Научная статья на тему 'Креативна діяльність персоналу та її значення в інноваційному розвитку торговельного підприємства'

Креативна діяльність персоналу та її значення в інноваційному розвитку торговельного підприємства Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

CC BY
21
12
Поделиться
Ключевые слова
креативність / персонал / торговельне підприємство / менеджер / мотивація / інноваційна діяльність

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — Т. І. Данько, І. А. Яцушко

Висвітлено теоретичні основи креативності в системі інноваційного розвитку торговельного підприємства як однієї з головних умов підвищення його конкурентоспроможності. Розглянуто наявні підходи до вивчення креативності персоналу та елементи, що сприяють розвитку креативності персоналу торговельного підприємства. Сформульовано необхідні заходи для стимулювання розвитку креативності та творчих здібностей працівників, виділено фактори, які сприяють формуванню креативної діяльності персоналу, та важливі умови успіху інноваційної діяльності торговельного підприємства.

Creative Activity as a Staff Perspective of Innovative Development of the Trade Enterprise

Some theoretical foundations of creativity in the innovative system of the commercial enterprise as one of the main conditions for increasing its competitiveness are highlighted. Existing approaches to the study of staff creativity, and the elements that contribute to the development of commercial enterprise staff creativity, are studied. Some necessary measures to encourage the development of creativity and artistic abilities of employees are formulated. Some factors that contribute to the formation of staff creative activities that are important for success of innovative activity of commercial enterprise are defined.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Креативна діяльність персоналу та її значення в інноваційному розвитку торговельного підприємства»

УДК330.322.1:658.589 Доц. Т.1. Данько, канд. екон. наук

магктрант I.A. Яцушко - НУ "Льbeiecbm полтехшка "

КРЕАТИВНА ДШЛЬШСТЬ ПЕРСОНАЛУ ТА Ü ЗНАЧЕННЯ В 1ННОВАЦ1ЙНОМУ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ШДПРИеМСТВА

Висвгглено теоретичш основи креативност в системi iнновацiйного розвитку тор-говельного пiдприeмства як одше! з головних умов пiдвищення його конкурентоспро-можностi. Розглянуто наявнi пiдходи до вивчення креативностi персоналу та елементи, що сприяють розвитку креативностi персоналу торговельного шдприемства. Сфор-мульовано необхщш заходи для стимулювання розвитку креативност та творчих здiб-ностей працшниюв, видiлено фактори, якi сприяють формуванню креативно! дiяльностi персоналу, та важливi умови успiху шновацшно! дшльност торговельного шдприемства.

Ключовi слова: креатившсть, персонал, торговельне шдприемство, менеджер, мотивация iнновацiйна дшльшсть.

Постановка проблеми. Креатившсть е невiд'eмною складовою ефектив-ного управлiння будь-яким пiдприемством i обов'язковою умовою його сталого розвитку. Без не! не можливi новоутворення у дiяльностi пiдприемства, у ство-ренш нового продукту. Торговельнi шдприемства зможуть конкурувати мiж собою тальки тодi, коли матимуть високий креативний потенцiал i зможуть управ -ляти ним так, щоб регулярно пропонувати на ринок торгiвлi шновацп. Узагаль-нюючи теоретичнi шдходи до визначення сутностi поняття "креативнiсть", в економiчному контекст! 11 варто розглядати як здатнкть працiвника до творчого самоствердження та самовдосконалення на основ! ушверсальних принцишв ор-ганiзацiйноí поведшки й особисткних можливостей генерувати новаторськ вде!, приймати креативш управлшсьт ршення, створювати шновацшш продукти.

Аналiз дослщжень i публiкацiй. Упродовж тривалого перюду розвитку сусшльства проблема креативноста стойъ у центр! уваги багатьох заруб!жних i вичизняних вчених, зокрема: I. Алексеева, А. Маслоу, О. Андросова, В. Базиле-вич, В. Верба, О. Волкова, Т. Гончаренко, Дж. Плфорд, О. Кузьмш, В. Понома-ренко, Ю. Стадницького, К. Торшино!, П. Торренса, Ф. Баррон, Дж. Келл!, Д. Богоявленсько!, М. Довгань, М. Костюченко, Т. Левадно!, I. Маркша, Р. Му-ш, П. Решетшкова, М. Рорбах, Р. Стернберг, Е. Торренс, Т. Тюрша, Д. Харш-гтон, М. Швед, I. Швець, А. Шегда, К. Янковського та ш.

Огляд науково! лггератури [1-5] показав, що автори праць придшяють значну увагу опису сутноста понять: "потенщал", "креатившсть", "творчий роз-виток", дослщженню причин р!зного ршня креативних задаттв у !ндиввдв, факторам, як! впливають на актив!зування креативноста тощо, але в бшьшоста на-укових працях, як! стосуються креативноста, розглянуто проблеми творчоста з позицц психологи, а не економки i менеджменту. На сьогодш не кнуе чикого поняття "креатившсть", тому деяш науковщ розглядають И як створення люди-ною нових, оригшальних щей, як! мають велике значення для розвитку торговельного шдприемства. 1нш! вчеш пов'язують креатившсть !з даяльнктю люди-ни, спрямованою на самовираження та шднесення на вищий службовий щабель.

Мета роботи полягае в обгрунтуванш потреби актив!зувати креативну д1яльнкть персоналу як обов'язкову умову шновацшного розвитку торговель-них шдприемств.

Результати дослщжень. Вирiшальне значения у забезпеченнi Дннова-цiйних змiи на торговельному пДдприемствД мае персонал, ефективиiсть вико-ристання якого е одним з основних показиикiв оцiики систем управлiиня Днно-вацiйиими процесами. Тому необхiднiсть формування творчих здiбностей, кре-ативностi персоналу набувае особливого значення для шновацшного розвитку торговельного пiдприемства та його конкурентоспроможностД. Головним тут е формування колективу творчих особистостей, здатних адекватно реагувати на iнновацiйнi змiни на пiдприемствi та iнiцiювати такi змДни.

Креативнiсть е ключовим фактором ефективного управлiння торговель-ним пiдприемством, оскДльки без не1 неможливо здiйснювати оргашзацшш змД-ни, якi забезпечили б його шноващйний розвиток. Адже непрофесюналДзм, послаблена цiлеспрямованiсть, сталi негативнД навички в манерах та мисленнД, нез-мiннiсть форм i методiв управлiнськоí дiяльностi унеможливлюють досягнення цДлей пiдприемства.

До необхДдних елементДв, що сприяють розвитку креативностi персоналу торговельного шдприемства, належать: компетенцiя - знання, навички, досвДд; творче мислення, гнучккть i наполегливiсть пiд час пошуку рДшення; мотивацiя внутрiшия (особиста защкавлешсть у вирiшеннi проблеми) та зовшшня (матерД-альне стимулювання та кар'ерне просування).

КерДвнищво багатьох сучасних торговельних пiдприемств недооцiнюе потенцiйнi можливостД щодо iнновацiйних iдей сво!'х пращвникДв. Значна части-на персоналу здатна зробити цшний внесок у розвиток торговельного шдприемства. 1хш пропозици можуть допомогти вирiшити багато рiзних проблем, а часом спонукати до iнших iдей, якi реалiзовуються на рДвш керДвникДв i стосу-ються створення нових послуг, удосконалення продукту чи вибору нових страте-гiй розвитку торговельного шдприемства. На жаль, таю Дде1 висловлюються заз-вичай у неформальному сшлкуванш мiж пращвниками i не реалiзовуються через вiдсутнiсть можливостей донесення iнновацiйних пропозицií до керДвникДв [4].

ВидДляють фактори, якД сприяють формуванню креативно!' дiяльностi персоналу, а саме: управлiння знаннями та розвиток творчостД персоналу; сти-мулювання зростання особисто!' майстерностi менеджерiв та професДйно!' майстерностi персоналу; вмiния менеджеров бачити перспективи та створювати сприятливi умови для талановитих працiвникiв; розвиток у менеджерiв культу-ри системного мислення; пiдтримания нових iдей, упровадження iнновацiй та своечасне проведення змДн.

Креативнiсть приносить користь торговельному шдприемству тiльки то-дД, коли вона матерiалiзуеться, тобто результати iндивiдуальноí дiяльностi пра-цДвника втДлюються у результатах дДяльностД торговельного пiдприемства. З ог-ляду на це цим перед менеджерами постае завдання - отримати реальну ко-ристь вДд творчого потенцiалу персоналу Д, розвинувши цей потенщал, тран-сформувати його в Днновацп, здатнД забезпечити конкурентнД переваги на ринку. Тому одним Дз найважливДших умДнь менеджеров е пошук та розкриття талановитих людей, а Днше - реалДзацДя генерованих талановитими людьми Ддей у виглядД ДнновацДй.

ОднДею з важливих умов успДху шновацшно1 дДяльностД торговельного шдприемства е здатнДсть менеджерДв: пДдтримувати шновацшш Дде1, рДшуче дД-

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

яти в умовах невизначеностД й ризику, активно залучати пращвникДв до участД в шновацшному процесД, а також забезпечувати комушкабельшсть та високу продуктивнДсть пращ.

1нновацДйна дДяльнДсть потребуе вДд менеджерДв торговельного пДд-приемства насамперед здатностД долати стереотипи мислення Д поведДнки, зна-ходити нестандартне вирДшення управлДнських завдань в умовах невизначенос-тД. 1снуе три помилки в шноващйнш дДяльностД, якД допускають менеджери: 1) вони не створюють умови для продукування нових Ддей; 2) не розвивають у працДвникДв шноващйне мислення; 3) не органДзовують реалДзацДю внесених Ддей. Менеджери, якД прагнуть, щоб !хне пДдприемство було успДшним на ринку в довгостроковДй перспективД, повиннД не тДльки генерувати новД Дде! та впрова-джувати шновацц, але й проводити вДдповДдш змДни, щоб шновацц дали пози-тивнД результати.

1нновацц тДльки тодД втДлюються у життя, коли ними безпосередньо опД-куеться керДвництво торговельного пДдприемства. 1накше найкращД Дде! не дохо-дять до свого завершення. Якщо торговельне пДдприемство у своему розвитку досягае ДнновацДйного напруження, то йому потрДбен досвДдчений "диригент", який мае узгоджувати процес генерування Дде!, внутрДшню координацДю дДй Д можливу реакцДю зовнДшнього середовища. Роль такого "диригента" мае вДдДг-равати менеджер. МенеджерДв, якД вмДють розпДзнавати перспективну Ддею Д створювати умови для !"! реалДзацп, ДнодД називають креативними менеджерами. КреативнД Дде! розробляються у такДй послДдовностД [3]:

1) виникнення нестандартно!' ситуацп, яка потребуе креативного ршення: ви-никнення проблеми, дiагноз проблеми, формування вимог до шформацп;

2) вивчення проблеми: проведення дослвдження, збiр iнформацГí, встановлен-ня чггких критерив, як1 повинна задовольняти креативна щея;

3) розроблення i вибiр креативно! iде!: вiдмова вiд стереотипного способу мислення, генерування iдей, акумулювання iдей i !х критичний анашз, ло-гiчне обгрунтування ще!, визначення реальност ще! серед iнших можли-востей;

4) планування нововведення: обговорення креативно! ще!, затвердження iде!, оформлення i видача розпорядження про Г! впровадження, визначення ролi кожного виконавця у загальнш системi впровадження;

5) впровадження креативно! ще!: впровадження креативно! ще!, контроль за впровадженням креативно! ще! та оцiнка й' ефективностi, регулярний аналiз досягнутих успiхiв.

Наявна практика активДзування креативно! дДяльностД персоналу на тор-говельних пДдприемствах побудована переважно на загальних засадах мотива-цц. Основними пДдходами до мотивацД! креативно! дДяльностД персоналу сьогод-нД залишаються фДнансування та просування у службовДй дДяльностД. Досить по-ширеним е також Д застосування нематерДального стимулювання: робота за вДльним графДком, скорочення тривалостД робочого часу за рахунок його еконо-мД! внаслДдок високо! продуктивностД пращ, публДчне визнання пращ сшвробгг-никДв, якД отримали значнД результати тощо.

АналДз Дснуючо! практики мотивацД! креативно! дДяльностД персоналу дав змогу роздДлити всД пДдходи на двД групи, якД принципово вДдрДзняються: пер-

ший напрям спрямований на заохочення пращвнитв до прояву креативносп шляхом створення сприятливих зовшшшх умов пращ (матер1альна та нематерь альна мотиващя), другий - на безпосередшй вплив на креатившсть за допомо-гою метод1в виршення творчих завдань.

Практика свдаить, що з метою активного розвитку шновацшних щей менеджери повинш створювати умови, в яких найповшше б розкрився творчий потенщал пращвнитв. Для цього використовуються р1зн1 методи стимулюван-ня творчо!' активносп персоналу, а саме: методи прямого стимулювання - роз-м1р зароб1тно1 плати, надбавки, преми, шльги та 1нш1 винагороди; непрям! методи - придбання акцш, оплата учасп в наукових конференщях, право працю-вати над розробкою вде1 у робочий час тощо.

Для того, щоб правильно оргашзувати процес розвитку креативносп персоналу, кершник повинен провести анал1з кнуючо1 ситуацп. Ввдповщно до розроблено!' методики вона проводиться в три етапи: оцшка р1вня розвитку тор-говельного шдприемства, створення в1дпов1дно1 атмосфери, мотиващя до твор-чост! На кожному з еташв кер1вник повинен виртувати певне коло питань. Шд час дослвдження було виявлено, що для розвитку та стимулювання креативного мислення персоналу менеджер повинен давати йому свободу дш, стиму-люючи до роботи шляхом уточнения кшцево!' мети та значущосп ïï виконання. Також вш повинен стимулювати формування творчих ршень до виконання зав-дання з допомогою:

1) створення атмосфери вщвертост та взаемодн', в як1й шдлегш зможуть стимулювати один в одному бшьшу обiзнанiсть i висунення iдей;

2) звшьнення вiд зайво'1 владностi та використання залежност пiдлеглих -традицшних схем управлiння;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

3) стимулювання за рахунок матерiальних важелiв;

4) врахування шдивщуальних вiдмiнностей, надання глибоко!' оцшки ушкаль-ним рисам характеру кожно'1 особистостi, ïï сильним i слабким сторонам;

5) забезпечення людей стимулювальною роботою, яка викликае почуття персонального та професшного росту.

Висновки. Отже, единим способом забезпечити усшшний шновацшний розвиток торговельного шдприемства е формування креативно1 дшльносп персоналу, що постшно шдтримуватиме творчий потенщал пращвнитв. В оргаш-защях 1з сильною креативною д1яльн1стю формуеться 1нноващйне управлшня людськими ресурсами, ввдбуваеться гармошзащя стосунюв м1ж учасниками ш-новащйного процесу, а також шдтримуеться сприятливий шноващйний клшат. Ввд цього залежить здатнкть i готовшсть людини до творчост! Саме пращвни-ки, œi володiють знаниями, компетенцiями i навичками, а також здатнiстю до 1хнього використання, становлять основний креативний стратепчний ресурс торговельного шдприемства.

Лiтература

1. Князь С.В. Креативний менеджмент : навч. поабн. / O.G. Кузьмш, С.В. Князь, 1.В. Литвин, Д.К. Зшкевич. - Льв1в : Вид-во НУ "Льв1вська полiтехнiка". - 2010. - 124 с.

2. Князь С.В. Креативний потенциал шдприемства як чинник формування шновацшних технолопчних процеив : монографiя / О.С. Кузьмш, С.В. Князь, В.Й. Жежуха, Н.В. Савщька. -Львiв : Вид-во "Трiада плюс", 2012. - 464 с.

3. Лгоненко Л.О. Економжа торговельного шдприемства: методика виршення планово-екожмчних творчих задач : навч. посiбн. / Л.О. Лгоненко, Л.В. Клоченок. - К. : Вид-во КНТЕУ, 2005. - 295 с.

4. Мазараю А.А. Економжа торговельного шдприемства : шдручник [для студ. ВНЗ] / А.А. Мазараю, Л.О. Лiгоненко, Н.М. Ушакова. - К. : Вид-во "Хрещатик", 1999. - 800 с.

5. Процак К.В. Креатившсть персоналу як важливий чинник iнновацiйного розвитку тдприемства / К.В. Процак, О.П. Просович // Вюник Нацiонального ушверситету "Львгвська поль технжа" : зб. наук.-техн. праць. - Львгв : Вид-во НУ "Львгвська полiтехнiка". - 2011. - № 698. -С. 272- 276.

Данько Т.И., Яцушко И.А. Креативная деятельность персонала как перспектива инновационного развития торгового предприятия

Освещены теоретические основы креативности в системе инновационного развития торгового предприятия как одного из главных условий повышения его конкурентоспособности. Рассмотрены существующие подходы к изучению креативности персонала и элементы, способствующие развитию креативности персонала торгового предприятия. Сформулированы необходимые меры для стимулирования развития креативности и творческих способностей работников, выделены факторы, которые способствуют формированию креативной деятельности персонала, и важные условия успеха инновационной деятельности предприятия.

Ключевые слова: креативность, персонал, торговое предприятие, менеджер, мотивация, инновационная деятельность.

Dan'ko T.I., Yatsushko I.A. Creative Activity as a Staff Perspective of Innovative Development of the Trade Enterprise

Some theoretical foundations of creativity in the innovative system of the commercial enterprise as one of the main conditions for increasing its competitiveness are highlighted. Existing approaches to the study of staff creativity, and the elements that contribute to the development of commercial enterprise staff creativity, are studied. Some necessary measures to encourage the development of creativity and artistic abilities of employees are formulated. Some factors that contribute to the formation of staff creative activities that are important for success of innovative activity of commercial enterprise are defined.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Key words: creativity, staff, commercial enterprise, manager, motivation, innovation.

УДК 004.9:712.3 Доц. I.A. Зайцева, канд. öion. наук -

Днтропапровський ДАЕУ

ОСОБЛИВОСТ1 ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛ1НИ "КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ САДОВО-ПАРКОВИХ ОБ'бКТШ" ДЛЯ СТУДЕНТ1В СПЕЩАЛЬНОСП "САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

Висвгглено особливост i запропоновано методику викладання дисциплши "Комп'ютерне проектування садово-паркових об'екпв" для студенпв спещальност "Са-дово-паркове господарство". Розглянуто ключовi аспекти ефективного вивчення основ комп'ютерно! графши та обгрунтовано мшмальний перелш необхщних спецiалiзованих програм для набуття практичних навичок i3 проектування садово-паркових об'екпв i ландшафтного дизайну. Структура дисциплши мютить два змiстовних модулi: "Основи комп'ютерно! графши" i "Використання спецiалiзованих комп'ютерних програм для проектування садово-паркових об'екпв" по десять лабораторних занять кожний. Перший модуль нацшений на вивчення загальних теоретичних засад створення графiчних об'eктiв на комп'ютерi, задачею другого е цiльова орiштацiя студентiв у шформацшно-му просторi комп'ютерних програм i технологiй, якi спецiально створеш для проектування об'ектiв садово-паркового бущвництва i ландшафтно! архiтектури.

Ключовi слова: вища освгга, комп'ютерна графша, комп'ютерне проектування, са-дово-парковi об'екти.