Научная статья на тему 'Підвищення капіталізації банку'

Підвищення капіталізації банку Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
67
14
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
капітал банку / капіталізація банку / регулятивний капітал / основний капітал / власний капітал / кластерний аналіз / кластер / портфель активно-пасивних операцій / дохідність портфелю / збитковий / консервативний та спекулятивний портфель / ліквідність банку / bankcapital / bank capitalization / regulatory capital / fixed assets / equity / cluster analysis / cluster portfolio of active and passive operations / profitability portfolio unprofitable / conservative and speculative portfolio / bank liquidity

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — В. К. Хлібний

У статті здійснено оцінювання банків України за встановленими показниками, а на його основі банки розподілені на п’ять кластерів, що характеризують рівень достатності капіталу. На основі результатів дослідження запропоновані заходи, спрямовані на підвищення рівня доходності капіталу банку, а також рівня його капіталізації.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

The Increase of capitalization in the bank

In the article the estimation of Ukrainian banks basing on NBU indicators was established, on itsbase the banks aredividedint of iveclusters, which indicates that the level of capital adequacy. Base dont here sultsof the study suggested measure saime datim proving the profitability of the bank's capital, as wellasits level of capitalization.

Текст научной работы на тему «Підвищення капіталізації банку»

материнськоУ корпорацп мае полягати в короткостроковому кредитуванн афтмованих структур i в акумулюванн Ух тим-часово вiльних ресурав в цтях подальшого перерозподiлу.

По-трете, дГяльнють дочiрньоí компанУУ може складатися як в експорт виробленоУ продукций так i в УУ реалiзацií на ринку краУни мiсцезнаходження. В даному випадку потр!бно поед-нання широких повноважень доч!рньо'У компанУУ в управлЫы грошовими потоками у внутршнм економiцi та регулюванн1 зовншых потоюв у рамках ТНК.

Висновки

Планування грошових потоюв дозволяе ТНК забезпечу-вати маневрування грошовими коштами для регулюван-ня касового залишку, уникаючи як дефщиту короткостро-кових ресурав, так i Ух тимчасового надлишку; управляти зобов'язаннями з метою пщтримки платоспроможностi та репутацУУ корпорацiй як надмного партнера; використову-вати гнучку пол!тику у сферi надання розстрочок платежiв i управлiння дебiторською заборгованютю; оптимiзувати потреби в короткострокових позикових ресурсах.

0птимiзацiйна економiко-математична модель управлЫ-ня грошовими потоками ТНК може бути розроблена з ураху-ванням таких обставин. По-перше, оптимiзацiя повинна до-сягатися з урахуванням як ризику браку грошових коштлв, так

i ризику Ух надлишку. По-друге, необхiдно брати до уваги, що ФошовГ потоки конкретних доч!рых компанiй вираженi в рГзних валютах. По-трете, очевидно, що темпи динамки кредитор-ськоУ заборгованостi мають збгатися з темпами динамiки де-бггорськоУ заборгованостi. В Ышому разi не буде забезпечена лквщнкть ТНК. По-четверте, змЫи у дебiторськiй заборгова-ност мають бути узгодженi з темпами зростання виручки.

0птимiзацiя грошових потоюв ТНК досягаеться мiнiмiзацieю У'хых вщносини до загальноУ виручки при двох обмеженнях. По-перше, повинн збгатися темпи змЫи дебторськоУ i кредитор-ськоУ заборгованостей. По-друге, темп змЫи виручки (продаж) мае дорiвнювати темпу змЫи дебторськоУ заборгованостi.

Список використаних джерел

1. Грушк1вський В.Г. Теоретичн1 i практичн1 аспекти управл1ння грошовими потоками на пщприёмствГ // Формування ринкових вщ-носин в УкраУн - 2007. - №3. - С. 36.

2. Бтик М.Д. ГрошовГ потоки пщприемств у м^ро- та макроеконо-мГчному аспект // Фiнанси УкраУни. - 2007. - №6. - С. 13.

3. брмошюна 0.В. Управлiння фнансовими потоками промислових пщприемств: теорiя, практика, перспективи: [монографiя] / 0.В. брмошюна. - Донецьк: Нацюнальний прничий унiверситет, 2009. - 479 с.

4. Поддерьопн А.М. Ефективнiсть управляя грошовими потоками пiдприeмства // ФЫанси УкраУни - 2007 - №11 - С. 119.

В.К. ХЛ1ВНИЙ,

к.е.н., доцент, Ки/вський нацюнальний економЫний унверситет iм. Вадима Гетьмана

Пщвищення каштал1зацм банку

У статт зд)йснено оцнювання банюв Укра/ни за встановленими показниками, а на його ornoBi банки розподiленi на п'ять класте^в, що характеризуют piвень достатност капиталу. На oснoвi результатов дослщження запропонован заходи, спрямован на п'!двищення рвня доходност капталу банку, а також рвня його кап 'тапзацп.

Ключов! слова: капитал банку, капiталiзацiя банку, регулятивний капитал, основний капитал, власний капитал, кластер-ний анапз, кластер, портфель активно-пасивних опера^й, дoхiднiсть портфелю, збитковий, консервативний та спеку-лятивний портфель, лiквiднiсть банку.

В.К. ХЛИВНЫЙ,

к.э.н., доцент, Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана

Повышение капитализации банка

В статье произведена оценка банков Украины по установленным НБУ показателям, на ее основе банки разделены на пять кластеров, что свидетельствует об уровне достаточности капитала. На основе результатов исследования предложены мероприятия, направленые на повышение уровня доходности капитала банка, а также уровня его капитализации.

Ключевые слова: капитал банка, капитализация банка, регулятивный капитал, основной капитал, собственный капитал, кластерный анализ, кластер, портфель активно-пассивных операций, доходность портфеля, убыточный, консервативный и спекулятивный портфель, ликвидность банка.

V.K. KHLIVNYI,

Ph.D. Ass., Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman

The Increase of capitalization in the bank

In the article the estimation of Ukrainian banks basing on NBU indicators was established, on itsbase the banks aredividedint of iveclusters, which indicates that the level of capital adequacy. Base dont here sultsof the study suggested measure saime datim proving the profitability of the bank's capital, as wellasits level of capitalization.

Keywords: bankcapital, bank capitalization, regulatory capital, fixed assets, equity, cluster analysis, cluster portfolio of active and passive operations, profitability portfolio unprofitable, conservative and speculative portfolio, bank liquidity.

Постановка проблеми. Виконання банювським капиталом його функцм вимагае забезпечення кожного банку оптимальним його розм!ром за рахунок реЫвестування отриманого прибутку, залучення грошових кошпв та Ух е^валентнють ззовн тощо.

Анализ досл'щженъ та публкащм з проблеми. Катта-лiзацiю банюв дослщжували ряд як зарубiжних, так i вгтчиз-няних вчених. До зарубiжних вчених, що дослщжували ка-пiталiзацiю банюв у зв'язку з Ух фЫансовими результатами,

© В.К. ХЛ1ВНИЙ, 2014

Формування ринкових вщносин в УкраУн № 10 (161)/2014 27

слщ вщнести таких як П. Друкер, М. Ерхард, I. Шумпетер та ¡н. 3 в^чизняних вчених сл¡д видтити М. Алекс¡eнкo, М. Б¡лик, В. Бобко, I. Бланк, О. Дзюбик, А. Крикл¡й, О. Рибалко, О. Юшкевич, С. Вольську, О. Васюренко, К. Волохату, А. Мороз та ¡н. Однак виршення ц^'' проблеми пов'язано не лише ¡з загаль-ними напрямами, а й з врахуванням специфки д¡яльнoст¡ банку та його можливостей.

Мета статт! дослщити проблеми кап¡тал¡зац¡í конкретного банку та визначити шляхи и пoл¡пшення.

Виклад основного матерюлу. Для повноцЫного ви-конання банк¡вським кап¡талoм основних фунщй (захис-но''', ¡ндикативно''', оперативно''' та регулюючо'') дoц¡льним е ви-значення оптимального його рoзм¡ру. Значну роль у цьому в¡д¡граe капггалвацт. П¡д нею рoзум¡ють комплекс дм, спря-мованих на реальне збтьшення обсягу кап¡талу банк¡в за рахунок реЫвестування отриманого протягом поточного та минулих роюв прибутку, залучення грошових кoшт¡в та ¿'х еквЬ валентв ззoвн¡, а також шляхом и концентраци та консолщаци.

Неoбх¡дн¡сть пщвищення р¡вня кап¡тал¡зац¡í в¡тчизняних банк¡в зумовлена рядом таких причин:

- пщвищення надмност та стабтьност банку, особливо в умовах втрати дoв¡ри з боку населення до банювсько''' систе-ми Укра'ни внасл¡дoк свгтово''' фЫансово''' кризи oстанн¡х рoк¡в;

- зростання ¡нвестифйного пoтенц¡алу банку;

- розширення асортименту банк¡вських послуг, як¡ може надавати банк;

- зниження ризикованост д¡яльнoст¡ банку;

- задоволення обов'язкових вимог та дотримання норматива з боку Нацюнального банку Укра'ни;

- укртлення конкурентних пoзиц¡й серед в¡тчизняних бан-к¡в та банк¡в з ¡ноземним кап¡талoм [1].

На приклад¡ АТ «ОТП» визначимо його м¡сце у банювсьюй систем¡ Укра'ни за рвнем кап¡тал¡зац¡í та проблеми, що ма-ють м¡сце. Для цього скористаемось методом статистич-но' кластеризации де виб^кою е сукупн¡сть банк¡в з тридцяти найбтьших за рoзм¡рoм актива (за даними НБУ на перше синя 2014 року [2]). Показники, за якими слщ проводити класифкацю представлено у табл. 1.

Наведен в табл. 1 перол два показники - це економны нормативи, що е обов'язковими до виконання вама банками, а отже рекомендовав Нац¡oнальним банком Укра'ни [3]. Вщповщно до нoрматив¡в кап¡талу вс банки пoд¡лен¡ на добре капггалвоваы, достатньо кап¡тал¡зoван¡, недoкап¡тал¡зoван¡, значно недокапггалвован та критично недoкап¡тал¡зoван¡ [1].

Норматив адекватност регулятивного кап¡талу встановлю-еться з метою запoб¡гання надм¡рнoму перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банювських ак-тив¡в на вкладниюв банку. Значення показника адекватност

регулятивного кап¡талу визначаеться як спввщношення регулятивного кап¡талу банку до сумарних актива ¡ певних по-забалансових ¡нструмент¡в, зважених за ступенем кредитного ризику та зменшених на суму створених вщповщних резерв¡в за активними операцтми та на суму забезпечення кредиту (вкладень у бoргoв¡ ц¡нн¡ папери) безумовним зобов'язанням або грошовим покриттям у вигляд¡ застави майнових прав [1].

Норматив адекватност основного капггалу встановлю-еться з метою визначення спроможност банку захистити кредитора ¡ вкладник¡в в¡д непередбачуваних збитюв, яких може зазнати банк у процес свое' д¡яльнoст¡ залежно вщ рoзм¡ру р¡знoман¡тних ризик¡в ¡ розраховуеться як стввщ-ношення основного капралу до загальних актив¡в банку [4].

Наступи показники сп¡вв¡днoшення власного капггалу банку та його зобов'язань, спювщношення зобов'язань банку та активв, спввщношення oбсяг¡в кoшт¡в юридичних оаб ¡ власного кап¡талу, спввщношення oбсяг¡в кoшт¡в ф¡зичних oс¡б ¡ власного кап¡талу включен¡ в сукупнють вих¡дних ознак для врахування фактора вкладних операцм [5, 6].

Показником ефективност використання кап¡талу е рента-бельн¡сть власного кап¡талу, що на перший погляд, не мае прямого вщношення до катталваци банку. Однак при цьому слщ врахувати, що хоча прибуток е важливим джерелом поповне-ння власного капггалу, але захопившись проблемою достат-ност кап¡талу, може втратити кoнкурентн¡ переваги, що послабить його позицю на ринку ¡ призведе до втрати прибутковоси що суперечить основам дтльност кoмерц¡йних установ.

Наведен¡ показники розраховано за офщмними даними НБУ [6, 7]. Для розрахунку норматива використовувалася спрощена методика, запропонована О.В. Васюренко ¡ К.О. Во-лохатою [5, с. 796]. Для проведення кпастеризаци маемо се-мивим¡рний прoст¡р вих¡дних ознак за 30 банками (табл. 2).

Коефщенти, наведет в табл. 2, не мають розм^носи тому процедуру стандартизацп можна не проводити. Як мр под^ност використаемо вщстань Евкл¡да за формулою (1):

, (1)

V к=1

де с1 . - в¡дстань м¡ж об'ектами / та у; хк - значення кзмЫ-но' для /-го об'екта; Х.к - значення к-' змЫно''' для у-го об'екта.

0ск¡льки за р¡внем каттал^аци НБУ встановлено п'ять груп банюв, методом кластеризацп обрано метод к-серед-н¡х. Для реал¡зац¡í методу скористаемося пакетом програм ВТДТКТЮД 6.0.

Результати групування та результати розрахунку функцю-нала якост кластеризацп представлено в табл. 3.

Даы, наведен¡ в табл. 3, свщчать про високу ефективысть проведено' класифкаци, oск¡льки значення внутршньокластер-

Таблиця 1. Показники, за якими проводилось оцшювання банюв Украши

№ Показник Умовне позначення

1 Норматив адекватност регулятивного капгталу х,

2 Норматив адекватност основного капралу Х2

3 Сп¡вв¡днoшення власного кап¡талу банку та його зобов'язань Х3

4 Спювщношення зобов'язань банку та активв Х4

5 Сп¡вв¡днoшення обсяпв кoшт¡в юридичних oс¡б ¡ власного капралу Х5

6 Сп¡вв¡днoшення oбсяг¡в кoшт¡в ф^ичних oс¡б ¡ власного кап¡талу Х6

7 Поточна рентабельнють власного кап¡талу Х7

28 Формування ринкових вщносин в УкраУнл № 10 (161)/2014

№ Бaнк X1 X2 X3 X4 ХБ X6 X7

1 2 3 4 5 B 7 в g

1 ПpивaтБaнк Q,Qg24 Q,Q541 Q,1QB Q,gQ41 2,657 4,411B Q,2B47

2 Paйффaйзен Бaнк Aвaль Q,QgQ2 Q,Q577 Q,1331 Q,BB25 1,3436 3,QBig Q,1125

3 УкpCиббaнк Q,QB42 Q,Q7ig Q,QB7B Q,gig5 1,7193 2,QBg4 Q,Q65g

4 Укpcoцбaнк Q,1QBB Q,Q5g3 Q,113g Q,Bg77 2,7233 2,3524 Q,1134

5 Укpекciмбaнк Q,Qg57 Q,Q54B Q,QgB4 Q,giQ4 2,625 2,Q44B Q,ig55

B Пpoмiнвеcтбaнк Q,1QB1 Q,Q537 Q,114B Q,Bg72 4,Qigg 3,7gi3 Q,QB74

7 Haдpa Q,Q554 Q,Q3ig Q,Qg Q,gi74 2,3Q15 4,2g Q,igB6

B Oщaдбaнк Q,124B Q,Q5B2 Q,12BB Q,BBB 1,3377 4,gBB2 Q,Qg42

g Iнтегpaл-Бaнк Q,Q5B2 Q,Q41B Q,Q7g2 Q,g2BB 3,1Q4g 1,g2B2 Q,1771

1Q Aльфa-Бaнк Q,1111 Q,Qgig Q,1153 Q,B9BB 3,QB23 Q,3Q23 Q,Q2B3

11 Фiнaнcи тa Kpедит Q,124B Q,Qg7g Q,13Bg Q,B7B 2,4B53 2,5374 Q,1566

12 O^ Бaнк Q,1377 Q,Q7gB Q,1Q31 Q,gQBB 2,BBBB 2,B57g Q,Q3g

13 ПУMБ Q,14B Q,1ig4 Q,1B74 Q,B422 1,37Q3 Q,g3BB Q,Q24g

14 Kpедитпpoмбaнк Q,Qg4 Q,QBQ1 Q,QgB3 Q,giQ5 2,4B42 2,5353 Q,Q222

15 Бpoкбiзнеcбaнк fao л^в^ци] Q,ig75 Q,153 Q,237 Q,BQB4 i,5igi 1,Q7g5 Q,Q3Q6

1B BTБ Бaнк Q,QB92 Q,QB45 Q,Q723 Q,g32B 3,425 1,4BQ3 Q,Q146

17 Укpпpoмбaнк Q,iigg Q,QgB7 Q,1372 Q,B7g3 1,33ig 4,BigB Q,Q642

1B Укpгaзбaнк Q,QBg3 Q,Q551 Q,Qgg Q,gQgg 2,27Q7 3,3QB7 Q,1QB

ig Poдoвiд Бaнк Q,QB43 Q,Q4B2 Q,129B Q,BB53 i,gBBg 2,5276 Q,Q543

2Q Cведбaнк Q,Qg51 Q,QB45 Q,1Q11 Q,gQB2 3,Q1QB i,57gg Q,Qig4

21 Пiвденний Q,Qg51 Q,QB92 Q,1QBB Q,gQ37 4,Q234 2,7B16 Q,1221

22 BiEйБi Бaнк Q,Q354 Q,Q324 Q,1Q57 Q,gQ44 2,g731 2,gi65 Q,QQ55

23 УнiKpедiт Бaнк Q,132B Q,12Qg Q,15QB Q,BBBg 1,517B Q,247 Q,Q413

24 Epcте Бaнк Q,11B Q,1Q5g Q,121 Q,Bg21 Q,Q3B3 Q,Qg61 Q,QQ6g

25 Пpaвекc-Бaнк Q,1115 Q,QB17 Q,1355 Q,BBQ7 Q,gB13 4,4Q5B Q,Q337

2B Xpещaтик Q,1igB Q,1Q3B Q,132B Q,BB2B 4,2Q45 1,BQ77 Q,Q726

27 IHr Бaнк Укpaí'нa Q,112B Q,QgQ3 Q,1227 Q,BgQ7 3,3BQB Q,Q7g7 Q,172B

2B Дoнгopбaнк Q,QB2 Q,Q544 Q,1131 Q,BgB4 4,39B2 i,ggg3 Q,1Q66

2g Kpедoбaнк Q,Q97B Q,Qg23 Q,1Q37 Q,gQB1 2,ggQg 4,535g Q,QQ41

3Q Фiнaнcoвa iнiцiaтивa Q,29B4 Q,2B73 Q,3755 Q,727 i,43gi Q,Q3gg Q,Q2Q3

ниx диcпеpciй e дocить незнaчними (не пеpевищyють oдиницi]. кий piвень пpибyткoвocтi влacнoгo кaпiтaлy, тoбтo незpoзy-Для нaдaння екoнoмiчнoí' iнтеpпpетaцií' гpyпaм oб'eктiв пеpегля- мiлoю e пpичинa тa нaпpям вiдвoлiкaння кoштiв, якi мoгли немo вiдcтaнi мiж клacтеpaми (тaбл. 4] тa пpoведемo aнaлiз ви- 6ути cпpямoвaнi нa збiльшення pегyлятивнoгo кaпiтaлy. Пеp-xiдниx oзнaк oб'eктiв, ino yвiйшли дo кoжнoгo клacтеpa. шу гpyпy бaнкiв нaзивaють незaдoвiльнo кaпiтaлiзoвaними. 3a дaними, нaведеними в тaбл. 4, виднo, щo нaйбiльш вщ- Бaнки - члени п'ятoгo клacтеpa мaють нaйвищi пoкaзники дaленими (вiдcтaнi пoдaнi пiд дiaгoнaллю] oдин вщ oднoгo е aдеквaтнocтi pегyлятивнoгo тa ocнoвнoгo кaпiтaлy. B pекoмендo-пеpший тa п'ятий клacтеpи (тaбл. 5]. вaниx межax знaxoдятьcя знaчення етефУен™ cпiввiднoшення Пеpший клacтеp мicтить тpи бaнки, щo не викoнyють нop- зaлyчениx кoштiв тa влacнoгo кaпiтaлy, щo дoзвoляe oxapaктеpи-мaтив aдеквaтнocтi pегyлятивнoгo кaпiтaлy тa мaють низь- зyвaти дaнy гpyпy як бaнки з виcoким piвнем дocтaтнocтi кaпiтaлy. Taблиця 3. Знaчeння диcпepciй клacтepiв тa cvмapнoï внvтpiшньoклacтepнoï диcпepciï

Knacrep тa éoro oб'eкти Диcпepciя ^ac-epa Cvмapнa диcпepciя

1 (g, 1Q, 16, 2Q, 27] Q,72g5 3,4557

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2 (2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 1B, ig, 22] Q,45Q5

3 (1, 7, B, 17, 25, 2g] Q,7544

4 (6, 21, 26, 2B] Q,B471

5 (13, 15, 23, 24, 3Q] Q,6742

Taблиця 4. Вщи^нь Eвклiдa Miœ oтpимaними гpyпaми oб'cктiв

Знaчeння вiдcтaнi ^ac-ep 1 Kлacтep 2 Kлacтep 3 Knacтep 4 Kлacтep Б

Kлacтеp 1 Q,QQQQQQ Q,445743 1,g46235 Q,46341B Q,63B5Bg

Kлacтеp 2 Q,66764Q Q,QQQQQQ Q,55Q7Q2 Q,46gB37 Q,B56g35

Kлacтеp 3 1,3g5Q75 Q,742Qg3 Q,QQQQQQ 1,25Q44B 2,443611

Kлacтеp 4 Q,6BQ74B Q,6B5447 1,11B234 Q,QQQQQQ 1,gi55B3

Kлacтеp 5 Q,7ggi17 Q,g257QB 1,5632Q5 1,3B4Q46 Q,QQQQQQ

Фopмyвaння pинкoвиx вiднocин в yKparni № 10 (161)/2G14 29

Таблиця Б. Члeни пepшoгo та п'ятoгo клacтepiв

Члeни пepшoгo ftnacrepa Вдетат Члeни п'ятoгo клacтepa Вдетат

BTБ Бaнк O,18 ПУMБ O,19

Aльфa-Бaнк O,3O Бpoкбiзнеcбaнк (дaнi дo лiквiдaцiï] O,26

Iнтегpaл Бaнк O,33 УнiKpедiт Бaнк O,16

Cведбaнк O,21 Epcте Бaнк O,46

IHr Бaнк Укpaí'нa O,38 Фiнaнcoвa iнiцiaтивa O,22

Tpетiй клacтеp мicтить oдин бaнк, щo не викoнye нopмaти-ви HБУ, a тaкoж мae зaнaдтo виcoке cпiввiднoшення зaлyче-ниx ^штив фiзичниx OCÍ6 тa влacнoгo кaпiтaлy, знaчення яга-гo пеpевищye 4, як i в ^ixmx бaнкax - членiв дaнoï гpyпи, тому ключoвoю xapaктеpиcтикoю з тoчки зopy дocтaтнocтi кaпiтa-лу е низький piвень кaпiтaлiзaцiï (недocтaтнiй з ypaxyвaнням фaктopa зaлyчениx кoштiв].

Aнaлiз cyкyпнocтi виxiдниx oзнaк, щo xapaктеpизyють бaн-ки - члени четвеpтoгo клacтеpa, нaдae пiдcтaви ввaжaти дaнi бaнки зaдoвiльнo кaпiтaлiзoвaними, a бaнки - члени дpyгoгo клacтеpa - дocтaтньo кaпiтaлiзoвaними (куди, як бaчимo, зa дaними тaбл. 6, вxoдить i AT «O^ Бaнк»].

AT «O^ Бaнк» вiднocитьcя дo клacтеpa «Бaнки iз cеpед-нiм piвнем дocтaтнocтi кaпiтaлy». B межax дaнoгo клacтеpa визнaченo йoгo xapaктеpиcтики тa типoвi pизики щoдo piв-ня кaпiтaлiзaцiï. З ypaxyвaнням зaзнaчениx фaктopiв poз-poбимo cиcтемy зaxoдiв щoдo пщвищення piвня дoxoднocтi кaпiтaлy бaнкy, a тaкoж piвня йoгo кaпiтaлiзaцií'. Пpoцеc зa-безпечення певнoгo piвня кaпiтaлiзaцií' бaнкiв пеpедбaчae poзpoбкy кoмплекcy метoдичниx пiдxoдiв дo вcтaнoвлення дocтaтньoгo для ниx piвня кaпiтaльнoí' бaзи тa oцiнки ефек-тивнocтi ü' викopиcтaння зa дoпoмoгoю зaпpoпoнoвaнoгo y диплoмнiй poбoтi меxaнiзмy зpocтaння бaнкiвcькoгo кaпiтa-лу (див. pиc.].

Biдпoвiднo дo зaвдaнь зaбезпечення неoбxiднoгo piвня лiквiднocтi бaнкiв неoбxiднo здiйcнити poзpaxyнки пoкaзни-кiв лiквiднocтi, фiнaнcoвoï cтiйкocтi, кoефiцieнтa фiнaнcoвoí

Таблиця 6. Гpyпи банмв У^аши за piвнeм дocтaтнocтi

незaлежнocтi тa oбrpyнтyвaти cтpaтегiï yпpaвлiння лквщню-тю: зa paxyнoк aктивiв, yпpaвлiння пacивaми, тa збaлaнcoвa-нoгo yпpaвлiння лiквiднicтю.

Biдoмo, щo фiнaнcoвa cтaбiльнicть бaнкy зaлежить тaкoж вiд типу пopтфелю aктивнo-пacивниx oпеpaцiй. У цьoмy зв'язку oxapaктеpизyeмo типи пopтфелiв aктивнo-пacивниx oпеpaцiй тa '''ж^й вплив нa фiнaнcoвy cтaбiльнicть бaнкy (тaбл. 7].

Aнaлiз дaниx, нaведениx y тaбл. 7, дoзвoлив дaти xapaкте-pиcтикy взaeмoзв'язкy тa взaeмoзaлежнocтi пoкaзникiв лк-вiднocтi кoмеpцiйнoгo бaнкy вiд cтpyктypи aктивiв i пacивiв, щo мae вaжливе пpaктичне знaчення.

Cлiд пiдкpеcлити, щo виpiшення пpoблеми недocтaтньoí кaпiтaлiзaцií' мoже дocягaтиcя шляxoм як внyтpiшньoгo a^-мyлювaння вiльниx гpoшoвиx ^штив, тaк i зoвнiшнix зaлy-чень чи зaпoзичень нa пocтiйнiй чи дoвгocтpoкoвiй ocнoвi.

Уpaxoвyючи дocлiдження нaми дaниx кoнкpетнoгo бaнкy, визнaчимo для ньoгo ocнoвнi шляxи пiдвищення кaпiтaлiзa-цп. Taк, для AT «O^ Бaнк», який дocлiджyвaвcя, неoбxiднoю е пiдгoтoвкa i впpoвaдження тaкиx зaxoдiв, як:

1] збiльшення дoдaткoвoгo гапталу бaнкy зa paxyнoк poз-мщення aкцiй влacнoï емicií' тa дoдaткoвиx внеcкiв зacнo-вникiв;

2] зpocтaння кaпiтaлy шляxoм зaлyчення cyбopдинoвaнoгo 6OP^ зa paxyнoк випycкy депoзитниx cеpтифiкaтiв, бaнкiв-cькиx oблiгaцiй тa eвpooблiгaцiй;

3] poзpoблення cиcтеми зaлyчення гpoшoвиx кoштiв нa фiнaнcoвиx pинкax;

кашталу cтaнoм на 01.01.2014

Kлacтep Загальна xapaктepиcтикa клacтepa Члeни клacтepa

Бaнки з виcoким piвнем дocтaтнocтi кaпiтaлy Иизький pизик зaлyчениx кoштiв. Hизькa пpибyткoвicть кaпiтaлy. Pекoмендoвaне cпiввiднoшення зoбoв'язaнь i aктивiв. Haйвищi знaчення нopмaтивiв aдеквaтнocтi кaпiтaлy ПУMБ Бpoкбiзнеcбaнк (дo лiквiдaцiï], УнiKpедiт Бaнк Epcте Бaнк Фiнaнcoвa iнiцiaтивa

Бaнки iз cеpеднiм piвнем дocтaтнocтi кaпiтaлy Cеpеднiй piвень pизикy зaлyчениx кoштiв. Cеpеднiй тa низький piвнi пpибyткoвocтi кaпiтaлy. Близьке дo pекoмендoвaнoгo знaчення cпiввiднoшення зoбoв'язaнь i aктивiв. Близькi дo гpaничниx знaчень нopмaтиви aдеквaтнocтi кaпiтaлy Paйффaйзен Бaнк Aвaль УкpCиббaнк Укpcoцбaнк Укpекciмбaнк Фiнaнcи тa Kpедит OTП Бaнк

Бaнки iз зaдoвiльним piвнем дocтaтнocтi кaпiтaлy Cеpеднiй тa вимкий piвнi pизикy зaлyчениx кoштiв. Cеpеднiй тa виcoкий piвнi пpибyткoвocтi ^п^талу. Hopмaтиви кaпiтaлy неcтaбiльнi Пpoмiнвеcтбaнк Пiвденний Xpещaтик Дoнгopбaнк

Бaнки з незaдoвiльним piвнем дocтaтнocтi ^п^талу Bиcoкий piвень pизикy зaлyчениx кoштiв. Hеcтaбiльний piвень пpибyткoвocтi кaпiтaлy. Cпiввiднoшення зoбoв'язaнь тa aктивiв пеpевищye pекoмендoвaнi знaчення ПpивaтБaнк Haдpa Oщaдбaнк Укpпpoмбaнк Пpaвекc-Бaнк

Бaнки з незaдoвiльним piвнем дocтaтнocтi кaпiтaлy Bиcoкий piвень pизикy зaлyчениx кoштiв. ^зький piвень пpибyткoвocтi кaпiтaлy. Hевикoнaнi нopмaтиви aдеквaтнocтi кaпiтaлy Iнтегpaл Бaнк Aльфa-Бaнк BTБ Бaнк, Cведбaнк IHr Бaнк Укpaïнa

3Q Фopмyвaння pинкoвиx вiднocин в yKpai^i № 10 (161)/2014

Об'ект

Банювський каштал

> 1

Мета 1 завдання

Мета — створення стабшьноТ та надшно! башивсько! системи, яка б виконувала сво! основш функцй щодо забезпечення еконоьики достатньою кшьюстю ресурмв. Завдання, в свою черту, обумовлеш метою

I ~

1нструменти 1 1

Макроеконом1чт заходи впливу: - сшввщношення банювського кашталу у р1зних кра'шах; - вщношення башавського кашталу до ВВП; - сшввщношення ¡ноземного та вп-чизняного банювських каштатв; - р1вснъ концснтращТ банювського кашталу; - встановлення та виконання нормативних значень. М1кросконом1чн1 заходи впливу: - темпи приросту банювського кашталу; - вщношення банювського кашталу до актив ¡в; - вщношення банювського кашталу до зобов'язань; - вщношення банювського кашталу до копшв юридичних оздб; - вщношення банювського кашталу до вклад1в с|нзичних ос1б; - вщношення банювського кашталу до доходу банку; - вщношення банювського кашталу до витрат банку.

>'

Принципи зростання башавського капталу

- ввдповщнгсть банювського кашталу ризикам;

- ¡мплемоггацш европвйського та утфашського законодавства;

- ушверсальш вимоги та умови для вЫх банкш;

- застосування превентивных та штрафних заходав до банюв;

- контроль на шдивщуальнш та консолщовашй оснош;

- обмеження доступу ¡ноземного капралу;

- удосконалення законодавчо! бази

Концептуальна модель мехатзму зростання банювського кашталу [1]

4) зниження частки актива, що мають високий стутнь ризику.

Зростання капралу банк¡в пов'язане з неoбх¡дн¡стю вико-нання вимог щодо його розм^у, збереження та розширення перел¡ку операцм банку, а також з т^ю ж кап¡тальнoю базою обов'язкових економнних нoрматив¡в, встановлених НБУ. Недoстатн¡сть внутршнк джерел, зокрема прибутку, не дае змоги значно зб¡льшувати кап¡тал за рахунок його катталЬ заци. Збтьшення кап¡талу в¡дбуваeться в основному за рахунок зовшшшх ф¡нансoвих ресурса - внеск¡в до незарее-Таблиця 7. Типи портфел1в активно-пасивних операцт та

строваного статутного кап¡талу, а також залучення коштв на умовах субординованого боргу.

Виршення проблеми катталваци на макрoр¡вн¡ перебувае п¡д пильним наглядом НБУ. Заходи, як повинен вживати НБУ, мають забезпечити мехаызм стимулювання нарощування капиталу банку. До них вщносять ф¡скальн¡, регуляторы та органЬ зац¡йн¡ заходи. Регуляторы вимоги щодо нарощування статутного капггалу - це насамперед вимоги до мУмального рвня капралу банюв. Так, за Законом Укра'ни «Про банки ¡ банюв-ську дильнкть» цей р¡вень мае бути не менше 10 млн. евро [7].

1хнт вплив на фшансову стабмьжсть комерцтного банку

Категор1я портфеля банмвських операцш Вимоги до доходност портфеля Вимоги до стабшьносл пасивно! частини портфеля

Збитковий Активна частина складаеться ¡з непрацюючих актива, а дoхoдн¡сть портфеля дoр¡внюe нулю Пасивна частина портфеля мае високу часову стабтьнють. У тому випадку, коли непрацюю^ активи перевищують влас-ний каттал, в пасивн¡й частин¡ портфеля переважають дoвгoстрoкoв¡ пасиви з високою часовою стабтьнютю

Консервативний Вс активи портфеля мають ф¡ксoвану доходнють Пасивна частина мае високий рвень загально' та структурно' лквщностг У випадку, коли непрацююч¡ активи менол за влас-ний каттал, у пасивн¡й частин¡ балансу переважають пасиви з високим рвнем стабтьност

Спекулятивний Переважна частина актив¡в не мае фксовано' дoхoднoст¡ Переважають пасиви з низьким рвнем часово' стаб¡льнoст¡

Формування ринкових вщносин в УкраУы № 10 (161)/2014 31

Дo фaктopiв, якi впливaють нa зpocтaння кaпiтaлiзaцiï бaн-кiв, cлiд вiднеcти:

- пpибyтoк як гoлoвний пoкaзник фiнaнcoвoí' тa iнвеcти-цiйнoï пoлiтики бaнкy, пеpедyмoвa фiнaнcoвoí' cтaбiльнoc-тi i кoнкypентocпpoмoжнocтi бaнкy, pезеpв для пщвищення oбcягiв кaпiтaлiзaцiï. Cпpямyвaння пpибyткy нa збiльшення cтaтyтнoгo кaпiтaлy мae зaбезпечyвaти фicкaльнi cтимyли зpocтaння бaнкiвcькoгo кaпiтaлy;

- викopиcтaння дocвiдy iнoземниx кpaí'н, пoв'язaнoгo iз ™c-темoю нapoщyвaння ïx бaнкiвcькиx кaпiтaлiв, зoкpемa yдocкo-нaлення кaдpoвoí' пoлiтики, викopиcтaння cтимyлiв для пщви-щення пpoдyктивнocтi пpaцi кеpiвнoгo пеpcoнaлy. Baжливим е впpoвaдження тaкoгo iнcтpyментy, як бюджетyвaння бaнкy тa йoгo фiлiй, щo дacть змoгy збaлaнcyвaти дoxoди i витpaти бaнкy тa вiдшyкaти внyтpiшнi pезеpви бaнкy для збiльшення пpибyткy;

- cтвopення пocтiйнoï i дocтoвipнoï ^стеми iнфopмaцiï, якa б зaбезпечyвaлa неoбxiдними дaними пpo cтaн тa oбcяги iнвеcтицiй y cтaтyтний кaпiтaл бaнкy. Цей зaxiд пеpедбaчae нapoщyвaння бaнкiвcькoгo кaпiтaлy з метoю швидкoгo виpi-шення пpoблем нa мiкpopiвнi;

- oтpимaння дoзвoлy нa yтвopення cyбopдинoвaнoгo бopгy шляxoм емiciï oблiгaцiй;

- poзpoблення cиcтеми зaxoдiв, якi б cпpияли iнвеcтицiй-нiй пpивaбливocтi бaнкiв.

Пpoте в yмoвax кpизи ocтaннi двa фaктopи пеpеcтaють дЬ яти, o^^^ зaгaльне пaдiння екoнoмiки Y^a'^ нiвелюe викopиcтaння пoдiбниx вaжелiв для пщвищення кaпiтaлiзaцiï. Toœ пocтae зaвдaння пoшyкy iншиx метoдiв тa шляxiв cтaбi-лiзaцií' i зpocтaння кaпiтaлiзaцiï y^a^^^x бaнкiв.

Bиcнoвки

Kaпiтaлiзaцiя - це гамплете дiй, cпpямoвaниx нa pеaльне збiльшення oбcягy кaпiтaлy бaнкiв зa paxyнoк pеiнвеcтyвaн-ня oтpимaнoгo пpoтягoм пoтoчнoгo тa минyлиx po^ пpибyт-ку, зaлyчення гpoшoвиx ^штив тa ïx еквiвaлентiв ззoвнi, a тa-кoж шляxoм кoнцентpaцií' тa кoнcoлiдaцií'.

Ocнoвними шляxaми пiдвищення кaпiтaлiзaцiï нa cyчac-нoмy етaпi е пiдгoтoвкa i впpoвaдження тaкиx зaxoдiв: збть-шення дoдaткoвoгo кaпiтaлy бaнкy зa paxyнoк poзмiщен-ня a^M влacнoí' емicií' тa дoдaткoвиx вне^в зacнoвникiв;

збiльшення кaпiтaлy шляxoм зaлyчення cyбopдинoвaнoгo бopгy зa paxyнoк випу^у депoзитниx cеpтифiкaтiв, бaнкiв-cькиx oблiгaцiй тa eвpooблiгaцiй; poзpoблення cиcтеми зa-лучення гpoшoвиx кoштiв нa фiнaнcoвиx pинкax; зниження чacтки aктивiв, i^o мaють виcoкий cтyпiнь pизикy.

Гoлoвним pезеpвoм для пiдвищення oбcягiв кaпiтaлiзaцií бaнкy зaлишaeтьcя пpибyтoк. Piвень пpибyткoвocтi зaлежить як вiд внyтpiшнix, тaк i вiд зoвнiшнix фaктopiв. 3a дaниx yмoв неoбxiднo пpидiлити пщвищену yвaгy меxaнiзмy yпpaвлiн-ня пpибyткoвicтю бaнкy: пpoгнoзyвaння, плaнyвaння, pеaлi-зaцiя плaнy, aнaлiз плaнy тa кoнтpoль, a тaкoж пocтiйнo yдo-cкoнaлювaти i впpoвaджyвaти нoвi види бaнкiвcькиx пocлyг, пiдвищyвaти якicть oбcлyгoвyвaння, a ефективний меxaнiзм yпpaвлiння пpибyткoм дoзвoлить бaнкy в пoвнoмy oбcязi pе-aлiзyвaти цiлi i зaвдaння, !o cтoять пеpед ним, cпpиятиме pезyльтaтивнoмy здiйcненню йoгo фyнкцiй.

Cпиcoк викopиcтaниx джepeл

1. Mapцин B.C. Пpoблеми i шляxи пiдвищення кaпiтaлiзaцiï бaнкiв-cькиx ycтaнoв в yпpaвлiннi кaпiтaлoм бaнкy // Фiнaнcи Укpaïни. -2007. - №2. - C. 77-88.

2. Бaнкiвcькийнaгляд. Ф^н^вий ciai-i бaнкiв / [Eлектpoн. pе-cypc]. - Pежим дocтyпy: http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/ index.htm - 3aгoлoвoк з екpaнy.

3. Eкoнoмiчнi нopмaтиви pегyлювaння дiяльнocтi кoмеpцiйнoгo бaнкy / [Eлектpoн. pеcypc]. - Pежим дocтyпy: http://www.vuzlib.net/ bo_S/9-5.htm - 3aгoлoвoк з екpaнy.

4. Boвчaк O.Д. Aнaлiз дoxoдiв, витpaт i гфибутку бaнкy. [Eлектpoн. pеcypc]. - Pежим дocтyпy:http://pidruchniki.com.ua/18100713/ bankivska_sprava/ analiz_dohodiv_vitrat_pributku_banku. - Haзвa з дoмaшнoï cтopiнки Iнтеpнетy.

5. Bacюpенкo O.B. Eкoнoмiчний aнaлiз дiяльнocтi кoмеpцiй-ниx бaнкiв иекст]: нaвч. □ocí6m. / O.B. BacK^^o, K.O. Boлoxaтa. -K.:3нaння, 2006. - 463 c.

6. Miщенкo B.I. Бaнкiвcькi oi^pa^'ï' [Уекст] / B.I. Miщенкo, H.Г. Cлaв'янcькa, O.H Kopенeвa. - K.: Знaння, 2007. - 796 c. - Щи-!a ocвiтa XXI cтoлiття].

7. Пpoбaнки i бaнкiвcькy дiяльнicть [Eлектpoн. pеcypc]: 3aкoн Укpaïни вiд 07.12.2000 №2121. - Режим дocтyпy: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/2121- 14 - Haзвa з дoмaшньoï cтopiнки Iнтеpнетy.

УДK 336.227.8

A.B. MAKmMEHKO,

к.e.н., дoцeнткaфeдpи мiжнapoднoгo oблiкy i ayдитy, Kиïвcький нацюнальний eкoнoмiчний yнiвepcитeт iм. Baдимa reтьмана

Пoдaткoвi iмпepaтиви peгyлювaння мiжнapoднoï eкoнoмiчнoï дiяльнocтi

Пpoвeдeнo cиcтeмaтизoвaний анапз eфeктивнocтi пoдaткoвoгo peгyлювaння в Укpäïнi на ocнoвi peйтингiв мiжнapoд-ниx opгaнiзaцiй. Утoчнeнo iмпepaтиви пoдaткoвoгo peгyлювaння мiжнapoднoï eкoнoмiчнoï дiяльнocтi. Oцiнeнo мoжливocтi кoнвepгeнцiï нaцioнaльнoï пoдaткoвoï cиcтeми в xoß пoдaткoвoï гapмoнiзaцiï.

Ключов'1 слова: пoдaткoвe peгyлювaння, пoдaткoвi peйтинги, мiжнapoднa eкoнoмiчнa дяльнють, пoдaткoвa кoнвepгeнцiя.

A.B. MAK^MEHKO,

к.э.н., дoцeнт кaфeдpыl мeждyнapoднoгo yчeтa и ay^a, Kиeвcкий нaциoнaльный экoнoмичecкий yнивepcитeт им. Baдимa reтьмана

Haлoгoвыe импepaтивы peгyлиpoвaния мeждyнapoднoй экoнoмичecкoй дeятeльнocти

Пpoвeдeн cиcтeмaтизиpoвaнный анализ эффeктивнocти нaлoгoвoгo peгyлиpoвaния в Укpaинe на ocнoвe peйтингoв

32 Фopмyвaння pинкoвиx вдюсин в УкpaÏнi № 10 (161)/2014

© A.B. MAKmMEHKO, 2014

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.