Научная статья на тему 'Дослідження зв’язку між частотою пошукових запитів цільової аудиторії та кількістю абітурієнтів закладів вищої освіти'

Дослідження зв’язку між частотою пошукових запитів цільової аудиторії та кількістю абітурієнтів закладів вищої освіти Текст научной статьи по специальности «Автоматика. Вычислительная техника»

CC BY
36
5
Поделиться
Ключевые слова
Інтернет-маркетинг / заклад вищої освіти / пошукова оптимізація / Google Trends

Аннотация научной статьи по автоматике и вычислительной технике, автор научной работы — С. М. Гаріна

В статті відзначено, що існуюча конкуренція на ринку освітніх послуг спричинила потребу підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти шляхом розробки та впровадження інтернетмаркетингових стратегій. До початкових етапів впровадження освітнього інтернет-маркетингу віднесено визначення характеристик цільової аудиторії закладу вищої освіти та пошуковий маркетинг, спільною складовою для яких є дослідження пошукових запитів цільової аудиторії. Метою досліджень є пошукова оптимізація інтернетресурсів закладів вищої освіти та кількісна оцінка її ефективності, а також вивчення можливостей використання веб-сервісу Google Trends для вказаних цілей. Зокрема, досліджувався взаємозв’язок між частотою найбільш характерних пошукових запитів цільової аудиторії закладів вищої освіти та кількістю абітурієнтів. За результатами дослідження можливостей застосування інтернет-сервісу Google Trends в пошуковій оптимізації закладів вищої освіти встановлено, що запити за видами спеціальностей для даного сервісу є низькочастотними, що спричинило проведення подальших досліджень з використанням узагальненого терміну «спеціальність» як такого, що має більш високу частоту запитів. Визначено частоту запитів, які містять узагальнений термін «спеціальність», по областям України за різні часові періоди. Встановлено залежність кількості заяв абітурієнтів закладів вищої освіти від частоти пошукових запитів, одержано регресійну лінійну модель. Визначено області та міста України в яких кількість поданих заяв віднесено до анормальних для даної вибірки значень (за максимумом). Отримані результати свідчать про важливість проведення закладами вищої освіти пошукової оптимізації з метою виявлення чинників збільшення кількості заяв абітурієнтів та можуть бути використані для прогнозування. Потребує подальшого дослідження визначення множини та частоти пошукових запитів цільової аудиторії закладів вищої освіти, можливостей та ефективності застування інструментів інтернет-маркетингу стосовно закладів вищої освіти.

STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN THE FREQUENCY OF SEARCH QUERY OF THE TARGET AUDIENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND TOTAL NUMBER OF PROSPECTIVE STUDENTS

Existing competition in educational services market and necessity to increase the competitiveness of higher education institutions through development and implementation of Internet marketing strategies. Search engine optimization of internet-resources in higher education institutions and quantitative assessment of its effectiveness. Study of the possibility of using Google Trends web service for search engine optimization in higher education institution and assessment of its effectiveness. Frequency of queries containing "speciality" query term was determined by regions of Ukraine at different time periods. Dependence number of entrance application form obtained from prospective students in higher education institutions on search queries frequency was established; regression linear mathematical model was developed. Results obtained show importance of conducting search engine optimization by higher education institutions in order to increase the number of prospective students, and they can be used to predict the number of entrance applications from prospective students. Quantitative evaluation of search optimization results was carried out for the first time; namely dependence of the number of entrance applications from the prospective students in higher education institutions on search queries frequency of the target audience is established. Possibility and limits on the use of Google Trends internet service for the analysis of frequency of the search queries with the term "specialty" were studied. It has been established that the study of search queries frequency of target audience with Google Trends internet service is one of the principal directions in search engine optimization in higher education institutions. Further studies should be aimed at determining the number and frequency of searches for a target audience, possibility and quantitative assessment of effectiveness of internet marketing tools relating to the higher education institutions.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Дослідження зв’язку між частотою пошукових запитів цільової аудиторії та кількістю абітурієнтів закладів вищої освіти»

Scientific journal PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION

Has been issued since 2013.

Науковий журнал Ф1ЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВ1ТА

Видаеться з 2013.

http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/

rapiHa С.М., Тверезовська Н.Т. Досл'/дження зв'язку м'/ж частотою пошукових запит/в цльово! аудитора та к'/льк'/стю a6imypieHmie заклад/в вищоÏосв'/ти. Ф'/зико-математична осв'/та. 2018. Випуск 4(18). С. 31-36.

Harina S. M., Tveresovska N. T. Study Of Relationship Between The Frequency Of Search Query Of The Target Audience In Higher Education Institutions And Total Number Of Prospective Students. Physical and Mathematical Education. 2018. Issue 4(18). Р. 31-36.

DOI 10.31110/2413-1571-2018-018-4-005

УДК 378-057.87: 004.9

С.М. rapiHa

ДНУ «Центр iнновaцiйних медичних технолог/и» НАН Украни, Украна

Harina@nas.gov.ua, s_garina@ukr.net Н.Т. Тверезовська

Нац/ональний ун/верситет бюресурав i природокористування Украни, Украна

tverezo vskaya @nubip.edu.ua

ДОСЛ1ДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ М1Ж ЧАСТОТОЮ ПОШУКОВИХ ЗАПИТ1В ЦШЬОВОТ АУДИТОРП ТА К1ЛЬК1СТЮ АБ1ТУР1ЁНТ1В ЗАКЛАД1В ВИЩО1 ОСВ1ТИ

Анотац'я. В статтi в'/дзначено, що iснуюча конкуренц/я на ринку осв'/тн'/х послуг спричинила потребу п/двищення конкурентоспроможност'/ заклад/в вищоÏ осв'/ти шляхом розробки та впровадження iнтернет-маркетингових стратеги. До початкових етап/в впровадження осв'/тнього 'нтернет-маркетингу в'/днесено визначення характеристик цшьово\ аудитор'/ï закладу вищоï осв'/ти та пошуковий маркетинг, сп/льною складовою для яких e досл'/дження пошукових запит'в цльовоï аудитора. Метою досл'/джень e пошукова оптим'/защя iнтернет-ресурав заклад/в вищоï осв'/ти та к'/льк'/сна ощнка ÏÏ ефективност'/, а також вивчення можливостей використання веб-серв'/су Google Trends для вказаних цлей. Зокрема, досл'/джувався взаемозв'язок м'/ж частотою найб'/льш характерних пошукових запит'в цльовоï аудитор'/ï заклад/в вищоïосв'/ти та к'/льк'/стю аб/тур/ент/в.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

За результатами досл'/дження можливостей застосування iнтернет-сервсу Google Trends в пошуков'/й оптим'/зацИ заклад/в вищоï осв'/ти встановлено, що запити за видами спец/альностей для даного серв'/су е низькочастотними, що спричинило проведення подальших досл'/джень з використанням узагальненого терм'ну «спещальн/сть» як такого, що мае б/льш високу частоту запит'в.

Визначено частоту запит/в, як/ м'/стять узагальнений терм/н «спец/альн/сть», по областям Украни за р/знi часовi перюди. Встановлено залежн/сть к'/лькост'/ заяв аб/тур/ент/в заклад/в вищоï осв'/ти в/д частоти пошукових запит/в, одержано регреайну л/н/йну модель. Визначено област'/ та м'/ста Украни в яких к'/льк'/сть поданих заяв в'/днесено до анормальних для даноï виб'/рки значень (за максимумом). Отриман/ результати св/'дчать про важлив'/сть проведення закладами вищоï осв'/ти пошуковоï оптим'/зацИ з метою виявлення чинник'/в збльшення к'/лькост'/ заяв аб/тур/ент/в та можуть бути використан/ для прогнозування. Потребуе подальшого досл'/дження визначення множини та частоти пошукових запит/в цльовоï аудитор/: заклад/в вищоï осв'/ти, можливостей та ефективност'/ застування '/нструмент'/в iнтернет-маркетингу стосовно заклад/в вищоï осв'/ти.

Кnючовi слова: 1нтернет-маркетинг, заклад вищоï осв'/ти, пошукова оптим'/защя, Google Trends

Постановка проблеми. Сучасний ринок ocbîthîx послуг характеризуемся зростанням конкуренцп /^ж закладами вищо!' освти. В умовах, що склалися, заклади освти розробляють та впроваджують заходи, направлен на пщвищення ïx конкурентоспроможност^ зокрема, маркетинговi стратеги. В сучасних умовах розвитку шформацмного сусптьства, глобалiзацiï та iнтернацiоналiзацiï серед маркетингових технологш перевага надаеться Ытернет-маркетингу, як одному iз дiевиx засобiв досягнення конкурентних переваг.

Впровадження Ытернет-маркетингових технолопй в дiяльнiсть закладiв вищоУ освiти стае неминучим фактором, який тим не менш потребуе Ух адаптацп до особливостей дiяльностi закладу, перевiрки можливостей та ефективност застосування тих чи шших штернет-маркетингових складових.

Початковими етапами впровадження освiтнього штернет-маркетингу е визначення характеристик цшьово'| аудиторп закладу освiти та пошуковий маркетинг, сптьною складовою для яких е дослщження пошукових запитв цшьово'| аудиторп. Встановлення вщповщност мiж найбтьш вживаними термЫами пошукових запи^в i набором ключових ^в Ытернет-ресурсу закладу е основою для корегування Ытернет-маркетингово'|' стратеги закладу вищоУ освти з метою збтьшення залучення абiтурiентiв.

ISSN 2413-158X (online) ISSN 2413-1571 (print)

Аналiз актуальних дослщжень. Загальним питанням штернет-маркетингу присвячено працi впчизняних та закордонних науковцiв: Савельева £., Кузнецово''' Н., Котлера Ф., Ляшенко Г., Заново''' Т., Моткалюка Р., 1лляшенка С., Вертайма К., Фенвта Я., Голубкова Е., Литовченко I., Пилипчука В., Мозгово''' Т., Тертичного О., Семеново''' А., Снiсарчук I., Мороз Л., Чухрай Н., Баталово! О. Окландер М., Романенко О. , Бойчук I., Бушуево''' Л. та шших.

Маркетинговi дослiдження на ринку освiтнiх послуг висвiтлено в роботах Башл I., Могилово!' А., Решет-лково''' I., Дмитрiв А., Втарчук О., Калiнiченко О., Пойти I., Лково!' Н., Сагiновоí О., Пашкус Н., Пашкус В. Пошуковий маркетинг дослщжували Iлляшенко Н., Iваненко Л., Жалба I., Григорович В., Терещенко В., Линник Ю..

На основi аналiзу наявно' iнформацiйноí бази встановлено, що технологи iнтернет-маркетингу знаходяться в стадп iнтенсивного розвитку, що спричинило вщсутысть чiтко окресленого термiнологiчного апарату дослщжувано''' галузi. Як наслiдок, термЫолопя освiтнього iнтернет-маркетингу також знаходиться в стадп розвитку та вдосконалення, що пояснюе кнування множини термiнiв та визначень для одного i того ж поняття. Наприклад, вiдсутне чпже розмежування сфер застосування словосполучень «пошуковий маркетинг» та «пошукова оптимiзацiя». В даый роботi будемо використовувати таке визначення: «пошукова оптимiзацiя - комплекс заходiв з використанням Ытернет-технологш, що забезпечують появу iнтернет-ресурсу за запитом користувача на верхых пози^ях результатiв безкоштовного пошуку в пошуковш систем^.

Однiею iз складових пошуково''' оптимiзацií е дослiдження змiсту пошукових запи^в цiльовоí аудиторп. Як вщомо, термiнологiя та частота пошукових запи^в е основою для корегування контенту штернет-ресурсу. Вiдповiднiсть мiж найчастiше вживаною термiнологiею пошукових запитiв цiльовоí аудиторй в популярних пошукових системах та набором використаних в Ытернет-ресура ключових с^в е одним iз чинни^в появи iнтернет-ресурсу на першiй сторшц результатiв безкоштовного пошуку. Верхнi позицп iнтернет-ресурсу в результатах безкоштовного пошуку збтьшують ймовiрнiсть частоти його вщвщувань користувачами i, вiдповiдно, ймовiрнiсть виконання користувачами поставлених власниками iнтернет-ресурсу цтей.

Стосовно закладу вищо''' освiти, зазначене призводить до збтьшення кiлькостi вщвщувань iнтернет-ресурсу закладу цiльовою аудиторiею i, як наслiдок, збiльшення кiлькостi абiтурiентiв закладу. Як висновок, дослiдження видiв та частоти використання певних термов в пошукових запитах цiльовоí аудиторй та, на основi отриманих результа^в, корегування набору ключових слiв штернет-ресурав закладiв вищо''' освiти е актуальним завданням початкового етапу впровадження освiтнього iнтернет-маркетингу.

Як вiдомо, пошуковий запит - це слово, або словосполучення, як користувач використовуе з метою пошуку потрiбноí шформацп в Ытернет за допомогою однiеí iз пошукових систем. Гришанова I. Ю., Щербак С. С. використовують словосполучення «шформацмний запит»: «Iнформацiйний запит представляе собою сформульовану на природнш мовi шформацшну потребу» [1, с. 35]. Зазначене ще раз пiдтверджуе вiдсутнiсть усталено' термiнологií в питаннях, що розглядаються. Важливiсть процесiв пошуково''' оптимiзацií вщзначають I. О. Жалба i В. I. Григорович стверджуючи, що пiдбiр правильних ключових слiв - це перший основний момент пошуково''' оптимiзацií, який потребуе не просто розумЫня цiльовоí аудиторй', а розумiння специфiчностi пошуку ними iнформацií в глобальнш мережi [2], розумiючи пiд ключовими словами пошуковi термiни.

Ключовi слова - це слова та словосполучення, як за певними правилами розмЩуються в штернет-ресура i якi повинн максимально вiдповiдати змiсту пошукових запи^в. Як вiдзначалося, нерiдко слова та словосполучення пошукових запи^в також називають ключовими словами, проте в цьому випадку вщбуваеться деяка невщповщысть стосовно пошуково''' оптимiзацií об'екта за ключовими словами, який, як правило, представлений певним Ытернет-ресурсом. Наприклад, «Пщ ключовими словами розум^ть запити, ям користувачi вводять у пошукових системах, коли шукають певну Ыформа^ю щодо цiкавоí ''м теми, товару або послуги. Сторшки, релевантнi до цих запи^в та якiсно оптимiзованi пщ них, пошуковi системи будуть показувати вище, нiж сторiнки тих сай^в, власники яких не придiлили належно' уваги цьому питанню» [3]. З метою розмежування термшологп, що використовуеться в пошукових запитах i в штернет-ресурсах, будемо використовувати словосполучення «ключовi слова» стосовно контенту iнтернет-ресурсiв, а «пошукова термЫолопя», «пошуковi термiни» - стосовно пошукових запи^в.

Iнформацiйний пошук за запитом здшснюеться за допомогою пошуково''' системи. Пошукова система - це програмно-апаратний комплекс з вебчнтерфейсом, призначений для пошуку Ытернет-ресурав, що мктять слово або словосполучення, вщображене в пошуковому запитi користувача, введеному у пошуковий рядок системи. Як правило, пошуковi системи мають певний набiр факторiв ранжування iнтернет-ресурсiв за певним пошуковим запитом, одним iз яких е вщповщысть мiж пошуковою термЫолопею i набором ключових с^в iнтернет-ресурсу. Лавренюк Р. М. акцентував увагу на важливостi пошукового маркетингу для закладiв освiти: «...пошуковi системи виконують роль керування попитом користувачiв на шформа^ю та регулюють и пропозицiю, спрямовуючи користувачiв на оды сайти та залишаючи поза увагою ЫшМ. З огляду на це пошуковий маркетинг - найбтьш ефективний споаб донесення маркетинговое' iнформацií про уыверситет до широко' i потрiбноí аудиторй» [4, c. 90].

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

За результатами аналiзу джерельно'' бази маемо пщтвердження важливостi пошукового маркетингу та оптимiзацií, тобто якiсну оцiнку зазначеного, але практично вщсул-л кiлькiснi показники, а саме - ктьккна оцшка впливу частоти певних пошукових запи^в цiльовоí аудиторй' на кiлькiсть абп^етчв закладiв вищо''' освiти.

Метою статт е дослiдження взаемозв'язку мiж частотою найбiльш характерних пошукових запитiв цтьово''' аудиторй' закладiв вищо''' освiти та ктькстю абiтурiентiв, а також дослщження можливостi застосуваннi iнтернет-сервiсу Google Trends для визначення частоти пошукових запи^в.

Методи дослщження Iнтернет-сервiс Google Trends - для визначення частоти пошукових запи^в цтьово''' аудиторй' закладу вищо''' освти. Методи теорп ймовiрностi та математично' статистики для кiлькiсних оцЫок.

Виклад основного матерiалу. Для дослщження частоти появи запитiв цiльовоí аудиторй' було використано найбтьш популярну в Укра'ы пошукову систему корпорацп Google. Зпдно дослiдженням Kantar TSN пошукова система Google визнана найбтьш вщвщуваним сайтом в Укра'ы взагалi i найбiльш популярною пошуковою системою зокрема [5]. За показником охоплення аудиторй в 2018 р. Google займае провщну позицю Той факт, що найбтьш вщвщуваним

сайтом в Укра!н е сайт пошуково! системи свiдчить про те, що користувачi найчастiше використовують 1нтернет для пошуку потрiбноí iнформацií, що ще раз пiдтверджуе доцiльнiсть використання штернет-маркетингових технологiй в дiяльностi закладу вищо! освiти.

Використання в якост пошуково! системи Google, спричиняе доцтьысть в якостi iнструменту дослiджень використовувати Ытернет-сервк Google Trends корпорацп Google [6]. Google Trends дозволяе отримати дан щодо популярностi та сезонност певних пошукових запитiв в системi Google, оцiнити вплив географiчних даних на частоту ix появи тощо. В сервiсi Google Trends найбтьша частота запитiв приймаеться за 100%, а решта частот вiдображаеться вщповщно у вiдсоткаx до максимального значення.

Зпдно оприлюдненим даним щодо вступно! кампанп 2018 року найбiльшою популярною серед вступникiв закладiв вищо! освiти користувалася спецiальнiсть «Фтолопя». Кiлькiсть заяв на вказану спе^альысть в рiзнi часовi перiоди коливалася в межах вщ 59789 [7] до 79934 шт. [8]. За пошуковим запитом «спе^альысть фтолопя» в Google Trends не знайшлося результатiв для вщображення в зв'язку з низькочастотнiстю запиту для даного iнструменту [9]. Разом з тим, термЫ «спе^альшсть» можна вважати загальною складовою, або ядром пошукових запи^в, якi стосуються пошуку певних видiв спецiальностей, та дослщити частоту його появи як узагальненого запиту.

Дослщження частоти пошукового запиту «спещальысть» проводилося з перiодом 1 рт, та в^д 01.01.18 р до 31.08.18 р. (рис. 1). Зпдно отриманим даним максимальна частота пошукових запи^в припадае на липень.

Google Trends дозволяе вщслщкувати змшювання показника по областях Укра'ни (рис. 2, табл. 1). Найбтьша частота запи^в припадае на Хмельницьку, Рiвненську, Терноптьську, ВЫницьку та Чернiвецьку обласп.

Табл.1 також мiстить данi щодо ктькост поданих абiтурiентами заяв на 23.07.18 р., що наведен у статт [7]. Розподiл частот пошукових запи^в та кiлькостi поданих заяв по областях Укра'ни наведено на рис. 3. Для зручност ствставлення рядiв спостережень максимальна кiлькiсть поданих заяв абп^етчв приймалася за 100%, а решта значень розраховувалася пропорцмно. Зпдно наведених даних, максимальна ктьксть заяв абп^етчв була зафiксована у м. КиевГ Це значення було перевiрене за правилом 3ст, вщнесене до анормальних i виключене з подальших дослiджень. Аналогiчно були виключен з подальших дослiджень значення частот появи термшу «спецiальнiсть» по Харквськш, Львiвськiй, Днiпропетровськiй, Одеськiй, Вiнницькiй та Запорiзькiй областях. Графiчне зображення тренду частоти появи термшу «спещальысть» тсля виключення анормальних даних наведено на рис.4.

= Google Trends Анализ <

• спец1альшсть Поисковый запрос + Сравнить

Украина ▼ 01.01.2018-31.08.2018 » Все категории ▼ Веб-поиск ▼

Динамика популярности © ± <

Рис. 1. Динамка пошукового запиту «спе^альнсть» за перод з 01.01.18 по 31.08.18 р.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Субрегион * * < >

1 Хмельницкая область 100 I 1

2 Ровенская область 98 1 1

3 Тернопольская область 95 1 1

4 Винницкая область 89 1 1

5 Черновицкая область 35 1 1

Субрегионы: 1 -5 К!25 >

Рис. 2. Област'1 УкраУни з найбльшою частотою пошуковихзаnитiв з тepмiнoм «спе^альнсть»

vo

г?*

5 ae

120

100

80

60

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

40

Розподш частот пошукових запитiв та кшькост поданих заяв по областях УкраУни

д о

20

го -г-

гогогогогогогогого

■Частота за перюд

12.10.17 - 12.10.18 ■Частота за перюд

01.01.18 - 31.08.18 ■ Ктьшсть заяв на

23.07.18, %

- Назви областей

0

Рис. 3. Розподл частоти пошуковихзапит'в «спец'юльнкть» та к'лькост'!заяв a6imypieHmie

Розподш частот пошукових запипв та кшькост поданих заяв за виключенням 7 об'еклв

120

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

100

80

д о

60

40

£ 20

5

ас

■Частота за перюд

12.10.17 -

12.10.18 ■Частота за перюд

01.01.18 -31.08.18 ■ Ктьшсть заяв на 23.07.18, %

Назви областей

0

Рис. 4. Розподл частоти пошукових запит'в «спец 'тльнкть» та клькостi заяв a6imypieHmie за виключенням

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

анормальних значень

Таблиця 1.

Частота пошукових запилв з термшом «спещальшсть» та к1льк1сть заяв аб1тур1Ент1в по областях УкраУни

Обласп Частота за перюд 12.10.17 - 12.10.18 Частота за перюд 01.01.18 - 31.08.18 а S s к 3 S 00 Л н 1*4 ■У о S m £ ГМ а н щ г? о: £ Й и О ь2 Обласп Частота за перюд 12.10.17 - 12.10.18 Частота за перюд 01.01.18 - 31.08.18 а S s к 3 m 00 л н .У о S m £ ГМ а н щ г? о: £ Й и О ь2

Хмельницька 100 85 10653 5,0 Чернтвська 50 58 7322 3,4

Р1вненська 98 100 11080 5,2 Ки'вська 50 45 5302 2,5

Терноптьська 95 84 12197 5,7 м.КиУв 50 43 214560 100,0

Вшницька 89 92 19706 9,2 Полтавська 41 48 11571 5,4

Черывецька 85 59 14703 6,9 Днтропетровська 34 30 46754 21,8

Волинська 78 99 10398 4,8 Харювська 30 28 87183 40,6

Льв1вська 76 71 70936 33,1 Микола'вська 28 22 9589 4,5

Житомирська 76 79 8804 4,1 Херсонська 26 31 7147 3,3

1вано-Франк1вська 69 79 15335 7,1 Запор1зька 25 29 19621 9,1

Сумська 69 60 8255 3,8 Одеська 24 26 42276 19,7

Черкаська 67 60 12142 5,7 Луганська 21 17 3517 1,6

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Юровоградська 63 34 4160 1,9 Донецька 13 9 7309 3,4

Закарпатська 63 53 7444 3,5

В табл.2 наведено матрицю парних коефщетчв кореляцп. Мiж значеннями частот появи термЫу «спещальысть» за рiзнi часовi перiоди виявлено тiсний лшмний кореляцiйний зв'язок, який все ж таки не наближаеться до 1 (г=0,8954). Зазначене свiдчить про те, що частоти появи термiну з серпня 2018 р. по жовтень 2018 р. не впливають на кшьмсть заяв, поданих за вступною кампаыею 2018 р, що вплинуло не зменшення значення коефiцiента парно!' кореляцп. Наявнiсть бiльш тiсного лшмного кореляцiйного зв'язку мiж частотою запи^в i кiлькiстю поданих заяв абп^етчв за перiод в^д 01.01.18 по 31.08.18 р. (г=0,5882) в порiвняннi з рiчним перiодом (г=0,5401) тдтверджуе попереднi висновки. Графiчна залежнiсть ктькосп заяв абiтурiентiв в^д частоти пошукових запитiв цiльовоí аудиторп наведена на рис. 5. Як показали результати дослщження мiж кiлькiстю заяв абiтурiентiв i частотою пошукових запитiв з термшом «спе^альысть» виявлено статистично значущу (з рiвнем надiйностi а=0,05) лЫйну зaлежнiсть (коефiцiент парно! кореляцп г = 0,5852). Близько 34% клькост заяв aбiтурiентiв обумовлено частотою пошукових запи^в з термiном «спе^альнють». Тобто, 34% цтьово!' аудитор!!, яка здшснювала пошук вiдповiдноí iнформaцií через 1нтернет, досягли поставлено!' ц^л^ - подали заяви до закладу вищо''' освти.

Таблиця 2.

Матриця парних коефщieнтiв кореляцп

Назва показникв Частота за перюд 12.10.17 - 12.10.18 Частота за перюд 01.01.18 - 31.08.18 Ктьккть заяв на 23.07.18, %

Частота за перiод 12.10.17 - 12.10.18 1 0,8954 0,5401

Частота за перюд 01.01.18 - 31.08.18 0,8954 1 0,5852

Ктьксть заяв на 23.07.18, % 0,5401 0,5852 1

120 100

х

ш

'о. 80

ёт

"8 60 ей к

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

m 40 .0

£ 20

ас

I 0

Залежн1сть к1лькост1 заяв в1д частоти пошукових запилв

y = 0, 4628x + 34

« * = 0,3424

* ♦ ' ...........................4

♦ .................♦ V ►

♦ ♦

199

0 20 40 60 80 100 120

Частота пошукових запит1в з термином "спещальшсть"

Рис. 5. Кореляцшна залежнсть к'мькост'! заяв абтур'^нт'в eid частоти пошукових запит'в

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Висновки. Отримаш результати свщчать про те, що значна ктькють цтьово! аудитор!! закладiв вищо! освiти звертаеться за пошуком iнформацi!, про спе^альносп закладiв до 1нтернету. Узагальнюючим пошуковим термiном, який це пiдтверджуe, е термiн «спе^альысть». Вiдповiдно, перелiк ключових слiв iнтернет-ресурсiв закладiв вищо! освiти повинен мiстити термiни, якi вщображають назви спецiальностей закладу, а Ытернет-маркетингова стратегiя повинна включати пошуковий маркетинг та пошукову оптимiзацiю. Одержане рiвняння лiнiйно! кореляцiйно! залежностi дозволяе прогнозувати ймовiрну кiлькiсть заяв абiтурiентiв за значенням частоти пошукових запи^в. Для Киева, Харквсько!, Львiвсько!, Днiпропетровсько!, Одесько!, Вiнницько! та Запорiзько! областей частота пошукового запиту з термiном «спе^альысть» не е основним чинником ктькосп заяв абiтурiентiв, коефiцiент лiнiйно! кореляцп мiж дослiджуваними показниками виявився статистично незначущим. Областi, для яких значення частот пошукового запиту з термшом «спе^альысть» виявилися анормальними, можна вщнести до ТОП областей за цим показником. До складу частини виключених репоыв входять заклади вищо! освти, якi вiднесенi до ТОП 10 за ктькктю заяв абiтурiентiв [10]. О^м цього, наявнiсть значно! ктькосп навчальних закладiв на !х територп також може бути чинником значного збтьшення кiлькiстi заяв абiтурiентiв.

1нтернет-сервк Google Trends доцiльно використовувати для узагальнених дослщжень, оскiльки частота пошукового запиту з назвою конкретно! спещальносп для даного сервiсу е недостатньою.

Перспективи подальших наукових розвiдок. Напрямами подальших дослiджень е виявлення iнших впливових чинникiв успiшностi закладу вищо! освти на ринку освiтнiх послуг та оцiнка ступеня !х впливу, дослщження можливостей та ефективностi застосування iнтернет-сервiсiв маркетингового спрямування для вказаних цтей.

Список використаних джерел

1. Гришанова I. Ю., Щербак С.С. Розвиток технологш Ыформацмного пошуку та налiз !'х застосування в Semantic WEB. Система обробки Ыформацп. 2009. Випуск 6(80). С. 34-42.

2. Жалба I.O., Григорович B.I. Мюце пошуково! оптимiзацi!' в системi маркетингових знань. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald_ru/content/download/archive/2010/v3/NV-2010-V3_30.pdf (дата звернення: 10.10.2018).

3. Швидкий п^дб^р ключових слiв для сайта через онлайн-сервюи. URL: https://lemarbet.com/ua/otkrytie-internet-magazina/bystryj-podbor-klyuchevyh-slov-dlya-sajta-cherez-onlajn-servisy/ (дата звернення: 10.10.2018).

4. Лавренюк Р.М. Маркетинговий аналiз веб-сайтiв навчальних закладiв, що надають освiтнi послуги з використанням штернет-технологш. Науковий вiсник Полтавського уыверситету економiки i торгiвлi. 2013. №5(61). С.88-93.

5. Рейтинг популярних сай^в за серпень 2018. URL: https://tns-ua.com/news/reyting-populyarnih-saytiv-za-serpen-2018 (дата звернення: 10.10.2018).

6. Google Trends. URL: https://trends.google.com.ua/trends/?geo=UA (дата звернення: 12.10.2018).

7. Стваковський О.: про сумну статистику вступно!' кампанп. URL: http://osvita.ua/blogs/61456/ (дата звернення: 12.10.2018).

8. Т0П-10 специальностей та ВНЗ, якi обрали вступники цього р^ч. URL: https://pedpresa.ua/193617-top-10-spetsialnostej-ta-vnz-yaki-obyraly-vstupnyky-tsogorich.html (дата звернення: 12.10.2018).

9. ГарЫа С.М. Можливостi застосування Ытернет-сервку Google Trends для аналiзу пошукових запитiв цiльовоí аудиторп закладу освти. Сучасна педагог'ка та психологiя: методолог'я, теорiя i практика: матерiали мiжнародноí науково-практично!' конференций (м.Ки'в, 28-29 вересня 2018 р.). Ки!'в: Таврiйський нацюнальний унiверситет iменi В.1.Вернадського, 2018. С. 84-86

References

1. Gryshanova I. Yu., Shherbak S.S. Rozvytok texnologij informacijnogo poshuku ta naliz yix zastosuvannya v Semantic WEB. Systema obrobky informaciyi. 2009. Vypusk 6(80). S. 34-42I.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2. Zhalba I.O., Grygorovych V.I. Misce poshukovoyi optymizaciyi v systemi marketyngovyx znan. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald_ru/content/download/archive/2010/v3/NV-2010-V3_30.pdf (data zvernennya: 10.10.2018).

3. Shvydkyj pidbir klyuchovyx sliv dlya sajta cherez onlajn-servisy. URL: https://lemarbet.com/ua/otkrytie-internet-magazina/bystryj-podbor-klyuchevyh-slov-dlya-sajta-cherez-onlajn-servisy/ (data zvernennya: 10.10.2018)

4. Lavrenyuk R.M. Marketyngovyjanaliz veb-sajtiv navchalnyx zakladiv, shho nadayut osvitni poslugy z vykorystannyam internet-texnologij. Naukovyj visnyk Poltavskogo universytetu ekonomiky i torgivli. 2013. №5(61). S.88-93.

5. Rejtyng populyarnyx sajtiv za serpen 2018. URL: https://tns-ua.com/news/reyting-populyarnih-saytiv-za-serpen-2018 (data zvernennya: 10.10.2018)

6. Google Trends. URL: https://trends.google.com.ua/trends/?geo=UA (data zvernennya: 12.10.2018).

7. SpivakovskyjO.: pro sumnu statystyku vstupnoyi kampaniyi. URL: http://osvita.ua/blogs/61456/ (data zvernennya: 12.10.2018).

8. TOP-10 specialnostej ta VNZ, yaki obraly vstupnyky czogo rich. URL: https://pedpresa.ua/193617-top-10-spetsialnostej-ta-vnz-yaki-obyraly-vstupnyky-tsogorich.html (data zvernennya: 12.10.2018).

9. Harina S.M. Mozhlyvosti zastosuvannya internet-servisu Google Trends dlya analizu poshukovyx zapytiv cilovoyi audytoriyi zakladu osvity. Suchasna pedagogika ta psyxologiya: metodologiya, teoriya i praktyka: materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi. (m.Kyiv, 28-29 veresnya 2018 r.). Kyiv: Tavrijskyj nacionalnyj universytet imeni V.I.Vernadskogo, 2018. S. 84-86

STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN THE FREQUENCY OF SEARCH QUERY OF THE TARGET AUDIENCE IN HIGHER EDUCATION

INSTITUTIONS AND TOTAL NUMBER OF PROSPECTIVE STUDENTS S. M. Harina

State Scientific Institution «Center for Innovative Medical Technologies» of the National Academy of Sciences of Ukraine

N. T. Tveresovska National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Abstract. Existing competition in educational services market and necessity to increase the competitiveness of higher education institutions through development and implementation of Internet marketing strategies.

Search engine optimization of internet-resources in higher education institutions and quantitative assessment of its effectiveness. Study of the possibility of using Google Trends web service for search engine optimization in higher education institution and assessment of its effectiveness.

Frequency of queries containing "speciality" query term was determined by regions of Ukraine at different time periods. Dependence number of entrance application form obtained from prospective students in higher education institutions on search queries frequency was established; regression linear mathematical model was developed. Results obtained show importance of conducting search engine optimization by higher education institutions in order to increase the number of prospective students, and they can be used to predict the number of entrance applications from prospective students.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Quantitative evaluation of search optimization results was carried out for the first time; namely dependence of the number of entrance applications from the prospective students in higher education institutions on search queries frequency of the target audience is established. Possibility and limits on the use of Google Trends internet service for the analysis of frequency of the search queries with the term "specialty" were studied.

It has been established that the study of search queries frequency of target audience with Google Trends internet service is one of the principal directions in search engine optimization in higher education institutions. Further studies should be aimed at determining the number and frequency of searches for a target audience, possibility and quantitative assessment of effectiveness of internet marketing tools relating to the higher education institutions.

Keywords: Internet Marketing, Higher Education Institution, Search Engine Optimization.