Научная статья на тему 'Основные аспекты профессиональной подготовки будущих специалистов по физической реабилитации в Польше'

Основные аспекты профессиональной подготовки будущих специалистов по физической реабилитации в Польше Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY
956
168
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ПОЛЬЩА / ДЕРЖАВНИЙ / СТАНДАРТ / ФіЗИЧНА / РЕАБіЛіТАЦіЯ / ФіЗіОТЕРАПіЯ / ПОЛЬША / ГОСУДАРСТВЕННЫЙ / ФИЗИЧЕСКАЯ / РЕАБИЛИТАЦИЯ / ФИЗИОТЕРАПИЯ / POLAND / STATE / STANDARD / PHYSICAL REHABILITATION / PHYSIOTHERAPY

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Беликова Наталья Александровна

Проанализированы основные подходы к системе подготовки профессиональных кадров по физической реабилитации (физической терапии) в Польше. Раскрыты правовые основы профессии физического терапевта. Отражены основные положения Государственного образовательного стандарта по направлению подготовки Физиотерапия и особенности приобретения специализации для магистров физической терапии и физической реабилитации. Основные отличия между системами подготовки физических терапевтов (физических реабилитологов) в Польше и Украине отображают приоритеты социальной политики и здравоохранения этих стран.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Basic aspects of professional training of future specialists in physical rehabilitation in Poland

The basic going is analysed near the system of training of professional personnels on a physical rehabilitation (to physical therapy) in Poland. Legal frameworks of profession of physical internist are exposed. The substantive provisions of the State educational standard are reflected to direction of preparation Physiotherapy. The features of acquisition of specialization for the master's degrees of physical therapy and physical rehabilitation are presented. Basic differences between the systems of preparation of physical internists in Poland and Ukraine represent priorities of social policy and health protection of these countries.

Текст научной работы на тему «Основные аспекты профессиональной подготовки будущих специалистов по физической реабилитации в Польше»

Основні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у Польщі

Бєлікова Н.О.

Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Анотації:

Проаналізовано основні підходи до системи підготовки професійних кадрів з фізичної реабілітації (фізичної терапії) у Польщі. Розкрито правові основи професії фізичного терапевта. Висвітлено основні положення Державного освітнього стандарту за напрямом підготовки “Фізіотерапія” та особливості набуття спеціалізації для магістрів фізичної терапії та фізичної реабілітації. Основні відмінності між системами підготовки фізичних терапевтів (фізичних ре-абілітологів) у Польщі та Україні відображають пріоритети соціальної політики та охорони здоров'я цих країн.

Ключові слова:

Польща, державний, стандарт, фізична, реабілітація, фізіотерапія.

Беликова Н.А. Основные аспекты профессиональной подготовки будущих специалистов по физической реабилитации в Польше. Проанализированы основные подходы к системе подготовки профессиональных кадров по физической реабилитации (физической терапии) в Польше. Раскрыты правовые основы профессии физического терапевта. Отражены основные положения Государственного образовательного стандарта по направлению подготовки “Физиотерапия” и особенности приобретения специализации для магистров физической терапии и физической реабилитации. Основные отличия между системами подготовки физических терапевтов (физических реабилитологов) в Польше и Украине отображают приоритеты социальной политики и здравоохранения этих стран.

Польша, государственный, стандарт, физическая, реабилитация, физиотерапия.

Bielicova N.O. Basic aspects of professional training of future specialists in physical rehabilitation in Poland. The

basic going is analysed near the system of training of professional personnels on a physical rehabilitation (to physical therapy) in Poland. Legal frameworks of profession of physical internist are exposed. The substantive provisions of the State educational standard are resected to direction of preparation “Physiotherapy”. The features of acquisition of specialization for the master's degrees of physical therapy and physical rehabilitation are presented. Basic differences between the systems of preparation of physical internists in Poland and Ukraine represent priorities of social policy and health protection of these countries.

Poland, state, standard, physical rehabilitation, physiotherapy.

Вступ.

Для реалізації позитивних тенденцій у вищій освіті України необхідне вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців, яке потребує критичного аналізу здобутків освітніх систем закордонних країн та адаптації цих здобутків до національних потреб.

Нині підготовка кадрів за напрямом “Здоров’я людини” здійснюється розрізнено, за умов неврегульо-ваності правового поля діяльності фахівців з фізичної реабілітації, здебільшого без врахування міжнародного досвіду, а тільки на підставі суб’єктивного трактування місця і ролі фізичної реабілітації в національних системах фізичної культури та охорони здоров’я. Тому вивчення різних аспектів професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації (фізичної терапії) у зарубіжних країнах слугуватиме потребам розвитку галузі фізичної реабілітації в Україні.

Аналіз літератури з досліджуваної проблеми показав, що зарубіжний досвід підготовки фахівців у сфері фізичної культури та спорту досліджували такі вітчизняні вчені: Л.П.Сущенко - професійну підготовку майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у зарубіжних країнах; Р.П.Карпюк, професійну підготовку майбутніх фахівців для галузі адаптивної фізичної культури в зарубіжних країнах; Є.Н.Приступа

- тенденції підготовки фахівців фізичного виховання і спорту в Європі; Т.Ю.Осадча - професійну підготовку викладачів фізичного виховання в університетах США; І.Х.Турчик - організацію фізичного виховання у школах Великобританії тощо. Зарубіжний досвід підготовки фахівців з фізичної реабілітації ґрунтовно вивчали: А.М.Герцик - в Канаді; А.М.Кавакзе Ризик - в Йорданії. Польський досвід накопичений, переважно, в площині підготовки вчителів фізичного виховання (В .Пасічник, Р.Мушкета).

Таким чином, актуальність піднятої проблеми полягає у відсутності у вітчизняній літературі досліджень системи підготовки фахівців з фізичної реабілітації у © Бєлікова Н.О., 2010

Польщі та можливості використання досвіду сусідньої держави у вітчизняній підготовці таких фахівців.

Робота виконана згідно плану НДР Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.

Мета статті - визначити та проаналізувати основні тенденції системи професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у Польщі.

Результати дослідження.

Аналізом інформаційних ресурсів мережі Інтернет встановлено, що у Польщі фахівців з фізичної терапії (фізичної реабілітації) готують академії фізичного виховання, медичні навчальні заклади та державні коледжі і університети. Як правило, перший цикл навчання триває 3-3,5 років і закінчується присвоєнням ступеня бакалавра з фізіотерапії (licencjata xzjoterapii). Випускники, які продовжують навчання, отримують ступінь магістра (magistеr xzjoterapii), який присвоюється після закінчення 5-6 років навчання в університеті, або через 2-2,5 років додаткового навчання на здобуття ступеня магістра.

Рго£ dr hab. PhD. Jerzy Grossman з Варшавської академії фізичного виховання зазначає, що реабілітація, рекреація, фізіотерапія, фізична терапія, велнес, корекція, фізична активність - всі ці поняття мають окремі визначення, однак, в практиці часто використовуються як синоніми навіть фахівцями. Раніше реабілітологи та фізіотерапевти навчалися окремо. Перші фахівці були підготовлені для роботи з людьми з особливими потребами, а другі знали, як працювати зі спеціалізованим обладнанням. Фахівці з реабілітації здобували кваліфікацію магістра, з фізіотерапії - бакалавра. Автор зазначає, що і нині використовується термін реабілітація у зв’язку з фізіотерапією, хоча він має більш ширше поняття. Jerzy Grossman зауважує, що до недавнього часу реабілітологи не могли займати відповідальні посади в галузі охорони здоров’я. Тепер ситуація змінилася. В реабілітаційних відділеннях лікувальних закладів все

частіше працюють фахівці галузі фізичної реабілітації (specjalista rehabilitacji ruchowej), які є випускниками академій фізичного виховання (Akademii Wychowania Fizycznego) [1].

Оскільки проблема працевлаштування за фахом нині стоїть гостро і для фахівців з фізичної реабілітації в Україні (Наказ МОЗ України від 27.10.2008р. №614 “Про подальший розвиток та удосконалення лікарсько-фізкультурної служби в Україні”, пункт 2.8.1. При-мірна посадова інструкція медичної сестри (інструктора) з лікувальної фізкультури; Лист від 03.12.2009р. №364/13/116-09 Міністерства праці та соціальної політики України “Про внесення змін до Класифікатора професій” щодо назви професії “професіонал з фізичної реабілітації”), цікавим є досвід сусідньої держави з правого врегулювання даного питання.

В документах Польського товариства фізіотерапії (Polste towarzystvo Xzjoterapii) зазначено, що фахівець з фізичної терапії працює в галузі охорони здоров’я на засадах професійного партнерства з лікарем - фахівцем з медичної реабілітації. Його завдання полягає у проведенні діагностичних тестів з метою надання рекомендацій щодо використання тренувальних програм і особистий контроль за їх виконанням. В той же час існують певні проблеми в регуляції професійного статусу фізіотерапевта, який би чітко і в повному обсязі визначав його компетенції і професійні знання, вміння та навички, норми професійної етики [4].

Головна рада з питань зайнятості населення Польщі (Rada Glowna Szkolnictwa Wyszego Publiczne Sluby Zatrudnienia) дає роз’яснення, що умовою професійної роботи за фахом “фізична терапія” є вища освіта за напрямом “фізіотерапія”. По завершенні навчання і отримання ступеня магістра фізіотерапії/реабілітації (magistra xzjoterapii/rehabilitacji), випускники мають право на отримання наукового ступеня доктора наук з фізичної культури (doktora nauk kultury xzycznej). Основною метою професійної діяльності фізіотерапевта - фахівця з фізичної реабілітації, є часткове або повне відновлення функцій людей з особливими потребами з використанням фізичних вправ з лікувальною метою [5].

В ході проведеного дослідження було виявлено, що правові основи професії фізіотерапевт-фізичний реа-білітолог у Польщі закладені в наступних документах. В Постанові Міністра праці та соціальної політики від 20.04.1995 р. зазначено: “Класифікація професій та спеціальностей, розділ IV - Охорона здоров’я, “фахівець з фізичної реабілітації безпосередньо пов’язаний з охороною здоров’я, а професія фізіотерапевт є медичною професією'”. В Постанові Міністра економіки та праці від 8.12.2004 р. в додатку до класифікацій професій та спеціальностей на ринку праці вказано: “Фахівці охорони здоров’я, № 223903 - Фізіотерапевт (Poz. 223903 Fizjoterapeuta)”. В Положенні Міністра охорони здоров’я про реєстрацію лікувальних закладів, в додатку до 5-го розділу, в якому відображений перелік медичних посад, відмічено, що до групи медичних професій належить магістр з фізичної реабілітації (Master rehabilitacji ruchowej).

У статутних документах Польського товариства фізіотерапії висвітлено вимоги до освіти людини, яка може

працювати за фахом “фізіотерапевт”: 1. Особа, яка до 31.12.2997 р. закінчила середню професійну школу і отримала диплом бакалавра фізіотерапії. 2. Особа, яка до 31.12.1979 р. розпочала здобувати вищу освіту за напрямом “фізичне виховання” і отримала кваліфікацію магістра та продовжила дворічне навчання по спеціалізації “лікувальна фізкультура та фізична реабілітація”, підтверджене сертифікатом інструктора фізичної реабілітації та лікувальної гімнастики. 3. Особа, яка до 31.12.1979 р. розпочала здобувати вищу освіту за напрямом “фізичне виховання” і отримала кваліфікацію магістра та закінчила 3-місячні спеціалізовані курси з реабілітації згідно з розпорядженням Виконавчого комітету фізичної культури (G16wnego КотіїеШ КиИшу Рітус7пе,і). 4. Особа, яка до 31.12.1979 р. здобула вищу освіту за напрямом ВНЗ “фізична реабілітація” і отримала кваліфікацію магістра. 5. Особа, яка до 31.12.1979 р. здобула вищу освіту за напрямом ВНЗ “фізіотерапія” згідно освітніх стандартів, і отримала ступінь бакалавра або магістра [8].

У Розпорядженні Міністра охорони здоров’ я від 14.11.2008 р. про внесення змін в Положення про отримання звання спеціаліста в галузі охорони здоров’ я в Додатку № 1 “Перелік професій, в яких можна отримати звання спеціаліста з відповідними спеціалізаціями” зазначено, що магістр за фахом “фізіотерапія/ фізична реабілітація”, здобувши спеціалізацію “фізіотерапія”, може працювати спеціалістом в галузі фізіотерапії. Магістр за фахом “фізіотерапія/ фізична реабілітація”, який здобув спеціалізацію “зміцнення здоров’ я та оздоровча освіта ”, може працювати спеціалістом в галузі охорони здоров’я та оздоровчої освіти [4].

Таким чином, професійний статус фізичних терапевтів у Польщі належить до компетенції галузі охорони здоров’ я і належить до медичних професій. Цікавим в цьому плані є дослідження Gotlib Іоаппу і співав., які порівняли відношення до професії фізіотерапевта студентів перших курсів різних типів вищих навчальних закладів Польщі, де готують фахівців в даній галузі, і виявили, що більшість студентів вважають, що професійний статус фізіотерапевтів нижчий, ніж у лікарів (більше 52 %), але вищий, ніж у медсестер (більше 70 %). 92 % студентів рахують, що фізіотерапевти і лікарі повинні працювати разом як партнери. Багато студентів (70 %) стверджують, що професія фізіотерапевта пов’ язана з медициною, а не з фізичним вихованням [3].

Варто зауважити, що професійна підготовка фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах Польщі здійснюється згідно Державного освітнього стандарту за напрямом підготовки “Фізіотерапія” ^ап-dardy kszta1cenia dla кіегшпкш studi6w: Рі7^егаріа) [7]. В даному документі визначено, що для отримання кваліфікації бакалавра навчання повинно тривати не менше шести семестрів; загальна кількість навчальних годин повинна бути не менше 2900; кількість кредитів БСТ8 - не менше 180. В кваліфікації випускника зазначено, що випускник даного напряму повинен здобути професійну освіту згідно вимог в області охорони здоров’я для роботи з хворими та інвалідами, використовуючи природні фактори та фізичні чинники з профілактичною та лікувальною метою. Випускник

повинен бути підготовленим для роботи в лікувальних закладах та центрах для людей з особливими потребами, в спортивних організаціях [7].

Для порівняння із рекомендованою Міністерством

о світи і науки України о світньо -про фесійною програмою підготовки бакалавра здоров’я людини, наведемо розподіл загального навчального часу та перелік навчальних дисциплін за циклами підготовки для кваліфікації бакалавра фізіотерапії згідно Державного освітнього стандарту Польщі: Огира ґгв сі ройзїажо^уск

- Цикл фундаментальних дисциплін (31 кредит ЕСТБ): Лпаїошіі prawidlowej czlowieka - Нормальна анатомія людини; Біо^іі medycznej - Медична біологія; Fiz-jologii - Фізіологія; БіосИєшіі - Біохімія; Biofizyki -Біофізика; Biomechaniki - Біомеханіка; Kinezjologii

- Кінезіологія; Kwalifikowanej pierwszej pomocy шє-dycznej - Кваліфікована перша медична допомога; Psychologii - Психологія; Patologii og6lnej - Загальна патологія; Pedagogiki - Педагогіка.

Огира ґгв сі ківгипком>уск - Цикл дисциплін професійного спрямування (85 кредитів ЕСТБ ): Ksztalcenia ruchowego і metodyki nauczania гиЛи -Фізична освіта і методики навчання руху; Kinezyter-apii - Кінезитерапія; Тєшріі manualnej - Мануальна терапія; Fizykoterapii - Фізіотерапія; Masa и leczniczego

- Масаж лікувальний; Fizjoterapii og6lnej - Загальна фізична терапія; Podstaw fizjoterapii klinicznej - Основи клінічної фізичної терапії; Fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narz du ruchu - Клінічна фізична терапія при дисфункції органів руху; Fizjoterapii klinicznej w chorobach narz d6w wewn trznych - Клінічна фізична терапія при захворюванні внутрішніх органів; Zaopa-trzenia ortopedycznego - Ортопедичні засоби.

Ргакїукі - Практики: Praktyk Иш^т - Клінічна практика; Praktyk w pracowni fizykoterapii - Практика в лабораторії фізіотерапії; Praktyk w pracowni kinezyter-apii - Практика в лабораторії кінезитерапії; Praktyk klinicznа w fizykoterapii - Клінічна практика у фізичній терапії [7].

Таким чином, цикл фундаментальних дисциплін складає 17,2 % від загальної кількості годин (в Україні

- 21,6%); цикл дисциплін професійного спрямування

- 47,2 % (в Україні - 50,8 %). Тривалість підготовки бакалаврів-фізіотерапевтів у Польщі - 3-3,5 років; бакалаврів здоров’я людини в Україні - 4 роки. Розподіл загального навчального часу за циклами підготовки незначно відрізняється. Перелік фундаментальних дисциплін, в основному, збігається із вітчизняним. Перелік дисциплін професійного спрямування значно відрізняється від вітчизняного наявністю великої кількості клінічних дисциплін, що, на думку автора, відображає підпорядкованість фахівців з фізичної терапії Міністерству охорони здоров’я Польщі. Цикл практичної підготовки підтверджує цей факт, адже всі практики є клінічними, на відміну від вітчизняного освітнього документу, в якому передбачено окрім практики за профілем спеціальності і педагогічна практика в школі.

Базовий навчальний стандарт дворічної підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр фізіотерапії включає загальну кількість навчальних годин - не менше 1700; кількість кредитів БСТ8 - не менше 120.

В кваліфікації випускника кваліфікаційного рівня “магістр” зазначено, що він здобув професійну освіту згідно вимог в галузі охорони здоров’ я та є підготовленим для самостійної роботи з хворими та інвалідами, вміє використовувати природні фактори та фізичні чинники з профілактичною та лікувальною метою, а також має змогу поглибити навчання в певній спеціалізації. Магістр даного напряму повинен мати знання та навички, необхідні для проведення функціональної діагностики, планування та контролю ефективності процесу медичної реабілітації, проведення наукових досліджень. Він підготовлений до роботи в закладах охорони здоров’ я, спортивних центрах, науково-дослідних інститутах, урядових організаціях та місцевих органах влади і освіти, може працювати в якості викладача. Випускник може продовжити навчання в докторантурі [7].

Щонайменше 75 % навчальних годин відводиться для навчальних дисциплін: Фізична медицина і баль-неокліматологія та Функціональна діагностика і програмування реабілітації, які повинні бути реалізовані у формі клінічних курсів. Тривалість практики - 600 годин або 20 кредитів БСТ8. Практика повинна виявити належний рівень знань та вмінь, викладених у освітньому стандарті. Принципи та місця проведення практики встановлює кожен вуз індивідуально. Написання магістерської роботи та підготовка до державного іпиту включає 20 кредитів БСТ8. Наведемо перелік навчальних дисциплін за циклами підготовки та розподіл загального навчального часу, необхідного для їх вивчення, для кваліфікації магістра фізіотерапії згідно Державного освітнього стандарту [9].

Огира ґгв сі ройзїажо^уск - Цикл фундаментальних дисциплін (30 кредитів ЕСТБ ): Genetyki - Генетика; Farmakologii - Фармакологія; Metodologii bada - Методологія досліджень; Historii rehabilitacji - Історія реабілітації; Filozofii - Філософія; Bioetyki - Біоетика; Р8ус^^іі klinicznej і psychoterapii - Клінічна психологія і психотерапія; Pedagogiki specjalnej - Спеціальна педагогіка; Socjologii niepe1nosprawno гі і rehabilitacji

- Соціологія неповносправних та їх реабілітація; Dydaktyki fizjoterapii - Викладання фізичної терапії; Demografii і epidemiologii - Демографія і епідеміологія; Zdrowia publicznego - Охорона здоров’я; Prawa - Право; Б^ттії і system6w ochrony zdrowia - Економіка в галузі охорони здоров’я; Zarz dzania і marketingu - Менеджмент і маркетинг.

Огира ґгв сі ківгипком>уск - Цикл дисциплін професійного спрямування (32 кредити ЕСТБ ): Metod specjalnych fizjoterapii - Спеціальні методи фізичної терапії; Medycyny fizykalnej і balneoklimatologii - Фізична медицина і бальнеокліматологія; Diagnostyki funkcjonalnej і programowania rehabilitacji - Функціональна діагностика і програмування реабілітації; Protetyki і ortotyki - Протезування і ортопедія; Aktywno гі ruchowej adaptacyjnej - Адаптивна фізична активність; Sportu os6b niepe1nosprawnych - Спорт для інвалідів [7].

Отже, система підготовки фахівців з фізичної терапії у Польщі враховує мету і принципи Болонського процесу. Перший цикл навчального ступеня (бакалавр фізіотерапії) має як мінімум 180 кредитів БСТ8, другий (магістр фізіотерапії) - 120 кредитів БСТ8, що відобра-

жає найбільш розповсюджений розподіл навчального часу для двох ступенів згідно Болонської декларації: 180 кредитів бакалавра + 120 кредитів магістра (три + два роки). Даному документу не суперечить і система підготовки бакалаврів здоров’я людини в Україні, яка включає 240 кредитів (у зв’язку з різною тривалістю навчання для здобуття бакалаврського ступеня необхідна гнучка система магістерського навчання, яка може включати менше 120 кредитів, але не менше 60 кредитів ECTS: наприклад, 240 кредитів бакалавра + 60 кредитів магістра (чотири + один рік).

В рамках ціложиттєвого навчання з фізіотерапії, яку пропагує Світова конфедерація фізичної терапії (World Confederation for Physical Therapy) - єдина міжнародна організація, що представляє фізіотерапевтів у всьому світі і направлена на розвиток професії та покращення глобальної системи охорони здоров’я, підвищити свою кваліфікацію після завершення навчання і початку професійної діяльності можна посередництвом спеціалізованих курсів, які дають можливість поглибити свої знання та вміння в одній з областей фізіотерапії. Зокрема, Центр післядипломної освіти (REHA PLUS - Centrum Edukacji Podyplomowej im. Maggie Knott) пропонує закінчити курси з фізіотерапії: фізіотерапевтичні методи в неврології, ортопедії, педіатрії, спортивній реабілітації. По закінченні навчання видаються сертифікати, підписані Польским товариством фізіотерапії (Polskie Towarzystwo Fizjoterapii) та міжнародними асоціаціями (IPNFA, IBITA, EBTA, OMI Cyriax, Niemieck^. Sekj Terapii Manualnej przy ZVK), які дають право на роботу та проведення наукових досліджень за межами країни [6].

Висновки.

Таким чином, освітня політика Польщі стосовно професійної підготовки фахівців з фізичної терапії враховує мету і принципи Болонського процесу і здійснюється згідно Державного освітнього стандарту за напря-

мом підготовки “Фізіотерапія”. Існують певні проблеми в регуляції професійного статусу фізіотерапевта, який би чітко і в повному обсязі визначав його компетенції

і професійні знання, вміння та навички, норми професійної етики. Професійна діяльність фізіотерапевтів у Польщі належить до компетенції галузі охорони здоров’я. Основні відмінності між системами підготовки фізичних терапевтів (фізичних реабілітологів) у Польщі та Україні відображають пріоритети соціальної політики та охорони здоров’ я цих країн в межах розподілу навчального часу та переліку навчальних дисциплін за циклами підготовки.

Результати аналізу системи підготовки фахівців з фізіотерапії у Польщі дозволяють використати накопичений в даній країні досвід для напрацювання вітчизняних навчальних планів підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації.

Перспективи подальших досліджень: планується дослідити особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у інших країнах Європейського регіону.

Література:

1. Grossman Jerzy. Fach: Fizjoterapia // http://www.perspektywy.pl.

2. Joanna Gotlib, Dariusz Bialoszewski, Anna Cabak, Katarzyna Barczyk, Aleksandra Bauer, Joanna Grzegorczyk. Wospryjatye xzjoterapia fachu studentуw pierwszy roku polskich uniwersytetуw rYmych o^wiatowych orientacji. - 2009. -Volume 9, Number 3 // http://www. X zjoterapiapolska.pl/abstracted.php?

3. Podstawy prawne zawodu Fizjoterapeuty // http://www.x zjoterapia. org.pl/akty_prawne.pdf&prev=/search%3Fq%3D.

4. Pols^ towarzystvo Xzjoterapii // http://www.Xzjoterapia.org.pl/.

5. Rada Glowna Szkolnictwa Wyszego Publiczne Sluby Zatrudnienia // http ://www.rgsw. edu.pl/.

6. REHA PLUS - Centrum Edukacji Podyplomowej im. Maggie Knott // http ://www.X zj oterapia.pl.

7. Standardy ksztalcenia № 33 Fizjoterapia // http://www.bip.nauka. gov. pl/bipmein/.

8. Statut Polskiego towarzystwa Fizjoterapii // http://www.Xzjoterapia. org.pl/statut.pdf&prev=/search%3Fq%3D.

Надійшла до редакції 12.02.2010р. Бєлікова Наталія Олександрівна natabel.lutsk@gmail.com

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.