Научная статья на тему 'Взаємозв’язки показників нейродинамічних функцій, пам’яті та уваги у осіб з контамінованих територій Сумської області'

Взаємозв’язки показників нейродинамічних функцій, пам’яті та уваги у осіб з контамінованих територій Сумської області Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
48
8
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА / ПСИХОФіЗіОЛОГіЧНі ФУНКЦії / НИЗЬКОіНТЕНСИВНЕ ПРОЛОНГОВАНЕ ВИПРОМіНЮВАННЯ / ТЕРИТОРіЯ ПОСИЛЕНОГО РАДіОЕКОЛОГіЧНОГО КОНТРОЛЮ

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Білокур Д.О.

Досліджували питання прояву нейродинамічних функцій, їхнього взаємозв’язку з такими психофізіологічними функціями, як пам’ять та увага у осіб, які зазнають дії різноманітних ендота екзогенних чинників, у тому числі, впливу низькоінтенсивного пролонгованого опромінення. У результаті кореляційного аналізу встановили, що у досліджуваного контингенту наявний кореляційний зв’язок між показниками нейродинамічних функцій (ЛППЗМР, ЛПРВ 1 із 3, ЛПРВ 2 із 3, ФРНП), розумової працездатності та уваги (загальною кількістю знаків, кількістю викреслених літер, кількістю літер, що необхідно було викреслити, коефіцієнтом розумової продуктивності, об’ємом зорової інформації, швидкістю переробки інформації, показником стійкості уваги). За іншими показниками кореляційної залежності не ви-явлено або ж вона представлена слабким взаємозв’язком. Таким чином, неузгодженість одержаних нами результатів з уже відомими, очевидно, пов’язана з територіальною приналежністю досліджуваного контингенту. Ми погоджуємося з думкою, що становлення психофізіологічних та нейродинамічних функцій відбувається під дією інших факторів (окрім отриманої дози опромінення): індивідуальних конституційних особливостей, потенційних компенсаторних можливостей організму, індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності, соціальних умов.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Взаємозв’язки показників нейродинамічних функцій, пам’яті та уваги у осіб з контамінованих територій Сумської області»

DOI 10.29254/2077-4214-2019-1-1-148-371-375 УДК УДК 612.821.2 Блокур Д. О.

ВЗАеМОЗВ'ЯЗКИ ПОКАЗНИК1В НЕЙРОДИНАМ1ЧНИХ ФУНКЦ1Й, ПАМ'ЯТ! ТА УВАГИ У ОС1Б З КОНТАМ1НОВАНИХ ТЕРИТОР1Й СУМСЬКОТ ОБЛАСТ1 Сумський державний педагопчний унiверситет iMeHi А. С. Макаренка (м. Суми)

darina.bilokur@gmail.com

Зв'язок публшацм з плановими науково-дослщ-ними роботами. Робота була виконана у межах НДР Сумського державного педагогiчного ушверситету iменi А. С. Макаренка «Адаптацшш реакци органiзму до ендогенних та екзогенних факторiв середовища», № державно! реестраци 011би008030.

Вступ. Як вщомо, будь-яка дiяльнiсть людини пд порядкована вщповщнш оргашзацп ТТ психофiзiоло-пчних i нейродинамiчних функцiй [1]. У наш час досли дженню особливостей процесу становлення i прояву властивостей нервових процеав надаеться увага широкого кола науковщв [1-2]. Встановлено, що шдиви дуальнi типологiчнi властивост основних нервових процесiв впливають на устшшсть навчання, пам'ять та увагу [1]. Саме вони складають психофiзiолопч-не шдфунтя поведiнкових та когштивних процесiв. Функцiональна рухливiсть та сила нервових процеав е базовими властивостями вищоТ нервовоТ дiяльнос-тi у забезпеченш сенсомоторних, вегетативних i пси-хiчних функцiй, а також навчальноТ, професшноТ та спортивно! дiяльностi. Водночас, особи з високими показниками властивостей функцш пам'ят та уваги характеризуются високою успiшнiстю навчання [1].

Висв^лення експериментальних даних досли джень вищезазначених показникiв, на думку науков-щв, мае важливе практичне значення для розумшня фiзiологiчних механiзмiв штегративноТ дiяльностi центрально! нервовоТ системи, що формуе шдивщу-альний тип поведiнки людини [1].

На нашу думку, детального вивчення заслуговуе питання прояву нейродинамiчних функцш, Тхнього взаемозв'язку з такими психофiзiологiчними функци ями, як пам'ять та увага у оаб, як зазнають дм рiзно-манiтних ендо- та екзогенних чиннимв, у тому числ^ дм малих доз радiацií.

Достеменно вiдомо, що опромiнення населення УкраТни за рахунок штучних джерел радiацií, в основному, пов'язане з наслщками аварГТ на Чорнобиль-ськiй атомнiй електростанцп [3-4]. До мкцевосп по-силеного радiоекологiчного контролю на Сумщин (з щiльнiстю забруднення ["рун™ iзотопами Цезiю-137 1-5 К^км2) належить територiя Шосткинського та Ям-пiльського районiв [5].

Вивчення трендiв у станi здоров'я населення контамшованих регiонiв УкраТни вказуе на рiзнона-правленiсть даних тенденцiй. З матерiалiв щорiчноТ доповiдi про здоров'я населення слщуе, що комп-лексний вплив радiацiйних i нерадiацiйних факто-рiв, якi виникли внаслiдок авари на ЧАЕС, призвiв до погiршення стану здоров'я уах кaтегорiй мешканцiв територш посиленого рaдiоекологiчного контролю: власне уражених оаб, дорослого населення контами нованих територш, д^ей тощо [6-7].

За умов проживання населення на радюактивно забрудненш територи, опромiнення оргaнiзму мае хрошчний комбiновaний характер (вiдбувaеться по-еднання зовнiшнього i внутрiшнього опромшення в малих дозах з його низькою потужнiстю) [4].

Достеменно вщомо, що в умовах рaдiоaктивного забруднення основне дозове навантаження форму-ють радюнуклщи, якi потрапляють до людського ор-гaнiзму з харчовими продуктами, iстотно впливаючи на стан здоров'я [4].

Враховуючи стохастичний характер рaдiaцiйного впливу на бiологiчнi об'екти, шдуковаш ним змiни в оргaнiзмi мешканщв контaмiновaних територiй, мо-жуть проявитися через вщдалений перiод у вигляд1 пaтологiй чи передпaтологiчних стaнiв. Зокрема, це стосуеться стану нервовоТ системи, як одшеТ з най-бшьш рaдiочутливих [4-5].

Саме тому, на нашу думку, дослщження взaемозв'язкiв показнишв нейродинaмiчних функ-цiй, пaм'ятi та уваги у оаб з територш посиленого ра-дюеколопчного контролю СумськоТ облaстi як таких, що постшно проживають на рaдiaцiйно забруднених територiях та пiддaються довгостроковим ефектам впливу малих доз опромшення е актуальним I становить науковий штерес.

Усе вищеперераховане визначило мету нашого дослiдження - встановити взаемозв'язки показнимв нейродинaмiчних функцiй, пaм'ятi та уваги у оаб з контамшованих територш СумськоТ областг

Об'ект i методи дослщження. Дослiдження, у якому взяли участь 80 осiб вiком 18-35 ромв iз Шосткинського i Ямпiльського рaйонiв СумськоТ област1 (IV рaдiaцiйнa зона; щiльнiсть забруднення [рун™ iзотопaми 137Cs 1-5 Ki/км2, проводилось на бaзi Сумського державного педагопчного унiверситету iменi А. С. Макаренка. Даш про стан рaдiaцiйного забруднення територш отримали в обласнш саштарно-ет-демiологiчнiй станцп (м. Суми).

Визначення показнимв розумовоТ працездатнос-тi здiйснювaли за методикою коректурноТ проби за таблицею Анфiмовa [8]. Об'ем короткочасноТ пам'ят1 (зоровоТ, слуховоТ на слова i числа, а також смисло-воТ) визначали за вщповщними бланковими методиками [8].

Дослщження покaзникiв функцюнальноТ рухли-вост (ФРНП) як одшеТ з базових властивостей вищоТ нервовоТ дiяльностi, пaрaметрiв нейродинaмiчних функцiй включало визначення характеристик ла-тентних перiодiв простих зорово-моторних реакцш (ЛППЗМР), реaкцiй вибору одного (ЛПРВ 1 iз 3) та двох (ЛПВР 2 iз 3) з трьох подразнишв, звернених до першоТ сигнальноТ системи людини. Пщ час визначення вiдповiдних нейродинaмiчних реaкцiй було

використано методику та комп'ютернии си-мулятор апаратного комплексу «ПНДИ-1» [9].

Пщ час визначення показникiв неИроди-намiчних функцiИ у осiб з територш посиле-ного радiоекологiчного контролю СумськоУ обласи, оцiнювалися час i точнiсть виконан-ня завдань.

Враховуючи змiни розумовоУ працездат-ностi на початку робочого дня i тижня, екс-перимент здшснювали у наступнi днi: BiBTO-рок, середа, четвер з 09.00 до 12.00 години (у перюд оптимального рiвня фiзiологiчних функцiИ). Враховано фази менструального циклу у жшок.

Статистичну обробку результат проводили за допомогою програмного пакету Microsoft Excel методами варiацiйноï статис-

Таблиця 2.

Показники розумовоУ працездатностi та уваги волонтерiв з територiй посиленого радюеколопчного контролю Сумсько! област1

■i m n m S M N n A P Q ШП1 СУ

M+m

1 461,41 ±1,39 118,30 ±0,70 123,32 ±0,70 5,78 ±0,30 0,96 ±0,03 428,14 ±1,43 273,89 ±1,07 2,15 ±0,10 163,96 ±1,56

2 670,57 ±1,49 17,22 ±0,27 19,24 ±0,24 2,00 ±0,20 0,89 ±0,05 598,79 ±1,70 398,05 ±1,15 3,27 ±0,10 276,99 ±2,43

3 346,97 ±1,13 86,54 ±0,58 94,54 ±0,60 8,00 ±0,35 0,92 ±0,03 317,54 ±1,10 205,96 ±0,87 1,53 ±0,08 88,83 ±1,18

Примггка: 1 - завдання з визначення власне розумовоУ працездатносп; 2 - за-вдання з визначення рiвня працездатносп ЦНС з внутршшм гальмуванням; 3 - завдання з визначення рiвня працездатност ЦНС iз зовшшшм i внутрiшнiм гальмуванням; S - загальна кшьмсть знакiв; М - ктьмсть викреслених лiтер; N тики. Середнi величини наводяться у вигля- - кiлькiстьлiтер, що необхщно було викреслити; n - ктьккть помилок, зробле-дi М ± m, де М - середне арифметичне, m них пiд час виконання завдань; А - коеф^ент точностi виконання; Р - коеф^-- стандартна помилка середнього. До уваги ент розумовоУ продуктивностi; Q - об'ем зоровоУ шформацп; ШП1 - швидкiсть бралися лише значн (0,51-0,70) та високi переробки ¡нф°рмаи,"; СУ - показник cтiИкоcтi ува™.

У завданнi з визначення рiвня працездатноcтi ЦНС

(0,71-1,00) рiвнi коефiцiентiв кореляцп (r).

Доcлiдження виконано у вщповщносл до бюе-тичних норм з дотриманням чинного законодавства УкраУни. Ус волонтери дали письмову згоду на участь у обстеженш [10].

Результати дослщження та ïx обговорення. Ре-зультати доcлiдження показникiв нейродинамiчних функцiИ, уваги та працездатноcтi центрально! нер-вовоУ системи оciб, як проживають у IV радiацiИнiИ зон СумськоУ облаcтi предcтавленi у таблицях 1 i 2. У ходi кореляцшного аналiзу встановлено, що у до-cлiджуваного контингенту наявниИ кореляцшниИ зв'язок мiж показниками неИродинамiчних функцш (ЛППЗМР, ЛПРВ 1 iз 3, ЛПРВ 2 iз 3, ФРНП), розумовоУ працездатноcтi та уваги (загальною кiлькicтю зна-кiв, кiлькicтю викреслених лп"ер, кiлькicтю лiтер, що необхщно було викреслити, коефiцiентом розумовоУ продуктивности об'емом зоровоУ шформацп, швид-шстю переробки шформацп, показником cтiИкоcтi уваги).

Таблиця 1.

Показники нейродинамiчниx функцiй у мешканщв контамiнованиx територiй СумськоУ област1

ЛППЗМР, мс ЛПРВ 1 iз 3 подразнимв, мс ЛПВР 2 iз 3 подразнимв, мс ФРНП, подразнимв за хвилину

M+m

276,53±1,07 368,83±1,17 399,20±1,15 102,33±2,49

У завданнi з визначення власне розумовоУ пра-цездатноcтi, згiдно одержаних результат, спосте-рiгаютьcя прямi кореляцшш зв'язки мiж показником функцюнальноУ рухливост нервових процеciв та значеннями ктькосп правильно викреслених зна-кiв (r=0,61), кiлькоcтi знакiв, що необхiдно викреслити (r=0,55), коефiцiентом розумовоУ продуктивносп (r=0,57), показником швидкоcтi переробки шформацп (r=0,57).

У завданнi з визначення рiвня працездатноcтi ЦНС з внутршшм гальмуванням встановлено зворот-нш кореляцiИниИ зв'язок мiж значенням ЛПРВ 1 iз 3 подразникiв та показником стшкосл уваги (r= -0,52).

з внутршшм i зовнiшнiм гальмуванням (табл. 2) пря-миИ кореляцшниИ зв'язок мае мкце мiж показниками: латентних перiодiв простих зорово-моторних ре-акцiИ та загальноУ ктькосп знакiв (r=0,55), кiлькоcтi правильно викреслених знамв (r=0,60), кiлькоcтi зна-шв, що необхiдно викреслити (r=0,56), коефщентом розумовоУ продуктивноcтi (r=0,62), об'емом зоровоУ шформацп (r=0,62), показником швидкоcтi переробки шформацп (r=0,62); латентних перiодiв реакцiИ вибору одного з трьох подразнимв та об'ему зоровоУ шформацп (r=0,52); латентних перiодiв реакцiИ вибору двох з трьох подразнишв та загальноУ кiлькоcтi знакiв (r=0,58), кiлькоcтi правильно викреслених зна-мв (r=0,66), кiлькоcтi знакiв, що необхщно викреслити (r=0,62), коефiцiентом розумовоУ продуктивносп (r=0,64), об'емом зоровоУ шформацп (r=0,58), показником швидкоcтi переробки шформацп (r=0,63).

ЗворотнiИ кореляцiИниИ зв'язок зафтсовано мiж показниками швидкоcтi переключення уваги та ла-тентним перюдом реакцiИ вибору одного з трьох по-дразникiв (r=-0,6).

Проаналiзувавши результати дослщження з визначення показнишв неИродинамiчних функцiИ (табл. 1) та короткочасноУ пам'ятi (табл. 3) у мешкан-цiв контамiнованих територiИ СумськоУ облаcтi, коре-ляцшноУ залежноcтi не виявили або ж вона представлена слабким взаемозв'язком.

Таблиця 3.

Показники короткочасноУ пам'ят осiб з територiй посиленого радiоекологiчного контролю СумськоУ област1

Вид короткочасноУ пам'ят

Зорова на числа Зорова на слова Слухова на слова Слухова на числа Смислова

M+m

11,63±0,34 17,93±0,23 17,48±0,29 14,53±0,31 19,53±0,18

Обговорення. З наукових джерел вщомо, що результати дослщження оcобиcтicних особливостеИ, якi зумовленi дiею хронiчних стресових факторiв, зо-крема впливом пролонгованого низькоштенсивного

опромшення, як нaслiдку аварГТ на Чорнобильськш Ми схильнi вважати, що неузгодженiсть одер-

АЕС, е неоднозначними, а нерщко i суперечливими жаних нами результат з уже вщомими, очевидно,

[2-3]. пов'язана з територiaльною принaлежнiстю досли

У роботi Коцана |. Я., Козачук Н. Журавльва О. джуваного контингенту. Ми погоджуемося з думкою,

А. зазначено, що: «^досягнення вiдповiдного рiвня що становлення психофiзiологiчних та нейродина-

псих°фЫ°л°пчних покaзникiв у дослiджувaних, якi мiчних функцiй вiдбувaеться пiд дiею шших фaкторiв

зазнали хронiчноl дil малих доз рaдiaцil, здiйснюеть- , ....

г м . . м (окрiм отриманоТ дози опромшення): шдивщуальних

ся шляхом включення внутршшх резервiв оргaнiзму

i пов'язане, в першу чергу, з генетично детермшова-

ними властивостями нервовоТ системи - силою та

функцюнальною рухливiстю нервових процеав» [2]. п0л0гiчних властивостей вищоТ нервовоТ дтльносп,

Згiдно результaтiв кореляцшного aнaлiзу психофiзiо- с0цiaльних умов [1].

логiчних та нейродинaмiчнихфункцiй у оаб з умовно Висновки. На нашу думку, одержат результата

еколопчно чистих територш, зв'язок покaзникiв ро- дослщження доповнять сучaснi уявлення про вплив

зумовоТ прaцездaтностi та функцюнальноТ рухливос- низькоiнтенсивного пролонгованого опромiнення на

л нервових процесiв е незначним, а з показниками стан психофiзiологiчних та нейродинaмiчних функцiй

сили нервових процеав мае доа^рний, але обер- оаб, що проживають на контамшованих територiях

нений характер. В експериментальнш групi функцiо- УкраТни та Сумщини зокрема.

нальна рухливосп нервових проце<:т не детермшуе Перспективи подальших дослiджень. Ми вва-

конституцiйних особливостей, потенцiйних компен-саторних можливостей оргашзму, шдивщуально-ти-

piBeHb iнтелекту та розумовоТ працездатностi [2].

HaTOMiab результати наших дослiджень 3i вста-новлення взаемообумовлених зв'язкiв мiж показниками працездатностi ЦНС, нейродинамiчних функцiй

жаемо, що результати подальших комплексних до-слiджень впливу хрошчного опромiнення у малих дозах можуть бути використаж для пiдтвердження

та функцюнальноТ рухливосп нервових процесiв вка- чи спростування сучасних теорiи щодо пр0явiв дil

зують на значний кореляцшний зв'язок мiж ними. екзогенних хPонiчних стресових факторш, зокрема,

Водночас у волот^в з контамiнованих територш тих' Що безпосередньо пов'язанi з наслiдками авари

СумськоТ областi кореляцшного зв'язку мiж показни- на Чорнобильськш АЕС, а саме низькоiнтенсивного

ками короткочасноТ пам'ятi та значеннями ЛППЗМР, опромiнення органiзму людини, центрально!' нерво-

ЛПРВ 1 iз 3, ЛПРВ 2 iз 3, ФРНП не виявлено. воТ та iмуннот систем зокрема.

Лггература

1. Makarenko MV, Lyzohub VS. Ontohenez psykhofiziolohichnykh funktsiy lyudyny. Cherkasy: Vertykal'; 2011. 256 s. [in Ukrainian].

2. Kotsan lYa, Kozachuk NO, Zhuravl'ov OA. Vplyv malykh doz ionizuyuchoho vyprominyuvannya na psykhofiziolohichni funktsiyi ta stan intehratyvnykh system orhanizmu lyudey, yaki postiyno prozhyvayut' na radioaktyvno zabrudneniy terytoriyi [monohrafiya]. Luts'k:RVV "Vezha" VNU im. Lesi Ukrayinky; 2009. 184 s. [in Ukrainian].

3. Bazyka DA, Tronko MD, Antypkin YuH, Serdyuk AM, Sushko VO. Trydtsyat rokiv Chornobylskoyi katastrofy: radiolohichni ta medychni naslidky: Natsionalna dopovid Ukrayiny. Kyyiv: DU "Natsionalnyi naukovyi tsentr radiatsiynoyi medytsyny Natsionalnoyi akademiyi medychnykh nauk Ukrayiny"; 2016. 177 s. [in Ukrainian].

4. Bandazhevskiy Yul, Dubovaya NF, Bandazhevskaya GS. Chernobyl' 25 let: inkorporirovannyye radionuklidy Cs-137 i zdorov'ye lyudey. Kyyiv: Koordinatsionnyy analiticheskiy tsentr «Ekologiya i zdorov'ye; 2011. [in Russian].

5. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23 lypnya 1991 r. № 106 Pro orhanizatsiyu vykonannya postanov Verkhovnoyi Rady Ukrayinskoyi RSR pro poryadok vvedennya v diyu zakoniv Ukrayinskoyi RSR "Pro pravovyy rezhym terytoriyi, shcho zaznala radioaktyvnoho zabrudnennya vnaslidok Chornobylskoyi katastrofy" ta "Pro status i sotsialnyi zakhyst hromadyan, yaki postrazhdaly vnaslidok chornobylskoyi katastrofy". 1991. D/b 106a-91-p. Dostupno: http:// zakon.rada.gov.ua/go/106a-91-p [in Ukrainian].

6. Shchorichna dopovid pro stan zdorovya naselennya, sanitarno-epidemiolohichnu sytuatsiyu ta diyalnist systemy okhorony zdorovya. 2015 rik. MOZ Ukrayiny; 2015. 450 s. [in Ukrainian].

7. Volosovets OP, Kryvopustov SP, Mozyrska OV, Skvarska OO, Saltanova SD, Yemets OV, ta in. Dynamika zmin u poshyrenosti khvorob ta zakhvoryuvanosti dytyachoho naselennya rayiny za okremymy lasamy khvorob pislya avariyi na Chornobylskiy AES. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2018;3(65):33-42. [in Ukrainian].

8. D'yakonov IF, Ovchinnikov BV. Psikhologicheskaya diagnostika v praktike vracha. SPb: SpetsLit; 2016. 180 s. [in Russian].

9. Makarenko MV. Metodyka provedennya obstezhen' ta otsinky indyvidual'nykh neyrodynamichnykh vlastyvostey vyshchoyi nervovoyi diyal'nosti. Fiziolohichnyy zhurnal. 1999;45(4):125-31. [in Ukrainian].

10. Dodatkovyy protokol do konventsiyi pro prava lyudyny ta biomedytsynu v haluzi biomedychnykh doslidzhen (ETS N 195). Verkhovna Rada Ukrayiny. Dostupno: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_686/ [in Ukrainian].

ВЗАеМОЗВ'ЯЗКИ ПОКАЗНИК1В НЕЙРОДИНАМ1ЧНИХ ФУНКЦ1Й, ПАМ'ЯТ1 ТА УВАГИ У ОС1Б З КОНТАМ1НОВАНИХ ТЕРИТОР1Й СУМСЬКО1 ОБЛАСТ1 Бшокур Д. О.

Резюме. Дослщжували питання прояву нейродинамiчних функцш, тхнього взаемозв'язку з такими психофiзiологiчними функщями, як пам'ять та увага у оаб, як зазнають дм рiзноманiтних ендо- та екзогенних чиннимв, у тому числ^ впливу низькоштенсивного пролонгованого опромшення.

У результат кореляцшного аналiзу встановили, що у дослщжуваного контингенту наявний кореляцшний зв'язок мiж показниками нейродинамiчних функцш (ЛППЗМР, ЛПРВ 1 iз 3, ЛПРВ 2 iз 3, ФРНП), розумовоТ працездатност та уваги (загальною кiлькiстю знашв, кiлькiстю викреслених лiтер, кiлькiстю л^ер, що необхiдно було викреслити, коефiцieнтом розумовоТ продуктивностi, об'емом зоровоТ шформацп, швидкiстю переробки шформацп, показником стшкосп уваги). За iншими показниками кореляцшноТ залежностi не виявлено або ж вона представлена слабким взаемозв'язком.

Таким чином, неузгоджешсть одержаних нами результат з уже вщомими, очевидно, пов'язана з територiальною приналежнiстю дослщжуваного контингенту. Ми погоджуемося з думкою, що становлення психофiзiологiчних та нейродинамiчних функцiй вiдбуваеться пiд дiею шших факторiв (окрiм отриманоТ дози опромшення): iндивiдуальних конституцiйних особливостей, потенцiйних компенсаторних можливостей органiзму, iндивiдуально-типологiчних властивостей вищоТ нервовоТ дiяльностi, соцiальних умов.

Ключовi слова: центральна нервова система, психофiзiологiчнi функци, низькоiнтенсивне пролонговане випромiнювання, територiя посиленого радiоекологiчного контролю.

ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ, ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ У ЛИЦ ИЗ КОНТАМИНИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

Белокур Д. А.

Резюме. Исследовали вопрос проявления нейродинамических функций, их взаимосвязи с такими психофизиологическими функциями, как память и внимание, у лиц, подвергающихся воздействию различных эндо- и экзогенных факторов, в том числе, влияния низкоинтенсивного пролонгированного облучения.

В результате корреляционного анализа установили, что у исследуемого контингента имеется корреляционная связь между показателями нейродинамических функций (ЛППЗМР, ЛПРВ 1 из 3, ЛПРВ 2 из 3, ФРНП), умственной работоспособности и внимания (общим количеством знаков, количеством вычеркнутых букв, количеством букв, которые необходимо было вычеркнуть, коэффициентом умственной производительности, объемом зрительной информации, скоростью переработки информации, показателем устойчивости внимания). По другим показателям корреляционной зависимости не обнаружено или же она представлена слабой взаимосвязью.

Таким образом, несогласованность полученных нами результатов с уже известными, очевидно, связана с территориальной принадлежностью исследуемого контингента. Мы согласны с мнением, что становление психофизиологических и нейродинамических функций происходит под действием других факторов (кроме полученной дозы облучения): индивидуальных конституционных особенностей, потенциальных компенсаторных возможностей организма, индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности, социальных условий.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Ключевые слова: центральная нервная система, психофизиологические функции, низкоинтенсивное пролонгированное излучение, территория усиленного радиоэкологического контроля.

RELATIONSHIP BETWEEN INDICATORS OF NEURODYNAMIC FUNCTIONS, MEMORIES, AND ATTENTION OF INDIVIDUALS IN THE CONTAMINATED TERRITORIES OF THE SUMY REGION

ВМокиг D. O.

Abstract. The problems of the manifestation of neurodynamic functions, their interrelation with psychophysiological functions such as memory and attention, in persons exposed to various endo- and exogenous factors, including the effect of low-intensity prolonged irradiation, were studied.

The purpose of our research is to establish interrelation of indicators of neurodynamic functions, memory and attention in persons from contaminated territories of Sumy region.

Object and methods. The study involved 80 people aged 18-35 years from Shostka and Yampil districts of the Sumy region. The generally accepted methods of research indicators of neurodynamic functions, short-term memory, the level of working capacity of the central nervous system. Performed statistical data processing. The study was carried out in accordance with bioethical norms in compliance with the current legislation of Ukraine.

Results and their discussion. In the course of the correlation analysis, we founded there is a correlation between the indicators of neurodynamic functions, mental performance and attention. In the task of determining the actual mental performance, according to the results obtained, direct correlation bonds are observed as an indicator of the functional mobility of the nerve processes and the values of the number of correctly marked signs (r=0,61), the number of signs that need to be deleted (r=0,55), the coefficient of mental productivity (r=0,57), the rate of information processing (r=0,57). In the task to determine the level of performance of the CNS with inhibition of internal inverted correlation between the values latent periods of reactions, the choice of 1 of 3 stimuli and the indicator of stability (r= -0,52). In the task of determining the level of efficiency of the central nervous system with internal and external braking, the direct correlation relationship occurs between the indicators: latent periods of simple visual-motor reactions and the total number of signs (r=0,55), the number of correctly deleted characters (r=0,60), the number of signs that need to be deleted (r=0,56), the mental productivity (r=0,62), the visual information volume (r=0,62), the rate of information processing (r=0,62); latent periods of reactions by choosing 1 of 3 stimuli and the amount of visual information (r=0,52); latent periods of reactions, the choice of 2 of 3 stimuli and the total number of signs (r=0,58), the number of correctly marked characters (r=0,66), the number of characters that need to be deleted (r=0,62), the mental productivity (r=0,64), volume of visual information (r=0,58), rate of information processing (r=0,63). According to other indicators of correlation dependence is not revealed, or it is represented by weak interconnection. The correlation correlation was recorded between the rates of switching attention and the latent period of the reactions by choosing one of the three stimuli (r = -0,60).

After analyzing the results of the study on the determination of indicators of neurodynamic functions and short-term memory in the inhabitants of the contaminated territories of the Sumy region, there was no correlation dependence or it was represented by a weak interconnection.

Conclusions. In our opinion, the results of the study will complement current ideas about the effect of low-intensity prolonged irradiation on the state of psychophysiological and neurodynamic functions of individuals living in contaminated areas of Ukraine and Sumy region in particular.

Prospects for further research. We believe that the results of further comprehensive studies on the effects of chronic irradiation in small doses can be used to confirm or refute modern theories regarding the manifestations of exogenous chronic stress factors, in particular those directly related to the consequences of the Chernobyl accident, namely low-intensity irradiation of the human body, central nervous system and immune systems in particular.

Key words: central nervous system, psychophysiological functions, low intensity prolonged radiation, territory of enhanced radioecological control.

Рецензент - проф. Мщенко I. В. Стаття наджшла 24.01.2019 року

DOI 10.29254/2077-4214-2019-1-1-148-УДК 612.135:615.065-57.087

Дзюба В. О., Кучменко О. Б., Горбань Д. Д., Яковйчук О. В.

ДОСЛ1ДЖЕННЯ ЗМ1Н В РОБОТ! М1КРОЦИРКУЛЯТОРНО'' СИСТЕМИ ЩУР1В ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ ДОКСОРУБ1ЦИНУ ТА МЕТАБОЛ1ЧНИХ ПРЕПАРАТ1В КОРЕКЦП Мелпопольський державний педагопчний ушверситет ¡меш Богдана Хмельницького (м. Мелггополь)

dziuba-v-v@yandex.ua

Зв'язок публшацм з плановими науково-дослщ-ними роботами. Робота виконана у межах науковоТ теми кафедри анатомп i фiзiологií людини i тварин Мелтэпольського державного педагопчного ушвер-ситету iменi Б. Хмельницького «Мехашзм розвитку п-поксичного стану шд час нпритноТ метгемоглобшеми» (№ державноТ реестрацп 0117и006710).

Вступ. Доксорубiцин е антибютиком антрацикли нового ряду, який широко використовуеться в якост1 антинеопластичного агенту. Хiмiотерaпевтичнa про-типухлинна дiя доксорубщину опосередковуеться шляхом iнтеркaлювaння aнтрaциклiнового кшьця в подвiйну спiрaль ДНК для завади точному зчитуван-ню, тим самим блокуючи подш швидко пролiферую-чих клiтин [1]. Однак протипухлинний ефект доксорубщину прямо корелюе з дозозалежним проявом цитотоксичност вщносно бiльшостi оргaнiв, у тому чи^ й серця. Хронiчнi побiчнi ефекти, викликаш до-ксорубiцином, незворотнi. Найнебезпечшшим вважа-еться розвиток кардюмюпати, що в подальшому може призвести до застшноТ серцевоТ недостaтностi [2]. З метою зменшення негативних наслщшв доксорубщи-новоТ хiмiотерaпií часто застосовують в якост препа-рaтiв корекцп рiзномaнiтнi aнтиоксидaнтнi речовини, тaкi, наприклад, як Тютриазолш [3] чи Кудесан [4].

Важливе мiсце в дiaгностицi функцюнального стану оргaнiзму посiдaе дослiдження мтроциркуля-торних процесiв. Стан обмiну речовин i функцюну-вання будь-якого органу безпосередньо визначаеться адекватним станом мтроциркуляцп кровк З iншог° боку, будь-який патолопчний процес протiкaе з рiзни-ми змiнaми в мiкроциркуляцiйному ру^ [5]. Вчени-ми неодноразово було показано, що по результатам дослщження процеав кровообiгу в шкiрi можна су-дити про роботу мтроциркуляторного русла в iнших частинах оргашзму [6,7]. Окрiм того, змiни мтроцир-куляторних процесiв можуть безпосередньо виступа-ти в якостi раннього маркера кардютоксичносп при введеннi доксорубiцину у щурiв [2].

Кaрдiотоксичнiсть доксорубiцину характеризуемся через електрофiзiологiчнi, бiохiмiчнi та морфоло-

ri4Hi альтерацГ|, що приводять до розвитку незворот-но'| серцевоТ дисфункцп та серцевоТ' недостатностi [8]. Впливаючи на роботу серцевого м'язу, доксорубiцин порушуе роботу мiтохондрiй [1], викликае дисбаланс в енергетичних процесах клп"ини [9], iнriбуе експре-сш кардiомiоцит-специфiчних rенiв [10], iнтенсифiкуе продук^ю прозапальних та приrнiчуе вироблення протизапальних цитотшв [11], та iн. Припускаеться, що все це пов'язано iз викликаною доксорубiцином riперпродукцiею вiльних радикалiв та порiвняно слаб-ким антиоксидантним захистом кардiомiоцитiв. У зв'язку з цим вважаеться доцшьним використання антиоксиданлв з метою захисту орrанiзму в цтому та конкретно серця вщ неrативноrо впливу доксорубiци-ну [12].

Метою дослщження було з'ясування особливос-тей впливу доксорубiцину та метаболiчних препаратiв корекцп на показники функцiонування мiкроциркуля-торного русла щурiв.

Об'ект i методи досл1дження. Експеримент проведено на 40 бших безпородних щурах-самцях масою 220-260 r. Щурiв утримували на стандартному рацю-нi вiварiю. Тварин було роздшено на 4 фупи: перша rрупа - щури, яким вводили тшьки розчин доксору-бщину (доксорубiцин riдрохлорид, «Сiндан Фарма» СРЛ, Румушя) вунтрiшньом'язово в дозi 5 мг/кг маси тiла 1 раз на тиждень протягом трьох тижшв для мо-делювання доксорубiциновот кардюмюпатп [13]; тваринам iз другот фупи разом iз доксорубiцином вводили морфолЫеву сiль тiазотнот кислоти (препарат тютриазолш, ПАТ «Галичфарм», Укратна) у доз1 150 мг/кг маси тша; тваринам iз третьот групи вводили убiхiнон-10 (препарат кудесан Q10, убщекаренон, ТОВ «ЗовнiшторrФарма», Росiя) у дозi 10 мг/кг маси тша; тваринам iз четвертот групи разом iз доксорубi-цином вводили комплекс попередниюв i модуляторiв бiосинетзу убiхiнону (ЕПМ-Mg), котрий складався is вп"амшу Е (10 мг/кг), пара-оксiбензойнот кислоти (100 мг/кг), метюншу (100 мг/кг) та юшв маrнiю (5 мг/кг). Тютриазолш, кудесан та комплекс ЕПМ-Mg вводили-ся тваринам перорально, щоденно, протягом трьох

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.