Научная статья на тему 'Специалист по физической реабилитации, или физический терапевт: национальное и международное толкование названий профессий'

Специалист по физической реабилитации, или физический терапевт: национальное и международное толкование названий профессий Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
1601
132
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
МіЖНАРОДНИЙ ДОСВіД / ФАХіВЕЦЬ З ФіЗИЧНОї РЕАБіЛіТАЦії / ЛіКАРФіЗіОТЕРАПЕВТ / ФіЗИЧНИЙ ТЕРАПЕВТ / ФіЗіАТР / КЛАСИФіКАТОР ПРОФЕСіЙ / МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ / СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ / ВРАЧФИЗИОТЕРАПЕВТ / ФИЗИЧЕСКИЙ ТЕРАПЕВТ / ФИЗИАТР / КЛАССИФИКАТОР ПРОФЕССИЙ / INTERNATIONAL EXPERIENCE / PHYSICAL REHABILITATION SPECIALIST / PHYSICIAN-PHYSIOTHERAPIST / PHYSICAL THERAPIST / PHYSIATRIST / PHYSIOTHERAPY TECHNICIAN AND ASSISTANT / CLASSIFIER OF PROFESSIONS

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Герцик Андрей Мирославович

Проведен поиск современного международного соответствия специальности «специалист по физической реабилитации» (физический реабилитолог). Рассмотрены особенности профессий «специалист по физической реабилитации», «врач-физиотерапевт», «физиотерапевт», «физический терапевт», «физиатр», «техник и ассистент по физиотерапии». В контексте интеграционных процессов корректно и целесообразно вместо названия профессии «специалист по физической реабилитации» применять общепринятый международный термин«физический терапевт». Указано на необходимости учета роли специалиста-реабилитолога с неврачебным университетским образованием в современной модели мультидисциплинарной реабилитации лиц с двигательными нарушениями.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Physical rehabilitation specialist, or physical therapist: national and international interpretation of occupational names

The search of modern international accordance specialty is conducted «physical rehabilitation specialist» (physical rehabilitologist). The features of professions are considered «physical rehabilitation specialist», «physician-physiotherapist », «physiotherapist», «physical therapist», «physiatrist», «physiotherapy technician and assistant». In the context of integration processes correctly and expediently in place of the name of profession «physical rehabilitation specialist» to apply the generally accepted international term physical internist». It is indicated on the necessity of account of role of physical rehabilitation specialist with unmedical university education in the modern model of multidisciplinary rehabilitation of persons with motive violations.

Текст научной работы на тему «Специалист по физической реабилитации, или физический терапевт: национальное и международное толкование названий профессий»

Фахівець з фізичної реабілітації, чи фізичний терапевт: національне та міжнародне тлумачення назв професій

Герцик А.М.

Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:

Проведено пошук сучасного міжнародного відповідника спеціальності «фахівець з фізичної реабілітації» (фізичний реабілітолог).

Розглянуто особливості професій «фахівець з фізичної реабілітації», «лікар-фізіотерапевт», «фізіотерапевт», «фізичний терапевт»,

«фізіатр», «технік та асистент з фізіотерапії». У контексті інтеграційних процесів видається коректним та доцільним замість назви професії «фахівець з фізичної реабілітації» застосовувати загальноприйнятий міжнародний термін «фізичний терапевт». Зазначено на необхідності урахування ролі фахівця-реабілітолога з нелікарською університетською освітою у сучасній моделі мульти-дисциплінарної реабілітації осіб з руховими розладами.

Ключові слова:

міжнародний досвід, фахівець з фізичної реабілітації, лікар-фізіотерапевт, фізіотерапевт, фізичний терапевт, фізіатр, класифікатор професій.

Герцик А.М. Специалист по физической реабилитации, или физический терапевт: национальное и международное толкование названий профессий. Проведен поиск современного международного соответствия специальности «специалист по физической реабилитации» (физический реабилитолог). Рассмотрены особенности профессий «специалист по физической реабилитации», «врач-физиотерапевт», «физиотерапевт», «физический терапевт», «физиатр», «техник и ассистент по физиотерапии». В контексте интеграционных процессов корректно и целесообразно вместо названия профессии «специалист по физической реабилитации» применять общепринятый международный термин«физический терапевт». Указано на необходимости учета роли специалиста-реабилитолога с неврачебным университетским образованием в современной модели мультидисципли-нарной реабилитации лиц с двигательными нарушениями.

международный опыт, специалист по физической реабилитации, врач-физиотерапевт, физиотерапевт, физический терапевт, физиатр, классификатор профессий.

Hertsyk A.M. Physical rehabilitation specialist, or physical therapist: national and international interpretation of occupational names. The search of modern international accordance specialty is conducted «physical rehabilitation specialist» (physical rehabilitologist). The features of professions are considered «physical rehabilitation specialist», «physician-phys-iotherapist», «physiotherapist», «physical therapist», «physiatrist», «physiotherapy technician and assistant». In the context of integration processes correctly and expediently in place of the name of profession « physical rehabilitation specialist » to apply the generally accepted international term «physical internist». It is indicated on the necessity of account of role of physical rehabilitation specialist with unmedical university education in the modern model of multidisciplinary rehabilitation of persons with motive violations.

international experience,physical rehabilitation specialist, physician-physiotherapist,

physiotherapist, physical therapist, physiatrist, physiotherapy technician and assistant, classifier of professions.

Вступ.

Підготовка фахівців з фізичної реабілітації розпочалася у вищих навчальних закладах України фізкультурного профілю на базі кафедр лікувальної фізкультури у 1994-1995 рр. Для цього було використано багаторічний досвід навчання інструкторів лікувальної фізкультури.

Швидкому розвитку фізичної реабілітації сприяла співпраця з голландськими, шведськими та канадськими фізичними терапевтами у рамках різноманітних проектів та програм. Прикладом може слугувати кількарічна співпраця Львівського державного університету фізичної культури з канадською неурядовою організацією СГОА, завдяки якій до підготовки студентів залучалися висококваліфіковані канадські фахівці з фізичної терапії.

Для нової спеціальності було вибрано назву «фізична реабілітація», що відповідало тогочасному баченню професійної ролі та місця фахівців у сферах фізичного виховання і охорони здоров’я.

У 1997 році Державний комітет з фізичної культури і спорту затвердив і погодив з Міністерством праці України Кваліфікаційну характеристику нової професії, після чого спеціальність «фахівець з фізичної реабілітації» було затверджено Кабінетом Міністрів України і внесено до Класифікатора професій України [1].

Подальший розвиток галузі виявив необхідність пошуку її міжнародного відповідника для удосконалення освітніх програм, співпраці у науковій та практичній сферах. Особливо гостро зазначена проблема постала у світлі інтеграції України у світовий ринок праці та освітніх послуг. У 2005 році на Бергенській конференції наша держава приєдналась до Болонського процесу зі створення єдиного європейського освітнього простору. Продовжується узгодження Класифікатора професій © Герцик А.М., 2010

України з Міжнародним класифікатором професій, впорядковуються назви й перелік освітніх спеціальностей. Водночас аналіз вітчизняної фахової літератури показав, що проблема вивчення зарубіжного досвіду та його понятійної складової продовжують залишатися поза належною увагою дослідників.

Наші попередні дослідження з термінологічних питань допомогли розкрити вітчизняне тлумачення термінів «фізична реабілітація» і «фахівець з фізичної реабілітації», а також виявили подібність між національним трактуванням терміну «фізична реабілітація» та інтернаціональним трактуванням терміну «фізична терапія» (physical therapy). Було встановлено, що словосполучення «фізична реабілітація» не використовується у економічно розвинутих країнах як назва галузі чи спеціальності. Визначення фізичної реабілітації нам віднайти не вдалося. Таким чином, пошук сучасного міжнародного відповідника спеціальності «фахівець з фізичної реабілітації» залишається актуальним питанням. Для його вирішення ми продовжити вивчати зміст терміну «фізична терапія» («фізіотерапія»). Нагадаємо, що терміни «фізична терапія» і «фізіотерапія» у англомовних літературних джерелах є синонімами, а в україномовній науково-методичній літературі термін «фізична терапія» не поширений [2].

Робота виконувалася в рамках Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 роки за темою 4.1.2 «Фізична реабілітація неповносправних осіб з руховими дис-функціями» (керівники теми: проф. В.М. Шевага, доц. А.С. Вовканич).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.

Мета дослідження: подальше вивчення та аналіз національного та інтернаціонального тлумачення ключових термінів галузі фізичної реабілітації в контексті

інтеграційних процесів.

Методи дослідження: вивчення й аналіз літературних джерел, офіційних документів, довідкових матеріалів; системний аналіз; порівняльний аналіз; метод аналогій.

Результати дослідження.

Національне тлумачення терміну «фізіотерапія» відрізняється від міжнародного. В Україні фізіотерапію прийнято трактувати як «галузь медицини, що вивчає дію на організм природних і переформованих фізичних чинників, їх застосування при лікуванні хворих; лікування фізичними чинниками» [3]. Спеціальність «лікар-фізіотерапевт» внесено до Національного класифікатора України «Класифікатор професій - 2007» у підклас 2229 «Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)» класу 222 «Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер)» підрозділу 22 «Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук» (код КП 2229.2) [4].

У сучасному міжнародному тлумаченні фізична терапія (фізіотерапія) - це не галузь медицини, а «професія галузі охорони здоров’я, пов’язана зі зміцненням здоров’я, запобіганням фізичної неповносправності, оцінкою стану і реабілітацією пацієнтів з больовим синдромом, хворобою чи травмою, та лікуванням із застосуванням фізичних терапевтичних засобів і без застосування медикаментозних, хірургічних або радіологічних засобів», або «використання фізичних засобів і методів, таких як масаж і маніпуляції, терапевтичні вправи, гідротерапія і різні форми енергії, у реабілітації та відновленні нормальної тілесної функції після захворювання або травми» [5].

У Міжнародному класифікаторі професій ISC0-08 спеціальність «фізіотерапевт» внесено за кодом 2264 у частину 226 «Інші спеціалісти охорони здоров’я». У цю частину увійшли професії охорони здоров’я, за винятком лікарів (традиційної, нетрадиційної та народної медицини), ветеринарів, медсестер, акушерок, молодшого медичного персоналу. Таким чином, у європейських країнах, а також США і Канаді, спеціальність «фізіотерапевт» (фізичний терапевт) не належить до лікарських, що знайшло чітке відображення у Міжнародному класифікаторі професій ISC0-08 [6, 7, 8].

Останній факт потребує додаткового пояснення. У сучасному міжнародному трактуванні поняття «лікар» і «терапевт» різняться. Терапевт - не лікар, а лише «особа, спеціально підготовлена лікувати захворювання або порушення». Найчастіше термін «терапевт» використовують щодо фахівців, які працюють у одній або декількох сферах охорони здоров’я, надають оздоровчі послуги, але не є дипломованими лікарями за освітою. Як правило, терапевти не уповноважені застосовувати медикаментозні засоби у своїй професійній діяльності [9]. У англомовних джерелах ми не зустрічали випадків використання терміну «терапевт» як замінника терміну «лікар», за винятком назви спеціальності «дільничний лікар-терапевт» (district medical doctor - therapist) [10]. Щодо поняття «фізичний терапевт» (фізіотерапевт), то, за визначенням Ілюстрованого медичного словника Дорланда, це «особа, що володіє методами фізичної терапії та уповноважена проводити лікування під контролем лікаря, що його призначив» [9] (переклад автора). Ми користувалися оригінальними англомовними виданнями словника Дорланда, оскільки в українських

редакціях допущено помилки у деяких визначеннях. Зокрема, у визначенні терміну «терапевт» слово person (особа) трансформувалось у лікар, а у визначенні терміну «фізична терапія» словосполучення physical therapeutic measures (фізичні терапевтичні засоби) перекладено як лікарські засоби.

Аналіз показав, що для назви медичної галузі у англомовних джерелах замість прийнятого в Україні терміну «фізіотерапія» використовують інші терміни, зокрема «фізіатрія». За визначенням сучасних медичних словників, фізіатрія - це розділ медицини, що займається профілактикою, діагностикою і лікуванням хвороби чи травми та реабілітацією наявних порушень чи неповносправності з використанням фізичних (світло, тепло, холод, вода, струм, терапевтичні вправи, механічні прилади) та інколи фармацевтичних засобів. Іншими назвами є фізіатрікс, фізична медицина, фізична медицина і реабілітація, фізична і реабілітаційна медицина [11, 12].

Похідним терміном є «фізіатр» - лікар, що спеціалізується у фізичній медицині та реабілітації [12]. На відміну від фізичних терапевтів, фізіатри уповноважені координувати роботу лікарів та всіх інших фахівців (включно з фізичними терапевтами), залучених до лікувального-реабілітаційного процесу, організовувати та очолювати роботу реабілітаційної команди, використовувати лікарські методи діагностики (в тому числі інвазивні), призначати і застосовувати медикаментозні засоби [13, 14].

Фізіатрія (фізична медицина, фізична медицина і реабілітація, фізична і реабілітаційна медицина) як медична спеціальність існує у США, Канаді та всіх країнах Європейської співдружності, окрім Данії та Мальти. Професійна назва і тривалість підготовки фахівців у окремих країнах можуть відрізнятись. Поширеними є назви фізіатр, лікар з фізичної і реабілітаційної медицини, лікар з фізичної медицини і реабілітації, лікар з реабілітаційної медицини [14]. У США станом на 2002 рік працювало понад 7000 фізіатрів. Тривалість навчання у цій країні є найдовшою і становить 8 років. Варто зазначити, що словосполучення «лікар-фізіотерапевт» як назву лікарської спеціальності у США перестали використовувати ще у 70-х роках минулого століття.

На існування в економічно розвинутих країнах лікарських і нелікарських спеціальностей в галузі реабілітації також звертають увагу російські фахівці. Вони зазначають, що в західних країнах, зокрема США, провадиться підготовка фізіатрів (лікарів-реабілітологів) з тривалістю резидентури (інтернатури) 5 років. Паралельно існують програми підготовки середнього персоналу за спеціальностями фізіотерапія і працетерапія загальною тривалістю від 1,5 до 5 років [15]. Уточнимо, що мова йде про спеціальності «фізичний терапевт» та «працетерапевт» (термін навчання до 5 років, освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «магістр»), а також «асистент фізичного терапевта» (навчання 1,5 - 2 роки, без освітньо-кваліфікаційного рівня).

Українське визначенням фізичної реабілітації як професійної діяльності є майже тотожним з міжнародним визначення фізичної терапії. В національному тлумаченні фізична реабілітація - це «застосування з лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ

і природних факторів у комплексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану та працездатності хворих і інвалідів» [16]. Беручи до уваги змістову близькість понять, ми провели пошук відповідника спеціальності «фахівець з фізичної реабілітації» у Міжнародному класифікаторі професій КС0-08.

Спеціальність «фахівець з фізичної реабілітації» внесено до Національного класифікатора України «Класифікатор професій - 2007» у підклас 3226 «Фізіотерапевти та масажисти» класу 322 «Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім медичних сестер)» підрозділу 32 «Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини» [17].

Встановлено, що у попередній редакції Міжнародного класифікатора професій КСО-88 у частину 322 «Допоміжний персонал у галузі сучасної охорони здоров’я (крім медичних сестер)» підрозділу 32 «Допоміжні персонал у галузях наук про життя та охорони здоров’я» також за кодом 3226 було внесено спеціальність «фізіотерапевт».

У новому Міжнародному класифікаторі професій КС0-08 спеціальність «фізіотерапевт», як вже зазначалося вище, внесена за кодом 2264 у підрозділ 22 «Професіонали в галузі охорони здоров’я», а у підрозділі 32 «Допоміжний персонал у галузі охорони здоров’я» за кодом 3255 знаходяться «техніки та асистенти з фізіотерапії». Аналіз описів професійної діяльності згаданих спеціальностей у Класифікаторі КС0-08 виявив принципові відмінності. До компетенції спеціальності «фізіотерапевт» (код 2264) належить обстеження рухових функцій осіб із травмами та захворюваннями, а також складання і виконання реабілітаційних програм. «Техніки та асистенти з фізіотерапії» (код 3255) є лише виконавцями реабілітаційних програм. Ключовим є факт, що для отримання спеціальності «технік та асистент з фізіотерапії», на відміну від «фізіотерапевта» (фізичного терапевта), університетська освіта не є потрібною, а тривалість професійної підготовки не перевищує двох років.

На нашу думку, розміщення назви спеціальності «фахівець з фізичної реабілітації» у Національному класифікаторі України «Класифікатор професій - 2007» у підкласі 3226 «Фізіотерапевти та масажисти» виглядає дискусійним. Такий стан речей фактично копіює попередню редакцію Міжнародного класифікатора професій КСО-88. Нагадаємо, що в Україні фізичний реабіліто-лог займається розробкою методик застосування фізичних вправ, а також плануванням і виконанням програм функціонального відновлення [16]. Підготовка фахівців триває протягом 4-5 років на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавр, спеціаліст та магістр, відкрито наукову спеціальність 24.00.03 «Фізична реабілітація» (постанова президії ВАК України від 11.05.2005 р.). Наявність слова «фахівець» у назві не можна вважати навіть формальною підставою для занесення спеціальності у розділ 3 «фахівці» Національного класифікатора, адже у розділі 2 «професіонали» ми нарахували 41 спеціальність з назвою «фахівець».

Проблема трактування назви і статусу професії «фахівець з фізичної реабілітації» пов’язана з проблемою законодавчого забезпечення працевлаштування.

У середині 90-х років водночас із початком підготовки фізичних реабілітологів у вищих навчальних закладах України фізкультурного профілю було припинено під-

готовку інструкторів ЛФК, однак відповідні посади у штаті медичних закладів залишилися. У наказі МОЗ України від 27.10.2008р. №614 «Про подальший розвиток та удосконалення лікарсько-фізкультурної служби в Україні» у пункті 2.8.1. «Примірної посадової інструкції медичної сестри (інструктора) з лікувальної фізкультури» зазначено, що «на посаду інструктора з лікувальної фізкультури ... можуть призначатись фахівці, які мають вищу фізкультурну освіту за спеціалізацією «фізична реабілітація». Ці фахівці вважаються такими, що мають спеціальну підготовку з лікувальної фізкультури» [18]. Зауважимо, що у Міжнародних класифікаторах професій КС0-08 та КС0-08 спеціальності «медична сестра (інструктор) з лікувальної фізкультури» не існує.

Деякі адміністративні працівники та дослідники пропонують змінити назву спеціальності «фахівець з фізичної реабілітації» на «інструктор з фізичної реабілітації», або «методист з фізичної реабілітації» [19]. Обґрунтування такої пропозиції нам, нажаль, не вдалося виявити. Згадані професії не існують у економічно розвинутих країнах і не фігурують у Міжнародному класифікаторі професій. Ми вважаємо, що необґрунтоване перейменування лише законсервує існуючі проблеми, які тісно пов’язані з невірною назвою спеціальності, зокрема:

• суб’єктивний підхід до укладання та розвитку академічних програм;

• недостатня міжнародна співпраця у освітній, науковій та практичній сферах;

• обмежений доступ до міжнародних інформаційних ресурсів;

• обмеження у наборі та підготовці іноземних студентів;

• труднощі з нострифікацією дипломів та працевлаштуванням за кордоном.

Висновки.

Міжнародним відповідником спеціальності «фахівець з фізичної реабілітації» слід вважати спеціальність «фізіотерапевт» (фізичний терапевт), що є нелі-карською професією і внесена за кодом 2264 у частину 226 «Інші професіонали в галузі охорони здоров’я» Міжнародного класифікатора професій КС0-08.

У контексті інтеграційних процесів видається коректним та доцільним замість прийнятої лише в Україні назви професії «фахівець з фізичної реабілітації» застосовувати загальноприйнятий міжнародний термін «фізичний терапевт». Відповідно до Міжнародного класифікатора професій КС0-08 така заміна повинна знайти відображення у Класифікаторі професій України та інших нормативних документах. Зокрема це стосується введення відповідних посад до штатних розписів медичних закладів.

Будь-які зміни на законодавчому рівні стосовно назви та статусу спеціальності в Україні доцільно вносити з урахуванням ролі фахівця-реабілітолога з нелі-карською університетською освітою у сучасній моделі мультидисциплінарної реабілітації осіб з руховими розладами.

Впровадження запропонованих змін потребуватиме скоординованої роботи працівників різних відомств та галузей і є складним процесом. Необхідно подолати ряд усталених стереотипів та міжвідомчі бар’єри. Такий шлях вже пройшло багато пострадянських та постсоці-алістичних країн. Водночас ми переконані, що реаліза-

Таблиця

Особливості професій технік та асистент з фізичної терапії, фахівець з фізичної реабілітації, фізичний терапевт, фізіатр

Технік та асистент з фізичної терапії Фахівець з фізичної реабілітації (Україна) Фізичний терапевт Фізіатр

Спрямування професійної діяльності функціональне відновлення функціональне відновлення функціональне відновлення функціональне відновлення

Статус професії не лікар не лікар не лікар лікар

Мінімальний освітньо-кваліфікаційний рівень _ бакалавр бакалавр магістр

Терміни підготовки 2 роки 4-5 років 3-5 років 4-8 років(лікарська базова освіта і спеціалізація)

Професійна роль асистент члена реабілітаційної команди член реабілітаційної команди член реабілітаційної команди керівник або член реабілітаційної команди

Зміст практичної діяльності виконання реабілітаційних програм функціональне обстеження, складання та виконання реабілітаційних програм функціональне обстеження, складання та виконання реабілітаційних програм функціональне обстеження, складання та виконання реабілітаційних програм

Засоби втручання вправи, масаж, фізичні чинники функціональні тести, вправи, масаж, фізичні чинники функціональні тести, вправи, масаж, фізичні чинники інвазійні методики, функціональні тести, вправи, масаж, фізичні чинники, медикаменти

Міжнародне професійне об’єднання та рік його заснування _ World Confederation for Physical Therapy (1951) International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (1999)

ція наших пропозицій сприятиме розвитку професії. Це позитивно вплине на якість реабілітаційних послуг, дозволить наблизити їх рівень до сучасних вимог, а також прискорить вихід України на європейський і світовий ринок праці та освітніх послуг.

Перспективу подальших досліджень ми вбачаємо у поглибленому вивченні різних аспектів діяльності фізичних терапевтів у економічно розвинутих країнах та аналізі діяльності Світової конфедерації фізичної терапії (World Confederation for Physical Therapy - WCPT) з метою використання передового досвіду для потреб розвитку спеціальності в Україні.

Список використаних джерел:

1. Стандарти: Інформаційний покажчик. - К.: Держстандарт України, 1998. - № 5. - С. 76, 85.

2. Герцик А.М. Трактування ключових термінів в освітньо-професійній галузі фізичної реабілітації / А.М. Герцик // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 7: В 3 т. - Л., 2003. - Т.1. - С. 342-346.

3. Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачний словник / За ред. М. Павловського, Л. Петрух, І. Головко: В 2 т. - Л.: Словник, 1995.

4. Класифікатор професій - Доповнення Б | Алфавітний показник професій [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. jobs.ua/ukr/classifier/dopolnenie-B/let-105/page_3/

5. Therapy - definition of therapy in the Medical dictionary - by the Free Online Medical Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://medical-dictionary. thefreedictionary. com/therapy

6. A Guide to Physical Therapist Practice. Volume One: A Description of Patient Management // Physical Therapy. - 1995. - August. - Vol. 75. - Nr 8. - 764 р.

7. The Physiotherapy Profession in Canada. - Toronto: Canadian Physiotherapy Association, 1995. - P 4.

8. ISC0-08 Structure, Group Titles and Codes. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/ isco/docs/resol08.pdf

9. Therapist - definition of therapist in the Medical dictionary - by

the Free Online Medical Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://medical-diction-ary.thefreedictionary.com/therapist

10. ISCO - International Standard Classification of Occupations. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ilo.org/ public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm

11. Physiatry - definition of physiatry in the Medical dictionary - by the Free Online Medical Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://medical-diction-ary.thefreedictionary.com/physiatry

12. Physiatrist - definition of physiatrist in the Medical dictionary - by the Free Online Medical Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://medical-diction-ary.thefreedictionary.com/physiatrist

13. What is a Physiatrist. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.docstoc.com/docs/2314658/What-is-a-Physiatrist

14. ESPRM - Europea Society of Physical and Rehabilitation Medicine. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.esprm.net/ pagina.asp?id=386

15. Руководство по реабилитации больных с двигательными нарушениями. Т 1 / Под. ред. А.Н. Беловой, О.Н. Щепетовой. - М.: Антидор, 1998. - С. 23.

16. Мухін В.М. Фізична реабілітація: Підруч. для студ. вищих навч. закл. фіз. виховання і спорту. / В.М. Мухін. - К.: Олімпійська література, 2005. - 472 с.

17. Класифікатор професій - Фізіотерапевти та масажисти / Показник професійних назв робіт за кодами професій. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.jobs.ua/ukr/classifier/ profession/code-3226/

18. Пошук за реквізитами: Нормативні документи: МОЗ України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ ua/main/docs/?docID=11363

19. Дутчак М. В. Класифікація професій у сфері фізичної культури і спорту в Україні: стан та перспективи / М. В. Дутчак // Спортивна наука України. Науковий вісник Львівського державного університету фізичної культури. - Електронне наукове фахове видання: Львів, ЛДУФК. - 2010, № 2, с. 25-41. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sportscience.org.ua/index. php/Arhiv.html

Надійшла до редакції 24.09.2010р.

Герцик Андрей Мирославович ahertsyk@gmail.com

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.