Научная статья на тему 'Features of treatment of the detention placenta in meat-breeds-cows'

Features of treatment of the detention placenta in meat-breeds-cows Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
113
29
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
М'ЯСНі КОРОВИ / ПЛАЦЕНТА / PLACENTA / ПРЕВЕНТИВНА ТЕРАПіЯ / PREVENTIVE THERAPY / ВіТАМіННО-МіНЕРАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ / ГЛЮКОЗА / GLUCOSE / іНСУЛіН / BEEF-COW / VITAMIN AND MINERAL PREPARATION / INSULIN

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Stefanyk V.Yu., Kostyshyn Ye.Ye., Katsaraba O.A.

Тhe article presents the possible methods of treatment cows meat breeds in detention placenta. We discuss the advantages and disadvantages of manual removal of placenta and its treatment without surgical removal, the introduction of antibiotics, oxytocin, PGF2ά, β2-antagonist and estrogen, infusion of collagenase into umbilical artery. We describe the effectiveness of glucose and insulin, as well as vitamin and mineral preparations for the treatment of cows meat breeds.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Features of treatment of the detention placenta in meat-breeds-cows»

УДК 619:618:632.2

Стефаник В.Ю., доктор вет.наук, доцент Костишин G.G., канд.вет.наук, доцент Кацараба О.А., асистент © Лье1еський нацюнальний утеерситет еетеринарног медицины та б1отехнологт

iм. С.З. Гжицького

ОСОБЛИВОСТ1 Л1КУВАННЯ КОР1В М'ЯСНИХ ПОР1Д ПРИ ЗАТРИМАНН1 ПОСЛ1ДУ

У статтi предстаелею можлиеi методи лщеання mpie м 'ясних mpid при затриманю по^ду. Обгоеорюються перееаги та недолжи мануального еидалення плаценти, а також його лщеання без оперативного етручання, ееедення антибютиюе, окситоцину, PGF2Ö, ß2-антагонiстiе i естрогете, тфузп колагенази е пупкоеi артерп. Описано ефектиетсть застосуеання глюкози та тсулту, а також е^тамтно-мтерального препарату для терапп корiе м 'ясних порiд при дант патологи.

Ключовi слова: м'яст короеи, плацента, прееентиена терапiя, е^тамтно-лпнеральний препарат, глюкоза, тсулт

В Укрш'ш, у тому чи^ у Захщному регюш, рют виробництва м'яса значною мiрою забезпечуеться за рахунок яловичини. Цьому сприяють природно-кшматичш умови Захщного регюну Укра1'ни, ефективне згодовування тваринами зелених i грубих кормiв при порiвняно низькому використаннi концентратiв (30%).

На сьогодш в Укра1ш створено украшську м'ясну та волинську м'ясну породи. Затверджено полiську м'ясну породу. Ведуться завершальш роботи зi створення знам'янсько!, асканшсько! м'ясних порiд, розпочато роботи зi створення симентальсько! м'ясно! худоби зонального типу в Захщному регюш [1].

Вщтворш функци м'ясних корiв мають певнi особливостi. По-перше, в них рiзко виражена сезоншсть статевих циклiв. По-друге, тривале перебування теляти на пщсос е стримуючим чинником стосовно прояву охоти в матерiв. Акт ссання стимулюе посилене видшення гiпофiзом самок пролактину i пригнiчення секреци гонадотропного гормону. Тривала присутнiсть теляти спричинюе гальмiвну дш на статеву функцiю корiв через нейрогуморальну систему. Це виявляеться в тому, що у корiв часто бувае "тиха" охота, тобто без зовшшшх проявiв.

Проте, при вщтворенш череди м'ясно! худоби значних проблем тваринникам завдае акушерська патологiя, частота яко! складае доволi значний вщсоток (10-20 %). Серед рiзних форм акушерсько! патологи слiд вiдмiтити неправильне членорозмiщення плода, випадiння пiхви i матки а також затримання по^ду з наступним ускладненням ендометритом.

© Стефаник В.Ю., Костишин G.G., Кацараба О.А., 2011

417

Метою роботи було порiвняти ефектившсть рiзних методiв терапи корiв м'ясних порiд при затриманш послiду у спецгоспах Львiвськоl та Рiвненськоl областей.

Аналiзуючи показники отелення корiв упродовж 2010 року, можна констатувати той факт, що отелення корiв проходять нерiвномiрно. Отелення вщбувалися з сiчня по червень за динамшою, показаною на рис.1._

мюяц

Рис. 1. Динамика отелень кор1в по м1сяця\ року

Така сезоншсть отелень сприяла поширенню акушерсько! патологи, яка складалася з патологи родового процесу, зокрема затримання послщу, та рiзноманiтних пiсляродових ускладнень.

Частота патологи родiв у 2009 рощ охоплювала 107 або 13,35 % корiв, а у 2010 рощ вщповщно 101 або 12,99 % тварин.

Тому ми прослщкували за переб^ом родiв у корiв на протязi двох рокiв.

Таблиця 1.

Частота i види патологi'l' род1в у кор1в._

Види Патологи 2009 рк 2010 рж Всього

К-сть кор1в % К-сть кор1в % К-сть кор1в %

Отелилось кор1в, всього 801 89,7 777 87,1 1578 -

Неправильне членорозмщення плода 18 2,2 14 1,8 32 2,0

Слабк1 перейми 1 потуги 12 1,5 15 1,9 27 1,7

Бурхлив1 перейми 1 потуги 5 0,6 7 0,9 12 0,8

Затримання послвду 55 6,9 68 8,7 123 7,8

Недостатне розкриття шийки матки 1 0,1 4 0,5 5 0,3

Скручування матки 3 0,3 1 0,1 4 0,25

Випадшня матки 4 0,4 2 0,25 6 0,4

Ан^зуючи види патологи родiв, слщ тдкреслити високий вщсоток трьох видiв патологи - це слабю перейми i потуги, неправильне членорозмщення плода i затримання послщу.

Серед iснуючих методiв лiкування корiв з патологiею третьо! стади родiв, слiд було вибрати спосiб, найбшьш прийнятний для лiкування корiв м'ясних порщ. Це пов'язане з труднощами тривалих терапевтичних манiпуляцiй з тваринами даного селекцшного типу.

Запобiгти збшьшенню вiдсотка корiв з патологiею третьо! стади родiв можна, застосовуючи методи превентивно! терапи глибокотшьних корiв та у першi доби пiсля родiв iз застосуванням вiтамiнно-мiкроелементних препаратiв.

Розлади обмiну речовин i хвороби глибокотшьних корiв мають вiрогiдний зв'язок з виникненням затримання послщу, субiнволюцi! матки i пiсляродового ендометриту.

Патогенез патологи родiв i пiсляродових захворювань та неплщност корiв пов'язаний з розладами стеро!догенезу. Характерним патогенетичним чинником е дисфункщя яечникiв i плаценти у глибокотшьних корiв зi зниженням П:Е спiввiдношення до 2,3:1 (при нормi 2,5:1) i пiдвищення цього показника тд час родiв до 2,3:1 (при нормi 1,8:1). Подiбнi змши стеро!догенезу у хворих корiв е об'ективним вщображенням функцiональних розладiв яечниюв, що спричиняе порушення фетоплацентарного комплексу у тшьних корiв, призводить до гальмування скоротливо! функцi! м'язiв матки, !! атонi! та сприяе затриманню послiду [2].

У зв'язку з вищезазначеним обгрунтованою е фармакопрофiлактика патологш родiв i пiсляродового перiоду на основi прогнозу (наявнiсть ознак остеодистрофи i маститу за 60-45 дшв до передбачуваних родiв) iз застосуванням препараив селену та вiтамiну Е (тетрав^, натрiю селенiт, cелевiт, КАФ1).

Iснуючi консервативнi методи лiкування корiв при затриманнi послiду зводяться до застосування препараив, що стимулюють скорочення матки: пiдшкiрнi iн'екцi! окситоцину, тту!трину, прозерину, карбахолiну, молозива, препаратiв, що скорочують м'язи матки, задавання цукру всередину, внутрiшньовенне введення 40 % розчину глюкози, випоювання навколоплiдно! рщини, уведення амнiстрону; а також при атони матки i пiдвищеному тургорi тканин у плацентомах - використання електровщдшювача послiду конструкцi! М. П. Рязанского, Ю.А.Лочкарева i 1.А.Долженко, уведення в порожнину матки мiж слизовою оболонкою i хорiоном пепсину, колагенази у судини пуповини [3-11] .

У випадку защемлення ворсинок хорiона у криптах карункула застосування засобiв, що стимулюють скорочення матки, не призведе до взаемного вившьнення тканин, а лише поглибить важкють затримання послiду. Тому тактика лжаря мае бути спрямована не на скорочення, а, навпаки, розслаблення матки з метою вивiльнення защемлених дiлянок плацентом. З цiею метою доцшьно застосувати новока!нову блокаду нервових стовбурiв i сплетiнь, що мають вплив на тканини матки. Таким е тазове нервове сплетшня.

Запропонована Завiрюхою В.1. блокада тазового нервового сплетшня виконуеться методом парасакрально! анестези. Вона проста у технiчному

вщношенш, легко виконуеться в умовах ферми i мае виражений патогенетичний л^вальний ефект при: ендометрии, затриманш по^ду, гшофункцп яечниюв та при порушеннi фiзюлоriчно! функци статевих оргашв у корiв [3].

Введений у навколоректальну сполучну тканину розчин новока!ну в дозi 100 мл займае дшянку шириною до 4 см i довжиною до 25 см з кожного боку тша тварини. Така велика зона поширення новока!нового розчину дiе i на широку сiтку нервових сплетшь симпатичних нервiв, якi тут знаходяться, а також частково на гики тазового нерву. Внаслщок блокади втрачаеться чутливють та наступае розслаблення широко! матково! зв'язки, рогiв матки, шхви i прямо! кишки, знiмаеться тургор тканин у плацентомах i вщбуваеться самовiльне видiлення послiду.

Мануальне вщокремлення послiду у корiв м'ясних порщ застосовуеться вкрай рiдко через табiрно-пасовищне утримання таких корiв i труднощi тривалих операцiй з ними. Крiм того, не завжди вдаеться вщокремити послiд цiлим. Тривалi манiпуляцi! призводять до порушення слизово! оболонки матки та послаблення фагоцитозу, що у результат сприяе розвитку гнилiсно! мшрофлори у !! порожнинi.

Застосування лжарських засобiв, що стимулюють iнволюцiйнi процеси у статевих органах, насамперед гормональних (окситоцин, простагландини, Р2-антагонiсти адренерпчних рецепторiв матки, похiднi ерготамiну, естрогени), препараив анаприлiну (утеротонiк, утеротон) часто е ефективним для л^вання корiв при затриманнi послiду.

У той же час слщ мати на уваз^ що використання гормональних препараив для групово! профiлактично! обробки тварин, пов'язане iз значними грошовими затратами, може призвести до розладiв ендокринно! системи корiв. Особливо ризикованим е застосування синтетичних аналопв простагландину Ф-2а (естрофан, еструмат, естуфалан та шш^. Вони рiзко стимулюють функцiю яечниюв у той час, як морфолопчна структура i функцiональний стан матки вщновлюеться протягом 3-4 тижнiв тсля родiв.

Застосування антибактерiальних засобiв ( насамперед антибютиюв), поряд з дискусивною ефективнiстю проти певних штамiв мжрофлори, несе в собi негативнi наслщки через довгий термiн каренцi! щодо вживання м'яса пiсля забою тварини.

Альтернативним заходом, щодо описаних вище методiв лiкування е вiдмова вiд фармаколопчного i оперативного лiкування корiв м'ясних порщ при затриманш послщу, яка на думку багатьох дослщниюв приносить той самий ефект, або навт кращий [7].

Позитивний терапевтичний ефект застосування шфузп колагенази у судини культ пуповини корови через 24-72 години тсля народження плода грунтуеться на висновках вчених, що причиною затримання по^ду у корiв е порушення колагенолiзу у плацентi через понижений умют ензиму у кровь Проте негативною стороною цього методу е його висока собiвартiсть [8].

Затримання по^ду супроводжуеться клiнiчними проявами кетонурi! та збiльшенням у кровi кетонових тiл. Виявлений у день родiв та упродовж двох тижшв пiсляродового перiоду низький умiст гранулоциив при вiдносно високому

вмют глюкози може свщчити про зростання активност глжокортикостеровдв, що е антагошстами iнсулiну, якого видшяеться недостатньо у корiв з затриманням послiду [9].

Нами проведено виробничий дослiд по застосуванню глжопластично! терапi! при затриманнi послiду у корiв м'ясних порiд.

Дослiдження проведено у двох господарствах на 70 коровах iз затриманням по^ду, яких умовно подшили на 4 групи.

Першу групу становили 20 корiв, яким задавали з кормом препарат неопротовет ^рми «BIOWET DRWALEW», Польща), який мiстить пропiонат натрiю, сульфат магшю, сульфат залiза, сульфат марганцю, сульфат мвд, сульфат кобальту, селенат натрш, вiтамiн А, вiтамiн Е, дюксид кремнiю, глюкозу, три рази через 24 години.

Другш груш з 16 хворих корiв отримали дворазово неопропiовет, та одноразову внутршньом'язеву iн'екцiю утеротонiку

Третю групу з 18 корiв лiкували шляхом триразового задавання неопропiовету та внутрiшньовенного введення 40 % розчину глюкози у дозi 500 мл, а також на другу i третю добу лжування внутрiшньом'язеву iн'екцiю iнсулiну у дозi 200 ОД.

Лiкування розпочинали через 12 годин вiд народження телят.

Четверта група iз 16 тварин, яким лтв не задавали, була контрольною.

Корiв дослiджували клшчними i лабораторними методами упродовж 8 тижшв пiсля лiкування.

Визначення вмюту гаптоглобiну на третiй i десятий день тсля початку лiкування корови може служити достовiрним тестом на наявшсть ендометриту, у т.ч. в субклмчнш формi [12]. Тому що за даними рiзних дослiдникiв [10-13] найвища концентращя бактерiй у порожниш матки досягаеться на 8-10-й день захворювання, надалi вона спадае.

На третш день пiсля фiзiологiчних родiв середнiй рiвень Гп у сироватщ кровi корiв(1,28 г/л) був ютотно нижчим за аналогiчний показник тсля затримання по^ду (2,87 г/л), а на 8-ий день ця рiзниця складала 0,46 г/л пiсля нормальних родiв до 2,22 г/л тсля затримання послщу, що свщчить про розвиток ендометриту.

Пщвищеш показники вмюту кетонових тiл, вiльних жирних кислот та глюкози у кровi корiв понад фiзiологiчну норму спостерiгали у перший тиждень лiкування у вах групах корiв. Данi показники знизилися до фiзiологiчно! норми у першо! та четверто! групи через 8, друго! групи - через 5, третьо! групи - через 4 тижш.

Результати дослщжень показали, що ендометрит розвинувся у 78 % корiв першо! групи, 50 % тварин друго! групи, 22% корiв третьо! i 100 % тварин четверто! групи.

Неплщшсть стала причиною вибраковки 2 корiв з друго! дослщно! групи, та по однш коровi з першо! та четверто! групи. 1з дослiдно! третьо! групи корiв з причин неплщноси не вибракувано.

Отже, застосована глшопластична тератя KopiB Í3 затриманням по^ду дозволила зменшити вiдсоток ускладнень на ендометрит та уникнути вибраковки тварин через неплщшсть.

Висновки.

Затримання по^ду у корiв е частим проявом акушерсько! патологи, виникнення якого спричиняе ряд екзогенних i ендогенних факторiв, серед яких мають значення особливост плацентаци.

Розлади обмiну речовин i хвороби глибокотшьних корiв мають вiрогiдний зв'язок з виникненням затримання послщу, субшволюци матки i пiсляродового ендометриту.

Запоб^ти збiльшенню вiдсотка корiв з патолопею третьо! стади родiв можна, застосовуючи методи превентивно! терапи глибокотiльних корiв та у першi доби тсля родiв iз застосуванням вiтамiнно-мiкроелементних препараив.

Вибирати метод лiкування корiв при затриманш по^ду доцiльно, виходячи з аналiзу етiологiчного чинника, який призвiв до дано! патологи. Для ощнки ефективностi проведеного лiкування i стану здоров'я самки доцшьно застосовувати о^м клiнiчних, ще й лабораторнi тести, серед яких достовiрними е бiохiмiчнi дослiдження, при якому у корiв встановлюють умiст гаптоглобiну, кетонових тш, вiльних жирних кислот та глюкози у сироватцi кровi.

Затримання по^ду супроводжуеться клiнiчними проявами кетонури та збшьшенням у кровi кетонових тш, низьким умiстом гранулоцитiв при вщносно високому вмiстi глюкози.

Глiкопластична тератя корiв iз затриманням послiду шляхом триразового задавання неопротовету та внутршньовенного введення 40 % розчину глюкози у дозi 500 мл, а також на другу i третю добу л^вання внутрiшньом'язево! iн'екцi! 200 ОД iнсулiну дозволила зменшити вщсоток ускладнень на ендометрит та уникнути вибраковки тварин через неплщшсть.

Л1тература

1. Спецiалiзоване м'ясне скотарство — це вигщно / Д. Микитюк, О. Белозерський, М. Геймор - www Украгропортал, 2006.

2. Корекщя перебiгу родiв i пiсляродового перюду у зв'язку з кшшко-фiзiологiчним станом корiв пiд час сухостою. Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.07 / Ю.М. Орден; Харк. зоовет. ш-т. — Харкiв, 1999. — 18 с.

3. Завiрюха В.1., Куртяк Б.М. Патологiя оргашв розмноження та стимуляци продуктивностi корiв. - Львiв: ТеРус, 1999. - 148 с.

4. Заянчковский И.Ф. Задержание последа и послеродовые заболевания у коров. - М.: Колос, 1964. -384 с.

5. Зверева Г.В., Хомин С.П. Гинекологические болезни коров. К.: Урожай, 1976. - 152 с.

6. Калиновський Г.М. Материнська плацента i затримання по^ду у корiв. - Житомир, 1999. - 67 с.

7. Kozdrowski R., Twardon J. Zapobieganie i leczenie zatrzymania lozyska u krow // Medycyna Wet., 2003, 59 (12) - 1073-1076.

8. Malinowski E., Kaczmarowski M. Zatrzymanie lozyska u krow // Medycyna

Wet., 2003, 59 (5) - 376-381.

9. Weber P. S. D., PreislerM. T., Kizilkaya K., Burton J. L. Cortisol correlates with neutrophil CD62L MRNA abundance at parturition. Proc. IDF Inter. Symp. Im munol. Ruminant Mammary Gland. Stresa, Italy 2000, s. 171-173.

10. Shabankareh H. K. Comparison of the effects of two approaches to retained placenta on the uterine bacteriology, cytology and fertility of dairy cows. Abstracts. XXII World Buiatrics Congress. Hannover, Germany 2002, s.98-99.

11. Subandrio A. J., Noakes D. E. Neutrophil migration into the uterine lumen of the cow: the influence of endogenous and exogenous sex steroid hormones using two intrauterine chemoatrtractans. Theriogenology 1997, 47, 825-835.

12. Mordak R. Przydatnosc haptoglobiny w monitorowaniu skutecznosci terapii zatrzymania blon plodowych u krow . Med. Wet., 2008, 64(4A), 434-437.

13. Hirvonen J., Huszenicza G., Kulcsar M., Pyorala S:. Acute-phase response in dairy cows with acute postpartum metritis. Theriogenology 1999,51,1071--1083.

Summary

Stefanyk V.Yu., Kostyshyn Ye.Ye., Katsaraba O.A.

Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named

after S.Z.Gzhytskyj FEATURES OF TREATMENT OF THE DETENTION PLACENTA IN MEAT-BREEDS-COWS

The article presents the possible methods of treatment cows meat breeds in detention placenta. We discuss the advantages and disadvantages of manual removal of placenta and its treatment without surgical removal, the introduction of antibiotics, oxytocin, PGF2a, [52-antagonist and estrogen, infusion of collagenase into umbilical artery. We describe the effectiveness of glucose and insulin, as well as vitamin and mineral preparations for the treatment of cows meat breeds.

Key words: beef-cow, placenta, preventive therapy, vitamin and mineral preparation, glucose, insulin.

Рецензент - д.вет.н., проф. Заырюха B.I.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.