Научная статья на тему 'ОСОБЛИВОСТі ФіНАНСУВАННЯ КОСМіЧНОї ГАЛУЗі В УКРАїНі'

ОСОБЛИВОСТі ФіНАНСУВАННЯ КОСМіЧНОї ГАЛУЗі В УКРАїНі Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
208
120
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
КОСМОС / ФіНАНСУВАННЯ КОСМіЧНОї ДіЯЛЬНОСТі / БЮДЖЕТНЕ ФіНАНСУВАННЯ КОСМіЧНИХ ПРОЕКТіВ / МЕТОДИКА ПіДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТі ПіДПРИєМСТВ КОСМіЧНОї ГАЛУЗі

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Бухун Ю. В.

У статті розглядаються особливості фінансування вітчизняних підприємств космічної галузі, розкрита необхідність впровадження космічних досягнень у всіх галузях економіки й народного господарства, пошуку шляхів збільшення окупності космічних розробок, їх всебічного комерційного використання, вироблені методи підвищення ефективності космічної діяльності та особливості фінансування підприємств космічної галузі України.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

The article discusses the features of finance the space industry, revealed the need for the introduction of space achievements in all sectors of the economy and the national economy, searching ways to increase the return on space development, their all-round commercial use, developed methods to increase the efficiency of space activities and especially funding the space industry of Ukraine.

Текст научной работы на тему «ОСОБЛИВОСТі ФіНАНСУВАННЯ КОСМіЧНОї ГАЛУЗі В УКРАїНі»

УДК 658.14.011.1

ОСОБЛИВОСТ1 Ф1НАНСУВАННЯ КОСМ1ЧНО1 ГАЛУЗ1 В УКРАШ Бухун Ю.В., здобувач (НТУ «КП1»)

У cmammi розглядаються оcобливоcтi фтансування втчизняних тдприемств космгчно! галузi, розкрита Heo6xidHicmb впровадження KOCMi4Hux досягнень у ecix галузях eKOHOMiKU й народного господарства, пошуку mmxie збыьшення окупноcтi коcмiчниx розробок, ix вcебiчного комерцшного використання, вироблеш методи тдвищення ефективноcтi коcмiчноi дiяльноcтi та оcобливоcтi фтансування тдприемств коcмiчноi галузi Укрсйни.

KnwHosi слова: космос, фтансування косжчног дiяльностi, бюджетне фтансування космчних проекты, методика тдвищення ефективностг шдприемств косжчноТ галуз1

ОСОБЛИВОСТ1 Ф1НАНСУВАННЯ КОСМ1ЧНО1 ГАЛУЗ1 В УКРАШ Бухун Ю.В., соискатель(НТУ «КПИ»)

В статье рассматриваются особенности финансирования отечеcтвенныx предприятий космической отрасли, раскрыта необxодимоcть внедрения космически достижений во вcеx отраcляx экономики и народного xозяйcтва, поиска путей увеличения окупаемости космически разработок, ux всестороннего коммерческого использования, выработаны методы повышения эффективности космической деятельности и особенности финансирования предприятий космической отрасли Украины.

Ключевые слова: космос, финансирование космической деятельности, бюджетное финансирование космических проектов, методика повышения эффективности предприятий космической отрясли.

ОСОБЛИВОСТ1 Ф1НАНСУВАННЯ КОСМ1ЧНО1 ГАЛУЗ1 В УКРАШ

Bukhun Y. V.

The article discusses the features of finance the space industry, revealed the need for the introduction of space achievements in all sectors of the economy and the national economy, searching ways to increase the return on space development, their all-round commercial use, developed methods to increase the efficiency of space activities and especially funding the space industry of Ukraine.

Keywords: space, space financing, budget financing of space projects, methods improve the efficiency of space

industry.

Постановка проблема. В сучасних умовах розвиток украшсько! KOCMi4HOi промисловосп значною мiрою залежить вщ достатнього та надежного фтансування космiчних проекпв, ефективносп функщонування впчизняних тдприемств космiчноl промисловосп. Важливим аспектом стратепчного розвитку зазначених щдприемств, виходячи iз досвщу космiчних держав свгту (США, Бразнтя, Китай) е залучення додаткових швестицш у тому числ й державних, шноващй з метою стимулювання даяльносп щдприемств космiчноl галузг Запозичуючи досввд вказаних заруб1жних крат, Украша сьогодт потребуе значне збiльшення темпiв зростання космiчноl гадузi, що надало би змогу не тшьки вийти 1й на мгжнародний рiвень, а й отримати значнi довгостроковi прибутки ввд комерц1йного використання результата наукових розробок у галузi космонавтики, як на державному так i мгжнародному рiвнях. У цьому контекст важливе теоретичне й практичне значення мае обгрунтування сучасних методiв та пiдходiв до падвищення ефективносп результата космiчноl дшльносп через механiзм додаткового фiнансування, у зв'язку з чим обрана

© Бухун Ю.В.

автором тематика наукового дослщження е актуальною та своечасною.

AHmi3 остантх до^джень i публкацш. Проблеми розвитку високотехнолопчних галузей економши у тому числ1, косшчно! галуз1 дослщжували впчизт та заруб1жт науковщ Бендиков М.А., Фролов И.Э., Хрусталев Е.Ю., Мешко Н.П., Макаров В.Л., Варшавський А.Е., Нямещук Г.В., Сазонець 1.Л., Голубев Ю.Н., Горячов В.И., Дворцин М.Д., Шатраков А.Ю. [1-6]. Увагу проблемам шноваци та комерщатзащ! коашчно! даяльносп, зб шьшення комерцшного значення сучасних досягнень космонавтики придшяли так! фах1вщ, як: Дегтярев О.В. Косенко А.В., Кузик Б., Макаров В.Л., Варшавський А.Е., Сазонець 1.Л., Сафш О.Л. Шаранова Н.А., Шатраков А.Ю. [3,6,712], як1 зробили значний внесок у дослщження проблем управлшня високотехнолопчними галузями та розробки напрям1в розвитку та щдвищення ефекгивносп коашчно! даяльност!

Невиршеш ранше частини загальног проблеми. Незважаючи на значний здобуток цих вчених в дослвдження проблем коашчно! даяльносп та тдвищення И ефективносп, вважаемо доц1льним

BiciiiiK економ1ки транспорту i промисловост1 № 42, 2013

розкрити питання особливостей фшансування пдприемств космiчноí галузi, що залишилося поза увагою вказаних фах1вц1в.

Формулювання цтей статти Метою ще! статт е оц1нка поточного стану фшансування розвитку космiчноí галузi в Украйт, визначення шлях1в вдосконалення та особливостей фшансування космiчноí галузi для економши Украши, аналiз показник1в ефективносп дяльносп тдприемств космiчноí галузi.

Виклад основного Mamepirny досл^ження. У зв'язку з високою наукоемтстю космiчна галузь мае ключове значення для науково-технiчного переозброення практично всiх галузей нац1онально1 економши. Будь-як1й краíнi для того, щоб бути космiчною державою, необхвдно мати ракети-носи (РН), власнi космiчнi апарати (КА) i наземну iнфрасIруктуру, а також фiнансове забезпечення пдприемств космiчноí промисловост! Ставши на шлях незалежносп, Укра!на прийняла нац1ональну доктрину дотримання трьох неядерних принципiв: «не приймати, не виробляти й не набувати ядерно! збро!», а також вщмовилася ввд ракетно-ядерно! збро!, розташовано! на li територи. Вiдповiднi рiшення, як i поступове припинення фiнансування програми створення м1жконтинентальних балiстичних ракет, гостро поставили перед крашою питання пдтримки й реформування науково-промислово! бази космiчноí галузi, оск1лькн за радянських часiв вона була единою для вшськово! й цившьно! ракетно-космiчноí технши. Незважаючи на те, що науково-техтчт досягнення не передавалися в народне господарство, космонавтика мала велике значення для економши крайни.

З метою стратепчного розвитку космiчноl галузi були створенi результати передових iнновацiйних технологий: науковi електроннi мiкроскопи, вiтрянi електроустановки високо! потужносп, новi надмiцнi метали. Значна к1льк1сть прилад1в, датчиков й елеменпв автоматичних пристро!в була розроблена для цшей космiчних дослвджень i ракетно! технiки. Досягнення космонавтики використовуються навiть для концевого споживача: убудоват фiльтри для води за допомогою ютв срiбла були розробленi для використання в космосi й адаптоват для цивiльного використання, вiскозно-еластична тна була розроблена спец1ально для космонавта, що б зробити 1хнш сон пд час польоту максимально комфортним, а тепер на li основi робляться матраци, бездротова гарнiтура замислювався як засiб зв'язку для космонавта, що виходять у ввдкритий космос, термобшизна створювався як елемент одягу астронавтiв для збору й випару вологи, видшювано! тшом при пдвищених навантаженнях, технолопя сухий заморозки (No frost), зараз використовуеться практично в кожному холодильнику, тнополуретан i багато чого iншого [13].

Виходячи iз вищевикладеного, Украйна зобов'язана розвивати наявний науково-технiчний i виробничий потенц1ал щодо проектування, створення, випробування ракетно-космiчной технши в рамках прийнятих мйждержавних програм. Серед найбiльш перспективних програм, якй мають м1жнародне значення сьогоднi е: створення стартового комплексу для ново! РН «Циклон-4» на Бразильському космодромi «Алкантара»; стльной з США ракети-ноая «Таурус-2»; запуск супутника дистанщйного зондування Землi «Сiч-2»; створення супутника зв'язку «Либвдь»; робота над наносупутником (стльно з Японiею), що потребуе, у першу чергу, належного бюджетного та позабюджетного фiнансування.

Однак, через високу капiталоемнiсть й велик! строки окупносп косм!чной галузi, вони розглядаються як малоприбутков! та неефективт. На жаль, держави органи не вбачають зв'язку м1ж косм!чними дослщженнями й економшою крайни. Представники оргатв держави розглядають коштовт програми розвитку космонавтики як джерело виснаження фшанав крайни, «дрку» у бюджет!, не явно! вигоди ввд косм!чних дослвджень або оцшюючи йх як малоефективт. Прагнення держави тдгримувати витрати на косм!чш дослвдження на низькому р!вш пояснюеться не тшьки бюджетною кризою, але й ввдсуттстю шформаци про йх екожмчну й соц1альну ефективтсть. Ефективтсть не завжди гаддаеться точному облшу, у той час як витрати щлком ввдчутт.

В умовах сьогодення косм!чна даяльтсть е одним !з державних прiоригетiв Украйни незалежно в!д сощально-екожмчних реформ i перетворень i, безумовно, повинна базуватися на державнiй шдтримщ - полгтичнш, економiчнiй, юридичнш [14]. В основу й! оргатзаци повинен бути покладений програмно-ц1льовий щдх1д, заснований на видiленнi прiоритетних ц1лей косм!чной даяльносл й розробц1 програми йхнього досягнення, що визначае головт цш й завдання косм!чной даяльносл Украйни, порядок, строки виконання й обсяги фiнансування робгт з! створення й виробництва косм!чной технiки в штересах сощально-екожмчно! сфери, науки, оборони й м1жнародного спiвробiтництва з облшом сформованих на сучасному етап1 умов ведення косм!чной даяльносл .

Основною тенденщею розвитку косм!чних засобiв i систем у свт е розширення можливостей юнуючих косм!чних систем i комплекав за рахунок впровадження ц1лого спектра перспективних технологий (конструктивно-технолопчних,

проектних, управлшських тощо). Тюний взаемозв'язок косм!чной галузi з усiма сферами людськой даяльност вимагае не тшьки щдвищення можливостей юнуючих, а також й розробки нових засобiв вирiшення традиц1йних для космонавтики завдань в iнгересах задоволення потреб широкого кола споживачiв косм!чних технологий i послуг.

Вкник економжи транспорту i промисловост1 № 42, 2013

Незадовiльне економiчне становище держави, що традиц1йно фiнансуe й регулюе космiчну дiяльнiсть, потребуе оперативного втручання щодо розстановки нових прiоритетiв в контексп реал1заци державно! космiчно! програми. Пошук нових, бiльш ефективних шлях1в проведення й регулювання космiчно! даяльносп е важливим завданням сучасно! политики держави в обласп космiчно! техтки й технологий. З метою скорочення видатк1в на космiчну дiяльнiсть важливими факторами залишаються збалансований розвиток космiчних систем i комплексiв нового покол1ння, переважно подвшного застосування, використання для них едино! проектно! й виробничо! бази, наземно! iнфраструктури, що забезпечують !хню розробку, виготовлення й застосування для ршення на необидному рiвнi завдань в iнтересах науки, сощально-екожмчно! сфери й оборони кра!ни.

Висока рентабельнiсть фiнансових вкладень в космiчну технiку й технологи призведе до iстотного за останне десятилитя комерцiалiзацi! космiчно! дiяльностi, обумовлено!, з одного боку, прагненням держави до досягнення самооплатносп деяких !! напрямюв i, з iншого боку - появою як зовтшнього ринку, так i внутрiшнiх споживачiв з рiзною формою власност!

Об'ективний процес концентраци приватного кап1талу (у тому числ1 й iнвестицiй) у майбутньому в УкраТт може додати процесу комерщал1заци космiчно! дiяльностi бiльше широкий характер. Крiм того, необхiднiсть i можливють в сучасних умовах пошуку додаткових джерел фiнансування, залучення комерц1йного капталу в космiчну промисловiсть можуть компенсувати недостатне бюджетне фiнансування.

Незважаючи на значення космiчних засобiв в забезпеченн нац1онально! безпеки i оборони, розвитку економiки, науки й м1жнародного спiвробiтництва Укра!ни, космiчна дiяльнiсть кра!ни не одержуе реально! державно! щдтримки, що вщповвдае Г! значимостi.

Передбачений законом Укра!ни "Про космiчну даяльтсть" рiвень !! фiнансування в обсязi до 1 % ввд ВВП не забезпечуеться, що привело до загрозливо! ситуаци в сферi можливостей кра!ни здiйснювати незалежну нац1ональну космiчну дiяльнiсть i виконувати м1жнародт зобов'язання в обласп космосу [14]. У цш ситуаци вважаеться доц1льним необхвдтсть комерцiалiзацi! результапв наукових дослвджень в обласп космонавтики й активний перехвд до гнучких комерц1йних вщносин у хода здшснення космiчно! дiяльностi в iнтересах пошуку стшких позабюджетних джерел фшансування.

До додаткових позабюджетних джерел фшансування, яю можуть бути використат шдприемствами ракетно-космiчно! галузi, можливо вщнести: комерцiйнi запуски космiчних апарапв; використання космiчних канал1в зв'язку; навiгацiйне

забезпечення; рiшення завдань дистанцшного зондування Земл1; реал1зац1я на м1жнародному ринку технологий i елеменпв ракетно-космiчно! технiки тощо.

Однак дефiцит бюджетного фiнансування космiчних проекпв проблематично компенсувати засобами позабюджетних джерел у зв'язку з жорсткою конкуренц1ею на внутршньому i м1жнародному ринках швестицшних ресурсiв. В цих умовах суттево зростае актуальнiсть проблеми вдосконалення методично! бази ощнки i збiльшення комерцшного потенц1алу космiчних проекпв за рахунок обгрунтованого вибору !х характеристик, врахування конкретних умов створення i експлуатаци ракетно-космiчно! технiки [15].

У сферi космiчно! галузi все бiльшу частку учасп в проектах i програмах беруть недержавнi iнвестори. Це обумовлюе все бiльш складну, розгалужену схему фшансування космiчних проекпв i програм. Найбiльш важливим завданням стае структурування, всебiчне вивчення найбiльш оптимальних варiантiв вкладення засобiв, що дозволяе досягти максимального комерц1йного ефекту, що додатково дозволить залучити бiльшу к1льк1сть швестс^в до здiйснення наступних проекпв, або розширенню iснуючих. Необхвдно вирiшити завдання ефективного розподiлу фiнансових вкладень - в якому обсязi, на якому етап1, якими темпами будуть надходити iнвестицi!, коли може бути отриманий перший комерц1йний ефект, як перерозподалити ефект для залучення iнвесторiв i розширення програми або початку нового проекту. Оск1льки кожен iнвестор прагне якнайшвидше отримати вщдачу на вкладений каптал, а також ефект ввд проведення проекту або програми, то завдання розподалу фшансування напряму пов'язуеться з характеристиками проекту - його тривал1стю, варiативнiстю створювано! продукци i послуг, можливютю оперативно! змiни характеристик продукци, що виготовляеться або послуг на запит того чи iншого замовника. На сьогодт проблема скорочення тривалосп створення нових зразк1в космiчно! техтки сто!ть особливо гостро у зв'язку з вкрай обмеженим державним фшансуванням космiчно! дiяльностi. Виходячи з цього в галузi до виконання космiчних проекпв i програм все часпше залучаються зовнiшньоекономiчнi органiзацi!, розширюеться зовтшньоекожмчне спiвробiтництво, виникають спiльнi iз закордонними партнерами щдприемства i проекти.

Укра!нська космонавтика бере активну участь м1жнародних проектах, що усп1шно спiвробiтничае з багатьма кра!нами. У цей час розвиваються й знаходять комерц1йне застосування шформацшт технологи - телекомунiкацiйний, комп'ютерт, 1нтернет-технологи. На !хне становлення й розвиток величезний вплив робить саме космонавтика.

В1сник економжи транспорту 1 промисловост1 № 42, 2013

Однак украшська космонавтика випробовуе при цьому й певн труднощ1. Справа в тому, що в цей час впчизняна космонавтика переживае найважчий перiод свого розвитку. Це обумовлено проведеними в краíнi реформами, И переходом до ринково! економши. У результат рiзко скоротилося бюджетне фiнансування ракетно-космiчноí галузi, що було в радянський час основним джерелом розвитку. Здшснюеться реструктуризац1я галузi й комерщатзащя íí даяльност! Формуеться приватний сектор у парку космiчних засобiв. Змiнився характер прийняття рiшень i процедури формування глобально! космiчноí програми, управлшсько-координацiйнi функцй держави i íí наглядовi функцй. Комерцiалiзуються так! напрямки косм!чно! дяльносп, як навтащя й дистанц1йне зондування Землi. З х'хтм розвитком з'являеться усе бшьше споживачiв не тшьки в Укран й кранах СНД, але й за кордоном [16].

Найбшьш комерщатзованими й iнновацiйно-перспекгивними напрямками косм!чно! дяльносп в Украíнi е: косм!чний зв'язок; запуски корисних навантажень на орбгту; дистанц1йне зондування Землi; геоiнформацiйне картографування; навiгацiя рухливих об'екпв на суш! й мор!; послуги природно-клiматичного мониторингу; косм!чн послуги соц1ального призначення й ряд шших. В Укран фшансування зазначених програм ввдбуваеться за державн кошти. Доля ж залучених кошпв шоземних компанш незначна. На реатзащю косм!чних програм до 2032 року Кабшетом мЫстр!в Украши передбачено 38,5 млрд. грн. (4,8125 млрд. дол.). Це приблизно складае 2 млрд. грн. (250 млн. дол..) на рш. У пор!внянн НАСА витрачае 18,72 мрд. дол. на рш серед них "Дослвдницью системи" (20,0 %) та "Експлуатащя косм!чних систем" (32,8 %). У структур! статп "Дослвдницью системи" 92,5 % становила реал!заця програми "Суз!р'я", що передбачала фшансування робгт з оргатзаци тлотованих польолв на Мюяць i Марс, а програми "Space Shuttle" та 'ЧМжнародна косм!чна станщя" (МКС) мали 51,4% i 37,7% ввдповвдно у структур! "Експлуатаци косм!чних систем".

У п'ять-ам раз!в бшьше, нж Укра1на витрачае на реатзащю косм!чних програм Росшська федерац1я, яка сьогодн займае четверте мюце серед шших держав за обсягом фшансування цивiльноí космiчноí даяльност!

Необхвдно поступово збшьшувати фшансування ракетно-космiчноí галуз! Украши, що сприятиме розширенню використання косм!чних технологий, загальному розвитков! впчизняних технологий, позитивно вплине на довгостроковий екожмчний розвиток Укра1ни як косм!чно! держави.

Однiеí !з актуальних проблем фшансування НЮКР е створення оргатзацшно-управлшського, правового й технологичного мехашзму залучення шновацш, тобто мехашзму !нновацшного менеджменту. При цьому важливу роль ввдлрае

правильний вибiр вектора шновацшно! даяльносп (починати процес потрiбно не з останньо!, а з початково! «милЪ> i iз правильного вибору критерив i показник1в ефективносп).

Висновки. Виходячи iз вищевикладеного, з метою подальшого розвитку космiчноl даяльносп необх1дно:

1. Збiльшення фiнансування НЮКР з бюджету краши та активувати позабюджетне фiнансування космiчноl галузi та збшьшити к1льк1сть комерцiйний замовлень космiчноl дiяльностi. Сьогодт ракети запускаються «у кредит». Однак бшьш випдним i оптимальним е залучення кошпв швестс^в та держав-партнерiв, як1 самi використовують досягнення космiчних розробок i защкавлент у 1х впровадженнi, а не ввд ввдсотюв по кредиту.

2. Створення тльгового оподаткування для пвдприемств космiчноl rалузi i тих, хто швестуе кошти у розвиток науки. Сьогодт наукоемнi пвдприемства не тшьки фшансуються неналежним чином, а 1 вимушет ввддавати значнi rрошовi ресурси у вигляд податк1в, зборiв, амортизацiйних внесюв тощо. Пвдприемства платять податки, а належне фiнансування свое! дiяльностi не отримують. 1з передбачених бюджетом програм фшансування пвдприемства отримують максимум половину. Найбшьш ефективтшим i оптимальним було миттеве реiнвестування доходiв на розвиток виробництва та впровадження НЮКР.

3. Зменшити строки окупносп iнвестицiйних проекпв космiчноl галузi шляхом введення проектного фшансування.

4. Щдвищення ефективносп використання космiчного потенцiалу Украши для виршення актуальних завдань соцiально-економiчного, еколопчного, культурного, шформацшного i науково-освiтнього розвитку сустльства, гарангування нацюнально! безпеки i захисту геополiтичних iнтересiв держави

5. Впровадження систем шформацшно! ввдкритосп космiчноl даяльносп, прозоросп розподiлу кошпв, iнформування швесгс^в щодо програм, перспектив та очшуваних результапв дiяльностi, публiчне розкриття фшансових показник1в дiяльностi наукоемних пвдприемств з метою всебiчного контролю рацiонального використання ресурав та залучення iнвестицiй.

6. Диверсифшащя джерел фiнансування космiчноl дальноси шляхом 1х цiлеспрямованого використання та державного контролю за результатами дальноси кожного з пвдприемств космiчноl галуз^

7. Вдосконалення системи цiноутворення, яка б враховувала не тшьки прямi витрати на виробництво, але й повт витрати на розробку й виробництво космiчних засобiв, розвиток науково-експериментально! й виробничо! iнфраструктури, утримування персоналу, витрати на страхування

BiciiiiK економ1ки транспорту i промисловост1 № 42, 2013

ризик1в, на охорону природи й шш1 прям1 й супутт витрати.

8. Впровадження стшко! системи правового забезпечення косм1чно! даяльносп, що передбачае реалiзацiю положень Концепци Загальнодержавно! щльово! науково-техтчно! косм1чно! програми на 2013-2017 роки, схвалено! розпорядженням Кабшету МЫстрш Укра!ни ввд 15 лютого 2012 року №79.

СПИСОК Л1ТЕРАТУРИ

1. Бендиков М.А. Розвиток основних вид1в косм1чно! техтки та косм1чних технологш / Бендиков М.А., Фролов I.E., Хрустальов Е.Ю.; - М.: Наука, 2001. - 389 с. - С. 79-90.

2. Голубев Ю.Н. Технолопчт шноваци: косм1чт технологи й електротехнологи / [ Ю.Н. Голубев, В.И. Горячов, М.Д. Дворцин i 1н.]; щд ред Ю.Н. Голубева. - Спб.: Вид-У Спбуеф, 1995. - 180 с.

3. Макаров В.Л. Наука й висою технологи Роси на рубеж1 третього тисячор1ччя (сощально-економ1чт аспекти розвитку) / В.Л. Макаров, А.Е. Варшавський. - М.: Наука, 2001. . - 15 с.

4. Мешко Н.П. Розвиток косм1чно! галуз1 -прюритетний напрям виходу Укра!ни на глобальт ринки високих технологий: тези доповвдей м1жнародно! науково-практично! конференци «Людина i космос» / Н.П. Мешко. - Д., 2008. - С. 3437.

5. Сазонець 1.Л. Управлшня шновацшним розвитком косм1чно! галуз1 Укра!ни/ 1.Л. Сазонець -Вюник Дншропетровського утверситету. Сер1я «Економша», 2011. №5(03). . - С. 57-63.

6. Шатраков А.Ю. 1нновацшна даяльтсть високотехнолопчних щдприемств/ А.Ю. Шатраков -М.: ЗАТ « Вид-В «Економша», 2007. . - 176 с.

7. Дегтярьов О.В. Стратеги розвитку светового комерц1йного ринку косм1чно! продукци та послуг / О.В. Дегтярьов, С.К. Лапушюна. - В1сник Дншропетровського утверситету. Сер1я «Свгтове господарство i м1жнародт ввдносини», 2009. - 104 с.

- С. 19-23.

8. Косенко А.В. Вдосконалення оргатзацшних засад комерщатзаци об'екпв 1нтелектуально1 власносп /А.В. Косенко - Харюв: ХНУЕ. Б1знес 1нформ, 2009. - 212 с. - С. 153-157.

9. Кузик Б. Оборонка може бути високоприбутковою / Б. Кузик. - Незалежний вшськовий огляд, 2002. - 93 с.

10. Сазонець 1.Л. М1жнародна швестицшна дальтсть: подручник/ Сазонець 1.Л., Джусов О.А., Сазонець О.М.. - К.: Центр учбово! ттератури, 2007.

- 134 с.

11. Сафш О. Комерщатзащя косм1чних технологий - перспективний напрям щдвищення ефективносп косм1чно! дальносп в сучасних ринкових умовах/ О. Сафш - НКАУ. Кив. 2003р. . -22 с.

12. Шаранова Н.А. Комерщатзащя 1нтелектуально1 власносп у сучасних умовах: Дис. ... канд. екон. наук: 08.00.01 /Шаранова Н.А. - М., 2000.

- 209 с.

13. Коваль А.Д. «Космос-земл1»/А.Д. Коваль, Ю.А. Тюрин. - М.: Знання, 1989. - 112 с.

14. Закон Украши про косм1чну дальтсть 5 грудня 1996 року з1 змшами та доповненнями. / Верховна рада Украши. - Офщ. Вид. - К.: Парламентське видавництво, 1996. - 249 с.

15. Моросша Я. Особливосп фшансування реатзаци косм1чних програм i проекпв/Я. Моросша -Журнал ЕКОНОМ1КА, 92/2007.

16. Гетланд К.А. Косм1чна технчка/ Гетланд К.А. - М.: Видавництво «Мир», 1986. - 48 с.

Рецензент д.е.н., професор УЕП «КРОК» Терехов В.1. ЕкспертредакцшноИколеги к.е.н., доцент УкрДАЗТ ЯкименкоН.В.

УДК 336.717.063

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ

ЭТАПЕ МИРОВОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

ГубановаН.Н., к.э.н., ст. преподаватель (НТУ «ХПИ»)

Статья посвящена рассмотрению развития информационной экономики на современном этапе мировой информатизации. В статье описывается, как с помощью информационных технологий экономическое взаимодействие становится более быстрым и способствует минимизации издержек.

Ключевые слова.: информационная экономика, информационные технологии, информационное общество, глобализация.

BiciiiiK економжи транспорту i промисловост1 № 42, 2013

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.