Научная статья на тему 'Modern weapons and military equipment for issue no. 3-2015'

Modern weapons and military equipment for issue no. 3-2015 Текст научной статьи по специальности «Математика»

CC BY
56
9
Поделиться
Журнал
Vojnotehnički glasnik
Область наук
Ключевые слова
ВООРУЖЕНИЕ / ВОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / NAORUžANJE / ВОЕННЫЙ ПАРАД / VOJNA OPREMA / WEAPONS / MILITARY EQUIPMENT / VOJNA PARADA / MILITARY PARADE

Аннотация научной статьи по математике, автор научной работы — Гачеша Небойша Н., Остоич Никола М.

Слава и мощь российского оружия на параде, посвященном 70-й годовщине Дня Победы.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Glory and power of Russian weaponry at the parade commemorating the 70th anniversary of Victory Day.

Текст научной работы на тему «Modern weapons and military equipment for issue no. 3-2015»

Слава и моП руског наоружаъа на паради поводом 70. годишъице Дана победе

Во]на парада поводом Дана победе над фашизмом у Москви, одржана 9. ма]а 2015. године, дога^а] ]е щи ]е са разлогом изазвао светску пажжу.

Овогодишжом парадом на Црвеном тргу обележено ]е победничко на-предоваже и допринос сов]етских арми]а поразу фашизма 1945. године, у оквиру свих антифашистичких снага. Због тога ]е ова парада садржала мноштво истори]ских, хуманих и антиратних порука. У жима су саткана и упозорежа свим ретроградним снагама, ще би ревизиям истори]е насща-ле деловати на светсщ во]но] и политичщ сцени.

Светски меди]и су параду у Москви представили као изузетан дога^а], наглашава]уйи да ]е припремана да „засени све претходне". Нажалост, све-чаност су бо]котовали по]едини лидери западних зема^а, наводно због кризе у Укра^ни. Ме^утим, познат ]е основни мотив Запада у актуелном конфронтиражу са Руслом и, у том светлу, процес стратешког опко^аважа ове огромне славенске зем^е. Ипак, парада ]е, поред политичке и економ-ске, показала и во]ну снагу Руси]е, ]ер ]е на жо], без сумже, приказано на]-мойни]е светско наоружаже данашжице. Порука ]е могла ]е да се схвати и као опомена сваком ко сумжа да Руси]а ни]е способна да се одупре евенту-алном савременом во]ном и политичком изазову. Иако су многи аналитича-ри покушали да као основну поруку параде издво]е тврджу да ]е „Руси]а дово^на сама себи да се одбрани", присуство во]них снага Кине, Инди]е,

За]еднице независних држава (зема^а бившег СССР-а), Срби]е и других, говори да ]е парада истакла и важности мултиполарног и уравнотеженог света и расподеле мо^и.

На]знача]ни]и утисци у мед^има о паради:

- Парада за Дан победе на]ве^а ]е у савремено] истории Руси]е

- Руси]а ]е приказала нови тенк пред параду 9. ма]а

- Црвени тргом, ко]и ]е био украшен заставама и траком Светог Ъор^а, заштитника Руоф, дефиловало ]е 16.000 возика, 194 борбених и оклоп-них система, 134 авиона и хеликоптера и око 1.300 возика из Срби]е, Инди]е, Кине и За]еднице независних држава (зема^а бившег СССР-а).

Ван контекста политичког знача]а овогодиш^е параде у Москви, ва^а имати у виду да се целина руске во]не мо^и могла сагледати након прегле-да садржа]а свих 28 парада одржаних широм Руси]е, поред оне на]ве^е у Москви.

Парада ]е имала и сво] историйки контекст ко]и ]е представлен еша-лоном са заставама 10 фронтова (¡единица) ко]е су учествовале у завршно] етапи Великог отацбинског рата. Поред трибина пролазиле су групе застава ]единица ко]е су изво]евале на]ве^у победу у рату, затим државне заставе Руске Федераци]е и заставе оружаних снага Руси]е. У истор^ском делу, на почетку параде, учествовали су и легендарни тенкови Т-34 и самоходни топови СУ-100, као и историйке чете пешади]е, пилота, морнара и козака с оруж]ем из рата 1941-1945. године.

Историйки контекст

Дан победе над фашизмом обележава се 9. ма]а, на дан када ]е 1945. нацистичка Немачка потписала капитулаци]у у Другом светском рату.

Сов]етски маршал Георги] Жуков ]е 9. ма]а 1945. године ратифико-вао споразум о немачко] капитулаци]и, ко]и ]е дан рани]е у име Тре-^ег ра]ха потписао немачки федмаршал Вилхелм Кадел.

Други светски рат коначно ]е завршен неколико месеци касни]е безусловном капитулацирм царског Jапана после трагичне употребе атом-ских бомби у Хирошими и Нагасаки]у.

Прва парада победе одржана ]е 24. ]уна 1945, одмах после преда]е последжих немачких возика. На прво] паради учествовало ]е око 40 хи-^ада ^уди. Преко Црвеног трга прошло ]е 1.850 ]единица во]не технике. Ваздушни део параде ни]е одржан због лошег времена. Као финале победе, на калдрми Црвеног трга положено ]е око 200 застава поражених немачких ]единица. Ме^у жима ]е била и лична Хитлерова застава.

До следе^ег празноважа Дана победе дошло ]е тек 1965. године.Тада ]е указом Президиума врховног сов]ета СССР-а 9. ма] прогла-шен општим празником. Затим ]е, након 20 година, парада победе поно-во одржана 1985. године. На Црвеном тргу тада су били и ветерани, као и стара во]на техника: тенкови Т-34 и прослав^ене „ка^уше". За ту прилику во]ницима су сашивене униформе из времена Другог светског рата.

Наредна парада одржана ]е 1990. дефилеом ]единица и во]не технике из Другог светског рата. Пет година касни]е опет су на Црвеном тргу били ветерани и стара техника. Донесен ]е и закон 19. ма]а 1995. по ко]ем се парада победе одржава сваке године.

Парада одржана 2005, у част 60. годишжице победе над фашизмом, имала ]е ]убиларни знача], а 2010. први пут су учествовали во]ни-ци из 13 зема^а. Поред осталих, били су ту Британци, Американци и Французи, као и По^аци и представници зема^а За]еднице независних држава. Тада ]е марширало 11.300 возика и официра, представлена ]е 161 врста наоружажа и во]не технике, а над Црвеним тргом пролетело ]е 127 авиона и хеликоптера.

Годину дана касни]е учествовао ]е рекордни бро] возика и официра у новир] руско] истории - скоро 20.000! На парадама ко]е су следиле било ]е маже учесника.

Ешалоне ко]и су следили сачижавале су колоне припадника почасне страже три вида оружаних снага, пук копнених снага, бата^он Ратног ва-здухопловста, пук Ратне морнарице, баташэн Ракетних стратешких снага, пук Ваздушнодесантних снага, кадети во]них академи]а, почасна кожичка пратжа председничког пука Федералне службе за обезбе^еже, као и при-падници во]них ]единица других министарстава и служби.

Црвеним тргом прошли су затим ешалони савременог наоружа^а. Приказана су нова оклопна возила „тигар", у основно] верз^и, са шасирм „армата", опрем^ени на]савремени]ом опремом за противтенковску борбу, као и оклопни транспортери БТР-82А, тенкови Т-90А и самоходне хаубице „МСТА-С". У ешалону су се налазила и борбена средства за противваз-душну заштиту ]единица у захвату фронта, ме^у щима и зенитни ракетни системи „бук-М22", зенитни ракетно-топовски системи „панцир-С1", „С-400" и интерконтинентални ракетни системи ^арс".

Противракетни систем новц'е генерацц'е С-400 „триумф"

Посебну паж^у изазвала су средства наоружа^а и во]не технике ща су представлена по први пут, ме^у щима обалски ракетни системи „бал" и „бастион", самоходне хаубице „коалици]а-СВ", нове варианте возила са по-вейаном заштитом „та]фун" и други новитети. Ипак, како се и очекивало, на]вейе интересовав изазвали су нови модели оклопних борбених возила, као што су тенк „армата", борбено возило пешади]е и оклопни транспортер „курга^ец-25" и борбено возило пешади]е „бумеранг".

Ешалон ]единица снага во]но-космичке одбране предво^ен ]е колоном противавионских ракетних комплекса „панцир-С". Током проласка поред по-сматрача наглашено ]е да ]е приликом во]них вежби „панцир" доказао да сво] главни задатак — заштита цивилних и во]них об]еката, испу^ава у пот-пуности. Ефикасно де]ству]е по ци^евима на различитим висинама и, наглашено ]е, на недавним вежбама, уништене су ваздушне мете са првим про]ектилима. Следио ]е противавионски ракетни комплекс „ТОР-М2У". Ова] систем противваздушне одбране намерен ]е за одби]а^е напада из вазду-шног простора, заштиту во]не технике и личног састава на борбеним поло-жа]има. И ракетни комплекс „искандер-М" заузимао ]е почасно место у овом ешалону.

Ракетни систем „искандер"

Параде у другим градовима

На Дан победе параде су одржане у 26 градова широм Руси]е, ук^у-чэдуйи 9 градова-херо]а: Москву, Санкт Петербург, Смоленск, Мурманск, Тулу, Новороси]ск, Волгоград, Севастопо^ и Керч. Више од 78,5 хи^ада ^уди учествовало ]е на парадама. Представлено ]е више од 1.800 сред-става во]не технике, око 230 авиона и хеликоптера, као и 51 ратни брод.

У парадном стро]у дефиловала ]е и колона самоходних хаубица 152-мм „МСТА-С". Истакнуто ]е да та] арти^ери]ски систем омогуйава ефектно де]-ство по снагама противника, те да су у жегов разво] уткана на]нови]а сазна-жа и искуства стечена током неколико година истраживажа и испитиважа.

Тенк „армата", представник будуйег поко^ежа руских борбених оклоп-них возила, представлен ]е након проласка тенка претходне генераци]е Т-90 испред бине са званичницима на Црвеном тргу. Поред об]ашжежа о так-тичко-техничким и борбеним сво]ствима тог тенка, предочено ]е и да йе, у на]скори]е време, ова] тенк постати главно борбено оклопно возило снага зем^е. Понос руских борбених оклопних возила, тенк „армата" следила су и нова оклоп^ена транспортна возила „курганец" и модернизовани десант-ни вишенаменски оклопни транспортер „ракушка". На жегову платформу може да се постави више од десет разноврсних возила за ваздушнодесант-не снаге, од командно-штабних до оних за позадинско обезбе)еже.

Парада победе, за Щу су руски меди]и наглашавали да ]е празник руског националног досщанства, израз бескра]не захвалности и спремности да се понови подвиг предака щи су одбранили слободу и суверенитет зем^е, искори-штена ]е и као прилика да се домайо] и страно] ]авности представи нови обалски ракетни систем „бал", щим се бране пограничне воде и обала. Иегове ракете гаГ)а]у бродове на разда^ини од 120 до 260 километара. Два поготка „бала" мо-

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

гу да потопе крстарицу. Обалски ракетни систем „бастион" вей je ви^ен на Кри-му. Он може да га^а и потапа не само бродове, него и носаче авиона. Ракете ко-]е испали „бастион" могу да межа]у путажу, а домет им ]е 600 километара. По-морскодесантне ]единице дефиловале су у новим оклопним возилима „ракушка". Ова возила испред возача има]у три перископа, што обезбейэде одличну вид^ивост. Друго возило БМД-4М добило ]е надимак „садовница" (баштован-ка). Оно може и да „плива" по свим воденим површинама. Налази се у саставу ваздушнодесантне дивизи]е. У колони десантних борбених возила нове генера-ци]е велику пажжу изазвала су и возила типа БМД-4М, ща увейава]у мобилност и ватрену мой ваздушнодесантних ]единица. Целину су употпунила савремена оклопна возила БТР-82а из 810. бригаде поморске пешади]е Црноморске флоте. Руска пешади]а превозила се новим оклопним возилом „бумеранг" ще ]е наору-жано противтенковским системом „корнет". Приказан ]е и оклопни аутомобил „та]фун-У" щи служи за безбедан транспорт возика у ратно] зони. Наглашено ]е да ]е реч о универзалном оклопном аутомобилу повейане заштите.

У свечаном маршу Црвеним тргом дефиловали су и припадници Во]не академи]е за матери]ално-техничко осигураже, ща носи име генерала Арми]е Хру^ова. Ове године академи]а ]е обележила 115. годишжицу. У го-динама рата питомци Академи]е решавали су изузетно важне задатке снаб-деважа фронта матери]алним и техничким средствима и резервним дело-вима. Од истакнутих ]единица представлен ]е и мешовити пук копнених ]е-диница Оружаних снага Руси]е, на чи]ем челу су били припадници Академи-]е опште намене. Вейина прослав^ених маршала Великог отадбинског рата учила ]е во]не вештине управо у то] академии.

Изнад Црвеног трга ]е, 9. ма]а, на висини од 200 метара, прелетело 140 типова авиона и других борбених и неборбених летелица. Из безбедно-сних разлога ни]е представлен руски невид^иви во]ни авион, ловац пете генераци]е Т-50, пошто рш нису завршена сва испитиважа и ни]е предат на коришйеже оружаним снагама.

Руски невид^иви борбени авион, ловац пете генерац^е Т-50

© Fotohost-agentstvo

С обзиром на то да су на паради авиони летели на малим висинама, одлучено ]е да се не ризикэде са наступом те летелице. Први пут су пред-став^ени авиони СУ-35, щи се и не разливе од СУ-27. Радари „ирбис" омогуйава]у да СУ-35 откри]е ци^еве на 350 до 400 километара. На таквом расщажу он препозна]е носач авиона, а на 150 до 200 километара желе-знички мост, на сто километара види брод, а на 60 до 70 километара препо-зна]е противничке лансирне ракетне рампе или групу тенкова.

Максимално борбено оптерейеже СУ-35 ]е осам тона. Наоружан ]е ракетама „ваздух-ваздух" и „ваздух-зем^а", као и наводейим бомбама. Иегова цена износи од 30 до 38 милиона долара, по чему ]е знатно ]еф-тини]и од западних конкурената. Ова летелица припада генерации „4++". У саставу ваздухопловног ешалона летели су на]савремени]и авиони и хеликоптери дугог домета. Ешалон ]е предводио стратешки бом-бардер ТУ-160, познат као „Бели лабуд". Поред борбених авиона четврте „4++" генераци]е, Су-30 и Су-35, као и модернизованих ]уришних хеликоптера Ми-35М и школских „Ансат-У", учествовале су и акробатске групе „Руски витезови" и „Стрижи", ще су приказале тзв. „кубински диамант", формаци]у од девет борбених авиона Су-27 и Миг-29. Током де-филеа ваздухопловних снага наглашено ]е да руска ави]аци]а представка неизоставног учесника свих борбених де]става у рату и во]них ве-жби у миру, ук^учу]уйи пребациваже технике и ^удства, борбено дежурство ]уришне и ави]аци]е дугог домета, као и осигураже ваздушног простора у арктичщ зони. Летели су и стратешки бомбардери Ту-95, три суперсонична бомбардера са промен^ивом геометриям крила Ту-22М3, три стратешка бомбардера Ту-95 МС, као и на]вейи авион АН-124-100 „руслан", щи носи назив „Владимир Гладилин".

Посебну пажжу изазвао ]е ударни хеликоптер Ми-28Н „нойни ловац", Щи ]е у наоружажу и опреми руске арми]е рш од децембра 2013. године. За жега се каже да открива и уништава све противничке ци^еве - од ]еди-ница и тенкова до бродова, ук^учэдуйи и ци^еве у ваздушном простору. Наравно, оваква тврджа заснована ]е на резултатима тестиража у разли-читим условима. Од прошле године Ми-28Н основни ]е ударни хеликоптер Ратног ваздухопловства Руси]е. Намежен ]е за откриваже и уништаваже тенкова, оклопне механизаци]е, живе силе противника, али може и ефика-сно да се употреби за уништаваже заштийених об]еката и ци^ева на зе-м^и (одбрамбених фортификаци]ских и других утвр)ених об]еката). Тако-)е, може да се користи и за постав^аже минских препрека. У ]единицама морнарице и снагама Ще се налазе у приоба^у употреб^ава се као изви-)ачка летелица Ща може да открива и уништава бродове и друге пловне об]екте. У трейо] димензи]и - ваздуху, ефикасан ]е у борби са брзим и ни-сколетейим летелицама противника, а посебно када де]ству]е по крстаре-йим ракетама, беспилотним летелицама и другим спорим ваздушним ци-^евима. Наиме, познато ]е да брзи борбени авиони не могу ефикасно да де]ству]у по спорим и летелицама Ще ниско лете. Употреб^ив ]е дажу и нойу, као и у свим метеоролошким условима.

Хеликоптер Ми-28Н „ноЯни ловац" у парадно] формации

© РоЫюБ^адег^Б

Бро]ни модели хеликоптера летели су московским небом, а ме^у жима и ударни хеликоптер Ка-52 „алигатор", щи се у сво^ класи сматра на]бо-^им на свету. По први пут над Црвеним тргом летела ]е и формаци]а удар-но-транспортних хеликоптера Ми-35М.

Аналитичари у сво]им утисцима и коментарима о паради зак^учу]у да се руска во]ска осавремежава убрзано, са тежиштем на копненим ору-жаним снагама. Поред про]екта руског возика будущности „Ратник", тежи-ште ]е на промени концепта употребе и разво]а оклопно-механизованих борбених средстава. Jединствена оцена ]есте да ]е наоружаваже и опре-маже руске во]ске ускла^ено са на]нови]им техничко-технолошким сазна-жима, дометима светске науке у бродим областима, убрзаним разво]ем информатичко-комуникационих технологи]а, роботике и других сродних дисциплина. Многи коментатори су истакли да нова сери]а руских оклоп-них возила представка на]вейу промену у породици оклопних возила у зем^и рш од 70-их година прошлог века. Неки чак указу]у и на револуци]у у примени нових технологи]а, ща се заснива на модуларном принципу да се ]една шаси]а може унифицирано користити за производжу више од двадесет борбених возила.

VOJNOTEHNICKI GLASNIK/MILITARY TECHNICAL COURIER, 2015., Vol. LXIII, No. 3

Тако^е, истиче се примена нових концепата активне и реактивне про-тивоклопне и противминске заштите. Тежиште ]е и на, како то у западно] терминологии зна]у да кажу, изменама „диза]на", Щи подразумева нову филозофи]у примене борбене технике у ратном окружежу, чи]е су основе бо^а заштита ^уди, вейа покрет^ивост, квалитетни]и оклоп и заштита, од-носно увейано прежив^аваже ^уди и технике у сложеним оружаним суко-бима. Поред тога, нову филозофи]у карактерише и увейана аутоматизаци]а и роботизаци]а борбених система и жихово умрежаваже у дигитализовану мрежу управ^ажа, руково^ежа и командоважа. У том контексту во]ни ана-литичари и стручжаци за оруж]е и во]ну технику истакли су дета^е за свако ново борбено средство и возило, представлено на паради, од да^ински управ^ане борбене станице, преко новог распореда подсистема на борбе-ним возилима, до аутономних заштитних и активних система, щи пружа]у увейану и хоризонталну и вертикалну заштиту. Осврти указэду и на нов концепт сензора на борбеним и другим возилима, Щи се из ави]аци]е постепе-но претаче и у копнену во]ску. Та чиженица указэде на то да се одви]а и бо-^а комуникаци]а ме^у инжежерима и осталим конструкторима руских борбених система, односно наоружажа и опреме. Сензори су тако постав^ени да покрива]у простор од 180 до 360 степени око возила.

И сама конструкци]а подвоза, као и погонских агрегата за нову генера-ци]у борбених возила, представка знача]ан напредак у усавршаважу борбене технике, што обезбе^е и вейу покрет^ивост и борбену издрж^ивост у борбеном простору.

Наглашено ]е, тако^е, да ]е снажан замах унапре^иважу и осавреме-жаважу руских оружаних снага дала и нова во]на доктрина из децембра

2014. године.

Несумживо ]е да овогодишжа парада у Москви открива тежиште уса-вршаважа и унапре^иважа копнених снага, где ]е борбена техника почела да застарева. У том контексту остала борбена техника, од морнарице и ави]аци]е до ракетно-космичке, вей ]е знача]но осавремежена. Ако у том светлу покушавамо сагледати шта ]е за]едничко за целокупни во]ни потенциала Руси]е, щи ]е у великом делу представлен на свих 28 парада, он-да ]е то, на]пре, зак^учак да ]е та борбена снага оспособ^ена да рату]е у свих пет димензи]а. С друге стране, усавршаваже и убрзани разво] копнених снага, односно борбене технике и пратейе опреме, указу]е на жихову квалификовани]у и квалитетни]у способност употребе у ваздушно-копне-но] бици. То ]е нов квалитет Щи су неки аналитичари уочили, анализира-]уйи шта све може да се зак^учи из арсенала представ^еног на овогоди-шжо] паради.

Наравно, аналитичари повезу]у тренд осавремежаважа руског борбе-ног потенциала са повейажима будетских средстава за трошкове одбране. Наглашава се да ]е од 2012. године Руси]а планирала, само за одбрамбени научноистраживачки и произво^ачки сектор, 20 мили]арди рубака (прибли-жно 310 мили]арди евра), до 2025. године. Од тога йе 3 мили]арде рубака бити уложено само у модернизаци]у одбрамбене индустри]е. Од тога, у

2015. години, Руси]а планира да уложи 1,74 мили]арди рубака (30 мили]ар-ди евра) на ново наоружаже, технику, аутоматизаци]у и роботизаци]у, а то

]е више од половине женог будета за народну одбрану, Щи износи 3,3 три-лиона рубака (50,7 мили]арди евра)33.

У студии „Одбора за науку и технологи]у Парламентарне скупштине НАТО", Ща сагледава могуйности и домете руске во]не модернизаци]е (од 24. марта 2015), сагледано ]е колико йе та зем^а мойи да уложи у све компоненте свог одбрамбеног система: модернизаци]у нуклеарних капацитета, копнених снага, ратне морнарице, ваздухопловних и противваздушних система, као и у сво]е способности за са]бер одбрану.

Ако имамо у виду модернизаци]у у копненим снагама, Ща обухвата организационе промене, професионализаци]у, и уво^еже у наоружаже 233 нова оклопна борбена возила и надограджу 143 тенка Т-72Б3, за]едно са 36 самоходних хаубица и више од 700 нових возила, онда ]е то податак щи указу]е на димензи]е иновативних промена. Вейи контингент приказан на Паради победе 9. ма]а 2015. у Москви указэде на то да ]е темпо осавреме-жаважа во]ске знатно убрзан.

И, како наглашава]у НАТО аналитичари у поменущ студии, то вей обличу будуйе способности руских копнених снага у наредним децени]ама.

Иако на паради ни]е било вейег тежишта на ново] генерации личног нао-ружажа и опреме за возика, познатог као про]ект „Ратник", сваком посматрачу запало ]е за око да се и та] програм убрзано реализме, како би се побо^шала лична опрема возика, постигао виши степен заштите, издрж^ивост у борбе-ном простору, па чак и систем снабдеважа енергирм. Поред нове заштитне опреме, наоружажа, муници]е и других компоненти, савремени руски во]ник йе у периоду 2025-2030. године постати потпуно равноправан сваком западном возику опрем^еном усавршеним наоружажем и во]ном опремом.

-tiaff iii^iggggtu ufogiffi H E&S wiiï ¡Mj

Парадна поворка руских ратних бродова у Санкт Петербургу

33 NATO Parliamentary Assembly, SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMITTEE: RUSSIAN MILITARY MODERNIZATION - 064 STC 15 E, Stephen GILBERT (United Kingdom) General Rapporteur www.nato-pa.int, 24 March 2015

Иако на паради у Москви нису приказана пловна борбена средства, она су била веома вид^ива на неколико парада у поморским градовима. Руска морнарица унапре^у]е и разви]а пловна борбена средства у неколико фаза, у наредних 20 година. Прва фаза ]е концентрисана на подморнице и тра]е. Следейа фаза обухватийе маже површинске бродове и повейаже амфиби]-ских могуйности за поморску пешади]у. Модернизаци]а крстарица и разарача нейе почети пре 2020. године. И да^е йе жена сврха бити стратешко одвра-йаже, одбрана примор]а, заштита поморских комуникаци]а и простора распо-ре^иважа поморских капацитета. Подморнице осщу и да^е важан део ну-клеарних снага. Треба имати у виду и то да ]е Руси]а повейала средства за морнарицу, разво] и изграджу нових подморница, тако да су 2014. године Ру-сщ морнарици предате три нове подморнице, од щих ]една носи интеркон-тиненталне балистичке ракете са нуклеарним пужежем. Изграджа нових подморница почиже и 2016, а тра]айе до 2035. године.

Не улазейи у да^е про]екте Ратне морнарице, ]асно ]е да та] сегмент одбране тако^е следи тренд усавршаважа и уво^ежа нових борбених средстава у употребу.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Несумживо ]е да анализа Параде победе 2015. године у Москви да]е до-во^но основа да се процени борбена способност и квалитет наоружажа и опреме у Русщ во]сци за наредних двадесетак и више година. Упоре^иваже онога што ]е видено на паради 2015. године, са из]авама на]одговорни]их личности у во]сци, ук^учу]уйи и из]аве самог председника Путина, показэду да нема много раскорака измену онога што ]е постигнуто и онога што ]е рече-но. По аналогии, може се зак^учити и да су планови разво]а засновани на добрим теме^има и да су избалансирани према стварним могуйностима.

Учешйе Во]ске Срби]е

Ешалон Во]ске Срби]е щи ]е 9. ма]а учествовао на во]но] паради у Москви сачижавало ]е 75 наших официра и возика. У жему су била 72 при-падника Гарде и по ]едан представник ави]аци]е и ПВО, Копнене во]ске и Команде за обуку. Наш ешелон марширао ]е Црвеним тргом у свечаним плавим униформама, а во]ници су током дефилеа носили полуаутоматске пушке М-55/66. Нашу ]единицу предводио ]е командант Гарди]ског бата^о-на потпуковник Владимир Вущловий. Наш ешалон прошао ]е поред бине после руске во]ске, у групи гостэдуйих оружаних снага.

Учествовати на паради у Москви, поводом дана победе, по први пут, за нашу зем^у ]е била велика част. Иако ]е Jугославиjа годинама била позната као чланица антихитлеровске коалици]е, ове године српска во]ска учествовала ]е као ]едини представник во]них снага из бивше СФРJ. Логика тог учествоважа указэде да ни]е на]битни]а чиженица то што ]е Срби]а у Другом светском рату била определена за борбу против фашизма, што ]е за слободу погинуло више од милион и седамсто хи^ада ^уди са простора претходне Jугославиjе (на]више припадника српског народа), вей и то да ]е наша зем^а и данас доследна сво]им опреде^ежима да се не сме дозволити да се повампирени фашизам по]ави поново на светсщ сцени и запрети вейом и трагичнирм опасношйу. Jугославиjа ]е била ]едина зе-м^а у пороб^ено] Европи у Що] ]е од почетка до кра]а рата послала

слободна територи]а. Антифашистичке ]единице НОВJ и ]единице Jуго-словенске во]ске у отадбини, под командом генерала Драже Михаилови-йа, бориле су се против окупатора и квислинга без директног ослонца на во]не снаге и фронтове ще су држали СССР, Велика Британка и САД. Рат на нашим просторима започет ]е са потпуно неравноправним односом снага у живо] сили и у техници. За слом фашизма и нацизма српски народ поднео ]е огромне жртве, да]уйи са сво]а два антифашистичка покрета (комунистичким и монархистичким), пуни допринос савезничщ победи над фашизмом у Другом светском рату. У том смислу, председник Руске Федераци]е Владимир Путин ]е у свом говору на паради, захваливши свим зем^ама ще су се против Сила осовине херо]ски бориле у Другом светском рату, посебно истакао „храбар и херо]ски отпор Срба", на]авив-ши како йе Црвеним тргом, поред других страних ешелона, промарширати и Во]ска Срби]е.

Гардисти Ворке Срби]е на паради у Москви (Фото Бета)

Ове речи председника Путина и позив српсщ во]сци да учествэде на паради треба схватити и у контексту актуелног споразума о стратешком партнерству Руске Федераци]е и Републике Срби]е.

На свечано] трибини били су државни представници из 27 зема^а, ме^у щима и председник Срби]е Томислав Николий, председник Републике Српске Милорад Додик, председник Кине Си Ъинпинг, председник Кубе Раул Кастро, председник Венецуеле Николас Мадуро и други.

Нови тенк „армата"

Велико интересоваже свеукупне ]авности за нови руски тенк изазвало ]е жегово представ^аже на саду Руског министарство одбране месец дана пре параде. На генерално] проби жегова купола била ]е прекривена а ви-д^ива ]е била само основна платформа са гусеницама. Представлен ]е као ]единствена (вишенаменска) платформа тешког тенка (Унифицированная тяжелая платформа шифра „Армата" - индекс ГБТУ - объект 198).

Тенк „армата" прво ]е оклопно борбено возило Ще има унутрашжу „капсулу" у Що] ]е смештена трочлана посада и куполу на да^инско упра-в^аже са аутоматским системом пужежа оруж|а. Наоружан ]е топом Щи има цев калибра 125 мм, а може да испа^эде гранате и ракете са наво^е-жем. Заштита посаде много ]е бо^а него код посщейих тенкова, Ща ]е смештена у о]ачано] кабини, да^е од главне цеви. Наглашено ]е да та] тенк може да буде унапре^ен у „потпуно функционално роботско борбено возило". Иегова комп]утерска технологи]а, брзина и способност маневрисажа, супериорни]и су од тенка Т-90. Штампа ]е нагласила да ]е тенк „армата" ис-пред западне конкуренци]е, те да Министарство одбране планира да уведе 2.300 тенкова тог модела у наоружаже оклопних ]единица од 2020. године, щи би заменили тенкове из сов]етске ере.

Руща jе приказала први пут у jавности тенк нове генерац^е „армата Т-14"

Jош пре него што je светска ]авност сазнала за нови руски тенк, нагадало се о жеговим особинама, концепции и борбеним могуйностима. „Армата" ]е, као изазов за аналитичаре окупирала многе водейе часописе о наоружажу и во]но] опреми. Коришйени су бро]ни извори да се до^е до кон-кретних података, при чему су и обавештащи били ангажовани да прикупе чиженице како би се сагледале жегове борбене и маневарске могуйности и проценило колико се та] тенк разливе од нових западних модела. Тако ]е часопис „Defence Update" об]авио прелиминарну анализу новог руског тенка „армата", као и борбеног возила „курганец" са истом возном платформом, сачиженом на основу прикуп^ених фотографи]а пре 9. ма]а 2015. године34.

Борбено возило пешади]е „курганец" на шаси]и тенка Т-14 „армата"

Борбени тенк Т-14 „армата" (Армата - основной боевой танк Т-14) и оклопно пешади]ско борбено возило Т-15 (боевая машина пехоты Т-15) два су представника породице тешких оклопних возила на возно] платформи „армата" разви]ених у Руси]и у протекло] децени]и. ^има се предви^а замена оклопних возила Т-72, БМП-2 и МТ-ЛБ у русщ во]сци. Платформа са гу-сеницама ова два борбена возила представ^айе основу за унапре^еже других верзи]а, као што су инжижерска и противминска возила (бронированная инженерно-саперная машина - БРЕМ) и возила за пренос мостова (мостоукладчиков - МТУ). Разматра се и могуйност да се на жих постави сери]а аутоматских топова и ракета (на модел „терминатор" - Терминатор), термобарична ракета (термобарическая ракета - ТОС), односно самоходни

34 http://defense-update.com/20150424_armata_2015. html?utm_source=Subscribers&utm_campa-

ign=688451089b-Daily_News10_5_2014&utm_medium=email&utm_term=0_3e00b99948-

688451089b-165224497#.VVDoexeVn0w

топ (возило са називом „коалици]а"- Коалиция) и да буду изранена у вари-]анти оклопног возила са покретном радионицом (бронированная ремонтно-эвакуационная машина - АРВ)35.

Аналитичари овог часописа су запазили да ]е чак 24 возила припрем^е-них за параду 9. ма]а у Москви, засновано на платформи „армата", узевши у об-зир податак да ]е Руско министарство одбране расписало тендер у новембру 2014. године за жихову производжу. Иако тенк и оклопни транспортер има]у различите конфигураци]е, тако^е поседэду више за]едничких подсистема. Ови за]еднички елементи об]едижэду систем амортизаци]е, погонску групу, гусенице, као и делове оклопа и активних система заштите. Оба возила користе седам торзионих вешажа са амортизерима за точкове на щима се налазе гусенице.

Оно што се разликэде ]есу нишански електрооптички системи, Щи су специ]ално прилаго^ени за сваки систем наоружажа. Распоред седишта посаде ]е,тако^е, различит.

Тенк Т-14 има три члана посаде, щи седе у посебном одежку (купола - капсула за посаду); са десне стране топа ]е командир тенка, нешто мало позади ]е нишанди]а, а са леве стране возач. Командир тенка има на покло-пцу (капку) куполе два перископска система за осматраже. Возач на лево] страни има капак са три перископска системима за осматраже и вожжу ще користи кад ]е купола затворена.

Пресек тенка „армата" са распоредом посаде

У оклопном транспортеру Т-15 посада ]е у другачи]ем распореду. Командир тенка ]е у десно] куполи, возач у лево] и нишанди]а иза возача. Купола мора бити окренута бочно, како би нишанди]а могао да отвори поклопац. У хитним случа]евима нишанди]а може да иза^е на возачева отвор. У путнички простор Т-15 може да стане ]едан пешади]ски вод. Ово возило разликэде се од БмП-2 пошто во]ници нема]у перископ, отворе за де]ство из пешади]ског

35 Ознаке писане великим словима су из западне штампе.

наоружажа ни индивидуалне отворе за осматраже. То йе, на]вероватни]е, бити решено дигиталним монитором у простору за превоз, на што указэде по-став^аже камера на бокове и преджу страну возила. Са камера на преджем делу и боковима возила командир има целовит преглед окружежа.

Jош од руских тенкова Т-64/Т-80/Т-72/Т-90 муници]а се налази испод куполе у обртном транспортеру аутопужача. Посада ]е одво]ена од наоружажа и муници]е. Нишанди]а и командир практично седе на обртном транспортеру. Остатак борбеног комплета щи се не налази у аутопужачу смештен ]е у не-колико оде^ака борбеног оде^ежа у телу (шаси]и) тенка. Оба возила посе-ду]у да^инску контролу система за пужеже оруж|а у куполи (тзв. аутопужач).

Оклоп и сензорски системи

Оклоп на Т-14 и Т-15 заснива се на ]единственом концепту и сасщи се од челика, хибридног и реактивног оклопа, преджег система за противмин-ску заштиту и за гусенице. Назива се лвоструки активни заштитни систем (двойная система активной защиты) . Он ]е, у ствари, конфигурисан као активни противмински комплет за откриваже и активираже мина испред тенка. Монтира се на дожо] страни предже ивице возила37.

Купола топа има карактеристичан облик испресецаних панела поста-в^ених под различитим угловима ради одби]ажа про]ектила противтенков-ских ору^а и калибара.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Сензори на тенку „армата" пружа]у „хемиспхеричну" покривеност, открива]уПи про^ектиле пре него што у^у у зону где могу изазвати разара]уПе последице

PA Photos

36 Уапуа Ьа^о: IX. Ёу)Ыуат 2. ^ат 2014. ^гшб, Российские средства и способы радиоэлектронной борьбы в интересах защиты бронетанковых машин, http://hadmernok.hu/142_32_vanyal.pdf

37 http://mixednews.ru/archives/79422

Оклопни борбени транспортер Т-15

На преджо] страни налази се топ 125 мм глатког канала, без спрегну-тог оруж]а (иако ]е у претходно] вари]анти из 2013. године био угра^ен спрегнут топ 30 мм и митра^ез 7,62 мм). Топ ]е другачи]и од претходних модела щи се користе на Т-90 и Т-72. Главна разлика ]е одсуство евакуа-тора (одво]ен ]е од простора за посаду тако да ни]е потребно извлачеже га-сова сагореважа из топа и то не представка проблем за безбедност посаде). На куполу йе се вероватно мойи поставити неки аутоматизовани (робо-тизовани) оружни систем, као и уре^и за мереже елемената за израчуна-важе балистичких података. Ту су и системи за прайеже метеоролошке си-туаци]е, на заджем делу код Т-15 и на куполи Т-14, Щима се прикуп^а]у и други подаци за балистички рачунар.

Код борбеног возила пешади]е Т-15 купола тако^е поседэде два активна система заштите, са пет покретних лансирних цеви противракетног оруж|а „афганит", угра^ених на куполи, и четири противракетна ору^а на ротира]уйем посто^у, од Щих су две лансирне цеви окренуте нагоре. То су и системи Щи ствара]у вишеспектралне паре Ще омета]у ракете наво^ене ласерским снопом. Ова] систем блокира инфрацрвено, вид^иво светлосно и радарско милиметарско таласно зрачеже. Штите возило од 3. и 4. генера-ци]е ракета, као што ]е директан напад ТОВ и Билл, или Бримстоне, JArM, „коп^е" или Спике про]ектила, испа^ене високом путажом. Ефикасни су и против про]ектила Щи долазе из готово вертикалног смера одозго. Проти-вракетни системи спо]ени су са сензорима на оруж]у. На сващ страни куполе налази се по пет канистера „афганит" система. Куполу спреда штити косина под углом 60 степени са сваке стране. Када сензори откри]у да прет-жа долази са стране или позади, купола йе аутоматски усмерити противра-кетни систем ка претжи, активира]уйи про]ектиле са вишеспектралном паром. На Т-15 може да се користи и пет цеви на обе стране возила, ще по-крива]у опасности Ще долазе с предже стране.

На телу шаси]е налазе се тзв. експлозивни екрани, односно активни оклоп нове генераци]е. „Афганит" систем де^твэде на долазейе про]ектиле на одре^е-но] уда^ености од возила, а активни оклоп спречава проби]аже оклопа. Сваки противракетни уре^а] има сво]е сензоре, на обе стране куполе, покрива]уйи заджи и преджи квадран, лево и десно. На сваком возилу Т-14 и Т-15 посще четири таква сензора. Они пружа]у „хемиспхеричну" (вишесферну) покривеност, открива]уйи про]ектиле пре него што у^у зону где могу изазвати разара]уйе по-следице. Указэде се на могуйност да су ови сензори разви]ени из технологи]е АЕСА радара примежене на авиону стелт конфигураци]е сухо] Т-50.

На куполи тенка Т-14 постов и ротира]уйе посто^е, где се поставка бацач граната са 12 пужежа. Намежен ]е за непосредну одбрану тенка у случа]у приближаважа пешади]е на одсщаже на щем се могу применити противтенковска средства за непосредно де]ство.

Оба возила има]у исто вешаже и погонски систем. Ме^утим, распоред тих система ]е другачи]и. Шаси]а има по седам точкова, вешаже на четири тачке и челичне гусенице. Тенк Т-14 има мотор монтиран у заджем одежку. Таква конфигураци]а омогуйу]е да се систем наоружажа налази у центру платформе, а посада напред, што обезбе^эде на]бо^у вид^ивост. Борбено возило пешади]е Т-15 има мотор напред, са ланчаник вучом, али се погонски точак налази у заджем делу. Концепт омогуйава да се позади налази простор за превоз возика, а омогуйава извесну заштиту преджег дела.

Мотор са доводом ваздуха за хла^еже и издувни делови захтева]у по-себне адаптаци]е оклопа.

Борбено возило „курганец-25

Борбено возило „курганец-25" има куполу са топом 30 мм, са щим ]е спрегнут митра^ез 7.62 мм. Борбени комплет тог топа ]е 500 про]ектила. Са сваке стране куполе налазе се по два противавионска про]ектила „корнет", два система за контролу ватре, интегрисани електро-оптички нишани, ласерски да^иномер и систем ласерског наво^ежа за про]ектиле „корнет". Два система су у балистичким заштийеним модулима.

Митра^ез 7.62 мм поставлен ]е као оружана станица са аутоматизова-ним (роботизованим) да^инским управ^ажем. У свету се овакве верзи]е ро-ботизоване, односно аутоматизоване оружане борбене станице све више раз-ви]а]у и усавршава]у. Показало се да смажэду бро] посаде у тенку, а способне су да самостално открива]у противничка борбена средства и пешади]у ван тен-ка, процежэду щи ]е ци^ опасни]и и самостално делэду. Руски аутоматизовани борбени систем ]е интегрисан са независним, панорамским урежем за осма-траже и нишажеже испред командира возила. Компоненте за управ^аже топом су у заштийеном делу са десне стране топа, а омогуйава]у нишанди]и и командиру возила да де^твэду по различитим метама.

Посще варианте да се купола изради и у алтернативно] верз^и са додат-ним оружием. Додатни оружани системи сада могу да се поставе изнад топа.

Погонски систем

Тенк, односно носейу платформу система „армата", покрейе клипни четворотактни 12-цилиндрични турбо-дизел мотор 85-3А (понекад се нази-ва 2А12-3, 12ЦХН15 / 16 или 12Н360) од 1.200 КС (Дизельный четырехтактный, Х - образный, 12 -цилиндровый двигатель 12Н360). Маса мотора ]е 5 тона, а жегов животни век ]е на]маже 2000 часова. Посще варианте да се угради и мотор од 1500 КС, што би знатно повейало животни век тенка. Мотор ]е произведен рш 2011. године, у погонима фабрике „Трансдизел" у Че^абинску, када ]е и тестиран. Хлади се ваздухом 8.

Клипни четворотактни 12-цилиндрични турбо-дизел мотор 85-3А тенка „армата"

38 Извор: http://chtz-uraltrac.ru/

со о

о >

о см

of ш о:

Z)

о

о _|

< о

X

о ш

н

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

>-

ОН <

ся <

CD ■о

X ш н

о

о >

ТЕХНИЧКЕ ОСОБИНЕ МОТОРА 12Н360

Тип мотора 12-цилиндрична турбо-гасна турбина, ваздушно хла^еже

Карбуратор систем директно убризгаваже

Снага мотора без икаквог отпора на улазу и излазу, кВ (КС) 1103 (1500)

Ротац^а фреквенц^а, С-1 (об/мин) 33.3 (2000)

Обртни момент маргина,% 25

Специфична потрош^а горива, g/kV-h (G/KS-H) 217.9 (160)

Вес, кг 1550

Специфична снага, kV/kg (KS/kg) 0,74 (1,0)

Укупна производив у kV/kg (HP/kg) 1026 (1395)

Специфична тежина, kg/kV 1,32

Дужина, мм 813

Ширина, мм 1300

Висина, мм 820

Нова руска оклопна техника, приказана на Паради победе на Црвеном тргу, тенк „армата", оклопни транспортер „кургажец" и „бумеранг", као и оклопни аутомобили „та]фун" - поседэду на]савремени]у опрему за „умрежено ратоваже"39. Наглашава се да та опрема посадама омогуйава да сагледава]у ситуаци]у на во]ишту у реалном времену и да координира]у сво]а де]ства не само са командним местом, вей и са другим борбеним ]единицама у захвату фронта и по дубини борбеног простора. У те сврхе, вей дуже време, у руским индустри]ским и истраживачко-разво]ним институтима разви]а се ]единствен

39 Председник Академике за геополитичке проблеме, пуковник Константин Сивков: Руски су-пертенкови за „умрежено ратоваже", Св^ет, Ввести, http://bigportal.ba/ruski-supertenkovi-za-umrezeno-ratovanje/

систему аутоматизованог управ^ажа бо]евим де]ствима. То омогуйава визу-ализаци]у података, а висок ниво аутоматизаци]е знатно по]едностав^у]е до-ношеже одлука и издаважа команди у реалних борбеним условима. Другим речима, умрежени тенк у онла]н режиму доби]а обавешта]не и изви^ачке по-датке из различитих извора. Сви ти подаци стижу посади на диспле]е и мониторе. Таква аутоматизована технологи]а обезбе^е да борбени системи верно представе целокупну ситуаци]у, откривене и потенци]алне противничке ци^еве, класифику]у их и убрзава]у доношеже одлука, односно веома брзо преносе команде за отвараже ватре по тим ци^евима. То ]е пресудно у са-временим де]ствима оклопно-механизованих снага. Том технологиям угра-^еном у савремене руске тенкове и оклопна борбена возила, време реакци]е посада и система на промене борбене ситуаци]е, постало ]е приближно исто као и код немачких и америчких тенкова. То време износи 3-4 секунде, а код претходне генераци]е оклопних борбених возила износило ]е 5-6 секунди. Код тенкова „армата" време реаговажа може се поредити са стандардом за на]бо^е америчке тенкове. Ме^утим, руска оклопна борбена возила задржа-ла су и сва сво]ства ручног управ^ажа уколико савремена дигитализована и аутоматизована технологи|а буде блокирана.

Корнет-Е

Оклопна борбена возила на овогодишжо] паради била су опрем^е-на противтенковским ракетним системом „корнет-Е" (ПТРК „корнет"), на-меженим за уништаваже оклопних возила и утвр^ежа. Ме^утим, овим системом може се спречити противнички ракетни напад и де]ствовати на ци^еве у ваздушном простору. Нови модели представ^а]у трейу ге-нераци]у паметних ракета. Ефикасно делу]е на да^инама до 6 км. Поставлено ]е као основно оруж]е на оклопном возилу „тигар", а састо]и се од тандема лансера са по две или четири ракетне цеви бацача са сваке стране нишанског комплета. У цевима лансера (конте]нерима) налазе се четири про]ектила. Користе се ракете: 9М133ФМ-3, и 9М133ФМ 9М133М-2. Ракета 3-9М133ФМ има експлозивну бо]еву главу ко]а може да се употреби на да^ини до 10 км. Ракете 9М113ФМ 9М133М-2 има]у термоба-ричну и топлотну бо]еву главу. НЬихов домет ]е 8 км. Ракете сва три типа контролишу се ласерским снопом. Нишански систем ]е аутоматизован и усмерава сноп према ци^у, а глава за наво^еже држи ракету у курсу.

На паради су представ^ени прототипови на]нови]их система овог оруж]а.

Ме^у подацима ко]и прате нову генераци]у руских оклопних борбених возила наглашава се и то да ]е де]ство топом код америчких и немачких тенкова успешно на расто]а^има до 3,5 километара. „Армата" ^е бити успешна и на уда^еностима преко 3,5 километара.

Никола М. Ocmojufi (Nikola M. Ostojic), e-mail: nikolaos@sbb.rs Небоjша Н. ГаПеша (Nebojsa N. Gacesa), e-mail: nebojsa.gacesa@mod.gov.rs