Научная статья на тему 'Оцінювання декоративності видів і сортів роду Buddleja L. в умовах Правобережного Лісостепу України'

Оцінювання декоративності видів і сортів роду Buddleja L. в умовах Правобережного Лісостепу України Текст научной статьи по специальности «Сельское и лесное хозяйство»

CC BY
20
4
Поделиться
Ключевые слова
озеленення / сорти / кущі / садівництво / цвітіння

Аннотация научной статьи по сельскому и лесному хозяйству, автор научной работы — В. О. Скакун

З'ясовано особливості використання видів та сортів роду Buddleja L. в озелененні та перспективи висаджування кущів під час створення декоративних ділянок. Відомо, що рід Buddleja L. нараховує близько 125 видів гарно квітучих, листопадних чи напіввічнозелених кущів, рідше трав'янстих рослин, які поширені в тропічних, субтропічних та частково помірних широтах Азії, Африки, Північної та Південної Америки. Види роду є досить привабливими для декоративного садівництва завдяки пізньому та довгому цвітінню (з червня по жовтень). Привабливість рослин під час цвітіння доповнюється стійким медовим ароматом. Викладено результати досліджень з декоративності представників роду Buddleja L. в умовах Правобережного Лісостепу України. Проведено аналіз декоративних якостей представників роду, який вказує на доцільність та перспективність введення досліджуваних рослин у зелене будівництво. Виокремлено найперспективніші види та сорти роду Buddleja L. з метою підвищення декоративності насаджень. З'ясована, що кущі Buddleja L. використовують у поодиноких та групових насадженнях. Для поодиноких насаджень краще використовувати B. аlternifolia, хоча будь-який сорт B. davidii теж буде мати гарний вигляд. Для створення групових насаджень використовують всі сорти виду B. davidii. Доведено, що представники роду Buddleja L. є досить перспективними для використання їх в декоративному садівництві та озелененні територій.

ASSESSMENT OF THE GENUS DECORATIVE BUDDLEJA L. IN THE TERMS OF RIGHT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE

The range of woody plants plays a significant role within shrubs. They value above all as they easily draw the area that immediately makes necessary volume. In addition, the widespread use of shrubs in landscaping will reduce the number of tree seedlings, their growing is quite time consuming and worthwhile. Very important is the fact that shrubs compared to trees are more resistant to adverse environmental factors and better acclimatized after transplantation. There are about 125 species of Buddleja L. of well-flowering shrubs which are common in tropical, subtropical and temperate latitudes parts of Asia, Africa, North and South America. This type is very attractive for decorative gardening due to late and long flowering (June to October). The attractiveness of plants during flowering period supplementes sustainable honey aroma. Therefore it is of great importance in determining the decorative qualities of the genus Buddleja L. in the conditions of Right-Bank Forest-Steppe Ukraine. Decorative rating studied species and varieties of the genus Buddleja L. Is conducted by the method of O. Kalinichenko. We have studied objects of praised decoration. During the growing season 2014 species and varieties of the genus Buddleja L. received average annual estimate – 3.5 2015 – 4.2016 – 3.7. The results suggest that ornamental plants as clear, they are well allocated on the general background of space. During flowering period of the objects (VI-IX) score highest decoration – 5 points, that is as decorative plants provide great attractiveness, causing the observer strong emotional feeling of admiration. Visual assessment decorative species of Buddleja L. conducted by the method О. V. Horoshih and O. G. Horoshih. According to the results of the studied species and varieties of the genus Buddleja praised architectonics (B. davidii and its sorts – 8 points, B. аlternifolia – 9 points) and decorative (B. davidii and its sorts – 29 points, B. аlternifolia – 30 points). For a comprehensive assessment of all studied plants are highly decorative. Species of Buddleja L. is quite promising in ornamental horticulture. Thus, the genus Buddleja L. is quite promising for use in ornamental horticulture and gardening, so the study species and varieties of this kind are important for enriching and improving the range of flowers and ornamental plants.

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Оцінювання декоративності видів і сортів роду Buddleja L. в умовах Правобережного Лісостепу України»

НЛТУ

УКРЛИНИ

Hl/IUB

Науковий BicHMK НЛТУУкраТни Scientific Bulletin of UNFU http://nv.nltu.edu.ua

https://doi.org/10.15421/40270509

Article received 22.06.2017 р. Article accepted 29.06.2017 р.

УДК 582.923.3:635.9(292.485)

ISSN 1994-7836 (print) ISSN 2519-2477 (online)

[^1 Correspondence author V. O. Skakun skakyn_vika@meta.ua

В. О. Скакун

Нацюнальний дендрологiчний парк "Софпвка", НАН Украши, м. Умань, Украта

ОЦ1НЮВАННЯ ДЕКОРАТИВНОСТ1 ВИД1В I СОРТ1В РОДУ BUDDLEJA L.

В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО Л1СОСТЕПУ УКРА1НИ

З'ясовано особливоси використання видiв та сорив роду Buddleja L. в озелененш та перспективы висаджування кущiв пiд час створення декоративних дшянок. Вщомо, що piд Buddleja L. нараховуе близько 125 видiв гарно квпучих, листопадних чи напiввiчнoзелених кущiв, piдше трав'янстих рослин, яю пoшиpенi в трошчних, cубтpoпiчних та частково пoмipних широтах Азп, Африки, Швшчно1 та Швденно! Америки. Види роду е досить привабливими для декоративного садшництва завдяки пiзньoму та довгому цвтнню (з червня по жовтень). Пpивабливicть рослин тд час цвтння доповнюеться стшким медовим ароматом. Викладено результати доалджень з декopативнocтi пpедcтавникiв роду Buddleja L. в умовах Правобережного Ль состепу Укра1ни. Проведено аналiз декоративних якостей пpедcтавникiв роду, який вказуе на доцшьшсть та пеpcпективнicть введення дocлiджуваних рослин у зелене будiвництвo. Виокремлено найпеpcпективнiшi види та сорти роду Buddleja L. з метою шдвищення декоративност насаджень. З'ясована, що кущi Buddleja L. використовують у поодиноких та групових наса-дженнях. Для поодиноких насаджень краще використовувати B. аltemifolia, хоча будь-який сорт B. davidii теж буде мати гар-ний вигляд. Для створення групових насаджень використовують ва сорти виду B. davidii. Доведено, що представники роду Buddleja L. е досить перспективними для використання 1х в декоративному cадiвницгвi та озелененш територш.

Krnuoei слова: озеленення; сорти; кущц cадiвництвo; цвiтiння.

Вступ. Рослини, яш вирощують для озеленення, яв-ляють собою cукупнicгь газошв, деревних i декоративних рослин. В асортименп деревних рослин значне мю-це вiдвoдигьcя кущам. 1х цiннicгь пеpедуciм полягае в тому, що ними легко оформити д^нку, що одразу на-дае 1й неoбхiдний об'ем. До того ж широке використання кущiв в озелененш дасть змогу скоротити шльшсть саджанщв дерев, вирощування яких досить трудомютке та ваpгicне. Якщо перюд формування кущiв становить 2-3 роки, тсля чого 1х можна висаджувати на пocгiйне мicце, то для стандартних cаджанцiв дерев цей термш становить 8-15 рок1в залежно вщ виду. Дуже важливо i те, що кущ^ пopiвнянo з деревами, бшьш cгiйкi до нес-приятливих факгopiв навколишнього середовища та краще приживаються пicля пересадки. У декоративному аспект! бiльшicть видiв кущiв, особливо декоратив-нo-квiтучi, мають низку переваг. За рясшстю квпуван-ня вони не тiльки не поступаються, але й перевищують низку декоративних рослин (Chakhovskii et al., 1988; Rubtcov, 1977).

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Мета роботи - визначення декоративних якостей у представнишв роду Buddleja L. в умовах Правобережного .Шсостепу Укра1ни.

Матерiали та методика дослвдження. Дослвдження проводили впродовж 2014-2016 рр. на територп НДП "Софивка" НАН Украши. Декоратившсть видiв i copтiв oцiнювали за 5-бальною шкалою декоративних рослин О. А. Калшченка (Kalinichenko, 2003): • декоратившсть негативна - зовшшнш вигляд рослин яв-

но зменшуе 1х загальну декоративнiсть;

• нульова - декоративш якостi непомггш, рослини не мають свое! виразност на загальному фoнi насаджень;

• незначна - декоративш якост пoмiтнi, але не виразш i не шдвищують дeкoративнoстi рослин;

• достатня, декоративш якост виразнi, рослини добре ви-дiляються на загальному фoнi насаджень;

• висока - декоративш якост надають рослинам приваб-ливoстi, викликають у спoстeрiгача сильне eмoцiйнe вщ-чуття, захоплення.

Комплексну oцiнку декоративних ознак деревних рослин проводили за шкалою О. Г. Хороших, О. В. Хороших (Kotelova & Vinogradova, 1974). Шкала оцшки декоративних ознак за О. Г. Хороших та О. В. Хоро-

ших:

Бал До 14 15-28 29-42

Декоратившсть Мала Середня Висока

Рщ Buddleja Ь. нараховуе близько 125 видiв гарно квпучих, листопадних чи натв вiчнозелених кущiв, рщше трав'янистих рослин, як1 поширенi в тротчних, субтротчних та частково помiрних широтах Ази, Африки, Швшчно! та Швденно! Америки. Види роду е досить привабливими для декоративного садiвництва завдяки тзньому та довгому цвтнню (з червня по жовтень). Привабливють рослин тд час цвiтiння доповнюеться стшким медовим ароматом. Рослини роду Buddleja запилюються безлiччю комах, серед яких велика рiзноманiтнiсть метелишв, за це рослини ще нази-вають "магштом для метелишв". Шд час цвiтiння суц-

1нформащя про aBTopiB:

Скакун Вiкторiя Олександрiвна, астрант, викладач. Email: skakyn_vlka@meta.ua

Цитування за ДСТУ: Скакун В. О. Оцшювання декоративност вид1в i сорт1в роду Buddleja L. в умовах Правобережного лкостепу

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Украши. Науковий вкник НЛТУ Украши. 2017. Вип. 27(5). С. 48-50. Citation APA: Skakun, V. O. (2017). Assessment of the genus decorative Buddleja L. in the terms of Right-bank forest-steppe of Ukraine. Scientific Bulletin of UNFU, 27(5), 48-50. https://doi.org/10.15421/40270509

48

Науковий вкник НЛТУ УкраТни, 2017, т. 27, № 5 Scientific Bulletin of UNFU, 2017, vol. 27, no 5

8 Е-3

В. alternifolia Maxim. В. davidii 'Royal Red' В. davidii 'Purple Prince' В. davidii 'White Ball' В. davidii 'Pink Delight' Ьэ а-а, 5 р й («й Г ° 1. Вид та сорт

oj м м (О (О (О форма | крони | £ X Ч' о о S я' м

м м (О (О (О цшсшсть

- м м (О (О (О Фактура о н 0 м 01

м м (О (О (О кол1р кори

кол1р гшок м

VO 00 00 00 00 00 Оцшка архгтекто-шки

м м м (О (О (О форма i розм1р I Листя I

м м м (О (О (О змша забар-влення

OJ м м (О (О (О час покриття листя

OJ OJ OJ OJ OJ OJ кол1р

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

о VO VO VO VO VO Оцшка листя

м м (О (О (О (О форма, величина, кол1р 1

OJ OJ OJ OJ OJ OJ запах

OJ OJ OJ OJ OJ OJ час i трива-лклъ цвтння

00 00 00 00 00 00 Оцшка KBiTOK

форма, величина I Плоди I

м м (О (О (О (О кол1р, рясшсть, тривалють пе-ребування на рослиш

OJ OJ OJ OJ OJ OJ Оцшка плодов

OJ о м VO (О VO (О VO (О VO (О VO Загальна оцшка декоративное^

н

»

о Й

о Я

ь

я

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

»

о а я

к

в

to re К о

■а

»

н Я Cd Я Я и

я в К to re ■а re Cd Я Я И

■а

о п Й я я

Cepe^Htopin-hhh 6an Cepe/priii 6an B. alternifolia Maxim. B. davidii 'Royal Red' davidii 'Purple Prince' davidii 'White Ball' B. davidii 'Pink Delight' Buddleja davidii "Nanho Blue' Bh/i i copT o

I

- - - - - n

U) U) U) u> U) u> u> m

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

4^ 4^ 4^ 4^ 4^ 4^ IV

4^ 4^ 4^ 4^ 4^ 4^ V

U) L/i Ui L/i L/i L/i L/i L/i VI

{Si L/i Ui L/i L/i L/i L/i L/i vn

L/i L/i L/i L/i L/i L/i VIII

L/i L/i L/i L/i L/i L/i IX

4^ U) 4^ 4^ 4^ 4^ 4^ X

U) K> U) U) U) U) U) XI

K> xn

- - - - - - I

- - - - - - n

U) U) U) u> U) U) U) m

4^ 4^ 4^ 4^ 4^ 4^ IV

4^ 4^ 4^ 4^ 4^ 4^ V

L/i Ui L/i L/i L/i L/i L/i VI (-1

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

L/i Ui L/i L/i L/i L/i L/i vn

L/i L/i L/i L/i L/i L/i vni

L/i L/i L/i L/i L/i L/i IX

L/i L/i L/i L/i L/i L/i X

4^ U) 4^ 4^ 4^ 4^ 4^ XI

K> K) xn

- - - - - - I

- - - - - - n

U) U) U) u> U) U) U) m

4^ 4^ 4^ 4^ 4^ IV

L/i Ui L/i L/i L/i L/i Ui V

U) L/i Ui L/i L/i L/i L/i Ui VI o

L/i Ui L/i L/i L/i L/i Ui vn CTn

L/i L/i L/i L/i L/i Ui vni

L/i L/i L/i L/i L/i Ui IX

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

L/i L/i L/i L/i L/i Ui X

U) K> U) U> U) U) U) XI

K> K> xn

вони мають високу ощнку декоративностi та ознаки, яю Dubchak, M. Yu. (2012). Dekoratyvnist vydiv rodu Exochorda Lindle

дають змогу im отримати високу оцiнку декоративностi. v umovakh m. Kyieva [Decorative species of Exochorda Lindle in

2. Види та сорти можна використовувати у поодиноких та terms of m. Kyiv]. Naukovi dopovidi NUBiP, 2(31), 1-7. Retrieved Групових насадженнях. from: http://nd.nubip.edu.ua/2012 2/12dmy.pdf. [in Ukrainian].

3. Для поодиноких насаджень використовують B. К^тЛе^ O. A (2003). Mfflratyvrn dendrolohiia [Decorative alternifolia та види i сорти B. davidii. dendrology]. Kyiv: Vyshcha sMs. 199 p. [in ШгаМап^

4. Для групових насаджень найкраще пiдходять види та Kotelova, N & Vinogradova, (1974). Otcenka ddrnratraiMti de-сорти та B davidii revev i kustarnikov po sezonam goda [Comments decorative trees

г и ■ ' • ' and brush in the season year]. In Fiziologiia i selektciia rastenii i

5. Дослщжуваш таксони можна використовувати в рiзних . . , ™„ — г- т^ ■ п ^ J - г r ozeleneme gorodov (Vol. 51). Moskva: RMLTI. [in Russian]. типах насаджень i вони будуть позитивно впливати на „ , , ,.. „ ,, ■ л ,, .т »т /i^Iox 1-. ,

.. й ■ Preobrazhenskii, S. M., & Galakhov, N. N. (1948). Fenologiches-

Iх загальний вигляд ■ стан. kie nabliudeniia [Fenolohycheskye observation]. Moscow: Nauka,

Перелiк використаних джерел 157 p. [in Russian].

Rubtcov, L. I. (1977). Derevia i kustarniki v landshaftnoi arkhitekture

Chakhovskii, A. A., Burova, E. A, Orlenok, E. I., & Gusarova L. P. [Trees and brush in landshaftnaya architecture]. Kyiv: Nauk. dum-(1988). Krasivotcvetushhie kustarniki dlia sadov i parkov [Flowe- ka, 277 p. [in Russian]. ring brush for garden and parks]. Minsk: Urozhai, 144 p. [in Russian].

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

В. О. Скакун

Национальный дендрологический парк "Софиевка"НАН Украины, г. Умань, Украина

ОЦЕНКА ДЕКОРАТИВНОСТИ ВИДОВ РОДА BUDDLEJA L. В УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Выяснены особенности использования видов и сортов рода Buddleja L. в озеленении и перспективы высадки кустов при создании декоративных участков. Известно, что род Buddleja L. насчитывает около 125 видов красиво цветущих, листопадных или полувечнозеленый кустов, реже травянистых растений, которые распространены в тропических, субтропических и частично умеренных широтах Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Виды рода являются весьма привлекательными для декоративного садоводства благодаря позднему и длинному цветению (с июня по октябрь). Привлекательность растений во время цветения дополняется устойчивым медовым ароматом. Изложены результаты исследований по декоративности представителей рода Buddleja L. в условиях Правобережной Лесостепи Украины. Проведен анализ декоративных качеств представителей рода, который указывает на целесообразность и перспективность введения исследуемых растений в зеленое строительство. Выделены наиболее перспективные виды и сорта рода Buddleja L. с целью повышения декоративности насаждений. Установлено, что кусты Buddleja L. используют в единичных и групповых посадках. Для отдельных насаждений лучше использовать B. alternifolia, хотя любой сорт B. davidii тоже будет хорошо выглядеть. Для создания групповых посадок используют все сорта вида B. davidii. Доказано, что представители рода Buddleja L. являются весьма перспективными для использования их в декоративном садоводстве и озеленении территорий.

Ключевые слова: озеленение; сорта; кусты; садоводство; цветение.

V. O. Skakun

National Dendrological Park Sofiyivka, Uman, Ukraine

ASSESSMENT OF THE GENUS DECORATIVE BUDDLEJA L. IN THE TERMS OF RIGHT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE

The range of woody plants plays a significant role within shrubs. They value above all as they easily draw the area that immediately makes necessary volume. In addition, the widespread use of shrubs in landscaping will reduce the number of tree seedlings, their growing is quite time consuming and worthwhile. Very important is the fact that shrubs compared to trees are more resistant to adverse environmental factors and better acclimatized after transplantation. There are about 125 species of Buddleja L. of well-flowering shrubs which are common in tropical, subtropical and temperate latitudes parts of Asia, Africa, North and South America. This type is very attractive for decorative gardening due to late and long flowering (June to October). The attractiveness of plants during flowering period supplementes sustainable honey aroma. Therefore it is of great importance in determining the decorative qualities of the genus Buddleja L. in the conditions of Right-Bank Forest-Steppe Ukraine. Decorative rating studied species and varieties of the genus Buddleja L. Is conducted by the method of O. Kalinichenko. We have studied objects of praised decoration. During the growing season 2014 species and varieties of the genus Buddleja L. received average annual estimate - 3.5 2015 - 4.2016 - 3.7. The results suggest that ornamental plants as clear, they are well allocated on the general background of space. During flowering period of the objects (VI-IX) score highest decoration - 5 points, that is as decorative plants provide great attractiveness, causing the observer strong emotional feeling of admiration. Visual assessment decorative species of Buddleja L. conducted by the method О. V. Horos-hih and O. G. Horoshih. According to the results of the studied species and varieties of the genus Buddleja praised architectonics (B. davidii and its sorts - 8 points, B. alternifolia - 9 points) and decorative (B. davidii and its sorts - 29 points, B. alternifolia - 30 points). For a comprehensive assessment of all studied plants are highly decorative. Species of Buddleja L. is quite promising in ornamental horticulture. Thus, the genus Buddleja L. is quite promising for use in ornamental horticulture and gardening, so the study species and varieties of this kind are important for enriching and improving the range of flowers and ornamental plants.

Keywords: planting; varieties; bushes; gardening; flowering.

50

Науковий вкник НЛТУ УкраТни, 2017, т. 27, № 5 Scientific Bulletin of UNFU, 2017, vol. 27, no 5