Научная статья на тему 'АНАЛіЗ ДЕРЖАВНОї ПОЛіТИКИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАїНИ'

АНАЛіЗ ДЕРЖАВНОї ПОЛіТИКИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАїНИ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
169
14
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Бизнес Информ
Область наук
Ключевые слова
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА / ДЕРЖАВНА ПОЛіТИКА / ЗАКОНОДАВЧі АКТИ / ГЕНЕРАЦіЙНі ПОТУЖНОСТі / ВИРОБНИЦТВО / іНВЕСТИЦії / ПРОГНОЗ

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Хаустова Вікторія Євгенівна, Котляров Євген Іванович, Лелюк Олексій Володимирович

У статті доводиться, що сучасна енергетика в цілому та електроенергетика зокрема є одним із системоутворюючих елементів національних економік, що визначає пряму взаємозалежність загальноекономічних та енергетичних тенденцій їх розвитку. Метою статті є аналіз державної політики розвитку електроенергетики України та визначення проблем і перспектив, що мають місце в цій сфері. Проаналізовано основні положення законодавчих актів, що регламентують питання функціонування та розвитку генерації, передачі та розподілу електроенергії в Україні. Доведено, що зазначені документи розроблювалися відокремлено один від одного та в різні періоди часу, тому не є узгодженими між собою, а головною причиною суперечності офіційних прогнозів щодо розвитку електроенергетики є відсутність стратегії розвитку країни в цілому. Проаналізовано висновки, пропозиції та прогнози, що розроблені суб’єктами, господарюючими у сфері електроенергетики. Визначено, що велика потреба в інвестиційних ресурсах при обмеженості власних ресурсів та обмеженому доступі до кредитних ресурсів вимагає розробки раціональної послідовності будівництва, реконструкції та модернізації генераційних потужностей, і передусім ТЕС.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «АНАЛіЗ ДЕРЖАВНОї ПОЛіТИКИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАїНИ»

УДК 351.824.11

АНАЛ1З ДЕРЖАВНО! ПОЛ1ТИКИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРА1НИ

©2018

хаустова в. е., котляров е. i., лелюк о. в.

УДК 351.824.11

Хаустова В. €., Котляров €. I., Лелюк О. В. Аналiз державно!' пол^ики розвитку електроенергетики УкраТни

Устатт'1доводиться, що сучасна енергетика в цлому та електроенергетика зокрема е одним ¡з системоутворюючих елемент'ю нацональних економ'ж, що визначае пряму взаемозалежшсть загальноекономнних та енергетичних тенденцй 1х розвитку. Метою статт'> е анал'в державноi полтики розвитку електроенергетики Украши та визначення проблем i перспектив, що мають мсце в цй сферi. Проанал'вовано основнi поло-ження законодавчих акт'в, що регламентують питання функцюнування та розвитку генерацИ, передачi та розпод'шу електроенергИв УкраМ. Доведено, що зазначеш документи розроблювалися в'докремлено один вiд одного та в рiзнi пер'юди часу, тому не е узгодженими мiж собою, а головною причиною суперечностi офiцiйниx прогноз'в щодо розвитку електроенергетики е в'дсуттсть стратеги розвитку краши в цмому. Про-анал'вовано висновки, пропозицПта прогнози, що розроблеш суб'ектами, господарюючими у сферi електроенергетики. Визначено, що велика потреба в швестицйних ресурсах при обмеженостi власних ресурсв та обмеженому доступi до кредитних ресурав вимагае розробки рацюнально! потдовностi буд'вництва, реконструкцИта модершзацПгенерацйних потужностей, i передуам - ТЕС.

Ключов'! слова: електроенергетика, державна полтика, законодавчiакти, генерацшш потужност'>, виробництво, швестицн, прогноз. Рис.: 6. Табл.: 15. Шл.: 20.

Хаустова ВЫто^я £вгенiвна - доктор економ'нних наук, доцент, зав'дувачка сектора промисловоiполтики та шновацйного розвитку, Науко-во-дотдний центр шдустр'шльних проблем розвитку НАН Украши (пров. 1нженерний, 1а, 2 пов., Харшв, 61166, Украша) E-mail: v.khaust@gmail.com Котляров £вген 1ванович - кандидат економiчниx наук, доцент, старший науковий ствробтник Науково-дослдного центру ндустральних проблем розвитку НАН Украши (пров. 1нженерний, 1а, 2 пов., Харшв, 61166, Украша) E-mail: ekotlarov@i. ua

Лелюк Олекай Володимирович - кандидат економ'мних наук, здобувач, Науково-дослдний центр шдустр'шльних проблем розвитку НАН Украши (пров. 1нженерний, 1а, 2 пов., Харшв, 61166, Украша) E-mail: ndc_ipr@ukr.net

УДК 351.824.11

Хаустова В. Е., Котляров Е. И., Лелюк А. В. Анализ государственной политики развития электроэнергетики Украины

В статье доказывается, что современная энергетика в целом и электроэнергетика в частности является одним из системообразующих элементов национальных экономик, определяющих прямую взаимозависимость общеэкономических и энергетических тенденций их развития. Целью статьи является анализ государственной политики развития электроэнергетики Украины и определение проблем и перспектив, имеющих место в этой сфере. Проанализированы основные положения законодательных актов, регламентирующих вопросы функционирования и развития генерации, передачи и распределения электроэнергии в Украине. Доказано, что указанные документы разрабатывались обособленно друг от друга и в разные периоды времени, поэтому не согласованы между собой, а главной причиной противоречий официальных прогнозов развития электроэнергетики является отсутствие стратегии развития страны в целом. Проанализированы выводы, предложения и прогнозы, разработанные субъектами, хозяйствующими в сфере электроэнергетики. Определено, что большая потребность в инвестиционных ресурсах при ограниченности собственных ресурсов и ограниченном доступе к кредитным ресурсам требует разработки рациональной последовательности строительства, реконструкции и модернизации генерирующих мощностей, и прежде всего - ТЭС.

Ключевые слова: электроэнергетика, государственная политика, законодательные акты, генерирующие мощности, производство, инвестиции, прогноз. Рис.: 6. Табл.: 15. Библ.: 20.

Хаустова Виктория Евгеньевна - доктор экономических наук, доцент, заведующая сектором промышленной политики и инновационного развития, Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины (пер. Инженерный, 1а, 2 эт., Харьков, 61166, Украина) E-mail: v.khaust@gmail.com

Котляров Евгений Иванович - кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра индустриальных проблем развития НАН Украины (пер. Инженерный, 1а, 2 эт., Харьков, 61166, Украина) E-mail: ekotlarov@i.ua Лелюк Алексей Владимирович - кандидат экономических наук, соискатель, Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины (пер. Инженерный, 1а, 2 эт., Харьков, 61166, Украина) E-mail: ndc_ipr@ukr.net

UDC 351.824.11

Khaustova V. Ye., Kotliarov Ie. I., Lelyuk O. V. Analyzing the State Policy on Development of the Electric Power Industry of Ukraine

The article proves that modern energy economy in general and electric power industry in particular is one of the backbone elements of national economies, determining the direct interdependence of the general economic and energy economic tendencies of their development. The article is aimed at analyzing the State policy of Ukraine's electric power industry development and defining the problems and prospects in this sphere. The basic provisions of legislative acts regulating issues of functioning and development of generation, transmission and distribution of electric power in Ukraine are analyzed. It is proved that these documents were developed separately from each other and at different periods of time, therefore not coordinated to each other, and the main reason of contradictions of the official forecasts of development of electric power industry is absence of strategy as to development of the country as a whole. The conclusions, proposals and forecasts developed by the economic entities in the sphere of electric power industry are analyzed. It is determined that the greater need for investment resources in view of limited own resources and limited access to credit resources requires the development of a rational sequence of construction, reconstruction and modernization of generating capacities, first of all thermal power plants. Keywords: electric power industry, the State policy, legislative acts, generating capacities, production, investments, forecast. Fig.: 6. Tbl.: 15. Bibl.: 20.

Khaustova Viktoriia Ye. - D. Sc. (Economics), Associate Professor, Head of the Sector of Industrial Policy and Innovative Development, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (2 floor 1a Inzhenernyi Ln., Kharkiv, 61166, Ukraine) E-mail: v.khaust@gmail.com

Kotliarov Ievgen I. - PhD (Economics), Associate Professor, Senior Research Fellow of the Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (2 floor 1a Inzhenernyi Ln., Kharkiv, 61166, Ukraine) E-mail: ekotlarov@i. ua

Lelyuk Oleksiy V. - PhD (Economics), Applicant, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (2 floor 1a Inzhenernyi Ln., Kharkiv, 61166, Ukraine) E-mail: ndc_ipr@ukr.net

Сучасна енергетика в цкому та електроенерге-тика зокрема е одним 1з системоутворюючих елемент1в нац1ональних економ1к, що визна-чае пряму взаемозалежн1сть загальноеконом1чних та енергетичних тенденц1й !х розвитку.

Щд розвитком електроенергетики сл1д розу-м1ти створення умов для забезпечення стшкосп та над1йност1 постачання споживачам електроенергИ в потр1бний 1м час, у необх1днш к1лькост1 та належно! якост1. Створення таких умов забезпечуеться шляхом державного регулювання сфери електроенергетики, у рамках якого встановлюються обов'язков1 правила роботи на в1дпов1дних ринках 1 здшснюеться поточ-ний контроль д1яльност1 п1дприемств з генераци, постачання та розподку електрично! енерги.

Питанням розвитку електроенергетики Укра!ни присвячено ряд досл1джень в1тчизняних науковц1в, серед яких необх1дно вид1лити роботи Кудр1 С. О., Кизима М. О., Крикавського 6. В., Рудики В. I., Салашенко Т. I., Стогнш О. В., Халатова А. А., Шпи-левського В. В. та ш. [1-6]. Проте проблематика розвитку електроенергетики Укра!ни е недостатньо до-сл1дженою, зазначена сфера знаходиться у процеа реформацИ, що робить досл1дження р1зних 11 аспект1в важливим та актуальним завданням.

Метою дано! статп е анал1з державно! пол1тики розвитку електроенергетики Укра1ни та визначення проблем 1 перспектив, що мають мкце в ц1й сфер1.

Основним законодавчим актом, що регламен-туе питання функцюнування та розвитку генерацИ, передач! та розподку електроенергИ, е Закон Украши «Про ринок електрично! енерги» [7], який визначае принципи державно! пол1тики в електроенергетищ, порядок !! державного регулювання, у тому числ1 порядок цшоутворення, лщензування та державного нагляду. Зокрема, Закон встановлюе обов'язки: Каб1-нету МШстрш щодо розробки та затвердження Енер-гетично! стратег!! Укра!ни (ст. 5) [8]; оператора систем передач! щодо розробки звку з оцшки в1дпов1дност1 (достатност!) генеруючих потужностей з урахуван-ням вимог безпеки постачання (ст. 19) [9; 10].

На виконання вимог Закону Укра!ни «Про ринок електроенерги» та Енергетично! стратег!! роз-роблено та виконуються програми розвитку атомно! генерацИ та пдрогенерацИ [11; 12], систем передач! та розподку електроенерги [13; 14]. Також на розвиток електроенергетики в сучасних умовах суттево впли-вають м1жнародш зобов'язання Укра!ни щодо змен-шення викидш парникових газш у довккля [15].

У цих та шших програмних документах мктять-ся ккьккш та яккш показники розвитку електроенергетики в цкому та окремих !! складових. Проте необх1дно зазначити, що ва наведен! документи роз-роблювались в1докремлено один в1д одного, в р1зш перюди часу, ! тому не е узгодженими м1ж собою. На наш погляд, головною причиною суперечливосп оф1-цшних прогнозш розвитку електроенергетики е в1д-

сутшсть стратег!! розвитку кра!ни в ц1лому. В умовах в1дсутност1 ч1тких ор1ентир1в щодо того, яким саме шляхом буде розвиватися кра!на протягом наступ-них десятир1ч, прогнози розроблюються виходячи 1з суб'ективних уявлень про к1нцеву мету.

Загалом, висновки та пропозици р1зних суб'ект1в, господарюючих у сфер1 електроенергетики, зводяться до такого.

На даний час довгострокова програма розвитку атомно! енергетики, передбачена Енергетичною стратегию, знаходиться в стадИ розробки. Шляхи розвитку атомних електростанцш та прогноз виробництва електроенергИ визначеш в «Стратепчному план1 розвитку державного шдприемства «Нац1ональна атомна електрогенеруюча компан1я «Енергоатом» на 2018-2022 роки (дал1 - Стратепчний план) [11].

Кр1м того, прогноз обсяпв виробництва електроенергИ мштиться у План1 розвитку об'еднано! енергетично! системи Укра!ни на 2017-2026 роки [13] (дал1 - План розвитку) та Звт з оцшки в1дпов1дност1 (достатност1) генеруючих потужностей за 2018 р. [9] (дал1 - Зв1т).

Прогноз динам1ки потужностей на перюд до 2035 р. мктиться т1льки у Зв1т1 [9], зпдно з яким до 2035 р. прогнозуеться зростання по-тужност1 АЕС з 13,8 до 15 ГВт. Але прогноз, що мк-титься у Звт, не враховуе таке. Станом на 01.01.2019 р. встановлена потужшсть уах енергоблок1в АЕС скла-дае 13835 МВт. На перюд до 2035 р. очкуеться закш-чення буд1вництва та введення в експлуатащю енер-гоблок1в Хмельницько! АЕС № 3 та № 4 (шсля 2025 р.) потужшстю 1000 МВт кожний та виведення з екс-плуатацИ енергоблок1в, що в1дпрацювали 50-р1чний ресурс (енергоблоки № 1, № 2 Р1вненсько! АЕС, № 1 Южноукрашсько! АЕС, № 1 Запор1зько! АЕС) сумар-ною потужшстю 2835 МВт - у 2031-2035 рр.

На рис. 1 наведено пор1вняння динамки генера-цшних потужностей АЕС на перюд на перюд до 2035 р. за прогнозом, що мктиться у Звт, та за авторським прогнозом, розробленим з урахуванням вводу та ви-воду з експлуатацИ окремих енергоблокш.

У табл. 1 наведено даш щодо прогнозних обсяпв виробництва електроенергИ, яю мктяться в Енерге-тичн1й стратеги на перюд до 2035 р. «Безпека, енерго-ефективн1сть, конкурентоспроможн1сть» (дал1 - ЕС-2035), Стратег1чному плаш, План1 розвитку та Зв1т1.

Розб1жност1 м1ж планами пояснюються неви-значешстю строк1в завершення буд1вництва енерго-блокш № 3, № 4 Хмельницько! АЕС. Кр1м того, в1д-мшнкть у прогнозах пояснюеться р1зним ршнем кое-ф1ц1ента використання встановлено! потужносп, що прийнятий при розрахунках.

Виконання завдань, що встановлеш в ЕС-2035 у 2030-2035 рр. можливе за рахунок або будшництва 1 ГВт ново! генеруючо! потужност1, або подальшого п1двищення коеф1ц1ента використання встановлено! потужносп (з прогнозного р1вня 0,744 до 0,825).

18

16 14 12 10 8 6 4 2 0

13,8 13,8

15,8 15,8

13,8 13,8

2020

2025

2030

2035

1 - авторський прогноз; 2 - прогноз у Звт Рис. 1. Прогнози загальноТ потужностi АЕС УкраТни у 2020-2035 рр.

Таблиця 1

Прогноз виробництва електроенергп на атомних електростанщях УкраТни у 2020-2035 рр., млрд кВт • год

Програмний документ Рiк

2020 2021 2022 2025 2030 2035

ЕС-2035 [2] 85,0 91,0 93,0 94,0

Сгратепчний план [5] 80,4 81,9 85,3

План розвитку [7] 90,8 90,8 101,1 104,0

Зв^ [3] 87,5 87,4 89,7 99,5

Довiдково: коеф^ент використання вста-новлено! потужностi:

ЕС-2035 0,701 0,700 0,716 0,724

Стратегiчний план 0,663 0,714 0,744

План розвитку 0,749 0,749 0,729 0,765

Зв^ 0,724 0,723 0,648 0,757

О О т О

о

о о_

1= <

о

<

2 ш

Бкьш реальним та об'ективним, на наш погляд, е коригування Енергетично! стратеги з урахуванням реального стану наявних генеруючих потужностей.

Потреба в швестищях аш в ЕС-2035, ан1 в Стра-тег1чному план1 не визначена. Даш про обсяг швести-цш на пер1од 2020-2025 рр. наведено т1льки в План1 розвитку [13] (табл. 2).

За даними НАК «Енергоатом», протягом 20202022 рр. 1з загально! суми 1нвестиц1й в нове будшництво (5824,1 млн грн) кредитш кошти передбачен1 на р1вш 85 % (4950,4 млн грн). 1нвестицГ! в п1двищення безпеки, продовження терм1ну експлуатацГ! та п1двищення на-д1йност1 передбачаеться зд1йснювати за рахунок влас-них кошт1в НАК «Енергоатом» та шших джерел.

Серед напрямкш нового буд1вництва [11] у 2020-2022 рр. не передбачаеться фшансування бу-д1вництва енергоблок1в № 3, № 4 Хмельницько! АЕС, тод1 як потенцшш обсяги виробництва енергГ! цих енергоблошв включаються в План1 розвитку [13] до прогнозного енергобалансу, починаючи з 2021 р.

Ш

Р

скоригован

' одо буд1вництва енергоблок1в № 3 та № 4 Хмельницько! АЕС, сл1д в1дм1тити таке. , Розпорядженням Кабшету М1н1стр1в [16] скоригов^ано кошторисну варт1сть та тривал1сть бу-д1вництва енергоблок1в № 3 та № 4 Хмельницько! АЕС. Зпдно з цим розпорядженням варпсть завер-шення буддвництва складае 72025,5 млн грн, трива-л1сть буд1вництва - 84 мшящ (у тому числ1 завершен-ня буд1вництва енергоблоку № 3 - 60 мкящв). Кр1м того, для введення в експлуатацш енергоблошв необ-х1дна закуп1вля першо! партГ! ядерного палива на за-гальну суму 4471,3 млн грн. На даний час буддвництво припинене з пол1тичних (денонсащя в1дпов1дного договору з Роаею) та економ1чних причин (невирше-н1сть питання щодо фшансування). Продовження бу-д1вництва можливо пльки п1сля узгодження питання щодо виробництва реактор1в чеським виробником (компан1я Бкоёа а. 8.) та узгодження умов кредиту, що запропонований Китайською нацюнальною ядерною корпоращею» (СМЫС) та «1ндустр1альним

Обсяг швестицш в атомну енергетику УкраТни у 2020-2025 рр., млн грн

Напрямок швестицш Р1к

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Нове буфвництва 1945,9 1921,3 1956,9

Пщвищення безпеки, продовження термшу експлуа-тацп, пiдвищення надiйностi та ефективностi атомних енергоблокiв 4210,0 3453,7 2933,7 3833,7 4333,7 4533,7

Усього 6155,9 5375,0 4890,6 3833,7 4333,7 4533,7

у тому числк власнi кошти 3025,5 3021,9 3027,2 2733,3 2733,3 2733,3

кредитнi кошти 1654,0 1633,1 1663,3

iншi джерела 1476,3 720,0 200,0 1150,0 1600,0 1800,0

комерцшним банком Китаю» (1СВС) [18]. Ймовiрне завершення буддвництва - пiсля 2025 р.

Таким чином, подальший розвиток атомно! генерацИ в УкраМ можливий ткьки за умови доступу до дешевих кредитних ресурсiв. Враховуючи невирИ шешсть питань щодо завершення будiвництва енер-гоблокiв Хмельницько! АЕС та питань щодо буддв-ництва нових генеруючих потужностей, необхiдне коригування ЕС-2035.

Шляхи розвитку пдроенергетики Украши ви-значено Енергетичною стратепею (до 2035 р.), Планом розвитку (до 2025 р.), та Про-грамою розвитку пдроенергетики Украши [12] (до 2026 р. - далi - Програма розвитку) i Звггом [9].

Програмою розвитку передбачаеться як ре-конструкщя дгочих потужностей (Канiвська, Кре-менчуцька, Середньодншровська, Днiпровська ГЕС), так i будiвництво нових (Каховська ГЕС-2, Канiвська ГАЕС, каскад Верхньодшстровських ГЕС, малi ГЕС). Також плануеться завершення буддвництва Дшстров-сько! та Ташлицько! ГАЕС.

У табл. 3 наведено даш про прогноз генера-цiйних потужностей ГЕС та ГАЕС до 2026 р. зпдно з даними Плану розвитку [13] та Звпу [9], в якому роз-глядаються оптимктичний та песимктичний сцена-рГ! розвитку пдроенергетики Украши.

Аналiз даних табл. 3 показуе залежшсть вели-чини потужносп вiд дати виконання прогнозу: най-вищий рiвень потужностi прогнозувався в Плаш розвитку, який готувався у 2015 р., найменший - у Звт,

який виконано у 2018 р. Вiрогiдно, останнiй враховуе стан виконання Програми розвитку пдроенергетики, що була прийнята Кабшетом Мiнiстрiв у 2016 р. [12].

Зпдно з цим прогнозом динамка генерацш-но! потужноси у 2020-2035 рр. за песимштичним та оптимiстичним сценарiями розвитку пдроенергети-ки буде мати такий вигляд (рис. 2).

Програма розвитку пдроенергетики Украши, затверджена Кабшетом Мiнiстрiв [12], не мктить даних про прогнозш обсяги виробництва електроенергИ, тому в1дпов^дний прогноз зроблено на пiдставi даних Енергетично! стратеги [8], Плану розвитку [13] та Звиу [9].

Виходячи з наявних прогнозiв щодо потужноси пдроенергетики та даних, що наведен в норматив-них документах, обсяг виробництва електроенергИ на ГЕС та ГАЕС прогнозуеться на рiвнi, що наведений у табл. 4.

Сл^д зауважити, що прогнозування обсяпв виробництва електроенергИ на ГЕС та ГАЕС носить досить умовний характер. Обсяги виробництва визначаються не спльки виробничою потужшстю пдроагрегатш, сшльки потребою енер-госистеми в регулюваннi добових графшв наванта-ження з покриттям шково! частини та заповненням нiчних провалiв, а також виконуе функцiю аваршного резерву потужностi.

Потреба в швестищях на перiод 2020-2026 рр. може бути оцшена на пiдставi даних, що мктяться у Програмi розвитку (табл. 5).

Таблиця 3

Прогноз потужност ГЕС та ГАЕС УкраТни на 2020-2026 рр., МВт

Джерело шформаци Р1к

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Програма розвитку 7193 7675 8037 8563 8814 8876 9090

План розвитку 7529 7933 8709 9191 9573 9897

ЗвИ 6944 7220-8100

12

1G

2G2G 2G25 2G3G 2G35

1 - пecимicтичний cцeнapiй; 2 - оптимктичний cцeнapiй

PiK

Риc. 2. Пpогноз динамiки потужно^ гiдpоенеpгетики у 2020-2035 pp. зпдно з пеcимicтичним та оптимicтичним

cценаpiями, наведеними у 3bíxí [9]

Таблиця 4

Пpогноз обcягy виpобництва електpоенеpгiï на ГЕС та ГАЕС У^аши у 2020-2035 pp., млpд кВт • год

Пpогpамний документ Рiк

2020 2025 2030 2035

ЕС-35 10 12 1B 1B

3BÍT 10,14 10,47-10,59 10,42-11,08 10,48-13,17

План розвитку 12,б 14,2

О О CQ

О ^

О

О Q_

1= <

О

<

S

Ш

Таблиця 5

Пpогноз обcягiв iнвеcтицiй у pозвиток гiдpоенеpгетики У^аши у 2020-2026 p. [12]

Джеpело iнвеcтицiй Р^

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Усього 105б5,В 9бВ7,2 10418,5 9079,3 8012,0 4290,0 2990,0

у тому числi: власнi кошти В1б5,б 2бВ2,0 2б77,5 2542,4 2254,1 1399,0 1471,4

кредитнi кошти 7400,2 7005,2 7741,0 б53б,9 5757,9 2891,0 1518,б

Узагальнення дaниx щодо потужностей ГЕС та ГАЕС та про суму швестицш y ïx 6уд1вництво та модерн1зац1ю, нaведениx y Програм1 розвитку пдро-енергетики Украши [12], покaзye, що буд1вництво 1 МВт потужност ГЕС або ГАЕС потребye 1Б,2 млн грн швестицш.

Анал1з дaниx табл. Б св1дчить, що можлив1сть розвитку г1дроенергетики в найближч1 роки визна-чaeться доступом до кредитнж ресурс1в: протягом 2020-202б рр. питома вага кредитниx кошпв y загаль-ному обсяз1 швестицш склaдae в середньому 70,б%.

Тобто, як i y випадку атомно'1 генерацИ, можли-в1сть розвитку пдроенергетики Украши значною мь рою визнaчaeться можлив1стю отримувати в1дносно дешев1 кредитш ресурси.

До вiдновлювaниx джерел енерги належать так1 виробництва, як: пдроенергетика, сонячн1 та в1тров1

1Вб

електростанци, а також електростанци, що працюють на б1опалив1.

У даному досл1дженш п1д виробництвом елек-троенерги' з ВДЕ розyмieться генерац1я на СЕС, ВЕС та БюЕС.

В Енергетичнш стратегй' [8] передбaчaeться ста-ле розширення використання всix вид1в в1дновлюва-но'1 енергетики (дал1 - ВДЕ):

+ y 202Б р. прогнозyeться зростання частки ВДЕ до р1вня 13,Б% в1д загального первинно-го постачання енерги' (y тому числ1 без ГЕС та ГАЕС - б,7%); •f y 203Б р. частка ВДЕ повинна складати 19,5% в1д загального первинного постачання енер-riï (y тому числ1 без ГЕС та ГАЕС - 12,8%).

Прогноз динамки встановлено'1 потужносп ВДЕ м1ститься y Звт [9] (рис. 3).

в

б

4

2

G

14 12 10 8 6 4 2 0

2020 2025 2030 2035 Р1к

1 - песимктичний прогноз; 2 - оптимктичний прогноз Рис. 3. Прогноз динамки генерацшноТ потужностi електростанцiй на ВДЕ в УкраТн у 2020-2035 рр.

Як видно з рис. 3, як за песимштичним, так 1 за оптимштичним сценар1ем оч1куються досить висок темпи зростання встановлено! потужност1 ВДЕ: за песимктичним сценар1ем - 7,8% за рш, за оптимк-тичним - 7,1% за рш.

У Плаш розвитку [13] м1ститься бкьш обереж-ний прогноз динам1ки змши потужностей: у 2020 р. -3,8 ГВт, у 2025 р. - 4,1 ГВт (середньор1чш темпи приросту 1,5%).

Уповкьнення темтв приросту потужностей ВДЕ цкком 1мов1рне, враховуючи те, що д1я п1двищених, так званих «зелених» тариф1в, обмежена 2030 р. [19].

Програмш документи, що розглядають питання розвитку ВДЕ, мктять таи прогнози щодо обсяпв ви-робництва електроенерги у 2020-2035 рр. (табл. 6).

Дан1 про обсяги швестицш на розвиток ВДЕ в офщшних прогнозах в1дсутш. На в1дм1ну в1д 1нших сек-тор1в електроенергетики виробництво електроенерги з ВДЕ е цкком приватним. Обмежешсть та непосл1дов-шсть державно! пол1тики щодо розвитку енергетики на баз1 ВДЕ на довгостроковий перюд ускладнюе прогно-зування як обсяпв встановлено! потужносп, так 1 об-сягу 1нвестиц1й у цей сектор енергетики.

Оцшка необх1дного обсягу швестицш може бути виконана на тдстав1 даних, що мктяться в [13],

зпдно з якими варпсть буддвництва 4530 МВт потужностей на альтернативних джерелах енерги складае 186,4 млрд грн. Тобто, варисть буддвництва 1 МВт потужностей становить 41147,9 тис. грн.

Зпдно з1 Зв1том НКРЕКП за 2017 р. [20] вста-новлена потужн1сть електростанцш з ВДЕ станом на 2017 р. становила 1183,7 МВт. Тобто, для досягнення р1вня потужностей, передбаченого в офщшних прогнозах (див. табл. 5), необх1дним е обсяг швестицш, що наведений в табл. 7.

ВЕнергетичнш стратеги ТЕЦ 1 блок-станци про-мислових шдприемств окремо не розгляда-ються. Зг1дно з Планом розвитку [13] та Зв1том [9] на ТЕЦ протягом 2016-2025 рр. за рахунок буд1в-ництва та реконструкцГ! енергогенеруючих установок плануеться:

+ зб1льшити !х встановлену потужшсть на 1538 МВт;

^ вивести з експлуатацц 138 МВт потужностей.

При прогнозуванн1 потужност1 ТЕЦ 1 блок-станц1й на пер1од до 2035 р. необх1дно також врахову-вати вимоги Нацюнального плану скорочення вики-д1в в1д великих спалювальних установок [15] (дал1 -Нац1ональний план), який охоплюе пер1од до 2033 р.

Таблиця 6

Прогноз виробництва електроенерги з ВДЕ в УкраТш у 2020-2035 рр., млрд кВт • год

Програмш документи Рт

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

ЕС-35 9 12 18 25

План розвитку 10,5 10,9 11,3 11,4 11,6 11,9

Зв^* 3,0-4,6 4,5-6,1 6,8-9,2 9,3-12,8

Примггка: * - без урахування БюЕС

Прогноз вартост швестицш в розвиток ВДЕ УкраТни у 2020-2035 рр., млрд грн

Програмний документ Перюд, роки

2018-2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035

ЕС-35 361,7 82,2 41,1 -

Звiт 368,3 13,6-18,5 0-20,1 2,5-85,9

План розвитку 468,5 65,8

i передбачае виведення з експлуатаци ц1лого ряду по-тужностей ТЕС та ТЕЦ.

На пiдставi даних, що мштяться в [9; 13; 15], су-марна потужнiсть ТЕЦ прогнозуеться на рiвнi, що наведений у табл. 8.

Подальший розвиток електрогенераци по-тужностями ТЕЦ та режими !х роботи залежать вiд ефективноси механiзму державно! пiдтримки !х ре-конструкци або модернiзацГi та в^д того, як вони змо-жуть адаптуватися до роботи при новш моделi ринку електроенергГ! [9].

Aналiз даних, що наведенi в Плаш розвитку, Звiтi та Нацiональному плаш, дозволяють спрогнозувати таку динамку виробництва електроенергГ! ТЕЦ на перюд до 2035 р. (табл. 9).

Зпдно з Планом розвитку [13] загальна вартють реконструкцц ТЕЦ Укра!ни на перюд 2016-2025 рр. оцшюеться в сумi 39089,1 млн грн, у тому чи^ у 2020-2025 рр. - 20144,4 млн грн. Динамку швестицш в Укра'М у 2020-2025 рр. наведено на рис. 4.

Ц суми можуть бути суттево зб1льшеш, якщо будуть виршеш питання щодо фшансування модер-шзаци котельного господарства окремих ТЕЦ, як зпдно з Нацюнальним планом пiдлягають зупинщ. У 2020-2025 рр. пiдлягають зупинщ на модершзащю Днiпродзержинська ТЕЦ (2021 р., електрична по-тужнiсть 62 МВт), Микола!вська ТЕЦ (2023 р., електрична потужшсть 40 МВт), Херсонська ТЕЦ (2021 р., електрична потужшсть 80 МВт). Але питання фшан-

сування модершзаци цих потужностей на даний час не виршеш.

Прогноз розвитку теплово! генераци мютиться як в Енергетичнiй стратег!! [8], так i у Планi розвитку [13] i Звiтi [9].

Усього по ОЕС Укра!ни у перюд^ що прогнозуеться, на ТЕС генеруючих компанш плануеться побудувати 2 вупльш енергоблоки по 330 МВт кожний у 2020 i 2022 рр. в^дпов^дно (Слов'янська ТЕС) [13].

Крiм того, протягом десяти наступних роив запланована реконструкщя 35 енергоблоюв потуж-нiстю 150, 200 i 300 МВт, що приведе до збкьшення встановлено! потужностi цих ТЕС на загальну величину 758 МВт.

При цьому генеруючими компашями заплано-вано виведення з експлуатаци фiзично зношених 9 енергоблокiв загальною потужшстю 1590 МВт.

Прогноз динамки встановлено! потужноси, побудований на пiдставi даних Плану розвитку та Звиу, наведено в табл. 10.

При прогнозi обсягу виробництва електроенергГ! враховано те, що в Енергетичнш стратеги прогноз для ТЕС i ТЕЦ наведено загальною сумою. Тому, для подальшого прогнозу даш, що наведеш в Енерге-тичнiй стратеги, скориговано на обсяг виробництва електроенергГ! на ТЕЦ, що наведений в табл. 10 (зпдно зi Звпом).

Таблиця 8

Прогноз генеруючоТ потужност ТЕЦ в Украíнi у 2020-2035 рр., МВт

Програмний документ Р^

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

План розвитку 7573 7889 7902 7927 7927 7758

ЗвИ 4430 3630 3730 3830

Таблиця 9 Динамта обсяпв виробництва електроенергм ТЕЦ в УкраТнi у 2020-2035 рр., млрд кВт • год

Програмний документ Р1к

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

План розвитку 14,0 14,5 14,9 14,9 14,9 14,9

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ЗвИ 12,19 12,09 11,99 11,94

Сума ¡нвестицш, млн грн

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Р^ Рис. 4. Динамша швестицш в розвиток ТЕЦ у 2020-2025 рр.

Таблиця 10

Прогноз встановленоТ генерацшноТ потужност на ТЕС УкраТни у 2020-2035 рр., млн МВт

Програмний документ

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

План розвитку 28015 27393 27481 27621 27671 27466

Зв^ 20730-22270 14920-18740 12840-19340 13240-21240

Кр1м того, враховано, що у Звт [9] прогноз ви-робництва електроенерги на перюд 2020-2050 рр. зроблений для р1зних груп сценарИв розвитку нацю-нально! економ1ки, як1 передбачають зростання ВВП кра!ни у 2035 р. пор1вняно з 2020 р. в1д 88 до 180%. Цим пояснюеться широкий д1апазон коливань обсяпв виробництва електроенергИ на ТЕС, як1 наведеш у Звт. Прогноз виробництва електроенергИ в УкраМ на перюд до 2035 р. наведено в табл. 11.

Загальна варткть реконструкцИ та нового бу-д1вництва енергоблок1в ТЕС зг1дно з планами генеруючих компанш на перюд до 2025 р. ощ-нюеться сумою 50150,2 млн грн (рис. 5).

Узагальнення даних нацюнальних прогноз1в (Звтв, План1в, Програм, СтратегИ) наведено в табл. 12 - табл. 14.

При прогноз! загально! потужност електро-генерацИ в Укра!н1 на перюд до 2035 р. (табл. 12)

умовно прийнято, що шсля 2025 р. потужшсть ГЕС та ГАЕС змшюватись не буде.

Загальний обсяг виробництва електроенергИ в УкраМ на перюд до 2035 р. прогнозуеться на р1вщ що наведений в табл. 13.

Даш, що наведеш в табл. 13, св1дчать про те, що надшшсть та сталкть роботи об'еднано! енергетич-но! системи Укра!ни буде визначатися, перш за все, розвитком ТЕС. Енергетична стратепя [8] прогнозуе обсяг споживання електроенергИ у 2035 р. на р1вш 195 млрд кВт • год, що можливе ильки при високих темпах зростання встановлено! потужноси на тепло-вих електростанцшх. На рис. 6 наведено динамку виробництва електроенергИ за р1зними прогнозами та сценаршми розвитку економки.

Потреба в швестищях на розвиток електро-енергетики кра!ни оц1нюеться в р1зних оф1ц1йних прогнозах [9; 11-13; 18]. У табл. 14 наведено даш про потребу в швестищях р1зних сектор1в енергетики Укра!ни, що мктяться у цих прогнозах.

Таблиця 11

Прогноз виробництва електроенерги тепловими електростанщями УкраТни у 2020-2035 рр., млрд кВт • год

Програмш документи Р1к

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

ЕС-2035 60000 64000 63000 63000

ЕС-2035 (за вира-хуванням ТЕЦ) 47810 51910 51010 51060

План розвитку 49572 50781 41116 40191 50234 49032

Звiт 34620-47640 32050-52460 33040-77940 30830-75390

1нвестицм, млн грн

14000 130Ь2,7 12000 —

8746,5

10000 — 8000 —

■ '3 5920,9

5267,3

11961,2

и и и

4000 2000 0 —

2020 2021 2022 2023 2024 2025 PÎK

Рис. 5. Прогнозний обсяг швестицш в розвиток ТЕС УкраУни у 2020-2025 рр.

Таблиця 12

Прогноз встановлено'У потужностi за окремими видами генерацп в об'еднашй енергетичнiй системi УкраУни

у 2019-2035 рр., ГВт

Ик АЕС ТЕС ТЕЦ ГЕС, ГАЕС ВДЕ Усього

2020 13,8 20,7-28,0 4,4-7,6 6,9 3,0-4,5 48,8-60,8

2025 13,8 44,0-64,1 3,6-7,8 7,2-8,9 4,5-6,1 44,0-64,1

2030 15,8 39,1-48,0 3,7 7,2-8,9 6,8-9,2 46,3-56,9

2035 15,0 41,3-52,8 3,8 7,2-8,9 9,3-12,8 48,5-61,7

Таблиця 13

Прогноз обсяпв виробництва електроенергГУ в УкраУш у 2019-2035 рр., млрд кВт • год

Ик АЕС ТЕС ТЕЦ ГЕС, ГАЕС ВДЕ Усього

2020 80,4-90,8 34,6-49,6 12,2-14,0 10,0-12,6 3,0-10,5 140,2-177,5

2025 87,4-104,0 32,1-64,0 12,1-14,9 12,0-14,2 4,5-12,0 148,1-209,1

2030 89,7-93,0 33,0-77,9 12,0 10,4-13,0 6,8-18,0 151,9-213,9

2035 94,0-99,5 30,8-75,4 11,9 13,0 9,3-25,0 159,0-224,8

а ф

<и о а 1-

Ц

<и <0 m

со

а

ю о а. s ю

Ю

О

2020 2025 2030 2035 PiK

1 - енергетична стратепя; 2 - песимктичний прогноз; 3 - оптимктичний прогноз

Рис. 6. Прогнози виробництва електроенергГУ в УкраУш у 2020-2035 рр.

3

2

Потреба в швестищях рiзних секторiв електроенергетики УкраТни у 2020-2035 рр., млн грн

Р^ АЕС ТЕС ТЕЦ ГЕС, ГАЕС ВДЕ Усього

2020-2025 29122,6 42119,9 20144,4 52002,8 13,6-18,5 143403,3-143408,2

2026-2030 н. Д. н. Д. н. Д. н. Д. 0-20,1

2031-2035 н. Д. н. Д. н. Д. н. Д. 2,5-85,9

Бiльшiсть офщшних прогнозiв не мiстять данi про обсяг швестицш в перiодi 2026-2036 рр. бдине виключення - Звп [9], який мiстить укрупненi даш на перiод до 2050 р. для рiзних сценарив розвитку нацю-нально! економiки та окремих секторiв електроенергетики (табл. 15).

Таким чином, проведене досмдження дозволяе зробити висновок, що велика потреба в швес-тицшних ресурсах при обмеженосп власних ресурсiв та обмеженому доступ до кредитних ресур-сiв вимагае розробки рацюнально! послiдовностi бу-дiвництва, реконструкци та модернiзацi! генерацш-них потужностей, i перед усiм - ТЕС. ■

Таблиця 15

Прогноз потреби в швестищях на перiод 2020-2035 рр. при рiзних сценарiях розвитку нацюнальноТ економiки (за

даними Звiту [9]), млрд грн

Сценарш Р^

2020 2025 2030 2035

Сценарш розвитку економки згiдно з ЕС-35, але при песимктичному прогнозi розвитку гiдроенергетики

За перюД 153,9 233,1 725,8 795,0

Кумулятивш 153,9 377,0 1102,8 1897,8

Сценарш розвитку економiки згiдно з ЕС-35, але при оптимiстичному прогнозi розвитку гiдроенергетики

За перюД 153,9 237,1 709,0 863,4

Кумулятивш 153,9 391,0 1100,0 1963,4

При реалiзацii державноI полтики неопротекцiонiзму та при песимктичному прогнозi розвитку гiдроенергетики

За перюД 98,9 310,8 543,9 913,5

Кумулятивш 98,9 409,7 944,7 1858,2

При реалiзацiíдержавноI полтики неопротекцiонiзму та при оптимстичному прогнозi розвитку гiдроенергетики

За перюД 98,9 324,8 568,5 1023,9

Кумулятивш 98,9 423,7 992,3 2016,2

При реалiзацii iнерцшного сценарю розвитку економiки та при песимСтичному прогнозiрозвитку гiдроенергетики та невиконаннi Нацонального плану скорочення викидiв при високих темпах нарощування потужнот ВЕС та СЕС

За перюД 182,5 194,5 675,4 632,6

Кумулятивш 182,5 377,0 1052,4 1685,0

При реалiзацn iнерцшного сценарю розвитку економiки та при песимктичному прогнозiрозвитку гiдроенергетики та виконаннi Нацонального плану скорочення викидiв при помiрних темпах нарощування потужнот ВЕС та СЕС

За перюД 98,9 324,8 470,0 772,7

Кумулятивш 98,9 423,7 893,7 1666,4

При реалiзацn iнерцшного сценарю розвитку економiки та при оптимстичному прогнозi розвитку гiдроенергетики та невиконаннi Нацонального плану скорочення викидiв при високих темпах нарощування потужнот ВЕС та СЕС

За перюД 182,5 208,5 709,0 751,4

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Кумулятивш 182,5 391,0 1100,0 1851,4

При реалiзацn iнерцшного сценарю розвитку економiки та при оптимстичному прогнозi розвитку гiдроенергетики та виконаннi Нацонального плану скорочення викидiв при помiрних темпах нарощування потужнот ВЕС та СЕС

За перюД 98,9 324,8 503,6 883,1

Кумулятивш 98,9 423,7 927,3 1810,4

о о m

о ^

о

о

Q_

1= <

О

<

Л1ТЕРАТУРА

1. Кизим М. О., Лелюк О. В., Костенко Д. М. Оцшка i д1атостика розвитку розподтеноТ енергетики в УкраТш. Проблеми eKOHOMiKU. 2018. № 4. С. 79-92.

2. Кизим М. О., Рудика В. I. Теоретичн аспекти дослн дження енергетичноТ безпеки краТни. Технолог1чний аудит i резерви виробництва. 2018. № 4/5. С.18-23.

DOI: 10.15587/2312-8372.2018.141148

3. Кизим М. О., Шпилевський В. В., Мшютш Г. В. ОбГрунтування прiоритетних напря!^в структурно-техно-лопчноТ модершзацп сектора електрогенерацп. Проблеми економки. 2018. № 1. С. 69-86.

4. Khaustova V. Y., Salashenko Т. I., Lelyuk O. V. Energy Security of National Economy Based on the Sysytem Aproach. Науковий вiсник Полiсся. 2018. № 2. Ч. 1. С. 79-92.

5. Кудря С. О. Стан та перспективи розвитку вщнов-люваноТ енергетики в УкраТш. Всник НАН Украни. 2015. № 12. С. 19-26.

6. Халатов А. А. Енергетика УкраТни: сучасний стан i найближчi перспективи. Всник Нацюнальноi' академИ наук Украни. 2016. № 6. С. 53-61.

7. Закон УкраТни «Про ринок електричноТ енергп» вщ 13.04.2017 р. № 2019-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2019-19

8. Енергетична стратегiя УкраТни на перюд до 2035 року «Безпека, енергоефектившсть, конкурентоспромож-нiсть» : схвалено розпорядженням Кабшету Мiнiстрiв УкраТни вщ 18.08.2017 р. № 605-р. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/file/ text/58/f469391n10.pdf

9. Зв^ з оцiнки вiдповiдностi (достатностi) генеру-ючих потужностей. 2018 р. Проект. URL: https://ua.energy/ wp-content/uploads/2018/11/Zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej.pdf

10. Зв^ з оцiнки вiдповiдностi (достатносл) генеру-ючих потужностей. 2017 р. Проект. URL: https://ua.energy/ wp-content/uploads/2017/10/Zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej.pdf

11. Стратегiчний план розвитку державного пщ-приемства «Нацiональна атомна електрогенеруюча ком-панiя «Енергоатом» на 2018-2022 роки. URL: http://www. energoatom.kiev.ua/files/file/sp_2018_2022_05052018.pdf

12. Програма розвитку гщроенергетики УкраТни на перюд до 2026 року : затверджено розпорядженням Кабн нету ММс^в УкраТни вщ 13.07.2016 р. № 552-р. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2016-р

13. Проект Плану розвитку Об'еднаноТ енергетичноТ системи УкраТни на 2017-2026 роки. URL: https://ua.energy/ wp-content/uploads/2016/12/Proekt-Planu-rozvytku-0ES-Ukrayiny-na-2017-2026-roky.pdf

14. Проект Плану розвитку системи передачi на 2019-2028 роки. URL: https://ua.energy/wp-content/ uploads/2018/05/Plan-rozvytku-systemy-peredachi-na-2019-2028-roky.pdf

15. Нацiональний план скорочення викидiв вiд великих спалювальних установок : схвалено розпорядженням Кабiнету ММс^в УкраТни вiд 08.11.2017 р. № 796-р. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article7art_ id=245255506

16. Розпорядження Кабшету Мiнiстрiв УкраТни «Про схвалення технiко-економiчного обГрунтування «Будiвни-цтво енергоблош № 3, 4 ХмельницькоТ АЕС» (м. Нетшин, вул. Енергетиш) (Коригування)» вiд 26.07.2018 р. № 579-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2018-р

17. Нацюнальний план дiй з вщновлюваноТ енергетики на перюд до 2020 року : затверджено розпорядженням Кабшету Мш^в УкраТни вщ 01.10.2014 р. № 902-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-р

18. Кабмш затвердив ТЕО добудови двох бло-кiв ХмельницькоТ АЕС варнстю 72 мiльярди. URL: http:// www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/stroitelstvo/buildon/ press/ 54070-kabmn_zatverdiv_teo_dobudovi_dvoh_blokv_ hmelnitcko_aes_vartstyu_mlyardi/

19. Закон УкраТни «Про внесення змш до деяких зако-шв УкраТни щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергп з альтернативних джерел енергп» вщ 04.06.2015 р. № 514-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/514-19

20. Зв^ про результати дiяльностi НацюнальноТ' комi-сТТ, що здмснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2017 роф : затверджено поста-новою НКРЕКП вщ 23.03.2018 р. № 360. URL: http://www.nerc. gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2017.pdf

REFERENCES

"Kabmin zatverdyv TEO dobudovy dvokh blokiv Khmel-nytskoi AES vartistiu 72 miliardy" [The Cabinet of Ministers approved the feasibility study for the completion of two blocks of Khmelnitsky NPP worth 72 billion]. http://www.energoatom. kiev.ua/ua/actvts/stroitelstvo/buildon/press/54070-kabmn_ zatverdiv_teo_dobudovi_dvoh_blokv_hmelnitcko_aes_vart-styu_mlyardi/

Khalatov, A. A. "Enerhetyka Ukrainy: suchasnyi stan i naiblyzhchi perspektyvy" [Power engineering in Ukraine: current state and upcoming prospects]. Visnyk Natsionalnoi aka-demii nauk Ukrainy, no. 6 (2016): 53-61.

Khaustova, V. Y., Salashenko, T. I., and Lelyuk, 0. V. "Energy Security of National Economy Based on the Sysytem Aproach". Naukovyi visnyk Polissia, vol. 1, no. 2 (2018): 79-92.

Kudria, S. 0. "Stan ta perspektyvy rozvytku vidnovliuva-noi enerhetyky v Ukraini" [Status and Prospects for the Development of Renewable Energy in Ukraine]. Visnyk NAN Ukrainy, no. 12 (2015): 19-26.

Kyzym, M. 0., and Rudyka, V. I. "Teoretychni aspekty doslidzhennia enerhetychnoi bezpeky krainy" [Theoretical aspects of the study of the country's energy security]. Tekhnolo-hichnyi audyt i rezervy vyrobnytstva, no. 4/5 (2018): 18-23. DOI: 10.15587/2312-8372.2018.141148

Kyzym, M. 0., Leliuk, 0. V., and Kostenko, D. M. "Otsinka i diahnostyka rozvytku rozpodilenoi enerhetyky v Ukraini" [Assessment and Diagnostics of the Development of Distributed Generation in Ukraine]. Problemyekonomiky, no. 4 (2018): 79-92.

Kyzym, M. 0., Shpylevskyi, V. V., and Miliutin, H. V. "Ob-gruntuvannia priorytetnykh napriamiv strukturno-tekhnolo-hichnoi modernizatsii sektora elektroheneratsii" [The Substantiation of Priority Directions for the Structural and Technological Modernization of the Electricity Generation Sector]. Problemy ekonomiky, no. 1 (2018): 69-86.

[Legal Act of Ukraine] (2014). http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/902-2014-р

[Legal Act of Ukraine] (2015). http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/514-19

[Legal Act of Ukraine] (2016). http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/552-2016-р

[Legal Act of Ukraine] (2017). http://mpe.kmu.gov.ua/ minugol/control/publish/article?art_id=245255506

[Legal Act of Ukraine] (2017). http://zakon.rada.gov.ua/ laws/file/text/58/f469391n10.pdf

[Legal Act of Ukraine] (2017). http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2019-19

[Legal Act of Ukraine] (2018). http://www.nerc.gov.ua/ data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2017.pdf

[Legal Act of Ukraine] (2018). http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/579-2018-p

"Proekt Planu rozvytku Obiednanoi enerhetychnoi sys-temy Ukrainy na 2017-2026 roky" [Draft Plan for the Development of the United Energy System of Ukraine for 2017-2026]. https://ua.energy/wp-content/uploads/2016/12/Proekt-Planu-rozvytku-0ES-Ukrayiny-na-2017-2026-roky.pdf

"Proekt Planu rozvytku systemy peredachi na 2019-2028 roky" [Draft Plan for the development of the transmission system for 2019-2028 years]. https://ua.energy/wp-content/ uploads/2018/05/Plan-rozvytku-systemy-peredachi-na-2019-2028-roky.pdf

"Stratehichnyi plan rozvytku derzhavnoho pidpryiem-stva «Natsionalna atomna elektroheneruiucha kompaniia «En-erhoatom» na 2018-2022 roky" [Strategic Plan for the Development of the State Enterprise "National Nuclear Power Generating Company" Energoatom "for 2018-2022]. http://www.ener-goatom.kiev.ua/files/file/sp_2018_2022_05052018.pdf

"Zvit z otsinky vidpovidnosti (dostatnosti) heneru-iuchykh potuzhnostei. 2017 r. Proekt" [Report on conformity assessment (adequacy) of generating capacities. 2017 Project]. https://ua.energy/wp-content/uploads/2017/10/Zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzh-nostej.pdf

"Zvit z otsinky vidpovidnosti (dostatnosti) heneru-iuchykh potuzhnostei. 2018 r. Proekt" [Report on conformity assessment (adequacy) of generating capacities. 2018 Project]. https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/11/Zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzh-nostej.pdf

o o

OQ

O ^

o

o

CL

1= <

o

<

o

u

BI3HECIHOOPM № 12 '2018 193

www.business-inform.net

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.