Научная статья на тему 'MÜXTƏLIF DIZEL MÜHƏRRIKLƏRI ÜÇÜN YARADILAN BIODAVAMLI SÜRTKÜ KOMPOZISIYALARININ TRIBOLOJI XASSƏLƏRININ TƏDQIQI'

MÜXTƏLIF DIZEL MÜHƏRRIKLƏRI ÜÇÜN YARADILAN BIODAVAMLI SÜRTKÜ KOMPOZISIYALARININ TRIBOLOJI XASSƏLƏRININ TƏDQIQI Текст научной статьи по специальности «Химические науки»

CC BY
2
0
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Endless light in science
Область наук
Ключевые слова
baza yağı / motor yağı / sürtkü kompozisiyası / biosid / triboloji xassə.

Аннотация научной статьи по химическим наукам, автор научной работы — Cavadova Həqiqət Əliəşrəf Qizi, Cəfərov Sami̇R Səfər Oğlu, Yusifova Aida Rafiq Qizi, Yusifzadə Gülşən Qalib Qizi, Dadaşova Təranə Adil Qizi

Məqalədə Bakı neftlərindən alınan baza yağları ilə aparılan bir sıra tədqiqat işlərində gəmi, teplovoz və stasionar dizel mühərrikləri üçün yaradılan M-14ГБ yağının tərkibində Aşqarlar Kimyası İnstitutunda sintez edilən biosidini (fenoksisirkə turşusunun etilendiamin karbamidinin) saxlayan bir neçə sürtkü kompozisiyalarının fiziki-kimyəvi, triboloji və əsas istismar xassələri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, biosidin sürtkü kompozoisiyalara daxil edilməsi onların göbələklərə qarşı mühafizəsini artırmaqla yanaşı fiziki-kimyəvi, istismar və triboloji xassələrinə mənfi təsir göstərmir.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «MÜXTƏLIF DIZEL MÜHƏRRIKLƏRI ÜÇÜN YARADILAN BIODAVAMLI SÜRTKÜ KOMPOZISIYALARININ TRIBOLOJI XASSƏLƏRININ TƏDQIQI»

UDK 665.612.2-027.22

MUXT0LIF DIZEL MUH9RRIKL9RI U£UN YARADILAN BIODAVAMLI SURTKU KOMPOZISIYALARININ TRIBOLOJI XASS0L0RININ T0DQIQI

CAVADOVA H8QIQ8T 9LI9§R9F QIZI

"Surtku kompozisiyalari "laboratoriyasinin mudiri,texnika elmlari doktoru,professor Akad.0li Quliyev adina A§qarlar Kimyasi institutu, Baki §ah., Azarbaycan

C9F9ROV SAMiR S0F0R OGLU

Ki9ik elmi

Akad.0li Quliyev adina A§qarlar Kimyasi institutu, Baki §ah., Azarbaycan

YUSIFOVA AIDA RAFIQ QIZI

Texnika uzra falsafa doktoru, aparici elmi Akad.0li Quliyev adina A§qarlar Kimyasi institutu, Baki §ah., Azarbaycan

YUSIFZAD0 GUL§0N QALIB QIZI

Elmi i§9i, Akad.0li Quliyev adina A§qarlar Kimyasi institutu, Baki §ah., Azarbaycan

Elmi DADA§OVA T0RAN0 ADIL QIZI

Elmi i§9i, Akad.0li Quliyev adina A§qarlar Kimyasi institutu, Baki §ah., Azarbaycan

Annotasiya. Mdqalddd Baki neftlarindan alinan baza yaglari ila aparilan bir sira tadqiqat i§larinda gami, teplovoz va stasionar dizel muharriklari ugun yaradilan М-14ГБ yaginin tarkibinda A§qarlar Kimyasi institutunda sintez edilan biosidini (fenoksisirka tur§usunun etilendiamin karbamidinin) saxlayan bir nega surtku kompozisiyalarinin fiziki-kimyavi, triboloji va asas istismar xassalari tadqiq edilmi§dir.

Muayyan edilmi§dir ki, biosidin surtku kompozoisiyalara daxil edilmasi onlarin gobalaklara qar§i muhafizasini artirmaqla yana§i fiziki-kimyavi, istismar va triboloji xassalarina manfi tasir gostarmir.

Agar sozlw. baza yagi, motor yagi, surtku kompozisiyasi, biosid, triboloji xassa.

Surtku yaglarinin yaradilmasi bir 9ox bilik sahalari ila six baglidir. Bu elm sahalarindan biri da tribologiyadir (yunan dilindan tribien ya tribos,"surtunma "). "Tribologiya termini ilk dafa 1966-ci ilda taqdim edilmi§ va 1985-ci ildan artiq bu sahada geni§ tadqiqatlara ba§lanilmi§dir.

ilk surtunma prosesini elmi cahatdan asaslandiran XVI asrda Leonardo da Vin9i, Amonton, Kolumb kimi tadqiqat9ilar olmu§dur, lakin bu tadqiqatlar surtku materiallarina aid deyildir. Hatta XX asrin ortalarinda tadqiqat9ilar surtunmanin kimyavi proses oldugunu inkar edirdilar. Surtku materiallarinin tatbiqinin tarixi olduqca boyuk olmasina baxmayaraq, bu sahada aparilan elmi tadqiqatlar nisbatan yenidir.

Surtku materiallarinin i§lanib hazirlanmasi, onlarin tatbiq sahalarinin geni§landirilmasi ma§inqayirma sanayesinin muvafiq avadanliq texnologiyasinin takmilla§dirilmasi ila baglidir.

Surtku yaglari - ma§in va mexanizmlarda surtunma va yeyilma proseslarinin suratini azaldan materiallardir. Bu funksiya surtunma sathlarini surtku qati ila ayirmaqla alda edilir, bununla da surtunmanin azalmasina sarf olunan enerji itkisi azaldilir. Bazi hallarda sathlarin uzarinda adsorbsiya va xemadsorbsiyali qatlarin yaradilmasi da surtunma va yeyilmanin qar§isini alir.

Motor yaglarinin surtunma xassalari surtunmanin novundan asili olaraq muxtalif avadanliqlarda triboloji xassalar adlanan bark cisimlar, maye-qaz arasindaki gostaricilar ГОСТ va

ASTM beynalxalq üsullari ila müayyanla§dirilir. Lakin qeyd olunan xassalarin tayini bütün motor yaglari ü9ün talab olunmur.

Normativ-texniki sanadlarda qeyd olunan triboloji xassalarin tayini a§agidaki yag qruplari ü9ün müayyan edilib: B2 qrup üzra - M-14B2, M-20B2 va M-20B2ф, Г2 ü9ün - М-ЮГ2ЦС, М-14ГБ, М-14Г2ЦС, М-16Г2ЦС, М-20Г2, Д qrupu ü9ün М-10ДЦЛ-20, М-14ДЦЛ, Е qrupu ü9ün M-16E-30, naqliyyyat dizellari ü9ün - М-16ИХП-3, М-5з/16Д2 motor yaglaridir.

Qeyd etmak lazimdir ki, triboloji tadqiqatlarinin üstünlüyü sürtkü materiallarinin sif tatbiq texnologiyasina diqqat yetirilmasidir.

Triboloji sistem 4 elementdan ibaratdir: iki element - sürtünan iki material, ü9üncü element -materiallarin tamas sahasi (interfeys) va dördüncü element - bu sahani ahata edan atraf mühit. Triboloji sistemin dayman amillari - harakatin növü, harakatverici qüvva, temperatur, sürat va tasir müddatidir. Triboloji xassalari aks etdiran göstariciar a§agidakilardir: Siyrilma indeksi,Si, Böhran yükü,Pb,Qaynaq yükü, Pq,Yeyilma diametri Dy.

Maqalada Baki va §arq neftlarindan alinan baza yaglari ila aparilan bir sira tadqiqat i§larinda gami, teplovoz vastasionar dizel müharriklari ü9ün yaradilan M-14ГБ yaginin tarkibinda A§qarlar Kimyasi institutunda sintez edilan biosidi (fenoksisirka tur§usunun etilendiamin karbamidi) saxlayan bir ne9a sürtkü kompozisiyalarinin triboloji xassalari tadqiq edilmi§dir [1].

Sintez olunmu§ birla§manin biozadalanmaya qar§i xassalara malik olmasi ГОСТ 9.052-88, ГОСТ 9.082-77, Г0СТ-9.085-78 üzra tadqiq edilmi§dir. Sinaqlar M-8 yaginda biosidin 1-0,25% qatiliqda götürükmasi ila aparilmi§dir. Sinaqlarda neft mahsullarinda geni§ yayilmi§ va onlari aqressiv zadalayan mikroorqanizmlarin tamiz kulturalarindan istifada edilmi§dir.

Bakteriyalar ü9ün ЭРА (at-pepton aqari), göbalaklar ü9ün isa SA (samani suyu aqari) mühiti se9ilmi§dir. Sinaq ü§ün Pseudomanas aerugenosa, Mycobacterium lacticolium bakteriyalari va Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum, Penicillium cyclopium göbalaklari götürülmü§dür [2]. Cadval 1.

Cadval 1.

Fenoksisirka tur^usunun etilendiamin karbamidinin biosid kimi _M-8 yaginda antimikrob xassalarinin tadqiqi_

Nümuna Mikroorqanizmlarin mahvolma zonasinin diametri, sm

Biosidin qatiligi,% Bakteriya (ЭРА) Göbalak (S/A)

C10H14O2N2 + M-8 yagi 1,0 0,5 Tam inki§af 1,3-1,4 1,1-1,2

*C10H14O2N2 - Fenoksisirka tur§usunun etilendiamin karbamidi, biosid.

Cavaldan göründüyü kimi nümunada biosidin qatiliq faizinin artirilmasi (0,5%-dan 1,0% qadar) göbalaklarin mahvolma zonasinin diametrininin 1,1-1,4 sm-a ta§kil edir. Bu naticalar qanaatbax§ hesab olunur va fenoksisirka tur§usunun etilendiamin karbamidinin funqisid xassaya malik olmasini tasdiq edir.

Tadqiqatlarin davami olaraq, M-8 baza yaginin biosidli va biosidsiz nümunalarinin fiziki-kimyavi, triboloji va istismar xassalari müqayisali §akilda tayin edilmi§dir. (Cadval 2)

Cadval 2.

M-8 baza yaginin biosidsiz va biosid ila fiziki-kimyavi va istismar xassalarinin tadqiqi

Göstaricilar Nümunalar Sinaq üsulu

M-8 baza yagi M-8 baza yagi + 0,5% Biosid*

Kinematik ozlülük, mm2/s

400C 60,62 60,61 ГОСТ 33

1000C 7,67 7,64 ASTM D 445

ГОСТ 25371

Ozlülük indeksi 88 89 ASTM D 2270

Ali§ma temperaturu a9iq putada tayin olunmu§, 0C 238 239 ASTM D92

ГОСТ 20502

Donma temperaturu, 0C Manfi 36 Manfi 36 Metod A, variant 2 uzra

Dinamiki ozlülük, 0C, mPa/s ASTM D 5293

Manfi 150C

Manfi 200C 6804 23431 6804 23431

Korroziyaliliq, qurgu§un lovhalarda, q/m2 212,0 210,0 ГОСТ 11362 ASTM D 7394

^óküntü amala gatirmanin induksiya dovrüna asasan davamliliq, 30 saat Davam gatirir Davam gatirir ГОСТ 20284 ASTM D 1500

Triboloji xassalar: ГОСТ 9490

Siyrilma indeksi,Si , kqs 400 420N ASTM D 2266

Bohran yükü,Pb ,N 525 537N

Qaynaq yükü, Pq, N Yeyilma diametri Dy, mm 782 1,00 850N 0,5

* Biosid - fenoksisirka tur§usunun etilendiamin karbamidi

Goründüyü kimi M-8 baza yagina biosidin alava edilmasi onun fiziki-kimyavi, istismar va triboloji xassalarina manfi tasir gostarmir.

Malumdur ku, bütün nov ma§in va mexanizmlarda boyük hasmda istifada edilan sürtkü yaglarinin i9arisinda motor yaglari xüsusi yer tutur. Odur ki, qeyd olunan motor yaglarinin gami, teplovoz, stasionar, avtotraktor, naqliyyat dizellari ü9ün müxtalif funksional xassali a§qarlarin -detergent-dispersedici, oksidla§ma va korroziyaya qar§i, yaglayici xassalarina malik ayriliqda va kompozisiya tarkibinda sürtkü kompozisiyalarinin yaradilmasi mühüm problemlardan biridir.

Hazirda 9oxfuksiyali xarici a§qar paketlarinin istifadasi ila yuxarida qeyd olunan dizellarda istifada olunan motor yaglarinin yaradlmasi üzra geni§ tadqiqat i§lari aparilir.

Tarafimizdan M-8 va M-15(60:40 nisbatinda) Baki baza yaglariinin kompaundundan alinan M-10 baza yagina SAN-2022A - xarici 9oxfunksiyali a§qar paketi va müxtalif funksional xassali a§qarlarin daxil edilmasi ila gami, teplovoz va stasionar dizellari ü9ün M-НГБ motor yaginin sütkü kompozisiyasi yaradilmi§dir: Viscoplex-2-670 - ozlülük a§qari (Almaniya, "Evonik"), , Lubrizol-6446 - yuyucu-dispersedici a§qar (AB§, "Lubrizol"), Mixoil-3101(AB§) -detergent-dispersedici a§qar ,Viscoplex-5-309 - donma temperaturunu a§agi salan depressator, ПМС-200А (Rusiya) -polimetilsiloksan, kopüklanmya qar§i a§qar. Yaradilmi§ sürtkü kompozisiya ГОСТ 12337-84 üzra bu qrup yaglar ü9ün qoyulan talablara tam cavab verir (Nümuna 1) . Sürtkü kompozisiyasina 0,5% miqdarinda biosid alava edarak biozadalanmaya qar§i effektli sürtkü kompozisiyasi hazirlanmi§dir (Nümuna 2) va onun fiziki-kimyavi va triboloji xasssalari oyranilmi§dir [ 3,4 ] Cadval 3,4.

Cadval 3.

Fenoksisirka tur^usunun etilendiamin karbamidinin biosid kimi M-14 ГБ yaginda antimikrob xassalarinin tadqiqi

Birla§malar Mikroorqanizmlarin mahvolma zonasinin diametri, sm

Biosidin qatiligi,% Bakteriya (ЭРА) Göbalak (S/A)

C10H14O2N2* + -14ГБ yaginin sürtkü kompozisiyasi 0,5 Tam inki§af 1,3- 1,4

*C10H14O2N2 - Fenoksisirka tur§usunun etilendiamin karbamidi, biosid

Cadval 3-dan göründüyü kimi biosidin qatilmasi sürtkü kompozisiyasinrn göbalaklara qar§i davamliligini artirir. Belaki, göbalaklarin mahv olma zonasinin diametri 1,3-1,4sm ta§kil edir.

Cadval 4.

М-14ГБ yaginin sürtkü kompozisiyalarinin fiziki-kimyavi va triboloji xassalarinin tadqiqi

Göstaricilar М-14ГБ amtaa yagi Nümunalar

Nümuna 1 Nümuna 2

Kinematik özlülük, mm2/s, 1000C 13,5±14,5 13,9 14,0

Özlülük indeksi, az olmamali 90 92 91

Qalavi adadi, mq KOH/1q yaga, az olmamali 5,9-6,6 8,0 8,0

Sulfat külü, %, 9ox olmamali 1,6-1,75 0,81 0,80

Mexaniki qari§igin kütla miqdari, %, 9ox olmamali 0,01 0,008 0,01

Ali§ma temperaturu a9iq putada tayin olunmu§, 0C,a§agi olmamali 220 237 236

Donma temperaturu, 0C, yuxari olmamali Manfi 10 Manfi 15 Manfi 15

Korroziyaliliq, qurgu§un lövhalarda, q/m2, 9ox olmamali Yoxdur Yoxdur Yoxdur

Yuyuculuq xassasi ПЗВ üsulu ila, ball - 0 0

£öküntü amala gatirmanin induksiya dövrüna asasan davamliliq, 50 saat Davam gatirir Davam gatirir Davam gatirir

Rang ЦНТ kolorimetrinda, ЦНТ vahidi, (durula§dirilmi§ (15:85) Normala§-dirilmir 4,0 4,0

Yuyuculuq potensiali, 2500C, % - 85 85

Triboloji xassalar

Triboloji xassalar: Siyrilma indeksi,Si Böhran yükü,Pb Qaynaq yükü, Pq Yeyilma diametri Dy 310N 588N 784N 1,00mm 457N 588N 980N 0,46mm 457N 588N 980N 0,46mm

Cadvaldan göründüyü kimi biosidin М-14ГБ sürtkü kompozisiyasina alava edilmasi onun biozadalanmaya qar§i effektliyini tamin etmakla barabar, eyni zamanda bu yagin keyfiyyat göstaricilarina manfi tasir göstarmir.

Belalikla, müayyan edilmi§dir ki, institutumuzda sintez edilmi§ fenoksisirka tur§usunun etilendiaminin karbamid birla§masi yaglarda funqisid xassalalara malikdir. Bu birla§manin baza yaginda va elacada sürtkü kompozisiyasinda tadqiqi onun keyfiyyatli biosid olmaqla yana§i, eyni zamanda triboloji xassalarina manfi tasiri olmadigini tasdiq edir.

9D9BÍYYAT

1. Евдокимов А.Ю., Фукс И.Г. Облащикова И.Р. Экологические аспекты химмотологии смазочных материалов М.: Нефть и газ, 2001, c.197.

2. Ермоленко З.М., Штучная Г.В., Мартовецкая И.А. // Физиологические, ультраструктурные и морфо-популяционные особенности бактерий Mycobacterium flavesceus, утилизирующих нефть и нефтепродукты / Биотехнология, 1996, №5, c.17-24.

3. ГОСТ 9490-75. Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод определения трибологических характеристик на четырехшариковой машине.

4. Мельников В.Н. Технология биоцидной обработки смазочных масел // Сб. научн. тр. / СПГАУ. 2001.

5. Присадки компании Rohmax Evonik Industries, 2008, www.rohmax.com.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.