Научная статья на тему 'Проблема використання перекладацьких трансформацій у перекладі галузеих технічних текстів та інструкцій користувача'

Проблема використання перекладацьких трансформацій у перекладі галузеих технічних текстів та інструкцій користувача Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
516
291
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Тарапатов Михайло Миколайович

У статі розглядаються деякі засоби практичного застосування трансформацій, які забезпечують достовірний переклад вузько-профільних текстів, тлумачень технологічних процесів та інструкцій користувача. На матеріалі готових фрагментів перекладу уривків з технічних текстів автор характеризує переваги таких перекладацьких засобів як експансія та компресія.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

The article is concerned with various methods of transformations applicable to faithful translation of narrowly biased texts, descriptions of technology and user’s manuals. On the basis of ready excerpts from translations of technologybiased texts, the author characterizes the advantages of such interpretation techniques as expansion and compression.

Текст научной работы на тему «Проблема використання перекладацьких трансформацій у перекладі галузеих технічних текстів та інструкцій користувача»

Михайло Тарапатов ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ

ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПЕРЕКЛАДІ ГАЛУЗЕИХ ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ ТА ІНСТРУКЦІЙ КОРИСТУВАЧА

У статі розглядаються деякі засоби практичного застосування трансформацій, які забезпечують достовірний переклад вузько-профільних текстів, тлумачень технологічних процесів та інструкцій користувача. На матеріалі готових фрагментів перекладу уривків з технічних текстів автор характеризує переваги таких перекладацьких засобів як експансія та компресія.

Проблема практичного використання перекладацьких трансформацій, яка здобула широкого висвітлення в усіх підручниках та посібниках з практики перекладу, здобуває особливу актуальність у роботі з спеціалізованою науково-технічної літературою та з різноманітними інструкціями користувача побутового та промислового обладнання. Концептуальні та семасіологічні розбіжності в описах технічних пристроїв і технологічних процесах у англо - та україномовних технічних текстах, а також суттєві розбіжності у обох синтаксичних системах викликає цілий ряд так званих „труднощів перекладу”, які мають негативний вплив на фактор достовірності перекладу, який є головним крітерієм оцінювання роботы перекладача.

Нижче надані деякі приклади концептуально-семасіологічних розбіжностей, а також переважні засоби рішення проблем перекладу, яких неможливо уникнути, шляхом використання адекватних трансформацій для чіткого тлумачення галузевої термінології і достовірності передачи алгоритму технологічного процесу.

До першої категорії ’’труднощів”, на наш погляд, треба віднести багатогалузеві терміни, тобто такі, що використаються в описах різноманітних технологічних процесів. Багато таких термінів не мають однозначних еквівалентів у мові перекладу і тому не можуть перекладатися буквально або дослівно.

Не має сумнівів, що до таких термінів треба віднести іменник capacity. Робота зі словником буде для перекладача-початківця мало результативною. Загальнотематичні словники тлумачать це слово як «потужність», а найбільш поширеною дефініцією, що надано у спеціалізованих словниках, є “функціональні можливості”. Проблема полягає у тому, що у більшості технологіних описів ця дефініція не є адекватною з привіду її громіздкости. Конотативне значення терміна capacity виявляється лише у сполученні з іншими термінами та в певному середовищі, яке залежіть від галузі його використання.

1. learning capacity - а) учбовий потенціал;

b) учбова спроможність.

2. scale capacity - а) обсяг шкали;

b) потужність платформи ваг;.

3. output capacity -виробнича потужність

4. accommodation capacity - вместимість.

5. cargo-lifting capacity - вантажепідйомність

6. capacity of an engine - потужність двигуна.

Як ми бачимо з прикладів перекладу деяких сполучень з ключовим словом capacity, лише в одному сполученні (6) термін може перекладатися буквально, але в інших сполученнях треба використати трансформації у вигляді стягування/компресії (1,2,4,5),та розгортання/експансії (3), а також традиційні синтаксичні трансформації, що пов’язані з розбіжностями в парадигмах відмінку іменника у мові оригіналу та у мові перекладу. Іноді треба також використовувати морфологічні трансформації у перекладі окремих сполученнь, наприклад (7) output capacity стосовно акустичних характеристик обладнання для звуковідтворення - «вихідна потужність».

Не можливо використовувати буквальний переклад у тлумаченні таких поширених в різних технологічних описах термінів як output та input. Загальнотематичні словники характеризують їх денотат як «вихід» та «вхід»

відповідно. Фахове наповнення значення ціх термінів виявляється, як і в випадку з capacity, у певних сполученнях.

8) high output - великі обсяги виробництва певної продукції.

9) linear output - лінейний вихід

10) personal input into corporate interaction - особовий внесок кожного члена колективу у загальну співпрацю.

11) input/output port - панель для зовнішніх підключень/під ’єднань.

12) power input socket - гніздо для підключень дроту живлення.

Як ми бачимо з прикладів, еквівалент «вихід» у буквальному перекладі є можливим лише в одному з сполученнь (9), але у перекладі решти сполученнь використуються морфолого-синтаксичні трансформації, які супроводжуються розгортанням/експансією (8,10,11,12)

Що малі труднощі виникають у описовому тлумаченні значення іменника facilities, який не має жодного однозначного еквіваленту у мові перекладу. Логічно лише спробовати надати дефініцію денотату цього терміна: «приміщення та обладнання, що сприяє організації певного процесу, наприклад виробничого». У перекладі науково-технічних сполученнь, які містять іменник facilities, треба використовувати різноманітні морфолого-синтаксичні трансформації, що базуються на суттєвих розбіжностях у англо-та україномовних носіїв інформації про ідентичні реалії.

13) production facilities - а) виробнича база;

б) виробничі потужності.

14) shower facilities - душові.

15) research facilities - науково-дослідницька база.

16) storage facilities - складські приміщення.

17) translocation facilities - можливість розміщенняя дочірніх підприємств за кордоном.

Як ми бачимо з прикладів, приблизний ассоціативно-термінологічний аналог «база» найбільш достовірно висвітлює сутність деяких сполучень (13,15); але при цьому необхідною є морфологічна трансформація в

результаті стягування/компресії, яка є найбільш адекватним засобом перекладу інших сполучень цього типу (14). В деяких випадках можна використовувати лише морфологічну трансформацію (16), а в окремих випадках треба використовувати розгортання/експансію (17).

Морфолого-синтаксичні трансформації як найбільш адекватний перекладацький засіб здобуває ще більшу актуальність у перекладі на рівні речення та тексту. Навіть якщо більшість термінів мови оригіналу має буквальні еквіваленти у мові перекладу, трансформації для адекватного транскодування тексту на український синтаксис є необхідні, що без суттевих структурних перетворень навряд чи є можливим. Більш того, окремі фрагменти у синтаксичної адаптації взагалі не піддаються перекладу. Інші фрагменті потребують додаткової експлікації, що веде до розгортання /експансії.

18) The indicator may be Пристрій можна під’єднати до

connected to a printer to record принтера для роздрукування індикацій

weight and associated data or it may ваги та супутніх данних або до іншого

be connected to a remote display монітора, який не є таким, що входить

до комплекту пристрою.

Як ми бачимо з прикладу (18), поряд з стандартними морфолого-синтаксичними трансформаціями, типовими для перекладу ціх текстів, розгортання/експансія є найбільш адекватним засобом транскодування конотату фрази remote display («віддалений монітор»).

19) The annunciators flash on Появлення відповідних символів на

and off to indicate that the unit is_ моніторі означає, що пристрій (А)

waiting (А) for an (Б) input from the готов до виконання команд з

keyboard for the (B) mode indicated клавіатури (Б) відповідно символу

by the flashing annunciator. режиму роботы, що висвітлюється

(В).

У прикладі (19) показана необхідність морфологічної трансформації (А) та розгортання/експансії (Б,В), пов’язаних з синтаксичними канонами мови

перекладу. У використанні інших засобів перекладу сутність зазначених фрагментів буде втрачено та переклад не буде достовірним.

20)The STABLE (A) annunciator Символ STABLE (A) (стабилізована

is identified with two small triangle вага:__________прим.______перекл.) легко

shapes. розпізнається за двома маленькими

трикутниками.

Як ми бачимо з прикладу (20), для конкретизації функції індикації необхідна перекладацька вставка (А) тому, що у роботі з пристроєм на моніторі користувача з’являється англомовний символ STABLE, що потребує додаткової експлікації у мові перекладу. Треба також використовувати розгортання/експансію у перекладі присудка is identified (описовий перклад) для того, щоб україномовний користувач мав чітку уяву про то, який вигляд має цей символ.

21) If continued use of the battery causes it to drain (A), no change in (E) operation will occur until the battery (B) voltage drops to a (f) level where operation is (j) affected.

роботі пристрою не трапиться жодних змін, доки рівень (В) напруги в акумуляторі не впаде (Г) до такоі позначки, що (Д) його використання буде надалі не можливе.

У тривалому використанні акумулятора___________трапляється

висихання електроліту (А); в (Б)

Приклад (21) можна вважати таким, що вказує на використання такого специфічного перекладацького засобу як розгортання/експансія, а також на використання масштабних морфолого-синтаксичних трансформацій.

З метою достовірності передачи сутності фрагменту (А) треба вважати за доцільне синтаксичну трансформацию у вигляді згортання умовного підрядного речення, що доповнюється конкретизациєй конотату фрази causes it to drain (призводить до його висихання). У перекладі фрагментів (Б), (В), (Г) та (Д) буде логічно вважати використання розгортання/експансії як єдиного адекватного засоба транскодування значення зазначених фрагментів.

Виходячи з вище зазначеного, можна зробити припущення, що переклад науково-технічних текстів, які містять детальний опис технологічного процесу або алгоритмів роботи з певними технічними пристроями, потребує максимальної консолідації перекладацьких навичок та вмінь, а також вміння чіткого і точного транскодування інформації з мови оригіналу на мову перекладу на основі глибоких знань структурно-синтаксичного аспекту обох мов.

До головних засобів роботи з галузевими текстами технічної спрямованості можно віднести стягування/компресію,

розгортання/експансію, а також перекладацьку вставку. До головних способів перекладу можна віднести описовий переклад у сполученні з так званим «читанням проміж строк». У деяких випадках для ефективного використання останнього необхідним є також знання перекладачем особливостей різноманітних технологічних процесів.

Проте, є можливим використання дослівного або буквального перекладу у деяких випадках.

22) electromotive force - електрорушійна сила.

23) ready product - готова продукція.

24) electric circuit - электрична схема.

Але випадковий збіг трапляється значно рідже. У більшості випадків перекладачеві все ж доводиться використовувати більш досконалі засоби перекладу, особливо у роботі з цілісним текстовим матеріалом.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Комиссаров В.Н. Теория перевода. М.: Высшая школа, 1990. - 252 с.

2. Черноватий Л.М. Особливості навчально-методичних матеріалів для підготовки перекладачів // Вісник Сумського державного університету. -Суми: СумДУ, 2002. - №4 (37). - С. 184 - 188.

3. Інструкції користувача для побутових пристроїв у двомовному варіанті.

SAMMURY

The article is concerned with various methods of transformations applicable to faithful translation of narrowly biased texts, descriptions of technology and user’s manuals. On the basis of ready excerpts from translations of technology-biased texts, the author characterizes the advantages of such interpretation techniques as expansion and compression.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.