Научная статья на тему 'ОЦіНКА СТОМАТОЛОГіЧНОї ГРАМОТНОСТі БАТЬКіВ ДіТЕЙ ДОШКіЛЬНОГО ВіКУ З ПАТОЛОГієЮ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ'

ОЦіНКА СТОМАТОЛОГіЧНОї ГРАМОТНОСТі БАТЬКіВ ДіТЕЙ ДОШКіЛЬНОГО ВіКУ З ПАТОЛОГієЮ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ Текст научной статьи по специальности «Науки о здоровье»

CC BY
88
18
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ДіТИ 3-6 РОКіВ / ПАТОЛОГіЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ / САНіТАРНО-ОСВіТНі ЗНАННЯ

Аннотация научной статьи по наукам о здоровье, автор научной работы — Боднарук Н.І., Чухрай Н.Л.

Гігієна порожнини рота є одним з найважливіших заходів профілактики карієсу зубів. Проте, є чимало досліджень, які показують, що значна частина людей не вміють правильно доглядати за зубами та мають низький рівень стоматологічної грамотності. Тому метою дослідження було оцінити рівень стоматологічної грамотності батьків дітей дошкільного віку з патологією опорно-рухового апарату. Поінформованість батьків з основними правилами гігієни порожнини рота оцінювали за відповідями на запитання розпрацьованої нами анкети, в яку ввійшло 20 запитань з декількома варіантами відповідей. Питання стосувалися терміну та причини першого візиту дитини до стоматолога; віку, з якого дитина почала чистити зуби; кратності та тривалості чищення зубів; критеріїв вибору предметів та засобів гігієни порожнини рота та інші. В опитуванні погодилось взяти участь 150 матерів дітей п’яти років, що відвідували дитячі садочки, на базі яких є спеціалізовані групи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Аналіз отриманих даних проводили шляхом вираховування середніх величин та процентного співвідношення відповідей на поставлені запитання. Встановлено, що лише 11,91 % дітей вперше звернулись до стоматолога з метою профілактичного огляду, водночас, у 88,09 % дітей причиною звернення був зубний біль. Також, з’ясовано, що лише половина (50,67 %) батьків вважають обов’язковим лікування тимчасових зубів, проти 46,00 % батьків, які вважають це не доцільним. На запитання анкети про критерії вибору зубних щіток та паст дітям 32,67 % батьків відповіли, що користуються послугами реклами; для 46,00 % батьків важливим критерієм була ціна та лише 21,33 % користуються рекомендаціями лікаря-стоматолога. Отже, аналіз опитування виявив низький рівень санітарно-освітніх знань батьків. Тому доцільним вважаємо проведення активної санітарно-просвітницької роботи у дошкільних закладах з метою навчання основних правил гігієни порожнини рота для покращення стоматологічного статусу дітей.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ОЦіНКА СТОМАТОЛОГіЧНОї ГРАМОТНОСТі БАТЬКіВ ДіТЕЙ ДОШКіЛЬНОГО ВіКУ З ПАТОЛОГієЮ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ»

УДК 616.31 - 083 - 055.52:616.711/.712 Боднарук Н.1., Чухрай Н.Л.

ОЦ1НКА СТОМАТОЛОГ1ЧНО1 ГРАМОТНОСТ1 БАТЬК1В Д1ТЕЙ ДОШК1ЛЬНОГО В1КУ З ПАТОЛОГ16Ю ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

Львiвський нацiональний медичний ушверситет iм. Д. Галицького

Пгieна порожнини рота е одним з найважливших заход'т профлактики кар'есу зуб'т. Проте, е чима-ло досл'джень, як показують, що значна частина людей не вмiють правильно доглядати за зубами та мають низький р'тень стоматолог'чноТ грамотност'1. Тому метою досл'дження було о^нити р-вень стоматолог'чноТ грамотност'1 батьк'т дтей дошкльного вку з патолог'ею опорно-рухового апарату. Понформовансть батьк'т з основними правилами гШени порожнини рота оцнювали за вдповдями на запитання розпрацьованоТ нами анкети, в яку ввшшло 20 запитань з деклькома ва-рiантами вдповдей. Питання стосувалися термну та причини першого взиту дитини до стоматолога; вку, з якого дитина почала чистити зуби; кратност/ та тривалост/ чищення зубв; кри-терТв вибору предмет'т та засоб/'в гШени порожнини рота та iншi. В опитуванн погодилось взяти участь 150 матер'т дтей п'яти роюв, що вдвдували дитяч/ садочки, на баз/ яких е спец1'ал1'зован1' групи для дтей з порушеннями опорно-рухового апарату. Анал'з отриманих даних проводили шляхом вираховування середнх величин та процентного сп'тв'дношення вдповдей на поставлен запитання. Встановлено, що лише 11,91 % дтей вперше звернулись до стоматолога з метою про-флактичного огляду, водночас, у 88,09 % дтей причиною звернення був зубний бль. Також, з'ясовано, що лише половина (50,67 %) батьк'в вважають обов'язковим лкування тимчасових зуб'т, проти 46,00 % батьк'т, як вважають це не доцльним. На запитання анкети про критерТ вибору зубних щiток та паст дтям 32,67 % батьк'т в'дпов'ли, що користуються послугами реклами; для 46,00 % батьк'т важливим критерieм була цна та лише 21,33 % користуються рекоменда^ями л-каря-стоматолога. Отже, аналiз опитування виявив низький р'тень саштарно-осв'тшх знань ба-тьк'т. Тому доцльним вважаемо проведення активноТ сантарно-просвтницькоТ роботи у дошкль-них закладах з метою навчання основних правил гШени порожнини рота для покращення стомато-логiчного статусу дтей.

Ключов1 слова: д1ти 3-6 рок1в, патолопя опорно-рухового апарату, сан1тарно-осв1тн1 знания.

Дане дослiдження е фрагментом плановоТ НДР: «Сmомаmологiчна захворювансть дiтей з урахуванням еколого-со^альних чинниюв ризику та обфунтування диферен^йованих меmодiв лкування та профлактики», № держ. реестрацп 0110и002147.

Вступ

Одним Í3 прюритетних напряммв сучасноТ стоматологи е профтактика Kapiecy 3y6iB у дн тей, яка в першу чергу передбачае правильний догляд за порожниною рота, що вочевидь на-пряму залежить вщ саытарноТ культури сусшль-ства. 1снуе чимало дослщжень, проведених шляхом анкетування рiзних вкових груп та верств населення, як показують, що значна час-тина опитаних не вмшть доглядати за зубами та мають низький рiвень стоматолопчноТ грамотно-ст [1;2;3;4;5;6]. Такий освп~нш рiвень сусптьства призводить до низького рiвня гИени порожнини рота та сприяе розвитку стоматолопчних захво-рювань.

Водночас, вчасне навчання дитини основним правилам догляду за порожниною рота та закрн плення в час стшких навичок може знизити кть-кють уражених карiесом зубiв, а разом з тим по-кращити як загально-соматичне здоров'я дитини, так i якють ТТ життя в цтому, осктьки здорова посмшка надасть дитиш впевненост в ^6i та дозволить легко комушкувати у сусшльствк

Основну роль в навчанн догляду за порожниною рота д^ей дошктьного вку виконують батьки, тому метою нашого дослщження було вивчити рiвень стоматолопчноТ грамотност ба-тьш д^ей дошктьного вку з патолопею опорно-рухового апарату (ОРА).

Матерiал та методи дослщження

Для оцшки пошформованосп батьмв з основами ппени порожнини рота та догляду за зубами нами розпрацьована анкета, в яку ввшшло 20 запитань (iндикаторiв) з дектькома варiантами вщповщей. Питання анкети стосувалися термшу першого вiзиту дитини до стоматолога; вку, з якого дитина почала чистити зуби та хто навчив дитину доглядати за зубами; кратност та трива-лост чищення зубiв. Також в анкету ввшшли запитання про предмети та засоби ппени порожнини рота, зокрема: «Як часто потрiбно змшюва-ти зубну щ^ку?» та «Яку зубну пасту Ви обираете дитиш?». В опитуванш погодилось взяти участь 150 матерiв д^ей п'яти роюв, що вщвщу-вали дитячi садочки, на базi яких е спецiалiзова-ш групи для д^ей з порушеннями ОРА.

Дослщження проведено з дотриманням основних бюетичних положень Конвенци Ради евро-пи про права людини та бюмедицину (вщ 04.04.1997 р.), ГельсшськоТ декларацп Всесв^-ньоТ медичноТ асо^ацп про етичш принципи проведення наукових медичних дослщжень за участю людини (1964-2008 рр.), а також наказу МОЗ УкраТни № 690 вщ 23.09.2009 р.

Аналiз отриманих даних проведений шляхом вираховування середшх величин та процентного сшввщношення вщповщей на поставлен запи-тання.

АктуальН проблеми сучасно! медицины

Результати дослщження та 1х обговорення

На запитання анкети «У скiльки рокiв Ваша дитина вперше вiдвiдала стоматолога?» 16,00 % батьш вiдповiли, що ще не були у стоматолога. Натомють, до трьох рош стоматолога вщвщали 22,00 % дiтей. Найбiльший вщсоток (52,00 %) дн тей вперше були у лкаря-стоматолога у чотири роки, тодi як у 5 рош - лише 10,00 % д^ей (рис. 1). При уточнены причини, з якоТ вщвщували стоматолога, встановлено, що лише 11,91 % з них звернулись з метою профтактичного огля-ду, водночас, у 88,09 % д^ей причиною звер-нення був зубний бть.

10,00

■ 111г 1ni^-iu'-vn.: чи ■ П. "I.-, рсш ■ ■ /¿ранг-.

Рис. 1. BiK дитини, коли батьки вперше звернулися до лкаря-стоматолога (у %).

■-|.| hhi ■ ! 1.1:1.:i ■ I lih ■ -lK-i::iu г у : .'.'ич-чу

Рис. 2. Bidnoeidi батьюв на запитання «Хто навчив Вашу дитину доглядати за зубами?» (у %).

Аналiз вщповщей батьмв на запитання: «Чи вважаете Ви необхщним лiкувати тимчасовi зуби?» показав, що лише половина (50,67 %) ба-TbKiB вважають обов'язковим лкування тимчасо-

вих зубiв, проти 46,00 % тих батьш, якi не ба-чать у цьому доцтьностк Серед батькiв, якi проти лкування тимчасових зубiв 57,97 % вважають, що робити це не потрiбно тому що «зуби i так випадуть», а решта (42,03 %) вважають лку-вання неефективним, осктьки мали досвiд ви-падiння пломб у тимчасових зубах. Також вияв-лено 3,33 % батьш, якi методом лiкування тимчасових зубiв вважають видалення зуба.

Наступним запитанням нашоТ анкети було: «Хто навчив Вашу дитину доглядати за зубами?». Встановлено, що 76,00 % д^ей доглядати за зубами навчили батьки, у 10,00 % д^ей вчи-телями були старшi д^и в ам'Т, у садочку правила гiгieни ротовоТ порожнини дiзналися 10,67 % д^ей та лише 3,33 % д^ей отримали знання про догляд за зубами вщ лiкаря-стоматолога (рис. 2).

Нами проаналiзовано вiдповiдi батькiв на запитання: «Як часто Ваша дитина чистить зуби?». Згщно з вщповщями батьмв, серед оглянутих дь тей не було таких, як взагалi не чистять зуби. Також встановлено, що 13,33 % д^ей чистять зуби школи, а 86,67 % д^ей роблять це щодня. Однак, серед д^ей, якi чистять зуби щодня, лише 23,08 % роблять це зранку та ввечеру 53,85 % чистять зуби переважно зранку та 23,07 % -лише ввечерк Серед д^ей, як чистять зуби зранку, лише 21,43 % роблять це шсля снщанку, а решта (78,57 %) - до снщанку.

Не менш важливим вважаемо запитання: «Сктьки часу (у хвилинах) Ваша дитина чистить зуби?». Вщпов^д батьш розподтилися так: тре-тина дiтей (30,00 %) чистить зуби близько одшеТ хвилини; 54,00 %дiтей чистять зуби 1,5-2 хвили-ни i лише 16,00 % д^ей витрачають на це три хвилини.

При оцшц вщповщей батьш на запитання «З якого вку Ваша дитина чистить зуби?» встановлено, що половина д^ей (49,33 %) почали чис-тити зуби у 2,5-3 роки, дещо менше (40,00 %) дь тей почали чистити зуби у 4 роки, та найменший вщсоток (10,67 %) складають т дiти, яким батьки почали доглядати за зубами до двох рош i не виявлено д^ей, яким батьки почали чистити зуби до року (рис. 3).

О

До 1 pQHV До2р[Ж|В V 2,5-3 роки У4 роии

Рис. 3. BiK, з якого дитина почала доглядати за зубами (у %).

Регулярне чищення зубiв повинно увшти спо-чатку у стабтьну звичку дитини, а по™ стати невщ'емною складовою способу життя, оскiльки навички, здобут в дитинствi при позитивному вн дношеннi до процедури чищення зубiв, засвою-ються найкраще. Отже, тому нашим питанням було: «Як Ваша дитина вщноситься до процедури чищення зубiв?». Вщпов^д на поставлене за-питання розподiлилися так: 59,33 % д^ей вщно-сяться до чищення зубiв позитивно та з задово-ленням це роблять; лише 8,67 % д^ей не люб-лять доглядати за зубами i 32,00 % дiтей вщно-сяться до процедури чищення зубiв нейтрально та без особливих емоцш. Однак, позитивнi, а особливо нейтральш емоцп дiтей пiд час догляду за зубами не забезпечують якюного чищення зубiв.

Мануальнi навички д^ей дошкiльного BiKy при чищенш 3y6iB не е досконалими, тому самостш-не чищення 3y6iB дпъми не завжди досягае ба-жаного результату - ретельного очищення 3y6iB. Згщно з дослiдженнями [7], вщсутнють батькв-сько'Т допомоги дiтям дошктьного BiKy при чи-щеннi 3y6iB пiдвищyе ризик виникнення карiесy у 2,6-2,8 разiв. Тому логiчним було наступне запи-тання анкети: «Чи допомагаете Ви дитинi чисти-ти зуби?». Виявлено, що лише 11,33 % батьш завжди допомагають дитиш чистити зуби; 22,67 % батьш iнколи присyтнi пiд час процедури чищення зyбiв дiтьми та значно бтьше (66,00 %) батьш не допомагають дiтям пiд час чищення зyбiв, вважаючи, що дитина може це робити са-мостшно (рис. 4).

Рис. 4. Bidnoeidb на запитання: «Чи допомагаете Ви дитин1 доглядати за зубами?» (у %).

Якють ппени ротовоТ порожнини також зале-жить i вщ вибору засобiв та предметiв ппени по догляду за зубами. З огляду на широкий асор-тимент та рiзноманiтнiсть зубних щток та паст на ринку УкраТни, нас цкавили критерiТ, за якими батьки обирають зубнi щiтки та пасти для д^ей. Ми встановили, що 32,67 % батькiв користують-ся послугами реклами, для 46,00 % батькв важ-ливим критерiем при виборi зубноТ пасти та щ^-ки була цiна засобу гИени. Найменша кiлькiсть батькiв - лише 21,33 %, користувались рекоме-нда^ями лiкаря-стоматолога.

Окремо ми запитали батькв чи знають вони, як часто потрiбно змiнювати зубну щiтку. Аналiз вiдповiдей показав, що найбiльший вщсоток ба-тькiв (45,33 %) змшюе дитячу зубну щiтку приб-лизно один раз на швроку, тодi як 38,00 % бать-мв роблять це один раз в рк. Один раз в три мь сяцi змiнюють зубну щ^ку лише 16,67 % батькiв.

Одне з важливих мiсць у профтактиц карiесу зубiв займае склад зубноТ пасти. Тому нас цка-вило чи звертають батьки увагу при купiвлi зубноТ пасти на ТТ склад. Вiдповiдь «так» дали лише 23,33 % батькiв проти 76,67 % вщповщей «ж». Також, бтьш детально проаналiзували вiдповiдi батькв на запитання «Яку зубну пасту Ви обираете дитиш?», враховуючи формулу фтору у складi пасти. Вщпов^д батькiв розподiлилися наступним чином: 17,33 % батькв купують д^ям зубнi пасти <^аса1иЬ> та <^.О.С^.» (мiстять у

своему складi амшофторид); 46,00 % - зyбнi пасти Colgate, Aquafresh та Oral-B Stages fruity (мн стять фторид натрш); та 36,67% батькiв обирають зубж пасти Дракоша, Dentalen, Pokemon та iншi зyбнi пасти (мютять монофторфосфат на-трiю, кальцш, вiтамiни та iн.). Примiтним е те, що 85,33% батьш вважають обов'язковим купувати дiтям зyбнi пасти вщповщно до вiкy, тодi як 14,67% вважають це не важливим.

Також нас цкавили вiдповiдi батькв на запитання: «Чи знаете Ви про необхщнють полоскати ротову порожнину жсля прийому Тж1?», осктьки розвиток карiесy зyбiв залежить вщ присyтностi в порожнинi рота харчових залишкв. Ствердну вiдповiдь дали лише 36,00 % батькв проти 64,00 % вщповщей «нЬ>.

Вiд стоматолопчно'Т грамотностi батькiв та Т'х знань стосовно гИени порожнини рота залежить стоматолопчне та загальне здоров'я дитини. Знання основних правил по догляду за зубами та ретельне ix дотримання забезпечить дитиш здорову усмшку та впевненють у собi. Отримати потрiбнi знання та рекомендаци можна у кабшет лiкаря-стоматолога. Тому запитанням анкети було: «Як ви вважаете, з якою метою i як часто потрiбно вiдвiдyвати стоматолога дiтям дошкн льного вку?». Аналiз вiдповiдей батькiв виявив найбтьший вiдсоток тих, якi вважають за необ-xiдне вiдвiдyвати стоматолога з метою профта-ктики один раз на рк (34,67 %). Вiдвiдyвати сто-

АктуальН проблеми сучасно!' медицины

матолога два рази на piK з метою профтактики планують 20,67 % батьмв. Третина батькiв (32,66 %) вважае доцiльним вiдвiдувати стоматолога лише коли болить зуб, а 12,00 % батьш вважають, що не потpiбно вiдвiдувати стоматолога поки е тимчасовi зуби (рис. 5).

саштарно-просв^ницьку роботу у дошкiльних закладах серед д^ей, вихователiв, батьш та ме-дичного персоналу з метою навчання правил ri-пени порожнини рота, пропагування та шдтри-мання здорового способу життя та покращення стоматолопчного статусу дiтей.

Лтература

1. Смоляр Н.1. Санiтарно-гiгiенiчний |^вень знань дiтей дошкть-них закпадiв м. Львова, Тх батькiв та вихователiв / Н.1. Смоляр,

1.С. Дубецька // Вюник стоматологи. - 2007. - № 5. - С. 83-87.

2. Матшан О.В. Вивчення стоматолопчного статусу у мюьких та стьських школярiв 16-17 роюв / О.В. Матiешан, З.Р. Ожоган, В.М. Мицкан // Галицький лкарський вiсник. - 2011. - Т. 18, №

2. - С. 141-143.

3. Безвушко Е.В. Оцшка якост життя дiтей м. Луцька за суб'ективними шдикаторами стоматолопчного здоров'я / Е.В. Безвушко, Л.С. Лагода // УкраТнський стоматолопчний альманах. - 2016. - Т.1, № 3. - С. 89-93.

4. Кисельникова Л.П. Влияние состояния полости рта на качество жизни детей 7-10 летнего возраста / Л.П. Кисельникова, М.М. Нагоева, Т.Е. Зуева // Тихоокеанский медицинский журнал. - 2013. - № 1. - С. 42-44.

5. Прчак Г.В. Рiвень саштарно-ппешчних знань зi стоматологи у дтей шюльного вку ЛьвiвськоТ област / Г.В. Прчак, У.О. Стад-ник, О.В. бзерська, Н.Л. Чухрай // Вюник стоматологи. - 2012. - № 1. - С. 68-70.

6. 1саева Н.С. Рiвень саштарно-ппешчних знань та якост ппени порожнини рота в дп"ей, хворих на аскаридоз / Н.С. 1саева // Современная стоматология. - 2015. - № 2. - С. 55-58.

7. Маслак Е.Е. Развитие кариеса зубов и гигиена полости рта у детей раннего возраста / Е.Е. Маслак, Е.Н. Каменнова, Т.Н. Каменнова, И.В. Афонина // Бюллетень Волгоградского научного центра РАМН. - 2010. - № 1. - С. 48-51.

Рис. 5. Потреба у BidBidyBaHHi стоматолога (у %).

Висновки та перспективи подальших дослщжень 6

Отже, аналiз проведеного нами опитування батьш стосовно ïx обiзнаностi з основними пра- 7 вилами по догляду за порожниною рота виявив досить низький рiвень саштарно осв^шх знань. Тому вважаемо за необхщне проводити активну

Реферат

ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПАТОЛОГИЕЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА Боднарук Н.И., Чухрай Н.Л.

Ключевые слова: дети 3-6 лет, патология опорно-двигательного аппарата, санитарно-образовательные знания.

Гигиена полости рта является одним из важнейших мер профилактики кариеса зубов. Однако, есть много исследований, которые показывают низкий уровень стоматологической грамотности и что значительная часть людей не умеет правильно чистить зубы. Поэтому целью исследования было оценить уровень стоматологической грамотности родителей детей дошкольного возраста с патологией опорно-двигательного аппарата. Осведомленность родителей с основными правилами гигиены полости рта оценивали по ответам на вопросы разработанной нами анкеты, в которую вошло 20 вопросов с несколькими вариантами ответов. Вопросы касались срока и причины первого визита ребенка к стоматологу; возраста, с которого ребенок начал чистить зубы; кратности и продолжительности чистки зубов; критериев выбора предметов и средств гигиены полости рта и другие. В опросе согласилось принять участие 150 матерей детей пятилетнего возраста, посещавших детские сады, на базе которых имеются специализированные группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Анализ полученных данных проводили путем вычисления средних величин и процентного соотношения ответов на поставленные вопросы. Установлено, что только 11,91% детей впервые обратились к стоматологу с целью профилактического осмотра, а у 88,09% детей причиной обращения была зубна боль. Также, установлено, что только половина (50,67%) родителей считают обязательным лечение временных зубов, против 46,00% тех, которые считают это нецелесообразным. На вопрос анкеты о критериях выбора зубных щеток и паст детям, 32,67% родителей ответили, что пользуются услугами рекламы; для 46,00% родителей важным критерием была цена и только 21,33% пользуются рекомендациями врача-стоматолога. Исходя из ответов выявили низкий уровень санитарно образовательных знаний родителей. Поэтому целесообразным считаем проведение активной санитарно-просветительской работы в дошкольных учреждениях с целью обучения основным правилам гигиены полости рта для улучшения стоматологического статуса детей с патологией опорно-двигательного аппарата.

Summary

EVALUATION OF ORAL HEALTH LITERACY IN PARENTS OF PRESCHOOL CHILDREN SUFFERING FROM MUSCULOSKELETAL DISORDERS

Bodnaruk N.I., Chuhray N.L.

Key words: 3-6 year old children, dental caries, musculoskeletal disorders, oral health literacy.

Keeping good oral hygiene is one of the most important measures to prevent dental caries. However,

there are a number of reports demonstrating that a significant share of population is not able to care for their teeth properly and have a low level of oral health literacy. Therefore, the purpose of the study was to assess the level of oral health literacy among the parents of preschool children having musculoskeletal disorders. Parents' awareness of the basic rules of oral hygiene was assessed by analyzing their answers to 20 questions presented in the developed structured questionnaire. Questions concerned the time and reasons for their child's first visit to the dentist; the age at which the child began to brush teeth; multiplicity and duration of teeth cleaning; criteria for choosing items and oral hygiene products, and others. 150 mothers of five-year old children who visited kindergartens with specialized groups for children with MSD agreed to participate in the survey. The analysis of the data obtained was carried out by calculating the mean values and the percentage of each answer to the questions. It was found that the first child's visit to the dentist in order to get preventive dental check-up was undertaken only in cases of 11.91 ± 2.64% of children, at the same time for 88.09 ± 2.64% of children a toothache was a reason for such a visit. Only a half (50.67 ± 4.07%) of interviewed parents consider treatment of deciduous teeth as obligatory, compared with 46.00 ± 4.07% of those parents who do not consider it necessary. Parental answers about criteria for choosing toothbrushes and pastes for their children were distributed as follows: 32.67 ± 3.83% of parents answered that they followed the advices of advertising; for 46,00 ± 4,07% of parents the main criterion was the price of toothbrushes and pastes and only 21,33 ± 3,34% of parents followed recommendations of the dentists. Thus, the survey revealed a low parental level of oral health literacy. Therefore, it is advisable to maintain large-scale oral health promotion activities in pre-school institutions in order to raise parental and children awareness on oral hygiene and to improve the oral status and the general health of children.

УДК 616.716.4-018.46-002:615.246.9:616.15:612.017]-053.5 Доброскок В.О.

ВПЛИВ ДЕЗ1НТОКСИКАЩЙНО1 ТЕРАПП НА ЦИТОК1НОВИЙ ПРОФ1ЛЬ СИРОВАТКИ КРОВ1 У Д1ТЕЙ З ГОСТРИМ

ОДОНТОГЕННИМ ОСТЕОМ16Л1ТОМ Т1ЛА НИЖНЬО1 ЩЕЛЕПИ

ВДНЗ УкраТни «УкраТнська медична стоматолопчна академiя», м. Полтава

Запальн захворювання щелепно-лицевоТ длянки довол/ часто зустр'чаються в дитячому вiцi, адже саме в цей перюд життя просл'дковуються бльш сприятливi умови для розвитку одонтогенних захворювань, що обумовлено фундаментальними / анатом'чними особливостями будови органiв / тканин дитини. В останн роки науковц все бтьше уваги придляють вивченню системи цитокно-воТ регуляцп захисних реакций органзму, адже запальний процес розвиваеться при участ/ прозапа-льних ! протизапальних цитокiнiв, що синтезуються безпосередньо у вогнищi запалення. Метою роботи було вивчення впливу плазмозамнного препарату «Реосорблакт» на цитокновий профль сироватки кров/ у дтей при гострому одонтогенному остеом'елШ тла нижньоТ щелепи. В робот/ наведено результати комплексного лкування 18 дтей вком в'д 7 до 12 рок'т з гострим одонто-генним остеомелтом тла нижньоТ щелепи, яких було роздлено на 2 групи порiвняння. Встановле-но, що в групi хворих з додатковим залученням до складу комплексноТ терапТ iнфузiй «Реосорблакту» просл'дковувалась бльш в'дчутна позитивна динамка нормалiзацií р'тн'т проза-пальних (^-1р, ^-6, ^-8) ! протизапальних (^-4, ^-10) iнтерлейкiнiв в сироватц кров¡, що св'дчить про його патогенетично спрямовану фiзiологiчну ефективнсть.

Ключов1 слова: д1ти, гострий одонтогенний остеом1елгг, сироватка кров1, штерлейши, л1кування.

Робота е фрагментом НДР ВДНЗУ «УкраТнська медична стоматологiчна академiя» «1нтегративно-диферен^йоване обфу-нтування вибору оптимальних методик оперативних втручань та обсягу лкувальних заходiв при хiрургiчнiй патологи ще-лепно-лицевоТ длянки», державний реестра^йний номер 011би003821.

Вступ обумовлено особливостями будови оргашв i

,.,„,,■,„ „ „„,„,„,„„„ г,™«™.. тканин дитини: багата васкуляризашя i характер

Одыею з актуальних проблем сучасно! сто- . . 3 ^ ^ ^ ^

... 3 ^ 3 лiмфообiгу, основну масу лицевого скелету

матологп е запальш захворювання щелепно- к к ■ ■ ■

... ■-■ складае губчаста субстаншя, яка мае широк кс-

лицево! дтянки. Бтьшють з них носить одонто- °,№|апчт' тао ^

^ - , . тковi канали. В останш роки вщзначаються не

генний характер та пов'язаш з патолопчними ^

■ ■ лише збтьшення частоти цих захворювань, але

процесами у вщповщному зубощелепному сег- млвшспп'1 чао,и,и цмл оал^ртвспо, стс

.у« « . 3 . i значш вщмшносп типово! ^ычно! картини !х

мент^ починаючи вщ ускладнених форм карiесу, . „и

затрудненого про^зу ваннязуба тазахворювань зростання xрoнiчних форм, неадеквэти

тк£гPУД пародон^^;^ ' р реаНЦ1я на лiкування, щр пРоводиться [1;8;9;12].

~ . Незважаючи на розробку нових методiв бо-

Останнiм часом вони доволi часто зустрiча- .иоажс^и па п^оил

.. -3 ^ ■ ротьби з гншною iнфекцiею, кiлькiсть хворих в

ються в дитячому вщ^ адже саме в цей перюд ^ . . ^ м . . ^

жи™ прдслщковуються дльш спеиятHивi умровд спецiалiзованих сто^тмотниос ШддШеннях з

^ ' ^ 3 запальними захворюваннями мае виражену тен-

для розвитку одонтогенних захворювань, що ^ ^ 3

^ ' ^ ^ денцiю до збтьшення i появи грiзних ускладнень

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.