Научная статья на тему 'ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ CA,AI//SO4,F-H2O ПРИ 25ОС'

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ CA,AI//SO4,F-H2O ПРИ 25ОС Текст научной статьи по специальности «Химические науки»

CC BY
10
8
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
МЕТОД ТРАНСЛЯЦИИ / НОНВАРИАНТНЫЕ ТОЧКИ / МОНОВАРИАНТНЫЕ КРИВЫЕ / ДИВАРИАНТНЫЕ ПОЛЯ / ДИАГРАММА / АЛЮМИНИЙ / КАЛЬЦИЙ / СУЛЬФАТ / ФТОРИД / ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ

Аннотация научной статьи по химическим наукам, автор научной работы — Усмонов Мухамасалим Бозорович, Мухторов Парвиз Алимаҳмадович, Мухиддинов Шохрух Бахтиёрович, Урозова Саймо Алимаҳмадовна, Рустамов Ҳошим

Методом трансляции исследованы фазовые равновесия системы Ca,AI//SO4,F-H2O при 250С. Установлено, что для неё характерно наличие 2 нонвариантных точек, 5 моновариантных кривых и 4 дивариантных полей. На основании полученных данных построена замкнутая фазовая диаграмма исследованной системы.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

THE PHASE EQUILIBRIUM IN FOUR-COMPONENT SYSTEMCA,AI//SO4,F-H2O AT 25OС

Translation method explored phase balance of system Ca,AI//SO4,F-H2O at 250С. It is established that for it presence 2 invariant points, 5 monovariant curves and 4 divariant fields is characteristic. On the basis of the received data the closed schematic phase diagramme of the investigated system is constructed.

Текст научной работы на тему «ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ CA,AI//SO4,F-H2O ПРИ 25ОС»

Джабборов Идибек Исматович старший преподаватель кафедры «Обшей и неорганической химии» Таджикского государственного педагогического университета имена С. Айни Тел:+992 934810235.

Мусоджонзода Джамила Мансур доцент кафедры «Обшей инеорганической химии» Таджикского государственного педагогического университета имена С. Айни. Тел:+992918255612

Мухторов Парвиз Алимахмадович ассистент кафедры «химической технологии и экологии » Таджикского государственного педагогического университета имена С. Айни. Тел:+992985508535. About authors:

Soliev L. - Doctor of Chemical Sciences, Professor of the Department of General and Inorganic Chemistry, Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini, Tel. + 992-918-98-5303 E-mail - Soliev.Lufullo@yandex.com.

Jabborov Idibek Ismatovich- Senior Lecturer of the Department of General and Inorganic Chemistry of Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. Tel: +992 934810235. Musojonzoda Jamila Mansur- Associate Professor of the Department of General Inorganic Chemistry of Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. Tel: +992918255612 Mukhtorov Parviz Alimakhmadovich -Assistant of the Department of Chemical Technology and Ecology of Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. Tel: +992985508535.

УДК 541.123.6

МУАЙЯНСОЗИИ МУВОЗИНАТХОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ Ca, AI//SO4, F - H2O ДАР ХАРОРАТИ 25оС

Мухторов П.А., Усмонов М.Б., Мухцддинов Ш., Урозова С.А., Рустамов X

Донишгощ давлатии омузгории Тоцикистон ба номи С.Айни

Усули асосии омузиши системахои химиявй - тахлили физико-химиявй мебошад, ки имконият медихад бохамтаъсиркунии байни кисмхои таркибии (компонентхои) ин системахоро мукаррар намуда, диаграммахои холатии онхоро, ё диаграммахои мувозинатхои фазагии онхоро созем. Методи транслятсия аз принсипи дар як диаграмма инъикос ёфтани элементхои геометрии системахои n ва n+1 компонента [1] бармеояд ва бо коидаи фазахои Гиббс [2] асоснок кунонда шудааст.

Донистани хусусиятхои мувозинатхои фазагии системаи Ca, AI //SO4, F - H2O барои коркарди ашёи минералии табий ва партовхои саноатии намакхои сулфат ва фторидхои калсию алюминий дошта хеле зарур аст. Адабиёти мавчуда [3] нишон медихад, ки ин система дар харорати 25оС омухта нашудааст.

Дар ин мавод натичаи омузиши мувозинатхои фазагии системаи Ca, AI//SO4,F-H2O дар харорати 25оС бо усули транслятсия [4] мавриди мухокима карор дорад. Тадбикй усули транслятсия барои омузиши системахои бисёркомпонентаи обй - намакй муфассалтар дар корхои [5-7] пешниход шудааст. Системаи чоркомпонентаи Ca,AI//SO4,F-H2O аз системахои секомпонентаи зерин ташкил ёфтааст: Al2(SO4)3 - CaSO4 - H2O, AIF3 - CaF2 - H2O, Al2(SO4)3 - AIF3 -H2O ва CaSO4 -CaF2 -H2O. Далелхои мувозинатхои фазагй дар ин системахо барои омузиши системаи Ca,AI//SO4,F-H2O истифода шуДар чадвал ва минбаъд Е- ифодаи нуктаи нонвариантй буда дарачаи он - ифодаи компонентнокии система, индексаш - ифодаи раками тартибии нуктаи нонвариантй мебошад.

Дар асоси далелхои чадвали 1. диаграммаи мувозинатхои фазагии системаи Ca,AI//SO4,F-H2O барои харорати 25оС, дар сатхи секомпонентагй, дар шакли призмаи «кушода», сохта шудааст (расми 1.)

Рacми 1. Диarpaммaи мyвoзинaтxoи фaзaгии cиcгeмaи Ca,AI//SO4,F-H2O бapoи xapoparn 25oC

дap caтx,и ceкoмпoнeнтaгй Хднгоми тpaнcлятcияи нущи^и нoнвapиaнтии caтx,и ceкoмпoнeнтa бa caтx,и чopкoмпoнeнтa чунин нуктахои нонвариантии сатхи чоркомпонентар ба вучуд меояд:

----> I? = AbíSO+b- 18Н;0 + AIFj-b CaSO-2H2Q

Ео + Е4---->Щ= АЬ(Э0ф18Н;0-ь CaF;+ CsSCL^HrO.

Дар хами н асос диаграммам сарбасгаи [7] мувозинатхои фазагии сисгемаи С a, AI//SO4, F-H2O, барои харорати 25°С, сохта шудаст (расми 2).

Ab(SO+); Е? AIF3

AI^SO^j. ■ 1SII-О

1 I I I

V

E|-----> E?

4

CHSO,-;HJO '

CaF,

CaSOi

El

CaF-

Рacми 2. Диaгpaммaи мyвoзинaтxoи фaзaгии cиcтeмaи Ca,AI//SO4,F-H2O дap xapoparn 25oC, ки

6O ycyли тpaнcлятcия coхтa шyдaacт.

Чи тaвpe a3 pacми 2 бapмeoяд a3 5 xarrn мoнoвapиaнтиe, ки мaйдoнxoи кpиcтaлизaтcияи фaзaxoи caхтpo мaxдyд кapдaaнд, 4-тояш дap ниточии тpaнcлятcияи ну^и^и нoнвapиaнтии caтxи ceкoмпoнeнтaгй бa caтxи чopкoмпoнeнтaгй xocил шyдa, дap диaгpaммa 6o хaтxoи пyнктиpй ифoдa шyдaaнд Ba orao дap мyвoзинaт бyдaни ду фaзaи caхтpo 6o мaxлyли cepи худ ифoдa мeнaмoянд. Инчунин 1 xarrn мoнoвapиaнтии дигap, ки a3 бaйни ну^и^и нoнвapиaнтии caтxи чopкoмпoнeнтa гyзaштa, 6o xaтxoи Faфcи raëx ишopa шyдaacг. Бapoи oн чунин фaзaxoи caxти мyвoзинaтй xoc мебошад:

Нуктахои нонвариантии сатхи чоркомпонента бошанд ва дар мувозинат будани се фазаи caxтpo 6o мaxлyли cepи худ ифoдa мeнaмoянд.

Дap чaдвaли 2 шмгуй Ba кoнгypи мaйдoнxoи дивapиaнгии cиcгeмaи oмyxтaшyдa oвapдa шyдaaacт.

2

№мгуй Ba кoнтypи мaйдoнxoи дивapиaнги cиcтeмaи

Ca,AI//S04,F-H20 барои харорати 25°С

«tmaxai caxni дзр> м>вош иаг ôjaai iofacHxo ЬСситур«! маГыснхо (pa^Mi 2) Фаза«» cedctji дар ллвазннат qvziaii мапснхо KcHnpi майзснхо (раем: 2)

AbfSCib" 1 SI i О íVbíSCfcb Е? Ф U-----> Eî CaSQ»-2H;0 Hf -CaSQ V- Ej -E5<---E?

/vir. I у el--» E?- Л. VII , - Щ cafi ej -e------e5 T e| -cafb

Хдмин тaвp, мapoтибaи aBBan 6o иcгифoдa a3 ycyли тapнcлягcия мyвoзинaтxoи фaзaгии cиcтeмaи Ca,AI//SO4,F-H2O дap xapopaти 25oC мyaйн кapдa шyдa шуди, диarpaммaи cxeмaгии capбacгaи oн coxтa шyдaacт. Мyaйян кapдa шyдaacг, ки бapoи ин cиcгeмa дap xapopaти 25oC 2 нукгаи нoнвapиaнгй, 5 xairn мoнoвapиaнгй Ba 4 мaйдoни дивapиaнтй xoc мeбoшaд.

АДАБИЁТ

1) Гopoщeнкo Я.Г. МaccцeнIpичecкий мeгoд изo6paжeния мнoшкoмшнem'ныx cиcтeм. - KœB.: HayoBa думки, 1982, 264 c.

2) Аносов В.Я., Озерова М.И., Фиалков Ю.Я. Основы физико - химического анализа. М., Наука, 1976, 503с.

3) Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем: СПб, Химиздат, кн. 1-2, 2004, 1247с.

4) Горощенко Я.Г., Солиев Л. Основные направления в методологии физико - химического анализа сложных и многокомпонентных систем (к 125 летию Н.С. Курнакова). Журнал неорганической химии АН СССР, 1987, Т. 32, № 7, с. 1676 - 1681.

5) Солиев Л. Прогнозирование фазовых равновесий в многокомпонентной системе морского типа методом трансляции (книга 1). - Душанбе.: ТГПУ. 2000г, 247с.

6) Солиев Л. Прогнозирование фазовых равновесий в многокомпонентной системе морского типа методом трансляции (книга 2). - Душанбе.: «Шучоиён», 2011г, 147с.

7) Солиев Л. Схематические диаграммы фозовых равновесий многокопоненых систем.журн. неорган химии АН СССР. 1988, Т.33,№5, с.1305-1310.

8) Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем: СПб, Химиздат, 2003, Т.1, кн. 1-2, 1152 с.

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ Ca,AI//SO4,F-H2O ПРИ 25оС

Методом трансляции исследованы фазовые равновесия системы Ca,AI//SO4,F-H2O при 250С. Установлено, что для неё характерно наличие 2 нонвариантных точек, 5 моновариантных кривых и 4 дивариантных полей. На основании полученных данных построена замкнутая фазовая диаграмма исследованной системы.

Ключевые слова: метод трансляции, нонвариантные точки, моновариантные кривые, дивариантные поля, диаграмма, алюминий, кальций, сульфат, фторид, фазовые равновесия.

THE PHASE EQUILIBRIUM IN FOUR-COMPONENT SYSTEM Ca,AI//SO4,F-H2O AT 25oC

Translation method explored phase balance of system Ca,AI//SO4,F-H2O at 250С. It is established that for it presence 2 invariant points, 5 monovariant curves and 4 divariantfields is characteristic. On the basis of the received data the closed schematic phase diagramme of the investigated system is constructed.

Keywords: translation method, nonvariant points, monovariant curves, divariant fields, diagram, aluminum, calcium, sulfate, ftorid, phase equilibria.

Сведение об авторах:

Усмонов Мухамасалим Бозорович — к.х.н., доцент, кафедры «Химическое технологии и экологии» Таджикского государственного педагогического университета им С. Айни. Телефон: (+992) 918-88-78-12. E-mail: usmonov.86@mail.ru

Мухторов Парвиз Алимахмадович — ассистент кафедры «Химическое технологии и экологии» Таджикского государственного педагогического университета им С. Айни. Телефон: (+992) 98-550-85-35. E-mail: parvizm1993@mail.ru

Мухиддинов Шохрух Бахтиёрович — ассистент кафедры «Химическое технологии и экологии» Таджикского государственного педагогического университета им С. Айни. Телефон: (+992) 98-550-85-35.

Урозова Саймо Алимахмадовна - ассистент кафедры «Химическое технологии и экологии» Таджикского государственного педагогического университета им С. Айни. Телефон: (+992) 93-446-68-46.

Рустамов Хршим - магистр кафедры «Химическое технологии и экологии» Таджикского государственного педагогического университета им С. Айни. Телефон: (+992) 501-44-75-19. About the authors:

Muuhtorov Parviz Alimahmadovich- Аssistent of the Department of Technology and Ecology of Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. Phone: (+992) 985508535 Usmonov Muhammadsalim Boz.orovich - Candidate of Chemical Sciences of the Department of Chemical Technology and Ecology of Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. Phone: (+992) 918-88-78-12. E-mail: usmonov.86@mail.ru

Muhiddinov Shohrukh Bakhtiyorovich —Аssistent of the Department of Technology and Ecology of Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. Phone: (+992) 98-550-85-35. Urozova Saymo Alimahmadovna — Assistant of the Department of Chemical Technology and Ecology of Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. Phone: (+992) 93-446-68-46. Rustamov Hochim — Master student of the Department of Technology and Ecology of Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. Phone: (+992) 98-550-85-35

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.