Научная статья на тему 'ТЕОРЕТИЧНі ЗАСАДИ УПРАВЛіННЯ ЕКОЛОГіЧНИМИ РИЗИКАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПіДПРИєМСТВ'

ТЕОРЕТИЧНі ЗАСАДИ УПРАВЛіННЯ ЕКОЛОГіЧНИМИ РИЗИКАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПіДПРИєМСТВ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
55
15
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
ScienceRise
Область наук
Ключевые слова
ЕКОЛОГіЧНИЙ РИЗИК / ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПіДПРИєМСТВО / УПРАВЛіННЯ / МіНіМіЗАЦії ЕКОЛОГіЧНИХ РИЗИКіВ / КЛАСИФіКАЦіЯ / ОЦіНКА / ECOLOGICAL RISK / PHARMACEUTICAL ENTERPRISE / MANAGEMENT / ENVIRONMENTAL RISKS'' MINIMIZING / CLASSIFICA-TION / EVALUATION

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Сагайдак-Нікітюк Р.В., Голубцова К.К.

Мета. Значний негативний вплив утворених в процесі функціонування фармацевтичних підприємств відходів на довкілля та населення і високі вимоги до методів їх утилізації вимагають від підприємств розробки алгоритму управління екологічними ризиками.Методи. Під час роботи використовувалися експертний метод, контент-аналіз та метод узагальнення. Результати. Досліджено вплив діяльності фармацевтичних підприємств на довкілля та населення регіону, в якому розміщено підприємство. Проаналізовано динаміку захворюваності населення, пов’язаної з низькою якістю середовища існування людини. Доведено необхідність приділення відповідної уваги поводження з небезпечними речовинами та мінімізації екологічних ризиків, пов’язаних з діяльністю фармацевтичних підприємств. Запропоновано визначення екологічного ризику, під яким доцільно розуміти загрозу втрат ресурсів, зниження доходів чи збільшення витрат суб'єктів фармацевтичної діяльності внаслідок його екодеструктивного впливу. Наведено класифікацію екологічних ризиків фармацевтичних підприємств. Запропоновано модель управління екологічними ризиками фармацевтичного підприємства. Досліджено напрямки мінімізації екологічних ризиків.Висновки. Доведена необхідність управління екологічними ризиками фармацевтичних підприємств, що дозволить їм мінімізувати негативний вплив на довкілляAim.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Significant negative influence of processing waste caused by pharmaceutical enterprises' activity upon the environment and population, and the high requirements for the methods of utilization demands the enterprises to develop an algorithm of ecological risks management.Methods. During the study, the expert method, the content-analysis and generalization method have been applied.Results. An influence of pharmaceutical enterprises' activity on the environment and population of the region the enterprise is located in has been studied. Dynamic of the population morbidity has analyzed associated with a low quality of the human environment. The need has been approved to pay appropriate attention to the treatment of hazardous substances and to minimize environmental risks associated with the pharmaceutical enter-prises' activities. It has been proposed to define an environmental risk as a danger of resources loss, income reduction or increase of expenses of subjects of pharmaceutical activity due to its ecologically destructive impact.The classification of environmental risks of pharmaceutical enterprises has been produced. The model of env ironmental risks' management of pharmaceutical enterprise has been proposed. Directions of the environmental risks' minimizing have been investigated.Conclusions. The need has proved to manage ecological activity of pharmaceutical enterprises that will let to minimize negative influence on the environment

Текст научной работы на тему «ТЕОРЕТИЧНі ЗАСАДИ УПРАВЛіННЯ ЕКОЛОГіЧНИМИ РИЗИКАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПіДПРИєМСТВ»

УДК: 61:66:005.12

DOI: 10.15587/2313-8416.2016.59255

ТЕОРЕТИЧН1 ЗАСАДИ УПРАВЛ1ННЯ ЕКОЛОГ1ЧНИМИ РИЗИКАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ П1ДПРИ€МСТВ

© Р. В. Сагайдак-Шкатюк, К. К. Голубцова

Мета. Значний негативний вплив утворених в процесi функцюнування фармацевтичних тдприемств ei-dxodie на довюлля та населення i висок вимоги до методiв ix утилгзацИ вимагають вiд тдприемств роз-робки алгоритмууправлiння екологiчними ризиками.

Методи. nid час роботи використовувалися експертний метод, контент-аналiз та метод узагальнення. Результати. До^джено вплив дiяльностi фармацевтичних пiдприемств на довюлля та населення регi-ону, в якому розмщено пiдприемство. Проаналiзовано динамку заxворюваностi населення, пов 'язано'1' з низькою яюстю середовища кнування людини. Доведено необxiднiсть придшення вiдповiдноi уваги пово-дження з небезпечними речовинами та мiнiмiзацii екологiчниx ризиюв, пов'язаних з дiяльнiстю фармацевтичних пiдприемств. Запропоновано визначення екологiчного ризику, тд яким доцшьно розумти за-грозу втрат ресурйв, зниження доxодiв чи збшьшення витрат суб'ектiв фармацевтично'1' дiяльностi вна^док його екодеструктивного впливу. Наведено класифкацт екологiчниx ризиюв фармацевтичних пiдприемств. Запропоновано модель управлiння екологiчними ризиками фармацевтичного пiдприемства. До^джено напрямки мiнiмiзацii екологiчниx ризиюв.

Висновки. Доведена необxiднiсть управлтня екологiчними ризиками фармацевтичних пiдприемств, що дозволить 1'м мiнiмiзувати негативний вплив на довюлля

Ключовi слова: екологiчний ризик, фармацевтичне пiдприемство, управлтня, мiнiмiзацii екологiчниx ризиюв, класифiкацiя, оцiнка

Aim. Significant negative influence of processing waste caused by pharmaceutical enterprises' activity upon the environment and population, and the high requirements for the methods of utilization demands the enterprises to develop an algorithm of ecological risks management.

Methods. During the study, the expert method, the content-analysis and generalization method have been applied.

Results. An influence of pharmaceutical enterprises' activity on the environment and population of the region the enterprise is located in has been studied. Dynamic of the population morbidity has analyzed associated with a low quality of the human environment. The need has been approved to pay appropriate attention to the treatment of hazardous substances and to minimize environmental risks associated with the pharmaceutical enterprises' activities. It has been proposed to define an environmental risk as a danger of resources loss, income reduction or increase of expenses of subjects ofpharmaceutical activity due to its ecologically destructive impact. The classification of environmental risks of pharmaceutical enterprises has been produced. The model of environmental risks' management ofpharmaceutical enterprise has been proposed. Directions of the environmental risks' minimizing have been investigated.

Conclusions. The need has proved to manage ecological activity of pharmaceutical enterprises that will let to minimize negative influence on the environment

Keywords: ecological risk, pharmaceutical enterprise, management, environmental risks' minimizing, classification, evaluation

1. Вступ

Важливою складовою оцшки дшльносп фармацевтичних тдприемств (ФП) е визначення гх негативного впливу на довкшля та аналiз його насладив. Це пов'язано з тим, що неправильне поводження з выходами, утвореними в процеа дiяльностi ФП, мо-же призвести до попршення еколопчного стану в репош, де розташоване тдприемство, умов життя населення самого репону, а також умов функцюну-вання кожного ФП.

2. Постановка проблеми у загальному ви-гляд^ актуальшсть теми та и зв'язок з важливими науковими чи практичними питаннями

Забруднення повиря, води, грунту, продукпв харчування, а також вплив технолопчних факторiв (шуму, вiбрацií тощо) призводить до появи серцево-

судинних й онколопчних захворювань людини, дис-троф1чних змш, алергп, гормонально! дисфункцп, змш 1мунно! й ендокринно! систем, скорочення три-валосп життя та народження дггей з р1зними вродже-ними патолопями. Сьогодш, в пор1внянш з поперед-шми роками, загальний р1вень захворюваносп зрю на 1,2 %, захворювання оргашв травлення - на 2,2 %, захворювання системи кровотворення - на 3,0 % [1]. В еколопчно забруднених районах також пвдвищу-еться р1вень алерпчних захворювань i нервово-псих1чш ввдхилення. У населення, яке мешкае в цих районах, спостертаеться пвдвищення шлькосп захворювань оргашв дихання (на 12 %), нервово! системи (на 29 %), системи кровотворення (на 37 %), туберкульозу (на 45 %) та гшертошчно! хвороби (на 67 %), значна частина цих захворювань (приблизно 40 %) пов'язана з еколопчним впливом [1].

За даними ООН в1д 25 до 33 % зареестрованих у свт захворювань прямо пов'язаш з низькою яшс-тю середовища юнування людини, у 18 % випадшв причиною передчасно! смерт е несприятлив1 умови довк1лля, з них 1 % припадае на негативний вплив промислових 1 побутових ввдход1в [2], що пов'язано з1 значною тривал1стю виживання м1крооргашзм1в у фармацевтичних 1 медичних ввдходах. Так, у 1 г побутових в1дход1в утримуеться 0,1-1 млрд мжроорга-шзм1в, тимчасом як у медичних вщходах !х к1льк1сть зростае до 200-300 млрд [3]. За узагальненими даними, у свт накопичилося фармацевтичних 1 медичних в1дход1в вже понад 1,8 млрд т, що становить прибли-зно 300 кг на кожного мешканця планети [3]. Велико! шкоди завдае повторне використання таких в1дход1в. За оцшками ВООЗ, унаслвдок повторного використання шприщв було шфжовано в1русом гепатиту С (HCV) 40 % ус1х нових шфекцш, в1русом гепатиту В (HBV) - понад 32 % 1 В1Л - приблизно 5 % [3]. Тому особливу увагу необхщно придшяти процесу пово-дження з утвореними на шдприемств1 фармацевтич-ними выходами, а також ретельному регулюванню й контролю технолопчних процес1в на ФП, яш можуть здшснювати негативний вплив на довшлля.

3. Аналiз останнiх дослвджень i публiкацiй, в яких розпочато виршення даноТ проблеми i на ям спираеться автор

Незважаючи на актуальшсть дослщжуваного питання, на сьогодшшнш день йому придшяють не-достатньо уваги як науковш, так 1 практики Незважаючи на те, що сьогодш фармацевтичш шдприемс-тва не ошнюють еколопчш ризики взагал1 (32 %) або для !х оцшки використовуеться досввд 1 знання мене-джер1в пвдприемств (26 %) (рис. 1), 91,5 % респондента вважае актуальним питанням управлшня еколо-пчними ризиками для фармацевтично! галуз1.

89 % респондента вказують на значний вплив величини еколопчних ризик1в на ефектившсть д1яль-носл фармацевтичних пвдприемств 1 приблизно 85 % респондента - на необхвдшсть впровадження систе-ми управлшня еколопчними ризиками в д1яльшсть фармацевтичних тдприемств.

Значною м1рою це зумовлено вщсутшстю единого погляду на визначення еколопчного ризику, його багатоаспектшстю, нноруванням у чинному законодавств1, недостатшстю використання в еконо-м1чнш й управлшськш практиш, а також складшстю !х вдентифшацп й оцшки.

Рис. 1. Результати експертного опитування щодо доцшьносп використання рiзних наукових пiдходiв до оцшки екологiчних ризикiв на фармацевтичному пiдприeмствi

На пiдставi аналiзу лгтературних джерел i пог-лядiв рiзних учених подходи до визначення сутносп екологiчного ризику можна згрупувати за такими напрямками:

- екологiчний ризик - це небезпека, втрата, можливють недоодержання прибутку;

- екологiчний ризик - це небезпека, невдача;

- еколопчний ризик - це наявшсть невизначе-ностi й конфлiкту в певнш ситуаци;

- екологiчний ризик - це невизначешсть, не-сприятливi умови й наслвдки;

- еколопчний ризик - це нестабшьшсть, нев-певненiсть у майбутньому;

- еколопчний ризик - це iмовiрнiсть настання поди, що призводить до виникнення збитку [4, 5].

4. Видшення не вирiшених рашше частин загальноТ проблеми, якiй присвячена стаття

Недолжами наявних поглядiв е значна розб1ж-нiсть пiдходiв як до само! категорп (небезпека, загроза,

невизначенiсть, можливють збитк1в або втрат тощо), так i до методiв i способiв його вимiрювання (варпс-ний вимiр, вiдноснi величини тощо); вiдсутнiсть чггко обгрунтованого поняття ще! категорй' позначаеться не тшьки на розвитку теори ризику, а й стримуе практику управлшня екологiчними ризиками.

На вщмшу ввд iнших галузей економiки, для фармацевтично! галузi наявнiсть еколопчних ризиюв пов'язана з особливими властивостями л1карських засо-бiв (ЛЗ) i субстанцш (умови й термiни транспортування та зберiгання, велика ймовiрнiсть псування й пошко-дження в процеа транспортування, вантажопереробки й зберiгання ванташв тощо). Внаслвдок цього виника-ють так1 проблемш питання, по-перше, несвоечасне та неповне забезпечення населення ЛЗ, по-друге, необхвд-нiсть утил1зацй' утворених фармацевтичних вiдходiв.

5. Формулювання цшей (завдання) стaттi

Значний негативний вплив утворених в проце-сi функцюнування ФП вiдходiв на довк1лля та насе-

лення i висош вимоги до метод1в !х утил1зацй' вима-гають вiд щдприемств розробки алгоритму управлтня еколопчними ризиками.

6. Викладення основного матерiалу досль дження (методiв та об'eктiв) з обгрунтуванням отриманих результат

Об'ектами дослвдження були лгтературш дже-рела, Internet-ресурси, екологiчнi звгти ФП та статис-тичнi дат Штстерства екологй' та природних ресур-сiв Укра!ни. Щд час роботи використовувалися експе-ртний метод, контент-аналiз та метод узагальнення.

На пiдставi проведених дослвджень визначено, що еколопчний ризик - це загроза (можливють) не-сприятливих змiн навколишнього природного сере-довища щд впливом соцiально-економiчно! дiяльно-

З огляду на змют невизначеностi, випадковостi й протидй' в сучаснт практицi ФП ризик трансфор-муеться у вартiсну або натуральну оцiнку величини збитк1в. Незважаючи на це, на сьогодш практично не розроблеш методи виявлення, вдентифшацп й оцшки еколопчного ризику.

Пiдxоди до управлтня ризиками традицтно грунтуються на низщ органiзацiйно -економiчниx заxодiв, спрямованих на запобтання та зменшення ймовiрностi !х виникнення. До них, зокрема, належать таш:

- наявшсть достовiрноi, своечасно!, повно! ш-формацп;

стi ФП, а також загроза втрати ресурсiв, зниження доxодiв чи збшьшення витрат суб'ектiв фармацевти-чно! дiяльностi внаслвдок його екодеструктивного впливу.

Еколопчний ризик ФП характеризуемся як вь дхилення вiд загальновизнаних принцитв i норм вiдносин людини, господарюючих суб'ектiв, суспшь-ства i держави до довкшля, а також ввд норм сощаль-них вiдносин, що виникають м1ж ними.

На сьогодш найбшьш розповсюдженою е кла-сифшацт екологiчними ризиками за такими ознака-ми, як ступiнь впливу, об'ект, мюце розташування вiдносно об'екта, причини виникнення. Тому на шдс-тавi проведених дослiджень узагальненi ознаки кла-сифiкацü' екологiчниx ризик1в, притаманних ФП, i !х види наведенi в табл. 1 [4-8].

- керуючi впливи на ФП, яш знижують iмовiр-нiсть виникнення еколопчного ризику i зменшують !х негативш наслiдки;

- використання нормативних матерiалiв з метою швидк1сного та ввдповщного реагування на виникнення ризикових ситуацш;

- наявнiсть розвинуто! iнфраструктури (транс-портно!, складсько! тощо);

- страхування дiяльностi ФП.

Теорiя менеджменту дае пвдстави стверджува-ти, що управлтня ризиком повинно розглядатися на рiзниx iерарxiчниx рiвняx: державному, репонально-му, галузевому, на рiвнi пвдприемства, сш'1 та грома-

Таблиця 1

Класифжа^ екологiчниx ризик1в фармацевтичних тдприемств_

№ з/п Ознака класифкацп Вид екологiчного ризику

1 Об ект впливу 1ндивщуальний (життя та здоров'я одше! людини)

Соцiальний (життя та здоров'я населення репону, в якому розташо-ване ФП)

Пiдприемницький (пвдприемства, оргашзацп, саштарно-епiдемiологiчна служба)

Стратегiчний (держава)

2 Мюце розташування ввдно-сно об'екта Зовшшнш

Внутрiшнiй

3 Причини виникнення Негативнi тенденцй' розвитку

Нестабiльнiсть умов дiяльностi ФП

4 Можливють страхування Ti, що можливо страхувати

Ti, що не можливо страхувати

5 Техногеншсть Забруднення довкшля внаслвдок господарсько! дiяльностi ФП

Результати впровадження чи випробування ново! технологи чи обла-днання на пiдприемствi

Результати iнновацiйно! дiяльностi ФП

6 Законодавчо-нормативна база Змши в законодавчiй та нормативнiй базi стосовно екологiчно! без-пеки

Прийняття жорстоких екологiчниx вимог

7 Полiтична складова Новi державш еколого-полiтичнi програми

Новi рiшення репональних органiв влади

Новi рiшення оргашв мюцево! влади

8 Наслвдки впливу ризику Прийнятний

Гранично допустимий

Екологiчний ризик, яким можливо знехтувати

Iндивiдуальний

Фоновий

дянина. У зв'язку з ускладненням умов виробничо-господарсько! д1яльносп, р1зноманитям джерел ви-никнення ризишв 1 можливих !х насладив необхщно розглядати ризики в системному зв'язку з шшими факторами й параметрами господарсько! та виробни-чо! д1яльносп суб'екпв ринку.

Таким чином, управлшня еколопчним ризи-ком ФП являе собою процес шдготовки та реал1зацп заход1в, спрямованих на зниження небезпеки прийн-яття помилкового ршення, зменшення можливих негативних насладив небажаного розвитку подш в ход1 реал1заци прийнятих ршень, а також мш1м1зац1я небезпеки нереал1зованих можливостей.

Управлшня ризиками повинне, по-перше, бути штегроване в загальнооргашзацшний процес, подруге, мати свою стратепю, тактику, оперативну

реал1зацш. При цьому важливо не пльки здшснювати управлшня ризиками, але й перюдично перег-лядати заходи й засоби такого управлшня. Вадповь дно до концепцп безпеки населення 1 довилля практична д1яльшсть управлшня ризиком повинна бути побудована таким чином, щоб суспшьство в цшому отримувало найбшьш доступну суму благ, 1 щ блага розпод1лялися р1вном1рно серед його члешв. У принципах управлшня ризиком закладеш стратепч-т й тактичш цш. У стратепчних щлях висловлено прагнення до досягнення максимально можливого р1вня добробуту суспшьства в цшому, а в тактич-них - прагнення до збшьшення безпеки населення, тривалосп життя.

Алгоритм управлшня еколопчними ризиками ФП складаеться з шести еташв, наведених на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм управлшня еколопчними ризиками фармацевтичних шдприемств

На першому етапi ввдбуваеться анатз здшс-нюваних ФП технологiчних операци, потiм аналiзу-ються екологiчнi ризики та причини !х виникнення, на пiдставi чого формуеться вибiрка даних, що хара-ктеризують результати д1яльносп ФП. На третьому етапi здшснюеться порiвняльна характеристика еко-

логiчного ризику з метою встановлення прiоритетiв та встановлення ступеню небезпеки (шкiдливостi). На четвертому етат виконуеться аналiз сценарпв розвитку ситуацп щодо загрози виникнення певних еколопчних ризик1в на ФП. Матриця оцiнки еколоп-чних ризишв наведена в табл. 2.

Таблиця 2

Матриця оцiнки екологiчних ризишв фармацевтичного пiдприемства (фрагмент)

№ з/п Процес Потен-цшна не-безпека Еколопч-ний ефект Рейтинг ступеня важкостi Пiдстави для рейтингу ступеня важкостi Рейтинг iмовiрно-стi на-стання ризику Шдстави для рейтингу iмовiрно-стi настання ризику Загаль-ний бал

1 Збер^ан-ня хiмiч-них речо-вин Витiк з резервуару Забруд-нення грунту та грунтових вод 4 Вартiсна очищення грунту та грунтових вод 3 Застралють обладнання 12

На пiдставi попереднього аналiзу здiйснюеться оцiнка еколопчного ризику. На шостому етапi визна-чаються методи контролю з подальшим прийняттям ршення i положень нормативно-правових акпв, вщ-повiдно реалiзацil типових заходiв, як1 були встанов-ленi на попереднш стадн. На восьмiй стади вщбува-

еться аналiз iмовiрних втрат ФП, пов'язаних з на-станням екологiчного ризику. Методи мiнiмiзацi! еколопчних ризишв наведеш на рис. 3.

Отже, якщо шдприемство не може уникнути ризиково! ситуацй' (ввдмовитися, усунути, попереди-ти), то iснуе спектр можливих методiв !х м1н1м1зацу.

Рис. 3. Система напрямшв мiнiмiзацi! еколопчних ризишв на рiвнi пвдприемства

7. Висновки з проведеного досл1дження i пе-рспективи подальшого розвитку даного напрямку

Дослвджено вплив забруднення повиря, води, грунту, продуктiв харчування на рiвень захворювано-стi населення, що призводить до появи серцево-судинних й онколопчних захворювань людини, дис-трофiчних змiн, алергй', гормонально! дисфункци, змiн iмунно! й ендокринно! систем, скорочення три-валостi життя та народження дiтей з рiзними вродже-ними патолог1ями.

Досл1джено дефiнiцiю «еколопчний ризик ФП», яка являе собою загрозу (можливiсть) не-сприятливих змш навколишнього природного середовища пiд впливом соцiально-економiчно'i

дiяльностi ФП, а також загрозу втрати ресур-сiв, зниження доходiв чи збiльшення витрат суб'ектав фармацевтично! дiяльностi внасл1док його екодеструктивного впливу.

Узагальненi ознаки класифiкацi! еколопчних ризишв, притаманних ФП.

Доведено актуальнють управлiння екологiч-ними ризиками на фармацевтичному пiдприемствi, тобто процес тдготовки та реалiзацi! заходiв, спря-мованих на зниження небезпеки прийняття помилко-вого ршення, зменшення можливих негативних нас-л1дк1в небажаного розвитку подiй в ходi реалiзацi! прийнятих рiшень, а також мiнiмiзацiя небезпеки нереалiзованих можливостей.

Лггература

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1. Сагайдак-Нттюк, Р. В. Лопстика управлшня в1дходами фармацевтично! галуз1 [Текст]: монограф1я / Р. В. Сагайдак-Нттюк. - Х.: ППВ «Нове слово». 2010. -290 с.

2. Евдокимов, А. В. Статистический анализ социально-экономической ситуаций в Украине [Текст] / А. В. Евдокимов, И. Федоренко, В. В. Божкова, А. С. Ро-манко. - К.: Наукова думка, 2008. - С. 26-28.

3. Ляшенко, I. До методологи еколого-економ1чного моделювання [Текст] / I. Ляшенко // Економжа Укра!ни. -2009. - № 6. - С. 69-78.

4. Методы решения экологических проблем [Текст]: монография / под ред. Л. Г. Мельника, Е. В. Шкарупы. -Сумы: Изд-во СумГУ, 2010. - 663 с.

5. Экологические конфликты в современной системе природопользования [Текст] / под ред. С. Н. Бобылева, В. В. Сабадаша. - Сумы: Университетская книга, 2010. - 352 с.

6. Сагайдак-Нштюк, Р. В. Сучаст тдходи до управлшня фармацевтичними в1дходами на р1зних ршнях влади [Текст] / Р. В. Сагайдак-Нштюк // Вгсник фармапи. - 2011. -№ 2. - С. 63-65.

7. Сагайдак-Нштюк, Р. В. Правове забезпечен-ня еколопчного управлшня фармацевтичними в1дходами [Текст] / Р. В. Сагайдак-Нштюк // Проблеми вшськово! охорони здоров'я. - 2011. - Вип. 30. - С. 247-254.

8. Сотник, И. Н. Эколого-экономические механизмы мотивации ресурсосбережения [Текст]: монография / И. Н. Сотник. - Сумы: ИВП «Мрия-1» ООО, 2008. - 330 с.

9. Концепция управлшня ризиками надзвичайних ситуаций техногенного i природного характеру (проект) [Елек-тронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/ content/education kums.html

10. Балдин К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Текст]: учеб. пос. / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. -М.: Дашков и К, 2012. - 419 с.

References

1. Sahaidak-Nikitiuk, R. V. (2010). Lohistyka upravlinnia vidkhodamy farmatsevtychnoi haluzi. Kharkiv: PPV «Nove slo-vo», 290.

2. Evdokymov, A. V., Fedorenko, Y., Bozhkova, V. V., Romanko, A. S. (2008). Statystycheskyj analyz sotsyal'no-ekono-mycheskoj sytuatsyj v Ukrayne. Kyiv: Naukova dumka, 26-28.

3. Liashenko, I. (2009). Do metodolohii ekoloho-ekonomichnoho modeliuvannia. Ekonomika Ukrainy, 6, 69-78.

4. Mel'nyk, L. H., Shkarup, E. V. (Eds.) (2010). Metody reshenyia ekolohycheskykh problem. Sumy: Yzd-vo SumHU, 663.

5. Bobylev, S. N., Sabadash, V. V. (Eds.) (2010). Ekolohy-cheskye konflykty v sovremennoj systeme pryrodopol'zovanyia. Sumy: Unyversytetskaia knyha, 352.

6. Sahaidak-Nikitiuk, R. V. (2011). Suchasni pidkhody do upravlinnia farmatsevtychnymy vidkhodamy na riznykh rivniakh vlady. Visnyk farmatsii, 2, 63-65.

7. Sahaidak-Nikitiuk, R. V. (2011). Pravove zabezpeche-nnia ekolohichnoho upravlinnia farmatsevtychnymy vidkhodamy. Problemy vijs'kovoi okhorony zdorov'ia, 30, 247-254.

8. Sotnyk, Y. N. (2008). Ekoloho-ekonomycheskye mek-hanyzmy motyvatsyy resursosberezhenyia. Sumy : YVP «Mryia-1» OOO, 330.

9. Kontseptsiia upravlinnia ryzykamy nadzvychajnykh sy-tuatsij tekhnohennoho i pryrodnoho kharakteru (proekt). Available at: http://www.mns.gov.ua/content/education_kurns.html

10. Baldyn, K. V., Perederiaev, Y. Y., Holov, R. S. (2012). Upravlenye ryskamy v ynnovatsyonno-ynvestytsyonnoj deiatel'nosty predpryiatyia. Moscow: Dashkov y K, 419.

Дата надходження рукопису 15.12.2015

Сагайдак-Шштюк Рита Васи^вна, доктор фармацевтичних наук, професор, завщувач кафедри, кафедра менеджменту та адмшютрування, Нацiональний фармацевтичний унiверситет, вул. Пушшнська, 53, м. Харк1в, Украша, 61002 E-mail: sagaidak_rita@ukr.net

Голубцова Карша Коcтянтинiвнa, кафедра менеджменту та адмшютрування, Нацюнальний фармацевтичний унiверситет, вул. Пушшнська, 53, м. Харшв, Украша, 61002 E-mail: management@nuph.edu.ua

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.