Научная статья на тему 'ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ РОБОТИ З ВІДЕО ТА АУДІО ПІД ОПЕРАЦІЙНУ СИСТЕМУ IOS'

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ РОБОТИ З ВІДЕО ТА АУДІО ПІД ОПЕРАЦІЙНУ СИСТЕМУ IOS Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
9
2
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
мобільний додаток / відео / аудіо / IOS / концепція / сценарій взаємодії / вайфрейми / дизайн / розроблення / Xcode / mobile application / video / audio / IOS / concept / interaction scenario / wireframes / design / development / Xcode

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — І. О. Хорошевська, П. Е. Мартиненко

У статті наведені аналітичні та практичні завдання, що необхідно вирішити для здійснення процесу створення мобільного додатку для роботи з відео та аудіо під операційну систему iOS. Визначено ключові аспекти, що притаманні розробленню мобільних додатків для платформи iOS, спеціалізованих на мультимедійному контенті. Розкрито особливості, притаманні процесу створення мобільного додатку для iOS на прикладі розробки додатку «MusicLab», що надає користувачу можливість роботи із таким функціоналом: створення та редагування плейлистів, відображення списку плейлистів з власного YouTube, відтворення відео та аудіо, обмін контентом (сумісне використання), пошук відео за ключовими словами та фільтрацію контенту. Для побудови мобільного додатку з описаним функціоналом, сформульовано ряд аналітичні та практичні завдань, а саме: створення концепції, побудова сценарію взаємодії та вайфреймів, формування дизайну екранів, розроблення та тестування мобільного додатку в середовищі Xcode. Процес вирішення кожного із завдань описано та проілюстровано відповідним фрагментом його реалізації. Звернено увагу на важливість побудови схеми взаємодії, що визначає, як мобільний додаток буде використовуватись користувачами. Наведено вайрфрейми, що схематично показують розташування елементного складу на екранах додатка, та показано дизайн інтерфейсу на основі макетів високої деталізації. Також, в статті обґрунтовано, чому доцільно застосовувати саме Xcode для практичної реалізації процесу створення мобільного додатку під iOS. Наприкінці статті показано процес розробки додатку в середовищі та окремі вікна мобільного додатку «MusicLab». Отже, розробка мобільних додатків для роботи з відео та аудіо на платформі iOS вимагає розуміння аналітичних та технічних аспектів, врахування особливостей відтворення дизайну інтерфейсу з позиції користувача, використання спеціалізованого програмного забезпечення для розроблення додатку під операційну систему iOS. Такий додаток дозволить користувачу створювати, редагувати та споживати відео та аудіо контент в будьякій сфері його життя.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям , автор научной работы — І. О. Хорошевська, П. Е. Мартиненко

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION FOR WORKING WITH VIDEO AND AUDIO UNDER THE IOS OPERATING SYSTEM

The article presents analytical and practical tasks that must be solved in order to implement the process of creating a mobile application for working with video and audio for the iOS operating system. The key aspects inherent in the development of mobile applications for the iOS platform, specialized in multimedia content, have been determined. The features inherent in the process of creating a mobile application for iOS are disclosed using the example of the development of the "MusicLab" application, which provides the user with the opportunity to work with the following functionality: creating and editing playlists, displaying a list of playlists from one's own YouTube, playing video and audio, sharing content (compatible use), keyword video search and content filtering. To build a mobile application with the described functionality, a number of analytical and practical tasks have been formulated, namely: creating a concept, building an interaction scenario and wireframes, forming screen designs, developing and testing a mobile application in the Xcode environment. The process of solving each of the tasks is described and illustrated with a corresponding fragment of its implementation. Attention is drawn to the importance of building an interaction scheme that determines how the mobile application will be used by users. Wireframes are given that schematically show the location of the element composition on the application screens, and the interface design based on high-detail mockups is shown. Also, the article substantiates why it is appropriate to use Xcode for the practical implementation of the process of creating a mobile application for iOS. At the end of the article, the application development process in the environment and separate windows of the "MusicLab" mobile application are shown. Therefore, the development of mobile applications for working with video and audio on the iOS platform requires an understanding of analytical and technical aspects, taking into account the peculiarities of the reproduction of the interface design from the user's point of view, the use of specialized software for developing applications for the iOS operating system. Such an application will allow the user to create, edit and consume video and audio content in any area of his life.

Текст научной работы на тему «ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ РОБОТИ З ВІДЕО ТА АУДІО ПІД ОПЕРАЦІЙНУ СИСТЕМУ IOS»

УДК 004.4'27

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.3.16

ORCID: 0000-0001-8990-9891

ОСОБЛИВОСТ1 РОЗРОБЛЕННЯ МОБШЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ РОБОТИ З В1ДЕО ТА АУД1О П1Д ОПЕРАЦ1ЙНУ СИСТЕМУ IOS

У cmammi наведет aHcmimu4HÍ та практичн завдання, що Heo6xidHO вирiшити для здшснення процесу ство-рення мобшьного додатку для роботи з вiдeо та аудю nid операцшну систему iOS. Визначено ключовi аспек-ти, що притаманн розробленню мобшьних додатюв для платформи iOS, сneцiалiзованих на мультимедтному контeнтi. Розкрито особливостi, nритаманнi процесу створення мобшьного додатку для iOS на nрикладi роз-робки додатку «MusicLab», що надае користувачу можливють роботи iз таким функцiоналом: створення та редагування nлeйлистiв, вiдображeння списку nлeйлистiв з власного YouTube, вiдтворeння вiдeо та аудiо, обмт контентом (сумкне використання), пошук вiдeо за ключовими словами та фшьтра^ю контенту. Для побудови мобшьного додатку з описаним функцюналом, сформульовано ряд аналiтичнi та практичн завдань, а саме: створення концепцИ, побудова сценарт взаемодИ та вайфрeймiв, формування дизайну екратв, розроблення та тестування мобшьного додатку в сeрeдовищi Xcode. Процес виршення кожного iз завдань описано та прошю-стровано вiдnовiдним фрагментом його реалгзацИ. Звернено увагу на важливiсть побудови схеми взаемодИ, що визначае, як мобшьний додаток буде використовуватись користувачами. Наведено вайрфрейми, що схематично показують розташування елементного складу на екранах додатка, та показано дизайн ттерфейсу на основi макeтiв високо '1 деталгзацИ. Також, в сmаmmi обтрунтовано, чому доцшьно застосовувати саме Xcode для практичное реалгзацИ процесу створення мобшьного додатку тд iOS. Наприктщ сmаmmi показано процес розробки додатку в сeрeдовищi та окрeмi втна мобшьного додатку «MusicLab».

Отже, розробка мобшьних додаттв для роботи з вiдeо та аудю на nлаmформi iOS вимагае розумiння аналi-тичних та meхнiчних асneкmiв, врахування особливостей вiдmворeння дизайну ттерфейсу з позицИ користувача, використання сneцiалiзованого программного забезпечення для розроблення додатку тд операцшну систему iOS. Такий додаток дозволить користувачу створювати, редагувати та споживати вiдeо та аудю контент в будь-якш сфeрi його життя.

Ключовi слова: мобшьний додаток, вiдeо, аудю, IOS, концenцiя, сценарш взаемодИ, вайфрейми, дизайн, розроблення, Xcode.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION FOR WORKING WITH VIDEO AND AUDIO UNDER THE IOS OPERATING SYSTEM

The article presents analytical and practical tasks that must be solved in order to implement the process of creating a mobile application for working with video and audio for the iOS operating system. The key aspects inherent in the development of mobile applications for the iOS platform, specialized in multimedia content, have been determined. The features inherent in the process ofcreating a mobile application for iOS are disclosed using the example ofthe development of the "MusicLab" application, which provides the user with the opportunity to work with the following functionality: creating and editing playlists, displaying a list of playlists from one's own YouTube, playing video and audio, sharing

I. O. KHOROSHEVSKA

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Computer Systems and Technologies Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics ORCID: 0000-0001-8990-9891

P. E. MARTYNENKO

Master Student

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

content (compatible use), keyword video search and content filtering. To build a mobile application with the described functionality, a number of analytical and practical tasks have been formulated, namely: creating a concept, building an interaction scenario and wireframes, forming screen designs, developing and testing a mobile application in the Xcode environment. The process of solving each of the tasks is described and illustrated with a corresponding fragment of its implementation. Attention is drawn to the importance of building an interaction scheme that determines how the mobile application will be used by users. Wireframes are given that schematically show the location of the element composition on the application screens, and the interface design based on high-detail mockups is shown. Also, the article substantiates why it is appropriate to use Xcode for the practical implementation ofthe process of creating a mobile application for iOS. At the end of the article, the application development process in the environment and separate windows of the "MusicLab" mobile application are shown.

Therefore, the development of mobile applications for working with video and audio on the iOS platform requires an understanding of analytical and technical aspects, taking into account the peculiarities of the reproduction of the interface design from the user's point of view, the use of specialized software for developing applications for the iOS operating system. Such an application will allow the user to create, edit and consume video and audio content in any area of his life.

Key words: mobile application, video, audio, IOS, concept, interaction scenario, wireframes, design, development, Xcode.

Постановка проблеми

У свт сучасних мобшьних технологш i мультимедшних можливостей платформи iOS велика актуальшсть придшяеться створенню мобшьних додатшв, спрямованих на роботу з вадео та аудю контентом [1]. Платформа iOS, що розробляеться компашею Apple, е одшею з провадних у сферi мобшьних пристро!в, i вона надае роз-робникам широкий спектр шструменпв та можливостей для створення додатшв, як вадкривають MBi горизонти в робот з вадео та аудю.

Створення мобшьного вадео-аудю додатку для платформи iOS передбачае ретельний розгляд ряду суттевих аспекпв, яш стають важливими при виршенш завдання розробки такого додатку. Враховуючи постшний розви-ток технологш i змши в споживчих уподобаннях користувачiв, проблема створення такого додатку залишаеться актуальною i вимагае комплексного падходу. Нижче наведено аспекти, що визначають актуальшсть ще! проблеми:

1) попит на мультимедшний контент, що стрiмко зростае: сучасш користувачi смартфошв i планшепв великою мiрою споживають вадео- та аудюконтент. Вад YouTube i стрiмiнгових платформ до подкаспв i онлайн-курав, попит на мультимедшний контент постшно зростае;

2) конкурентна боротьба на ринку додатшв: ринок додатшв для iOS дуже конкурентний, i розробники повиннi створювати додатки, яш вiдповiдають сучасним стандартам i вимогам користувачiв, щоб не тiльки вижити в цiй конкурентнiй боротьбi, а й отримати прибуток;

3) специфта iOS: платформi iOS притаманнi власш особливостi i обмеження, як1 вимагають дотримання пев-них стандартiв i дизайну iнтерфейсу мобiльних додатк1в;

4) техшчш аспекти: створення додатк1в для оптимального вадтворення i обробки вадео та аудю контенту вимагае високого рiвня техшчно! компетентностi. До техшчних аспектiв, що необхiдно враховувати вiдносять: опти-мiзацiю продуктивностi, обробку великих файлiв, пiдтримку кодекiв й ш.;

5) безпека i конфаденцшшсть: збереження i обробка вадео та аудю корелюе з питаниями щодо конфаденцш-ностi та безпеки даних користувачiв. Додатки повиннi забезпечувати вадповадний рiвень захисту i дотримання политики конфiденцiйностi;

6) дизайн i користувацький досвiд: важливим аспектом е створення зручного i привабливого iнтерфейсу для користувачiв, що вiдповiдае 1хшм потребам та забезпечуе позитивний користувацький досвад.

З урахуванням цих аспектiв, створення мобшьного вадео-аудюдодатку пiд систему iOS вимагае глибокого ана-лiзу та виршення багатьох питань (дизайнерських, техшчних, функцюнальних тощо).

Аналiз останшх дослщжень i публiкацiй, присвячених питанню розроблення мобiльних додатк1в пiд систему iOS показав, що в публтащях [2-7] автори торкалися або укрупненого опису еташв, за якими фiрми, ком-пани створюють мобiльнi додатки [2-6] без розкриття аспектiв реалiзацil саме вiдео-аудiо спрямоваиостi таких додатшв; або бшьш докладно розглядали окремi аспекти, як дизайн мобiльних додатшв пад iOS та Android [7]; або надавали опис функцюналу вже наявних на ринку мобшьних додатшв (наприклад, Wever, BetterPlayer) [8, 9]. Так, наприклад, BetterPlayer падтримуе вадтворення рiзних форматiв медiафайлiв, включаючи вадео та аудю, з можли-вютю налаштування параметрiв вiдтворення (розмiр екрану, швидк1сть вiдтворения, гучнiсть звуку). Крiм того, додаток пiдтримуе вiдтворення вадео з популярних платформ, таких як YouTube та Vimeo. Однак, доцшьним було б бiльш креативно падшти до дизайну додатку та зменшити подання реклами, що може вадволшати користувачiв в1д перегляду цiкавого контенту.

Певне коло практичних завдань з прикладного створення таких додатшв з врахуванням специфiки роботи з вадео та аудю контентом не знайшло належного вiдображення у вищенаведених працях. Це говорить про акту-альшсть пророблення даного питання.

Постановка завдання

Прийняття ршення щодо створення мобшьного вщео-аудю додатку пiд систему iOS е кроком, який визначае всi ключовi аспекти проекту i надае чггку iнструкцiю для розроблення додатку пщ потреби користувачiв. В про-цеа розроблення додатку треба реалiзувати щлу низку завдань, вiд формування ще! додатку до його прикладно! реалiзацil в конкретному середовищi розроблення.

Метою статт е розкриття особливостей реалiзацil завдань з розроблення функцiонального та привабливого мобiльного додатку для iOS, спрямованого на органiзацiю та управлшня вiдео- та аудiо контентом у виглядi плей-листiв. Додаток мае надавати користувачам можливiсть створювати, редагувати та керувати плейлистами, вщ-творювати ввдео та аудiо, а також обмшюватися цим контентом з друзями на платформi iOS. Головною метою е забезпечення зручного та ефективного споживання мультимедiйного контенту, спiльного його використання та спiлкування користувачiв через новий мобшьний додаток пiд назвою «MusicLab».

Для реалiзацil наведено! мети необхщно розкрити особливостi, притаманнi аналгтичним та прикладним завданням з розроблення мобшьного додатку шд iOS. До таких завдань вщнесено так1: 1) створення концепци; 2) побудову сценарш взаемоди i вайфреймiв; 3) формування дизайну екрашв; 4) розроблення i тестування мобшь-ного додатку в середовищi Xcode.

Розглянемо вмiст наведених завдань.

1. Створення концепщь

Як доцшьш роздiли для концепцп варто видiлити так1: аналiз ринку попиту, аналiз аналогiв, iдея мобiльного додатку, мета створення, основш завдання, портрет цшьового споживача, основнi та додатковi функцп, можли-востi, дизайн, структура, план розробки, бюджет.

Наприклад, у якост ще! мобшьного додатка «Мш^ЬаЬ» може бути така: користувач або заходить у власний ютуб акаунт в якому е плейлисти, i зможе гх передивитися, або пропускае цю функцш та переходить у запропоноваш пщ-бiрки музики. Як мета може бути: створення комфортного та зручного мобшьного додатку, який буде задовольняти потреби цшъово! аудитори у переглядi вщео та прослуховуванш аудiо з в1део, поданих у виглядi плейлист1в, а також, забезпечувати спiльне використання медiа контенту та спшкування користувачiв через iнтерфейс мобшьного додатка. В якосп основних завдань, що визначають функцiонал мобiльного додатку, пропонуються так1: 1) створення та реда-гування плейлистiв; 2) вщображення списку плейлист1в з власного YouTube; 3) в1дтворення в1део та аудю; 4) обмiн контентом (сумiсне використання); 5) пошук в1део за ключовими словами та фiльтрацiя контенту.

2. Побудова сценарто взасмод11 та вайфреймiв.

Сценарiй взаемодil визначае, як користувач буде працювати з продуктом, яш функцil вiн зможе виконувати, яш сторiнки або екрани вiн побачить i в якому порядку, яш дИ вiн зможе виконувати на кожному крощ.

Такий сценарiй визначае як мобшьний додаток буде використовуватися користувачами i як вiн буде вщповь дати !х потребам. Побудова сценарш взаемодil, також, допомагае розробникам виявити можливi проблеми з вза-емодiею, як1 можуть заважати користувачевi у роботi з додатком.

На рис. 1 наведено схема сценарш взаемодп в додатку «Мш^аЬ».

Рис. 1. Сценарш взаемодп екрашв мобшьного додатка «MusicLab»

На основi даного сценарш, надал^ ведеться розроблення вайрфреймiв, що схематично, за допомогою роз-мiтки, показують розташування елементного складу на екранах мобiльного додатка. На рис. 2 наведено приклади вайфреймiв, розроблених для додатку «MusicLab».

Рис. 2. Схематична розмггка екрашв (вайфрейми)

3. Формування дизайну екрашв.

Дизайн е важливим аспектом створення мобiльного додатку пвд iOS для роботи з ввдео та аудiо, оск1льки вiн визначае насшльки користувачi будуть комфортно та ефективно взаемодiяти з мобiльним додатком.

Apple пропонуе низку вказiвок щодо дизайну серед яких [13]:

- естетична цiлiснiсть, що ввдображае, наскшьки зовнiшнiй вигляд та поведiнка штегруються з функцiональнiстю;

- узгодженiсть, що полягае у використаш звичних оку користувача елементiв, системних елементiв штерфейсу, добре ввдомих пiктограм, стандартних стилiв тексту та едино! термшологп;

- поведшку, яку очiкуе користувач;

- зворотний зв'язок, який фiксуе ди та показуе результати, щоб iнформувати користувача;

- яснiсть, коли дизайн повинен правильно спрямовувати i не допускати того, що може заплутати користувача.

Дизайн iнтерфейсу користувача (UI) повинен забезпечувати:

1) зручнiсть, тобто надавати доступ до всiх функцш без зайвих крок1в;

2) лопчну та штуггавно зрозумiлу навiгацiю, тобто користувач повинен легко знаходити необхвдш функцп та переходити мiж рiзними частинами мобiльного додатку;

3) естетичну привабливiсть та вiдповiдати стандартам дизайну iOS. При цьому, використання кольорiв, шрифтiв та графiки повинно бути узгодженим i гармонiйним.

Враховуючи вищенаведене, для оформлення дизайну екраиiв мобшьного додатку «MusicLab» було обрано так кольори: рожевий - може створювати враження тепла та затишку, темно-арий - виразно додае солiдностi та елегантносп до дизайну (вiн може створювати враження надшносл та професшносл, використано для фонiв), бiлий - асоцшеться з чистотою, простотою i простором (вiн добре виглядае на фош i пiдсилюе контраст з шшими кольорами, що робить його вдеальним для тексту та шформацшних елементiв). В якостi шрифтового оформлення додатку обрано шрифт - Poppins, вш поеднуе в собi читабельшсть, сучасний дизайн та можливiсть адаптацп для рiзних мов та стилiв дизайну.

З позици користувацького досввду (UX) варто зазначити так1 моменти, тдтримку яких зразу треба закладати при розробцi дизайну екранiв:

1) при першому запуску мобiльного додатку, здшсненш реестрацп та входу у додаток у користувача не повинно виникати питань типу «Що робити? Куди натискати? «Може що ще треба заповнити/натиснути?»», все повинно бути прозоро та легко з позици розумшня використання мобшьного додатка. Так, наприклад, доцшьно забез-печити можливiсть входу через сощальш мереж1 або Apple ID;

2) тдтримка персоналiзацil користувача зможе надавати можливють користувачам налаштовувати свiй досввд, створюючи персональнi плейлисти, додавати улюблеш треки тощо;

3) п1дтримка взаемоди з медiаконтентом дозволить легко додавати, видаляти, редагувати та перемiщувати мультимедшний контент у плейлистах. Ефективне вадтворення вiдео та аудiо повинно бути легким у використанш.

Отже, добре спроектований iнтерфейс та користувацький досввд допоможуть зробити мобiльний додаток при-вабливим для користувачiв, п1двищити його популяршсть та забезпечити задоволення ввд використання.

Приклад основних екранiв мобшьного додатка «MusicLab» подано на рис. 3. Як шструмент для створення дизайну екрашв обрано Figma, враховуючи ll популярнiсть [11] та функцюнал [12].

<

Settings

Martynenko

qwpOOOOOOOOI#gmatco

Рис. 3. Дизайн штерфейсу: макети високоТ деталЬаци

4. Розроблення i тестування мобiльного додатку в середовищi Xcode.

Як засiб прикладное' реалiзацi! мобiльного додатку, пропонуеться зупинитися на мовi програмувания Swift. Це офщшна мова вiд компанп Apple для розроблення iOS та macOS додаткiв [14, 15]. Станом на березень 2022 року Swift входить в 15 найпопуляршших мов програмування у свт за iндексом TIOBE [16]. Мова Swift включае велику кiлькiсть додаткових бiблiотек та фреймворшв, якi допомагають будувати повнофункцiональнi застосунки [14].

Для розробки мобiльного додатку засобами Swift необхвдне iнтегроване середовище розробки (IDE). Компаиiя Apple надае безкоштовне IDE - середовище Xcode, що мютить низку засобiв та шструментш для розробки, тес-тувания та налагодження додатку.

Xcode дае можливють запуску додатку без фiзичного пристрою. Для цього використовуються симулятори, за допомогою яких можна протестувати додаток на наявнiсть помилок та подивитись його виконания на пев-ному пристро!. Також середовище надае можливють напряму запускати та тестувати застосунки на власному мобiльному пристро!. Крiм цього, Xcode мiстить шструментарш для визначения помилок, як синтаксичних, так помилок, що виникають пвд час роботи додатку. Також присутня вбудована система контролю версiй GIT, функщя iмiтацi! геолокацi!, необхiдна для зручно! роботи з картами та ш.

Практична реалiзацiя створеного мобшьного додатку «MusicLab» за допомогою XCode представлена на рис. 4 - рис. 5.

□ Рорр1П5-ВоМ

Е Роррга-ТЫп Е Рорртв-ЕхМЦдМ Е Рорр1п«-Яеди1»г Е Рге<1окаОпе-Реди1аг - ш БЛегаюп

4 1ЛСок>г£ *1впяол о* Эоипдеяетюп

' В- ЭеМюдзвсгевп

* !>еШпд5У>е«Сотго11ег V 5в№пд$\Лв*»Мо{1в)

> ЗД«Пд»М<Х|«1 X аеП1г>д1Мсх)и1в

' К МуР1ау*«5сгееп

> МуР1*у(п18с...«|Сопио«*г

* МуРИу1и<5с , п\ЛвшМойе!

> МуР1ау)»«5сгеепМо<»е1 Л МуИл^ыгёсгеепМскМе Л МуР1ау1га«:.-.с1юпУи*»Се11

МуРИу«ИН...»<|мЫвУ1«¥»

V К ЖЫсот«8сг*(Л

У/в1сотв5сг. вжСогЦгоИв» Ы \ЛМсоте5сг...пУ1е*»Мо<»е1 X \ЛМсот*&сгмпМо4«1 * №1сот*5сг**пМо<1и1«

V К МатЭсгмп

> & ЗеагсЬвсгеел

> НотеЗсгвв .¡«•«СотгоНег

1» Ноте5сгеепУвжМос1е1

> НотеБсевпМойе! * Ноте Бег в«пМо<1и1в

' К Р1вуег!>сгееп

Л Иауег!>сге* .¡«»гСопиоНег > И»у«г5с<МпУ|»у»Мо<5в1 Л Иауег5севпМо<)в1 Л Р1ау*г5сгмпМсхЗи1« X 1»ипеЬ5е*«вп Ш Ыо

Рис. 4. Файли розроблених екрашв

ЫИГЧ УШ1 1ЧК11 С«*»1»41«п1л

II* м)«местм1м0п1г»11|: «П;п<и1п1^1 ( 1»» 1 г^г I» «дгу I П0 - Л Г г «до 1».

1*1 ии'тЛМ!

1*1 Г Л..МК1

1*1 м1(миы! * ЦОлМИ) 1И вие»1-*иы - иПаЫЦ >

)Н »»:«11*Г»ог • иПЛ(«<1|)

цуи.-дЩт^»; >т«I«• «г 11

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1)»1м |яМ?(<*»(1 ч4С»«1Г» <

'<1»11|1м('Ы11»:«м;1 км и« 1м* .«р1|Ш1>«*)

I

:

I

Ми$и±аЬ

«|{|.>1»1:1«1!( • ин

Пп»1Н I

Рис. 5. Вжно з фрагментом розроблення та тестування додатку «MusicLab»

Результуючий вигляд деяких вiкон мобiльного додатка «MusicLab» подано на рис. 6.

Рис. 6. Приклад вшон мобiльного додатка шд систему iOS

Таким чином, в рамках статп було визначено особливосл реалiзацil аналп'ичних та прикладних завдань про-цесу розроблення мобiльного додатка для роботи з вiдео та аудю пiд операцiйну систему iOS.

Висновки

Основним результатом наведеного в рамках статп дослiджения е розкриття особливостей процесу реалiзацil завдань розроблення мобшьного додатку для роботи з вадео та аудiо пiд операцшну систему iOS. Реалiзацiя наве-дених завдань надае можливють для прийняття обгрунтованих рiшень в процесi створення концепцi!, побудови сценарiю взаемодi!, створення вайфреймiв, формування дизайну екранiв додатку та прикладного розроблення i тестування мобiльного додатку в середовищi Xcode. Для тдвищення ступеня наочностi, реалiзацiя завдань про-демонстрована на прикладi розроблення мобiльного додатку «MusicLab».

Надалi плануеться дослiдити питания просування моб№ного додатку.

Список використаноТ лiтератури

1. Мартиненко П. Е. Актуальнiсть створення мобшьного вадео/аудю додатку пiд операцшну систему IOS. Полiграфiчнi, мультимедшш та web-технологи: Mamepicmu Молодiжноi школи-семтару VIII Мiжнар. наук.-техн. конф. (16-20 травня 2023, м. Харюв) / редкол.: I. Б. Чеботарьова, О. В. Вовк, Ж. В. Дейнеко. Харшв: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2023. Т2. Стор.155-156.

2. Розробка додатшв для iOS. URL: https://kitapp.pro/uk/rozrobka-ios-dodatkiv/ (дата звернення 07.08.23).

3. Розробка мобшьних додатшв пвд iOS. URL: https://brander.ua/what-we-offer/application-development/ rozrobka-mobilnikh-dodatkiv-pid-ios (дата звернення 09.08.23).

4. Етапи створення мобiльного додатку. URL: https://webcase.com.ua/uk/blog/etapi-stvorennja-mobilnogo-dodatku/ (дата звернення 12.08.23).

5. Розробка мобшьних додатшв вщ А до Я: повний гайд. URL: https://dan-it.com.ua/uk/blog/rozrobka-mobilnih-dodatkiv-vid-a-do-ja-povnij-gajd/#i-8 (дата звернення 13.08.23).

6. Розробка мобшьних додатшв для новачшв: вщ ще! до Google Play i App Store. URL: https://kiev.itstep.org/ blog/mobile-app-development-for-beginners-from-idea-to-google-play-and-app-store (дата звернення 16.08.23).

7. Поабник iз дизайну мобтних додатк1в пщ iOS та Android. Основш вiдмiнностi платформ. URL: https:// ux.pub/editorial/posibnik-iz-dizainu-mobilnikh-dodatkiv-pid-ios-ta-android-osnovni-vidminnosti-platform-1a5d (дата звернення 14.08.23).

8. WEVER. URL: https://apps.apple.com/ua/app/watch-chat-together-wever/id1559522498?l=ua&platform=ipad (дата звернення 22.08.23).

9. Better Player for Youtube. URL: https://apps.apple.com/ua/app/better-player-for-youtube/ id1592876082?l=uk&platform=ipad (дата звернення 23.08.23).

10. Мартиненко П. Е. Визначення засобiв створення мобшьного вщео/аудю додатку тд операцiйну систему

IOS. Мcтерicли Мiжнcр. наук.-практ. конф. молодих вчених, cсniрcнтiв i студентiв "Iнформcцiйнi технологи в сучасному cerni: до^дження молодих вчених" 16-17лютого 2023р. Х.: ХНЕУ iм. С. Кузнеця, 2023. Стор.101.

11. Uxtools. URL: https://uxtools.co/survey/2022/ui-design (дата звернення 28.08.23).

12. Figma. URL: https://www.figma.com/ (дата звернення: 28.08.23).

13. Human Interface Guidelines. URL: https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines (дата звернення: 26.08.23).

14. Documentation Swift. URL: https://www.swift.org/documentation/ (дата звернення 11.09.2023 р.).

15. Swift-book. URL: https://docs.swift.org/swift-book/LanguageGuide/TheBasics.html (дата звернення 12.09.23).

16. Swift. A powerful open language that lets everyone build amazing apps. URL: https://www.apple.com/swift/ (дата звернення: 14.09.23).

References

1. Martynenko P. E. (2023) Aktualjnistj stvorennja mobiljnogho video/audio dodatku pid operacijnu systemu IOS [The relevance of creating a mobile video/audio application for the IOS operating system]. Proceedings of the Polighrafichni, muljtymedijni ta web-tekhnologhiji: materialy Molodizhnoji shkoly-seminaru VIII Mizhnar. nauk.-tekhn. konf. (16-20 travnja 2023, m. Kharkiv) (redkol.: I. B. Chebotarjova, O. V. Vovk, Zh. V Dejneko). Kharkiv: TOV «Drukarnja Madryd», vol. 2. pp. 155-156.

2. Rozrobka dodatkiv dlja iOS [Development of applications for iOS]. Retrieved from: https://kitapp.pro/uk/rozrobka-ios-dodatkiv/ (accessed 07 Aug. 2023).

3. Rozrobka mobiljnykh dodatkiv pid iOS [Development of mobile applications for iOS]. Retrieved from: https:// brander.ua/what-we-offer/application-development^rozrobka-mobilnikh-dodat^iv-pid-ios (accessed 09 Aug. 2023).

4. Etapy stvorennja mobiljnogho dodatku [Stages of creating a mobile application]. Retrieved from: https://webcase. com.ua/uk/blog/etapi-stvorennja-mobilnogo-dodatku/ (accessed 12 Aug. 2023).

5. Rozrobka mobiljnykh dodatkiv vid A do Ja: povnyj ghajd [Development of mobile applications from A to Z: a complete guide]. Retrieved from: https://dan-it.com.Ua/uk/blog/rozrobka-mobilnih-dodatkiv-vid-a-do-ja-povnij-gajd/#i-8 (accessed 13 Aug. 2023).

6. Rozrobka mobiljnykh dodatkiv dlja novachkiv: vid ideji do Google Play i App Store [Development of mobile applications for beginners: from idea to Google Play and App Store]. Retrieved from: https://kiev.itstep.org/blog/mobile-app-development-for-beginners-from-idea-to-google-play-and-app-store (accessed 16 Aug. 2023).

7. Posibnyk iz dyzajnu mobiljnykh dodatkiv pid iOS ta Android. Osnovni vidminnosti platform [Guide to the design of mobile applications for iOS and Android. The main differences between the platforms]. Retrieved from: https://ux.pub/ editorial/posibnik-iz-dizainu-mobilnikh-dodatkiv-pid-ios-ta-android-osnovni-vidminnosti-platform-1a5d (accessed 14 Aug. 2023).

8. WEVER. Retrieved from: https://apps.apple.com/ua/app/watch-chat-together-wever/id1559522498?l=ua& platform=ipad (accessed 22 Aug. 2023).

9. Better Player for Youtube. Retrieved from: https://apps.apple.com/ua/app/better-player-for-youtube/ id1592876082?l=uk&platform=ipad (accessed 23 Aug. 2023).

10. Martynenko P. E. (2023) Vyznachennja zasobiv stvorennja mobiljnogho video/audio dodatku pid operacijnu systemu IOS [Determination of means of creating a mobile video/audio application for the IOS operating system]. Proceedings of the Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh, aspirantiv i studentiv "Informacijni tekhnologhiji v suchasnomu sviti: doslidzhennja molodykh vchenykh" 16-17 ljutogho 2023. Kh.: KhNEU im. S. Kuznecja, p. 101.

11. Uxtools. Retrieved from: https://uxtools.co/survey/2022/ui-design (accessed 28 Aug. 2023).

12. Figma. Retrieved from: https://www.figma.com/ (accessed 28 Aug. 2023).

13. Human Interface Guidelines. Retrieved from: https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines (accessed 26 Aug. 2023).

14. Documentation Swift. Retrieved from: https://www.swift.org/documentation/ (accessed 11 Sep. 2023).

15. Swift-book. Retrieved from: https://docs.swift.org/swift-book/LanguageGuide/TheBasics.html (accessed 12 Sep. 2023).

16. Swift. A powerful open language that lets everyone build amazing apps. Retrieved from: https://www.apple.com/ swift/ (accessed 14 Sep. 2023).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.