел.

Незважаючи на те, що у цкому замщення традицш-них джерел енергГ! альтернативними сприяе зниженню еко-лоичного навантаження, слГд враховувати, що юнуе певний вплив вГдновлюваних джерел енергГ! на навколишне при-родне середовище. Як зазначають дослкники В. А. Маляренко, Л. В. Лисак, негативш еколопчш наслГдки вк, за-стосування нетрадицшних i вкновлюваних джерел енергГ! «пов'язаш з проблемами землекористування, шуму, змши ландшафту, використання нових матерГалГв, виробництво яких в окремих випадках може негативно вплинути на довккля (наприклад, одержання кремшю для сонячно! енергетики), тощо» [11].. Вчеш вказують на те, що при оцшю-ванш впливу рГзних видГв альтернативних джерел енергГ! на навколишне природне середовище слк враховути таи чинники: «блокування територш; вплив на еколопчний процес зайнятих i прилеглих територш; вплив на флору i фауну; вивкьнення хГмГчних та шших матерiалiв; можли-вост використовувати щ речовини або продукти !х пере-робки як сировину для подальшого виробництва» [11].

Отже, реалiзацiï проекту з вiдновлюваноï енергетики мае передувати оцiнювання його еколопчно'! ефектив-ность При цьому, окрГм позитивних екологiчних наслiдкiв, замiщення традицшних джерел енергГ! альтернативними, яи полягають у зниженнi викидГв шидливих речовин i теплового забруднення, при встановленш потужностей альтернативно'! енергетики слк враховувати й оцiнювати негативш еколопчш ефекти, основними серед яких е: вкве-дення значних земельних територш, шумовий, вiбрацiйний вплив, потенцшна можливкть загибелi тварин i птахГв вк вiтроустановок, утворення побГчних продуктГв, яи е дже-релом забруднення довккля, деградащя лкГв, забруднення ГрунтГв та ш.

При оцшюванш впливу альтернативно'! енергетики на навколишне природне середовище до уваги доцкьно брати такi iндикатори (показники):

1) Змша частки ВДЕ у загальному первинному поста-чаннi енергГ! (ДЧадр %):

ачвде = (Овде2/ЗППЕ2 - Овде1/ЗППЕ1)Х100%, (1)

ВДЕ

ВДЕ '

де

Qb/ii:1, Овпс2 - обсяги виробництва енерги з вГднов-

ВДЕ' ВДЕ

люваних джерел до та тсля змш у структурГ первинного постачання енергГ!, тис. т н.е.

ЗППЕ1, ЗППЕ2 - загальне первинне постачання енергГ!, тис. т н.е.

2) Змша частки виробництва електроенергГ! з вГднов-люваних джерел (АЧел, %):

АЧ = (Q 2/Q2 - 0я1/01)х100%,

(2)

де Qa 1 Qa 2 - обсяги виробництва електроенергГ! з вк-новлюваних джерел до та тсля змш у структурГ виробництва електроенергГ!, тис. т н.е.;

Q1, Q2 - загальний обсяг вироблено'! електроенергГ! з традицшних i вкновлюваних джерел, тис. т н.е.

3) Абсолютна змша загального обсягу викиду шид-ливих речовин у атмосферу за сектором «Енергетика» при змш структури виробницва енергГ! (АQВ, млн т):

AQe = Qe2 - Qe1,

(3)

де Qe1, Qe2 - загальний обсяг викидГв шидливих речовин у атмосферу за сектором «Енергетика» до та тсля змш у структур! виробництва енергГ!, млн т.

4) 1ндекс парникових газГв за сектором «Енергетика»

U:

П = Qm2/ ^Л (4)

де Qn1 Qn2 - обсяг викидГв парникових газГв у атмосферу за сектором «Енергетика» до та тсля замщення традицшних джерел альтернативними, млн т.

5) Змша якоси атмосферного повпря у мкькому на-селеному пункт (ДА-2, мг/м3 - мг забруднюючо! речовини у куб1чному метр1 повГгря). В1дображае змшу концентрацГ! забруднюючих речовин у по-вГгрГ у звГгному рощ пор1вняно Гз базовим. М1ри-лом якост атмосферного повГгря у мюькому на-селеному пункт виступають абсолютш значення середньор1чних 1 максимальних разових концен-трацш забруднюючих речовин в атмосферному повпрГ [12]:

ДКср = Кср2 - Кср1,

(5)

де Кср1 , Кср2 - середньор1чна концентращя забруднюючо! речовини у атмосферному повГгрГ до та тсля замщен-ня традицшних джерел енергГ! в1дновлюваними, мг/м3.

ДКмакс = Кмакс2 -Кмакс1,

(6)

де Кмакс1, Кмакс2 - максимальна разова концентращя забруднюючо! речовини у атмосферному повГгрГ до та тсля замщення традицшних джерел енергп в1дновлювани-ми, мг/м3.

6) Позитивний еколоичний ефект в1д змши частки виробництва енергГ! з в1дновлюваних джерел на 1 % - в1дображае потенцшне скорочення обсягу викидГв СО2 при зростанш частки виробництва енергГ! з в1дновлюваних джерел (ЕкЕфп, млн. т / 1 %):

ЕколЕфп = ДОсо2/ ДЧа = (Осо22 - Осо21)/(Ча2 - Ча1),

(7)

де Осо^ , Осо22 - обсяги викидш вуглекислого газу в1д-пов1дно до та тсля замщення традицшних джерел енергГ! альтернативними, млн т;

Ча1,Ча2 - частка енергГ!, вироблено! з альтернативних джерел у загальному обсязГ виробництва енергГ!, %.

7) 1нвестицГ! у скорочення викидГв СО2: загальний розм1р ГнвестицГй, необхГдних для вкладення у встановлення потужностей альтернативно! енергетики, тис. грн:

I = Рг х Рп

а а,

(8)

де Рга - цша встановлення 1 МВт потужностГ альтернативно! енергетики (за видом джерела енергГ!), тис. грн/ МВт;

Ра - обсяг встановлено! потужностГ алтернативно! енергетики (за видом джерела енергГ!), МВт.

8) Вуглецеемшсть виробництва енергГ! (ЕСО2 ), тис. т

СО2/кВт:

зацГ! заходГв Гз екологГзацГ! виробництва енергГ! (Д0ВОЕ млн т/об'ект):

ДОВОЕ = ОВОЕ2 - ОВОЕ1 = Ов2/Кое2 - Ов1/Кое1,(10)

де Ов1, Ов2 - загальний обсяг викидГв шидливих речовин у атмосферу за сектором «Енергетика» до та тсля впровадження заходГв Гз екологГзацГ! виробництва енергГ!, млн т;

Кое1 , Кое2 - ильисть об'ектГв сектора «Енергетика», що генерують енергш Гз використанням традицшних дже-рел, од.

10) ЕкономГчний ефект в1д реалГзацГ! заходГв з екологГзацГ! виробництва енергГ! на тдприемствах сектора «Енергетика»:

ЕконЕф = ДПВ - В,

(11)

де ДПВ - змша плати за викиди, тис. грн.

В - витрати, понесет на заходи з екологГзацГ! виробництва енергГ!.

Частка потужностей у тепловш генерацГ!, що в1дпо-в1дае еколопчним вимогам 6С (викиди 302, ЫОх, золи), % Загальний вплив альтернативно! енергетики на на-вколишне природне середовище:

ЕколЕфЗаг =ЕколЕфЗагп + ЕколЕфзагн ,

(12)

ЕСО, = Осо2 / Е,

(9)

де ЕколЕфзагп - загальний позитивний вплив альтернативно! енергетики на навколишне природне середовище;

ЕколЕфзагн - загальний негативний вплив альтернативно! енергетики на навколишне природне середовище.

Висновки та перспективи подальших наукових досл^жень. Еколопчно безпечною альтернативою тра-дицшним джерелам енергГ! е вГдновлюват джерела, ви-користання яких дозволяе скоротити негативний вплив на довилля, зокрема - знизити викиди парникових газГв. Одним Гз стратепчних напрямГв забезпечення екологГчно! безпеки Укра!ни е розвиток альтернативно! енергетики та поступове замщення вГдновлюваними джерелами енергГ! традицГйних. Еколопчт впливи альтернативно! енергетики на довккля сл1д розглядати й оцшювати у розр1з1 р1зних вид1в вГдновлюваних джерел енергГ!, використання кожного з яких мае ряд переваг з точки зору впливу на навколиш-не природне середовище, але й певт обмеження, як1 сл1д враховувати при реалГзацГ! проектГв.

Результати оцшювання впливу альтернативно! енер-гетики на навколишне природне середовище можуть бути використат для вимГрювання ступеня ефективностГ реалГзацГ! заходГв, спрямованих на забезпечення подальшого розвитку вГдновлювано! енергетики та охорони довилля, а також для оцшки р1вня досягнення стратегГчних цГлей у сфер1 енергетики.

де Осо2 - обсяг викидГв вуглекислого газу, тис. т;

Е - обсяг вироблено! енергГ!, кВт.

9) Змша екологГчно! ефективностГ функщонування об'екта сектора «Енергетика» - змша середньо-го обсягу викидГв шидливих речовин одним об'ектом сектора «Енергетика» внаслГдок реаль

Л1ТЕРАТУРА

1. Довкiлля УкраТни за 2015 рт: стат. зб. Ки'в, 2016. 242 с.

2. Шестое Национальное сообщение Украины по вопросам изменения климата, Киев, 2013. С. 156.

3. Перелт об'£ктГв, якi £ найбтьшими забруднювача-ми довкiлля в УкраТж по викидах в атмосферне повiтря. URL: https://menr.gov.ua/news/31570.html

4. Викиди забруднюючих речовин та парникових ra3iB у атмосферне повггря вiд стацiонарних джерел забруднення у 2016 роц (остаточж данi): стат. бюлетень КиТв: Державна служба статистики Украши, 2017. 34 с.

5. Викиди забруднюючих речовин та дюксиду вуглецю в атмосферне повгтря // Офщшний сайт ДержавноТ служби статистики Украши. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2009/ns_rik/ns_u/dvsr_u2008.html

6. Утворення вiдходiв за видами економГчноТ дiяльностi за 2005-2016 роки // Офщмний сайт ДержавноТ служби статистики УкраТни. URL http://www.ukrstat.gov.ua/

7. Довшля УкраТни за 2016 рт: ст. зб./за ред. О. М. Прокопенко. КиТв: Державна служба статистики УкраТни, 2017. 242 с.

8. УкраТна i политика протидп змЫ клiмату: економiчний аспект: аналiт. доп./за заг. ред. В. Р. Сденка, О. О. Веклич. КиТв: Заповгт, 2016. 208 с.

9. Енергетична стратепя УкраТни на перюд до 2035 року «Безпека, енергоефективнГсть, конкурентоспроможшсть». URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250250456

10. Додаток 1 до ЕнергетичноТ стратегГТ УкраТни на пе-рг од до 2035 року «Безпека, енергоефективнкть, конкурентоспроможшсть». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80?test=N0aMfL2dtr58AZB6ZiTuFSn9HI4R2s80msh8Ie6

11. Маляренко В. А., Лисак Л. В. Енергетика довшля, енергозбереження. Харкв: Рубкон, 2004. 368 с.

12. Якюъ атмосферного повгтря в мкьких населених пунктах // Офщшний сайт МУстерства екологГТ та природних ресурав УкраТни. URL: http://old.menr.gov.ua/ekolohichni-poka-znyky-monitorynhu/3831-a-2-yakist-atmosfernoho-povitria-v-miskykh-naselenykh-punktakh.

REFERENCES

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

"Dodatok 1 do Enerhetychnoi stratehii Ukrainy na period do 2035 roku «Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozh-nist»" [Annex 1 to the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 «Safety, Energy Efficiency, Competitiveness»]. http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80?test=N0aMfL 2dtr58AZB6ZiTuFSn9HI4R2s80msh8Ie6

Dovkillia Ukrainy za 2015 rik [Environment of Ukraine for

2015]. Kyiv, 2016.

Dovkillia Ukrainy za 2016 rik [Environment of Ukraine for

2016]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2017. "Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2035 roku

«Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist»" [Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 «Safety, Energy Efficiency, Competitiveness»]. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ cardnpd?docid=250250456

Maliarenko, V. A., and Lysak, L. V. Enerhetyka dovkillia, ener-hozberezhennia [Energy environment, energy saving]. Kharkiv: Rubikon, 2004.

"Perelik obiektiv, yaki ye naibilshymy zabrudniuvachamy dovkillia v Ukraini po vykydakh v atmosferne povitria" [List of objects that are the largest environmental pollutants in Ukraine for emissions into the air]. https://menr.gov.ua/news/31570.html

Shestoye Natsionalnoye soobshcheniye Ukrainy po voprosam izmeneniya klimata [The Sixth National Communication of Ukraine on Climate Change]. Kyiv, 2013.

"Utvorennia vidkhodiv za vydamy ekonomichnoi diialnosti za 2005-2016 roky" [Waste generation by types of economic activity for 2005-2016]. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. http://www.ukrstat.gov.ua/

"Vykydy zabrudniuiuchykh rechovyn ta dioksydu vuhletsiu v atmosferne povitria" [Emissions of pollutants and carbon dioxide into the atmosphere]. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/ns_rik/ ns_u/dvsr_u2008.html

Ukraina i polityka protydii zmini klimatu: ekonomichnyi aspekt [Ukraine and the policy of counteraction to climate change: the economic aspect]. Kyiv: Zapovit, 2016.

Vykydy zabrudniuiuchykh rechovyn ta parnykovykh haziv u atmosferne povitria vid statsionarnykh dzherel zabrudnennia u 2016 rotsi (ostatochni dani) [Emissions of pollutants and greenhouse gases in ambient air from stationary sources of pollution in 2016 (final data)]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2017.

"Yakist atmosfernoho povitria v miskykh naselenykh punk-takh" [The quality of atmospheric air in urban settlements]. Ofitsiinyi sait Ministerstva ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy. http:// old.menr.gov.ua/ekolohichni-pokaznyky-monitorynhu/3831-a-2-yakist-atmosfernoho-povitria-v-miskykh-naselenykh-punktakh

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.