Научная статья на тему 'Concidering of Fundation slope to determine the Engeneering structure height'

Concidering of Fundation slope to determine the Engeneering structure height Текст научной статьи по специальности «Геодезические методы решения геодинамических задач»

CC BY
531
71
Поделиться
Ключевые слова
інженерна споруда / висота / базис / складні умови / геодезична зйомка

The article considers some aspects of determining of engineering structure height. It proposes the technique for terrain slope consideration in the course of base adjustment under difficult conditions of geodetic surveying.

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Concidering of Fundation slope to determine the Engeneering structure height»

УДК 528.48+624.148.7

ВРАХУВАННЯ НАХИЛУ БАЗИСУ ПРИ ВИЗНАЧЕНН1 ВИСОТИ

1НЖЕНЕРНО1 СПОРУДИ

З.Г. Зубко, доцент, к.т.н., ХНАДУ

Анотащя. Розглянуто деяК аспекти визначення висоти тженерног споруди та за-пропоновано споаб врахування нахилу мiсцевостi при розбивцi базису в складних умовах геодезично'1 зйомки.

Ключовi слова: тженерна споруда, висота, базис, складнi умови, геодезична зйомка.

Вступ

Bei шженерш споруди i Mic^Bi предмета, висоту яких необхвдно визначити умовно, можна роздь лити на двi групи:

а) споруди, основа яких для проведения лшшних вимiрювань доступна;

б) споруди з недоступними чи погано доступними основами.

Аналiз публiкацiй

Способи рiшения задач для групи а вiдомi в лгге-ратурi i е методичнi вказiвки.

Споcобiв для визначення висоти споруджень з неприступною основою е два. Перший споаб передбачае побудову допомiжних трикутнишв як горизонтальних, так i вертикальних.

При другому cпоcобi використовуеться створний базис i допом1жш трикутники тiльки вертикальнi. У тому й шшому випадках виконують кутовi i лiнiйнi вимiри. Базис необхвдно розбивати таким чином, щоб вш був однiею зi cторiн горизонтального трикутника або ж був у cтворi зi спорудою, висоту яко! необхiдно визначити.

Висоту споруди при побудовi горизонтального трикутника можна обчислити за формулами, за-стосовуючи теорему синуав

h2 = d2tgv2, h + h2

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

(2)

h„, = -

2

Якщо умови мicцевоcтi не дозволяють вибрати дiлянки для розбивки горизонтального базису, то розбиваеться похилий базис L' i виконуеться ви-мiр кута нахилу мюцевосп ю. Горизонтальнi вщ-cтанi вщ базису до споруди d1 i d2 обчислюють за формулами

d1 = L' cos ю

d2 = L' cos ю

sin ß2

sin (ßi +ß2)

sin ß1 sin (ßi +ß2 )

(3)

Висота споруди h обчислюеться за формулами вище приведеними.

Якщо ж потрiбно визначити ввдмгтку верхньо! точки споруди чи мюцевосп, то користуються формулами

HC = HA + iA + ^g^

HC = HB + iB + d2tgv2,

(4)

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

тодi

d1 = L-

sin ß2

d 2 = L-

l(ßi +ß2 )

sin ß2 l(ßi +ß2 ) ,

h = ditgvi,

(1)

де НА - вiдмiтка першо! точки стояния теодолiта на базиа, НВ - вiдмiтка друго! точки стояния тео-долиу на базиа, НС - ввдмпта вершиии споруди (точки).

Коли вщстань вiд базису до споруди неможливо безпосередньо вимiряти, то в лiтературi вiдомий такий спосiб: за основу визначення висоти споруд методом вертикальних трикутник1в покладено базис, одна точка якого вибираеться довiльио, а

друга розмщаеться на створенш лши теодолтг-споруда. Рiшення дано! задачi для умов горизонтально! мюцевосп наведено в роботах Г.С. Бронштейна [1, 2].

h = D

(tgVi - tgv2) • (tgV3 - tgv4)

(tgVj - tgV2 ) - (tgv3 - tgV4 ) '

(5)

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

Вимiри кутiв v1, v2, vз, V4 вважаються позитивни-ми, якщо кути розташовуються вище горизонту iнструмента. У протилежному випадку кути вiд'eмнi, а також !хш тангенси вiд'eмнi.

У формулу величини шдставляються зi сво!ми знаками. У цих же роботах приводиться аналiз точностi визначення висоти споруди в залежносп вiд величини базису i вiдстанi ввд базису до спо-руди.

Користуючись даними, наведеними в цих роботах, можна вибрати оптимальну схему визначення висоти споруди, тобто довжину базису i ввд-стань вiд споруди в залежносп ввд задано! величини точности Але тут розрахунки проводилися для умови горизонтально! дмнки мiсцевостi, на яюй розбиваеться базис.

У переачнш чи гористiй же тсцевосп не завжди е можливють вибрати такий базис. Тому необхвд-но рiшення дано! задачi розглядати для випадку похилого базису.

Мета i постановка задачi

З метою врахування неможливостi горизонтального розташування базису була розглянута задача врахування нахилу базису та неприступностi ви-мiру вiдстанi до споруди.

Врахування складних умов

Розглядаючи цю задачу, враховували два випад-ки. Перший, коли висоти шструменпв (/') в точках установки теодолтв А i В рiвнi (/'А = /В), другий випадок iА ф /В. Тодi для першого випадку формула визначення висоти споруди буде мати вигляд

h = L cos ra

(tgV1 - tgV 2 ) • (tgV3 - tgV 4 ) (tgV1 - tgV2) - (tgV3 - tgV4 ) '

(6)

де ю - кут нахилу базису; уь.у2, у3, у4 - вертикалью кути iз точок А i В.

У другому випадку

h = L' cos ra'

(tgV1 - tgV2 ) - (tgV3 - tgV4)

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

ra' = arctgI tgra -

L cos ra

(7)

L' = L

cos ю

Аналiзуючи отриманi наслвдки можна сказати, що формули (7) е загальними для даного способу визначення висоти споруди, а формули (5), (6) будуть частинними. Дшсно, що при ю' = ю к за формулою (7) приймае вигляд формули (6), а при ю = 0 - вигляд формули (5).

Похибка визначення споруди буде h = f (L, ra, V1V2V3V4);

(8)

У даному випадку можна пiдрахувати !! за формулою [3]

mh =

2 л

v5L У

\ 2

2 (dh Y 2 f dh \ 2

mL + I — I mra + I-I mV2 +

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

L IctoJ ra [oV1 1 V1

f dh Л 2 f dh

, V 1 1 I mV2 + I-

oV, ) ^0V3 J 3 [5V4

+ I — I m2 +I •

(9)

дк дк дк ......

де —,—,-.... - частковi похвдш функцil

дЬ дю ду1

к = /(Ь, ю, у1, у2...) вiдповiдно до перемшних Ь, ю, у1, у2...; тЬ - похибка визначення лiнiйних величин; тю т^ ту2... - похибки вимiру кутових величин.

Осшльки mra = mV1 = жна записати

..= mV4, то формулу (10) мо-

dh Л2 2 ^L} mL + fdh J

^dra

f dh Y I dh Л2

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

U J +1 dV4 J

dh_ 5V1

dh

5V 2

(10)

Данi похибок у залежносп ввд довжини базису i ввдстат вiд базису до споруди зведеш в табл. 1.

За результатами дослвдження слiд вiдмiтити, що отримаш формули дозволяють розв'язувати зада-чi ввдносно визначення висоти iнженерних спо-руд з побудовою базису як на горизонтально, так i на тсцевосп з нахилом.

Обчисленi похибки за формулою та зведеш у таб-лицю е основою для вибору оптимально! довжини базису в складних умовах, коли мюцевють мае нахил i вщстань до споруди безпосередньо вимь ряти неможливо.

cosco

m,. = х

h

V

Таблиця 1 Залежшсть похибки вщ вщстаней i кулв нахилу мiсцевостi

Довжина базису, L, м Вщстань ввд спо- руди, м Кут нахи-лу мюце-восп, ю, ° Похибка, mh, см Довжина базису, L , м Ввдстань ввд спо- руди, м Кут нахи-лу мюце-востi, ю, ° Похибка, mh, см

5.0 15.0 0 20 45 9 12 36 5.0 15.0 20.0 25.0 0 9 12 21

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.

10.0 15.0 0 20 45 6 9 18 5.0 15.0 20.0 25.0 10 9 15 27

15.0 15.0 0 20 45 4 8 16 5.0 15.0 20.0 25.0 45 21 42 63

Висновки

Отримана формула (7) мае загальний вигляд i може бути використана при розв'язанш поставлено! задачi за будь-яких умов.

1з збшьшенням довжини базису похибка у визна-ченнi висоти зменшуеться. При малш довжинi базису на похибку бшьше впливае кут нахилу мiсцевостi. Зменшення цього впливу можливе тiльки шляхом збшьшення довжини базису.

Збiльшення ввдсташ мiж базисом i спорудою веде до зб№шення похибки у визначенш висоти спо-руди. Зменшення впливу ще! похибки можливе тiльки при збшьшенш довжини базису.

Лiтература

1. Бронштейн Г.С., Брянцев А.В., Сидненков И.В.

Определение высоты недоступного предмета // Транспортное строительство. - 1974. -№4. - С. 39-40.

2. Бронштейн Г.С. Определение высоты недосту-

пного предмета и радиуса сооружения круглой формы в створе // Промышленное строительство. - 1973. - №6. - С. 43-44.

3. Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка ре-

зультатов наблюдений. - М.: Наука, 1989.

Рецензент: В.К. Жданюк, професор, д.т.н., ХНАДУ.

Стаття надшшла до редакцп 10 счня 2005 р.

Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.