Научная статья на тему 'Зміни біохімічних показників ротової рідини у пацієнтів, які знаходяться на ортодонтичному лікуванні брекет-системою'

Зміни біохімічних показників ротової рідини у пацієнтів, які знаходяться на ортодонтичному лікуванні брекет-системою Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
74
17
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
СКУПЧЕНіСТЬ ЗУБіВ / БРЕКЕТ-СИСТЕМА / БіОХіМіЧНі ПОКАЗНИКИ РОТОВОї РіДИНИ

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Воронкова Г.В., Смаглюк Л.В.

Низка дослідників відмічає зв’язок між захворюваннями тканин пародонту та лікуванням з використанням незнімної ортодонтичної техніки, тому стан пародонту та його реакція на ортодонтичне лікування вимагають особливої уваги. Мета дослідження: визначити зміни біохімічних показників ротової рідини у пацієнтів 18-24 років протягом активного ортодонтичного лікування брекет-системою. Об’єкти та методи дослідження. Для вирішення поставленої мети було проведено клінічне та біохімічне обстеження 30 осіб. Із них 15 пацієнтів у віці 18-24 років зі скупченим положення зубів у фронтальній ділянці верхньої та нижньої зубної дуги, яким показано ортодонтичне лікування брекет-системою (основна група). 15 осіб, які мали фізіологічний прикус та інтактний пародонт, склали групу контролю. Результати дослідження. Біохімічні дослідження ротової рідини пацієнтів виявили наявність запального процесу в пародонті пацієнтів зі скупченістю зубів. Так, активність еластази в осіб із скупченістю зубів була збільшена до 0,43 ± 0,04 мк-кат/л (в 1,6 разів, р < 0,05), достовірно високий вміст малоновий діальдегід (в 1,8 разів) та низька активність каталази (на 33,3 %) та антиоксидантно-прооксидантний індекс в 2,8 разів, значно збільшена активність уреази, в 2,7 разів. У пацієнтів, які знаходяться на лікуванні брекет-системою, через 2 тижні після фіксації брекет-техніки відмічається значний зріст рівня маркерів запалення. Через 2 місяці ці показники знижуються, але залишаються незадовільними у порівнянні з контрольною групою та даними біохімічних досліджень ротової рідини пацієнтів до фіксації брекет-системи. Таким чином, у пацієнтів, які знаходяться на лікуванні брекет-системою, виникає розвиток або обтяження запального процесу в тканинах пародонту, знижує антиоксидантний захист, неспецифічну резистентність й викликає значний дисбіотичний зсув в порожнині рота, особливо у перші місяці після фіксації.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Воронкова Г.В., Смаглюк Л.В.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Зміни біохімічних показників ротової рідини у пацієнтів, які знаходяться на ортодонтичному лікуванні брекет-системою»

АктуальН проблеми сучасно!' медицины

УДК 616.311-003.2-07-052:616.314.2-007.2-7 Воронкова Г.В., Смаглюк Л.В.

ЗМ1НИ Б1ОХ1М1ЧНИХ ПОКАЗНИК1В РОТОВО1 Р1ДИНИ У ПАЦ16НТ1В, ЯК1 ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ОРТОДОНТИЧНОМУ Л1КУВАНН1 БРЕКЕТ-СИСТЕМОЮ

ВДНЗ Укра'ни «Украшська медична стоматологiчна академiя», м. Полтава

Низка досл'дник'в вЮмЫае зв'язок мiж захворюваннями тканин пародонту та лкуванням з викорис-танням незн'шно'УортодонтичноГтехнки, тому стан пародонту та його реак^я на ортодонтичне лкування вимагають особливоГ уваги. Мета досл'дження: визначити змни бiохiмiчних показник'в ротово'У рiдини у пацieнтiв 18-24 рок'в протягом активного ортодонтичного лкування брекет-системою. Об'екти та методи досл'дження. Для виршення поставленоУ мети було проведено кп1'н1'чне та б/'ох/'м/'чне обстеження 30 ос'б. iз них 15 пацieнтiв у в'и(1 18-24 рок'в з скупченим поло-ження зуб'в у фронтальнiй длянц верхньо'У та нижньо'У зубноГ дуги, яким показано ортодонтичне лкування брекет-системою (основна група). 15 ос'б, як мали фiзiологiчний прикус та '¡нтактний пародонт, склали групу контролю. Результати досл'дження. Б1'ох1'м1'чн1' досл'дження ротово'У рiдини пацieнтiв виявили наявнсть запального процесу в пародонт/ пацieнтiв з'! скупченстю зуб'т. Так, активнсть еластази в осб '¡з скупченстю зубв була збльшена до 0,43 ± 0,04 мк-кат/л (в 1,6 разiв, р < 0,05), достов'рно високий вмст малоновий д'альдег'д (в 1,8 раз'в) та низька активнсть ката-лази (на 33,3 %) та антиоксидантно-прооксидантний '¡ндекс в 2,8 разiв, значно зб'тьшена активнсть уреази, в 2,7 раз'в. У пацieнтiв, як знаходяться на лкуванн брекет-системою, через 2 тижнi псля ф 'ксацИ брекет-технiки вiдмiчаeться значний зрст р'вня маркерiв запалення. Через 2 мсяц ц показники знижуються, але залишаються незадовльними у пор!внянн!' з контрольною гру-пою та даними бюхiмiчних досл'джень ротово'У рiдини пацieнтiв до ф 'ксацИ брекет-системи. Таким чином, у пацieнтiв, як знаходяться на лкуванн брекет-системою, виникаe розвиток або обтяжен-ня запального процесу в тканинах пародонту, знижуe антиоксидантний захист, неспецифiчну ре-зистентнсть й викликаe значний дисботичний зсув в порожнинi рота, особливо у першi мсяц пс-ля ф'ксацУУ.

Ключов1 слова: скупченють зуб1в, брекет-система, б1ох1м1чн1 показники ротово' рщини.

Стаття e фрагментом науково-дослiдноi' роботи кафедри ортодонтп Вищого державного навчального закладу УкраГни «УкраГнська медична стоматологiчна академiя» «Обфунтування методiв профлактики та лкування пацieнтiв iз зубощеле-пними аномалiями в залежностi вiд Гх конститу^онального типу та фiзичного розвитку» (ДР № 01130003715).

В сучаснш ортодонтичнш практик лкування зубощелепних аномалш все частше проводиться незшмною брекет-системою [2]. В той же час, низка дослщниш в^^чае зв'язок мiж захворюваннями тканин пародонту та лкуванням з вико-ристанням незшмно'Т ортодонтично' техшки [3]. Науковц пояснюють це збтьшенням патогенно'' мiкрофлори в дтянках, важкодоступних для нормально'' гтени, виникненням тривалого фiзич-ного та психоемоцшного стресу, порушенням функцюнальних реакцш та мiкробiоцинозу у по-рожнин рота [5,6,7]. I в той же час вс ц фактори можуть ускладнювати й затягувати ортодонтичне лкування па^ен^в iз зубощелепними анома-лiями [4].

У зв'язку з цим, стан пародонту та його реак-^я на ортодонтичне лкування вимагають особливо'' уваги, осктьки морфофункцюнальн по-рушення, викликан аномалiями зубощелепно'' системи, самi по собi е потужними патогенетич-ними чинниками, як зумовлюють ^^ацш i розвиток захворювань пародонту.

Мета дослщження

Визначити змши бiохiмiчних показниш ротово' рщини у па^етчв 18-24 рош протягом активного ортодонтичного лкування брекет-системою.

Об'екти та методи дослщження

Для виршення поставлено'' мети було проведено клшко-лабораторне обстеження 30 оаб. З

них 15 па^етчв у Bi^ 18-24 рош 3i скупченим положення 3y6iB у фронтальнш дтянц верхньо'' та нижньо'' зубно'' дуги, яким показано ортодонтичне лкування брекет-системою (основна група). 15 оаб, як мали фiзiологiчний прикус та ш-тактний пародонт, склали групу контролю.

Динамку показниш обстеження па^етчв основно'' групи при сшвставленн з патентами гру-пи контролю й порiвняння визначали у термши до початку ортодонтичного, через 2 тижня й через 2 мюяц з дня фксацп незымно'' апаратури. Для проведення ключного обстеження па^етчв за основу був взятий метод, рекомендований ВООЗ (1997). Результати обстеження заносили-ся в шдивщуальн карти ортодонтичного патента (форма 043-1/о вiд 29.05.2013 р.). Ортодонти-чний дiагноз формулювали за класифiкацiею Апд1е A. (1889).

Забiр ротовоТ рiдини у хворих проводили вранф, натщесерце, з використанням мiрних центрифужних пробiрок з воронкою (Левицький А.П., 2006) [1]. У ротовш рщиш визначали зага-льну протеол^ичну активнiсть (ЗПА) (за методом Kunitz в модифкаци Левицького А.П) [1]; активнють еластази визначали за методом Visser; вмют МДА в ротовш рщиш визначали за кольо-ровою реакцiею з тюбарб^уровою кислотою зп-дно методики Стально'' 1.Д., Гаршв^ Т.Г. [1]; активнють каталази визначали за методикою Ко-ролюк М.О. та 1ваново'' Л.1. [1], антиоксидантно-прооксидантний шдекс (АП1) за спiввiдношенням

В1СНИК ВДНЗУ «Украгнська медична стоматологгчна академя»

показника антиоксидантноТ системи - активност каталази, до показника прооксидантноТ систем -концентрацп МДА; вмiст лiзоциму в ротовiй рн динi визначали за бактерюл^ичним методом Горiна в модифкацп Левицького А.П. (2006 р.) [1]. Для кшькюноТ оцiнки мiкроорганiзмiв порож-нини рота визначали показник активност ферменту уреази, яка не продукуеться соматичними клiтинами, але синтезуеться рядом умовно-патогенних та патогенних мiкроорганiзмiв. Ви-значення активност уреази проводили за методикою ГавриловоТ Л.М., Сегень 1.Т. з реактивом Неслера [1]. Ступшь дисбюзу оцiнювали шляхом визначення спiввiдношення вщносно'Т активностi ферментiв слини - уреази та лiзоциму за Леви-цьким А.П. Осктьки завдяки визначенню специ-фiчноТ ферментноТ активностi, яка вщсутня в клн тинах макроорганiзму, але продукуеться мiкроо-

Результати б1ох1м1чного досл1дже

ргашзмами, можливо аналiзувати видовi особ-ливостi мiкрофлори та IT ктькють (Левицький А.П., 2006 ) [1].

Результати дослщження та Тх обговорення

У дослiджуваних пацieнтiв I клас за Angle A. (1889) визначався у 9 па^ешчв (60%), II-1 клас -у 6 (40%). За клiнiчними проявами спостер^а-лась II та III ступен тяжкост скупченого поло-ження фронтальних зубiв верхньоТ та нижньоТ щелепи. При оглядi порожнини рота пацieнтiв i3 скупченим положенням зубiв до ортодонтичного лкування визначався задовiльний стан гтени, ясна у зонi ураження були пперемоваш, ^ано-тичнi, що вщповщало хронiчному пародонтиту.

Данi рeзультатiв бiохiмiчного дослiджeння ротовоТ рiдини оаб молодого вiку рiзних груп спо-стереження прeдставлeнi у таблицi №1.

Таблиця 1

ротовоТpiduHU oci6 молодого вку pi3Hux груп спостереження

Клтчш групи

Дослiджуванi показники Контрольна група, n-15 Основна група (n-15)

до фшсацп через 2 тижнi через 2 мiсяцi

0,37±0,04 р<0,01 0,46±0,07 0,40±0,05

МДА, ммоль/л 0,21±0,02 р<0,01 р1 >0,1 р<0,01 р1>0,3

Еластаза, мк-кат/л 0,27±0,03 0,42±0,04 р<0,05 0,49±0,05 р<0,01 р1>0,3 0,42±0,04 р<0,05 р1-1,0

Уреаза, мк-кат/л 0,18±0,03 0,49±0,07 р<0,01 0,43±0,06 р<0,01 р1>0,3 0,40±0,06 р<0,05 р1>0,3

60±9 р>0,3 63±8 68±7

Лiзоцим, од/л 72±11 р>0,3 р1 >0,1 р>0,5 р1>0,3

0,12±0,02 р<0,05 0,14±0,02 0,15±0,02

Каталаза, мкат/л 0,18±0,02 р>0,1 р<0,01

р1>0,3 р1 >0,5

3,2±0,4 р<0,01 3,3±0,02 3,70,4

АП1, од. 8,6±0,08 р>0,3 р1>0,3 р<0,01 р1>0,3

3,6±0,4 р<0,05 2,8±0,3 р<0,05 2,2± 0,3

Ступiнь дисбiозу, од. 1,2±0,2 р<0,05 р<0,05

Результати бiохiмiчного дослщження ротовоТ рщини па^етчв подтвердили данi ключного об-стеження осiб щодо наявност запального про-цесу в пародонт у пацiентiв iз скупченiстю зубiв. Так, активнiсть еластази в оаб iз ЗЩА була збн льшена до 0,43 ± 0,04 мк-кат/л (в 1,6 разiв, р < 0,05) при сшвставленш з патентами контрольноТ групи, що свiдчить про наявнють запального процесу в тканинах пародонту.

При визначенн показникiв системи ПОЛ-АОС було встановлено достовiрне збтьшення вмiсту МДА (в 1,8 разiв) та тенденцiю до зниження ак-тивностi каталази (на 33,3 %) в осiб основноТ групи, що, в свою чергу, призвело до достовiр-ного зниження шдексу АП1 в 2,8 разiв, що свщ-чить про зниження антиоксидантного потен^алу ротовоТ порожнини й iнтенсифiкацiю перекисно-го окислення лiпiдiв у па^ен^в iз скупченим положенням зубiв.

Активнiсть уреази, яка опосередковано вщо-бражае мiкробне обсiменiння порожнини рота,

була значно збтьшена у па^етчв основноТ групи (в 2,7 разiв), що свiдчить про порушення мк-робного пейзажу у бк дисбактeрiозу.

Результати визначення активностi каталази та шдексу АП1 свiдчать про достовiрнe зниження антиоксидантного потeнцiалу ротовоТ порожнини у па^ен^в iз скупченим положенням зубiв. Се-редне значення каталази для основноТ групи склало 0,12±0,02 мкат/л, що в 1,5 разiв вище ко-нтрольних значень (р<0,05). Сeрeднiй показник АП| вщповщав значенню 3,05±0,04 од. i був дос-товiрно в 2,8 разiв нижчим, нiж показник контрольноТ групи (р<0,01).

Активнiсть лiзоциму, навпаки, була дост^рно зменшена (на 18 %), що свiдчить про зниження нeспeцифiчноТ рeзистeнтностi ротовоТ порожнини оаб з ХКГ на тлi скупченого положення зубiв.

Ступiнь дисбiозу свщчить про збiльшeння мь кробного обаменшня ротовоТ порожнини осiб основноТ групи, що пщтверджуеться його досто-вiрним зростанням (в 3,4 рази) у па^ен^в з ХКГ та ™i скупчeностi зубiв.

АктуальН проблеми сучасно! медицины

На пщсл^ обстеження й лiкування 15 оаб молодого вку iз скупченiстю зубiв було пiдтверджено нaуковi данi про те, що фшса^я незымноТ ортодо-нтичноТ апаратури викликае розвиток або обтя-ження запального процесу в тканинах пародонту, знижуе антиоксидантний захист, неспецифiчну ре-зистентнють й викликае значний дисбiотичний зсув в порожнин рота. Так, через 2 тижн пiсля фiксaцiТ брекет-системи в^^чаеться значний зрiст рiвня мaркерiв запалення. Через 2 мiсяцi ц показники знижуються, але залишаються незадовтьними у порiвняння з контрольною групою та даними бюхь мiчних дослщжень ротовоТ рiдини пaцiентiв до фк-саци брекет-системи (табл.1).

Так, рiвень МДА через 2 тижнi склав прибли-зно 0,46 ммоль/л, що в 1,24 бтьше нiж до фк-сацп, aктивнiсть еластази збтьшилась в 1,2 рази. Через 2 мюяц цi показники незначною мiрою зменшились до вихiдних показниш,але не на-були значень контрольноТ групи.

Через 2 тижнi i через 2 мiсяцi aктивнiсть уреази в слин пaцiентiв основноТ групи знижуеться, проте все одно залишаеться вище норми бiльш, жж в 2 рази. У процеа ортодонтичного лiкувaння aктивнiсть лiзоциму зростае через 2 мюяц пiсля початку ортодонтичного лкування в 1,1 рaзiв, однак не досягае нормальних показниш.

Пiд час ортодонтичного лiкувaння рiвень ан-тиоксидантних покaзникiв залишався низьким. Так, рiвень каталази впродовж 2 мюя^в збть-шився незначно i становив 0,15±0,02 мкат/л, АП1 збтьшився в 1,2 рaзiв, але не вщповщав нормi. Ступiнь дисбiозу пщ час лiкувaння знижуеться тiльки через 2 мюяц в 1,6 рaзiв.

Таким чином, можна зробити висновок, що ЗЩА викликають у па^ен^в розвиток дисбiозу

Реферат

ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БРЕКЕТ СИСТЕМОЙ Воронкова А.В., Смаглюк Л.В.

Ключевые слова: скученность зубов, брекет-система,биохимические показатели ротовой жидкости.

Ряд исследователей отмечает связь между заболеваниями тканей пародонта и лечением с использованием несъемной ортодонтической техники, поэтому состояние пародонта и его реакция на ортодонтическое лечение требуют особого внимания. Цель исследования: определить изменения биохимических показателей ротовой жидкости у пациентов 18-24 лет втечение активного ортодонти-ческого лечения брекет-системой. Объекты и методы исследования. Для достижения поставленной цели было проведено клиническое и биохимическое обследование 30 человек. Из них 15 пациентов в возрасте 18-24 лет со скупченным положением зубов во фронтальном участке верхней и нижней зубной дуги, которым показано ортодонтическое лечение брекет-системой (основная группа). 15 человек, которые имели физиологический прикус и интактный пародонт, составили группу контроля. Результаты исследования. Биохимическое исследование ротовой жидкости пациентов подтвердило наличие воспалительного процесса в тканях пародонта у пациентов со скученностью зубов. Так, активность эластазы была увеличена до 0,43 ± 0,04 мк-кат/л (в 1,6 раз, р < 0,05), достоверно высокое содержание малоновой диальдегида (в 1,8 раз), низкая активность каталазы (на 33,3 %) и антиоксидантно-прооксидантный индекса в 2,8 раза, значительно увеличена активность уреазы, в 2,7 раз. У пациентов, находящихся на лечении брекет-системой, через 2 недели после фиксации брекет-техники отмечается значительный рост уровня маркеров воспаления. Через 2 месяца эти показатели снижаются, но остаются неудовлетворительными в сравнении с контрольной группой и данными биохимических исследований ротовой жидкости пациентов до фиксации брекет-системы. Таким образом, у пациентов, находящихся на лечении брекет-системой, возникает развитие либо отягощение воспалительного процесса в тканях пародонта, снижается антиоксидантная защита, неспецифическая резистентность и вызывает значительный дисбиотическое смещение в полости рта, особенно в первые месяцы после фиксации.

порожнини рота, на ™i якого розвиваються за-пально-дистрофiчнi процеси, i вщбуваеться зниження рiвня антиоксидантноТ системи.

Фкса^я бреке^в i подальше ортодонтичне лкування негативно впливае на 6^xiMi4^ показники ротовоТ порожнини, особливо протягом перших мюя^в. Присутнють бреке^в, ктець, дуг та лкатур значно утруднюють проведення зви-чайних гтежчних процедур, що створюе умови для розвитку або посилення запальних процеав в тканинах пародонту. Тому, актуальним питан-ням залишаеться лкувально-профтактичний супровщ активного перюду лкування ортодон-тичних па^енпв брекет-системою.

Лтература

1. Биохимические маркеры воспаления тканей ротовой полости (метод. рекомендации) / [А.П. Левицкий, О.В. Деньга, О.А. Макаренко и др.].- Одесса, 2010. - 16 с.

2. Воронкова Г. В. Сучасш уявлення про стан тканин пародонта в па^енпв is зубощелепними аномалiями пщ час ортодонтичного лкування незшмною техшкою / Г. В. Воронкова // УкраТнський стоматолопчний альманах. - 2012. - № 2, Т. 1. - С. 17-21.

3. Арсенина О.И. Диагностика и лечение воспалительных процессов в пародонте, возникших при ортодонтическом лечении / О.И. Арсенина, А.С. Григорьян, О.А. Фролова, О.В. Петрунина // Институт стоматологии: Научно-практический ж-л. - 2005. -№ 1. - С. 50-54.

4. Дрогомирецька М.С. Клшко-патогенетичш закономiрностi розвитку патологи пародонту при ортодонтичному лкуванш / М.С. Дрогомирецька // Современная стоматология: Сучасна стома-толопя. Научно-практический стоматологический журнал. -2010. - № 2. - С. 144-146.

5. Мiрчук Б.М. Стан ппени порожнини рота i тканин пародонту при комплексному лкуванш дп"ей зi скупченням зубiв / Б.М. Мiрчук, О.М. Ославський // Вюник стоматологи: Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - № 3. - С. 70-74.

6. Bollen Anne-Marie. Effects of Malocclusions and Orthodontics on Periodontal Health: Evidence from a Systematic Review / AnneMarie Bollen // Journal of Dental Education. - 2008. - Vol. 72, № 8. - Р. 912-918.

7. Shaw W.C. The effect of orthodontic treatment on plaque and gingivitis / W.C. Shaw, H.V. Worthington, M. Addy [et al.] // Amer. J. Orthodont. - 1991. - Vol. 99, № 2. - P. 155-161.

В1СНИК ВДНЗУ «Украхнська медична стоматологгчна академя»

Summary

ALTERED BIOCHEMICAL PARAMETERS IN SALIVA OF PATIENTS WEARING BRACES FOR ORTHODONTIC CORRECTION Voronkova A.V., Smaglyuk L.V.

Key words: crowded teeth, dental braces, biochemical parameters of oral fluid.

There are a number of reports pointed out the relationship between periodontal diseases and wearing fixed orthodontic appliances, therefore the condition of the periodontium and its response to orthodontic correction requires special attention. The aim of the study was to identify the changes in biochemical indices of oral fluid in patients aged 18-24 years during the active orthodontic correction by braces. The study involved 30 individuals who passed through clinical and biochemical examination. 15 of them aged 18-24 were diagnosed to have crowding of the upper and lower frontal teeth. These patients underwent the orthodontic correction with braces (main grpup). 15 individuals with physiological occlusion and intact periodontium made up the control group. Results of research. Biochemical studies of oral fluid confirmed the data of clinical findings reported by other scientists about the presence of inflammatory process in the periodontium due to crowding. Thus, these patients demonstrated the activity of elastase increased to 0.43 ± 0.04, mk-kat/l (in 1,6 times, p < 0.05), had significantly high content of malonic dialdehyde (in 1,8 times), lowered activity of cata-lase (33.3%) and lowered antioxidant-prooxidant index (in 2.8 times), and significantly increased urease activity, in 2.7 times. The patients who received the orthodontic correction showed significant increase in the level of inflammation markers in 2 weeks following braces placement. After 2 months, these values reduced, but were still poor in comparison with those in the control group and with the findings of biochemical studies of oral fluid obtained before the braces placement. Thus, the patients who receive the correction with braces are at risk to develop or to worsen the inflammatory process in periodontal tissues, accompanied by reducing antioxidant activity, nonspecific resistance and causing substantial oral dysbiosis.

УДК 616-008.039.71:618.11-006.2:577 Дiзiк С.В., Романова Ю.Г.

ДИНАМ1КА Б1ОХ1М1ЧНИХ МАРКЕР1В POTOBOÏ Р1ДИНИ П1Д ЧАС ПРОФ1ЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ ÏÏ ГОМЕОСТАЗУ У Ж1НОК З СИНДРОМОМ ПОЛ1К1СТОЗУ яечниюв

Одеський нацюнальний медичний уыверситет

У статтi розглянуто питання динамки 6îoxîmî4hux MapKepie ротово)' piduHu у пац/енток з синдромом пол'тстозу яечниюв без клiнiчнuх симптом'т патологи пародонту упродовж профлактичних заход/в. П/д час досл'дження динамки бiохiмiчнuх мapкepiв ротово)' piдuнu у пац/енток з синдромом полкстозу яечниюв без клiнiчнuх симптом'т патологи пародонту, яким проводили профлактику, було встановлено поступове полiпшeння захисно)' функци слизово)' оболонки ротово)' порожнини та зниження iнтeнсuвностi вльнорадикального окислення. У жнок iз синдромом полкстозу яечниюв без клiнiчнuх симптом'т патологи пародонту в'дбувалося поступове зниження вмсту у ротовш рi-дин д'енових кон'югат'в, малонового д'альдег'ду, активност'! супероксиддисмутази, глутатюнпе-роксидази i пдвищення вмсту л'зоциму, що зумовлено уповльненням процесв вльнорадикального окислення у ротовш поpожнuнi i покращенням iмунного захисту слизово)' оболонки завдяки ефекти-внш ди профлактичного комплексу упродовж всього тepмiну спостереження. У гpупi па^енток Iз синдромом полкстозу яечниюв, яким не проводили профлактику стану ротово)' порожнини, упродовж всього пероду спостереження в 'дбувалися стшю змни активност'1 маркерних фepмeнтiв ан-тиоксидантного захисту слизово)' оболонки рота i системи пероксидного окислення л/'п/'д/'в, що вка-зуе на необх'дн'ють проведення профлактичних заход/в.

Ключов1 слова: пародонт, ж1нки, синдром полшстозу яечниив, ротова рщина, 6ioxiMi4Hi маркери, профтактика Досл/дження проводилося в рамках науково-досл/дноТ роботи «Розробка метод/в д/агностики, лкування i профлактики за-хворювань тканин пародонту та слизовоï оболонки порожнини рота у хворих !з системними порушеннями гомеостазу», № держреестрацп 0115U06642.

Вступ 1Г. Бтозецького (2015), деяк автори вважають,

Проблема профшактики i лкування захво- що ^P-™™™™ гшродоктит, ^в^ючи на

^ i- ^ достатню мономорфнють основних шшчних

рювань пародонту у рiзних категорш пацюнпв е . . ^ .

i- j j ' -m проявiв, е етюлопчно i патогенетично гетероген-

важливою проблемою сучасно! стоматологи [1]. „„„ ,'„„„,„„„_______ г,,, w^^f-,, „„„„„„„:„ „„

^ 3 L J ним захворюванням [3]. Хвороби пародонта мо-

Багато науковшв, як працюють в рiзних галузях ^ . L J ^ .

3 . ^ ^ . .. жуть розвиватися шд впливом як мюцевих при-

медицини, пщкреслюють внжливють профтак- ^ ¿крооргашзми зубного нальотуДклюзшна тики i л^ування захворювань пародонту як не- v ^ . 3 3 .

.. ^ .. ^ 3 травма тощо), так й поеднаного впливу мюцевих

вщ'емно! частини превентивно! медицини, як . ^ / ^ 3. .

полягають в зниженр його негативного впливу 1 загальних ^оге^) чинник1в на ф°ш змм

на заи-альний стан здоров'я [2]. За ^формации!) f^™™^ ^^ [4]. В.™™ напрямом ^ L J г ч дослщжень можна вважати оцшку стану пародо-

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.