Научная статья на тему 'Динаміка змін показників білкового обміну в корів залежно від сезону року та території розташування господарства'

Динаміка змін показників білкового обміну в корів залежно від сезону року та території розташування господарства Текст научной статьи по специальности «Ветеринарные науки»

CC BY
48
8
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
корови / періоди дослідження / загальний білок / білкові фракції / екологічні умови / cows / search periods / total protein / protein fractions / ecological conditions

Аннотация научной статьи по ветеринарным наукам, автор научной работы — У. М. Вус, О. В. Козенко

Білковий обмін у тварин є чи не найбільш інформативним показником при техногенному забрудненні середовища, оскільки дає можливість охарактеризувати обмінні процеси в організмі. Вони мають винятково важливе значення для будови та функціонування всіх клітин, тканин і систем органів. Білки відображають стан організму, а також ті зміни, які в ньому відбуваються під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників. Вивчали динаміку змін показників білкового обміну у корів залежно від сезону року та території розташування господарства. Дослідження були проведені в двох господарствах Львівської області: ТзОВ імені Данила Галицького, поблизу Державного гірничо-хімічного підприємства “Сірка”, та ФГ “Лелик” Жовківського району у весняний, літній, осінній та зимовий періоди утримання. Об’єктом досліджень була кров 20 корів української чорно-рябої породи. Згідно з одержаними результатами досліджень встановлено зниження загального білка, щодо фізіологічної норми на 0,45 г/л у весняний, та на 0,64 г/л у літній періоди, диспротеїнемію, високий рівень гама глобулінової фракції (50,30%) у корів з господарства імені Данила Галицького, розташованого в зоні впливу ДГХП “Сірка”. У тварин ФГ “Лелик”, розташованого в умовно чистій зоні, цей показник був значно більшим і становив 76,14 г/л весною та 78,17 г/л влітку, також у тварин цього господарства диспротеїнемії не спостерігалось. Восени, по закінченні літнього пасовищного періоду утримання, показник загального білка мав тенденцію до зниження у тварин ТзОВ імені Данила Галицького, а взимку нормалізувався і вкладався в межі фізіологічної норми. Альбумінова фракція білка у цієї групи тварин впродовж усього періоду досліджень мала тенденцію до зростання. У корів ФГ “Лелик” показники білкового обміну перебували в межах фізіологічної норми в усі періоди досліджень, з притаманними щодо сезону року коливаннями. Одержані результати щодо вмісту загального білка та білкових фракцій у плазмі крові корів, яких утримують на територіях з різним екологічним статусом, вказують на достатньо потужний вплив на організм тварин наслідків діяльності ДГХП “Сірка”.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Dynamics of changes in protein metabolism rates in cows depending on the season of the year and the location of the farm

Protein metabolism in animals is perhaps the most informative indicator of anthropogenic environmental pollution, because it provides an opportunity to characterize metabolic processes in the body. They are of the utmost importance for the structure and function of all cells, tissues and organs. Proteins reflect the state of the organism, as well as those changes that occur in it under the influence of internal and external factors. We studied the dynamics of changes in indicators in protein metabolism in cows depending on the season of the year and the location of a farm. The research was carried out in two farms of the Lviv region: the Danylo Halytskyj LLC, near the State Mining and Chemical Enterprise “Sirka”, and FE “Lelyk” of Zhovkva district, in spring, summer, autumn and winter periods of keeping. The object of research was the blood of 20 cows of Ukrainian Black-Spotted breed. According to the results of the research, a reduction in total protein, relative to the physiological norm of 0.45 g/l. in spring, and by 0.64 g/l in the summer, dysproteinemia, a high level of gamma globulin fraction (50.30%) in cows from the Danylo Halytskyj farm, located in the zone of influence of the State Chemical Medicine Plant “Sirka”. In animals FE Lelyk, located in the conventionally clean zone, this indicator was significantly higher, and was 76.14 g/l in spring, and 78.17 g/l in summer, and also in animals of this farm dysproteinemia was not observed. In the autumn, at the end of the summer grazing period of the keeping, the index of total protein tended to decrease in the animals of the Danylo Halytsky's Ltd., and in winter it was normalized and invested in the limits of the physiological norm. Albumin fraction of protein in this group of animals, throughout the search period, had a tendency to increase. In the cows of the FE “Lelyk”, the indices of protein metabolism were within the limits of the physiological norm in all periods of research, with the inherent fluctuations in the season of the year. The obtained results due to the content of total protein and protein fractions in the plasma of blood of cows kept in territories with different ecological status indicate that the effect of the activity of the State Chemical Medicine Plant “Sirka” is sufficiently strong on the organism of animals.

Текст научной работы на тему «Динаміка змін показників білкового обміну в корів залежно від сезону року та території розташування господарства»

Науковий вкник Льв1вського нацюнального ушверситету ветеринарно1 медицини та бютехнологш 1меш С.З. Гжицького.

Сер1я: Ветеринарш науки

Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences

ISSN 2518-7554 print ISSN 2518-1327 online

doi: 10.32718/nvlvet9329 http://nvlvet.com.ua

UDC 619:577.122:636.2

Dynamics of changes in protein metabolism rates in cows depending on the season of the year and the location of the farm

U.M. Vus, O.V. Kozenko

Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Article info

Received 14.02.2019 Received in re-vised form

15.03.2019 Accepted 18.03.2019

Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Pekarska Str., 50, Lviv, 79010, Ukraine. Tel.: +38-067-747-05-25 E-mail: ulyanavus@gmail.com

Vus, U.M., & Kozenko, O.V. (2019). Dynamics of changes in protein metabolism rates in cows depending on the season of the year and the location of the farm. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 21(93), 164-168. doi: 10.32718/nvlvet9329

Protein metabolism in animals is perhaps the most informative indicator of anthropogenic environmental pollution, because it provides an opportunity to characterize metabolic processes in the body. They are of the utmost importance _ for the structure and_ function of all cells, tissues and organs. Proteins reflect the state of the organism, as well as those changes that occur in it under the influence oof internal and external factors. We studied the dynamics of changes in indicators in protein metabolism in cows depending on the season of the year and the location of a farm. The research was carried out in two farms of the Lviv region: the Danylo Halytskyj LLC, near the State Mining and Chemical Enterprise "Sirka", and FE "Lelyk" of Zhovkva district, in spring, summer, autumn and winter periods of keeping. The object of research was the blood of 20 cows of Ukrainian Black-Spotted breed. According to the results of the research, a reduction in total protein, relative to the physiological norm oof 0.45 g/l. in spring, and by 0.64 g/l in the summer, dyspro-teinemia, a high level of gamma globulin fraction (50.30%) in cows from the Danylo Halytskyj farm, located in the zone of influence of the State Chemical Medicine Plant "Sirka". In animals FE Lelyk, located in the conventionally clean zone, this indicator was significantly higher, and was 76.14 g/l in spring, and 78.17 g/l in summer, and also in animals of this farm dysproteinemia was not observed. In the autumn, at the end of the summer grazing period of the keeping, the index of total protein tended to decrease in the animals of the Danylo Halytsky's Ltd., and in winter it was normalized and invested in the limits of the physiological norm. Albumin fraction of protein in this group of animals, throughout the search period, had a tendency to increase. In the cows of the FE "Lelyk", the indices of ^protein metabolism were within the limits of the physiological norm in all periods of research, with the inherent fluctuations in the season of the year. The obtained results due to the content of total protein and protein fractions in the plasma of blood of cows kept in territories with different ecological status indicate that the effect of the activity of the State Chemical Medicine Plant "Sirka " is sufficiently strong on the organism of animals.

Key words: cows, search periods, total protein, protein fractions, ecological conditions.

Динамжа змш показникчв бшкового обмшу в кор1в залежно вщ сезону року та територн розташування господарства

У.М. Вус, О.В. Козенко

M^beiecbKuü нацюналъний утверситет ветеринарног медицини та бютехнологш теш С.З. Гжицького, м. Лъв1в, Украгна

Быковий обмiн у тварин е чи не найбЫъш iнформатuвнuм показником при техногенному забрудненнi середовища, оскыъки дае можливгстъ охарактеризувати обмтт процеси в органiзмi. Вони мають винятково важливе значения для будови та функцюну-вання всх клтин, тканин i систем оргамв. БЫки вiдображаютb стан оргатзму, а також т1 змти, як в ньому вiдбуваютbся тд впливом внутршмх та зовншмх чинниюв. Вивчали динамку змт показниюв бЫкового обмшу у корiв залежно в^д сезону року та

територи розташування господарства. До^дження були проведет в двох господарствах Львiвсько'i областг. ТзОВ шет Данила Галицького, поблизу Державного гiрничо-хiмiчного тдприемства "арка", та ФГ "Лелик" Жовтвського району у весняний, лтнш, осшнш та зимовий перюди утримання. Об 'ектом до^джень була кров 20 корiв украЧнськоЧ чорно-рябоЧ породи. Згiдно з одержа-ними результатами до^джень встановлено зниження загального бтка, щодо фiзiологiчноi норми на 0,45 г/л у весняний, та на 0,64 г/л у лШнш перюди, диспротеЧнемЮ, високий рiвень гама глобултовоЧ фракцп (50,30%) у корiв з господарства iменi Данила Галицького, розташованого в зон впливу ДГХП "арка". У тварин ФГ "Лелик", розташованого вумовно чистш зот, цей показник був значно большим i становив 76,14 г/л весною та 78,17 г/л влтку, також у тварин цього господарства диспротетемп не спо-стеркалось. Восени, по зактченш лШнього пасовищного перюду утримання, показник загального бшка мав тенденцт до зниження у тварин ТзОВ теш Данила Галицького, а взимку нормалiзувався i вкладався в межi фiзiологiчноi норми. Альбумтова фракцiя бтка у ще'Ч групи тварин впродовж усього перюду до^джень мала тенденцю до зростання. У корiв ФГ "Лелик " показники бтко-вого обмн перебували в межах фiзiологiчноi норми в уЫ перюди до^джень, з притаманними щодо сезону року коливаннями. Одержан результати щодо вмкту загального бшка та бткових фракцш у плазмi кровi корiв, яких утримують на територiях з рiзним екологiчним статусом, вказують на достатньо потужний вплив на оргатзм тварин на^дтв дiяльностiДГХП "арка".

Ключовi слова: корови, перюди до^дження, загальний бток, бiлковi фракцп, екологiчнi умови.

Вступ

Сучасш еколопчш умови довшлля негативно впливають на Bci його складов! i в першу чергу на життездатшсть тварин. Сьогодшшня еколопчна ситуация у Львiвськiй обласп мае проблеми, породжеш десятками рошв тому (Petrovska, 2011). Ввдтак перс-пективи полшшення стану довшлля ниш залежать не спльки в!д нашру вживати природоохоронш заходи, сшльки в!д реальних можливостей л!кв1дацп наслщшв уже завданих еколопчних збитшв. На и територи розташовано понад 840 промислових пвдприемств, у тому числ! з видобутку нафти, вуплля та арки. Непростою була i залишаеться ситуация у Яворiвському райош, в зош впливу ДГХП "Срка". Хоча видобуван-ня срки припинено в 1998 рощ, але на даний час залишаеться проблема наявносл важких металiв у хвос-тосховищах промислових розробок (Dobrzanski et al., 1996; Stezhka et al., 2003).

Доведено, що велик! промисловi об'екти здатш за-бруднювати довшлля на десятки кiлометрiв. Вироб-нич! викиди останнiх у ряд! випадшв можуть привести до створення штучних, локальних бюгеох!м!чних провшцш, як1 займають значш територи. На ввдмшу в!д оргашчних сполук токсичш метали не руйнуються у грунт! та вод!, а нагромаджуються i мирують трофь чними ланцюгами в оргашзм тварин i людей у знач-них к1лькостях. Нагромадження !х у тканинах i органах сшьськогосподарських тварин негативно впливае на !мунолопчний статус, ферментш системи, репро-дуктивну функцш оргашзму, термш господарського використання. Внаслщок цього напришнщ ХХ i на початку ХХ1 столитя ввдбуваеться значне попршення стану здоров'я i збшьшуеться шльшсть захворювань (Butsiak & Kravtsiv, 2003; Salvatori et al., 2004; Krav-tsiv et al., 2004; Kravtsiv et al., 2009; Gutyj, 2015; Hradovych et al., 2016; Hutyi et al., 2016; Vishchur et al., 2016; Khariv et al., 2016; Gutyj et al., 2017; Gutyj et al., 2019).

Бшковий обмш у тварин е чи не найб!льш шфор-мативним показником при техногенному забрудненш середовища, осшльки дае можливють охарактеризува-ти обмшш процеси в оргашзмг Вони мають винятко-

во важливе значення для будови та функцюнування вах клиин, тканин i систем оргашв. За р!зних ф!зю-лопчних сташв та при токсичних ураженнях оргашз-му сшввцщошення м!ж фракциями бшшв сироватки кров! змшюеться: к1льк1сть окремих бшкових фракцш знижуеться, а шших - пвдвищуеться. Враховуючи вищесказане, метою роботи було дослвдити фракцш-ний склад бшшв у кор!в з р!зних в еколопчному план! зонах та сезонах року (Lazarenko & Melnykova, 2012).

MaTepia™ i методи дослiджень

Дослвдження проводили у двох господарствах Льв!всько! области ТзОВ !меш Данила Галицького поблизу ДГХП "Орка" Явор!вського району та ФГ "Лелик" Жовшвського району, розташованого в умовно чистш еколопчнш зон!. Об'ектом дослвджень була кров 20 кор!в укрансько! чорно-рябо! породи, взята з яремно! вени вранщ до год!вл з дотриманням правил асептики та антисептики. Визначали р!вень загального б!лка плазми кров! рефрактометричним методом (RL-2), сшввщношення бшкових фракцш за методом Олла i Маккорда в модифжаци Карпюка у зимовий, весняний, лггнш та осшнш перюди утримання (Kondrahin et al., 1985; Shevchenko et al., 2004; Vlizlo et al., 2004). Отримаш числов! дан! обробляли статистично з використанням комп'ютерно! програм. Результати середшх значень вважали статистично в!рог!дними при Р < 0,05 - *; Р < 0,02 - **; Р < 0,01 -***• р < 0 001 — ****

Результати та Тх обговорення

Бшки е досить лабшьною системою, що вщобра-жае стан оргашзму, а також т змши, як! в ньому в!д-буваються шд впливом внутршшх та зовшшшх чин-нишв. Дуже часто зм!на х!м!чного складу зовшшнього середовища спричиняе зм!ну бшкового складу кров! тварин (Butsiak et al., 2006).

Результати дослвджень проте!нограми плазми кров! кор!в з обох господарств у весняний та лпнш перь од утримання наведен! в таблиц! 1.

Таблиця 1

Протешограма плазми кров1 кор1в у весняний та лггаш перюди (М ± m, n = 10)

Весна Што

Показники ТзОВ Гмеш Данила Галицького ФГ "Лелик" ТзОВ Гмеш Данила Галицького ФГ "Лелик"

Загальний бшок, г/л 69,55 ± 1,07 76,14 ± 0,68**** 69,36 ± 0,58 78,17 ± 1,29****

Альбумши, % 32,02 ± 0,14 41,25 ± 0,17**** 34,80 ± 0,35 45,88 ± 1,06****

a-глобулши, % 9,76 ± 0,14 13,18 ± 0,08**** 19,22 ± 0,63 18,86 ± 0,33

Р-глобулши, % 7,92 ± 0,13 15,62 ± 0,17**** 7,28 ± 0,14 10,80 ± 1,01***

у-глобулши, % 50,30 ± 0,35 29,95 ± 0,17**** 38,70 ± 0,66 24,46 ± 1,01****

А/Г 0,47 ± 0,003 0,70 ± 0,005**** 0,54 ± 0,004 0,85 ± 0,003****

Зпдно з одержаними результатами, наведеними у таблиц 1, у кор1в з господарства 1меш Данила Гали-цького, розташованого в зош впливу ДГХП "Орка", встановлено низький показник вмюту загального бшка, щодо фГзюлопчно! норми та диспротешемш. Так, у цих тварин у весняний перюд вмют загального бшка був на р1вш дещо меншому за нижню межу фГзюлопчно! норми i становив 69,55 г/л.

У лггнш перiод цей показник ще незначно змен-шився i був на 0,64 г/л меншим за нижню межу фГзю-лопчно! норми, тимчасом як у тварин з ФГ "Лелик", розташованого в умовно чистш зош, рГвень загального бшка був значно бшьшим на 6,59 г/л та 8,81 г/л у весняний та лггаш перюди вадповадно. Треба наголо-сити, що у тварин цього господарства диспротешеми не спостерГгалось.

Дослщження бшкових фракцш мае вагоме значен-ня, адже дае змогу виявити наявшсть патолопчних процеав в оргашзмГ. У корГв з ТзОВ Гмеш Данила Галицького вмют альбумшово! фракци бГлка був значно меншим на 7,98% за нижню межу фгзюлопчно! норми у весняний перюд. У лггаш перюд альбумшова фракщя бГлка зросла на 2,78%, проте не досягла ниж-нього рГвня фГзюлопчно! норми. Своею чергою вмют альбумшв в плазмГ кровГ корГв з ФГ "Лелик", був у межах фГзюлопчно! норми i перевищував ii нижню межу на 1,25 та 5,88% ввдповвдно у весняний i лггаш перiоди.

Стосовно глобулшових фракцiй, то у тварин з ТзОВ Гмеш Данила Галицького у весняний перюд

Зпдно з таблицею 2, восени, по зашнченню ли'-нього пасовищного перiоду вмют загального бiлка у корГв ТзОВ iменi Данила Галицького не зрю, а, навпа-ки, дещо знизився (на 0,34%). Альбумшова фракщя бшка в ще! групи тварин протягом усього перiоду

кшькють a-глобулiнiв була на 0,24% менша за нижню межу фГзюлопчно! норми, а бета глобулшв - на 0,08%. У лггаш перiод утримання цих тварин встановлено зростання a-глобулшово! фракци бiлка на 9,46%, що ближче до верхньо! меж1 фГзюлопчно! норми.

Бета глобулiнова фракцiя у лггаш перiод, мае тен-денщю до зниження i була на 0,64% меншою за весняний перюд. У корГв з ФГ "Лелик" ц фракци бГлка були значно бшьшими порГвняно з ровесницями зони впливу ДГХП "Орка" i перебували у межах фГзюло-пчно! норми, ближче до ii верхньо! меж! Зокрема, альфаглобулшова фракщя була на 3,42% бГльшою у весняний перюд, проте на 0,36% меншою у лггаш перюд, тимчасом як р-глобулшова фракщя бшка була значно вищою як у весняний, так i в лггаш перюди утримання.

При ураженш печшки часто спостерцають значне зростання у-глобулшово! фракци бГлка. Так, у тварин Гз забруднено! зони у весняний перюд встановлено значне його зростання до 50,3%, що на 10% бшьше за верхню межу фГзюлопчно! норми. ВлГтку вмют ц1е! фракци знизився i був у межах норми, ближче до верхньо! ii меж! У тварин Гз господарства, розташованого в умовно чистш еколопчнш зош, у-глобулшова фракцГя бГлка була в межах фГзюлопчно! норми. Вшповвдав сшввадношенню бшкових фракцш i А/Г коефщент.

* * *

дослщженнь, мала тенденщю до зростання. Восени вона становила 35,24%, що на 0,44% бшьше за линш перюд. Найвищим цей показник був у зимовий перюд (42,74%) i знаходився у межах норми. У ровесниць з ФГ "Лелик" вмют загального бшка та альбумшово!

Таблиця 2

Протешограма плазми кровГ корГв у осшнш та зимовий перюди (М ± m, n = 10)

Показники

Осгнь

Зима

ТзОВ Гмеш Данила Галицького

ФГ "Лелик"

ТзОВ Гмеш Данила Галицького

ФГ "Лелик"

Загальний бшок, г/л 69,02 ± 0,65 73,82 ± 1,47**** 72,46 ± 0,43 75,37 ± 0,62**

Альбумши, % 35,24 ± 0,18 45,71 ± 1,23**** 42,74 ± 0,28 42,12 ± 0,23

a-глобулши, % 19,09 ± 0,64 19,09 ± 0,27 12,50 ± 0,42 16,14 ± 0,16***

Р-глобулши, % 7,08 ± 0,09 10,65 ± 0,95** 6,83 ± 0,26 14,13 ± 0,50***

у-глобулгни, % 38,05 ± 0,68 24,55 ± 1,63**** 37,93 ± 0,19 27,61 ± 0,41***

А/Г 0,54 ± 0,004 0,85 ± 0,03 0,75 ± 0,009 0,73 ± 0,006

його фракцп був значно вищим. Виняток становив зимовий перюд. Взимку альбумiнова фракщя бiлка була на 0,62% вищою.

Стосовно глобулiнiв - у тварин обох господарств в осшнш i зимовий перюди спостерпалась певна тен-денцiя до нормалiзацiï цих показнишв. Альфа- глобу-лiнова фракцiя бшка восени у корiв обох груп стано-вила 19,09%. Взимку вщбулось певне зниження i рiз-ниця м1ж групами становила 3,64% на користь тварин з ФГ "Лелик". У цих же тварин показник бета-глобулiновоï фракцп бшка i надалi перебував у межах фiзiологiчноï норми, тимчасом як у корiв з ТзОВ iменi Данила Галицького вш залишався доволi низьким.

Гама-глобулшова фракцiя у тварин iз зони впливу ДГХП "Орка", восени, так i взимку мала тенденщю до зниження i становила в середньому 38%. Альбумь ново-глобулiнове спiввiдношення теж мало тенденщю до нормалiзацiï.

Висновки

Одержанi результати щодо вмiсту загального бшка та бiлкових фракцiй у плазмi кровi корiв, яких утри-мують на територiях з рiзним екологiчним статусом, вказують, на достатньо потужний вплив на органiзм тварин наслщшв дiяльностi ДГХП "Сiрка". Особливо вразливим оргашзм цих тварин стае влггку, коли вони перебувають на пасовищг В цей перiод у плазмi ïхньоï кровi був найменший вмiст загального бiлка, яскраво виражена диспротеïнемiя та високий рiвень гамаглобулшово1' фракцiï, що вказуе на реакщю три-воги. У тварин з ФГ "Лелик" дослщжуваш показники плазми кровi перебували в межах фiзiологiчноï норми як улiтку, так i в iншi сезони року.

References

Butsiak, V.I., & Kravtsiv, R.I. (2003). Vplyv tseolitiv na transformatsiiu vazhkykh metaliv orhanamy i tkanynamy koriv za umov antropohennoho navantazhennia. Biolohiia tvaryn, 5(^), 306-310 (in Ukrainian).

Butsiak, V.I., Kurliak, I.M., & Butsiak, H.A. (2006). Profilaktychni zakhody shchodo vyrobnytstva ekolohichno-chystoho moloka u bioheokhimichnykh provintsiiakh. Problemy tekhnolohichnoho ta kadrovoho zabezpechennia v tekhnohenno-ekolohichnii sferi. Materialy mizhvuzivskoho naukovoho seminaru. Lviv, 3-12 (in Ukrainian). Dobrzanski, Z., Kolacz, R., & Bodak, E. (1996). Metale ciezkie w srodowisku zwierzat. MedycynaWeterynar-yjna, 52(9), 570-574. Gutyj, B., Nazaruk, N., Levkivska, A., Shcherbatyj, A., Sobolev, A., Vavrysevych, J., Hachak, Y., Bilyk, O., Vishchur, V., & Guta, Z. (2017). The influence of nitrate and cadmium load on protein and nitric metabolism in young cattle. Ukrainian Journal of Ecology, 7(2), 9-13. doi: 10.15421/2017_14. Gutyj, B.V. (2015). The activity of antioxidant protecting of the bulls for acute cadmium toxicosis. Scientific

Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 17(1), 31-36. Retrieved from https://nvlvet.com.Ua/index.php/journal/article/view/2 14.

Gutyj, B.V., Ostapyuk, A.Y., Sobolev, O.I., Vishchur, V.J., Gubash, O.P., Kurtyak, B.M, Kovalskyi, Y.V., Darmohray, L.M., Hunchak, A.V., Tsisaryk, O.Y., Shcherbatyy, A.R., Farionik, T.V., Savchuk, L.B., Palyadichuk, O.R., & Hrymak, K. (2019). Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 236-239.

Hradovych, N., Paranyak, R., & Zabytivskyi, Y. (2016). Influence of zeolites on lead and cadmium content in separate links of trophic chain in hydroecosystems. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 18, 2(67), 61-65. doi: 10.15421/nvlvet6714.

Hutyi, B.V., Murska, S.D., Hufrii, D.F., Khariv, I.I., Levkivska, N.D., Nazaruk, N.V., Haidiuk, M.B., Pryima, O.B., Bilyk, O.Ia., & Huta, Z.A. (2016). Vplyv kadmiievoho navantazhennia na systemu antyoksydantnoho zakhystu orhanizmu buhaitsiv. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Biolohiia, Ekolohiia, 24(1), 96-102. doi: 10.15421/011611 (in Ukrainian).

Khariv, M., Gutyj, B., Butsyak, V., & Khariv, I. (2016). Hematological indices of rat organisms under conditions of oxidative stress and liposomal preparation action. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University. 6(1), 276-289. doi: 10.15421/201615.

Kondrahin, I.P., Kurilov, P.V., & Malahov, A.G. (1985). Klinicheskaja laboratornaja diagnostika v veterinarii. Moskva. Agropromizdat (in Russian).

Kravtsiv, R.I., Kalyn, B.M., Fomina, M.V., & Butsiak, H.A. (2009). Tekhnohennyi vplyv na ahroekosystemy ta yakist sils-kohospodarskoi produktsii. Naukovo-teoretychnyi zhurnal Ahroekolohichnoi zhurnal, cher-ven, spetsialnyi vypusk. Kyiv, 163-165 (in Ukrainian).

Kravtsiv, R.I.,Ostapiuk, Yu.I., & Kolishytskyi, Z.V. (2004). Hematolohichni pokaznyky molodniaka velykoi rohatoi khu-doby okremykh bioheokhimichnykh zon Zakhidnoi Ukrainy. Naukovyi visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii veterynarnoi medytsyny imeni S.Z. Hzhytskoho, 6(1), 188-191 (in Ukrainian).

Lazarenko, I.A., & Melnykova, N.M. (2012). Kharakter-ystyka bilkovoho skladu krovi shchuriv, otruienykh svyntsem Biolohiia tvaryn, 14(1), 316-320. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bitv_2012_14_1-2_51 (in Ukrainian).

Petrovska, M. (2011). Zdorovia naselennia Lvivskoi ob-lasti, yak rezultat reaktsii na zminy pryrodnoho seredovyshcha. Visnyk Lviv. UN-TU Seriia heohr, 39, 267-277. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_ 2011_39_31 (in Ukrainian).

Salvatori, F., Talassi, C.B., Salzgeber, S.A., Sipinosa, H.S., & Bernardi, M.M. (2004). Embryotoxic and long-term

effects of cadmium exposure during embryogenesis in rats. Neurotoxicology and Teratology, 26(5), 673-680. doi: 10.1016/j.ntt.2004.05.001.

Shevchenko, V.I., Novozhytska, Yu.M., & Sakhniuk, V.V. (2004). Biokhimichni metody doslidzhennia krovi tvaryn: Metodychni rekomendatsii. Kyiv (in Ukrainian).

Stezhka, V.A., Dmitruha, N.N., Pokrovskaja, T.N., Bil'ko, T.A., & Lampeka, E.G. (2003). K voprosu ob immu-no-toksicheskom dejstvii soedinenij tjazhelyh metal-

lov. Sovremennye problemy toksikologii, 1, 22- 29 (in Russian).

Vishchur, V.Y., Saranchuk, I.I., & Gutyj, B.V. (2016). Fatty acid content of honeycombs depending on the level of technogenic loading on the environment. Visn. Dnipropetr. Univ Ser Biol Ekol, 24(1), 182-187. doi: 10.15421/011622. Vlizlo, V.V., Fedoruk, R.S., & Makar, I.A. (2004). Fizi-oloho-biokhimichni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni. Dovidnyk. Lviv (in Ukrainian).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.