Научная статья на тему 'ХОРЕОГРАФИЯ ТАЪЛИМ СОХАСИДА МУСИҚА НАЗАРИЯСИ ФАНИНИ ЎЗЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ'

ХОРЕОГРАФИЯ ТАЪЛИМ СОХАСИДА МУСИҚА НАЗАРИЯСИ ФАНИНИ ЎЗЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ Текст научной статьи по специальности «Искусствоведение»

CC BY
42
7
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Oriental Art and Culture
Область наук
Ключевые слова
мусиқа / лад / нота ёзуви / санъат / маданият

Аннотация научной статьи по искусствоведению, автор научной работы — Н.А.Алимджанова

Ушбу мақолада мусиқа назарияси фанини ўрганиш хусусиятлари, фан мавзулари, уларнинг мазмуни ёритилади. Мақолада мусиқа назарияси фанини ўзлаштиришдаги услублар ва вазифалар ҳақида сўз боради.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ХОРЕОГРАФИЯ ТАЪЛИМ СОХАСИДА МУСИҚА НАЗАРИЯСИ ФАНИНИ ЎЗЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ»

ХОРЕОГРАФИЯ ТАЪЛИМ СОХАСИДА МУСЩА НАЗАРИЯСИ ФАНИНИ УЗЛАШТИРИШНИНГ АХДМИЯТИ

Н.А.Алимджанова

Аннотация: Ушбу маколада мусика назарияси фанини урганиш хусусиятлари, фан мавзулари, уларнинг мазмуни ёритилади. Маколада мусика назарияси фанини узлаштиришдаги услублар ва вазифалар хакида суз боради.

Калит сузлар: мусика, лад, нота ёзуви, санъат, маданият.

THE IMPORTANCE OF MASTERING THE SCIENCE OF MUSIC THEORY IN THE FIELD OF CHOREOGRAPHY EDUCATION

N.A.Alimdzhanova

Abstract: This article describes the features of studying the science of music theory, the subjects of the science, and their content. The article talks about methods and tasks in mastering the science of music theory.

Keywords: music, lad, notation, art, culture.

Мусика санъати инсон пайдо булган даврдан бошлаб унинг хаёт йулдоши булиб келмокда. Мусика инсоннинг хис-туйгуларини ифода этишга каратилган булиб, бошка санъат турларидан кура катта эмоционал таъсир кучига эгадир. Мусика санъати - мусикий чолгу ёки инсон овози оркали ижро этилган товушларнинг ташкил этилган ва тартибланган санъатидир. Мусикани идрок этиш учун инсон узининг тафаккури, дунёкараши ва иктидоридан фойдаланади.

Мустакил республикамизда ёш авлод тарбиясига катта эътибор берилиб, уларни халкимизнинг маданияти, санъати, тарихи, адабиёти, тили ва миллий кадриятларига мухаббат рухида тарбиялаш устивор вазифадир. Зеро, маънавий етук, аклий баркамол, ахлокий, эстетик маданияти баркарор шаклланган шахсни тарбиялаш шу куннинг талабидир.

Инсоннинг маънавий онги, дунёкараши ва маданий камолотининг шаклланишида мусика бошка санъат турлари ичида узининг таъсир кучи билан алохида ахамият касб этади.

Мусика санъати инсоннинг хис-туйгулари оламидаги барча нозик хиссиётларни акс эта олади, энг мураккаб туйгулар, нозик кечинмалар ва турли кайфият холатларини таърифлай олади. Мусика рухий холат хусусиятларини ифодалаш билан инсонни куршаб турган атроф-мухит ва табиатни, халкнинг миллий рухини узида акс эттира олади. Шу сабабли, буюк композиторлар

ижодида миллий куй охангларини, шу халкка хос булган хусусиятларни англаб олиш мумкин.

Мусика бошка санъат турлари каби инсонларнинг узаро мулокотига ёрдам берувчи восита сифатида хам намоён булади. Мусиканинг мазмуни специфик мусикий образларда хакикий борликнинг акс эттирилишидир. Мусика ва бошка санъат турлари инсоннинг нафакат эмоционал, балки бутун маънавий хаётини акс эттириб, гоявий, эстетик билим ва тарбиявий ахамият касб этади.

Мусика таълими узининг ташкилий, услубий тузилиш хусусияти билан бошка фанлар машгулотларидан фарк килади. Мусика узаро бир-бирига боглик, бир-бирини давом эттирувчи ва тулдирувчи бир нечта фанлар: мусика назарияси, гармония, мусика тарихи, мусика асарлар тахлили каби фанлар оркали узлаштирилади. Бу фанлар турли мазмунда булса-да, уларнинг барчаси талабаларда мусика маданиятининг шаклланишига хизмат килади. Масалан, мусика тинглаш фаолияти талабаларга мусика тинглаш оркали асарлар улчови, тоналлиги, шакли, тузилиши, жанри, гоявий-бадиий мазмуни, характери, ижрочилик усуллари, миллий ёки чет эл мусикасига оидлиги ва хоказолар хакида умуммусикий - назарий билимларни эгаллашларига ёрдам беради.

"Мусика назарияси" фани мусикий-назарий фанлар ичида дастлабки урганиладиган фан булиб, мусиканинг элементлари, нота ёзуви, ритм ва метр, лад ва тоналлик, интерваллар, аккордлар ва бошкалар хакида назарий маълумотлар беради. Мусика саводи фаолиятида нота ёзуви, нота чузимлари, нота йулидаги жойлашуви, товуш, товушкатор, улчов, ритм, темплар (суръат), альтерация белгилари, интерваллар, динамик белгилар, оддий мусика шакллари ва жанрлари, мажор ва минор хакида тушунчалар берилади.

Мусика шаклини вужудга келтиришда узаро алокада булган куй, гармония ва ритм мусиканинг бошка ифода воситалари орасида асосий ахамиятга эгадир. Айникса, хореография йуналиши буйича тахсил олаётган талабалар учун куй ва ритм тушунчаси алохида ахамият касб этади.

Хореография сохасида тахсил олаётган талабалар мусика тинглаш жараёнида, уларни назарий ва амалий ижрочилик нуктаи-назаридан тахлил килиш, уларга тавсиф бериш, бахолай олиш малакаларини шакллантирадилар. Бу жараён асарнинг темпи, улчови, лад-тоналлиги, фактураси, метро-ритмик тузилиши, асарнинг мазмуни ва ифодавийлигини белгиловчи динамик тусларга эътибор бериб, хам амалий хам назарий саводхонлик, билим ва малакаларга эга булишни таъминлайди. Шуни алохида таъкидлаш зарурки, мусика идроки ва мусика саводи фаолиятлари узаро узвий богланиб, бошка барча фаолиятлар амалиётида етакчилик килади.

"Мусика назарияси" фанини узлаштиришда талабаларнинг мусика саводига хос билимларни шакллантиришлари учун мусиканинг ифодавий тили: куй,

оханг, гармония, ритм, тембр, суръат, улчов, регистр, лад, мажор ва минор тушунчаларига эътиборни каратиш зарурдир. Фан дастлабки мусика саводини бериш билан бирга, мусика шакллари ва жанрлари, мусика тарихи, ракс мусика адабиёти каби мусикий-назарий фанларни узлаштиришда кумак беради.

Фанни узлаштиришда талабалар товуш чузими, унинг белгилари, нота чизиги, унда товушларнинг жойлашиши, саналиши, улчовлар, паузалар, кайтариш белгилари, динамик туслари билан танишиб борадилар. Олинган назарий билимлар мусика тинглаш оркали уни тугри идрок этиш, лад-тоналлигини фарклаш, асар характери, мазмуни, ифода воситаларини бадиий ва назарий тахлил килиш учун мухим омил булиб хизмат килади. Мусика саводи, хусусан, нотани ёзиш ва укиш малакаларини ривожлантиришга йуналтирилган билимларни ургатиб бориш асосида талабаларни мусика назарияси ва амалиёти буйича саводли килиб тарбиялаш вазифаларини амалга ошириш мумкин.

Талабаларни мусика оламга олиб кириш учун мусика санъатига кизикишини кучайтириш, мусикий эшитиш кобилиятини ривожлантириш, мусикий тафаккур, мусикий дид ва мусикий дунёкарашни шакллантириш керак. Талабалар асарнинг муаллифи, у кайси ладда ёзилганлиги, асарнинг темпи, улчови, ритми, динамик белгиларини аниклаш малакаларига хам эга булишлари лозим. Мана шу жараёнда мусикий-назарий билимлар мухим урин тутади. Машгулотларга куйиладиган дидактик талаблар тизимида кулланиладиган методиканинг аник ва тушунарли булиши талаб этилади. Аввал утилган мавзулар билан кейинги мавзуларнинг узвий богланган булиши, утиладиган мавзуга мос материал танлаш, машгулотларни утказишда самарали усул ва методлардан фойдаланиш, дарсни ташкил эта билиш, жамоа, гурух ва индивидуал ишлаш усулларини узлаштириш, дарс жараёнида хар бир укувчининг индивидуал хусусиятларини хисобга олиш зарурдир.

Ушбу асосий вазифалардан ташкари, "Мусика назарияси" фани талабанинг уз мутахассислиги буйича утадиган дарсларига ёрдам беришни хам максад килади.

"Мусика назарияси" фанини урганиш амалий жихатдан тегишли ёрдам бериши учун ундаги асосий коидалар билан танишиш билан бирга машклар устида мунтазам иш олиб бориш зарур. Бу эса олинган билим ва куникмаларни янада мустахкамлашга ёрдам беради.

Замонавий кадрлар олдига куйиладиган энг мухим вазифалардан бири -малакали мутахассис сифатида аввало узлигини, уз кобилиятлари, шахсий фазилатларини билган холда атрофидагилар мехнатини окилона ташкил этиш ва ижтимоий фойдали мехнатнинг барча сохаларида иктидорли касб сохиби сифатида фаолият олиб боришдир.

"MycHKa Ha3apHflcn" $aHH gape ^apaeHHga KyHHgarH Ba3H$anapHH MaKcag KHnagH:

- Tana6anapHHHr MycHKHH caBogHHH maKrnaHTHpHm, MycHKHH xogHcanapra HHc6aTaH OHraH MyHoca6aTHHH Tap6uanam Ba ynapHH HgpoK eTHm Ko6HnHATHHH xocan KH^um;

- Tana6anapHHHr MycHKHH gyHeKapamHHH, Ta^aKKypHHH maKmaffrapHm Ba pHBO^naHTHpnm;

- MycHKHftocTeTHK gHgHHH TyrpH MyHanTHpHm Ba 6oftHTHm, H^ogHH Ko6nnHaTnapHHH ycTHpHm.

Xynoca khhh6 myHH aHTHm MyMKHHKH, "MycHKa Hasapnacn" ^aHHHH y3namTHpnm ^apaeHHga Tana6anapHHHr MycHKHH caBogHHH maKrnaHTHpHm, MycHKHH xogHcanapra HHc6aTaH OHraH MyHoca6aTHHH Tap6nanam Ba ynapHH HgpoK eTHm Kp6HnHflTHHH xochh KHHHm MaKcag KHHHHagH. OaHHH ypraHHm Tana6anapHHHr MycHKHH gyHeKapamHHH, Ta^aKKypHHH maKmaffrapHm Ba pHBO^naHTHpHm, MycHKHftocTeTHK gHgHHH TyrpH MyHanTHpHm Ba 6oftHTHm, H^ogHH Ko6HHHaTnapHHH ycTHpHmra xH3MaT KHnagH.

Oonga^aHH^raH agaSneT^ap

1. AK6apoB H.A. MycHKa nyraTH. - T.: YKHTyBHH, 1997.

2. BaxpoMeeBa T.A. CnpaBOHHHK no My3biKanbHOH rpaMOTe. - M.: 2004.

3. BaxpoMeeB B.A. 3neMeHTapHaa TeopHA My3tiKH. - M.: My3tiKa. 2007.

4. PaxHMOB MycHKaHHHr эпeмeнтap Ha3apHacH. -T.: 2007.

5. PaxHMOB MycHKaHHHr эпeмeнтap Ha3apHacH 6yftHHa MamK Ba Ba3H^anap TynnaMH. - T.: "Y36eKHcTOH". 2006.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.